Emoji Meaning in Baoulé - Emoji List in Baoulé


😀    Be ɲrun'n su sri
     
     
😃    Atrinessa m 'ɔ ti ɲinma dan'n i ɲrun m 'ɔ sri'n
     
     
😄    Be ɲin m 'ɔ su srɛ 'n, ɔ su srɛ
     
     
😁    Be ɲin m 'ɔ sri'n, ɔ nin be ɲin m 'ɔ su srilɛ 'n
     
     
😆    Atrinessa i ɲrun'n ti i nuan su.
     
     
😅    Kɛ be sro be wun'n, be ɲin m 'ɔ su sro'n
     
     
🤣    Ɔ sri ɔ fa sri asiɛ 'n su
     
     
😂    Aklunjuɛ 'n i sunmuɛn'n
     
     
🙂    Ɔ srɛli i ɲrun.
     
     
🙃    Be kaci be nzuɛn'n
     
     
🫠    Ato'n i bue'n
     
     
😉    Ɔ maan, ɔ su kpɛn i nyinma su.
     
     
😊    Be ɲin su silɛ 'n nin be ɲin su srilɛ 'n i su afɛ 'n
     
     
😇    Be ɲrun m 'ɔ sro'n, ɔ kpaja'n
     
     
     
🥰    Ɔ ti kɛ awlɛn'n sa, ɔ ti kɛ i ɲrun'n sa.
     
     
😍    Be ɲin su yiman be ɲrun
     
     
🤩    Be su nzraama'n su
     
     
😘    Be to be nyin be tɔnnin be nun
     
     
😗    Be to be nyrun
     
     
☺    Be ɲrun'n su sri
     
     
😚    Min nyinma'n i nyinma'n i nun trɔ 'n
     
     
😙    Maan e fa e ɲin e to e ɲrun'n i wun srilɛ 'n nun
     
     
🥲    Be ɲin m 'ɔ su srɛ 'n, ɔ sunmuan'n
     
     
😋    AMUN NIN AMUN'N
     
     
😛    Maan e fa e nuan'n e sie
     
     
😜    Kɛ be fa be nuan'n be yo be nyinma'n
     
     
🤪    Ɔ si i ɲrun'n i ɲrun'n
     
     
😝    Ɔ maan, ɔ ti kɛ ɔ nin i bé kó trán'n sa.
     
     
🤑    Sika'n i nuan nun
     
     
🤗    Be nga be su srɛ 'n, be su mɔ be su i'n
     
     
🤭    Ɔ trɛ i nuan nun
     
     
🫢    Kpɛkun, maan e fa sa e sie e nuan'n i su.
     
     
🫣    Be niannin be ɲrun
     
     
🤫    Be wun i ɲrun'n
     
     
🤔    Maan e bu e ɲrun'n i akunndan
     
     
🫡    Be yo be ɲrun'n i like
     
     
     
🤐    Sipliti'n i su ninnge mun
     
     
🤨    Be ɲrun'n i ɲrun'n ti kpɔlɛ 'n i su kpɛn'n
     
     
😐    I sɔ 'n ti'n, ɔ ti kɛ e sa.
     
     
😑    Ɔ ɲinma'n i wun ɲanman su
     
     
😶    Be nyrun'n i nuan'n ti-man kun
     
     
🫥    AKPLAN'N NUN'N
     
     
😶‍🌫️    Blɛ 'n i ɲrun'n
     
     
😏    Sran m 'ɔ siman like'n
     
     
😒    Ɔ maan, ɔ wunnin i wlɛ kɛ ɔ ti kpa.
     
     
🙄    Sran ng 'ɔ ti i ɲrun'n, ɔ ti i ɲrun'n
     
     
😬    Be ɲrun'n ti kekle
     
     
😮‍💨    Be wun wunmiɛn
     
     
🤥    Ɔ su lafiman.
     
     
🫨    Ɔ si srɛ kpa.
     
     
😌    Ɔ maan, ɔ yoli maan i wun fɔnvɔ i.
     
     
😔    Ɔ bu i akunndan
     
     
😪    Be lafili be ɲrun
     
     
🤤    Ɔ maan, ɔ ti kɛ i ɲrun sa.
     
     
😴    Ɔ lafi i ɲrun
     
     
😷    Yare yolɛ 'n
     
     
🤒    Like nga be fa yo jue'n
     
     
🤕    Be ti'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
🤢    Be ɲrun m 'ɔ ti fiɛn'n
     
     
🤮    Ɔ maan, ɔ ́ kó kó kán be ɲrun'n
     
     
🤧    Kɛ be fa be wun'n, be wun i wlɛ kɛ be ti kpa
     
     
🥵    Awlɛnnɛn'n
     
     
🥶    Awlowlo'n
     
     
🥴    Ɔ maan, ɔ yoli i wun fɛ.
     
     
😵    Be ɲrun'n i ɲrun'n i su kpɔlɛ 'n ti kekle
     
     
😵‍💫    Be ɲinma'n ti kun.
     
     
🤯    Blɔsu'n i ti'n
     
     
🤠    Nannin bua'm be ɲrun'n
     
     
🥳    Be wun i ɲrun'n i ɲrun
     
     
🥸    Be ɲrun m 'ɔ ti fiawlɛ 'n
     
     
😎    Maan e fa nzɔliɛ nga e fa sie e ɲrun'n i ɲrun'n
     
     
🤓    Min ɲrun'n ti kɛ colporteur sa.
     
     
🧐    Ɔ ti i ɲrun m 'ɔ ti klɛsi kun'n i ɲrun
     
     
😕    Ɔ ɲinma'n w'a buman like fi
     
     
🫤    Be nuan'n i wun'n ti kekle
     
     
😟    Ɔ yo i ya dan
     
     
🙁    Be ɲrun m 'ɔ ti kpa'n
     
     
☹    Be ɲrun m 'ɔ yo be fɛ 'n
     
     
😮    Maan e fa e nuan'n e sie
     
     
😯    Be nuan ijɔli be wun
     
     
😲    Ɔ boli i nuan
     
     
😳    Ɔ maan, ɔ yoli i ɲrun'n i ble.
     
     
🥺    'Ɲanmiɛn srɛli i'
     
     
🥹    Maan e wla e wun ase e sunlɛ 'n i ase
     
     
😦    Ɔ maan, ɔ ti i ɲrun m 'ɔ kpɛli i nuan'n i wun.
     
     
😧    Ɔ yoli i ya dan
     
     
😨    Srɛ kunnin i.
     
     
😰    'Sa nga be yo i'n,' ɔ ti i ɲrun lɔ
     
     
😥    Be awlabɔɛ 'n nin be awlɛn'n i wun'n ti kekle
     
     
😢    Be su sun
     
     
😭    Ɔ kpan kpannin kpa
     
     
😱    Srɛ kunnin be ɲrun'n
     
     
😖    Be ɲin m 'ɔ ti kpa'n, ɔ bubu be wun
     
     
😣    Ɔ trɛ i awlɛn
     
     
😞    Ɔ yoli i ya dan
     
     
😓    Ɔ maan, ɔ wun i wlɛ kɛ ɔ ti kpa
     
     
😩    Ɔ maan, ɔ ti kɛ i ɲrun m 'ɔ fɛ 'n sa
     
     
😫    Ɔ fɛli i ɲrun
     
     
🥱    Ɔ ́ bó i ɲrun'n i bo
     
     
     
😤    Be ɲrun'n i bo'n ti nzue
     
     
😡    Ɔ maan, ɔ wunnin i ɲrun'n
     
     
😠    Ɔ fa ya'n
     
     
🤬    Be ɲrun'n i nzɔliɛ 'n ti'n
     
     
😈    Be ɲrun m 'ɔ ti kɛ awɛ sa'n, ɔ sro
     
     
👿    Kya'n i ɲrun m 'ɔ ti kɛ awɛ m 'ɔ ti
     
     
💀    Akoto'n
     
     
☠    Be nga be ti be owie'n, be ti be wun anglo'n
     
     
💩    Ɔ ti kɛ ngalɛ sa
     
     
🤡    Awlo'n i ɲrun'n
     
     
👹    Mmusu nga be di sran'n
     
     
👺    Bla'm be ti kpa
     
     
👻    Mmusu mun
     
     
👽    Afuɛ nga be fin nvle uflɛ nun'n
     
     
👾    NDƐ NGA BE KLE NGA E FA
     
     
🤖    MARINI NGA E FA'N
     
     
😺    Srɛ 'n
     
     
😸    Kɔtu kun m 'ɔ sri'n
     
     
😹    Kɔtu nga be sun aklunjuɛ su'n, be su sun
     
     
😻    Be wun fa yo be wun fɛ
     
     
😼    Kɔtu m 'ɔ ti srɛman'n
     
     
😽    Be nga be fa be wun be tran'n be su'n
     
     
🙀    Kɔtu m 'ɔ fɛli'n
     
     
😿    Sunlɛ 'n
     
     
😾    Kɔtu nga be fa be nuan'n
     
     
🙈    Be wunman anglo tɛtɛ mun
     
     
🙉    Be ti sa tɛ 'n
     
     
🙊    Kɔmpiɛn mɔ be ijɔ 'n
     
     
👋    Ɔ maan, ɔ ́ yó i sa nun
     
     
🤚    Maan e sa'n su
     
     
🖐    Be sa'n i su sa'n i su kpɛn
     
     
✋    Maan e sa'n yo
     
     
🖖    Be nga be flɛ be Vacan'n
     
     
🫱    I fama su
     
     
🫲    I bɛ su
     
     
🫳    Sa'n i sa'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🫴    Be sa'n su nglo
     
     
🫷    Be fa be sa'n be su
     
     
🫸    Be fa be wun mantan be fama su
     
     
👌    Sran kpa kun
     
     
🤌    Be sa'n be bo be wun bo
     
     
🤏    Be fa be sa'n be kpli
     
     
✌    Ɔ kwlali be sa'n
     
     
🤞    Be sa'm be su kpɛn be wun
     
     
🫰    Be sa'n i bo'n nin be sa'n be su kpɛn su
     
     
🤟    Be kle kɛ be klo e
     
     
🤘    Wɛ 'n i nzɔliɛ 'n
     
     
🤙    Maan n fa min sa'n sie min su
     
     
👈    Be nga be o be su'n, be fa be wun mantan Ɲanmiɛn.
     
     
👉    Be fama su ndɛ 'n i su ndɛ yɛ be kan ɔn
     
     
👆    Be nga be fa be wun mantan Ɲanmiɛn'n be su
     
     
🖕    Be flɛ i kɛ "Amun...
     
     
👇    Be sa'n i bo'n yɛle kɛ be su jranman be su
     
     
☝    Ndɛ nga be klɛli'n, ɔ o nglo lɔ
     
     
🫵    Ndɛ nga be fa sie i fluwa nga be flɛ i kɛ Index
     
     
👍    Maan e fa e sa'n i dandan'n e sie
     
     
👎    Be sa'n i bo'n su
     
     
✊    Be fa be wun su
     
     
👊    Be nga be su ba'n be su'n, be su wa jran kekle
     
     
🤛    Be blo be bɛ su
     
     
🤜    Be fama su'n
     
     
👏    Be sa'm be sa be boli be sa nun
     
     
🙌    Maan e sa'n yo
     
     
🫶    Sa nga be ti awlɛn'n i nzɔliɛ 'n
     
     
👐    Be mán be sa'n
     
     
🤲    Be sa'm be bo be wun bo
     
     
🤝    Be sa'n
     
     
🙏    Be sa'm be sa'n be nun kun
     
     
✍    Be klɛli fluwa
     
     
💅    Sran nga be fa be wun'n, be su kpɛn be.
     
     
🤳    I bɔbɔ i wun'n
     
     
👶    BAKAN'N
     
     
🧒    Ba mun
     
     
👦    Ba yasua'n
     
     
👧    Bla bla'n
     
     
🧑    Sran'm be ti
     
     
👱    SRAN NGA BE TI'N: BE TI'N
     
     
👨    Sran'm be ti
     
     
🧔    Sran: I anziɛ 'n
     
     
🧔‍♂️    Yasua: I anziɛ 'n
     
     
🧔‍♀️    BLA: I ANZA'N
     
     
👨‍🦰    Yasua: Be ti tɔɔtɔ.
     
     
👨‍🦱    Yasua'm be: Be ti'n ti kplo
     
     
👨‍🦳    Yasua: Yuɛ ti'n
     
     
👨‍🦲    Sran: Bla'n i ti'n
     
     
👩    BLA'N
     
     
👩‍🦰    BLA: I ti ɔkwlɛ
     
     
🧑‍🦰    SRAN MUN: I ti ɔkwlɛ
     
     
👩‍🦱    Bla'm be: Be ti'n ti kplo
     
     
🧑‍🦱    Sran mun: Be ti'n ti kplo
     
     
👩‍🦳    Bla: Yue ti'n
     
     
🧑‍🦳    Bian'n: Yue ti'n
     
     
👩‍🦲    BLA: BE TI'N
     
     
🧑‍🦲    Sran'n: Bla'n i ti'n
     
     
👱‍♀️    BLA: I ti'n ti ble
     
     
👱‍♂️    Yasua: Be ti tɔnlɛ
     
     
🧓    Akpɛnngbɛn'm be ti
     
     
👴    Akpɛnngbɛn'm be su
     
     
👵    Bla oke'm be nun
     
     
🙍    Be nga be kloman be wun'n
     
     
🙍‍♂️    Sran nga be kloman be wun'n
     
     
🙍‍♀️    Bla nga be yo i ya'n
     
     
🙎    Sran ng 'ɔ wlali i nuan'n i wun'n
     
     
🙎‍♂️    Sran ng 'ɔ wunnin i nuan'n
     
     
🙎‍♀️    Bla ng 'ɔ wunnin i'n
     
     
🙅    Sran nga be se kɛ cɛcɛ 'n
     
     
🙅‍♂️    Yasua'm be sa nun be se kɛ cɛcɛ
     
     
🙅‍♀️    Bla'm be kannin be wun ndɛ kɛ cɛcɛ
     
     
🙆    Be nga be o OK nun'n be su nzɔliɛ
     
     
🙆‍♂️    Sran'm be nzuɛn'n, Oux
     
     
🙆‍♀️    Maan e fa e ɲin sie i Ɲanmiɛn sulɛ wafa'n su,
     
     
💁    Sran'm be kacili be nzuɛn'n
     
     
💁‍♂️    Sran'm be fali be sua'n guali be nun.
     
     
💁‍♀️    Bla nga be fa sika manman sran'n
     
     
🙋    Sran ng 'ɔ tinnin i sa'n
     
     
🙋‍♂️    'Be sa'n maan be fa be sa'n sie'
     
     
🙋‍♀️    Bla m 'ɔ tinnin i sa'n
     
     
🧏    Bobo mun
     
     
🧏‍♂️    Bobo mun
     
     
🧏‍♀️    Bosie bla mun
     
     
🙇    Sran'n koto i bo
     
     
🙇‍♂️    Bian'n koto i ase
     
     
🙇‍♀️    Bla'n koto i ase


🤦    Sran kun i ɲrun'n
     
     
🤦‍♂️    Bian'm be wunnzin be ɲrun
     
     
🤦‍♀️    Bla'm be wunnzin be ɲrun
     
     
🤷    Sran'm be wun be wun
     
     
🤷‍♂️    Sran'm be wun i wun ase
     
     
🤷‍♀️    Bla'm be wun i wun
     
     
🧑‍⚕️    Awlo difuɛ mun
     
     
👨‍⚕️    Yasua nga be di tukpacɛ 'n be su junman'n
     
     
👩‍⚕️    Bla nga be di tukpacɛ 'n be su junman'n
     
     
🧑‍🎓    Suklu ba'm be nun
     
     
👨‍🎓    Suklu ba yasua mun
     
     
👩‍🎓    Ba bla'm be suklu ba mun
     
     
🧑‍🏫    Like klefuɛ mun
     
     
👨‍🏫    Be nga be ti like klefuɛ 'n, be ti yasua
     
     
👩‍🏫    Bla klefuɛ 'n
     
     
🧑‍⚖️    JUE DIFUƐ 'N
     
     
👨‍⚖️    Jɔlɛ difuɛ yasua
     
     
👩‍⚖️    BLA NGA BE TI JUE DIFUƐ
     
     
🧑‍🌾    FIE DIFUƐ 'N
     
     
👨‍🌾    FIE DIFUƐ 'N
     
     
👩‍🌾    Bla nga be ti fie difuɛ 'n
     
     
🧑‍🍳    Ato dilɛ
     
     
👨‍🍳    Bian ng 'ɔ di aliɛ 'n
     
     
👩‍🍳    Bla nga be di aliɛ 'n
     
     
🧑‍🔧    MASANI SU'N
     
     
👨‍🔧    Sran kun m 'ɔ ti mannzin'n
     
     
👩‍🔧    Bla kun m 'ɔ ti loto'n
     
     
🧑‍🏭    Be di junman fluwa'm be nun junman'n
     
     
👨‍🏭    Be di junman fluwa'm be nun junman'n
     
     
👩‍🏭    Bla nga be di junman'n
     
     
🧑‍💼    Blɔfuɛ 'm be di junman
     
     
👨‍💼    Yasua nga be di junman'n
     
     
👩‍💼    Bla nga be di junman'n
     
     
🧑‍🔬    Fluwa sifuɛ dandan'm be nun
     
     
👨‍🔬    Fluwa sifuɛ dandan'm be nun
     
     
👩‍🔬    Bla nga be ti fluwa sifuɛ dandan'n
     
     
🧑‍💻    MASINNIRI SU'N
     
     
👨‍💻    Klɔ sran'm be si ninnge nga be fa si ninnge mun'n
     
     
👩‍💻    Bla kun m 'ɔ ti mannzin'n
     
     
🧑‍🎤    Jue tofuɛ mun
     
     
👨‍🎤    Jue tofuɛ yasua
     
     
👩‍🎤    Bla nga be to jue'n
     
     
🧑‍🎨    FLUWA'N I FLUWA'N
     
     
👨‍🎨    Be ɲin su yiyilɛ 'n i su like dan
     
     
👩‍🎨    Bla nga be ti desɛn'n
     
     
🧑‍✈️    Alapla'n i nun sɛfuɛ 'n
     
     
👨‍✈️    Bian kun m 'ɔ ti alapla'n
     
     
👩‍✈️    Bla kun m 'ɔ ti alapla'n
     
     
🧑‍🚀    Nya'm be nun sran'm be nun kun
     
     
👨‍🚀    Bian nga be kɔ nzraama'm be nun'n
     
     
👩‍🚀    Bla nga be kɔ nzraama'm be su'n
     
     
🧑‍🚒    Sran nga be sin'n, be su kpɛn su
     
     
👨‍🚒    Yasua nga be sin'n, be ti be sin.
     
     
👩‍🚒    Bla nga be sin'n, be su kpɛn sin.
     
     
👮    KPONDISI MUN
     
     
👮‍♂️    PƆSISI MUN'N I SU'N
     
     
👮‍♀️    Bla nga be ti kpokpo'n
     
     
🕵    PƆLISI NGA BE SU'N
     
     
🕵️‍♂️    PƆSISI NGA BE KPƆLƐ
     
     
🕵️‍♀️    Bla nga be ti polisie'n
     
     
💂    Sasafuɛ
     
     
💂‍♂️    Sasafuɛ 'm be lika nianfuɛ mun
     
     
💂‍♀️    BLA NGA BE SU SU'N
     
     
🥷    ATRANDUƐ 'N
     
     
👷    Sran kplanfuɛ mun
     
     
👷‍♂️    Sran kplanfuɛ mun
     
     
👷‍♀️    Bla nga be kplan sua'n be di junman'n
     
     
🫅    Sran nga be fa famiɛn kle'n
     
     
🤴    AWLƐ 'N
     
     
👸    Bla bla'n
     
     
👳    Sran nga i ti'n ti'n, ɔ ti i wun su.
     
     
👳‍♂️    Bian'n i ti'n ti'n, ɔ ti i wun su.
     
     
👳‍♀️    Bla nga be fa be wun'n, be ti be wun su.
     
     
👲    Sran nga be wlali kpongbo'n i wun'n
     
     
🧕    Bla nga be fa ti'n, ɔ ti i wun su
     
     
🤵    Sran nga be wla tralɛ nga be fa wlawla be wun'n
     
     
🤵‍♂️    Sran nga be wla tralɛ nga be fa wlawla be wun'n, be
     
     
🤵‍♀️    Bla nga be wla tralɛ nga be fa wlawla be wun'n, be
     
     
👰    Sran nga i wla'n w'a kpɛn su'n
     
     
👰‍♂️    Sran nga i wla'n w'a kpɛn su'n
     
     
👰‍♀️    Bla nga be fa tawlɛ 'n su'n
     
     
🤰    Bla wunnzɛnzɛfuɛ
     
     
🫃    Bla wunnzɛnzɛfuɛ
     
     
🫄    Bla wunnzɛnzɛfuɛ
     
     
🤱    Be mma'm be nzuɛn'n
     
     
👩‍🍼    Bla nga be ta be mma'm be lika'n
     
     
👨‍🍼    Bla nga be fa ba'm be lika'n
     
     
🧑‍🍼    Sran ng 'ɔ tali ba kanngan'm be lika'n
     
     
👼    Kerubɔb mun
     
     
🎅    Santa Claus
     
     
🤶    Nowɛli'n
     
     
🧑‍🎄    mx Klaus
     
     
🦸    Sran kun m 'ɔ ti sran dan kpa'n
     
     
🦸‍♂️    KLƆ 'N I KLƐ SRAN'N
     
     
🦸‍♀️    Bla nga be ti sran dan kpa'n
     
     
🦹    Klunwifuɛ dan kpa'n
     
     
🦹‍♂️    Klɔ sran'm be sa tɛ yofuɛ 'm be nun dan kpa
     
     
🦹‍♀️    Bla nga be ti sa tɛ 'n be ti kpa'n
     
     
🧙    Mmla'n i su like klefuɛ
     
     
🧙‍♂️    Mmla like klefuɛ yasua'n
     
     
🧙‍♀️    Bla nga be ti mmla klefuɛ 'n
     
     
🧚    Bla nga be flɛ i kɛ "Amun'n"
     
     
🧚‍♂️    Klɔ sran'n i wie
     
     
🧚‍♀️    Amort bla mun
     
     
🧛    Be nga be flɛ i "Blowls" 'n
     
     
🧛‍♂️    Klɔ sran'm be nzuɛn'n
     
     
🧛‍♀️    Bla nga be ti i nzuɛn'n i nzuɛn'n
     
     
🧜    Klɔ jue'n
     
     
🧜‍♂️    Jue klɔ 'n
     
     
🧜‍♀️    Jue klanman'n
     
     
🧝    Amun nian ninnge kanngan'm be su
     
     
🧝‍♂️    Sran'm be nzuɛn'n
     
     
🧝‍♀️    Bla nga be ti kɛ ngalɛ sa'n
     
     
🧞    Amun bu ninnge nga be yo be'n be akunndan
     
     
🧞‍♂️    Klɔ sran'm be wunnɛn'n
     
     
🧞‍♀️    Bla nga be ti kɛ ngalɛ sa'n
     
     
🧟    Sran nga be flɛ i kɛ Zomb'n
     
     
🧟‍♂️    Sran'm be su kpɛn be wun.
     
     
🧟‍♀️    Bla'm be nun wie'm be ti be wun angunndan
     
     
🧌    Sran kun m 'ɔ ti kɛ mmusu sa'n
     
     
💆    Sran nga be fa be wun mantan be'n
     
     
💆‍♂️    Be kpɛli yasua mun
     
     
💆‍♀️    Bla nga be fa be sieli be'n
     
     
💇    Be ti'n ti kpɔlɛ
     
     
💇‍♂️    Yasua'm be kpan be ti'n
     
     
💇‍♀️    Bla nga be kpɛli be ti'n
     
     
🚶    Sran nga be nanti'n
     
     
🚶‍♂️    Be nga be nantili'n
     
     
🚶‍♀️    Bla nga be nanti'n
     
     
🧍    Be nga be jrannin'n
     
     
🧍‍♂️    Be nga be jrannin'n
     
     
🧍‍♀️    Bla nga ɔ jin'n
     
     
🧎    Sran nga be koto'n
     
     
🧎‍♂️    Sran nga be koto'n
     
     
🧎‍♀️    Bla ng 'ɔ koto'n
     
     
🧑‍🦯    Sran ng 'ɔ le kpɔnman ufue'n
     
     
👨‍🦯    Sran ng 'ɔ le kpɔnman ufue'n
     
     
👩‍🦯    Bla ng 'ɔ ti kpɔnman ufue'n
     
     
🧑‍🦼    Be nga be o klɔ nga be ti nun'n be nun'n, be nun
     
     
👨‍🦼    Be nga be o klɔ nga be ti nun'n be nun'n, be nun
     
     
👩‍🦼    Bla nga be o klɔ sran'm be nun'n, be ti aniaan
     
     
🧑‍🦽    Be nga be o anunman nun'n, be su be nun wie.
     
     
👨‍🦽    Sran ng 'ɔ ti kɛ klɔ sa'n sa'n, ɔ ti kɛ i sa
     
     
👩‍🦽    Bla nga be ti anunman nun'n, be ti be sa nun.
     
     
🏃    Awanndilɛ 'n i su wanndilɛ 'n
     
     
🏃‍♂️    Sran'm be wanndi
     
     
🏃‍♀️    Bla'm be wanndili
     
     
💃    Bla'm be able silɛ
     
     
🕺    Sran'm be able silɛ
     
     
🕴    Be nga be wlawla trɔti'n, be su jenvie'n
     
     
👯    Sran ng 'ɔ ti kɛ kpɔngbi sa'n, ɔ ti i su
     
     
👯‍♂️    Sran kun m 'ɔ ti kɛ ngowa sa'n, ɔ ti i su
     
     
👯‍♀️    Bla ng 'ɔ ti kɛ kpɔngbi sa'n, ɔ ti i su
     
     
🧖    Sran nga be o sua nga nzue'n ti kpa'n be nun'n
     
     
🧖‍♂️    Sran'm be o sua nga be flɛ i kɛ Anuannzɛ 'n nun'n be nun
     
     
🧖‍♀️    Bla'm be o sua nga be flɛ i kɛ Anuannzɛ 'n nun
     
     
🧗    Sran'n su jran su
     
     
🧗‍♂️    Sran kun su oka'n su
     
     
🧗‍♀️    Bla kun ko fite
     
     
🤺    Be fa tokofi'n be tu i bo
     
     
🏇    Wunngɔ kpanngɔ 'm be wanndilɛ 'n
     
     
⛷    BE FUƐ 'N I SU'N
     
     
🏂    Bla nga be fa suan ajalɛ 'n, be nun kun
     
     
🏌    Sran kun kwla to golf
     
     
🏌️‍♂️    Golfu m 'ɔ ti bian'n
     
     
🏌️‍♀️    Bla'm be boli Golf
     
     
🏄    Maan e fa e wun e nian e wun su
     
     
🏄‍♂️    Sran nga be su kɔ 'n, be su kpɛn su
     
     
🏄‍♀️    Bla'm be su kunndɛ kɛ bé sí nzue'n
     
     
🚣    Mmeli kun m 'ɔ ti sran kun i wun'n
     
     
🚣‍♂️    Mmeli kun m 'ɔ ti sran kun i wun'n
     
     
🚣‍♀️    Bla'm be boli mmeli'n
     
     
🏊    Sran'm be su nzue
     
     
🏊‍♂️    Sran'n w'a wlu nzue
     
     
🏊‍♀️    Bla'm be su sanwun
     
     
⛹    Sran'm be to boli
     
     
⛹️‍♂️    Bian kun boli i boli'n
     
     
⛹️‍♀️    Bla kun boli i boli'n
     
     
🏋    Sran'm be trɔ trɔ 'n
     
     
🏋️‍♂️    Yasua'm be fa trɔ 'm be su
     
     
🏋️‍♀️    Bla'm be su trɔ trɔ 'n
     
     
🚴    Sran nga be su kannganlɛ 'n ti'n,
     
     
🚴‍♂️    Sran nga be su kannganlɛ 'n ti'n,
     
     
🚴‍♀️    Bla nga be di annganblu'n be su'n
     
     
🚵    Koto kankɛtɛ 'm be nun
     
     
🚵‍♂️    Koto kannganlɛ 'n i su akplowa'n
     
     
🚵‍♀️    Bla'm be kankɛtɛ 'n ti cinnjin kpa.
     
     
🤸    Sran'm be kaci be sin
     
     
🤸‍♂️    Sran'n i sin bubu i wun
     
     
🤸‍♀️    Bla'n i wun kpɛli i bo
     
     
🤼    Sran kun jran kekle
     
     
🤼‍♂️    Sran kun jrannin kekle
     
     
🤼‍♀️    Bla kun jrannin kekle
     
     
🤽    Sran nga be fa nzue'n be su'n
     
     
🤽‍♂️    Sran'm be nzue'n ti kpa
     
     
🤽‍♀️    Bla nga be su nzue'n ti'n, be su kpɛn su
     
     
🤾    Be nga be yo be sa nun ngowa'n
     
     
🤾‍♂️    Yasua nga be to be sa nun'n
     
     
🤾‍♀️    Bla nga be boli i sa nun'n
     
     
🤹    Be nga be yo be wiengu'm be ye'n
     
     
🤹‍♂️    Yasua'm be fa be wun mantan be
     
     
🤹‍♀️    Bla'm be wun be wun ndɛ 'n
     
     
🧘    Bla nga be flɛ i kɛ Llotus'n
     
     
🧘‍♂️    Bian kun m 'ɔ ti kɛ Llotus sa'n
     
     
🧘‍♀️    Bla kun m 'ɔ ti kɛ Llotus sa'n
     
     
🛀    Sran ng 'ɔ wunnzin'n
     
     
🛌    Be nga be lafi'n
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Sran nga be trali be sa'n
     
     
👭    Bla ng 'ɔ trali i sa'n
     
     
👫    Bla nin yasua mɔ be trali be sa'n
     
     
👬    Sran nga be trɛ i sa'n
     
     
💏    Be tran be nyrɛnnɛn'n nun
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Bla, yasua
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Be boli be nyrɛnnɛn: fluwa, ndɛ tre.
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Bla, bla
     
     
💑    Yasua nin bla nga be klo be wun'n, be afiɛn'n
     
     
👩‍❤️‍👨    Yasua nin bla nga be fa be wun mantan Ɲanmiɛn'n, be ɲin tran
     
     
👨‍❤️‍👨    Yasua nin bla nga be fa be ɲin sie be su'n: yasua,


👩‍❤️‍👩    Yasua nin bla'm be awlɛn su like: Bla, bla
     
     
👪    AWUƐ 'N
     
     
👨‍👩‍👦    Awlobo'n: yasua, bla, yasua mun
     
     
👨‍👩‍👧    Awlobo'n: yasua, bla, bla.
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Awlobo'n: yasua nin bla mun, yasua mun, nin ba yasua mun
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Awlobo'n: yasua nin bla mun, yasua mun nin ba yasua mun
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Awlobo'n: yasua nin bla mun, nin talua mun, nin talua mun
     
     
👨‍👨‍👦    Awlobo'n: yasua, yasua, ba yasua mun
     
     
👨‍👨‍👧    Awlobo'n: yasua'n, yasua'n, bla'n
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Awlobo'n: yasua nin yasua nin bla yasua mun, ɔ nin yasua mun
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Awlobo'n: yasua nin yasua nin ba yasua mun
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Awlobo'n: yasua nin yasua nin talua bla mun
     
     
👩‍👩‍👦    Awlobo'n: Bla, bla, yasua mun
     
     
👩‍👩‍👧    Awlobo'n: Bla, bla, bla.
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Awlo'n: Bla, bla, talua, yasua.
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Awlobo'n: Bla, bla, yasua, ɔ nin ba yasua mun
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Awlobo'n: Bla, bla, talua bla, ɔ nin talua bla
     
     
👨‍👦    Awlobo'n: yasua, ba yasua mun
     
     
👨‍👦‍👦    Awlobo'n: yasua, yasua, yasua mun
     
     
👨‍👧    Awlobo'n: yasua nin bla mun
     
     
👨‍👧‍👦    Awlobo'n: yasua, bla bla, yasua mun
     
     
👨‍👧‍👧    Awlobo'n: yasua, bla, bla.
     
     
👩‍👦    Awlobo'n: Bla, ba yasua'n
     
     
👩‍👦‍👦    Awlobo'n: Bla, yasua, yasua
     
     
👩‍👧    Awlobo'n: Bla, bla'n
     
     
👩‍👧‍👦    Awlobo'n: Bla, bla, yasua mun
     
     
👩‍👧‍👧    Awlobo'n: Bla, bla, bla.
     
     
🗣    Maan e kan e ti'n i ndɛ
     
     
👤    Be fa be wun fa sie i nzɔliɛ.
     
     
👥    Be fa be wun fa sie i nzɔliɛ.
     
     
🫂    Sran'm be fuannin be wun
     
     
👣    I ajalɛ 'm be su
     
     
💪    Be nga be ti i ti'n i nɲɔn'n be ti'n
     
     
🦾    MASƐ NGA E KWLA'N
     
     
🦿    Majini nga be fa yi i nglo'n
     
     
🦵    I ja'm be su
     
     
🦶    I ja'm be ja
     
     
👂    I su'n
     
     
🦻    Be su'n, be ti be su
     
     
👃    Be flɛ i kɛ "Amun...
     
     
🧠    AWLƐN'N
     
     
🫀    Maan e fa e awlɛn'n e nian
     
     
🫁    Mɔrnmɔn'n
     
     
🦷    Ɔ maan, ɔ ti be wun.
     
     
🦴    Owie'm be
     
     
👀    Ɔ maan, ɔ ti e ɲinma'n
     
     
👁    I nyinma'n
     
     
👅    Ndɛ 'n
     
     
👄    Ɔ maan, ɔ ti i nuan'n
     
     
🫦    Be bo be nuan'n
     
     
🦰    Ɔ ti tɔɔtɔ 'n i ti ɔkwlɛ 'n
     
     
🦱    Be ti'n i bubu su
     
     
🦳    Yualɛ 'n
     
     
🦲    Bla'n i ti'n
     
     
🏻    Be kplo'n ti kpa
     
     
🏼    Be wunnɛn'n ti kpa
     
     
🏽    Be kplo'n ti nɲɔn
     
     
🏾    Be wunnɛn'n i kplo'n ti kekle
     
     
🏿    Be kplo ble'n
     
     
💋    Be flɛ i kɛ be to be nyrun
     
     
💌    SRAN KLƆLƐ FLUWA'N
     
     
💘    Awlɛn nga be ti ta'n
     
     
💝    Awlɛn'n ti kɛ awlɛn sa
     
     
💖    Awlɛn'n i wun kpajalɛ 'n
     
     
💗    Awlɛn'n i kpa'n
     
     
💓    Awlɛn'n m 'ɔ ti kɛ ngalɛ sa'n
     
     
💞    Ɔ ti awlɛn'n i bo
     
     
💕    Awlɛn nɲɔn
     
     
💟    Awlɛn'n i wun klanman kpa
     
     
❣    'Awlɛn'n ɔ bo awlɛn'
     
     
💔    'Awlɛn'n w'a sanngan'
     
     
❤️‍🔥    'AWLƐ 'N'
     
     
❤️‍🩹    Be awlɛn'n i siesielɛ 'n
     
     
❤    Awlɛn'n i bubu
     
     
🩷    Awlɛn ble'n
     
     
🧡    Awlɛn nga be flɛ i kɛ "klɛsi"
     
     
💛    Awlɛn'n i wun angunndan'n
     
     
💚    Awlɛn'n i nzue'n
     
     
💙    Awlɛn ble'n
     
     
🩵    Awlɛn'n i wun ble'n ti klanman
     
     
💜    Awlɛn'n i nzue'n i su like nga be fa mannin
     
     
🤎    Awlɛn'n i bubu'n
     
     
🖤    Awlowlo'n
     
     
🩶    Awlɛn'n ti kpa
     
     
🤍    Awlɛn ufue'n
     
     
💯    Be nun ya (100)
     
     
💢    I ya'n i nzɔliɛ
     
     
💥    Be kpɛli be bo
     
     
💫    Ɔ maan, ɔ yoli i ya.
     
     
💦    Awlabɔɛ 'n i nzue'n
     
     
💨    Be jrannin ndɛndɛ
     
     
🕳    BE NUN'N
     
     
💣    Blɔmbu mun
     
     
💬    Bolle nga be fa kan nɛn'n
     
     
👁️‍🗨️    Kɛ be kan ndɛ 'n, be wun i wlɛ
     
     
🗨    Be kan be wun ndɛ be flɛ i bɛ su.
     
     
🗯    I ya'n i fama su
     
     
💭    Be nga be fa be wun mantan Ɲanmiɛn'n, be ti be
     
     
💤    Zizzi
     
     
🐵    Akoto'n i ɲrun'n
     
     
🐒    Kɔngua'm be su
     
     
🦍    Gɔrɔli'm be ti aɲia.
     
     
🦧    Atrɛkpa'n, ɔ ti kɛ klɔ sa.
     
     
🐶    Lua'm be ɲrun
     
     
🐕    Lua'm be nun
     
     
🦮    Awa nga be kle aɲinsifuɛ 'm be atin'n
     
     
🐕‍🦺    Awa nga be di junman'n
     
     
🐩    Asɔmɔli i bua'n
     
     
🐺    Glo'm be ti gboklo
     
     
🦊    Anyɔngble'm be su
     
     
🦝    Raccoon
     
     
🐱    Kɔtu'm be ɲrun'n
     
     
🐈    Cotilɛbu
     
     
🐈‍⬛    Kɔtu ble'n
     
     
🦁    ASAMPOLI'N
     
     
🐯    Kɔsu'n i ɲrun'n
     
     
🐅    Kɔngble'n
     
     
🐆    Awlo'n i nzɔliɛ 'n
     
     
🐴    Kpɔkun nnɛn kpanngɔ 'm be ɲrun
     
     
🫎    Nnɛn nga be flɛ i Rɔsu'n
     
     
🫏    Aflunmun
     
     
🐎    NZUƐ NGA BE KLE'N
     
     
🦄    Nnɛn nga be ti i wuɛ 'n
     
     
🦓    Amun bu i kɛ ɔ ti kɛ ngalɛ sa.
     
     
🦌    Amun bu i kɛ ɔ ti flete.
     
     
🦬    Nnin nga be flɛ i kɛ Nya'n
     
     
🐮    Nannin i ɲrun'n
     
     
🐂    Nannin'm be
     
     
🐃    Ato'n
     
     
🐄    Nannin'm be
     
     
🐷    Akplo'n i ɲrun'n
     
     
🐖    Akplo'm be su
     
     
🐗    Awlo kplo'n
     
     
🐽    Akplo'n i anuan'n
     
     
🐏    Awlabɔɛ 'n
     
     
🐑    Bla nga be ti bua mun'n
     
     
🐐    Boli'm be ti
     
     
🐪    Ngɔnmɛn'm be nun
     
     
🐫    Ngɔnmɛn nga be o oka nɲɔn su'n
     
     
🦙    Llama nzue'n
     
     
🦒    Giraffe
     
     
🐘    Anyinma'm be ti
     
     
🦣    NJON DENRAN'N
     
     
🦏    Sran nga be flɛ i kɛ Rɔrɔsu
     
     
🦛    Kɔngboklo'n
     
     
🐭    Awlo'n i ɲrun'n
     
     
🐁    Amun fa sa nga be yo'n be su.
     
     
🐀    Akoto'm be su
     
     
🐹    Awlo'm be nun
     
     
🐰    Kɔble'n i ɲrun
     
     
🐇    AMUN'N I SU'N
     
     
🐿    Kpɛkun, be flɛ i kɛ chestnut.
     
     
🦫    Jenvie'n
     
     
🦔    Nnɛn nga be flɛ i "edgehog"
     
     
🦇    Blɔsu'n
     
     
🐻    Be nga be sie be'n
     
     
🐻‍❄️    Burs nga be flɛ i Arrolis'n
     
     
🐨    Kala
     
     
🐼    Kpand'n
     
     
🦥    Maan e yo fuɛnfuɛ
     
     
🦦    Zue'n i su mmla'n
     
     
🦨    Mɔscout'n
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Begis-gie'n i su ajalɛ 'n
     
     
🐾    SRAN NGA BE KLE'N
     
     
🦃    TRUKI
     
     
🐔    Anyɔn
     
     
🐓    Alo'n
     
     
🐣    Be kplo ba mun
     
     
🐤    Ba mma mun
     
     
🐥    Kluwa'm be ɲrun lɔ
     
     
🐦    Anunman'm be nun
     
     
🐧    Penguin
     
     
🕊    Akunndanble'n
     
     
🦅    Anunman'n
     
     
🦆    BLƐ 'N
     
     
🦢    Amun bu i kɛ ɔ ti kpa.
     
     
🦉    Awlo'n
     
     
🦤    Anunman nga be flɛ i dodo'n
     
     
🪶    Ndɛ 'n
     
     
🦩    Flamingo
     
     
🦚    Be nga be flɛ i pafucius'n
     
     
🦜    Penott
     
     
🪽    Anuannzɛ 'n i ndɛwa mun
     
     
🐦‍⬛    Anunman black
     
     
🪿    Bla'n i su ndɛ 'n ti kekle.
     
     
🐸    Atrɛkpa'n
     
     
🐊    Alowa'n
     
     
🐢    Awlo'n
     
     
🦎    Awlo'n
     
     
🐍    Wuo'n
     
     
🐲    Dragɔn i ɲrun'n
     
     
🐉    Dragɔn
     
     
🦕    Nnɛn nga be flɛ i sauropod'n
     
     
🐳    Be nga be flɛ i wue'n be su'n, be su
     
     
🐋    Braie'm be ti nzue
     
     
🐬    Dolphi
     
     
🦭    Be sie be nzɔliɛ
     
     
🐟    Jue'n
     
     
🐠    Jue nga be flɛ i jue'n
     
     
🐡    Bla'n i bubu'n i nun ndɛ 'n ti kekle
     
     
🦈    Jue'm be nun
     
     
🐙    Kɔrɛ 'n i bo'n ti'n,
     
     
🐚    Kɔngbɔ 'n i wun'n ti kekle.
     
     
🪸    Yɛbuɛ 'n
     
     
🪼    Nzue'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🐌    Akoto'n
     
     
🦋    AMUN SU'N
     
     
🐛    Awlo'm be nun
     
     
🐜    Bijan'm be ti
     
     
🐝    AWIE'N
     
     
🪲    Be nga be ti be wun'n, be ti be wun
     
     
🐞    Ladybird
     
     
🦗    Aya'm be su
     
     
🪳    Awlo'n
     
     
🕷    Ndɛ mma nga be klɛli'n
     
     
🕸    Awlo'n i bo'n
     
     
🦂    KPLANNDƐ 'N
     
     
🦟    Amun bu i kɛ be ti ngowa.
     
     
🪰    Ato'n
     
     
🪱    AMUN'N
     
     
🦠    NGA BE KWLA'N BE SU
     
     
💐    Nnɛn'm be bue'n
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    Nnɛn ufue'n
     
     
🪷    Llotus nɲɔn
     
     
🏵    Riweli
     
     
🌹    Rɔsu
     
     
🥀    Nnɛn m 'ɔ wlí 'n
     
     
🌺    Laa'n
     
     
🌻    Nya nga be flɛ i anéflown'n
     
     
🌼    Be mma su
     
     
🌷    I wla'n bo i wun dan
     
     
🪻    Amun wun i wlɛ kɛ ɔ ti like kun.
     
     
🌱    Awie mma kanngan mun
     
     
🪴    Be ta waka mun
     
     
🌲    Waka nga be ti ble'n
     
     
🌳    Kɛ be kplannin waka'n i nɲa'n
     
     
🌴    Lɔmma'n
     
     
🌵    Be nga be ti kɛ actus sa'n
     
     
🌾    Be boli be bo.
     
     
🌿    Yare'm be nun
     
     
☘    Laa'n, ɔ ti kɛ "trilla" sa.
     
     
🍀    Aijre nnan'n
     
     
🍁    Fɔle i nɲa'n
     
     
🍂    Nja nga be tɔli'n
     
     
🍃    Waka nga aunmuan'n flan'n i nɲa mun
     
     
🪹    Kosan nga be ti ngbɛn'n
     
     
🪺    Maan e fa nzue'n e kplan e sua'n
     
     
🍇    Nzue'n i su nzue'n
     
     
🍈    AMUN'N NUN'N
     
     
🍉    Amun bu i kɛ be ti be wun anglo.
     
     
🍊    Brain i nɲɔn'n
     
     
🍋    Lɔmɔn
     
     
🍌    Bobɔbo'n
     
     
🍍    Nnɛn'n i waka'n
     
     
🥭    Mamoko
     
     
🍎    Amun ɔkwlɛ 'n
     
     
🍏    Amun nga be ti ble'n
     
     
🍐    Amun fa be wun mantan be.
     
     
🍑    Mali
     
     
🍒    Seri mma mun
     
     
🍓    Strawberry
     
     
🫐    Bluébrain
     
     
🥝    Kiwiwi
     
     
🍅    Tomato
     
     
🫒    Olivie
     
     
🥥    Nɔngo'n i su ndɛ 'n ti kekle.
     
     
🥑    Aokado
     
     
🍆    Bengle
     
     
🥔    Like nga be fa di'n
     
     
🥕    Lɔroti mun
     
     
🌽    Ble bue'n
     
     
🌶    Akunndanfuɛ 'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🫑    Sran nga be flɛ i kɛ "Sasua" 'n
     
     
🥒    Akunndanfuɛ 'n
     
     
🥬    Nja ble'n
     
     
🥦    Nnɛn dilɛ 'n
     
     
🧄    Awue'n
     
     
🧅    Akanja
     
     
🍄    AWUE'N NUN'N
     
     
🥜    Awlo'n
     
     
🫘    Akoto'n
     
     
🌰    Ɔ ti i nɲɔn.
     
     
🫚    Lawɛya'n i bue'n
     
     
🫛    Akoto'n
     
     
🍞    Kpaun
     
     
🥐    Bua Gbanflɛn'n i wuɛ 'n i kpaun
     
     
🥖    Kpaun m 'ɔ ti kpɔnman'n
     
     
🫓    Kpaun dan'n
     
     
🥨    Kpaun nga be fa boli njin'n
     
     
🥯    Kpaun nga be flɛ i Prisci'n
     
     
🥞    Kpaun ble mɔ be flɛ i kɛ pankees'n
     
     
🧇    Kpaun nga be flɛ i kɛ "Huaff"
     
     
🧀    Kusu nga be flɛ i foma'n
     
     
🍖    Nnɛn m 'ɔ o owie'm be su'n
     
     
🍗    Alo'm be ja'n
     
     
🥩    'Lɔ wunnɛn kunngba'
     
     
🥓    Anuannzɛ 'n
     
     
🍔    Hamburger
     
     
🍟    Fries flɛlɛ 'n
     
     
🍕    Pisa


🌭    AWUE'N NUN'N
     
     
🥪    Bla nga be fa wlɛli be wun'n
     
     
🌮    Ble nga be fa ble'n be ti'n
     
     
🌯    Kpaun nga be flɛ i Mɛksiko lɔ 'n
     
     
🫔    Awlo'n i nnɛn'n
     
     
🥙    Maan e fa e kalɛ 'n e gua
     
     
🧆    Sasala nga be fa wlali be sa nun'n
     
     
🥚    Kpɛkun, ɔ ti kɛ nzue sa.
     
     
🍳    Aliɛ dilɛ 'n
     
     
🥘    Aaliɛ nga be timan kpa'n
     
     
🍲    Aliɛ 'n i bue kunngba'n
     
     
🫕    Ato'n i bue'n
     
     
🥣    Sran nga be fa cɔti'n, be fa be wun mantan be
     
     
🥗    Amun bu i kɛ nɲɔn'm be ti be wun anglo
     
     
🍿    Bla nga be flɛ i blo'n
     
     
🧈    Be flɛ i kɛ "nzue"
     
     
🧂    Njin
     
     
🥫    Aaliɛ nga be fa sie i nglo'n nun'n
     
     
🍱    Kuku nga be fa di junman'n
     
     
🍘    Kpaun nga be fa di'n
     
     
🍙    Aɲia diwlɛ 'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🍚    Azi
     
     
🍛    Like nga be fa di aliɛ 'n
     
     
🍜    Amun fa nzue'n i bo'n be sie i nzue
     
     
🍝    Foto nga be flɛ i siti'n
     
     
🍠    Awlo nga be tɔli'n
     
     
🍢    ADEN
     
     
🍣    Ɔ maan, ɔ ti kɛ i sa.
     
     
🍤    Nzue'n i nun nzue'n i nun kpɛlɛ 'n
     
     
🍥    Jue nga be flɛ i "vorbet" 'n
     
     
🥮    Anglo'n i kpaun'n
     
     
🍡    Dango
     
     
🥟    Be flɛ be kɛ "be flɛ i kɛ be flɛ
     
     
🥠    Bokoto nga be di'n, be ti kpa
     
     
🥡    Aata diwlɛ atɛ 'n i alaka'n
     
     
🦀    Kɔngbokoto'm be nun
     
     
🦞    Awlo'n i nun kplo'n
     
     
🦐    Srɛ 'n
     
     
🦑    Squisi m 'ɔ ti nnɛn'n
     
     
🦪    AMUN SU'N I SU'N
     
     
🍦    Akrɛsi mɔ be ti flɛflɛ 'n
     
     
🍧    Be nga be flɛ i kɛ "jue" 'n
     
     
🍨    Be flɛ i ice cream
     
     
🍩    Awlanwlan'n i su kplanlɛ 'n
     
     
🍪    I sɔ 'n ti'n, ɔ yoli i fɛ.
     
     
🎂    Awu cɛn dilɛ 'n i gato.
     
     
🍰    I sɔ 'n ti'n, be flɛ i kɛ "Liki
     
     
🧁    Koto nga be flɛ i fluwa'n
     
     
🥧    Be flɛ i kɛ "Amun di i kpa"
     
     
🍫    Kɔkrɔti'm be su kpɔlɛ 'n
     
     
🍬    Bolɛti mun
     
     
🍭    Bisebol'n i waka'n
     
     
🍮    Jue'n i bo'n ti kekle
     
     
🍯    Asiɛ 'n i bo'n
     
     
🍼    Ba kanngan'm be nɔnlɛ 'n
     
     
🥛    Anyɔn'n i klowa kun
     
     
☕    NDANNAN WIE'N NUN'N
     
     
🫖    Kɔmpi'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
🍵    Kɔfo nga be leman wunmiɛn'n
     
     
🍶    Dan nga be ti nzan'n
     
     
🍾    Kɛ be fa be yi be sa nun'n, be fa be yi be sa nun.
     
     
🍷    Nzan klowa'n
     
     
🍸    Klowa nga be fa nɔn nzan'n
     
     
🍹    Nzan nga be nɔn'n
     
     
🍺    Nzan'n i su ndɛ 'n
     
     
🍻    Nzan nga be fa kpɛli be'n, be su kpɛn su
     
     
🥂    Be fa be yi be bo
     
     
🥃    Kɔmpi'n i bo'n
     
     
🫗    Nzue'n i gualɛ 'n
     
     
🥤    Klowa nga be fa yi i nglo'n
     
     
🧋    Be nga be ti be ti'n, be ti be ti
     
     
🧃    Nzan nɔnlɛ alaka'n
     
     
🧉    BE NGA BE JASU'N
     
     
🧊    Jue tofuɛ 'n
     
     
🥢    Atrɛkpa'n
     
     
🍽    Be fa be wun fa be fa be fa di be sa nun.
     
     
🍴    Akoto nin flɛnnɛn mun
     
     
🥄    Awlo'n i su falɛ 'n ti kekle.
     
     
🔪    Ato nga be di'n
     
     
🫙    Ato nga be fa yi i'n
     
     
🏺    Srɛ nɲɔn'n
     
     
🌍    Abloki: Afrique mɛn'n nun asiɛ 'n
     
     
🌎    Asiɛ 'n i su ninnge nga be yi Amlɛnkɛn'm be
     
     
🌏    Azi mɛn wunmuan'n nun'n, ɔ ti Astrali
     
     
🌐    Asiɛ 'n su lɔ 'n, ɔ le anglo kun.
     
     
🗺    Mɛn'n i klɔ 'n i su desɛn'n
     
     
🗾    Zapɔn lɔ foto
     
     
🧭    Amun fa ajalɛ 'n su.
     
     
🏔    Atɔ 'n i oka mun
     
     
⛰    Oka'm be su
     
     
🌋    Oka oka'n
     
     
🗻    Fuji oka'n
     
     
🏕    Klɔ lika'n
     
     
🏖    Ɔ maan, ɔ nin jenvie'n i su lɔ.
     
     
🏜    Awlɛnnɛn flɛnnɛn'n
     
     
🏝    Lamba nga be flɛ i kɛ Azi'n
     
     
🏞    Nvle nga be flɛ i Anuannzɛ 'n
     
     
🏟    Ato yolɛ 'n
     
     
🏛    Laa sua'm be sua'n
     
     
🏗    Sua kplanlɛ 'n
     
     
🧱    Blɔki'm be kplanlɛ
     
     
🪨    Yɔbuɛ 'n
     
     
🪵    Nja'm be su waka
     
     
🛖    Awlo'n
     
     
🏘    Sua'm be nun
     
     
🏚    Sua nga be yacili be'n
     
     
🏠    AWUE'N
     
     
🏡    Sua kun m 'ɔ fa fie'n
     
     
🏢    Blɔfuɛ 'm be sua mun
     
     
🏣    Zapɔn lɔ junman difuɛ 'm be di
     
     
🏤    Bosɔsu lɔ
     
     
🏥    Dɔɔtrɔ
     
     
🏦    BANKI'N
     
     
🏨    Aofuɛ 'm be sua
     
     
🏩    Be kloli be wiengu
     
     
🏪    Aata diwlɛ 'n
     
     
🏫    Suklu'n
     
     
🏬    Aata dandan'm be nun
     
     
🏭    Fluwa'm be nun
     
     
🏯    Zapɔn lɔ sua'n
     
     
🏰    Awlo'n i sua'n
     
     
💒    ATFUƐ 'N
     
     
🗼    Tɔyi lɔ talɛ 'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
🗽    Liberty amuɛn'n
     
     
⛪    ASƐNNDƐ MUN'N
     
     
🕌    Mɔsu'n
     
     
🛕    Hindu sua'n
     
     
🕍    Ɲanmiɛn ndɛ suanlɛ nin i sua'n
     
     
⛩    Sinto Ɲanmiɛn sulɛ sua'n
     
     
🕋    Sua nga be flɛ i kɛ "Sua" 'n
     
     
⛲    NJUE'N
     
     
⛺    Tsua tannin'n
     
     
🌁    Min awlɛn'n w'a yoman ye
     
     
🌃    Kɔnguɛ 'n nun nzraama'm be ti klanman
     
     
🏙    Klɔ 'n i lika'n
     
     
🌄    Wie'n i bo'n su lɔ 'n
     
     
🌅    Wie liɛ 'n, wia'n i bo
     
     
🌆    Kɔnguɛ 'n nun'n, klɔ 'n i lika'n
     
     
🌇    Wie'n i bo ase
     
     
🌉    Kɔnguɛ 'n, ɔ ti e wun ase kanlɛ
     
     
♨    Nzue nga be flɛ i kɛ nzue'n i bo'n
     
     
🎠    NZUƐ NG 'Ɔ KPLƐ 'N
     
     
🛝    Be nga be wlan be ɲin su yiyilɛ lika'n be nun'n, be
     
     
🎡    Koto kun m 'ɔ ti klɔ 'n
     
     
🎢    Koto'm be su ajalɛ 'n
     
     
💈    Be ti'n i kpɔlɛ 'n
     
     
🎪    Akunndan tannin sua'n
     
     
🚂    Koto nga be flɛ i alapla'n
     
     
🚃    Aloto loto'n
     
     
🚄    Aloto nga be fa di ndɛndɛ kpa'n
     
     
🚅    Atrɛkpa'n, ɔ ti aɲia'm be bo.
     
     
🚆    Aloto'n
     
     
🚇    Atrɛkpa
     
     
🚈    Awlo kpɛnngbɛn
     
     
🚉    Ɔ jran.
     
     
🚊    Koto'n nun
     
     
🚝    Atrɛkpa'n, ɔ ti alie kun
     
     
🚞    Atrɛkpa'n, ɔ ti oka'm be su lɔ.
     
     
🚋    Koto'n nun
     
     
🚌    Loto
     
     
🚍    Loto nga be su ba'n
     
     
🚎    Koto nga be leman wunmiɛn'n
     
     
🚐    Koto kaan kun m 'ɔ ti be nga be fa suan be sin
     
     
🚑    Loto nga be fa be di be'n be nun wie
     
     
🚒    Loto nga be fa sin'n
     
     
🚓    Kpolisie loto mun
     
     
🚔    Kpɛkun, ɔ fata kɛ be wun kpɔlɛ sɔ 'n i wlɛ.
     
     
🚕    Teksi
     
     
🚖    Tɔsi nga be su ba'n
     
     
🚗    Loto
     
     
🚘    Loto nga be su ba'n
     
     
🚙    Koto nga be di junman fanunfanun'n
     
     
🛻    Koto kaan kun
     
     
🚚    Loto'n i nun loto'n
     
     
🚛    Koto nga be fa be sie i nun'n
     
     
🚜    Maan e fa loto'n e uka e
     
     
🏎    Awanndanfuɛ 'n
     
     
🏍    Moto'n
     
     
🛵    Moto kaan kun
     
     
🦽    Kɔlafiɛ nga be fa be sa su'n, be nun
     
     
🦼    Kɔrinti klɔ 'n i nun afɔtuɛ nga
     
     
🛺    Lɔkshiki
     
     
🚲    Kisikle'm be nun
     
     
🛴    Koto nga be fa kannin'n
     
     
🛹    Bla nga be fa suan be bo'n
     
     
🛼    Be nga be fa be wun mantan be'n, be su kpɛn be wun
     
     
🚏    Boto'n i lika'n
     
     
🛣    AMUN NGA BE KPLƐ 'N
     
     
🛤    Atin nga alie'n fa sie'n
     
     
🛢    Ato nga be flɛ i kɛ olue'n i bo'n
     
     
⛽    Atrɛkpa'n, ɔ ti kɛ sannzan sa
     
     
🛞    Koto'n
     
     
🚨    Koto kannin mɔ be flɛ i polisie'n
     
     
🚥    Kɔnguɛ 'n i bo'n ti kpa
     
     
🚦    KPASƐ NGA BE KPLƐ 'N SU
     
     
🛑    Sran'm be jrannin be nzɔliɛ
     
     
🚧    Sran kplanlɛ 'n
     
     
⚓    Sran ng 'ɔ ti kɛ i sa'n
     
     
🛟    Amun wun i wlɛ kɛ ɔ ti kɛ ngalɛ sa.
     
     
⛵    Meli'n
     
     
🛶    Mmeli'n
     
     
🚤    Mmeli nga be fa di junman'n
     
     
🛳    Meli nga be fa be wun be sie be su'n
     
     
⛴    Meli'n nun sinlɛ
     
     
🛥    Mmeli kun m 'ɔ ti Motor
     
     
🚢    Meli'n
     
     
✈    ALPILI'N
     
     
🛩    Alapla kanngan mun
     
     
🛫    Alapla kun m 'ɔ tu'n
     
     
🛬    Alapla'm be bali
     
     
🪂    Atrɛkpa'n
     
     
💺    Be tran be su
     
     
🚁    ALLIPI'N
     
     
🚟    Aloto nga be fa sie i'n, be su kpɛn su
     
     
🚠    Koka'm be lika'n
     
     
🚡    Maan e fa loto nga be fa sie e su'n be su
     
     
🛰    SU'N
     
     
🚀    BLƐN NGA E WUN'N
     
     
🛸    Akalɛtɛ nga be flɛ i kɛ Anuannzɛ 'n
     
     
🛎    Sran nga be ti i wiengu'n
     
     
🧳    Atrɔ nga be fa wlali be sa nun'n
     
     
🚪    ANNAN NGA BE KLE'N
     
     
🛗    Sran nga be fa be di i sa nun'n
     
     
🪞    Amun bu i kɛ amun ti sran kpa?
     
     
🪟    Awlanman'n
     
     
🛏    Ɔ la'n
     
     
🛋    Be su kpɛn'n nin kannin'n
     
     
🪑    Bian'n
     
     
🚽    Amun fa be wun mantan be.
     
     
🪠    Atrɛkpa'n
     
     
🚿    Wunnzin'n
     
     
🛁    Be nga be fa be wun'n, be su kpɛn be
     
     
🪤    Atrɛkpa trafuɛ 'n
     
     
🪒    Awlo'n i bo'n ti'n, ɔ ti kpa.
     
     
🧴    Nzue kpɔpu'n
     
     
🧷    Asiansi i sika'n
     
     
🧹    Awlo'n
     
     
🧺    Akoto'n
     
     
🧻    Fluwa kun m 'ɔ ti fluwa kun'n
     
     
🪣    Be fa be wun mantan be.
     
     
🧼    Sapati
     
     
🫧    Akunndan'n i bo'n ti kekle
     
     
🪥    Be nuan ba'n i dunman'n nun.
     
     
🧽    Srɔmb'n
     
     
🧯    Sran nga be flɛ i kɛ "srɛ" 'n
     
     
🛒    Koto nga be fa to like'n
     
     
⌛    BE WIE SRAN'N NUN'N
     
     
⏳    Amun nin a wieman nzue'n i bo
     
     
⌚    Maan e nian like nga e fa sie e su'n
     
     
⏰    Atrɔkɛn'n
     
     
⏱    SU'N
     
     
⏲    Ɔ maan, ɔ fata kɛ e fa dɔ nga e fa sie
     
     
🕰    Atrɔkpa'n i nun'n, ɔ ti kɛ jue sa.
     
     
🕛    Dɔ 12
     
     
🕧    12: 30
     
     
🕐    Zuie 1
     
     
🕜    BE SU BE NUN'N
     
     
🕑    Dɔ nɲɔn
     
     
🕝    Nnɛn 2: 30
     
     
🕒    Dɔ nsan su
     
     
🕞    3: 30
     
     
🕓    Dɔ nnan su
     
     
🕟    4: 30
     
     
🕔    Dɔ nnun
     
     
🕠    5: 30
     
     
🕕    Dɔ 6
     
     
🕡    6: 30
     
     
🕖    Dɔ nso
     
     
🕢    7: 30
     
     
🕗    Dɔ mɔcuɛ
     
     
🕣    8: 30
     
     
🕘    Dɔ 9
     
     
🕤    9: 30
     
     
🕙    Dɔ 10
     
     
🕥    10: 30
     
     
🕚    Blu su
     
     
🕦    AUSSU 1, 3
     
     
🌑    Anglo'n
     
     
🌒    Anglo'n i nun
     
     
🌓    Anglo'n i nun
     
     
🌔    Anglo'n i nun
     
     
🌕    'NGLO'N'
     
     
🌖    Anglo kun m 'ɔ o lɛ 'n
     
     
🌗    Anglo'n i nun
     
     
🌘    Anglo nga be cɛ 'n
     
     
🌙    Anglo'n
     
     
🌚    Anglo'n i ɲrun'n
     
     
🌛    Anglo'n nun
     
     
🌜    Anglo'n nun
     
     
🌡    AMUN NIN AMUN WIE'N
     
   
☀    Wie'n


🌝    'Anglo'n i ɲrun'
     
     
🌞    Waka'n i ɲrun'n ti kpa
     
     
🪐    Asiɛ 'n m 'ɔ ti sin yia'n
     
     
⭐    Nzraama mun
     
     
🌟    Nzraama nga be kpaja'n
     
     
🌠    Nzraama'm be nun
     
     
🌌    Like nga be flɛ i Voie galaxy
     
     
☁    BOLƐ 'N NUN'N
     
     
⛅    Kɛ wia'n ko sin'n, ɔ ti wia'n i sin
     
     
⛈    Aɲanbeun'n, ɔ nin nzue'n be ti
     
     
🌤    Wie'n i sin bɔlɛ kaan'n i sin
     
     
🌥    Wie'n i sin bɔlɛ dan'n i sin
     
     
🌦    Kɛ nzue'n tɔ 'n, wia'n i sin'n
     
     
🌧    Kɛ nzue tɔ 'n, ɔ ti kɛ nzue sa
     
     
🌨    Jue tofuɛ 'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🌩    Aɲanbeun m 'ɔ ti kɛ nzue sa'n
     
     
🌪    AMUN'N SU'N
     
     
🌫    AMUN'N NUN'N
     
     
🌬    Aunmuan'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
🌀    Aunmuan dan'n
     
     
🌈    Anyanngondɛ 'n
     
     
🌂    Awlo nga be fa sieli i'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
☂    Awlo'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
☔    Awlo'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
⛱    Asiɛ 'n su lɔ 'n, be flɛ i kɛ "
     
     
⚡    AWLƐ KPLƐ 'N
     
     
❄    Jue tɔɔtɔ 'n
     
     
☃    Sran nga ɔ ti kɛ jue sa'n
     
     
⛄    Sran nga ɔ leman jue'n i bo'n
     
     
☄    NDƐ NGA BE KLE'N'N
     
     
🔥    Sran'n
     
     
💧    Nzue'n i nzue'n
     
     
🌊    Nzue'n i nzue'n
     
     
🎃    Lakari kannin'n
     
     
🎄    Nowɛli waka'n
     
     
🎆    Srɔti'n
     
     
🎇    Fɔtɔ 'm be nun
     
     
🧨    Amun fa be gua'n su
     
     
✨    Atrɛkpa'n
     
     
🎈    Bloonie'n i nun ndɛ 'n ti cinnjin
     
     
🎉    Be di flɛlɛ yolɛ 'n
     
     
🎊    Fluwa nga be fa kpɛli be wun kɔmin'n, be nun wie
     
     
🎋    Kpɛkun, ɔ ti waka kun.
     
     
🎍    Kpɛkun, be fa be wun mantan be.
     
     
🎎    Zapɔn lɔ ba kanngan mun
     
     
🎏    Atrɛkpa'n, be flɛ i Karpa.
     
     
🎐    Aunmuan'n i nglo'n
     
     
🎑    Anglo'n i cɛn dilɛ 'n i bo'n ti kpa
     
     
🧧    Bla ɔkwlɛ 'n
     
     
🎀    Be kpɛli be.
     
     
🎁    Foto nga be fa sie i su'n
     
     
🎗    Be wla kpɛn su kɛ ɔ ti like kun mɔ be kwla yo'n
     
     
🎟    Like nga be kwla yo naan b'a ju'n
     
     
🎫    BE NGA E WUN'N
     
     
🎖    Alɛ ninnge'm be nun
     
     
🏆    Klowa nga be fa di like'n
     
     
🏅    Akpinngbinlɛ 'n i akatua'n
     
     
🥇    Like klikli nga be ɲɛn i'n
     
     
🥈    Like nɲɔn su nga be ɲɛn i'n
     
     
🥉    Like nsan su nga be ɲɛn i'n
     
     
⚽    Boto'n
     
     
⚾    Bisiboli
     
     
🥎    Blowls sopill
     
     
🏀    Botoliu'n
     
     
🏐    Blowls (Volleyball)
     
     
🏈    Boto nga be flɛ i Amlɛnkɛn'm be lɔ
     
     
🏉    Rɔbi balɔn
     
     
🎾    Tɛntɛni
     
     
🥏    Amun fa ajalɛ 'n su
     
     
🎳    Maan e yo e wun sa ye
     
     
🏏    Blowlɛlɛ 'n i su kpinngbinlɛ 'n
     
     
🏑    Blowls hockey
     
     
🏒    Yɛle kɛ, ɔ ti nzue.
     
     
🥍    Blowls hockey
     
     
🏓    Blowlɛlɛ 'n i bo'n yɛle Ping-Pisi
     
     
🏸    Bla nga be flɛ i cicio'n
     
     
🥊    Botɔsu tralɛ 'n
     
     
🥋    Kpɛkun, ɔ fata kɛ e fa e wun e sie i
     
     
🥅    Atin'm be bo'n
     
     
⛳    Sran nga be flɛ i kɛ Cyril'n
     
     
⛸    Srolls
     
     
🎣    Jue trafuɛ 'n
     
     
🤿    Atrɛkpa'n, ɔ ti nzue'n i ɲrun.
     
     
🎽    Wunndilɛ 'n i su akplowa'n
     
     
🎿    Bla nga be fa suan ajue'n i bo'n
     
     
🛷    Koto kun m 'ɔ ti kekle'n
     
     
🥌    Yɛbuɛ nga be fa di nzue'n
     
     
🎯    Akunndan nga be su ɲanman nun'n
     
     
🪀    Ato'n
     
     
🪁    Amun kunndɛ kɛ ɔ ́ yó sɔ.
     
     
🎱    8 Nzue'n i bo'n
     
     
🔮    Ato nga be flɛ i crist'n
     
     
🪄    Bɔmfuɛ 'm be wun ndɛ 'n
     
     
🧿    Nazar i nglo'n
     
     
🪬    Hamsa
     
     
🎮    Video video nun
     
     
🕹    AMUN SU'N
     
     
🎰    MAJINI NGA E KWLA SU'N
     
     
🎲    Be ngowa dilɛ 'n
     
     
🧩    Fluwa kun mɔ be fa sie i nzɔliɛ 'n
     
     
🧸    Burs nga be flɛ i Teddy'n
     
     
🪅    Be flɛ i Pinata.
     
     
🪩    Blowls
     
     
🪆    Be fa ba kanngan'm be sie be su
     
     
♠    E wun ninnge nga be fa wlawla e wun'n
     
     
♥    Kɛ be fa awlɛn'n be sie i'n
     
     
♦    Damɔn i ninnge'm be yolɛ 'n
     
     
♣    Anuannzɛ 'n i nun ninnge mun
     
     
♟    Be flɛ i kɛ "Amun."
     
     
🃏    Awlo'n
     
     
🀄    Dragɔn ɔkwlɛ 'n
     
     
🎴    Be fa flɛlɛ 'n be di i nɲa.
     
     
🎭    AMUN FA'N I FLUWA'N
     
     
🖼    Kuku'n
     
     
🎨    AWLƐ KPLƐ 'N
     
     
🧵    Be nga be fa be wun mantan Ɲanmiɛn'n, be ti be
     
     
🪡    Atrɔ 'n i sualɛ 'n
     
     
🧶    Aɲanbeun'n
     
     
🪢    Be boli like'n i bo
     
     
👓    Aklɛsi nga be flɛ i kɛ
     
     
🕶    Akunndanfuɛ 'n
     
     
🥽    Akunndan nga be fa sie be su'n
     
     
🥼    Be tralɛ nga be fa wlawla be wun'n
     
     
🦺    Sran ng 'ɔ ti e wun'n, ɔ sasa e wun
     
     
👔    Ɔ ti cracie
     
     
👕    Be nga be ti be wiengu'n, be ti be wun ase
     
     
👖    Jans trɔtrɔ 'n
     
     
🧣    Sasafuɛ nga be flɛ i kɛ Sasafuɛ
     
     
🧤    Be nga be fa be sa'n be sa nun
     
     
🧥    KPLƐ 'N
     
     
🧦    Amun bu i kɛ be ti be wun angunndan.
     
     
👗    E tralɛ 'n
     
     
👘    Kɔono tralɛ 'n
     
     
🥻    Sari
     
     
🩱    Lɔ tralɛ nga be fa wlali nzue'n
     
     
🩲    Ndɛ kpe kan
     
     
🩳    Kɔrɔsu kpɛnngbɛn'n
     
     
👙    Bikeni
     
     
👚    Bla'm be tralɛ 'n
     
     
🪭    Be fa sa'n be kplannin be sa'n su
     
     
👛    Bato'n
     
     
👜    Min kannin nun.
     
     
👝    Amun fa kannin be wun ndɛ.
     
     
🛍    Ato ninnge'm be pakuli mun
     
     
🎒    Baki nga be fa suan be bo'n
     
     
🩴    Ngbabua nga be fa kpɛli be wun'n
     
     
👞    Yasua ngbabua mun
     
     
👟    Wie liɛ 'n, be wanndi ngbabua mun
     
     
🥾    Bato nga be fa wlali oka'n su'n
     
     
🥿    Ngbabua nga be ti kekle'n
     
     
👠    Ngbabua nga be fa be wun be fa be wun'n
     
     
👡    Bla'm be ngbabua mun
     
     
🩰    Ballili ngbabua mun
     
     
👢    Bla'm be su trɔ 'n
     
     
🪮    Be ti'n i ti'n
     
     
👑    Famiɛn kle'n
     
     
👒    Bla'm be kplowa'n
     
     
🎩    Kpokpɔ 'n
     
     
🎓    Kpokpoko nga be fa sie i su'n
     
     
🧢    Be fa be nuan kpɔlɛ 'n be suɛn i
     
     
🪖    Sonja'm be kpongbo kle'n
     
     
⛑    Be nga be de sran mun'n be kpɔngua'n
     
     
📿    Lɔrɛli
     
     
💄    Mmlɛki ɔkwlɛ 'n
     
     
💍    Be flɛ i kɛ "Amun."
     
     
💎    Yɛle kɛ, be ti kpa.
     
     
🔇    Junman ijɔlɛ 'n i bolɛ 'n
     
     
🔈    Junman ijɔlɛ 'n i nɛn'n ti kpa
     
     
🔉    Junman ijɔlɛ 'n i nɛn'n timan kpa
     
     
🔊    Junman ijɔlɛ 'n i nɛn'n ti kpa
     
     
📢    Jasin ijɔlɛ 'n
     
     
📣    Sran nga be fa be sie be su'n, be kwla fa be
     
     
📯    Awɛ nga be flɛ i kɛ Foto
     
     
🔔    Dɔ 'n
     
     
🔕    Kɛ be fa be wun mantan be'n, be fa be wun mantan be.
     
     
🎼    Jue tofuɛ 'n
     
     
🎵    Ndɛ nga be flɛ i kɛ "Foto"
     
     
🎶    Ndɛ nga be flɛ i kɛ "Foto"
     
     
🎙    Ato nga be fa di junman'n i su yalɛ 'n
     
     
🎚    Lɛki'n i su ninnge mun
     
     
🎛    Be siesie be wun
     
     
🎤    Mɔrmikrɔmu
     
     
🎧    Be su be su.
     
     
📻    RALI'N
     
     
🎷    Sɔsaxɔki
     
     
🪗    Aklordion
     
     
🎸    Gitara
     
     
🎹    Jue tofuɛ 'n i yolɛ 'n
     
     
🎺    Awɛ 'n
     
     
🎻    Violin
     
     
🪕    Bandroshin
     
     
🥁    Awlo'n
     
     
🪘    Akoto m 'ɔ ti kplanman'n
     
     
🪇    MARAKAS
     
     
🪈    Atrɛkpa'n
     
     
📱    Telefɔnu nin telefɔnu
     
     
📲    Telefɔnu kun m 'ɔ ti ta'n
     
     
☎    Telefɔnu
     
     
📞    Telefɔnu nun mannzin nga be sɔ i'n
     
     
📟    Amun kunndɛ alaje mun
     
     
📠    Majini nga be fa facsime'n
     
     
💾    ƆRTƐRTƐRTƐN
     
     
🔋    BETRI'N
     
     
🪫    Lisi'n i wun yalɛ 'n ti kpa
     
     
🔌    Lɛki i su kpɔlɛ 'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
💻    Amun nian e wun su.
     
     
🖥    Ɔ maan, ɔ ti kɛ ɔrdinatɛli sa.
     
     
🖨    Fluwa yifuɛ mun
     
     
⌨    Klaryboard
     
     
🖱    Ɔrdinatɛli i su fluwa
     
     
🖲    Atin'm be su atin'n
     
     
💽    Ɔ maan, ɔ fata kɛ e fa e wun mantan Zoova.
     
     
💾    Bla nga be flɛ i kɛ Casti'n
     
     
💿    CD-ROM
     
     
📀    dvd
     
     
🧮    Akunndan nga be fa di'n
     
     
🎥    Flimu nga be flɛ i kamera'n
     
     
🎞    Foto sɔ 'n
     
     
📽    Flimu yilɛ mannzin
     
     
🎬    Amun nian e wun su.
     
     
📺    Televiziɔn
     
     
📷    Foto'n
     
     
📸    Kɛmera nga kannin'n o i su'n
     
     
📹    KLISU'N NUN'N
     
     
📼    VIDEO NGA E FA I SU
     
     
🔍    Maan e fa e niannianlɛ 'n e kɔ bɛ su
     
     
🔎    Maan e fa e niannianlɛ 'n e kɔ fama su
     
     
🕯    Bandri
     
     
💡    Aso'n
     
     
🔦    Tɔsi
     
     
🏮    Kannin ɔkwlɛ 'n
     
     
🪔    Kannin nga be flɛ i diya'n
     
     
⚗    Aarɔn-bici
     
     
🧪    Fluwa nga be fa sie sran'm be su'n
     
     
🧫    Bla'n i bue'n
     
     
🧬    dna
     
     
🔬    Maan e fa e wun mantan Ɲanmiɛn
     
     
🔭    Lɛtrɛksiti
     
     
📡    Atrɛkpa'n, be flɛ i kɛ satellite
     
     
📔    Fluwa kun m 'ɔ o i bue su'n i nun'n
     
     
📕    Fluwa kun
     
     
📖    Fluwa klikli'n
     
     
📗    Fluwa nga be flɛ i kɛ "Akunndanfuɛ"
     
     
📘    Fluwa nga be flɛ i ble'n
     
     
📙    Fluwa nga be flɛ i kɛ "Akoto" 'n
     
     
📚    Fluwa'm be nun
     
     
📓    Fluwa kun
     
     
📒    Atrɛkpa'n, ɔ fata kɛ e fa e wun mantan
     
     
📃    Fluwa nga be klɛli be fluwa'n
     
     
📜    Ato'n nun
     
     
📄    Fluwa'n i bue'n
     
     
📰    ZOLƐN'N
     
     
🗞    Zronali nga be klɛli be fluwa'n
     
     
📑    Fluwa'n i su ndɛ 'n
     
     
🔖    Fluwa'n i su fluwa'n
     
     
🏷    Be flɛ i kɛ "Amun...
     
     
💰    Sika'n i paun'n
     
     
🪙    Sika nga be flɛ i'n
     
     
💴    Sika nga be flɛ i jurin'n
     
     
💵    Dollar sika'n
     
     
💶    Sika nga be flɛ i euro'n
     
     
💷    Sika nga be flɛ i pound (pound)
     
     
💸    Sika nga be ti ndɛwa'n
     
     
💳    Rɛti kanngan'n
     
     
🧾    Fluwa nga be flɛ i kɛ Fluwa'n
     
     
💹    Like nga be fa sie i nzɔliɛ 'n, be fa su
     
     
✉    Be nga be fa sie be nzɔliɛ 'n be su'n
     
     
📧    Ɛntɛnɛti su
     
     
📨    Be fali min mannin min kɛ ɔ ́ kɔ ́ i ɲrun
     
     
📩    Amun fa ta'n be sie i nzɔliɛ
     
     
📤    Bla nga be fa yi be ti'n
     
     
📥    Atin nga be fa sie i fluwa'n nun'n, be yia
     
     
📦    Be nga be fa be sie be su'n
     
     
📫    Be nga be klɛ fluwa'n be nun'n, be ɲin be yi fluwa'n i bo.
     
     
📪    Fluwa klɛfuɛ 'm be nun ndɛ 'n i bo'n, be tran be nun.
     
     
📬    Kɛ be ko fa fluwa klɔ 'n su'n, be ko fa be wun mantan be.
     
     
📭    Kpɛkun, be fa fluwa nga be klɛli be'n be sie be su
     
     
📮    Be flɛ i "fluwa"
     
     
🗳    Boto nga be fa votra'n
     
     
✏    Lapɛl mun
     
     
✒    Be flɛ i kɛ "Abue"
     
     
🖋    Nzue'n i su fluwa'n
     
     
🖊    Bla'n
     
     
🖌    BE FLUWA'N
     
     
🖍    Lɛti'n
     
     
📝    Maan e fa e ɲin sie i su
     
     
💼    Baki nga be flɛ i kɛ Anuannzɛ 'n
     
     
📁    Fluwa kun i nun ndɛ 'n i su kplanlɛ
     
     
📂    AFUƐ 'N NUN'N
     
     
🗂    Fluwa nga be fa sie i su'n, be nun ndɛ 'n
     
     
📅    Kalandriye
     
     
📆    Be nun kun i nun ndɛ 'n i nun ndɛ 'n i bue nun


🗒    Fluwa nga be klɛli be klɛfuɛ mun'n
     
     
🗓    Kalandrɛnde nga be ti nglo lɔ 'n
     
     
📇    Kpɛkun, ɔ ti be nga be flɛ be kɛ "
     
     
📈    Kuku'n i su ndɛ 'n i su falɛ 'n
     
     
📉    Fluwa'n i nun ndɛ 'n i bo'n gua kpa
     
     
📊    Foto nga be fa sie i'n
     
     
📋    Bla nga be fa kpɛli i'n i su kpɛlɛ 'n
     
     
📌    Be nga be fa be sie be su'n
     
     
📍    Fluwa kun m 'ɔ ti kpɔlɛ kun'n
     
     
📎    FLUWA NGA E KLE'N'N
     
     
🖇    Foto nga be fa sie i su'n
     
     
📏    Maan e fa ajalɛ 'n e sie i nzɔliɛ
     
     
📐    Trɔmny
     
     
✂    Awlo'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
🗃    Kuku nga be flɛ i fluwa'n
     
     
🗄    Fluwa nga be fa sie i su'n
     
     
🗑    Bla nga be fa wlɛli i sin'n, be nun wie
     
     
🔒    Be yoli sɔ
     
     
🔓    I nun ndɛ 'n i yiyi nun
     
     
🔏    Be klɛli i kɛ: "?
     
     
🔐    Maan e fa lakle'n e sie e ɲrun
     
     
🔑    Like nga be fa sie i'n
     
     
🗝    Like nga be fa sie i nzɔliɛ 'n
     
     
🔨    Ato'n
     
     
🪓    Awlo'n
     
     
⛏    Be fa be wun mantan be
     
     
⚒    Be flɛ i kɛ "martet"
     
     
🛠    Be fa be wun mantan be.
     
     
🗡    Awue'n
     
     
⚔    Tokofi'n i su kpɛn
     
     
🔫    Jue'n i tua'n
     
     
🪃    Amun nian ninnge nga be o lɛ 'n be su
     
     
🏹    Ata'n i ta'n
     
     
🛡    Afiawlɛ
     
     
🪚    Akoto kpɛnngbɛn'm be su kpɛnngbɛn
     
     
🔧    Sa kekle'n
     
     
🪛    Be nga be fa be wun mantan be'n, be ti be wun
     
     
🔩    Be fa be yi be bo.
     
     
⚙    Ndɛ 'n
     
     
🗜    Be fa be wun e fa e sa nun ninnge mun
     
     
⚖    Sran nga be ti be wun sɛsɛsɛ 'n
     
     
🦯    Kɔmpiɛ ufue'n
     
     
🔗    AWLƐ NGA E KWLA YƐ E
     
     
⛓    KLƐ 'N
     
     
🪝    Awlo'n
     
     
🧰    Aɲia'm be bo ninnge mun
     
     
🧲    Amun fa mantannin
     
     
🪜    Ato'n
     
     
💉    Bɔrɔble'n
     
     
🩸    Mmmoja'n i nzue'n
     
     
💊    Yare nga be fa yo e'n
     
     
🩹    Awlo nga be fa tran'n
     
     
🩼    Kɔmpiɛ 'n
     
     
🩺    Atrɔkpa'n i su ndɛ 'n ti kekle
     
     
🩻    E wun i wlɛ kɛ e ti i liɛ.
     
     
🚬    Srɔti nɔnlɛ 'n
     
     
⚰    AKUN'N
     
     
🪦    Ndɛ yɛbuɛ 'n
     
     
⚱    Aku nga be fa wlɛli i'n
     
     
🗿    Moizi yɛbuɛ like'n
     
     
🪧    Be klɛli fluwa kun.
     
     
🪪    Fluwa nga be flɛ i kɛ "Danfle" 'n
     
     
🏧    ATM'N SU'N
     
     
🚮    Awlo'n i su nzɔliɛ 'n
     
     
🚰    Nzue nzue
     
     
♿    Kɔrinti'n i nzɔliɛ 'n
     
     
🚹    Bian'm be sua'n
     
     
🚺    Bla'm be sua'n
     
     
🚻    AWUE NGA BE WUE'N
     
     
🚼    Ba kaan'n i nzɔliɛ 'n
     
     
🚾    Ato nga nzue fa kpɛli'n, ɔ ti nzue.
     
     
🛂    I nun mɔ be fa be wun mantan be'n,
     
     
🛃    Sran'm be dunman'n i su falɛ 'n
     
     
🛄    Bla nga be fa be wla'n be su'n
     
     
🛅    Atrɔ nga be te o lɛ 'n
     
     
⚠    Awlobo'n i su afɔtuɛ
     
     
🚸    Ba kanngan'm be su kpɛn su
     
     
⛔    Be kwlá wluman be nun
     
     
🚫    Junman nga be tannin be'n
     
     
🚳    Be kwlá tranman kannganlɛ nun
     
     
🚭    Nán siklɛti nɔnlɛ 'n
     
     
🚯    Nán maan e fa ninnge nga be fa wlɛli e sa nun'n
     
     
🚱    NDƐ NG 'Ɔ NIN NUN NUN
     
     
🚷    Atin nga be fa atin'n su'n, be tannin be
     
     
📵    Nán telefɔnu kun
     
     
🔞    Be nga be nin a ɲan afuɛ 18 be su'n
     
     
☢    Awlo'n i su ninnge nga be fa yi i nglo
     
     
☣    Anzi'm be sa tɛ 'n
     
     
⬆    Be fa ta'n su
     
     
↗    Kɛ be fa ta'n be kɔ i fama su'n
     
     
➡    Ata'n i fama su'n
     
     
↘    Kɛ ɔ ko ju'n, ɔ ko ju fama su
     
     
⬇    Kɛ ɔ ́ kɔ ́ 'n, ɔ o lɛ
     
     
↙    Be fa ta'n be sie i bɛ su
     
     
⬅    Bɛ ́ n'n i ta'n
     
     
↖    Ata'n i su ɲanmiɛn su lɔ 'n
     
     
↕    Ata'n i wun'n i fanngan nun'n
     
     
↔    Kpɛkun, ɔ ti kɛ ta sa.
     
     
↩    Kɛ be ko to be wun'n, be su kplanman be wun.
     
     
↪    Kɛ ɔ ko ju'n, ɔ ko to i fama su.
     
     
⤴    Kɛ be fa ta'n be su'n, be su fa su.
     
     
⤵    Ata nga be fa sieli i bo'n, be ti i fama su.
     
     
🔃    Kɛ ɔ ́ kɔ ́ i ɲrun'n, ɔ ́ ká lɛ.
     
     
🔄    KƐ E KPLƐ 'N SU'N I NUN'N
     
     
🔙    Be ko jaso ta'n i sin
     
     
🔚    Be fa ta'n be wlɛli i ase
     
     
🔛    I sɔ 'n ti'n, ɔ ti kpa! Ata'n i ta'n
     
     
🔜    Ata'n i ndɛndɛ kpa
     
     
🔝    Kɛ ɔ ́ kɔ ́ i ta'n su'n
     
     
🛐    Ɲanmiɛn sulɛ sua'n
     
     
⚛    Atomɛni nzɔliɛ 'n
     
     
🕉    Mɛ.
     
     
✡    Davidi i nzraama'n
     
     
☸    Liki nga be flɛ i kɛ Rɔmfuɛ 'm be
     
     
☯    Yyang nin i yi'n
     
     
✝    Krusɛ Latin nun
     
     
☦    Orthodoxe asɔnun'n nun'n, ɔ ti kɛ
     
     
☪    Zuie 1
     
     
☮    Aunjuɛ 'n i nzɔliɛ
     
     
🕎    Liki kandru'n
     
     
🔯    Nzraama nga be ti kɛ nsiɛn sa'n
     
     
🪯    Kandada
     
     
♈    Aries lɔ 'n
     
     
♉    Bla nga be flɛ i Taurus'n
     
     
♊    Gemini
     
     
♋    Kansɛrɛ
     
     
♌    Leo'n
     
     
♍    Aimenia
     
     
♎    Fluwa nga be flɛ i Libra'n
     
     
♏    Aklunjuɛ nga be flɛ i kɛ "flɛlɛ
     
     
♐    Be nga be fa tu'n be su trɔ 'n
     
     
♑    Capricorn
     
     
♒    Aquarius
     
     
♓    Jue'n i bo'n
     
     
⛎    Wuo'n i sua'n
     
     
🔀    AVIDEO NGA BE FA NUN'N
     
     
🔁    Be flan ndɛ 'n i nun flan nun
     
     
🔂    Fluwa kun mɔ be flan nun'n
     
     
▶    BE TRANMAN FLUWA'N
     
     
⏩    Maan e fa e wun e sie i nzɔliɛ
     
     
⏭    Atrɛkpa'n
     
     
⏯    BE TRANNIN BE FLUWA'N?
     
     
◀    BE SU BE FUƐ 'N
     
     
⏪    Be fa be yi be nun ndɛndɛ
     
     
⏮    Ato kasiɛn'n
     
     
🔼    AFUƐ 2012, AFUƐ 2012
     
     
⏫    Ɔ ́ kɔ ́ ndɛndɛ kpa
     
     
🔽    KƐ E SU'N SU'N
     
     
⏬    AFUƐ 'N I NUN'N
     
     
⏸    AFUƐ 2012, ZOOVA 1-3
     
     
⏹    AMUN YƐ AMUN FA'N?
     
     
⏺    Foto nga be fa cɛli be su'n
     
     
⏏    Be fa be yi be nglo
     
     
🎦    Flimu sua'n nun lɔ
     
     
🔅    Kɛ kannin'n sa'n
     
     
🔆    Be kannin be wun ndɛ kpa
     
     
📶    ATRANTRE
     
     
🛜    Be leman wunnin.
     
     
📳    Wafa nga e wun i'n
     
     
📴    Be nga be tran telefɔnu'm be nun'n
     
     
     
♀    BLA'N I SU'N
     
     
♂    Yasua'm be nzɔliɛ 'n
     
     
⚧    Kpaun nin nzɔliɛ 'n be nzɔliɛ 'n
     
     
✖    Ɔ trɛ i kpa dan
     
     
➕    Ɔ maan, ɔ ti be liɛ.
     
     
➖    Like nga be fa be wun be mantan'n
     
     
➗    Be bubu be nun
     
     
🟰    Kpɛkun, ɔ nin ngalɛ 'n be ti kekle
     
     
♾    Ɔ ti dan kpa
     
     
‼    Ndɛ nga be fa wlali be fanngan'n
     
     
⁉    Kosan nga be fa usa be wun'n
     
     
❓    Kosan ɔkwlɛ 'n
     
     
❔    Kosan ufue'n i su kosan'n
     
     
❕    Ndɛ nga be flɛ i kɛ Fufue'n
     
     
❗    NDƐ 'N NUN'N NUN'N
     
     
〰    Ndɛ sɔ 'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
💱    Sika'n i kalɛ
     
     
💲    Dollar dɔ 'n i nzɔliɛ 'n
     
     
⚕    Awra'm be nzɔliɛ 'n
     
     
♻    Be fa nzɔliɛ ninnge mun be sie i nzɔliɛ
     
     
⚜    Flimu nga be flɛ i Iris'n
     
     
🔱    Bla nsan su'n
     
     
📛    Dunman'n i su fluwa
     
     
🔰    Zapɔn lɔ nzɔliɛ 'n
     
     
⭕    Like nga be fa sie i nzɔliɛ 'n, be ti kpa.
     
     
✅    Be nga be fa be sie be nzɔliɛ 'n
     
     
☑    Be fa sika nga be fa di'n be fa di sika'n
     
     
✔    Be nga be fa sie be nzɔliɛ 'n
     
     
❌    Swastika nzɔliɛ 'n
     
     
❎    SRUTIRE'N | VIDIO
     
     
➰    Akoto nga be fa kpɛli'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
➿    Be nga be flɛ i kɛ "Fluwa" 'n
     
     
〽    Be fa be wun sie i bue kun su
     
     
✳    Mmeli nga be flɛ i 800-800
     
     
✴    Nzraama mɔ be ti wɛmlɛ mɔcuɛ 'n
     
     
❇    Kɛ kannin'n kpaja'n
     
     
©    I sɔ 'n ti'n, ɔ fata kɛ e yo sa tɛ
     
     
®    Maan e fa e ɲin sie su
     
     
™    Like nga be klɛli i'n
     
     
#️⃣    Kokoto'n:
     
     
*️⃣    Kpokpo'n: *
     
     
0️⃣    Kpokpo'n: 0
     
     
1️⃣    Kpokpo'n: 1
     
     
2️⃣    Kpokpo'n: 2
     
     
3️⃣    Kpokpo'n: 3
     
     
4️⃣    Kɔngbɔ 'n: 4
     
     
5️⃣    Kɔngua'n: 5
     
     
6️⃣    Kɔngbɔ 'n: 6
     
     
7️⃣    Kpokpo'n: 7
     
     
8️⃣    Kɔngua'n: 8
     
     
9️⃣    Kɔngbɔ 'n: 9
     
     
🔟    Kɔngua'n: 10
     
     
🔠    Be klɛli fluwa dandan nga be klɛli i Latɛn nun'n
     
     
🔡    Be klɛli fluwa kanngan nga be klɛli i Latɛn nun'n
     
     
🔢    Nnɛn nga be klɛ i'n
     
     
🔣    Be klɛli nzɔliɛ ninnge mun
     
     
🔤    Be klɛli fluwa kun klɛfuɛ mun Angle nun
     
     
🅰    Mmmoja'n i su like nga be fa di'n
     
     
🆎    AB button (mmoja'n)
     
     
🅱    Button (mmoja'n)
     
     
🆑    CL VIDEO NGA BE FUƐ 'N
     
     
🆒    AMUN KPLƐ 'N
     
     
🆓    LIKE NGA BE FUƐ 'N
     
     
ℹ    NDƐ NGA E KWLA YƐ 'N
     
     
🆔    AVIDI NGA E FA'N
     
     
Ⓜ    M.
     
     
🆕    Fluwa uflɛ nga be kplannin'n
     
     
🆖    NG VIDI
     
     
🅾    Mmmoja'n i wafa'n ti'n, be flɛ i Obutton.
     
     
🆗    Maan e si like nga e fa yo'n
     
     
🅿    LIKE NGA BE FUƐ 'N
     
     
🆘    AUSSU 1-3
     
     
🆙    Jaso! AVILIƐ NGA BE FLUWA
     
     
🆚    VS
     
     
🈁    Zapɔn aniɛn'n nun "Nán"
     
     
🈂    Zapɔn lɔ "junman difuɛ"
     
     
🈷    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be flɛ i "anglo anglo'n
     
     
🈶    Zapɔn nun ndɛ nga be flɛ i "no caver"
     
     
🈯    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be flɛ i "Maan e sie
     
     
🉐    ZAUN'N "AMUN NGA E KWLA SU"
     
     
🈹    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be flɛ i "Foto"
     
     
🈚    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be flɛ i kɛ "
     
     
🈲    Zapɔn aniɛn'n nun "tannin"
     
     
🉑    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be flɛ i "Foto"
     
     
🈸    Zapɔn aniɛn'n nun "fa" FLUWA'N
     
     
🈴    Zapɔn lɔ fluwa "Foto" i bue kun
     
     
🈳    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be fluwa'n
     
     
㊗    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be flɛ i kɛ "mo"
     
     
㊙    Zapɔn lɔ "like nga be kwla yo'n"
     
     
🈺    Zapɔn lɔ "Atin"
     
     
🈵    Zapɔn aniɛn'n nun'n, be flɛ i kɛ "Like fi"
     
     
🔴    Amun bu i kɛ ɔ ti kɛ i sa.
     
     
🟠    Amun wun i wlɛ kɛ ɔ ti kɛ klɔ sa.
     
     
🟡    Amun bu i kɛ ɔ ti kɛ ngalɛ sa.
     
     
🟢    Amun bu i kɛ ɔ ti nzue.
     
     
🔵    Akunndanfuɛ 'n
     
     
🟣    Bla nga be flɛ i kɛ Rɔmb'n
     
     
🟤    KPLƐ 'N NUN'N
     
     
⚫    Atrɛkpa'n
     
     
⚪    Akoto ufue'n
     
     
🟥    Asiɛ 'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🟧    Amun wun i wlɛ kɛ ɔ ti kɛ klɔngbo sa.
     
     
🟨    Amun bu i kɛ be ti nzue.
     
     
🟩    Laa'n, ɔ ti nzue.
     
     
🟦    Blowlɛlɛ 'n i bue ble'n


🟪    Lɔrɔdu'n i bue'n
     
     
🟫    Kɔnguɛ 'n i bue'n i su tɛlɛ 'n
     
     
⬛    Atrɛkpa'n, ɔ ti aɲia dan.
     
     
⬜    Amun bu i kɛ be ti fufue.
     
     
◼    Atrɛkpa'n
     
     
◻    Awɛ ufue'n i su kpɔlɛ 'n
     
     
◾    Atrɛkpa'n, ɔ ti kɛ aɲia sa.
     
     
◽    Amun bu i kɛ be ti fufue.
     
     
▪    Atrɛkpa kanngan'm be ti aɲia.
     
     
▫    Amun bu i kɛ be ti fufue.
     
     
🔶    Damɔn dan kpa kun m 'ɔ ti i dandan'n
     
     
🔷    Ato dan kun m 'ɔ ti ble'n
     
     
🔸    Damɔn kanngan nga be flɛ i kɛ
     
     
🔹    Ato kanngan nga be flɛ i kɛ ble'n
     
     
🔺    Kɛ ɔ ko yo naan b'a wun i wlɛ 'n, ɔ ti kɛ
     
     
🔻    Kɛ ɔ ko ju'n, ɔ o asiɛ 'n su wa
     
     
💠    Sasafuɛ nga be fa be wun'n, be ti be wun kpɔlɛ 'n
     
     
🔘    NDƐ NGA E KPLƐ 'N
     
     
🔳    Kɔngbɔ ufue m 'ɔ ti kɛ fufue sa'n
     
     
🔲    Ble ble'n i bue'n
     
     
🏁    Bendele'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🚩    Triangle flɛnnin'n
     
     
🎌    Be fa flɛnnin'n i su kpɛn
     
     
🏴    Bian ble'n
     
     
🏳    Bende ufue'n
     
     
🏳️‍🌈    Atrɛkpa'n i bo'n yɛle benin?
     
     
🏳️‍⚧️    Be nga be o asiɛ 'n su wa'n be flɛ i kɛ
     
     
🏴‍☠️    Awua flɛnra'n
     
     
🇦🇨    Bendra: Ascension Island.
     
     
🇦🇩    Bendra: Andorra
     
     
🇦🇪    Bendele: Nvle nga be flɛ i kɛ United Nations of
     
     
🇦🇫    Bendra: Afghanistan
     
     
🇦🇬    Bendra: Antigua nin Barbuda
     
     
🇦🇮    Bendra: Anguella
     
     
🇦🇱    Bendra: Albania
     
     
🇦🇲    Bendra: Arméni
     
     
🇦🇴    Bendra: Angola
     
     
🇦🇶    Bendera: Antarktika
     
     
🇦🇷    Bendra: Argentinti
     
     
🇦🇸    Bendra: Amlɛnkɛn'm be mɛn'n nun Samoa
     
     
🇦🇹    Bendra: Autriche
     
     
🇦🇺    Bendra: Ɔstrali
     
     
🇦🇼    Bendra: Aruba
     
     
🇦🇽    Bendera: Aurans Islands
     
     
🇦🇿    Bendele: Azerbaijan
     
     
🇧🇦    Bendra: Bosnie nin Erzegovina
     
     
🇧🇧    Bendra: Barbados
     
     
🇧🇩    Bendra: Bangladɛsi
     
     
🇧🇪    Blɛki: Belgique
     
     
🇧🇫    Bendra: BRIKINAFO
     
     
🇧🇬    Bendra: Bulgarie
     
     
🇧🇭    BLENI: BALIN
     
     
🇧🇮    Bendra: Burundi
     
     
🇧🇯    BENIN
     
     
🇧🇱    Bendra: San Bartelemy
     
     
🇧🇲    Bendra: Bermud
     
     
🇧🇳    BLENI: Brunei
     
     
🇧🇴    Bolivi: Bolivi
     
     
🇧🇶    Bendele: Pays-Bas, ɔ ti Caraïbes
     
     
🇧🇷    Bendra: Brezili
     
     
🇧🇸    Bahamas: Bahamas
     
     
🇧🇹    Bendra: Bizan
     
     
🇧🇻    Bendra: Buwe klɔ 'n su lɔ.
     
     
🇧🇼    Botswana: Botswana
     
     
🇧🇾    Bendra: BELRUSSI
     
     
🇧🇿    Bendra: Belize
     
     
🇨🇦    Bendra: Kanada
     
     
🇨🇨    Atrɛkpa: Kokos (Kilin) nga be flɛ i kɛ Atrɛkpa'n
     
     
🇨🇩    Bendra: Kongo-Kinshasa
     
     
🇨🇫    Bendele: République Centrafricaine
     
     
🇨🇬    Bendra: Kongo-Bulzaville
     
     
🇨🇭    Bendele: Suisi
     
     
🇨🇮    Bendra: Côte d'Ivoire
     
     
🇨🇰    Bendra: Cook Islands
     
     
🇨🇱    Bendra: Chili
     
     
🇨🇲    Bendra: Camerini
     
     
🇨🇳    Bendra: Sinua
     
     
🇨🇴    Bendra: Kolomɔni
     
     
🇨🇵    Bendra: Clipperto Island
     
     
🇨🇷    Bendra: Kɔrika Sika
     
     
🇨🇺    Bendra: Cuba
     
     
🇨🇻    Bendra: Cape Verde
     
     
🇨🇼    Bendra: Curazao.
     
     
🇨🇽    Bendera: Nowɛli i klɔ 'n su
     
     
🇨🇾    Bendra: Sipri
     
     
🇨🇿    Bendra: République Tchèque
     
     
🇩🇪    Bendra: Alemaɲi
     
     
🇩🇬    Bendra: Degogasia
     
     
🇩🇯    Bendera: Djiboti
     
     
🇩🇰    Bendɛli: Danemark
     
     
🇩🇲    Bendra: DOMINIKI
     
     
🇩🇴    Bendele: République Dominicaine
     
     
🇩🇿    Bendra: Algerie
     
     
🇪🇦    Fiɛn: Ceuta nin Melili be ti i sɔnnzɔnfuɛ.
     
     
🇪🇨    Bendra: Equateur
     
     
🇪🇪    Bendra: Estoni
     
     
🇪🇬    Bendra: Ezipti
     
     
🇪🇭    Bendra: Sahara i wia atɔliɛ lɔ
     
     
🇪🇷    Bendra: Eritrea
     
     
🇪🇸    Bendra: Ɛspapi
     
     
🇪🇹    Bendra: Etiopi
     
     
🇪🇺    Bendera: Union of Europe (European Union)
     
     
🇫🇮    Bendɛli: Finlande
     
     
🇫🇯    Bendra: Fiji
     
     
🇫🇰    Bendra: Falkland Islands
     
     
🇫🇲    Bendra: Micronesia
     
     
🇫🇴    Bendra: Faeroe Islands
     
     
🇫🇷    Bendra: Aflansi
     
     
🇬🇦    Bendɛli: Gabun
     
     
🇬🇧    Bendra: Famiɛn diwlɛ 'n
     
     
🇬🇩    Bendera: Grenada
     
     
🇬🇪    Bendra: ƆRGORFI
     
     
🇬🇫    Bendele: Guiana França
     
     
🇬🇬    Bendera: Gɛnssi klɔ 'n su lɔ.
     
     
🇬🇭    Bendra: Gana
     
     
🇬🇮    Bendra: Gibrɛrɛti
     
     
🇬🇱    Bendra: Groenland
     
     
🇬🇲    Bendra: Gambie
     
     
🇬🇳    Bendra: Guinée
     
     
🇬🇵    Bendra: Guadeloupe
     
     
🇬🇶    Bendele: Guinée Equatorial
     
     
🇬🇷    Bendra: Glɛki
     
     
🇬🇸    Bendele: Georgie du Sud nin Samwiisi Sud.
     
     
🇬🇹    Bendeli: Guatemala
     
     
🇬🇺    Bendra: Guam
     
     
🇬🇼    Bendera: Guinée-Bissau
     
     
🇬🇾    Bendra: Giana
     
     
🇭🇰    Bendele: Kɔngbo ng 'ɔ o Sinua lɔ 'n, i su administration.
     
     
🇭🇲    Bende: Herd-MacDonald Islands
     
     
🇭🇳    Bendra: Hondurasi
     
     
🇭🇷    Bendra: Kroatia
     
     
🇭🇹    Bendeli: Haiti
     
     
🇭🇺    Bendra: Hongri
     
     
🇮🇨    Bendele: Kanary Island
     
     
🇮🇩    Bendra: Indonisi
     
     
🇮🇪    Bendɛli: Irlande
     
     
🇮🇱    Bendra: Izraɛli
     
     
🇮🇲    Bendera: Manx i klɔ 'n su lɔ.
     
     
🇮🇳    Bendra: Ɛndi
     
     
🇮🇴    Bendele: Angle'm be lika nga be flɛ i Indian
     
     
🇮🇶    Bendra: Irak
     
     
🇮🇷    Bendɛli: Iran
     
     
🇮🇸    Bendra: Irisi
     
     
🇮🇹    Bendra: Itali
     
     
🇯🇪    Bendera: Zisi i klɔ 'n su lɔ
     
     
🇯🇲    Bendra: Jamaika
     
     
🇯🇴    Bendera: Zɔrdan
     
     
🇯🇵    Bendra: Zapɔn
     
     
🇰🇪    Bendra: Kenia
     
     
🇰🇬    Bendele: Kirgizistan
     
     
🇰🇭    Bendele: Kambodizi
     
     
🇰🇮    Bendra: Kiribati
     
     
🇰🇲    Bendra: Komoro
     
     
🇰🇳    Bendra: Saint Kitts nin Nevis
     
     
🇰🇵    Bendra: Corée du Sud
     
     
🇰🇷    Bendra: Corée du Sud
     
     
🇰🇼    Bendra: Kuwait
     
     
🇰🇾    Bendera: Cayman Islands
     
     
🇰🇿    Bendele: Kazakhstan
     
     
🇱🇦    Bendera: Laos
     
     
🇱🇧    Bendra: Lebanɔn
     
     
🇱🇨    Bendra: Saint Lusia
     
     
🇱🇮    Bendera: Liechtenstein
     
     
🇱🇰    Bendra: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Bendra: Liberia
     
     
🇱🇸    Bendra: Lesoto
     
     
🇱🇹    Bendra: Lituaniani
     
     
🇱🇺    Bendra: Luxembourg
     
     
🇱🇻    Bendra: Lettonie
     
     
🇱🇾    Bendra: Libya
     
     
🇲🇦    Bendra: Morock
     
     
🇲🇨    Bendra: Monako
     
     
🇲🇩    Bendra: Moldova
     
     
🇲🇪    Bendele: Oka ble'n
     
     
🇲🇫    Bendra: Saint Martin
     
     
🇲🇬    Bendɛli: Madagascar
     
     
🇲🇭    Bendra: Marshall Island
     
     
🇲🇰    Bendra: Masedini nglo lɔ lika'n nun lɔ
     
     
🇲🇱    Bendra: Mari
     
     
🇲🇲    Blɛli: Birmanie (Birmanie)
     
     
🇲🇳    Bendɛli: Mongolie
     
     
🇲🇴    Bendele: Macau, Sinua.
     
     
🇲🇵    Bendele: Mariana i nglo lɔ Island
     
     
🇲🇶    Bendra: Martinique.
     
     
🇲🇷    Bendɛli: Mauritani
     
     
🇲🇸    Bendera: Montserrat
     
     
🇲🇹    Bendra: Malta
     
     
🇲🇺    Bendɛli: Mauritiisi
     
     
🇲🇻    Bendra: Maldives
     
     
🇲🇼    Bendra: Malawi
     
     
🇲🇽    Bendra: Mɛksiko
     
     
🇲🇾    Bendra: Malasie
     
     
🇲🇿    Bendra: Mozambiki
     
     
🇳🇦    Bendra: Namibia
     
     
🇳🇨    Bendra: Nuvelle Kaledonia
     
     
🇳🇪    Bendra: Niger
     
     
🇳🇫    Bendra: Norfolk Island
     
     
🇳🇬    Bendra: Nigeria
     
     
🇳🇮    Bendɛli: Nikarua
     
     
🇳🇱    Bendele: Ɛlande-Rɛdi
     
     
🇳🇴    Bendɛli: Nvɔvu
     
     
🇳🇵    Bendra: Nepali
     
     
🇳🇷    Bendera: Nauru
     
     
🇳🇺    Bendera: Niue
     
     
🇳🇿    Bendra: NZIZALƐN
     
     
🇴🇲    Bendra: Aman
     
     
🇵🇦    Bendra: Panama
     
     
🇵🇪    Bendra: Perú
     
     
🇵🇫    Bendele: Polinesia França
     
     
🇵🇬    Bendra: Papouasie-Nouvelle-
     
     
🇵🇭    Bendra: Filipini
     
     
🇵🇰    Bendele: Pakistan


🇵🇱    Bendra: Polɔni
     
     
🇵🇲    Bendra: Saint-Pierre nin Mithloni
     
     
🇵🇳    Bendra: Pietcairn Island
     
     
🇵🇷    Bendra: Porto Rico
     
     
🇵🇸    Bendra: Palɛstini lɔ lika'n
     
     
🇵🇹    Bendra: Pɔrtigɛli
     
     
🇵🇼    Bendra: Palau
     
     
🇵🇾    Bendra: Parague
     
     
🇶🇦    Bendra: Qatar
     
     
🇷🇪    Bendera: Réuniɔn i klɔ 'n su lɔ
     
     
🇷🇴    Bendele: Rumanie
     
     
🇷🇸    Bendra: Serbi
     
     
🇷🇺    Bendele: Risi
     
     
🇷🇼    Bendra: Rwanda
     
     
🇸🇦    Bendele: Saudi Arabia
     
     
🇸🇧    Bendra: Solomon Islands
     
     
🇸🇨    Bendele: Seychelles
     
     
🇸🇩    Bendra: Sudan
     
     
🇸🇪    Bendɛli: Suɛdi
     
     
🇸🇬    Bendra: Singapur
     
     
🇸🇭    Bendra: Saint-Helena
     
     
🇸🇮    Bendra: Slovenie
     
     
🇸🇯    Bendra: Svalbard m 'ɔ ti klɔ 'n nin Yamajan m 'ɔ ti klɔ 'n
     
     
🇸🇰    Bendra: Slovaki
     
     
🇸🇱    Bendra: Sierra Leone
     
     
🇸🇲    Bendra: San Marino
     
     
🇸🇳    Bendra: Sénɛl
     
     
🇸🇴    Bendra: Somali
     
     
🇸🇷    Bendra: Suriname
     
     
🇸🇸    Bendele: Sudan ngua lɔ
     
     
🇸🇹    Bende: Saint-St.
     
     
🇸🇻    Bendra: El Salvador
     
     
🇸🇽    Bendra: Sint Maartins.
     
     
🇸🇾    Bendra: Sirii
     
     
🇸🇿    Bendera: Estati
     
     
🇹🇦    Bendra: Tristan-Da Cunña
     
     
🇹🇨    Bendra: Tɛks nin Caikos Islands
     
     
🇹🇩    Bendra: Chad
     
     
🇹🇫    Bendele: Aflansi lɔ lika'n i ngua lɔ lika'n
     
     
🇹🇬    Bendra: Tɔgo
     
     
🇹🇭    Bendɛli: Thailand
     
     
🇹🇯    Bendele: Tajikistan
     
     
🇹🇰    Bendra: Tokelau
     
     
🇹🇱    Bendele: Timor-Leste
     
     
🇹🇲    Bendele: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Bendra: Tunisi
     
     
🇹🇴    Bendra: Tonga
     
     
🇹🇷    Bendra: Turki
     
     
🇹🇹    Bendra: Trinidad nin Tobago
     
     
🇹🇻    Bendra: Tuvalu
     
     
🇹🇼    Bendɛli: Taiwani
     
     
🇹🇿    Bendra: Tanzania
     
     
🇺🇦    Bendra: Ikrɛni
     
     
🇺🇬    Bendele: Oganda
     
     
🇺🇲    Bendra: Amlɛnkɛn'm be klɔ nga be flɛ
     
     
🇺🇳    Bendera: ONU
     
     
🇺🇸    Bendra: U.S.
     
     
🇺🇾    Bendra: Uruguay
     
     
🇺🇿    Bendɛli: Ozbekistan
     
     
🇻🇦    Bendele: Vatican Civil
     
     
🇻🇨    Bendra: Saint Vincent nin Grenadines
     
     
🇻🇪    Bendɛli: Venezuela
     
     
🇻🇬    Bendele: Blili nga be flɛ i British Virgin Island
     
     
🇻🇮    Bendra: Amlɛnkɛn Virgin Island
     
     
🇻🇳    Bendra: Viɛntɛm
     
     
🇻🇺    Bendra: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Bende: Walis nin Futunna
     
     
🇼🇸    Bendra: Samoa
     
     
🇽🇰    Bendra: Kosovo
     
     
🇾🇪    Bendera: Yemen
     
     
🇾🇹    Bendra: Mayɔte.
     
     
🇿🇦    Bendra: Afrique du Sud
     
     
🇿🇲    Bendra: Zambie
     
     
🇿🇼    Bendra: Zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bendele: Angle lɔ
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Bendra: Ɛksse
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bendra: Welsh


Happy Learning from Sweasy26.com-team