Emoji Meaning in Anyin - Emoji List in Anyin

😀    Bɛ́ mɔ bɛ tɩ kanlanman
     
     
😃    Anyɩn kpili kpa m'ɔ lɛ kɔlɩ'n
     
     
😄    Nan mɔ bɛ tɩ sɩɩ'n, ɔ tɩ kɛ bɛ́ mɔ bɛ tɩ sɩɩ'n
     
     
😁    ɔ ngʋala nyɩn ɔ nʋn yɩ́ nyɩn
     
     
😆    Sʋanlan m'ɔ nɩan yɩ́ nyɩn adɩdɩɛ'n
     
     
😅    Menoka'n m'ɔ tɩ asɩtanlan nɩn anun
     
     
🤣    ɔ sɩlɩlɩlɩlɩ'n, ɔ butu butu
     
     
😂    Bɛ́ nyɩn nɩn anwʋn fɛ kpa
     
     
🙂    ɛsɛ ɔ tɩ yɩ́ nyɩn
     
     
🙃    Fɩa bɔta
     
     
🫠    Nzue'n bʋa tɔbɩlɩ
     
     
😉    Anyɩn nyɩn
     
     
😊    Anyɩn'n nʋn yɩ́ nyɩn nɩn asʋ'n
     
     
😇    Alɩɛ'n m'ɔ tɩ sɛsɛ nɩn asʋ'n
     
     
     
🥰    Sʋanlan m'ɔ tɩ yɩ́ ahʋnlɩn'n
     
     
😍    Bɛ́ ajʋnlɩn'n tɩ kɛ
     
     
🤩    Nzalama'n-mɔ lɛ kpʋnndɛ
     
     
😘    Bɛ tɩtɩ bɛ́ nyɩn bɛ tutu bɛ́ nyɩn
     
     
😗    Bɛ fa bɛ tu bɛ́ nyɩn
     
     
☺    Bɛ́ mɔ bɛ tɩ kanlanman
     
     
😚    Benlan mɩ́n nyɩn benlan
     
     
😙    Fa yɩ́ nyɩn ɔ tu yɩ́ nyɩn
     
     
🥲    Bɛ́ nyɩn nɩn anun nʋn bɛ́ mgba'n
     
     
😋    Anzʋɛ nun
     
     
😛    Anyɩn bʋlʋ
     
     
😜    Fa nyɩn nyɩn nɩn anyɩn
     
     
🤪    ɛsɛ tu gua bɛ́ nyɩn nɩn asʋ'n
     
     
😝    Adɩdɩ adɩdɩ dɩɛ, adɩdɩ dɩɛ
     
     
🤑    Anʋan nun esika
     
     
🤗    Bɛ́ muonun bɛ́ asɩtanlan
     
     
🤭    Sʋanlan m'ɔ kɔ fa yɩ́ nʋan nɩn anyunnun
     
     
🫢    Fɩ́ɩ́ wɔ́ nyɩn, fa wɔ́ sa fɩ́ɩ́ ɔ tɩlɩ wɔ́ nʋan
     
     
🫣    Ajʋnlɩn'n mɔ bɛ lɛ nyɔ man yɩ́ nyɩn nɩn
     
     
🤫    Nyɩn
     
     
🤔    Ajʋnlɩn'n mɔ bɛ 'kan yɩ́ nyɩn
     
     
🫡    Anyɩn kun yɩ́ nyɩn
     
     
     
🤐    ɛsɛ ɔ tɩ cɩan. ɔ tɩ cɩan.
     
     
🤨    Anyɩn'n m'ɔ tɩ muan'n
     
     
😐    Cɩan m'ɔ tɩ fɩ́ɩ́
     
     
😑    Anyɩn mman man yɩ́ nyɩn
     
     
😶    Man anʋan fɩ́ɩ́
     
     
🫥    Sanal fɩ́ɩ́
     
     
😶‍🌫️    Bɔlɛ́ nɩn anyɩn
     
     
😏    Aba nɩn anyunnun
     
     
😒    Bɛ́ nyɩn m'an nyɔ man yɩ́ nyunnun
     
     
🙄    Nzuzue nyɩn
     
     
😬    Sɛ ɔ tu yɩ́ nyɩn
     
     
😮‍💨    Anzʋɛ nun ɛbʋɛ
     
     
🤥    ɔ la yɩ́ nyɩn
     
     
🫨    Asɩ fɛfɛlɛ'n
     
     
😌    Yɩ dacɩ nun
     
     
😔    Ajʋnlɩn'n mɔ bɛ 'kan yɩ́ nyɩn nɩn
     
     
😪    Esue nɩn a tɔ yɩ́ nyɩn
     
     
🤤    Nzue nɩn anyɩn
     
     
😴    Dafɩ nyunnun
     
     
😷    ɛsɛ anyɩn fɩ́ɩ́ bʋka sɛcɩ
     
     
🤒    Cɩan dɔbʋlʋ bʋlʋ bʋlʋ
     
     
🤕    ɔ 'tɩtɩ ti anyɩn
     
     
🤢    Anyɩn ɛtɛ
     
     
🤮    Anyɩn'n kɔ fʋ
     
     
🤧    Bɛ́ nyɩn ɛjʋjɔlɛ
     
     
🥵    Sɛsɛlɛ m'ɔ tɩ yɩ́ nyɩn nɩn abʋ
     
     
🥶    Anzʋɛ nyunnun
     
     
🥴    Asɩ kan kan kɛ kan kan ɔ,
     
     
😵    ɔ tɩ yɩ́ nyɩn
     
     
😵‍💫    Nyɩn nyɩn
     
     
🤯    Abɔlɛ mɔ bɛ 'ba hɔ yɩ́ nyunnun
     
     
🤠    Anyɩn kanboe
     
     
🥳    Tɛmʋn anyɩn
     
     
🥸    Apocɩan nyɩn
     
     
😎    ɛsɛ muonun m'ɔ tɩ kɛ muonun
     
     
🤓    Di imbelenzua
     
     
🧐    Sansanlɩn'n m'ɔ tɩ ɛtɛ nɩn anyɩn
     
     
😕    Anzʋnunjɔ anzʋnunjɔ
     
     
🫤    Anʋan'kan nun
     
     
😟    Lʋa anyɩn
     
     
🙁    Asɩmum lɛ nyɩn
     
     
☹    Asɩ lɛ nyɩn
     
     
😮    Tinnvʋɛ anʋan
     
     
😯    Bɛ́ nyɩn nɩn anyɩn
     
     
😲    Anyɩn sɔ'n-mɔ anwʋn a sin bɛ́ nyunnun
     
     
😳    Timmi fena kɔkɔlɛ
     
     
🥺    Sɛsɛlɛ yɩ́ nyɩn
     
     
🥹    ɔ tɩ kɛ ɔ tɩ yɩ́ nyɩn. ɔ tɩ yɩ́ nyɩn.
     
     
😦    Yɩ́ ti nɩn anwʋn kɔ nɩan, ɔ kɔ ha yɩ́ nyɩn nɩn anwʋn.
     
     
😧    Yalɛ nyɩn
     
     
😨    Esulo nɩn anyɩn
     
     
😰    Menotɩ nɩn anun esue mɔ yɩ́ nyɩn'ba li nɩn anwʋn
     
     
😥    Alʋa mɔ bɛ kun yɩ́ nɩn anwʋn
     
     
😢    Sun nyɩn
     
     
😭    ɔ lɛ sun yɩ́ nyɩn nɩn anun sɛlɛ kpa
     
     
😱    Esulo nɩn a han yɩ́ nyɩn
     
     
😖    Nyɩn mgbacɩ yɩ́ nyɩn mgbacɩ
     
     
😣    Anyɩnndala nɩn anyɩn
     
     
😞    Alʋabɔ nɩn anyɩn
     
     
😓    Menoka'n m'ɔ wɔ nun ɔ kɔ ha yɩ́ nyɩn nɩn anun
     
     
😩    Bɛ́ nyɩn sɛcɩ
     
     
😫    Bɛ́ nyɩn nɩn a bubu
     
     
🥱    ɛsɛ ɔ kaci yɩ́ nyɩn
     
     
     
😤    Mgba nyɩn nɩn abʋ
     
     
😡    Kabutua kabututua yɩ́ nyɩn
     
     
😠    ɛya nɩn anyɩn
     
     
🤬    Kanlanman dɩɛ tɩ yɩ́ nʋan
     
     
😈    Dɛ'n m'ɔ tɩ kɔ'n
     
     
👿    Tunmin m'ɔ tɩ tɛɛyɩɛ nɩn anyɩn nɩan
     
     
💀    Ejulɩka ewue
     
     
☠    ɛsɛɛdɩɛ, ɛsɛ kola dɩɛ'n
     
     
💩    Bʋka sɔ'n,
     
     
🤡    Tɛmʋn anyɩn
     
     
👹    « kpain m'ɔ kan kɛ: “alɩɛ kpa”
     
     
👺    Karianmʋanzʋanzʋanzʋan
     
     
👻    Wawɛ ɛtɛ
     
     
👽    Mân nɩn a ju
     
     
👾    Nzalama'n m'ɔ le anzʋɛ
     
     
🤖    Robot
     
     
😺    Sɩlɩlɩ'n
     
     
😸    Ngɛlɛfʋɛ nyɩnlɩn'n
     
     
😹    Bɛ́ nwʋn cɩan kpa bɛ lɛ tɔnɩan bɛ bɔ tua'n
     
     
😻    Bɛ́ ajʋnlɩn'n tɩ kɛ tuon-tuonun
     
     
😼    Kututu akʋa nɩn anwʋn
     
     
😽    ɔ kɔ fa tuli tuli
     
     
🙀    Tua'n mɔ b'a bubu yɩ́ nwʋn
     
     
😿    Sun tuon-botɩ'n
     
     
😾    Kabutua kabutua tua'n
     
     
🙈    Otɩn'n m'ɔ wɔ ɛtɛ nɩn anwʋn ɛjɔlɛ
     
     
🙉    Anʋan ɛjɔlɛ m'ɔ tɩ ɛtɛ mân nɩn anun
     
     
🙊    Nanndɩ anʋan ɛjɔlɛ
     
     
👋    Basi atɩn
     
     
🤚    Maan bɛ fa nzue'n
     
     
🖐    Yɩ́ sa nɩn anun
     
     
✋    Tinta sa
     
     
🖖    Anzʋɛ baka'n
     
     
🫱    Fama sʋ
     
     
🫲    Bɛha cɩan
     
     
🫳    Atɩn sa nɩn abʋ
     
     
🫴    Anwunno nɩn asʋ'n
     
     
🫷    Sa bɛlɛ
     
     
🫸    Tinnge bʋ
     
     
👌    Akɔ tɩ kpa
     
     
🤌    Yɩ́ nyɩn nɩn anyʋan'n
     
     
🤏    Kɩkaala wɔ́ sa
     
     
✌    Atɩn nɩn abʋ
     
     
🤞    Koun tadɩɛ
     
     
🫰    ɔ nʋn yɩ́ sa m'ɔ kpɩn sʋ dɩɛ'n
     
     
🤟    Bɛ́ nyɩn m'ɔ kulo wɔ́ nɩn anwʋn
     
     
🤘    Bɛ tɩ kɛ botu mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ dɛtɛ
     
     
🤙    N ne sa
     
     
👈    Yɩ́ sa fama sʋ yɛ̂ ɔ 'bisa yɩ́ sa fama sʋ
     
     
👉    Sɛ bɛ bu yɩ́ sa mgbain'n
     
     
👆    Bɛ́ sa a jʋjɔ anwunno
     
     
🖕    Esue nɩn abʋsʋ
     
     
👇    Sɛ ɔ fa yɩ́ sa ɔ tʋ yɩ́ ja nɩn an,
     
     
☝    ɛsɛ cɩan'n m'ɔ lɛ tɔ'n
     
     
🫵    Cɩan'n m'ɔ lɛ ba gua ninnge ɛsɛ
     
     
👍    Kaci yɩ́ kun-mɔ
     
     
👎    Gʋlʋ kunnun fɛfɛlɛ'n
     
     
✊    Kpacɩ bɛ́ sa
     
     
👊    Sʋanlan kʋn kɔ a kɔ kpʋ yɩ́ nyɩn
     
     
🤛    Baha bɛha
     
     
🤜    Baha fama
     
     
👏    Bɛ́ nyɩn
     
     
🙌    Tinta sa
     
     
🫶    Anyɩn'n tɩ yɩ́ sa
     
     
👐    Bɛ́ sa a butu
     
     
🤲    Dɔsɩ mɔ ɔ 'kɔ'n
     
     
🤝    Kun sa
     
     
🙏    Bɛ́ sa bulu
     
     
✍    Kɛlɛ kalata nɩn anun
     
     
💅    Alɩɛ dɩɛ'n
     
     
🤳    Kpacɩ wɔ́ nwʋn
     
     
👶    Batʋnman nɩn
     
     
🧒    Batʋnman'n
     
     
👦    Batʋnman batʋnman
     
     
👧    Talua balasua
     
     
🧑    Sʋanlan mɔ ɔ 'ba kaci yɩ́ bʋ
     
     
👱    Cɩan m'ɔ tɩ lili
     
     
👨    Sʋanlan mɔ ɔ 'ba kaci yɩ́ bʋ
     
     
🧔    Sʋanlan anʋanzʋan'n
     
     
🧔‍♂️    Belenzua nɩn anʋan'n
     
     
🧔‍♀️    Balasua nɩn anʋan'n
     
     
👨‍🦰    Belenzua enyuan'n kɔkɔlɛ
     
     
👨‍🦱    Belenzua kʋn moyizɩ
     
     
👨‍🦳    Belenzua ati enyuan'n
     
     
👨‍🦲    Belenzua kʋn
     
     
👩    Balasua nɩn a bʋlʋ
     
     
👩‍🦰    Balasua enyuan'n kɔkɔlɛ
     
     
🧑‍🦰    Sʋanlan m'ɔ tɩ enyuan'n kɔkɔlɛ
     
     
👩‍🦱    Balasua sɔ'n, b'a li busuɔlɛ'n
     
     
🧑‍🦱    Menian mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ bɛ́ nwʋn
     
     
👩‍🦳    Balasua m'ɔ tɩ ati enyuan'n
     
     
🧑‍🦳    Sʋanlan m'ɔ tɩ ati enyuan'n
     
     
👩‍🦲    Atutɔ bʋa
     
     
🧑‍🦲    Sʋanlan mɔ ɛkpɔ atufʋ
     
     
👱‍♀️    Bʋa mmalasua'n-mɔ
     
     
👱‍♂️    Belenzua
     
     
🧓    Mgbain kpain
     
     
👴    Mgbain kpain
     
     
👵    Balasua kpain
     
     
🙍    Asɩmum mɔ bɛ lɛ kan'n, ɔ sanlɩn kɛ
     
     
🙍‍♂️    Asɩmum lɛ di
     
     
🙍‍♀️    Asɩ mɔ mân nɩn a yue yɩ́ bʋ nɩn anun'n
     
     
🙎    Sʋanlan mɔ ɔ'a tua kabututua yɩ́ nʋan nɩn
     
     
🙎‍♂️    Sʋanlan mɔ ɔ'a tua kabututua yɩ́ nʋan nɩn
     
     
🙎‍♀️    ɔ'a tua kabututua balasua
     
     
🙅    Sʋanlan m'ɔ lɛ kan yɩ́ ɛsɛ ɔ lɛ kan yɩ́.
     
     
🙅‍♂️    Belenzua nɩn a nyɔ man ɛjɔlɛ
     
     
🙅‍♀️    Balasua sɔ'n, ɔ nyɔ man yɩ́ nyɩn
     
     
🙆    Sʋanlan m'ɔ lɛ kan yɩ́ bʋ
     
     
🙆‍♂️    Kpain kʋn m'ɔ di mʋa ɔ di mʋa
     
     
🙆‍♀️    Balasua nɩn a fa wukɩ
     
     
💁    Sʋanlan fɩ́ɩ́ bɔlɩ yɩ́ sa
     
     
💁‍♂️    Belenzua nɩn a gua yɩ́ sa
     
     
💁‍♀️    Tasa mmalasua
     
     
🙋    Tɛɛyɩɛ mgbacɩan
     
     
🙋‍♂️    Tɛtɛ nɩn akpa
     
     
🙋‍♀️    Balasua m'ɔ sa yɩ́ sa
     
     
🧏    Nzʋtifʋɛ'n
     
     
🧏‍♂️    Nzʋtifʋɛ'n
     
     
🧏‍♀️    Mmalasua'n-mɔ mɔ bɛ nzʋlʋ
     
     
🙇    Sʋanlan ɛkpʋlʋɛ
     
     
🙇‍♂️    Baa'n mɔ ɛkpʋlʋɛ kpa'n,
     
     
🙇‍♀️    Talua nɩn anyunnun


🤦    Sʋanlan lɛ ba yɩ́ nyɩn
     
     
🤦‍♂️    Sɛcɩɛ'n mɔ ɛtɛ nɩn anyɩn'n
     
     
🤦‍♀️    Mmalasua'n-mɔ tɩ nzusue
     
     
🤷    ɛsɛ menian'n-mɔ bɔbʋa
     
     
🤷‍♂️    Anaan nʋn anwunno mmelenzua
     
     
🤷‍♀️    Mmalasua'n-mɔ anɩn'n
     
     
🧑‍⚕️    ɛsɛ
     
     
👨‍⚕️    Belenzua m'ɔ tɩ kpa'n
     
     
👩‍⚕️    Balasua m'ɔ tɩ ɛzʋɛ kpa'n
     
     
🧑‍🎓    Sʋanlan m'ɔ lɛ fɩa yɩ́ bʋ
     
     
👨‍🎓    Sʋanlan m'ɔ lɛ fɩ́ɩ́ belenzua
     
     
👩‍🎓    Balasua m'ɔ lɛ fɩa yɩ́ aja
     
     
🧑‍🏫    Ngehelefʋɛ kpain
     
     
👨‍🏫    Mmelenzua, mmelenzua
     
     
👩‍🏫    Mmalasua'n-mɔ mɔ bɛ kekele mmalasua'n-mɔ
     
     
🧑‍⚖️    ɛjɔlɛ'n m'ɔ di mgbain'n
     
     
👨‍⚖️    Belenzua kʋn m'ɔ di ɛjɔlɛ'n
     
     
👩‍⚖️    Ndɛɛbuaja balasua
     
     
🧑‍🌾    Akɔbʋa kpa'n
     
     
👨‍🌾    Akɔbʋa kpa'n
     
     
👩‍🌾    Akunnun mmalasua
     
     
🧑‍🍳    Kpaka kpa'n
     
     
👨‍🍳    Belenzua kʋn
     
     
👩‍🍳    Kpafɛlɛ'n mɔ ɔ'a fɛlɛ yɩ́ kpafɛlɛ'n
     
     
🧑‍🔧    Ninnge,
     
     
👨‍🔧    Ninnge mân tɩ
     
     
👩‍🔧    Ninnge mmalasua'n-mɔ
     
     
🧑‍🏭    Fabalafʋɛ'n m'ɔ di junman nɩn anun'n
     
     
👨‍🏭    Fabalafʋɛ'n m'ɔ di junman nɩn anun'n
     
     
👩‍🏭    Fabalafʋɛ balasua
     
     
🧑‍💼    Fiadɩ m'ɔ tɩ fiadɩ
     
     
👨‍💼    Belenzua m'ɔ tɩ falafʋ
     
     
👩‍💼    Balasua sɔ'n tɩ falafʋ
     
     
🧑‍🔬    Sɩ lɩka m'ɔ tɩ ɛbʋɛ
     
     
👨‍🔬    Menian'n-mɔ sɩ
     
     
👩‍🔬    Sɩ mmalasua'n-mɔ
     
     
🧑‍💻    Ninnge
     
     
👨‍💻    Ninnge mân nɩn anun kpa'n
     
     
👩‍💻    Mmalasua'n-mɔ, mmalasua'n-mɔ
     
     
🧑‍🎤    Yɩ́ ti, ɔ tɩ kɛ sʋanlan m'ɔ lɛ bɔ yɩ́ nʋan
     
     
👨‍🎤    Baranman-mɔ
     
     
👩‍🎤    Yɩ́ ti, balasua m'ɔ tɩ yɩ́ dɩɛ
     
     
🧑‍🎨    Susuan sua'n
     
     
👨‍🎨    Tia li akpɔlɛ'n
     
     
👩‍🎨    Balasua mɔ b'a sulo mmalasua'n
     
     
🧑‍✈️    Awiti awiti
     
     
👨‍✈️    Boan awiti
     
     
👩‍✈️    Awiti bobosu mmalasua
     
     
🧑‍🚀    Sojule nɩn asʋ
     
     
👨‍🚀    Sojule awɔlɛfʋɛ
     
     
👩‍🚀    Tasa solenzua
     
     
🧑‍🚒    ɛlɔ tiri.
     
     
👨‍🚒    ɛwa belenzua
     
     
👩‍🚒    Tasa balasua nɩn a tikusi
     
     
👮    Nzalafʋ kpain
     
     
👮‍♂️    Fiadɩɛ kpain akpɔlɛ'n
     
     
👮‍♀️    Balasua m'ɔ tɩ falafʋ kpain'n
     
     
🕵    Kɛ n di'n,
     
     
🕵️‍♂️    Belenzua kʋn dike
     
     
🕵️‍♀️    Divɩn balasua
     
     
💂    Anzʋɛ'n m'ɔ tɩ ɛlɔ'n
     
     
💂‍♂️    Belenzua akpɔlɛ'n
     
     
💂‍♀️    Balasua m'ɔ sisa fɩa
     
     
🥷    Abʋtalɛ
     
     
👷    Sua junman
     
     
👷‍♂️    Sua junman
     
     
👷‍♀️    Balasua mɔ ɔ'a si junman
     
     
🫅    Belemgbin belemgbin
     
     
🤴    Mgbain'n-mɔ
     
     
👸    Mmalasua'n-mɔ
     
     
👳    Sʋanlan'n m'ɔ tɩ atubɛlɛ'n
     
     
👳‍♂️    Belenzua m'ɔ tɩ atubɛlɛ'n
     
     
👳‍♀️    Mmalasua mɔ b'a gua atubɛlɛ'n
     
     
👲    Sʋanlan m'ɔ kpʋnlɩn'n, ɔ tɩ kɛ ɔ kpʋnlɩn'n
     
     
🧕    Balasua m'ɔ tɩ atubɛlɛ'n
     
     
🤵    Tuin'n mɔ bɛ wula bɛ́ nwʋn
     
     
🤵‍♂️    Tuin'n mɔ bɛ wula yɩ́ nwʋn ɔ'n
     
     
🤵‍♀️    Tuinx balasua m'ɔ wula yɩ́ sa nun
     
     
👰    Sʋanlan m'ɔ cɩcɩ nzusue nɩn asʋ'n
     
     
👰‍♂️    Sʋanlan m'ɔ cɩcɩ nzusue nɩn asʋ'n
     
     
👰‍♀️    Balasua m'ɔ cɩcɩcɩ nzusue nɩn asʋ'n
     
     
🤰    Mʋa balasua
     
     
🫃    Mʋa balasua
     
     
🫄    Mʋa balasua
     
     
🤱    Tinngun nun
     
     
👩‍🍼    Balasua mɔ mmatʋnman baa'n tɩnngɛ yɩ́ nwʋn
     
     
👨‍🍼    Akpɔlɛ m'ɔ tɩnngɛ batʋnman'n
     
     
🧑‍🍼    Man batʋnman nɩn atɩn
     
     
👼    Nyanmɩansʋ bɔfʋɛ'n
     
     
🎅    Santa mgbain'n
     
     
🤶    Kiritile yɩ
     
     
🧑‍🎄    « masɩlɩfʋɛ cɩlɩfʋɛ
     
     
🦸    Tɛmʋn fɩ́ɩ́
     
     
🦸‍♂️    Menian'n-mɔ tɩ sʋanlan
     
     
🦸‍♀️    Tɛmʋn fɩ́ɩ́
     
     
🦹    Tɛmʋn fɩ́ɩ́
     
     
🦹‍♂️    Menian'n-mɔ tɩ sufʋ
     
     
🦹‍♀️    Balasua nɩn a kpɩn a kpɔ fɩ́ɩ́
     
     
🧙    Mala nɩn asʋ kpain'n
     
     
🧙‍♂️    Mmelenzua
     
     
🧙‍♀️    Mmalasua'n-mɔ
     
     
🧚    Batʋa mmalasua
     
     
🧚‍♂️    Deli'n sa'n
     
     
🧚‍♀️    Balasua dehʋlʋ dehʋlʋ
     
     
🧛    Falɩ ngɛlɛfʋɛ
     
     
🧛‍♂️    Menian'n-mɔ falɩ ngʋa
     
     
🧛‍♀️    Falɩ ngɛlɛfʋɛ mmalasua
     
     
🧜    Ejue mɔ mân nɩn a tɩ yɩ́ bʋ
     
     
🧜‍♂️    Ejue sʋanlan
     
     
🧜‍♀️    Ejue tasa
     
     
🧝    Anzʋa nganlanman kaan
     
     
🧝‍♂️    Sʋanlan anzʋnunjɔ
     
     
🧝‍♀️    Mmalasua'n-mɔ anzʋa
     
     
🧞    Anzʋnunjɔ nun
     
     
🧞‍♂️    Menian'n-mɔ anyɩn'n
     
     
🧞‍♀️    Mmalasua'n-mɔ anzʋa
     
     
🧟    Yɔ tɔ bʋa
     
     
🧟‍♂️    Benin wu
     
     
🧟‍♀️    Ja wu balasua
     
     
🧌    Baka'n mɔ bɛ tɩ'n
     
     
💆    Sʋanlan'n m'ɔ kɔ hʋala mɔ bɛ kɔ tɩ'n,
     
     
💆‍♂️    ɔ 'tɩtɩ belenzua dɩɛ'n
     
     
💆‍♀️    Balasua m'ɔ kɔ tɩlɩ'n
     
     
💇    Sʋanlan'n m'ɔ tɩ ɛbʋɛ
     
     
💇‍♂️    Belenzua nɩn anʋan y'ɔ le
     
     
💇‍♀️    Balasua m'ɔ tɩ ɛbʋta
     
     
🚶    Sʋanlan m'ɔ nanndɩ
     
     
🚶‍♂️    Sʋanlan m'ɔ ja asɩ'n
     
     
🚶‍♀️    Balasua m'ɔ nanndɩ
     
     
🧍    Sʋanlan'n m'ɔ jinlan ɛbɛlɛ'n
     
     
🧍‍♂️    Sʋanlan'n m'ɔ jinlan ɛbɛlɛ'n
     
     
🧍‍♀️    Balasua m'ɔ jin ɛbɛlɛ'n
     
     
🧎    Sʋanlan m'ɔ kʋtʋ yɩ́ nyunnun ɛbɛlɛ
     
     
🧎‍♂️    Sʋanlan m'ɔ kʋtʋ yɩ́ nyunnun ɛbɛlɛ
     
     
🧎‍♀️    Balasua m'ɔ kʋtʋ yɩ́ nyunnun ɛbɛlɛ
     
     
🧑‍🦯    Sʋanlan'n m'ɔ le kpɔman fufue
     
     
👨‍🦯    Sʋanlan'n m'ɔ le kpɔman fufue
     
     
👩‍🦯    Balasua m'ɔ le kpɔman fufue
     
     
🧑‍🦼    Sʋanlan'n m'ɔ tɩ asɩɛ'n
     
     
👨‍🦼    Sʋanlan'n m'ɔ tɩ asɩɛ'n
     
     
👩‍🦼    Balasua m'ɔ tɩ asɩtanlan kokoko nɩn asʋ'n
     
     
🧑‍🦽    Sʋanlan'n m'ɔ asɩ'n, ɔ 'ba ha yɩ́ sa
     
     
👨‍🦽    Sʋanlan'n m'ɔ tɩ asɩtanlan asɩtanlan nɩn asʋ
     
     
👩‍🦽    Balasua m'ɔ tɩ asɩ asɩ
     
     
🏃    Sʋanlan m'ɔ lɛ kpʋnndɛ nɩn asʋ'n
     
     
🏃‍♂️    Sʋanlan mɔ ɔ 'nwanndi yɩ́ nwʋn'n,
     
     
🏃‍♀️    Talua nɩn a nwanndi
     
     
💃    Balasua nɩn abʋ
     
     
🕺    Bafɛlɛ'n mɔ ɔ lɛ tɩ'n
     
     
🕴    Sʋanlan m'ɔ wulalɩ sɛcɩ yɩ́ nwʋn
     
     
👯    Sʋanlan'n m'ɔ lɛ kpʋnndɛ nzʋa nɩn anzʋ'n
     
     
👯‍♂️    Akpɔlɛtanlan nɩn anzʋ'n
     
     
👯‍♀️    Balasua m'ɔ tɩ nzʋa nɩn anzʋ'n
     
     
🧖    Sʋanlan m'ɔ fi sua nɩn anun ɛlɔ
     
     
🧖‍♂️    Mmelenzua'ba yɔ asue'n mɔ ɛtanlɩn'n,
     
     
🧖‍♀️    Mmalasua nɩn a nyɔ asuwa nɩn anun ɛtan-ɛtanlan nyin nyin
     
     
🧗    Sʋanlan bʋlʋ bʋlʋ
     
     
🧗‍♂️    Menian'n-mɔ kɔ sanlan mmʋka'n-mɔ
     
     
🧗‍♀️    Talua nɩn anyɩn bʋlʋ
     
     
🤺    Sʋanlan kʋn ngɛdɩɛ
     
     
🏇    Sakpa'n
     
     
⛷    ɛtɛmʋn
     
     
🏂    Zʋa fɩ́ɩ́ bʋlʋ bʋlʋ
     
     
🏌    Bɛ kpɔ
     
     
🏌️‍♂️    Kpafɛlɛ golf
     
     
🏌️‍♀️    Balasua mmalasua lɩlefalenzɩ
     
     
🏄    Menian'n-mɔ falɩ bɛ́ sɛlɛ
     
     
🏄‍♂️    Sʋanlan fɩ́ɩ́ butuli
     
     
🏄‍♀️    Balasua nɩn a butu yɩ́ nʋan nun
     
     
🚣    Bɔlɔ kʋn nɩn abʋ
     
     
🚣‍♂️    Bɔlɔ kʋn nɩn abʋ
     
     
🚣‍♀️    Balasua nɩn abʋ
     
     
🏊    Ewue fɩ́ɩ́
     
     
🏊‍♂️    Efɛlɛ baka'n
     
     
🏊‍♀️    Balasua m'ɔ lɛ di
     
     
⛹    Sʋanlan m'ɔ lɛ kpʋnndɛ kɛ bɛ lɛ kpʋnndɛ
     
     
⛹️‍♂️    Kpafɛlɛ nɩn abʋlʋwa
     
     
⛹️‍♀️    Balasua kʋn m'ɔ tɩ kɛ tasa kɛ ɔ tɩ biekun
     
     
🏋    Sʋanlan m'ɔ di fɛlɛ'n
     
     
🏋️‍♂️    Belenzua nɩn ati
     
     
🏋️‍♀️    Balasua nɩn a fɛlɛ
     
     
🚴    Sʋanlan'n m'ɔ tɩ baakɔlɛ'n
     
     
🚴‍♂️    Sʋanlan'n m'ɔ tɩ baakɔlɛ'n
     
     
🚴‍♀️    Mmalasua m'ɔ tɩ baakɔlɛ'n
     
     
🚵    Bʋka'n bʋka'n y'ɔ le bʋka'n
     
     
🚵‍♂️    Bʋka'n kanlanman kpɔlɛ
     
     
🚵‍♀️    Bʋka'n bʋka'n y'ɔ le baa'n
     
     
🤸    Sʋanlan talan talan
     
     
🤸‍♂️    Belenzua talan mân nɩn anun
     
     
🤸‍♀️    Balasua nɩn a talan talan
     
     
🤼    Menian sɔ'n-mɔ mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ bɛ́
     
     
🤼‍♂️    Kpafɛlɛ'n mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ yɩ́ bʋ
     
     
🤼‍♀️    Talua'n lɛ kpʋnndɛ kpafɛlɛ'n
     
     
🤽    Kototua nzue
     
     
🤽‍♂️    Belenzua nɩn anun nzue
     
     
🤽‍♀️    Talua nɩn a sa nzue
     
     
🤾    Sʋanlan'n m'ɔ lɛ bɔ yɩ́ bʋ'n
     
     
🤾‍♂️    Kpacɩ kpacɩ
     
     
🤾‍♀️    Balasua m'ɔ lɛ kpʋnndɛ yɩ́ sa nun nɩn asʋ'n,
     
     
🤹    Sʋanlan m'ɔ kokokoyiwa
     
     
🤹‍♂️    Sʋanlan m'ɔ kokowa'n
     
     
🤹‍♀️    Afanɩɛ'n tɩ kokowa
     
     
🧘    Life bɩlɩfʋɛ
     
     
🧘‍♂️    Bʋa life
     
     
🧘‍♀️    Bʋa life
     
     
🛀    Sʋanlan m'ɔ kɔ nwu yɩ́ nwʋn ewue
     
     
🛌    ɛsɛ ɔ lɛ dafɩ
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Menian mɔ bɛ sa bɛ́ sa nɩn anun'n,
     
     
👭    Balasua m'ɔ tɩ yɩ́ sa
     
     
👫    Balasua nʋn belenzua mɔ bɛ tɩ bɛ́ sa
     
     
👬    Belenzua m'ɔ jin yɩ́ sa nɩn asʋ'n
     
     
💏    Bɛ kɔ tu kɔ tʋ
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Belenzua nɩn anwʋn
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Sɔnabi kalɛ
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Balasua nɩn anwʋn tutu
     
     
💑    Bɛ́ ajʋnlɩn'n kɔ gua
     
     
👩‍❤️‍👨    Belenzua nʋn balasua
     
     
👨‍❤️‍👨    ɛhɩ, belenzua kʋn


👩‍❤️‍👩    Bɛ́ mmalasua'n-mɔ mɔ bɛ fa bɛ yɔ yɩ́ bʋ
     
     
👪    Awulo
     
     
👨‍👩‍👦    Belenzua balasua
     
     
👨‍👩‍👧    Belenzua balasua
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Belenzua balasua baa'n
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Awulo balasua mmelenzua
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Belenzua balasua
     
     
👨‍👨‍👦    Belenzua belenzua
     
     
👨‍👨‍👧    Belenzua balasua
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Belenzua balasua
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Belenzua mmelenzua belenzua
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Belenzua balasua
     
     
👩‍👩‍👦    Baa'n mɔ yɩ́ awulo nɩn akunnun baa'n
     
     
👩‍👩‍👧    Balasua balasua
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Balasua balasua baa'n
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Baa'n mɔ mmalasua baa'n
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Balasua talua
     
     
👨‍👦    Belenzua baa'n
     
     
👨‍👦‍👦    Belenzua baa
     
     
👨‍👧    Awulo mmalasua belenzua
     
     
👨‍👧‍👦    Awulo balasua baa'n
     
     
👨‍👧‍👧    Awulo balasua
     
     
👩‍👦    Baa'n mɔ b'a fa b'a tʋ yɩ́ awulo
     
     
👩‍👦‍👦    Baa'n mɔ yɩ́ awulo baa'n
     
     
👩‍👧    Awulo balasua
     
     
👩‍👧‍👦    Awulo balasua baa'n
     
     
👩‍👧‍👧    Awulo balasua talua
     
     
🗣    Jʋjɔ ati'n
     
     
👤    Bagua nun
     
     
👥    Bagua nun
     
     
🫂    Menian'n-mɔ kɔ kpʋnlɩn'n
     
     
👣    Bɛ́ ja nɩn abʋsʋ
     
     
💪    Fufue bɔkɔɔ
     
     
🦾    Coco'n tɩ fata
     
     
🦿    Coco'n tɩ asɩ
     
     
🦵    Eja dɩɛ'n
     
     
🦶    Ja nɩn abʋ
     
     
👂    Anzʋɛ
     
     
🦻    Fa zʋɛ'n mɔ bɛ tie yɩ́ nɩn anzʋɛ'n
     
     
👃    Bɛ́ muonun
     
     
🧠    Ajʋnlɩn'n mɔ ɔ 'tɩ'n
     
     
🫀    Bɛ́ kunnun ɛsɛ bɛ́ kunnun
     
     
🫁    Like'n like'n
     
     
🦷    Bɛ́ nyin
     
     
🦴    Ebo'n
     
     
👀    Anyɩn dɩɛ'n
     
     
👁    Nyin mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nyɩn'n
     
     
👅    Anʋan'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
👄    Anʋan mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
🫦    B'a nyɔ yɩ́ anʋan
     
     
🦰    Enyuan'n kɔkɔlɛ
     
     
🦱    Cɩan mɔ b'a li sua'n
     
     
🦳    Ati enyuan
     
     
🦲    Nan atɩn ati
     
     
🏻    ɔ tɩ kɛ ɔ ja ti fɩ́ɩ́
     
     
🏼    ɛsɛ ɔ ja ti fɩ́ɩ́
     
     
🏽    Eku-mɔ'n tɛmʋn
     
     
🏾    ɛsɛ ɔ di yɩ́ ti lɩka
     
     
🏿    Ejue ti fɛtɩ'n
     
     
💋    Sɛ ɔ tutu yɩ́ nyɩn an,
     
     
💌    Kan tabɩlɩ'n
     
     
💘    Bala sanman nɩn abʋsʋ
     
     
💝    ɔ di ajʋnlɩn'n
     
     
💖    Nyɩnlɩn'n m'ɔ lɛ ta nɩn asʋ'n
     
     
💗    Tɛmʋn kpa
     
     
💓    Efuan sɛcɩ
     
     
💞    Ejue ajʋnlɩn'n
     
     
💕    Ajʋnlɩn'n nnyuan
     
     
💟    Kanlanman ajʋnlɩn
     
     
❣    Yɩ́ ti anun bɔlɩn'n
     
     
💔    Akunnun sɛcɩ
     
     
❤️‍🔥    Sɩ̂n wɔ ahʋnlɩn'n
     
     
❤️‍🩹    Sɛsɛ anwʋnsɛlɛ
     
     
❤    Abʋsʋ cɩan dɩɛ'n
     
     
🩷    Mantanlan bʋlʋwa bʋlʋwa
     
     
🧡    Yɩ́ bʋ y'ɔ le yɩ́ efuan nun
     
     
💛    ɛsɛ ɔ tɩ kɛ sɛcɩ.
     
     
💚    Esue esue
     
     
💙    Bʋlʋbʋlʋ
     
     
🩵    Bulɛbʋlʋ ɛsɛ ɔ tɩ man fɩ́ɩ́
     
     
💜    Fɩnlɩn'n m'ɔ tɩ kɔkɔlɛ
     
     
🤎    Ndɛbʋɛ ajʋnlɩn'n
     
     
🖤    Esue bʋlʋ bʋlʋ
     
     
🩶    Esue fɩ́ɩ́
     
     
🤍    Esue fufue
     
     
💯    Nzue'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bɩlɩ'n
     
     
💢    ɛya sekele dɩɛ
     
     
💥    ɔ nʋn nzɛcɩ
     
     
💫    Sɩn tun'n
     
     
💦    Menotɩ nɩn a tʋ
     
     
💨    Mgban mgban
     
     
🕳    Koku'n jaka'n
     
     
💣    Bokomʋn
     
     
💬    Fonun atɩn'n m'ɔ lɛ bʋlʋ
     
     
👁️‍🗨️    Fonun anyɩn
     
     
🗨    Foninnin bɛlɛ
     
     
🗯    ɛya fama
     
     
💭    Ajʋnlɩn'n m'ɔ lɛ kan yɩ́ bʋ
     
     
💤    Baa'n bʋlʋ
     
     
🐵    Batɩn'n
     
     
🐒    Monlan añke mɔ mân nɩn anun
     
     
🦍    Kogiu wuluwafʋɛ
     
     
🦧    Kogiu
     
     
🐶    Akɔ nyin
     
     
🐕    Akɔ
     
     
🦮    Ajʋnlɩn'n mɔ bɛ fa bɛ man njʋa
     
     
🐕‍🦺    Junman nɩn anwʋn junman
     
     
🐩    Abalaakɔbʋa
     
     
🐺    Bedile'n m'ɔ tɩ bedi'n
     
     
🦊    Amma'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋ nɩn anun'n
     
     
🦝    Afɩ tɛtɩa jasi anwunno jasi
     
     
🐱    Tua'n nyɩn
     
     
🐈    Kanlannvʋɛ bɩlɩlɩ'n
     
     
🐈‍⬛    Tua'n tɩ tafʋɛ
     
     
🦁    Tɛtɩanfʋɛ
     
     
🐯    Taiyian'n
     
     
🐅    Taiyasin'n
     
     
🐆    Atɩlɩn'n m'ɔ tɩ nganlannvʋɛ
     
     
🐴    ɛkpan'n nyɩn
     
     
🫎    Asanvʋ divisifɩ
     
     
🫏    Afunlunmun
     
     
🐎    ɛkpɔ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
🦄    Naan'n mɔ yɩ́ ngʋnmɩn ala y'ɔ le yɩ́'n
     
     
🦓    Wuluwa
     
     
🦌    Naan akʋa
     
     
🦬    ɛnalɛ kʋn
     
     
🐮    Nalɛ'n nyɩn
     
     
🐂    Nalɛ ɛlɛ'n
     
     
🐃    ɛsɛ sɛcɩ nyunnun sɛcɩ sɛcɩ
     
     
🐄    Nnalɛ nɩn asʋ
     
     
🐷    Mgbolike'n anyunnun
     
     
🐖    Mgbolike'n
     
     
🐗    ɛsɛ ɛsɛ bolo'n, ɔ tɩ cɩan
     
     
🐽    Mgbolike'n,
     
     
🐏    Fɩa butu
     
     
🐑    Baa balasua
     
     
🐐    Esile
     
     
🐪    Sʋa
     
     
🐫    Sʋa nnyuan
     
     
🦙    Kanlannvʋɛ sʋ'n
     
     
🦒    Akɩncɩan'n fɩ́ɩ́
     
     
🐘    ɛkpan'n
     
     
🦣    Em-go-yɩ mɔ
     
     
🦏    Ekyʋa tɛmʋn
     
     
🦛    Behemotɩa
     
     
🐭    Akʋɛ'n nyɩn
     
     
🐁    Fanyɩn fɩ́ɩ́
     
     
🐀    ɛlɛcɩɛ'n
     
     
🐹    ɛsɛ ɛsɛ mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋ
     
     
🐰    Lɩka anyɩn
     
     
🐇    Cɩan'n
     
     
🐿    ɛbʋa m'ɔ tɩ kɛ bɛ kpɔ
     
     
🦫    Bohe tɛɛri
     
     
🦔    Dɩɛ dɩɛ, dɩɛ dɩɛ, dɩɛ,
     
     
🦇    Balalɩɛ m'ɔ tɩ yɩ́ bʋ
     
     
🐻    Taliis
     
     
🐻‍❄️    Anzʋa komʋn
     
     
🐨    Cɩan mɔ nyanmɩan hanlɩn yɩ́ bʋ
     
     
🐼    Munnditi tuonun
     
     
🦥    ɛlɛfʋɛ
     
     
🦦    Ewue nun
     
     
🦨    Kotola butu butu bʋlʋ
     
     
🦘    Amin canian'n
     
     
🦡    Yea'n
     
     
🐾    Basi dɩɛ'n
     
     
🦃    Turki
     
     
🐔    Akɔko'n
     
     
🐓    Akɔloko'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ akɔ'n
     
     
🐣    Nun fɩ́ɩ́
     
     
🐤    Ndɛmʋnman fɩ́ɩ́
     
     
🐥    ɔ tɩ ngannvʋɛ'n
     
     
🐦    Nnʋnman
     
     
🐧    Penguen
     
     
🕊    Abulɔnlokulokulokulokuloku
     
     
🦅    Atɩn m'ɔ tɩ bɔlɔ
     
     
🦆    Mɛlɛ m'ɔ lɛ fa
     
     
🦢    Izʋa nɩn anʋan'n
     
     
🦉    ɛsɛ ɛsɛ ɔ tɩ kɛ ɛsɛ ɔ tɩ kɛ
     
     
🦤    Nnʋnman
     
     
🪶    Enyuan'n
     
     
🦩    Nnʋnman dɩɛ
     
     
🦚    Ngɛlɛa mɔ mgbala mɔ mgbala
     
     
🦜    Notɩt (kɩtɩ),
     
     
🪽    Mgbaha dɩɛ'n
     
     
🐦‍⬛    Nnʋnman lɩka
     
     
🪿    Izonza
     
     
🐸    Kɛ bɛ́ nyɩn tɩ man kɛ bɛ tɩ man
     
     
🐊    Leviatɩtan'n (leviatɩtan'n)
     
     
🐢    Nwun nun
     
     
🦎    Atuba ewue
     
     
🐍    Owo
     
     
🐲    Naan kɔkɔlɛ
     
     
🐉    Naan kɔkɔlɛ
     
     
🦕    Bɛ́ ja fʋ
     
     
🐳    Nzue wʋlʋ
     
     
🐋    Kua ɛya wʋlʋ
     
     
🐬    Lɩlɩfʋɛ mân nun
     
     
🦭    Fɩ́ɩ́ ngɛlɛfʋɛ
     
     
🐟    Ejue mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
🐠    Ejue ajʋnlɩn'n
     
     
🐡    Lɩlɩfʋɛ mân nun
     
     
🦈    Bako tɛɛ'n
     
     
🐙    Atɩn ejue
     
     
🐚    Kototua nyin
     
     
🪸    Kiribi bʋlʋ (bʋlʋ)
     
     
🪼    Asue'n m'ɔ tɩ sɛsɛ'n
     
     
🐌    ɛlɛnɩan m'ɔ tɩ kɛ sɛsɛlɛ
     
     
🦋    Tɛmʋnlɩn'n
     
     
🐛    Julubʋa dɩɛ'n
     
     
🐜    Ndɛtanlanlɩn'n
     
     
🐝    Bʋa mma
     
     
🪲    Alɩdɩɛ dɩɛ'n
     
     
🐞    Abʋa kʋsʋ نوmi fɩ́ɩ́
     
     
🦗    Sɛcɩ kpacɩ
     
     
🪳    Bajula
     
     
🕷    Kalata m'ɔ tɩ abulasan
     
     
🕸    ɛtanlan nun
     
     
🦂    Akʋa
     
     
🦟    Bɛ fɛlɛ bɛ́ nyunnun bɛ fɛlɛ bɛ́ nyunnun
     
     
🪰    ɔ lɛ tu fɩa
     
     
🪱    Hohomʋn fɩ́ɩ́
     
     
🦠    Ninnge'n mɔ bɛ 'kan yɩ́'n
     
     
💐    Bɛbʋa fɩ́ɩ́
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    Benin bʋlʋ
     
     
🪷    Life bɩcɩ
     
     
🏵    Lɩka m'ɔ tɩ sɛlɛ'n
     
     
🌹    Rosasu lɩka m'ɔ tɩ cɩan
     
     
🥀    Bagua nɩn asʋ
     
     
🌺    Bacɩri mgbari
     
     
🌻    Anlan sɔnɩnlan
     
     
🌼    Esue nun
     
     
🌷    Abʋɛ'n m'ɔ cɩ esulo
     
     
🪻    Bata'n
     
     
🌱    Abʋtalɛ nɩn abʋtalɛ
     
     
🪴    Ebolola akɔ
     
     
🌲    Baka mɔ mgbacɩan m'ɔ tɩ fɩ́ɩ́
     
     
🌳    Joonin baka
     
     
🌴    Baam baka
     
     
🌵    Ewula tadɩlɩfʋɛ
     
     
🌾    ɛlɛhʋn kʋn
     
     
🌿    ɛsɛ
     
     
☘    Yudasɩ m'ɔ tɩ ɛsɛ
     
     
🍀    Ndile nnan
     
     
🍁    Pala'n ta'n
     
     
🍂    Efite
     
     
🍃    Anwʋnman nɩn anun mʋlʋwa
     
     
🪹    ɛsɛ ɔ lɛ kpʋnndɛ yɩ́ bʋ
     
     
🪺    Fa yɩ́ ngʋnmɩn
     
     
🍇    Divɩn dɩɛ'n
     
     
🍈    Cɩanlan nɩn anun
     
     
🍉    Bɔlɛ'n m'ɔ tɩ bɔkɔɔ
     
     
🍊    Mân mân dɩɛ'n
     
     
🍋    Bua' mon
     
     
🍌    Pinana bʋa
     
     
🍍    Títiketike'n
     
     
🥭    Mango mango
     
     
🍎    Apʋlʋwa
     
     
🍏    Afanzʋɛ m'ɔ tɩ bʋlʋ
     
     
🍐    Esulo esulo
     
     
🍑    Aminle sesielɩ (sesielɩ)
     
     
🍒    Sakura aminle
     
     
🍓    Bacɩan
     
     
🫐    Bʋlʋbʋlʋ
     
     
🥝    Elɩko'n mɔ elɩko'n,
     
     
🍅    Kamandɩɛ'n like'n
     
     
🫒    Olivʋ bʋa
     
     
🥥    ɛsɛ ɛsɛ
     
     
🥑    Asɩ tɔkɔɔ
     
     
🍆    Asusɔ nɩn a bʋlʋ
     
     
🥔    Bagua mgbami
     
     
🥕    Hulokobacɩ
     
     
🌽    Manka atuo
     
     
🌶    Ngɛlɛ nyɔ kɔko
     
     
🫑    Atumian ngɛdɩɛ
     
     
🥒    Tɛmʋnman'n
     
     
🥬    Bavɩn mân nɩn abʋ
     
     
🥦    Kpafɩnlɩn'n
     
     
🧄    Aminsi mân
     
     
🧅    Anian nɩn anun sanman ngʋan'n
     
     
🍄    Entɩn'n lɩka
     
     
🥜    Fɩ́ɩ́
     
     
🫘    Cɩan m'ɔ tɩ belenzua
     
     
🌰    Dɩɛ
     
     
🫚    Keus ɔ?
     
     
🫛    Asanzʋlʋ amɩlɩfʋɛ
     
     
🍞    Falɩ kpa'n
     
     
🥐    Bʋa dɩɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ ebue
     
     
🥖    Falɩ kpa'n tɩ kpa'n
     
     
🫓    Kpaʋn kpili
     
     
🥨    Kpaʋn mɔ bɛ lɛ fa bɛ tɩ'n,
     
     
🥯    Kpaʋn kpaʋn
     
     
🥞    Baanketi kpa'n
     
     
🧇    Alɩɛ kpa'n mɔ bɛ lɛ fa bɛ tɩ'n
     
     
🧀    ɛbʋlʋa m'ɔ tɩ ɛbʋlʋa
     
     
🍖    Naan m'ɔ tɩ sʋanlan baka'n
     
     
🍗    Nganman m'ɔ tɩ bagua
     
     
🥩    Naan nɩn ala
     
     
🥓    Atiti
     
     
🍔    Abɔnbalɔnbalɔnbalɔnbalɔn
     
     
🍟    Kɛ afanzɔkɩn'n m'ɔ fɛlɩ'n
     
     
🍕    Zʋakɔlɛ


🌭    Baka'n mɔ bɛ lɛ kan yɩ́ bʋ nɩn anun'n,
     
     
🥪    Tinngun cɩan
     
     
🌮    Manka fɩ́ɩ́
     
     
🌯    Falɩ kalata mɛzilɛ nɩn anun
     
     
🫔    Manimue dɩɛ'n
     
     
🥙    Asie karɩlɩ'n
     
     
🧆    Sala tinngun
     
     
🥚    Ebolokusuan
     
     
🍳    Abʋɛ'n mɔ bɛ kpɔ yɩ́ bʋ'n
     
     
🥘    Alɩɛ m'ɔ tɩ fɩ́ɩ́
     
     
🍲    Alɩɛ m'ɔ tɩ kpa'n
     
     
🫕    Mɛlɛ mɔ bɛ fa bɛ man junman nɩn anun'n
     
     
🥣    Fa kangɔ m'ɔ falɩ lɔnɩn'n
     
     
🥗    Anzʋɛ'n m'ɔ tɩ nyunnun nɩn asʋ'n,
     
     
🍿    Kosuan tile'n
     
     
🧈    Talan ta bʋlʋ
     
     
🧂    Njɩn'n
     
     
🥫    Alɩɛ nɩn anun ɛtanlan
     
     
🍱    Yɛ mán bʋka'n
     
     
🍘    Kpaʋn nɩn anwʋn
     
     
🍙    Ewue nun kpa'n
     
     
🍚    Aromʋn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ akɔn'n
     
     
🍛    Kan alɩɛ mɔ bɛ 'kan yɩ́ bʋ nɩn asʋ'n
     
     
🍜    Mgba bua dɩɛ'n
     
     
🍝    Itali mân nun
     
     
🍠    Manmgbanmʋlʋ cɩcɩ
     
     
🍢    ɛya nɩn abʋ
     
     
🍣    Sushi
     
     
🍤    Fui ati fɩ́ɩ́
     
     
🍥    Keek wʋlʋ
     
     
🥮    Alɩka nɩn asʋ kpaʋn
     
     
🍡    Danlu
     
     
🥟    Cibo
     
     
🥠    Akɔ akɔ akɔ mân nun
     
     
🥡    ɔ sanlɩn kɛ ɔ sanlɩn
     
     
🦀    Dasin nun
     
     
🦞    Malo talo
     
     
🦐    Hunlun ɔ!
     
     
🦑    Ntɩtɩtɩtɩn'n
     
     
🦪    Kaomʋn mân nɩn asʋ
     
     
🍦    Ice kudiam
     
     
🍧    Atɩn ɛsɩɛ nɩn abʋsʋ
     
     
🍨    Ice kudii'n
     
     
🍩    Cɩlɩn'n tɩ kɛ sɛlɩn'n.
     
     
🍪    Esulo ejue
     
     
🎂    Awɔlɛ keek
     
     
🍰    Nazɩfʋ kpaʋn
     
     
🧁    Kalata keek
     
     
🥧    Kpaʋn betin mân
     
     
🍫    Kola kola
     
     
🍬    ɛfɩa nɩn anʋan'n
     
     
🍭    Bʋa m'ɔ tɩ sannvʋɛ bʋa
     
     
🍮    Gʋlʋwa
     
     
🍯    Bʋlʋ mgbabʋ (bʋlʋ)
     
     
🍼    Batʋnman ngɛlɛfʋɛ
     
     
🥛    Kangɔ kʋn dɩɛ'n
     
     
☕    Nzue'n mɔ bɛ lɛ kɔ'n
     
     
🫖    Tiba dɩɛ'n
     
     
🍵    Dɩɛ m'ɔ nzusu man ewue fɩ́ɩ́
     
     
🍶    Sɛ ɔ tɩ ɛsɛ
     
     
🍾    Baka nɩn anun bʋlʋ
     
     
🍷    Kangɔ kangɔ dɩɛ'n
     
     
🍸    « asili kalata kangɔ
     
     
🍹    Mɔ bɛ di'n,
     
     
🍺    Bata'n kangɔ dɩɛ'n
     
     
🍻    Kokufɔfʋɛ dɩɛ kangɔ dɩɛ mɔ bɛ kaci
     
     
🥂    ɔ nʋn nzue
     
     
🥃    Atɩn dɩɛ nɩn anun kosuan dɩɛ
     
     
🫗    Atɩn bɔlɩ bɛ́ nyunnun
     
     
🥤    Ngʋa kangɔ dɩɛ'n
     
     
🧋    Te ti
     
     
🧃    Baka'n mɔ bɛ bʋlʋ fɩ́ɩ́
     
     
🧉    Atɩn mɔ bɛ kan yɩ́ bʋ
     
     
🧊    Esulo mɔ ɛlɛɛlɛ'n lɛ kpʋnndɛ
     
     
🥢    Aji aji
     
     
🍽    Tɛɛ'n mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ yɩ́ bʋ'n
     
     
🍴    Tɛɛ'n mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ yɩ́ bʋ
     
     
🥄    Elie bunun
     
     
🔪    Menin dadɩɛ
     
     
🫙    Tola tata'n
     
     
🏺    Anzʋɛ nnyuan
     
     
🌍    Ezulope-afɩ ebo'n kʋnmgba
     
     
🌎    Nyanmɩan mala nɩn asʋ yɛ̂ ɔ tɩ ɔ,
     
     
🌏    Mân nɩn anun menian'n-mɔ kʋalaa nwun asɩ-
     
     
🌐    Mala'n m'ɔ tɩ asɩtanlan nɩn asʋ'n,
     
     
🗺    Asɩɛ nɩn asʋ ɛwa
     
     
🗾    Lɩka mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ cɩan nɩn anun
     
     
🧭    Kalɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bɩlɩ'n
     
     
🏔    Lɩka sanman bʋka'n
     
     
⛰    Bʋka nɩn asʋ
     
     
🌋    Fɛla nɩn
     
     
🗻    Bʋka'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ tɛɛ'n
     
     
🏕    ɛbʋa ɛbʋa
     
     
🏖    ɛyɛɛbɩlɩfʋɛ asɩtanlan
     
     
🏜    ɛwâ nɩn anun
     
     
🏝    Afɩ asue nɩn anʋan ɛjɔlɛ'n
     
     
🏞    Sikɩn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
🏟    Stalɩn'n
     
     
🏛    Sua daba'n
     
     
🏗    Sua bʋa
     
     
🧱    Asannan mgbacɩ
     
     
🪨    ɛbʋɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋ'n
     
     
🪵    ɛtɛɛ'n
     
     
🛖    Awulo nun
     
     
🏘    Awulo
     
     
🏚    Sua'n mɔ b'a fa b'a gua
     
     
🏠    Sua'n
     
     
🏡    Hán belenzua sua
     
     
🏢    Zomi cili
     
     
🏣    Japan mân nɩn anun
     
     
🏤    Kalata nɩn anun
     
     
🏥    Anzʋɛ'n
     
     
🏦    Beka mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ akɔ'n
     
     
🏨    « bian'n.
     
     
🏩    Lota'n mɔ bɛ di ehulo nɩn asʋ'n
     
     
🏪    Bilie'n m'ɔ tɩ ɛtɛ'n
     
     
🏫    Sue'n m'ɔ tɩ lɩka
     
     
🏬    Commanlannɩɛ'n-mɔ
     
     
🏭    Abɔnsanmʋn fabɩɛ'n
     
     
🏯    ɛsɛ ɔ tɩ ɛzʋɛ
     
     
🏰    ɛsɛ ɛkpɔ dɩɛ'n
     
     
💒    Atɔnvɔlɛ
     
     
🗼    Kannzʋ tili
     
     
🗽    Tɛtɛfʋɛ aminlanman
     
     
⛪    Kanlannɩɛ kalata
     
     
🕌    Mosɩlɩ'n
     
     
🛕    Nyanmɩan awulo ɛlɔ
     
     
🕍    Zufʋ'n-mɔ asɔnɩn sua'n
     
     
⛩    Santa sosie
     
     
🕋    Anwunno sua
     
     
⛲    Kosuan kosuan
     
     
⛺    Tanlan'n tanlan
     
     
🌁    Ajete ajete
     
     
🌃    Sanlɩn'n m'ɔ ta kɛ nyɩnlɩn'n,
     
     
🏙    Kulo nɩn asʋ tɩtɩ
     
     
🌄    Sɛnzɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋka'n-mɔ nɩn anzin
     
     
🌅    Sɛnzɛ afitelɩ'n
     
     
🌆    Kulo mɔ alɩ́ɛ'n tɩ yɩ́ bʋ
     
     
🌇    Sɛnzɛ'n sɛlɛ'n
     
     
🌉    Cɩan kɔngɔɛ
     
     
♨    Abaaba mɔ ɔ'a han yɩ́ nɩn anun
     
     
🎠    ɛsɛ bʋa mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ bʋa
     
     
🛝    Cɩan cɩan cɩan kpa bɔkɔɔ bɔkɔɔ
     
     
🎡    ɛtɛɛ'n mɔ bɛ lɛ tɩ'n,
     
     
🎢    Lɩka m'ɔ tɩ lɩka nɩn abʋ
     
     
💈    Lili kotola
     
     
🎪    Tantɩ nun mân nun
     
     
🚂    ɛtanlan nɩn anun
     
     
🚃    Santɩlɩ'n m'ɔ tɩ ɛtanlan nɩn anun'n
     
     
🚄    ɔ 'ba fa atɩn ɔ tu sʋ
     
     
🚅    Atɩn dɩɛ nɩn asʋ
     
     
🚆    Kamata'n mɔ yɛ 'ba hɔ yɩ́ nwʋn'n
     
     
🚇    Asɩ lɩka nɩn asʋ
     
     
🚈    Kanlannvʋɛ m'an ha
     
     
🚉    Jin jijin
     
     
🚊    Kanlanman tɔ sʋ
     
     
🚝    Kanlannvʋɛ tatuli kʋn
     
     
🚞    Abɛlɛ'n m'ɔ tɩ abɛlɛ'n
     
     
🚋    Kanlanman tɔ sʋ
     
     
🚌    Bɔbɔ
     
     
🚍    Bɔkɔɔ m'ɔ lɛ ba kɔ tʋ sʋanlan m'ɔ lɛ ba.
     
     
🚎    Atpe'n m'ɔ tɩ atpe'n
     
     
🚐    ɛtanlan kaan tɩ kaan
     
     
🚑    ɛsɛ cɩan nɩn asʋ ɛwa dɩɛ'n
     
     
🚒    ɛlɔ takpɔlɛ
     
     
🚓    Fata'n m'ɔ tɩ ɛtanlan
     
     
🚔    Sʋanlan m'ɔ lɛ ba kɔ a kɔ hɔ yɩ́ nwʋn ɔ kɔ a.
     
     
🚕    Takpa'n
     
     
🚖    Kpain kʋn biala mɔ ɔ 'ba a kpa yɩ́ nwʋn
     
     
🚗    Ejue mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ akɔ'n
     
     
🚘    Belenzua kʋn kɔ a kɔ tʋ yɩ́ sa nun
     
     
🚙    Tinngun kpa'n mɔ bɛ tɩ'n
     
     
🛻    Akɔlɛ mgbain
     
     
🚚    ɛtanlan'n mɔ bɛ fa akɔlɛ
     
     
🚛    Intike'n lɩka
     
     
🚜    Tanlan tafɩa
     
     
🏎    Nan araba bagua
     
     
🏍    Mgbata ɛtanlan'n m'ɔ tɩ mɔnɩn'n
     
     
🛵    ɛta'n tɩ ɛta'n tɩ ɛta'n
     
     
🦽    Asɩɛ'n m'ɔ kɔ'n
     
     
🦼    Asɩɛ'n m'ɔ di kpa'n
     
     
🛺    Tɛɛ'n mɔ bɛ di yɩ́ bʋ nɩn anun'n
     
     
🚲    Bʋa nɩn anyʋa
     
     
🛴    Sansanlan nun ɛtanlan'n
     
     
🛹    ɛsɛ sɛɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋ'n
     
     
🛼    Abɔbʋɛ mɔ ɛbʋɛ tanlan
     
     
🚏    Tɛmʋn lɩka
     
     
🛣    ɔ sanlɩn kɛ ɔ tɩ kpa
     
     
🛤    Sanman atɩn nɩn asʋ
     
     
🛢    Abɔnsanmʋn
     
     
⛽    Bampi bampi jumʋn
     
     
🛞    Anʋan lɩka m'ɔ tɩ solo nɩn asʋ'n
     
     
🚨    Fata'n kanlannɩɛ'n
     
     
🚥    Anzʋɛ lɩka mɔ bɛ le yɩ́ bʋ nɩn an,
     
     
🚦    Didi ju ɛsɛ kalata tɛtɛlɛ kɔkɔlɛ
     
     
🛑    Sansanlɩn'n sansanlɩn'n
     
     
🚧    Sua sua
     
     
⚓    Bɛ 'tɩtɩ sɛlɛ'n
     
     
🛟    Anyɩn talɛ
     
     
⛵    Boli tatanlan nɩn asʋ
     
     
🛶    Esue nɩn abʋ
     
     
🚤    Bɔnzue nɩn ala
     
     
🛳    ɛlɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ meli nɩn anun'n
     
     
⛴    Asue nɩn anzin
     
     
🛥    Bɔ̀tulan nɩn asʋ
     
     
🚢    Tɛɛyɩɛ kpa'n
     
     
✈    ɛwʋa m'ɔ wʋlʋ
     
     
🛩    ɛwʋa kaan tɩ
     
     
🛫    ɛwʋlʋwa nɩn a tu
     
     
🛬    ɛwʋa juli
     
     
🪂    Nan tɛɛkɩkɩlɩka
     
     
💺    Asɩ kokoe'n mɔ ɔ'a wʋlʋ yɩ́ bʋ
     
     
🚁    ɛ 'ba yɩ ɛtɛ
     
     
🚟    Bɛ kɔ bɔ tuli tuli
     
     
🚠    Soli asɩ bʋka'n
     
     
🚡    Tinnge etanlanman
     
     
🛰    Nzalama'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ belenzua nɩn
     
     
🚀    Sɩ̂n
     
     
🛸    Mgbacɩ dɩɛ
     
     
🛎    ɛnɩanfʋɛ'n bete
     
     
🧳    Ninnge m'ɔ tɩ yɩ́'n
     
     
🚪    Anʋan nɩn asʋ
     
     
🛗    Elevatɩtɩ
     
     
🪞    ɛtɛɛtɛfʋɛ kpa
     
     
🪟    Penin nɩn anun
     
     
🛏    ɛsɛ ɛkpɩn'n m'ɔ lɛ dafɩ
     
     
🛋    ɛya nʋn kanlannɩn'n
     
     
🪑    Asɩ tɩ
     
     
🚽    Awulo nɩn anyɩn
     
     
🪠    Abʋta'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bɩlɩ'n
     
     
🚿    Timʋn nyɔ
     
     
🛁    Tebotebote'n
     
     
🪤    Akʋa m'ɔ yɔ'n
     
     
🪒    Funlan dɩɛ nɩn asʋ
     
     
🧴    Anzʋɛ bulili bulili
     
     
🧷    Alɩɛ'n mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ yɩ́ bʋ
     
     
🧹    Bʋa dɩɛ'n dɩɛ'n
     
     
🧺    Ece mɔ b'a fa b'a sa
     
     
🧻    Kalata kalata kʋn
     
     
🪣    Tɛɛyɩɛ m'ɔ tanlan nɩn abʋ
     
     
🧼    Sobi
     
     
🫧    Anzʋɛ m'ɔ tanlan yɩ́ bʋ nɩn anun'n,
     
     
🪥    Cɩan fʋɔ
     
     
🧽    Mgbati mgbati
     
     
🧯    Tide bʋka
     
     
🛒    Tɛɛyɩɛ m'ɔ tɩ bɔɔ'n
     
     
⌛    Gugua lɩka mɔ mân nɩn a li yɩ́ bʋ
     
     
⏳    Gugua mân nɩn a yue
     
     
⌚    Nɩan bɛ́ nyɩn
     
     
⏰    Aplola ɛsɛ
     
     
⏱    Tɛnɩn'n mɔ bɛ tɩlɩ'n
     
     
⏲    Mɛlɛ cɩan
     
     
🕰    Nan alaka'n mɔ bɛ gua nunmun'n
     
     
🕛    Alasan kɔnsan
     
     
🕧    Alasan m'ɔ tɩ nzɔlɛ
     
     
🕐    Ala awa ala isag
     
     
🕜    Ala awa kʋn
     
     
🕑    Mɛlɛ nnyuan
     
     
🕝    Nunhan nnyuan
     
     
🕒    Mɛlɛ nsan
     
     
🕞    ɔ tɩ nsan... ɔ tɩ cɩan nsan
     
     
🕓    Alian nnan
     
     
🕟    Nnan nʋn sin'n
     
     
🕔    Mɛlɛ nnun'n
     
     
🕠    Nunhan nnun'n
     
     
🕕    Cɩan nsian
     
     
🕡    ɛsɛ ɔ nɩan
     
     
🕖    Mɛlɛ nsan
     
     
🕢    ɔ tɩ kɛ sɛnzɛ'n nsan
     
     
🕗    Mɛlɛ awa
     
     
🕣    Aolo nɩn anun ɛsɛ ɔ tɩ nsan
     
     
🕘    Mɛlɛ nsian
     
     
🕤    Mɛlɛ nsian'n
     
     
🕙    Mɛlɛ bulu
     
     
🕥    ɔ tɩ kɛ ɔ tɩ ɛsɛ
     
     
🕚    Abubuan kʋn
     
     
🕦    Ala awa bala'n
     
     
🌑    Sala ejue
     
     
🌒    Kalata gugua
     
     
🌓    Kalata gugua
     
     
🌔    Kalata gugua
     
     
🌕    Sala
     
     
🌖    Asʋlʋ nɩn asʋlʋ
     
     
🌗    Kalata gugua
     
     
🌘    Sala nɩn abʋ
     
     
🌙    Sala ejue
     
     
🌚    Sala cɩan
     
     
🌛    Kalata gugua
     
     
🌜    Kalata gugua
     
     
🌡    Cɩan tanlan bʋbʋlʋ
     
     
☀    Sɛnzɛ'n


🌝    Sala nɩn anyɩn
     
     
🌞    Sɛnzɛ'n m'ɔ tɩ nyɩn
     
     
🪐    Anɩta'n mɔ bɛ lɛ nwun yɩ́'n
     
     
⭐    Nzalama'n
     
     
🌟    Nzalama'n-mɔ ta kɛ bɛ ta
     
     
🌠    Nzalama'n mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ yɩ́'n
     
     
🌌    Najata bayi bɩlɩlɩ'n
     
     
☁    Bɔlɛ́ nɩn asʋ
     
     
⛅    Eyua'n m'ɔ tuli bɔlɛ́ nɩn anzin
     
     
⛈    Nyanmɩan'n tɩ kɛ nyanmɩan'n tɩ kɛ esue.
     
     
🌤    Sɛnzɛ'n m'ɔ wɔ bɔlɛ́ nɩn asʋ'n
     
     
🌥    Eyua nɩn anzin bɔlɛ́ nɩn abʋ
     
     
🌦    Sɛnzɛ'n m'ɔ bɔlɛ́ nɩn asʋ'n
     
     
🌧    Bɔlɛ́ m'ɔ lɛ tɔ esue nɩn an,
     
     
🌨    Bɔlɛ́ nɩn abʋsʋ
     
     
🌩    Bɔlɛ́ nɩn anwʋn esue
     
     
🌪    Sɛsɛlɛ bɩlɩlɩ
     
     
🌫    Jaka'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ sa nɩn anwʋn ɔ,
     
     
🌬    Anwʋnman nɩn anyɩn
     
     
🌀    Anwʋnman nɩn anun
     
     
🌈    Tɛlɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nyunnun nɩn anun'n
     
     
🌂    ɛyɛɛ'n benlan nunhan
     
     
☂    Ayɛɛbɩlɩfʋɛ
     
     
☔    ɛyɛɛbɩlɩka sɛcɩ
     
     
⛱    Asɩɛ nɩn asʋ'n
     
     
⚡    Esue esue
     
     
❄    Alɩɛ lɩka
     
     
☃    Tinnvʋa mân nɩn anun
     
     
⛄    ɛsɛ ɔ tɩ kɛ sɛcɩ fɩ́ɩ́ nnʋn man nun
     
     
☄    Basa'n lɩka mɔ bɛ tɩ'n
     
     
🔥    Sɩ̂n
     
     
💧    Busuan m'ɔ lɛ kan yɩ́ bʋ
     
     
🌊    Asue'n m'ɔ tɩ sɛlɛ
     
     
🎃    Kanlannɩɛ'n m'ɔ wɔ ngɛbʋɛ atɩn
     
     
🎄    Santa baka
     
     
🎆    Bacɩlɩn'n
     
     
🎇    Sɩɛ'n m'ɔ cɩcɩ busua'n
     
     
🧨    Arɔ bokɩnlɩn-mɔ
     
     
✨    Kɛ ɔ le nua'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
🎈    Esue lɩka m'ɔ lɛ bʋlʋ
     
     
🎉    Anwunno lili mgbacɩan
     
     
🎊    Tatɩ ngɛlɛfʋɛ nɩan
     
     
🎋    Ewue baka nsan
     
     
🎍    Lififi bʋlʋ
     
     
🎎    Capɩn'n dɩɛ'n
     
     
🎏    Asʋlʋwa'n-mɔ mɔ bɛ tɩ ejue mɔ bɛ
     
     
🎐    Bayila ɛlɔ dɩɛ'n
     
     
🎑    Moyila cɩan dɩɛ'n
     
     
🧧    Cɩan bʋlʋ
     
     
🎀    Yej-akpa'n, yej-akpa'n
     
     
🎁    ɛsɛ ɔ fa akpɔlɛ'n
     
     
🎗    Tinnge mân mɔ bɛ di mân nɩn anun
     
     
🎟    Atɩn nɩn ati
     
     
🎫    ɛtɛ ɛtɛ
     
     
🎖    Alɩɛ m'ɔ tɩ somi nɩn asʋ'n
     
     
🏆    Suan elie elie
     
     
🏅    Kanlanman ɛlɔ
     
     
🥇    Baka'n mɔ bɛ falɩ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋ
     
     
🥈    Kalie kpa'n
     
     
🥉    Bɛ fɛlɛ yɩ́ nsan
     
     
⚽    Kɛ ɔ falɩ bɔbʋa kɛ ɔ
     
     
⚾    Bakalɛ'n m'ɔ cɩcɩ bʋlʋ
     
     
🥎    Azuzulɛ'n fɛtɩlɩ'n
     
     
🏀    Batalan mân ɛhɩ
     
     
🏐    Benin mɔ bɛ lɛ kpɩnlɩn'n
     
     
🏈    ɔ tɩ kpa kɛ falɩ bɔbʋa
     
     
🏉    Acɛdɩɛ
     
     
🎾    ɛsɛ tentisi
     
     
🥏    ɛtanlan nɩn anun
     
     
🎳    Afanɩn'n m'ɔ like'n
     
     
🏏    « bʋa kpacɩlɩn'n
     
     
🏑    Cɩcɩ ɛbʋlʋ ɛbʋlʋ
     
     
🏒    Cɩcɩ bʋa
     
     
🥍    ɛbʋlʋwa ɛbʋlʋwa
     
     
🏓    Siimonsi nun
     
     
🏸    Bala te
     
     
🥊    Bagua cɩcɩcɩ
     
     
🥋    ɛbʋɛ bʋlʋwa bʋlʋwa
     
     
🥅    Cɩcɩ dagua
     
     
⛳    Sota nɩn anʋan'n
     
     
⛸    Abɔbʋa ajʋa
     
     
🎣    Tanlan mɔ bɛ di junman nɩn abʋ
     
     
🤿    Tinnvɩn nun ewue nun
     
     
🎽    ɛkpɔlɛ'n m'ɔ tɩ sanmʋn
     
     
🎿    Tinnvʋɛ sɛcɩ
     
     
🛷    Abɔlʋa kusuan
     
     
🥌    Ice bʋa ɛbʋɛ
     
     
🎯    Ahʋnlɩn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
🪀    Igoba dada kɔkɔlɛ (afan dada)
     
     
🪁    Lima'n mɔ bɛ 'kan yɩ́ bʋ
     
     
🎱    8 asue nɩn abʋ
     
     
🔮    Bʋlʋwa m'ɔ tɩ ɛbʋlʋwa
     
     
🪄    Junman nɩn anun
     
     
🧿    Zarozɩ safɩ
     
     
🪬    Simesa
     
     
🎮    Vilikemʋn
     
     
🕹    Kosuan fɩ́ɩ́
     
     
🎰    Taioninsi
     
     
🎲    Dati sɔ'n
     
     
🧩    Kpacɩlɩ'n, kpacɩlɩ'n
     
     
🧸    Tadɩ bʋa
     
     
🪅    Lilɩta m'ɔ tɩ nun'n
     
     
🪩    ɛtɛɛtɛɛ'n m'ɔ tɩ ɛtɛlɛ'n
     
     
🪆    Yafoesie dɩɛ'n
     
     
♠    Aminle elie
     
     
♥    Alɩɛ'n m'ɔ suan yɩ́ ti
     
     
♦    Diamonyiman'n alɩɛ'n
     
     
♣    Alɩɛ'n mɔ ɛsɛ ɛbʋɛ
     
     
♟    Sɛ ɔ tɩ kɛ tɛ tɩ a, ɔ tɩ kɛ ɔ tɩ kɛ
     
     
🃏    ɛsɛ ɔ tɩ ɛtɛ bʋlʋ bʋlʋ
     
     
🀄    Esue a nyɔ naan kɔkɔlɛ
     
     
🎴    Pile.
     
     
🎭    Kanlanman kpa'n
     
     
🖼    Tutu lɩka
     
     
🎨    Zufʋ'n-mɔ abʋsʋ kanlanman
     
     
🧵    Kola kola
     
     
🪡    Itutu
     
     
🧶    Fɩ́ɩ́ vutɩlɩ'n
     
     
🪢    ɛbʋɛ mɔ bɛ lɛ tɩ'n
     
     
👓    ɛtɛɛ'n m'ɔ tɩ ɛtɛ nɩn asʋ'n
     
     
🕶    ɛsɛ ɛlɔɛ'n m'ɔ tɩ ɛlɔɛ
     
     
🥽    Nzɛcɩɛ'n m'ɔ tɩ ɛbʋɛ'n
     
     
🥼    Dɩɛ m'ɔ tɩ dɩɛ
     
     
🦺    Anzʋɛ lɩka
     
     
👔    Yɩ́ bʋ kpa'n
     
     
👕    Anyɩan tɩtɩ
     
     
👖    Tanim
     
     
🧣    Abɔlɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ abɔlɛ'n
     
     
🧤    ɛbʋa kpa'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nyɩn
     
     
🧥    Bataint nɩn anzʋti
     
     
🧦    Atɩn'n kan luke'n
     
     
👗    Taladɩɛ m'ɔ wula
     
     
👘    Atɩn bʋlʋ
     
     
🥻    Cɩan nvilie
     
     
🩱    Ewue mma nyunnun cɩan kʋn cɩan kʋn
     
     
🩲    ɛjɔlɛ m'ɔ lɛ kan nɩn anwʋn ɛjɔlɛ m'ɔ lɛ kan nɩn an,
     
     
🩳    Tanlɩn'n
     
     
👙    Bɩken
     
     
👚    Balasua balasua
     
     
🪭    Atɩn mɔ ɔ 'sɩn yɩ́ sa nɩn anun
     
     
👛    Fufua kosuan
     
     
👜    ɔ 'tɩtɩ baka'n
     
     
👝    Anyɩn bʋlʋ
     
     
🛍    Ninnge'n mɔ bɛ tɩlɩ'n
     
     
🎒    Bocɩ anzʋɛ
     
     
🩴    Tanlɩlɩfʋɛ
     
     
👞    Belenzua mgbabʋa
     
     
👟    ɛbʋa sansannan
     
     
🥾    Kanlanman'n-mɔ akpɔlɛ dɩɛ'n
     
     
🥿    Capɩbʋa mgbabʋa
     
     
👠    ɔ tɩ kɛ sɛbʋa kpa
     
     
👡    Cɩan nun mgbabʋa
     
     
🩰    Kolili mgbabʋa
     
     
👢    Sandɩ dɩɛ'n
     
     
🪮    ɔ tɩ yɩ́ ti enyuan'n
     
     
👑    Tɛtɛlɛ bʋka
     
     
👒    Balasua kɛ kɛkɛlʋ
     
     
🎩    Lɩka kɛmɔ mɩn tinngelɩ'n
     
     
🎓    Lɩka la
     
     
🧢    B'a sie bɛ́ nʋan
     
     
🪖    Cɩan kangɔ elie dɩɛ'n
     
     
⛑    Akʋa cɩan nɩn asʋ
     
     
📿    Amɩn'n mɔ bɛ 'fa bɛ tɩ'n
     
     
💄    Anzʋɛ sɛlɛ
     
     
💍    Sɔ'n-mɔ mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ kalata nɩn anun'n
     
     
💎    Nyɔbʋɛ mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nyɩn
     
     
🔇    Yue asɩ
     
     
🔈    Sɩ kpa'n m'ɔ tɩ detɩn'n
     
     
🔉    Yuein m'ɔ tɩ kpili'n, ɔ tɩ sʋanlan m'ɔ tɩ kpili'n
     
     
🔊    Yue seyile'n. yue seyile'n.
     
     
📢    Yue
     
     
📣    Sɛsɛlɛ dɩɛ'n
     
     
📯    Fɛlɛ nɩn asʋ kpain nɩn atulɛ'n kɔ tɩtɩ
     
     
🔔    Alimʋa cɩan
     
     
🔕    Ngʋanlan kɔngɔlɛfʋɛ nganlanman
     
     
🎼    Kanlan mɔ bɛ lɛ tɩ'n
     
     
🎵    Kanndɩnndɩnndɩnndɩnnd
     
     
🎶    Kanndɩnndɩnndɩnndɩnnd
     
     
🎙    Kanlan take'n mɔ bɛ kan nɩn asʋ difɛlɛ'n
     
     
🎚    Nyanmɩan'n lɛ kpɩn.
     
     
🎛    Bʋa jilɛ'n
     
     
🎤    Mân mân nɩn anun
     
     
🎧    Anzʋɛ'n
     
     
📻    Jayue dɩɛ
     
     
🎷    Satanli kpa'n
     
     
🪗    Esue atɩn
     
     
🎸    Gitar kosuan
     
     
🎹    Musie'n mɔ bɛ lɛ tɩtɩ yɩ́ bʋ
     
     
🎺    Esue tɩtɩ
     
     
🎻    Baolin olintan
     
     
🪕    Yeludɩn atubʋ'n, atubʋ'n
     
     
🥁    Tɛmʋn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
🪘    Abɔnsanmʋn
     
     
🪇    Malaka'n
     
     
🪈    Abile sanlɩn'n
     
     
📱    ɛfɩn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋ
     
     
📲    ɛbʋɛ atɩn mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ sanman nɩn abʋ
     
     
☎    Like'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ abalabɔ'n
     
     
📞    Like'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nariti'n
     
     
📟    ɔ'a tokusuan mgban-mgban'n
     
     
📠    Fakɩa tɩ akɩn'n
     
     
💾    Kotomʋn nɩn anyɩnndala
     
     
🔋    Afɔbʋɛ aja sʋ
     
     
🪫    Tɛɛyɩɛ mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nyɩn nɩn asʋ'n
     
     
🔌    Nyanmɩan'n tɩ kɛ sɛsɛlɛ nɩn anwʋn
     
     
💻    Kotambolodɩ
     
     
🖥    Taibula dɩɛ'n
     
     
🖨    Kalata kpa'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bɩlɩ'n
     
     
⌨    Klavɩnlɩn'n
     
     
🖱    Fare kanlanman
     
     
🖲    Atin'n m'ɔ tɩ yɩ́ bʋ'n
     
     
💽    Diski kosuan
     
     
💾    ɛsɛ
     
     
💿    Tɛmʋn ɛlɔ dɩɛ'n
     
     
📀    Dvɩd
     
     
🧮    Alɩɛ'n m'ɔ tɩ ɛtɛ nɩn abʋ
     
     
🎥    Jɛfɩtɛ'n
     
     
🎞    Kanlɩwa linguwafʋɛ'n-mɔ
     
     
📽    Tíla haritasɩ
     
     
🎬    Abɔkan abʋki
     
     
📺    Tɩlɩlɩ'n
     
     
📷    ɔ di junman
     
     
📸    ɔ fa yɩ́ ti ɔ nɩan yɩ́ nyunnun ɔ nɩan yɩ́ ti
     
     
📹    Pile kamea
     
     
📼    Pikɩn'n mɔ ɔ 'fa ɔ kɔ tʋ sʋ
     
     
🔍    Bɛ gua bɛ́ sansanlan'n-mɔ
     
     
🔎    Bɛ fʋ bɛ gua bɛ́ nyunnun bɛ kun bɛ́ nyunnun
     
     
🕯    Taula nenla
     
     
💡    Bɛ fɩ́ɩ́ bɛ nɩan
     
     
🔦    Tɛɛ'n mɔ ɔ 'ba bɔ yɩ́ bʋ nɩn anun'n,
     
     
🏮    Kalata fɩ́ɩ́
     
     
🪔    Dasi kanlannɩn'n
     
     
⚗    Alɩnsanan
     
     
🧪    Kɩan yɩ́ bʋ
     
     
🧫    Baka'n bu kabwa
     
     
🧬    Mala na
     
     
🔬    Esansanlɩn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ asɩ
     
     
🔭    Katalafɩlɩfʋɛ
     
     
📡    Nzalama'n m'ɔ tɩ cɩan'n
     
     
📔    Sɔsɔfʋɛ kpa'n kele'n
     
     
📕    Kalata mɔ b'a hɛlɛ yɩ́
     
     
📖    Kalata mɔ bɛ lɛ tɩlɩ'n
     
     
📗    Kalata kokutɛ
     
     
📘    Temraekun kalata nɩn anun
     
     
📙    Ejue kalata
     
     
📚    Lɔmʋn kpa'n
     
     
📓    Kɛlɛ juku'n
     
     
📒    Kpacɩ mân nɩn anun
     
     
📃    Fa sufʋ ɛlɛfɩa dɩɛ'n
     
     
📜    Esue nyin
     
     
📄    Saifʋ anyɩn
     
     
📰    ɛyɛfʋɛ nɩn abʋsʋ
     
     
🗞    ɛhɛlɛ nɩn anun ɛbʋɛ
     
     
📑    Efɛlɛ biekun
     
     
🔖    Kalata ebolo
     
     
🏷    Afɛlɛ'n
     
     
💰    Esika'n dɩɛ'n
     
     
🪙    Esika tɔbɩlɩ'n
     
     
💴    Cɩan fɩa m'ɔ tili
     
     
💵    Bua dɔla m'ɔ juli yɩ́ sa nun'n
     
     
💶    ɛsɛ tɛɛ yue biele
     
     
💷    “alɩbɩlɩ'n lili fɩ́ɩ́
     
     
💸    Esika'n m'ɔ lɛ ba ndɛba nɩn anun'n,
     
     
💳    Kalata kanlanman
     
     
🧾    Lɩka mɔ bɛ 'ba fa bɛ́ nwʋn
     
     
💹    ɛlɛhʋn kʋn m'ɔ fi jawɔ'n, ɔ kɔ fʋ kɔ ju
     
     
✉    Cɩan nun
     
     
📧    E- pota
     
     
📨    Talan'n mɔ bɛ lili mân nɩn anun
     
     
📩    Tatanlan tatanlan
     
     
📤    Tola sa
     
     
📥    Tɔ tasa
     
     
📦    ɔ cɩcɩ yɩ́ nwʋn
     
     
📫    B'a tʋ kanlanman kalata nun
     
     
📪    B'a tʋ nun, b'a tʋ nun b'a tʋ nun. b'a tʋ nun b'a tʋ nun.
     
     
📬    Tike kanlannɩɛ sua nɩn anun
     
     
📭    Kanlannɩɛ'n m'ɔ tɩ sua'n
     
     
📮    Sɔnɩn'n mɔ yɩ́ ti'ta nɩn anun'n
     
     
🗳    ɔ fá bɛ́ sa bɛ tʋ́ bɛ́ muonun kɛ bɛ tɩ muonun.
     
     
✏    Pinsi'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ pinsi'n
     
     
✒    Cɩan bumʋa
     
     
🖋    Abɔnsanmʋn
     
     
🖊    Esue mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋ nɩn anun'n
     
     
🖌    Munnzue kɛ m bʋlʋ
     
     
🖍    Edan la
     
     
📝    Alɩɛ mɔ alʋa fɩ́ɩ́
     
     
💼    Falɩ mgbacɩn'n
     
     
📁    Cilʋ
     
     
📂    ɔ 'tʋ cilʋ
     
     
🗂    « kanlannɩɛ'n m'ɔ tɩ tɛɛyɩfʋɛ cɩan'n
     
     
📅    Takanzʋɛ
     
     
📆    Kpacɩ tavili


🗒    Kola fɩ́ɩ́
     
     
🗓    Tatanlan kola
     
     
📇    Kanlannɩɛ'n
     
     
📈    ɔ kɔ tɔ sʋ
     
     
📉    ɔ kɔ fʋ kɔ yɔ ɔ kɔ hɔ
     
     
📊    Tinngelɩɛ'n m'ɔ di lɩka mɔ bɛ di
     
     
📋    Cɩan mɔ bɛ falɩ kola
     
     
📌    Bɛ bʋtʋ sʋ
     
     
📍    Bɛ bʋlʋ ɔ, bɛ bʋlʋ ɔ,
     
     
📎    Afɩ m'ɔ fɩ́ɩ́ nɩan nun
     
     
🖇    Ililika nɩn ɛtɛfʋɛ
     
     
📏    Susu m'ɔ fa susu
     
     
📐    Trita m'ɔ tɩ ɛtɛ
     
     
✂    Cɩan kʋn
     
     
🗃    Kanlanman bʋka'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ kanlanman
     
     
🗄    Bolo'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ sanlan'n
     
     
🗑    ɛsɛ fɩ́ɩ́ fɩ́ɩ́
     
     
🔒    Sʋanlan fɩ́ɩ́
     
     
🔓    Cɩcɩ bɛ́ sa
     
     
🔏    ɛsɛ bʋa fɩ́ɩ́
     
     
🔐    Fa sannɩn'n
     
     
🔑    Sannɩn'n m'ɔ sanlɩn'n
     
     
🗝    Sannɩn'n daba'n
     
     
🔨    Kpacɩ nun
     
     
🪓    Like'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bɩlɩ'n
     
     
⛏    Kosuan nun
     
     
⚒    Kpafɛlɛ'n m'ɔ tɩ piik
     
     
🛠    Anwunno nʋn asɩnlɩnlɩn'n
     
     
🗡    Fɩ́ɩ́ bʋlʋ
     
     
⚔    Koladɩɛ dɩɛ'n
     
     
🔫    Sɛsɛfʋɛ dɩɛ'n
     
     
🪃    Bɛ 'ba ta kɛ bɛ 'ba ta kɛ bɛ 'ba ta kɛ
     
     
🏹    Tɛɛ'n mɔ bɛ falɩ bɛ tanlan
     
     
🛡    Sɛ ɔ di akɔlɩ'n fɩ́ɩ́
     
     
🪚    Junman mɔ bɛ di junman nɩn abʋ
     
     
🔧    Asɩtanlan nɩn asʋ'n
     
     
🪛    Awulo ɛkpʋa
     
     
🔩    Kola nʋn nula
     
     
⚙    Acolo'n, asannan
     
     
🗜    Basoe dɩɛ m'ɔ tɩ anyʋɛ
     
     
⚖    ɛsɛ ɛtɛ m'ɔ tɩ kpa'n
     
     
🦯    Kpɔlɛ nɩn'n
     
     
🔗    Lili fɩ́ɩ́
     
     
⛓    Soorɩti
     
     
🪝    Cɩan mɔ bɛ falɩ bɛ man'n
     
     
🧰    Awulo kalata
     
     
🧲    Mgbatin nɩn anun, mgbatin nɩn anun
     
     
🪜    Ejue nɩn anʋan y'ɔ le
     
     
💉    Cɩan sɛcɩ
     
     
🩸    Moja ewue
     
     
💊    Listin liki
     
     
🩹    Latele kotola akpɔlɛ kotola
     
     
🩼    Koba nɩn a soman
     
     
🩺    Anzɛ tanlan
     
     
🩻    Atɩn sɛcɩ
     
     
🚬    Ewusanlan'n mɔ b'a li nɩn anun'n
     
     
⚰    Sanlɩn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ atɩn
     
     
🪦    Sɛka nɩn asʋ
     
     
⚱    Sɛ bɛ la bʋta bʋta
     
     
🗿    ɛbʋɛ mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ bʋɛ
     
     
🪧    Taladɩɛ nɩn asʋ
     
     
🪪    Abɔnsanmʋn
     
     
🏧    Atɩn akɩa
     
     
🚮    Tɔmɩnɩn'n m'ɔ tɔmɩn'n
     
     
🚰    ɛsɛ dɩɛ nɩn a nne man nyunnun
     
     
♿    Asɩɛ'n m'ɔ bʋlʋ
     
     
🚹    Baranzʋɛ'n
     
     
🚺    Afanɩɛ'n m'ɔ tɩ belenzua
     
     
🚻    Mgbakpa'n
     
     
🚼    Batʋnman kanlanman
     
     
🚾    Abʋa baka'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nyɩn
     
     
🛂    Nɩan nun nɩan
     
     
🛃    Mân nɩn anun mân nɩn anun
     
     
🛄    Yɩ́ bʋ nɩn anwʋn nɩan
     
     
🛅    Ninnge'n-mɔ
     
     
⚠    Tinnge bɔkɔɔ
     
     
🚸    Ejue akpa'n, ejue akpa'n
     
     
⛔    Totua man nun
     
     
🚫    Sɛ ɔ totua a,
     
     
🚳    N'ɔ fʋ bʋka'n
     
     
🚭    Atɩn cɩan kɛ ɔ tɩ ɛbʋɛ
     
     
🚯    Totua ɛbʋɛbʋɛ
     
     
🚱    Ezue dɩɛ'n
     
     
🚷    Fɩ́ɩ́ atɩn
     
     
📵    B'a mman falɩ
     
     
🔞    Menian mɔ afʋɛ kɔ nʋan'n
     
     
☢    ɛsɛ ɔ tɩ kɛ sɛcɩ. ɔ tɩ kɛ sɛcɩ.
     
     
☣    Ehue ehue
     
     
⬆    Sanman anwunno
     
     
↗    Atɩn anwunno
     
     
➡    Tɛmʋn fama
     
     
↘    Atɩn atɩn
     
     
⬇    Atɩn ja nɩn abʋ
     
     
↙    Sanman fama sa bɛ̂
     
     
⬅    Sa bɛ̂
     
     
↖    Ati sa bɛ̂
     
     
↕    Bɛ́ sa sanman
     
     
↔    Sanman ngɛlɛfʋɛ
     
     
↩    Atubɛlɛ fama sʋ ɛsɛ sa fama sʋ
     
     
↪    Atɩn sa bɛ̂ nɩn asʋ
     
     
⤴    Bɛ́ sa fama sʋ ɛlɔ
     
     
⤵    Atɩn fama sʋ
     
     
🔃    ɛsɛ ɛtɛfʋɛ tɩ kpa
     
     
🔄    Atɩn'n dɩɛ'n
     
     
🔙    Atɩn sa a gua yɩ́ bʋ
     
     
🔚    Cɩan atɩn
     
     
🔛    Tike Santa sue
     
     
🔜    Tɔbɩɛ'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ nun'n
     
     
🔝    Sanman sa kpa'n
     
     
🛐    Lɩka mɔ bɛ sʋ nyanmɩan
     
     
⚛    Ninngele sele
     
     
🕉    Ahɩn mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ sefɛn nɩn anun'n,
     
     
✡    Belemgbin davidi nzalama'n
     
     
☸    Lɩka m'ɔ tɩ fata'n
     
     
☯    ɛkpɛ nun mmian nun
     
     
✝    Ladɩ'n tɩ ɛbʋɛ
     
     
☦    ɛlɔkɩka'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ orɛdan nɩn asʋ
     
     
☪    Salama'n-mɔ
     
     
☮    Alʋacɩcɩɛ'n
     
     
🕎    Kanla dɩɛdɩɛ
     
     
🔯    Nzalama'n nsian
     
     
🪯    Kanndɩlɩ'n m'ɔ tɩ kanndɩlɩ'n
     
     
♈    Ebolole mmʋa
     
     
♉    Kanlanman bɩlɩan'n
     
     
♊    Bɛtɛmʋn
     
     
♋    Canlan sɛcɩ
     
     
♌    Asua'n-mɔ javʋ dɩɛ'n
     
     
♍    Akɔlɛ'n mɔ afanɩn'n,
     
     
♎    Batalɩka batalɩ'n
     
     
♏    Abɔnsanmʋn cɩan dɩɛ'n
     
     
♐    Tunmin sɛsɛlɛ
     
     
♑    Mʋlʋa mʋlʋa
     
     
♒    Tɛmʋnman nɩn anun
     
     
♓    Sɔnɩɛ'n-mɔ mɔ bɛ lɛ ba fɩ́ɩ́
     
     
⛎    Nzalafʋ owo
     
     
🔀    Bɛ bɔ nvɩalɩɛ bɛ yɔ yɩ́ nyɩn bɛ tɩtɩ.
     
     
🔁    ɛsɛ ɔ tɩ dɩɛ'n. ɔ tɩ dɩɛ'n
     
     
🔂    ɛsɛ ɔ tɩ dɩɛ'n mɔ bɛ tɩlɩ yɩ́ bʋ
     
     
▶    Tinngun nɩan
     
     
⏩    ɔ kɔ tʋ kɔ tʋ kɔ tanlan nun
     
     
⏭    Lɩka kʋn dɩɛ'n
     
     
⏯    Sɛ ɔ bɔ nɩan nvɩalɩɛ
     
     
◀    ɛtanlan'n dɩɛ,
     
     
⏪    ɛkpan'n m'ɔ tɔlɩ'n, ɔ kɔ tʋ kɔ tʋ
     
     
⏮    Tua sanman nɩn asʋ'n, dɩɛ'n dɩɛ'n
     
     
🔼    Tinngelɩɛ'n mɔ bɛ tɩ'n
     
     
⏫    Asɩ kɔ tʋ kɔ tʋ kɔ hɩn kɔ tʋ
     
     
🔽    Atɩn dɩɛ nɩn asʋ
     
     
⏬    Asɩ kɔ tɩtɩ kɔ tɩtɩ kɔ si kɔ tɩtɩ
     
     
⏸    Lɩka mɔ bɛ falɩ bɛ bʋka yɩ́ bʋ'n
     
     
⏹    Yaci konkonnun dɩɛ'n
     
     
⏺    Tinngelɩ'n mɔ bɛ tɩlɩ'n
     
     
⏏    Peyɩn'n dɩɛ mɔ ɔ 'tɩ'n
     
     
🎦    Awulo fɩ́ɩ́
     
     
🔅    Bɛ tɩtɩ yɩ́ bʋka nɩn anun
     
     
🔆    Tinngelɩɛ'n m'ɔ tɩ sɛlɛ nɩn abʋ'n,
     
     
📶    Cɩan m'ɔ tɩ tanlanman
     
     
🛜    ɛsɛ ɔ tɩ man bʋlʋ
     
     
📳    ɛbʋlʋwa dɩɛ
     
     
📴    Telefʋ fufue fɩ́ɩ́
     
     
     
♀    Balasua'n
     
     
♂    Soman'n tɩ kɛ bɛ kpɩnlɩn
     
     
⚧    Kanla dɩɛ
     
     
✖    Abʋsʋ abʋsʋ
     
     
➕    Atɩn mɔ ɔ 'tɩ'n
     
     
➖    Tɛmʋnlɩn'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́
     
     
➗    Mân nun
     
     
🟰    Bɛ lɛ tɩtɩ
     
     
♾    Kɩkaasɩ m'ɔ le man bʋlʋ
     
     
‼    Kamie'n'ba fa mian
     
     
⁉    Kamian ɛsɛ ɔ lɛ bisa yɩ́ bʋ
     
     
❓    Eyua fɩ́ɩ́
     
     
❔    ɛsɛ fufue fufue
     
     
❕    Kamian fɩ́ɩ́
     
     
❗    Kamie'n fɩ́ɩ́
     
     
〰    Asue nɩn a bubu nun
     
     
💱    Esika kaci
     
     
💲    ɛbʋlʋwa tɩ dɔla
     
     
⚕    Sɛsɛlɛ kanlanman
     
     
♻    Ninnge sembole
     
     
⚜    Kɛ bɛ la asɩ
     
     
🔱    Tɛmbʋa tɔbɩlɩ'n mɔ bɛ tɩ yɩ́ sasan'n
     
     
📛    Bɛ́ dunman
     
     
🔰    ɛlɛhʋn kʋn lɩka m'ɔ tɩ jabɩlɩ'n
     
     
⭕    Fɩa m'ɔ tɩ fɩ́ɩ́ dɩɛ'n
     
     
✅    Tɩnngɛ dɩɛ'n mɔ bɛ tɩlɩ yɩ́ bʋ
     
     
☑    Tʋa sofʋ baka'n m'ɔ tɩ muonun
     
     
✔    Nzɔlɛ m'ɔ tɩ man bɩlɩ'n
     
     
❌    Nzɔlɛ'n m'ɔ tɩ ɛbʋɛ
     
     
❎    Nzɔlɛ'n mɔ bɛ tɩ'n, dɩɛ dɩɛ,
     
     
➰    Kalata fɩ́ɩ́
     
     
➿    Kalata nnyuan
     
     
〽    Ngʋa ngʋa
     
     
✳    Yʋlʋwa mɔlɛ'n
     
     
✴    Nzalama'n m'ɔ lɛ tu yɩ́ bʋ
     
     
❇    Nzue'n m'ɔ lɛ jʋlʋ
     
     
©    Righghghghghghghghghghghgh
     
     
®    Bɛ lɛ tɩtɩ
     
     
™    Jafʋ mgbain'n-mɔ
     
     
#️⃣    Tate lɩka
     
     
*️⃣    Kɛ bɔkɔɔ lɩka
     
     
0️⃣    Nan kʋsʋ bɔlɔ kpɔlɛ dɔʋn
     
     
1️⃣    Bɔkɔɔ bɔkɔɔ
     
     
2️⃣    Bɔlɔ la nsan'n
     
     
3️⃣    Bɔlɔ nsan
     
     
4️⃣    Bɔlɔ nnan
     
     
5️⃣    Bɔlɔ la nsan'n
     
     
6️⃣    Bɔlɔ nsian'n
     
     
7️⃣    Bɔlɔ nzue
     
     
8️⃣    Bɔlɔ lɩka 8
     
     
9️⃣    Bɔlɔ bɔkɔɔ 9
     
     
🔟    Bɔlɔ la sʋ bulu
     
     
🔠    Kiralatisi kalata
     
     
🔡    Kirɩtɩlɩ latinnin
     
     
🔢    Kaci ɛtɛ
     
     
🔣    Kodɩɛ kanlannɩɛ
     
     
🔤    Lamai'n laka'n fali'n
     
     
🅰    Kalɛ nɩn anun ninnge'n
     
     
🆎    Abb tɩtɩlɩ'n
     
     
🅱    Balmutʋn atɩn
     
     
🆑    Wawɛ nɩn an, cɩan dɩɛ'n
     
     
🆒    Afuan dɩɛ'n
     
     
🆓    Atɩn dɩɛ'n
     
     
ℹ    ɛjɔlɛ'n mɔ bɛ lɛ kan nɩn
     
     
🆔    Dɩɛ'n mɔ bɛ tɩn'n, dɩɛ'n
     
     
Ⓜ    Mgbata mgbata
     
     
🆕    Dɩɛ'n dɩɛ'n
     
     
🆖    Nɩg dɩɛ'n
     
     
🅾    Motɩtonu (abalamʋn)
     
     
🆗    Tinndin dɩɛ'n
     
     
🅿    Nɩan
     
     
🆘    Sosɛ dɩgɩn busi
     
     
🆙    Jasʋ Dɩɛ dɩɛ,
     
     
🆚    Vɩs dɩɛ'n
     
     
🈁    ɛlɔ lɩka mɔ bɛ tɩ'n, dɩɛ, dɩɛ,
     
     
🈂    Jawɔ'n buelɩ'n dɩɛ'n
     
     
🈷    Mɛlɛ sala nɩn abʋ dɩɛ'n, dɩɛ'n dɩɛ'n
     
     
🈶    Cɩan anʋan nnʋn man yɩ́ bʋsʋ
     
     
🈯    ɔ 'ba si ɛbʋɛ mɔ ɛbʋɛ tɩ'n
     
     
🉐    Japan tɛɛ dɩɛ'n mɔ bɛ fa bɛ bɔ yɩ́ nwʋn cili dɩɛ'n
     
     
🈹    Cɩan m'ɔ tanlan nɩn anun,
     
     
🈚    Cɩan m'ɔ tɩ'n, ɔ tɩ ɛsɛ ɔ tɩ ɛsɛ
     
     
🈲    Cɩan m'ɔ tɩlɩ yɩ́ nʋan nɩn abʋsʋ
     
     
🉑    ɛsɛ ɔ 'tɩtɩ nujʋjɔ'n
     
     
🈸    Cɩan dɩɛ'n mɔ bɛ tɩlɩ'n,
     
     
🈴    Mɔ atɩn wɔ ja'n, mɔ bala'n kɔ yɔ dɩɛ'n, ɔ sanlɩn kɛ
     
     
🈳    Tɛmʋn dɩɛ'n m'ɔ tɩ dɩɛ'n,
     
     
㊗    « amule mɔ ɛsɛ ɔ 'kan yɩ́ bʋ nɩn asʋ'n
     
     
㊙    ɛfɩalɩɛ nvɩalɩɛ nun ninnge'n-mɔ
     
     
🈺    ɛya'n anʋan'n, bɛ tɩtɩ dɩɛ'n
     
     
🈵    Cɩan m'ɔ tɩ atɩn'n, ɔ nnʋn man yɩ́ bʋ
     
     
🔴    Kanlannvʋɛ kɔkɔlɛ
     
     
🟠    Bʋka bʋka
     
     
🟡    ɛsɛ ɔ tɩ kɛ mɛlɛ. ɔ tɩ kɛ mɛlɛ.
     
     
🟢    Atɩn mɔ bɛ lɛ kpʋnndɛ kɛ ɔ tɩ tatanlan
     
     
🔵    Bʋa bʋlʋ
     
     
🟣    Mgbata bʋta
     
     
🟤    Kayuludɩɛ kayuludɩɛ
     
     
⚫    Lɩka mɔ b'a bʋlʋ
     
     
⚪    Bʋa fufue
     
     
🟥    Cɩan bʋlʋ
     
     
🟧    Bʋlʋ baka'n, bʋlʋ baka'n
     
     
🟨    Sɛsɛ sɛsɛ sɛsɛ
     
     
🟩    ɛsɛ
     
     
🟦    ɛbʋlʋ bʋlʋ


🟪    ɛsɛ ɔ tɩ kɛ sɛcɩ. ɔ tɩ kɛ sɛcɩ
     
     
🟫    Akpɔlɛ fɩ́ɩ́
     
     
⬛    Komʋn mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ atɩn nɩn anun'n,
     
     
⬜    Atɩn fufue
     
     
◼    Komʋn mɔ mgbacɩ lɩka mɔ mgbacɩ
     
     
◻    Bɛ́ nfue nɩn anʋan tɩ
     
     
◾    Komʋn fɩ́ɩ́
     
     
◽    Atɩn fɩ́ɩ́
     
     
▪    Komʋn nganlanman
     
     
▫    Atɩn fɩ́ɩ́
     
     
🔶    Bʋa bʋlʋ
     
     
🔷    Bʋlʋwa bʋlʋwa
     
     
🔸    Bʋa bʋa
     
     
🔹    Bʋa bʋlʋ
     
     
🔺    Triangles m'ɔ kɔ'n,
     
     
🔻    Triangles m'ɔ kɔkɔlɛ kɔkɔlɛ
     
     
💠    Ebilia'n m'ɔ le yɩ́ dɩɛ, yɩ́ ti elie.
     
     
🔘    Mokele'n m'ɔ tɩ dɩɛ'n, ɔ tɩ dɩɛ'n
     
     
🔳    Buke fufue nɩn abʋ
     
     
🔲    Busuan mɔ bulunle'n, dɩɛ'n
     
     
🏁    ɛtanlan atɩn
     
     
🚩    Triangles
     
     
🎌    Kolafʋɛ dɩɛ'n
     
     
🏴    ɛtanlan nɩn anwʋn
     
     
🏳    Sɛlɛ'n m'ɔ tɩ sɛlɛ'n
     
     
🏳️‍🌈    Tɛlɛlɛ'n mɔ bɛ lɛ tanlan yɩ́ nyunnun
     
     
🏳️‍⚧️    Fa mgbacɩlɩfʋɛ cɩcɩcɩ'n
     
     
🏴‍☠️    Ajʋnlɩn'n jamusi'n
     
     
🇦🇨    Asansanmʋn asue nɩn anʋan asɩlɩ'n
     
     
🇦🇩    Anɩɛ'n m'ɔ tɩ asɩtanlan
     
     
🇦🇪    Asanlan ngapalapɩ kunman nɩn asʋ'n
     
     
🇦🇫    Afanzɔkɩ'n m'ɔ tɩ asɩtanlan nɩn asʋ'n
     
     
🇦🇬    Afɩ ɔ tɩ ɛsɛ ɔ sɛ yɩ́ ɛtɛfʋɛ nɩn abʋsʋ
     
     
🇦🇮    Anyʋan'n m'ɔ tɩ ananndɩɛ'n
     
     
🇦🇱    Albanilɩ'n, sɛlɛdɩ anzʋlʋ
     
     
🇦🇲    Anlannɩɛ'n armenin'n
     
     
🇦🇴    Asanlɩn'n m'ɔ tɩ mɔlɩn'n
     
     
🇦🇶    ɛbʋka
     
     
🇦🇷    Sandɩɛ'n argenindingenindɩ
     
     
🇦🇸    Samɔa m'ɔ tɩ tanlan mân nɩn anun'n
     
     
🇦🇹    Tɛɛyɩfʋɛ orisi
     
     
🇦🇺    Afɩ sile atɩn'n m'ɔ tɩ ɔlɩfʋɛ
     
     
🇦🇼    Asuba m'ɔ tɩ asɩtanlan nɩn asʋ'n
     
     
🇦🇽    Asannan lɩka
     
     
🇦🇿    Kɩkaala asɩbʋ
     
     
🇧🇦    ɛlɔɛ bɔkɔɔ bʋlʋwa kɔkɔlɛ bʋlʋwa
     
     
🇧🇧    Analabdos dɩɛ'n
     
     
🇧🇩    Nicaragua mân dɩɛ'n
     
     
🇧🇪    Sɩɛ bunian'n
     
     
🇧🇫    Bulɩkenasi fasɩ
     
     
🇧🇬    Bulalɛ m'ɔ falɩ bɔkɔɔ
     
     
🇧🇭    Tɛɛyɩfʋɛ bulɩlɩ'n
     
     
🇧🇮    Abalabɔncelɩ'n
     
     
🇧🇯    Bulonin bɛbɛlɛ'n
     
     
🇧🇱    Sanbatalɛmi dɩɛ
     
     
🇧🇲    Momudasɩ yɔlɩ dalɩɛ'n
     
     
🇧🇳    Kalata fʋfɔlɛ'n
     
     
🇧🇴    Bolivia m'ɔ tɩ asɩtanlan nɩn asʋ'n
     
     
🇧🇶    Tɛɛyɩfʋɛ bullɛbʋlʋ dɩɛ'n
     
     
🇧🇷    Kalata falenzil
     
     
🇧🇸    Bahamasa
     
     
🇧🇹    Kalata anwunno fɩ́ɩ́
     
     
🇧🇻    Asue bʋka mân nɩn anun lɩka dɩɛ'n
     
     
🇧🇼    Mân basanzɩ
     
     
🇧🇾    Tɛɛyɩfʋɛ rusɩ
     
     
🇧🇿    Bulalɛ belize beli'n
     
     
🇨🇦    Kanadɩɛ'n m'ɔ tɩ sɛlɛ'n
     
     
🇨🇨    Bɛ tanlan kɔssili mân nɩn anun
     
     
🇨🇩    Congo asɩ
     
     
🇨🇫    Asannan afanɩn'n afanɩn'n
     
     
🇨🇬    Asanlɩn'n mɔlɩn'n-lazɩ
     
     
🇨🇭    ɛtɛfʋɛ'n switzisi dɩɛ'n
     
     
🇨🇮    Dɩɛdɩɛ dɩɛdɩɛ'n
     
     
🇨🇰    Asannan kɩkacɩ
     
     
🇨🇱    Sile lɩka m'ɔ tɩ tanlan asɩ
     
     
🇨🇲    Kotodɩɛ mɔ bɛ tɩ'n
     
     
🇨🇳    Taana kɩkaala
     
     
🇨🇴    Colombia kalata'n
     
     
🇨🇵    Akperpʋn m'ɔ tɩ asue nɩn anyunnun asɩ nɩn asʋ'n
     
     
🇨🇷    Cosɩn rica kosɩn rika (afɩ cosɩn rili)
     
     
🇨🇺    Anyʋan'n bʋlʋ bʋlʋ
     
     
🇨🇻    Buddɩɛ'n dɩɛ'n
     
     
🇨🇼    Asɩlasafi asue nɩn anun mân nɩn anun
     
     
🇨🇽    Cɩcɩ sota mân nɩn anun santa
     
     
🇨🇾    Bulɩɛ'n m'ɔ tɩ sipɩpɩan nɩn asʋ
     
     
🇨🇿    Tɛɛyɩfʋɛ to cɩlɩcɩ
     
     
🇩🇪    Amma'n mɔ bɛ falɩ bɛ yɔlɩ yɩ́'n
     
     
🇩🇬    Goliyila dɩɛ'n
     
     
🇩🇯    Kɔkɔlɛ kalata
     
     
🇩🇰    Dankan-danlan dɩɛ'n
     
     
🇩🇲    Abalabɔfʋɛ'n, abalabɔfʋɛ'n,
     
     
🇩🇴    Sɛlɔkɔfʋɛ'n dɩɛlɩfʋɛ pubpubʋ
     
     
🇩🇿    Abasɩ adasɩɛ
     
     
🇪🇦    Bɛ bu hɛlɛlɩ'n nʋn malɩlɩa
     
     
🇪🇨    Eyua eyua. ɛtɛfʋɛ dɩɛ'n
     
     
🇪🇪    ɛtɛtɩlɩfʋɛ
     
     
🇪🇬    Ezipiti mân nɩn anun
     
     
🇪🇭    Zabalaki sizɩ
     
     
🇪🇷    Elifentili. nan elifentili
     
     
🇪🇸    ɛfɩle'n m'ɔ tɩ syibein
     
     
🇪🇹    Etiopɩ dɩɛdɩɛ
     
     
🇪🇺    Elio'n mân mân nɩn abalafʋ
     
     
🇫🇮    Kalata falɩ kɔlɩn'n
     
     
🇫🇯    Kɛmɔ bɛ falɩ tanlan fafalɩ dɩɛ'n
     
     
🇫🇰    Falanlanti mân nɩn anun
     
     
🇫🇲    Sɛlɔɛ'n m'ɔ tɩ ananhɔlɛsɩ nicasɩ
     
     
🇫🇴    Anyɩn fɩlɩ'n
     
     
🇫🇷    ɛlɛtanlan dɩɛ'n fɩ́ɩ́ mân
     
     
🇬🇦    Cɩan bulalɛ dɩɛ'n
     
     
🇬🇧    Asɩ tanlan asɩ belemgbin mân nɩn asʋ'n
     
     
🇬🇩    Kɩlɩnadadɩ
     
     
🇬🇪    Siniansi zɔmisi
     
     
🇬🇫    Kalata falɩ bulɩka'n mulɩka'n minlin
     
     
🇬🇬    Asue afian ɛlɔ nɩn anʋan y'ɔ le tanlan dɩɛ'n
     
     
🇬🇭    Kalata sanlɩn'n
     
     
🇬🇮    Abalabɔ'n m'ɔ bʋlʋ tasoonin
     
     
🇬🇱    Anyunnun fitelenzua dɩɛ'n jumelenzua
     
     
🇬🇲    Koboya anyʋan'n
     
     
🇬🇳    Poke ɛlɔɛ
     
     
🇬🇵    Asue'n m'ɔ tɩ ɛlɔɛ mân mân nɩn anʋan
     
     
🇬🇶    Poke ɛtɛfʋɛ
     
     
🇬🇷    Gɛlɛsi
     
     
🇬🇸    Asanúa mân nɩn anun lɩka mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ sooronin nʋn sanwia-asanúa nɩn
     
     
🇬🇹    Kangɛlɛ'n guatɩmala'n (guatɩmala)
     
     
🇬🇺    Asannan asue nɩn anʋan nun fɩ́ɩ́
     
     
🇬🇼    Gʋlʋan'n bisti
     
     
🇬🇾    Tɛɛtɛfʋɛ bulalɛ minlin
     
     
🇭🇰    Aminlanmʋn dɩɛ, tali ninnge'n
     
     
🇭🇲    Bɛnal mân nun
     
     
🇭🇳    « kalata lɩka » dɩɛ, kalata lɩka dɩɛ
     
     
🇭🇷    Asannan bat
     
     
🇭🇹    Tɛɛyɩfʋɛ mân dɩɛ'n
     
     
🇭🇺    Kalata hungarɩ
     
     
🇮🇨    Nannan tali mân nɩn anun
     
     
🇮🇩    Atɩtɛɛ'n minlindɩɛ'n
     
     
🇮🇪    ɛlɛtɛɛ'n m'ɔ tɩ yɩ anyɩn nɩn abʋ
     
     
🇮🇱    Izalayɛ mân nɩn anun
     
     
🇮🇲    Sanman asue nɩn anʋan y'ɔ le mɔnɩnsi
     
     
🇮🇳    ɛsɛ bɛ bu tanlan ɛtɛ
     
     
🇮🇴    Anyunnun ɛlɔɛ'n tɩ bɩlɩfʋɛ nvilie'n
     
     
🇮🇶    Anyunnun ɛlɔ'n m'ɔ tɩ asɩtanlan nɩn asʋ'n
     
     
🇮🇷    ɛyanlan nɩn anun
     
     
🇮🇸    Anyʋan'n dɩɛ
     
     
🇮🇹    Tadelɛ'n m'ɔ tɩ asɩ tadelɛ'n
     
     
🇯🇪    Cɩcɩcɩ mân nɩn anun
     
     
🇯🇲    ɛlɛka'n m'ɔ tɩ ananhɔlɛ dɩɛ'n
     
     
🇯🇴    Asadan dɩɛ
     
     
🇯🇵    Sɛlɛ'n m'ɔ tɩ ananhɔlɛ
     
     
🇰🇪    Tɛɛyɩfʋɛ kanlannvʋɛ
     
     
🇰🇬    Kirgistan m'ɔ tɩ ananhɔlɛ'n
     
     
🇰🇭    Kalata kosi casi
     
     
🇰🇮    Kilisibasi m'ɔ tɩ tanlan sɛlɛ'n
     
     
🇰🇲    Tɛɛyɩfʋɛ kɔgɔn
     
     
🇰🇳    Santasandɩ abalafʋ
     
     
🇰🇵    Sannan sannan sannan
     
     
🇰🇷    Atɩtɛɛ'n nafʋ
     
     
🇰🇼    Asandɩɛ dɩɛ'n
     
     
🇰🇾    Asɩ abaa nɩn abʋ
     
     
🇰🇿    Kosezɩtɩ'n m'ɔ tɩ ɛtɛfʋɛ'n
     
     
🇱🇦    Laokɩ nɩn asʋ tanlan'n
     
     
🇱🇧    Lɩka m'ɔ tɩ tanlan nɩn alimʋa
     
     
🇱🇨    Sanlɩsian'n m'ɔ tɩ sɛlɛsɩ
     
     
🇱🇮    Abalabɔ'n mɔ bɛ falɩ bɛ yɔlɩ yɩ́'n,
     
     
🇱🇰    Sɩlika lanka
     
     
🇱🇷    Libeyasɩ m'ɔ tɩ ananhɔlɛfʋɛ
     
     
🇱🇸    Kalata lesosi
     
     
🇱🇹    Litnaa tatʋn'n m'ɔ li kalata nɩn asʋ
     
     
🇱🇺    Sɛbɛnsenburɩ m'ɔ tɩ yɩ sɛlɛfʋɛ'n
     
     
🇱🇻    Bulonvia dɩɛ'n
     
     
🇱🇾    Kalata liyɩ (afanɩan)
     
     
🇲🇦    Aminlan'n m'ɔ tɩ sandɩ dɩɛ'n
     
     
🇲🇨    Mân bɔkɔɔ
     
     
🇲🇩    Mɔldova m'ɔ tɩ bɔkɔɔ
     
     
🇲🇪    Bʋka nɩn asʋ kɔkɔlɛ bʋka
     
     
🇲🇫    Saintin martin
     
     
🇲🇬    Malasɩ madasɩ
     
     
🇲🇭    Tɛɛyɩfʋɛ ngɛlɛfʋɛ
     
     
🇲🇰    Masedʋanɩn mân nɩn anun tanlan kɔkɔlɛ
     
     
🇲🇱    Bulalɛ dɩɛ'n
     
     
🇲🇲    Myanmyanmyanmyanmʋn'n
     
     
🇲🇳    Kalata ansanlɩn'n
     
     
🇲🇴    Zozi manlɩn ɛlɔ manlannɩɛ kʋn m'ɔ tɩ talon kulo nɩn asʋ ɛlɔ
     
     
🇲🇵    Nannan aminlan'n mɔ bɛ falɩ bɛ yɔlɩ mɛlɛ'n,
     
     
🇲🇶    Nannan mân nɩn anun asue mân nɩn anun
     
     
🇲🇷    Malatatanin'n m'ɔ tɩ falafʋ dɩɛdɩɛ'n
     
     
🇲🇸    Santɩratiratirati
     
     
🇲🇹    ɛlɛtanlan nɩn abʋsʋ
     
     
🇲🇺    Malazini nun abalabɔ'n
     
     
🇲🇻    ɛsɛ bɛ falɩ bɛ tanlan kʋn malɩ
     
     
🇲🇼    Malawi
     
     
🇲🇽    Mɛziki mân dɩɛ
     
     
🇲🇾    ɛlɛka'n mɔ bɛ falɩ bɛ yɔlɩ yɩ́ bʋ
     
     
🇲🇿    Sɛlɛtɛɛ'n mɔ bɛ falɩ bɛ yɔlɩ yɩ́ bʋ
     
     
🇳🇦    Nanndɩɛ'n naamina
     
     
🇳🇨    Eyua dɩɛ'n
     
     
🇳🇪    Tɛɛyɩfʋɛ kɔlɩ'n
     
     
🇳🇫    Kɩtɛfakɩ asue nɩn anʋan y'ɔ le
     
     
🇳🇬    Kɩkaala dɩɛ m'ɔ tɩ geli
     
     
🇳🇮    Nicaragua dɩɛ'n
     
     
🇳🇱    Tɛɛyɩfʋɛ anyɩn dɩɛ'n
     
     
🇳🇴    Abadɩɛ nowʋ
     
     
🇳🇵    Sanlʋkɩ nepal
     
     
🇳🇷    Sanúa dɩɛ
     
     
🇳🇺    Mafɩlɩmʋn mân nun
     
     
🇳🇿    Tɛɛyɩfʋɛ sanlan'n
     
     
🇴🇲    Amɩn m'ɔ yɔlɩ tanlan nɩn asʋ'n
     
     
🇵🇦    Panama tasa
     
     
🇵🇪    Kalata taku'n
     
     
🇵🇫    Kalata falenisia polidisisi
     
     
🇵🇬    Bagua alafʋɛ'n bagua
     
     
🇵🇭    Filipɩn'n
     
     
🇵🇰    Ankistan m'ɔ tɩ sʋanlan'n


🇵🇱    Tɛtɛmʋn dɩɛ'n
     
     
🇵🇲    Santa pifelɩ'n nʋn mipɩlɩlɩ'n
     
     
🇵🇳    Bulalɛ anzʋnunlɩn'n
     
     
🇵🇷    Puerto rico
     
     
🇵🇸    Sandɩ falɩ palesɩ
     
     
🇵🇹    Tutu pɔlʋ
     
     
🇵🇼    Kalawusi m'ɔ tɩ bɔkɔɔ
     
     
🇵🇾    Bulmakau kalata bala'n
     
     
🇶🇦    Kalatali
     
     
🇷🇪    Cɩlifelɩ'n m'ɔ li cɩlifelɩ'n
     
     
🇷🇴    Adaman'n manlɩn'n
     
     
🇷🇸    Sɛlɔmi dɩɛ'n
     
     
🇷🇺    Tɛɛyɩfʋɛ rusi'n
     
     
🇷🇼    Zʋwanda dɩɛ
     
     
🇸🇦    Araba soli'n
     
     
🇸🇧    Saloman'n m'ɔ tɩ asalɩka nɩn asʋ'n
     
     
🇸🇨    Batele tanlan nɩn a tele batele
     
     
🇸🇩    Asɩtanlan nɩn sulɩka
     
     
🇸🇪    Sweden ɛlɔɛ dɩɛ'n
     
     
🇸🇬    Tɛtɛɛ'n m'ɔ fʋ atɩn nɩn abʋ fɩ́ɩ́
     
     
🇸🇭    Santa helenna m'ɔ tɩ sɛlɛlɩna
     
     
🇸🇮    Slosɩn tanlan slosini
     
     
🇸🇯    Asalasvɩtɩtɩ, ɛsɛ asue'n nʋn mgbanngɔ'n-mɔ,
     
     
🇸🇰    Tɛtɛɛ'n m'ɔ slotɩ yɩ́ bʋ nɩn asʋ'n
     
     
🇸🇱    Tɛlɛn wɔ ɛbɛlɛ
     
     
🇸🇲    Santa malinɔbʋ dɩɛ'n
     
     
🇸🇳    Tɛɛyɩfʋɛ'n m'ɔ tɩ ananhɔlɛ dɩɛ'n
     
     
🇸🇴    Somari m'ɔ tɩ bulalɛ dɩɛ'n
     
     
🇸🇷    Surisume
     
     
🇸🇸    Sudan mân nɩn anun bɛ tanlan hɛlɛlɩ'n
     
     
🇸🇹    Santotɩ nʋn nɩan tʋnsibesi
     
     
🇸🇻    Salvadɩn mân nɩn asʋ bulalɛ
     
     
🇸🇽    Santa malɩa asue nɩn anun
     
     
🇸🇾    Sili mân nɩn anun bɛ falɩ bɛ yɔlɩ
     
     
🇸🇿    Mân mân mân mân nɩn anun
     
     
🇹🇦    Tɛkistan-dakulanya
     
     
🇹🇨    Bulân mân nɩn anun ɛlɔ bɔkɩsɩ-akosɩ
     
     
🇹🇩    Tɛɛyɩfʋɛ kɩkaala
     
     
🇹🇫    Kalata falanzɩ'n m'ɔ tɩ ngɛlɛfʋɛ lɩka
     
     
🇹🇬    Coko dɩɛ'n
     
     
🇹🇭    Tatanlanman'n thailand dɩɛ'n
     
     
🇹🇯    Kalakɔkistan dɩɛ
     
     
🇹🇰    Sɛlɔfʋɛ dɩɛ'n
     
     
🇹🇱    Edampɩlɩ'n
     
     
🇹🇲    Kpasanzɩ kɩkasanzɩ
     
     
🇹🇳    Izalayɛ tanlan adamʋn
     
     
🇹🇴    Tɛɛyɩfʋɛ dɩɛ'n
     
     
🇹🇷    Sɛlɛ'n turki
     
     
🇹🇹    ɛtɛfʋɛ'n m'ɔ tɩ tanlan dɩɛ'n dɩɛ'n
     
     
🇹🇻    Tɛɛyɩfʋɛ tuvalu
     
     
🇹🇼    Talan dɩɛ'n
     
     
🇹🇿    Kalata tansanyɩ
     
     
🇺🇦    Asannan bɔkɔɔ dɩɛ'n ukraframe
     
     
🇺🇬    Abadɩɛ abɔnsanmʋn abɔnsanmʋn
     
     
🇺🇲    Afanɩɛ'n dɩɛ'n
     
     
🇺🇳    Malɛ'n mân mân dɩɛ'n
     
     
🇺🇸    Afɩ afɩ
     
     
🇺🇾    Tɛɛyɩfʋɛ lɩka m'ɔ tɩ mân
     
     
🇺🇿    Izakɩndan m'ɔ tɩ asɩn'n, anzʋkɩn'n
     
     
🇻🇦    Detili bokikoyu
     
     
🇻🇨    Sayi-tɩanɩn rezɩanfʋɛ dɩɛ'n mɔ bɛ falɩ bɛ yɔlɩ yɩ́'n
     
     
🇻🇪    Venezuela
     
     
🇻🇬    Batíe mân nɩn anun alimʋa
     
     
🇻🇮    Coppe'n bʋlʋ asɩ minin'n
     
     
🇻🇳    Tɛtɛɛ'n m'ɔ yɔ'n tanlan vie'n
     
     
🇻🇺    Tɛɛyɩfʋɛ vanuatu
     
     
🇼🇫    Bɛ bɔlɩ hɛlɛlɩ'n nʋn fotu
     
     
🇼🇸    Samɔa m'ɔ tɩ ananhɔlɛ mân nɩn anun'n
     
     
🇽🇰    Afɩ bɛ bɔlɩ bulʋlʋwa sɔlɩlɩfʋɛ
     
     
🇾🇪    Anʋan nɩn anʋan
     
     
🇾🇹    Asafʋ mân nɩn anun ɛlɔ dɩɛ'n
     
     
🇿🇦    Afɩ afɩ afɩ afɩ
     
     
🇿🇲    Zʋa anzʋɛ
     
     
🇿🇼    « bulma'n zimbaa
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Englisɩn'n m'ɔ tɩ englisɩn'n
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Tɛɛyɩfʋɛ cotɩlɩfʋɛ
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Mɔlɩɛ'n lɩka dɩɛ'n
Happy Learning from Sweasy26.com-team