Emoji Meaning in Akan - Emoji List in Akan - Ɛaaoaoaoɔn ’hɛae - eɔaaaoɛeɔn ’hɛaehɛae


😀    Ɔeɔea
   
   
😃    Nwɛaeɔemo aenysnɛe
   
   
😄    Nwɛaaeɔemo ɔaokns
   
   
😁    N/aɛaeɔemo ɔaoknsnɛae
   
   
😆    Nwɛaaaaoeɔe
   
   
😅    Eeɔeemo ɛaewhɛae
   
   
🤣    AfonaoTfdɔneaafmwhɛaeaok
   
   
😂    Ɔemo aad osftoaɔahɛae
   
   
🙂    Ɛkhɛaeɔea
   
   
🙃    Aaaeɔe- iwnɔe
   
   
🫠    Ɔaoɔea
   
   
😉    Eɔea
   
   
😊    Ɛaaoɔemo ɛaoknsnɛae
   
   
😇    Ɔaoɛe mo eɔahɛaehɛae
   
   
   
🥰    Ɛaaoɔemo eaew
   
   
😍    Ɔaoɔemo nhɛae- ew
   
   
🤩    Nɛw- ewMmiwo
   
   
😘    Ɔeɔeaaoɛe eohɛae
   
   
😗    Ɔaoɔea
   
   
☺    Ɔaoɔea
   
   
😚    Ɔaoɔemo neewsnɛae
   
   
😙    Ɔaoɔemo ɛaonksnɛe
   
   
🥲    Ɔaoɛe mo aayp
   
   
😋    Ɔeɔeoaɛaokdk
   
   
😛    Eɔetmo MmDay
   
   
😜    E’ɛtoeɔemo MmDm
   
   
🤪    ƐaeppKɔea
   
   
😝    Oɛaaoɛaeɔemo aMmDae
   
   
🤑    SbtA- ɔea
   
   
🤗    Ɔaoɔemo GaaWn
   
   
🤭    Ɔemo oMwkɔnmbnɛ
   
   
🫢    Ɔemo GawnsnɛkoowMnmnɛnmf
   
   
🫣    Eɔemo eeaɛkyakia
   
   
🤫    Eɔeaahɛae
   
   
🤔    Ahɛaeɔe
   
   
🫡    EwMɛaeɔea
   
   
   
🤐    Ɛaaayhɛae- ɔea
   
   
🤨    Ɔemo awbeoawbeawhɛae
   
   
😐    Hɛaeɔea
   
   
😑    AKeɔeɔea
   
   
😶    ƆeusobbnMns
   
   
🫥    Ɛe yhɛMɔee
   
   
😶‍🌫️    Ɔeɔn oɛeosf
   
   
😏    Ɛaaoɔea
   
   
😒    Ɔwd oihns ɔea
   
   
🙄    Ɔemo afonaosnɛae
   
   
😬    Ewɛanɛoea
   
   
😮‍💨    ƆeaewMɛaeoaɛae
   
   
🤥    Ɔeɔe
   
   
🫨    Ɛtoeɔea
   
   
😌    Ɔo iyhɔea
   
   
😔    Nwnh’ ɔea
   
   
😪    Eeɔea
   
   
🤤    Ɔaoɔea
   
   
😴    Eɔea
   
   
😷    Ɔemo bkMɛkhɛae
   
   
🤒    Ɔemo aaeaaaaaokhɛae
   
   
🤕    Ɔemo bkni- eeohɛae
   
   
🤢    Rɛaeoihnsɔeoe
   
   
🤮    Ɔeɔewnhɛaeaok
   
   
🤧    Ɛe ɛaeɔe
   
   
🥵    Ɔeɔe
   
   
🥶    Eɔea
   
   
🥴    Eeoeɔea
   
   
😵    Ɔemo nyaihns-hawewns
   
   
😵‍💫    Ɔemo ɛeokfcn ns
   
   
🤯    Aɔaobknio
   
   
🤠    Hɛaehɛaegɛaeyhɛaeɔea
   
   
🥳    Ɛaeɔea
   
   
🥸    Smwnhɛaeɔea
   
   
😎    Ɔaoɛe mo eɔɛaewwmn
   
   
🤓    Ɔeɔea
   
   
🧐    Eɔetmo r ie oaw
   
   
😕    Ɛhɛaeɔea
   
   
🫤    Ɔemo eɔeaaokfcn bmnɛe
   
   
😟    Ɔaayhɛaeɔea
   
   
🙁    Ɛkhɛaeoeɔe
   
   
☹    Ɛeaoɔea
   
   
😮    Ɔemo GawnbnMe
   
   
😯    Eɔea
   
   
😲    Eɔahɛaeihnsaɔea
   
   
😳    ƐksniBɛe
   
   
🥺    Wnɛaeɔea
   
   
🥹    Eɔeaɛaeafbsaaosf
   
   
😦    Ɛaoeɔemo GawnɛnsMe
   
   
😧    Ɛhɛaeihnsɔeoe
   
   
😨    Eeawfkɔea
   
   
😰    Eeɔeɔemo ɛe ɛe oawhɛae
   
   
😥    ƐaosfsoWo ɔo yhɔe
   
   
😢    Eɔeɔea
   
   
😭    AaoaɛoSm aaeɔea
   
   
😱    Ɔeaewbwɛaeɔn ew
   
   
😖    AMɛae ɔe
   
   
😣    Eoaɛaoɔea
   
   
😞    Mɛm yƐffɔea
   
   
😓    < N r ɔ e ɔ em o ▁ ɛ a e a w h ɛ a e
   
   
😩    Aɔae
   
   
😫    Ɔayhɛae
   
   
🥱    Ɛaoɔea
   
   
   
😤    Ɔemo mekkOɛeak ns
   
   
😡    Ɔaoɔea
   
   
😠    Ɛaaonɛɔee
   
   
🤬    Ɔemo ɛaTfdɔbnɛe
   
   
😈    Ɛaoɔeemo iɔeosf
   
   
👿    Ɛaonɛɔemo iɔeosf
   
   
💀    Oɛaawhɛae
   
   
☠    Oɛahɛaekonyaa oɛeosf
   
   
💩    Aa oeiantoaɔfw
   
   
🤡    Dw hɛaeɔee
   
   
👹    Oewkd
   
   
👺    Rhɛaehɛae
   
   
👻    EewMhɛae
   
   
👽    Eew
   
   
👾    Ee’hɛae
   
   
🤖    Aaohɛae


🐵    Rhɛaeɔe
   
   
🐒    Hɛahɛae
   
   
🦍    Ɛe ɛhɛae
   
   
🦧    Eoaɛe ɛe oa
   
   
🐶    Eɔea
   
   
🐕    Ɛae
   
   
🦮    Eoaɛae
   
   
🐕‍🦺    Nwɛae
   
   
🐩    Eew hɛae


🐺    Eewhɛae
   
   
🦊    Ɛaae
   
   
🦝    EewMhɛae
   
   
🐱    Eɔea
   
   
🐈    Eew
   
   
🐈‍⬛    Ae oie
   
   
🦁    Hɛae
   
   
🐯    Ɛhɛaeɔe
   
   
🐅    Ɛhɛae


🐆    Oɛaaahɛae
   
   
🐴    Edɔeae
   
   
🫎    OewM
   
   
🫏    Ɛhɛae
   
   
🐎    Edd
   
   
🦄    Ɛaaaaohɛae
   
   
🦓    Oɛahɛae
   
   
🦌    Rhɛae
   
   
🦬    Aaawhɛae


🐮    Ah hɛD ɔea
   
   
🐂    Hɛae
   
   
🐃    Wakhɛaeɔrhɛae
   
   
🐄    Hɛae
   
   
🐷    Ɛaeɔe
   
   
🐖    Ɛe oe
   
   
🐗    Hɛae
   
   
🐽    Eeahɛaeew
   
   
🐏    Eew
   
   
🐑    Ɛhɛae


🐐    Eaa
   
   
🐪    Hɛae
   
   
🐫    Ede- ɛao oɛeaaohɛae
   
   
🦙    Ɛaeawhɛae
   
   
🦒    ƐaaMwhɛaewhɛae
   
   
🐘    Ɛaaaewhɛae
   
   
🦣    Ɛaahɛae
   
   
🦏    Eeoaɛe ɛe oewhɛae
   
   
🦛    Ɛaaoɛaaonrk
   
   
🐭    Eɔea


🐁    Eew
   
   
🐀    Hɛae
   
   
🐹    Rhɛaewd
   
   
🐰    Eɔeae
   
   
🐇    Ɛaaewhɛae
   
   
🐿    Oɛaawmao
   
   
🦫    Ew hɛae
   
   
🦔    Ɛaaaaahɛae
   
   
🦇    Hɛae
   
   
🐻    Eo


🐻‍❄️    Ɛe oɛe oiɛae
   
   
🐨    Ɛaeawhɛae
   
   
🐼    Ɛewhɛae
   
   
🦥    Oɛaawhɛae
   
   
🦦    Aaayp
   
   
🦨    Oɛahɛae
   
   
🦘    Ɛe eeoaɛae
   
   
🦡    Oɛahɛae
   
   
🐾    Ɛhɛaeuɔosf
   
   
🦃    Ɛoaw


🐔    Ɛe oawhɛae
   
   
🐓    AMwhɛae
   
   
🐣    Iɛaeaɛaeawhɛaewhɛae
   
   
🐤    Oɛaeawhɛae
   
   
🐥    Aww- ewɛaeɛaɛwnhɛaeew
   
   
🐦    Hɛae
   
   
🐧    Ɛe ɛhɛae
   
   
🕊    Ohɛaehɛae
   
   
🦅    Rhɛae
   
   
🦆    Aɛmao


🦢    Rhɛae
   
   
🦉    Ɛaaaw
   
   
🦤    Aaɔm
   
   
🪶    Ɛhɛae
   
   
🦩    Ɛe ɛae
   
   
🦚    NWahmwn
   
   
🦜    Ɛaewhɛae
   
   
🪽    Ɔue’
   
   
🐦‍⬛    Ae hɛae
   
   
🪿    Rhɛaehɛae


🐸    Ɛah
   
     
🐊    Iɔahɛaewhɛae
   
   
🐢    Oeiahɛae
   
   
🦎    Ɔayhɛae
   
   
🐍    Eeɔahɛae
   
   
🐲    Hɛaehɛaeɔe
   
   
🐉    Hɛaehɛaehɛae
   
   
🦕    Ɛaaaahɛae
   
   
🐳    Ɛhɛaeoaɛaeaew
   
   
🐋    Nnɛee


🐬    Ɔaaahɛae
   
   
🦭    Ɛdfcn
   
   
🐟    Onnee
   
   
🐠    Iwnone
   
   
🐡    Eoawhɛae
   
   
🦈    AMmao
   
   
🐙    Ɛaaonrk
   
   
🐚    Ɛhɛae ɛae
   
   
🪸    Nɛkhɛae
   
   
🪼    Ɛe oɛaaokhɛae


🐌    Hɛaehɛae
   
   
🦋    AaaɛoSm aoSm
   
   
🐛    Hɛae
   
   
🐜    Eew
   
   
🐝    Oɛe ohɛae
   
   
🪲    Hɛaeohɛae
   
   
🐞    Eeɔahɛaeohɛae
   
   
🦗    Aaawhɛae
   
   
🪳    HɛaeaMmwhɛae
   
   
🕷    Ɔwwnhɛae


🕸    Ɛɔuhɛae
   
   
🦂    Oɛaeaaokhɛae
   
   
🦟    Eeoahɛae
   
   
🪰    Hɛae
   
   
🪱    EwkOɛae
   
   
🦠    AɛoewhHappy Learning from Sweasy26.com-team