Emoji Meaning in Dinka - Emoji List in Dinka


😀    Go tɔu e yecuop
     
     
😃    Ku nyin diit, ku yecuoth, ku yecuoth
     
     
😄    Ku nyin e nyin e nyin, ku yecki
     
     
😁    Ku nyin e nyin e miɛt, ku nyin e miɛt
     
     
😆    Ku yɔɔk e yɔɔk, ke yɔɔk
     
     
😅    Ku tɔu e tɔu,
     
     
🤣    Ku jɔ tɔ piny nɔm, ku jɔ tɔ tɔ ye
     
     
😂    Ku niim, ku miɛt piɔu,
     
     
🙂    Ku tieŋ e tɔu e tɔu,
     
     
🙃    Go yɔɔk e yɔɔk
     
     
🫠    Go tɔu e tɔu
     
     
😉    Ku nyin e nyin, ke ye nyin
     
     
😊    Ku nyin e nyin e miɛt, ku nyin e miɛt
     
     
😇    Ku tɔu e tɔu, ke ye tɔu
     
     
     
🥰    Acit cit e piɔu,
     
     
😍    Go nyin e nyin,
     
     
🤩    Go kuɛɛr e kuɛɛr
     
     
😘    Go tɔ
     
     
😗    Go thok e yith
     
     
☺    Go tɔu e yecuop
     
     
😚    Go yinyin e nyin, ku yɔɔk, ku
     
     
😙    Ku yith e nyin e nyin e mɛny
     
     
🥲    Ku tieŋ e yecuop, ke ye tɔ ye thieec
     
     
😋    Go pastaŋic
     
     
😛    Ku jɔɔk e jɔɔk
     
     
😜    Ku yinyin e yith, ku yith e yith
     
     
🤪    Aci tɔ tɔ tɔ ye tɔ tɔ ye tɔ
     
     
😝    Go yɔɔk e yɔɔk
     
     
🤑    Aci wek e kaŋ e kaŋ
     
     
🤗    Go yecin e yecin e yecin,
     
     
🤭    Ku yecin e yecin e yecin
     
     
🫢    Ku yinyin e yecin, ku yecin e yecin
     
     
🫣    Ku tiŋ e yecin
     
     
🤫    Go tɔu e yecin
     
     
🤔    Go tiŋ e yecin
     
     
🫡    Go thok e nhial
     
     
     
🤐    Go thok e thok
     
     
🤨    Ku tiŋ e thieer e thieec
     
     
😐    Aci tɔ e tɔ tɔ tɔ ye tɔ
     
     
😑    Aci tɔ e yɔɔk e yɔɔk
     
     
😶    Acin raan e yecin
     
     
🫥    Aci tɔ
     
     
😶‍🌫️    Go tɔu e tɔu
     
     
😏    Aci tɔ tɔ tɔ ye tɔ
     
     
😒    Aci tɔ tɔ piɔu
     
     
🙄    Ku nyin e nyin e yic, ke ye nyin
     
     
😬    Aci tɔ tɔ tɔ ye raan
     
     
😮‍💨    Go tɔ
     
     
🤥    Ku tiŋ e nyiɛɛr
     
     
🫨    Aci tɔ e nyuoth
     
     
😌    Aci tɔ tɔ piɔu
     
     
😔    Aci e kɔn e miɔɔc e miɔɔc
     
     
😪    Aci tɔ ye tɔ
     
     
🤤    Ku yɔɔk e yɔɔk
     
     
😴    Ku tɔu e nyin
     
     
😷    Acit de adɔɔr
     
     
🤒    Ku thieer e thieer
     
     
🤕    Go thok e nyin, ke ke ke thok
     
     
🤢    Aci tɔ kek e kedhie
     
     
🤮    Go yɔɔk e yɔɔk
     
     
🤧    Ku tɔu e tɔu
     
     
🥵    Aci tɔu e tɔu
     
     
🥶    Go thieer e thieer
     
     
🥴    Ku tiŋ e yɔɔk, ke ye tiŋ
     
     
😵    Yen e nyin e nyin e yɔɔk
     
     
😵‍💫    Aci nyin e yith e yith
     
     
🤯    Go tik e yɔɔk
     
     
🤠    Aci kueer e kueer e kueer
     
     
🥳    Aci kek e kek e kek
     
     
🥸    Ku tiŋ e yɔɔk e tɔ tɔ
     
     
😎    Ku tɔu e yecuop e thok e thok
     
     
🤓    Aci kecin e kecuop
     
     
🧐    Ku yith e kaŋ
     
     
😕    Aci tɔ ye tɔ
     
     
🫤    Aci yɔɔk e yɔɔk e yɔɔk
     
     
😟    Aci kek e kek e kedhie
     
     
🙁    Ku tɔu e yɔɔk e tɔu
     
     
☹    Go yɔɔk e yɔɔk
     
     
😮    Go yecin e yecuop,
     
     
😯    Aci tɔ ye tɔ
     
     
😲    Go tɔu e gɔɔr
     
     
😳    Aci thok
     
     
🥺    Aci lɔŋ e kek
     
     
🥹    Go yecin e raan e yecuop
     
     
😦    Ku yɔɔk, ku yɔɔk
     
     
😧    Aci thok e kedhie
     
     
😨    Aci riɔɔc e riɔɔc
     
     
😰    Ku tɔu e yɔɔk, ku tɔ ye tɔu,
     
     
😥    Ku tiŋ e piɔu, ku tiiŋ
     
     
😢    Ku root, ke cɔl
     
     
😭    Ku rol rol e rol, ke cɔl
     
     
😱    Ariɔɔc e cɔl, ke riɔɔc
     
     
😖    Aci tɔ tɔ tɔ ye tɔ ye tɔ ye
     
     
😣    Ku tiŋ e tiŋ e tɔ tɔ ye piɔth
     
     
😞    Aci kek e kedhie
     
     
😓    Ku tɔu e tɔu,
     
     
😩    Aci tɔ ye tɔ
     
     
😫    Aci tɔ tɔ tɔ ye tɔ ye tɔ
     
     
🥱    Ku tiŋ e yɔɔk
     
     
     
😤    Ku tiŋ e yecuop,
     
     
😡    Ku yecin e yecuop
     
     
😠    Aci kecin e keke lɔɔk
     
     
🤬    Ku yith e yith e yith, ke ye tɔ ye
     
     
😈    Ku thok e thok e thok
     
     
👿    Ku thok e thieer e gɔɔr
     
     
💀    dhie
     
     
☠    Ku kuɛɛr e kuɛɛr ku kuɛɛr
     
     
💩    Go kut e kut e kut
     
     
🤡    Aci kecuop e clown
     
     
👹    Ago jɔɔk e jɔɔk
     
     
👺    k e kedhie
     
     
👻    Go rac rac
     
     
👽    Kɔc e kɔc e kɔc
     
     
👾    Kɔɔr e kuɛɛr e kuɛɛr e kɔc
     
     
🤖    Robot de robot
     
     
😺    Go mɛny e mɛny
     
     
😸    Aci mɛny e mɛny
     
     
😹    Ku ke cɔl e miɛt, ku cɔl
     
     
😻    Aci nyin e yith e mɛny
     
     
😼    Aci tɔ tɔ mɛny
     
     
😽    Go mɛny e mɛny
     
     
🙀    Aci tɔ ye tɔ
     
     
😿    Go cɔl e cɔl
     
     
😾    Go kut e kut e thieec
     
     
🙈    Acii mɔɔk rac
     
     
🙉    Acii kene kɔc e piŋ
     
     
🙊    Acii jam
     
     
👋    Go yecin e cɔl
     
     
🤚    Go yecin e yecin
     
     
🖐    Yecin e yecin
     
     
✋    Go yecin jɔt
     
     
🖖    Go Waken thieec
     
     
🫱    Ku cuin cudin cut
     
     
🫲    Ku cit cuɛɛr,
     
     
🫳    Yecin e cɔl e cɔl,
     
     
🫴    Ku yecin e lɔ e lɔ
     
     
🫷    Go kut e cɔl cuɛɛr,
     
     
🫸    Go cɔl e baŋ cuit
     
     
👌    Kin piɛth
     
     
🤌    Go yecin e yecin
     
     
🤏    Ku cin e cin
     
     
✌    Kin e abik e tɔu
     
     
🤞    Go yecin e yecin
     
     
🫰    Yecin e cɔl, ku cɔl e
     
     
🤟    Nhiaar e yecuop
     
     
🤘    Aci thok e thok
     
     
🤙    Yecin e cɔl
     
     
👈    Go cɔl e cɔl e cɔl, ke cɔl e
     
     
👉    Go cɔl e baŋ cuit
     
     
👆    cin e kedhie e lɔ e
     
     
🖕    Ku wecin e thieec
     
     
👇    Aci e yecin e tik,
     
     
☝    Go cɔl e nhial
     
     
🫵    Aci thok e tiŋ e tiŋ
     
     
👍    Go thok e yecin
     
     
👎    Ku yecin e yecin e lɔ
     
     
✊    Go tɔu e tɔu
     
     
👊    Aci tɔ e yɔɔk e yɔɔk
     
     
🤛    Go kut e baŋ cuɛɛr
     
     
🤜    Go cut cut cuit
     
     
👏    Go yecin e cɔl
     
     
🙌    Go yecin jɔt
     
     
🫶    Kin cit cit e piɔu
     
     
👐    Go yecin e cɔl tɔ tɔ
     
     
🤲    Go yecin e yecin e yecin
     
     
🤝    Go yecin e yecin
     
     
🙏    Ku yecin e cool e cɔl
     
     
✍    Kɔɔr gɔɔr
     
     
💅    Aci thok e thok
     
     
🤳    Go kɔc e kɔc e kɔc
     
     
👶    Mɛnh e mɛny
     
     
🧒    Mɛnh e mɛnh
     
     
👦    Mɛnh e mɛnh
     
     
👧    Go tik
     
     
🧑    Kɔɔr e raan
     
     
👱    Raan: Raan: Raan e tɔ
     
     
👨    Kɔɔr e raan
     
     
🧔    Raan: Acit e thok
     
     
🧔‍♂️    Raan: Acit e thok
     
     
🧔‍♀️    Tiiŋde: Acit e thok
     
     
👨‍🦰    Raan: Aci tɔ
     
     
👨‍🦱    Raan: Aci tɔ
     
     
👨‍🦳    Raan: Thiɔk e thieer
     
     
👨‍🦲    Raan: Nhial e tɔ tɔ ye tɔ
     
     
👩    Tiiŋki
     
     
👩‍🦰    Tiiŋki: Thieŋki e tɔ tɔ tɔ
     
     
🧑‍🦰    Raan: Nhial tɔu e tɔu
     
     
👩‍🦱    Tiiŋki: tiiŋki e tɔ tɔ tɔ
     
     
🧑‍🦱    Raan: Thieer e tɔ
     
     
👩‍🦳    Tiiŋde: Thieŋki e thieer
     
     
🧑‍🦳    Raan: Thieer e thieer
     
     
👩‍🦲    Tiiŋde: tiŋ e tɔ tɔ tɔ
     
     
🧑‍🦲    Raan: Nhial e tɔ tɔ ye tɔ
     
     
👱‍♀️    Tiiŋde: tiiŋki e tɔu
     
     
👱‍♂️    Raan: Aci tɔ
     
     
🧓    Go rɛɛr e rɛɛr
     
     
👴    Go raan e raan e kɔc
     
     
👵    Tiiŋki raan e raan
     
     
🙍    Raan e nyuop,
     
     
🙍‍♂️    Raan e thieec,
     
     
🙍‍♀️    Tiiŋ e nyuoth,
     
     
🙎    Raan e raan e yɔɔk
     
     
🙎‍♂️    Raan e raan e yɔɔk
     
     
🙎‍♀️    Tiiŋ e yɔɔk,
     
     
🙅    Raan e lueel, yan, Acii lueel
     
     
🙅‍♂️    Ku raan e cɔl, yan, Acii
     
     
🙅‍♀️    Go tiiŋ e yɔɔk, yan, Acii
     
     
🙆    Kɔc e raan e luɔi e Yak
     
     
🙆‍♂️    Aci raan e yɔɔk e yɔɔk
     
     
🙆‍♀️    Aci tiiŋ e yɔɔk,
     
     
💁    Kɔc e cin e guɔ guɔ
     
     
💁‍♂️    Raan e cin e cɔl
     
     
💁‍♀️    Kecin e tiiŋ e tiiŋ
     
     
🙋    Raan e cin jɔt,
     
     
🙋‍♂️    Raan e cin jɔt,
     
     
🙋‍♀️    Tiiŋ e cin jɔt,
     
     
🧏    Kɔc e kɔc
     
     
🧏‍♂️    Kɔc e kɔc
     
     
🧏‍♀️    Tiiŋki e kɔc e kɔc
     
     
🙇    Kɔc e guɔ e guɔ
     
     
🙇‍♂️    Ku raan e guɔ e guɔ
     
     
🙇‍♀️    Ku tiiŋ e tiiŋ


🤦    Go kɔc e yecin e tɔ
     
     
🤦‍♂️    Ku raan e yecin e yecin
     
     
🤦‍♀️    Ku tiiŋde e niim e nyiɛɛr
     
     
🤷    Kɔɔr e raan e yecuop
     
     
🤷‍♂️    Raan e raan e yecuop
     
     
🤷‍♀️    Tiiŋ e tiiŋ e yecuop
     
     
🧑‍⚕️    Kol e kɔc e riɛl
     
     
👨‍⚕️    Aci raan e kɔc e kɔc e raan e kɔc
     
     
👩‍⚕️    Kɔɔr e tiiŋde e kɔc e kɔc e
     
     
🧑‍🎓    Kɔɔr e kɔckɛn e nɔn ee
     
     
👨‍🎓    Aci kɔc e kɔc e rot e kɔc e
     
     
👩‍🎓    Kɔɔr e nyiɛɛr e kɔc e
     
     
🧑‍🏫    Go weet e weet
     
     
👨‍🏫    Aci weet e wɛɛt e raan e
     
     
👩‍🏫    Go weet e tiiŋ
     
     
🧑‍⚖️    Gɔɔr guiir
     
     
👨‍⚖️    Aci guiir guiir e raan
     
     
👩‍⚖️    Go guiir tiiŋ
     
     
🧑‍🌾    Go kɔc e kɔc
     
     
👨‍🌾    Go kɔc e kɔc
     
     
👩‍🌾    Ku tiiŋde e kɔc e kɔc
     
     
🧑‍🍳    Raan e kuɛɛr
     
     
👨‍🍳    Aci raan e raan e kɔc
     
     
👩‍🍳    Go tiiŋ e tiiŋ
     
     
🧑‍🔧    Aci luɔi e luɔi
     
     
👨‍🔧    Aci kɔc e kɔc e kɔc
     
     
👩‍🔧    Tiiŋki e luɔi
     
     
🧑‍🏭    Ago luɔi e luɔi e luɔi
     
     
👨‍🏭    Ago luɔi e luɔi e luɔi
     
     
👩‍🏭    Aci tiiŋ e luɔi e luɔi
     
     
🧑‍💼    Kol e luɔi e luɔi
     
     
👨‍💼    Aci raan e luɔi e luɔi
     
     
👩‍💼    Tiiŋki e luɔi de luɔi
     
     
🧑‍🔬    Acit cit e kɔc ci kɔc
     
     
👨‍🔬    Acit kɔc e kɔc e kɔc
     
     
👩‍🔬    Acit cit tiiŋde e tiiŋde
     
     
🧑‍💻    Kɔɔr e kɔc e kɔc
     
     
👨‍💻    Aci kɔc e kɔc
     
     
👩‍💻    Aci tiiŋ e tiiŋ
     
     
🧑‍🎤    dhie
     
     
👨‍🎤    Go mit e raan e rot
     
     
👩‍🎤    Go tiiŋ e diɛɛr
     
     
🧑‍🎨    Ago tiŋ e kɔc e kɔc
     
     
👨‍🎨    Aci raan e kɔc
     
     
👩‍🎨    Tiiŋki e tiiŋde
     
     
🧑‍✈️    dhie e kedhie
     
     
👨‍✈️    Aci raan e raan e kaŋ e raan
     
     
👩‍✈️    Go tik e tiiŋde
     
     
🧑‍🚀    Athieer de Athieer
     
     
👨‍🚀    Athieer e raan e raan e
     
     
👩‍🚀    Athieer de tiiŋde
     
     
🧑‍🚒    Go kɔc e mac
     
     
👨‍🚒    Aci raan e mac e mik
     
     
👩‍🚒    Go tik e mɛny e mɛny
     
     
👮    Kapiic de polic
     
     
👮‍♂️    Aci raan e polic
     
     
👮‍♀️    Kapiith tiiŋde
     
     
🕵    Kɔɔr e kɔc e kɔc
     
     
🕵️‍♂️    Aci kɔc e kɔc e raan
     
     
🕵️‍♀️    Kɔɔr e tiiŋde
     
     
💂    Go kaŋ e kɔc e kaŋ
     
     
💂‍♂️    Aci raan e raan e tɔ tɔ ye raan
     
     
💂‍♀️    Go tiiŋde e tiiŋde
     
     
🥷    Ninja
     
     
👷    Kɔɔr e luɔi e kut
     
     
👷‍♂️    Kɔɔr e luɔi e kut
     
     
👷‍♀️    Tiiŋki e luɔi e kut e kut
     
     
🫅    Kɔc e kɔc e thok
     
     
🤴    Aci maliit e tɔ de mɛny
     
     
👸    Aci mɛny e mɛny
     
     
👳    Raan e kɔc e tɔu e yɔɔk
     
     
👳‍♂️    Raan e tɔu e yɔɔk e nyin
     
     
👳‍♀️    Tiiŋki e tɔu e yɔɔk
     
     
👲    Kɔc e raan e thieec e tɔ
     
     
🧕    Tiiŋ e tɔu e yɔɔk
     
     
🤵    Kɔc e lupɔɔu lupɔɔu
     
     
🤵‍♂️    Raan e lupɔ lupɔ e tudo
     
     
🤵‍♀️    Tiiŋ e lupɔ lupɔ e tudo
     
     
👰    Kɔc e lupɔ e lupɔɔu
     
     
👰‍♂️    Kɔc e lupɔ e lupɔɔu
     
     
👰‍♀️    Tiiŋ e lɔ lɔ tɔ tɔ
     
     
🤰    Go tik e miɔɔk
     
     
🫃    Go tik e miɔɔk
     
     
🫄    Go tik e miɔɔk
     
     
🤱    Ku mɔny e tɔu
     
     
👩‍🍼    Tiiŋ e mithieec e kecam
     
     
👨‍🍼    Raan e mɛnh e thieec
     
     
🧑‍🍼    Raan e mithieec e kek
     
     
👼    Go tunynhial thieer
     
     
🎅    Go Santa Claus
     
     
🤶    Aci Nhialic, tiiŋki
     
     
🧑‍🎄    mx Klaus
     
     
🦸    Go tɔu e kɔc e
     
     
🦸‍♂️    Aci kɔc e kɔc
     
     
🦸‍♀️    Tiiŋki e tiiŋde e kɔc e kɔc e
     
     
🦹    Raan e kɔc
     
     
🦹‍♂️    Raan e kɔc
     
     
🦹‍♀️    Tiiŋki e rac e kɔc
     
     
🧙    Bɛny e loŋ
     
     
🧙‍♂️    Aci raan e loŋ e loŋ
     
     
🧙‍♀️    Aci tiiŋ e loŋ
     
     
🧚    Go thieer
     
     
🧚‍♂️    Raan e thieer
     
     
🧚‍♀️    Go tik e tiiŋde
     
     
🧛    Go vampire
     
     
🧛‍♂️    Rimɔɔr e kɔc
     
     
🧛‍♀️    Ku vampire tiiŋde
     
     
🧜    Aci mithieer
     
     
🧜‍♂️    Raan e raan e kɔc
     
     
🧜‍♀️    Aci ke
     
     
🧝    Go wek e wek
     
     
🧝‍♂️    Go kɔc e kɔc
     
     
🧝‍♀️    Go tik tiiŋde
     
     
🧞    Go wek e wek
     
     
🧞‍♂️    Go kɔc e kɔc e kɔc
     
     
🧞‍♀️    Go tik tiiŋde
     
     
🧟    Go zombie
     
     
🧟‍♂️    Kɔɔr e zombie
     
     
🧟‍♀️    Go zombie tiiŋde
     
     
🧌    Jɔɔc e rac e jɔɔk
     
     
💆    Kɔc e kɔc
     
     
💆‍♂️    Aci raan e guop e kek
     
     
💆‍♀️    Tiiŋ e tiiŋ e tɔ
     
     
💇    Raan e tiŋ e nhial
     
     
💇‍♂️    Ku raan e tiŋ e thieec
     
     
💇‍♀️    Tiiŋ e tiiŋ e thieec
     
     
🚶    Kɔc e cɔl
     
     
🚶‍♂️    Kɔc e cɔl
     
     
🚶‍♀️    Tiiŋ e cɔl
     
     
🧍    Kɔc kaŋ kaŋ kaŋ
     
     
🧍‍♂️    Kɔc kaŋ kaŋ kaŋ
     
     
🧍‍♀️    Tiiŋ kaŋ kaŋ kaŋ
     
     
🧎    Raan e wɛɛr
     
     
🧎‍♂️    Raan e wɛɛr
     
     
🧎‍♀️    Tiiŋ e wɛɛr
     
     
🧑‍🦯    Raan e raan e tɔu
     
     
👨‍🦯    Raan e raan e tɔu
     
     
👩‍🦯    Tiiŋ e tiiŋ e tɔu
     
     
🧑‍🦼    Raan e raan e thok e thok e kueer e
     
     
👨‍🦼    Raan e raan e thok e thok e kueer e
     
     
👩‍🦼    Tiiŋki e thok e
     
     
🧑‍🦽    Kɔc e kɔc e thok e kueer e yecin
     
     
👨‍🦽    Raan e raan e thok e kueer e yecin
     
     
👩‍🦽    Tiiŋ e thok e thok e kueer e yecin
     
     
🏃    Kɔc e lɔ
     
     
🏃‍♂️    Kɔc e lɔ
     
     
🏃‍♀️    Go tiiŋ e lɔ
     
     
💃    Aci tiiŋ e tiiŋde
     
     
🕺    Aci raan e cɔl
     
     
🕴    Kɔc e lupɔɔu lupɔɔu, ke jɔ
     
     
👯    Raan e tiŋ de mɔɔk
     
     
👯‍♂️    Raan e tiŋ de mɔɔk
     
     
👯‍♀️    Tiiŋ, ku tiŋ e tiŋ de mɔɔk
     
     
🧖    Kɔc e ɣon e tɔu
     
     
🧖‍♂️    Raan e ɣot e thieec
     
     
🧖‍♀️    Tiiŋ e ɣot e thieec
     
     
🧗    Kɔc e jɔt e jɔt
     
     
🧗‍♂️    Kɔc lɔ kuurdit
     
     
🧗‍♀️    Go tik e jɔ
     
     
🤺    Aci tɔu e raan e kɔc
     
     
🏇    Go kaŋ e kaŋ ke jɔ ke kaŋ ke ke
     
     
⛷    Kɔɔr e raan e thieer
     
     
🏂    dhie e kedhie
     
     
🏌    Ku kɔc e kɔc e golf
     
     
🏌️‍♂️    Golf de raan e kɔc
     
     
🏌️‍♀️    Golf de tiiŋde
     
     
🏄    Go kɔc e raan e tɔ
     
     
🏄‍♂️    Ku raan e tɔ
     
     
🏄‍♀️    Ku tiiŋki e tiiŋki e tɔ tɔ
     
     
🚣    Aabel tɔ
     
     
🚣‍♂️    Aabel tɔ
     
     
🚣‍♀️    Abi tik e abel e abel
     
     
🏊    Kɔc e kɔc e lɔ
     
     
🏊‍♂️    Ku raan e lɔ
     
     
🏊‍♀️    Ku tiiŋde e tiiŋ
     
     
⛹    Kɔc e kuurdit e kuurdit
     
     
⛹️‍♂️    Raan e kut
     
     
⛹️‍♀️    Tiiŋki e kut e kut
     
     
🏋    Kɔɔr e kɔc
     
     
🏋️‍♂️    Ku raan e raan e thieer e thieec
     
     
🏋️‍♀️    Ku tiiŋ e tiiŋ e tiiŋ
     
     
🚴    Kɔc e biikthikɔɔr
     
     
🚴‍♂️    Kɔc e biikthikɔɔr
     
     
🚴‍♀️    Tiiŋki e bik e biikthikɔɔr
     
     
🚵    Bikthikɔɔr de kuurdit e kɔc e kɔc
     
     
🚵‍♂️    Go biikɔɔr e kuurdit
     
     
🚵‍♀️    Go tiiŋde e kuurdit e biikkut
     
     
🤸    Ku raan e cin e cɔl, ke ye cɔl
     
     
🤸‍♂️    Ku raan e cool e cool, ke ke ke cool
     
     
🤸‍♀️    Ku tiiŋ e cin e cɔl
     
     
🤼    Kɔc e kɔc e tɔu
     
     
🤼‍♂️    Raan e tɔu e tɔu
     
     
🤼‍♀️    Tiiŋ e tiiŋ
     
     
🤽    Kɔc e kɔc e tiep
     
     
🤽‍♂️    Aci raan e tieŋ e piɔu
     
     
🤽‍♀️    Tiiŋki e tiiŋ e piɔu
     
     
🤾    Kɔc e raan e kut e kut
     
     
🤾‍♂️    Raan e raan e kut e kut
     
     
🤾‍♀️    Tiiŋki e kut e kut
     
     
🤹    Kɔc e kɔc
     
     
🤹‍♂️    Ku raan e kɔc e kedhie
     
     
🤹‍♀️    Ku tiiŋ e tiiŋ
     
     
🧘    Kɔc e tɔu de piny
     
     
🧘‍♂️    Raan e tɔu de piny
     
     
🧘‍♀️    Tiiŋ e tɔu de looi
     
     
🛀    Kɔc e kɔc e pɛɛr
     
     
🛌    Raan e kedhic
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Kɔc e cin cool e yecin
     
     
👭    Tiiŋ e cin e cɔl
     
     
👫    Ku tiiŋde ku raan e cin e cool
     
     
👬    Raan e cɔl e cɔl
     
     
💏    Go thok
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Aci thok: tiiŋde, raan
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Aci thok: raan, raan
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Ku tiiŋde: tiiŋde, tiiŋde
     
     
💑    Ku raan e kaŋ e piɔth e piɔth e kaŋ e
     
     
👩‍❤️‍👨    Ku tiiŋde, ku tiiŋde, ku raan e piɔth:
     
     
👨‍❤️‍👨    Ku raan e piɔu: raan, raan e kɔc


👩‍❤️‍👩    Ku tiiŋ e piɔth: tiiŋ, tiiŋ
     
     
👪    Ku ɣon e kaŋ
     
     
👨‍👩‍👦    Raan: raan, tiiŋki, ku mithɛnh
     
     
👨‍👩‍👧    Raan: raan, tiiŋki, ku nyiɛk
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Raan: raan, tiiŋki, ku miɛt, ku mithɛnh
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Ku guop: raan, ku tiiŋde, ku mithɛnh, ku
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Raan: raan, tiiŋki, ku nyiɛk, ku nyiɛk
     
     
👨‍👨‍👦    Raan: raan, raan, ku mithɛnh
     
     
👨‍👨‍👧    Raan: raan, raan, ku nyiɛk
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Raan, raan, raan, ku miɛt, ku mithɛnh
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Ku guop: raan, mith, ku mithɛnh
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Raan, raan, raan, ku nyiɛk, ku nyiɛɛr
     
     
👩‍👩‍👦    Ku tiiŋde: tiiŋde, tiiŋde, ku
     
     
👩‍👩‍👧    Ku tiiŋde: tiiŋde, tiiŋki, ku tiiŋki
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Ku tiiŋde, ku
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Ku tiiŋde, ku mithiaŋ,
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Ku tiiŋde, ku tiiŋki, ku
     
     
👨‍👦    Raan: raan, mithɛnh
     
     
👨‍👦‍👦    Raan: raan, mithɛnh, ku mithɛnh
     
     
👨‍👧    Raan: raan ku tiiŋde
     
     
👨‍👧‍👦    Raan: raan, ku nyiɛk, ku mithɛnh
     
     
👨‍👧‍👧    Raan: raan, ku nyiɛk, ku nyiɛɛr
     
     
👩‍👦    Ku tiiŋde: tiiŋde, ku mithɛnh
     
     
👩‍👦‍👦    Ku tiiŋde, ku mithɛnh, ku mithɛnh
     
     
👩‍👧    Ku tiiŋde: tiiŋde, ku tiiŋki
     
     
👩‍👧‍👦    Ku tiiŋde, ku tiiŋde, ku mithɛnh
     
     
👩‍👧‍👧    Ku tiiŋde: tiiŋde, ku tiiŋki, ku
     
     
🗣    Go jam e yɔɔk
     
     
👤    Aci thok e lɛɛr
     
     
👥    Aci thok e lɛɛr
     
     
🫂    Go kɔc e kɔc e kek
     
     
👣    Aci kecin e keck
     
     
💪    k e kaarou, ke ke ke tɔ kek
     
     
🦾    Aci e cɔl e tɔ tɔ
     
     
🦿    Kiny e kac e kaŋ
     
     
🦵    Kɔɔr e kedhie
     
     
🦶    Yecku
     
     
👂    Aci kek e yɔɔk
     
     
🦻    Aci yɔɔk e kɔc e piŋ
     
     
👃    Go thok
     
     
🧠    Aci mɛny e mɛny
     
     
🫀    Go piɔu e piɔu
     
     
🫁    Go guop
     
     
🦷    Go thok
     
     
🦴    Kɔɔr e kaŋ
     
     
👀    Nyin e nyin
     
     
👁    Nyin
     
     
👅    Kɔɔr e luɔi
     
     
👄    Ago raan e yith
     
     
🫦    Go tɔ
     
     
🦰    Go tɔ
     
     
🦱    Go thieer e tɔ tɔ thieec
     
     
🦳    Aci thieer e thieer
     
     
🦲    Raan e raan e tɔ tɔ
     
     
🏻    Aci thok e thok
     
     
🏼    Ku thieer e thieer e thieec
     
     
🏽    Aci thok e thieer e thieec
     
     
🏾    Ku thieer e thieer e thieec
     
     
🏿    Aci tɔ
     
     
💋    Go thok e thok
     
     
💌    Kelki nhieer e nhiɛɛr
     
     
💘    Yepiɔu e mɛny
     
     
💝    Ku cit cit e piɔu, ke cit e piɔu
     
     
💖    Yepiɔu e riɛl
     
     
💗    Yepiɔu e riɛl
     
     
💓    Yepiɔu e tɔ
     
     
💞    Go piɔu e piɔu,
     
     
💕    Yepiɔu kaarou
     
     
💟    Aci e piɔu e piɔu,
     
     
❣    Go piɔu e piɔu,
     
     
💔    Yepiɔu e yɔɔk
     
     
❤️‍🔥    Go piɔu e yɔɔk
     
     
❤️‍🩹    Go piɔu e piɔu
     
     
❤    Yepiɔu riɛl
     
     
🩷    Yepiɔu e piny
     
     
🧡    Yeer e kedhie
     
     
💛    Yepiɔu e kaŋ e kaŋ
     
     
💚    Yepiɔu e kaŋ e kaŋ
     
     
💙    Yeeth e thieer
     
     
🩵    Ku piɔu e piɔu e yɔɔk,
     
     
💜    Aci riɛl e piɔu e piɔu
     
     
🤎    Yeeth e kaŋ e kaŋ
     
     
🖤    Yepiɔu e kɔc
     
     
🩶    Yepiɔu e tɔ tɔ tɔ
     
     
🤍    Yepiɔu e riɛl
     
     
💯    Go thieer
     
     
💢    Aci thok de gɔɔr
     
     
💥    k e kek
     
     
💫    dhie
     
     
💦    Go thok e thok
     
     
💨    Go lɔ lɔ lɔ
     
     
🕳    Akut e kedhie
     
     
💣    Bomp
     
     
💬    Go balloon e rol
     
     
👁️‍🗨️    Nyin e rol
     
     
🗨    Go rol e ciɛɛr e cɔl,
     
     
🗯    Go cɔl e baŋ cuit,
     
     
💭    Go piɔu e piɔth
     
     
💤    Gzz
     
     
🐵    Aci tɔ e muk
     
     
🐒    Akut e mɛny
     
     
🦍    Gorilla
     
     
🦧    Gorangutan
     
     
🐶    Go tik e cɔl
     
     
🐕    Go tik
     
     
🦮    Ku kut e guop e guop
     
     
🐕‍🦺    Ku guop e luɔi
     
     
🐩    Aci kedhie
     
     
🐺    dhie
     
     
🦊    dhie
     
     
🦝    Racon
     
     
🐱    Aci tɔ e cɔl e mɛny
     
     
🐈    Katerpillar
     
     
🐈‍⬛    Akut e kut e kut
     
     
🦁    Aci thok
     
     
🐯    Aci thok e thok
     
     
🐅    Go thok
     
     
🐆    Aci kedhie
     
     
🐴    Ku kedhie e kaarol
     
     
🫎    dhie
     
     
🫏    Akut e mɛny
     
     
🐎    Kapol
     
     
🦄    Aci lɔc e thieer
     
     
🦓    Go thaar
     
     
🦌    dhie
     
     
🦬    Aci thok e thok
     
     
🐮    Aci nyin e mɛny
     
     
🐂    Aci mɛny e mɛny
     
     
🐃    Aci thok e thok
     
     
🐄    Aci mɛny
     
     
🐷    Go tik e kecuop
     
     
🐖    k e kedhie
     
     
🐗    k e tɔ
     
     
🐽    Go mɛny de mɛny
     
     
🐏    Go thok e thok
     
     
🐑    Nyin e nyin
     
     
🐐    Acit e mɛny
     
     
🐪    Akul
     
     
🐫    Akul kaarou
     
     
🦙    Akul e lap
     
     
🦒    Girafe
     
     
🐘    dhie
     
     
🦣    Ammoth
     
     
🦏    dhie
     
     
🦛    Go thiemath
     
     
🐭    Aci e muk e thieer
     
     
🐁    dhie e kedhie
     
     
🐀    Go mɛny e mɛny
     
     
🐹    Go hamster
     
     
🐰    Go tik e raan e kaŋ
     
     
🐇    Go mɔɔr
     
     
🐿    cuop
     
     
🦫    Go thok
     
     
🦔    cuop
     
     
🦇    Akut e kut
     
     
🐻    dhie
     
     
🐻‍❄️    dhie e polic
     
     
🐨    Kowala
     
     
🐼    Panda
     
     
🦥    Aci tɔu e tɔu
     
     
🦦    dhie
     
     
🦨    Go skunk
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    cuop
     
     
🐾    Kɔɔr e kut e thieer
     
     
🦃    Turkey
     
     
🐔    Akut e kut
     
     
🐓    Akut e kut
     
     
🐣    Go kut e mɛny
     
     
🐤    Akut e mɛny
     
     
🐥    Akut e kedhie
     
     
🐦    Kiny e kut
     
     
🐧    Go penguin
     
     
🕊    cuop
     
     
🦅    Go thok
     
     
🦆    dhie
     
     
🦢    Acit e cɔl
     
     
🦉    dhie
     
     
🦤    Dodo
     
     
🪶    dhie
     
     
🦩    Kiny flamingo
     
     
🦚    dhie
     
     
🦜    Go Penot
     
     
🪽    dhie
     
     
🐦‍⬛    Kiny e kut e kut
     
     
🪿    dhie
     
     
🐸    cuop
     
     
🐊    Go mɛny
     
     
🐢    dhie
     
     
🦎    dhie
     
     
🐍    Aci tɔ tɔ
     
     
🐲    Aci tɔ e tɔ tɔ tɔ ye tɔ
     
     
🐉    Aci thok
     
     
🦕    Aci kecuop
     
     
🐳    Acit e piɔu e piɔu
     
     
🐋    dhie
     
     
🐬    Go Dolphin
     
     
🦭    Go thok
     
     
🐟    Aci raan e kɔc
     
     
🐠    Ku rɛɛr e trith
     
     
🐡    dhie
     
     
🦈    Go thok
     
     
🐙    Adhie
     
     
🐚    Aci thok e thok
     
     
🪸    cuop
     
     
🪼    Go meelythok
     
     
🐌    dhie
     
     
🦋    dhie
     
     
🐛    k e kedhie
     
     
🐜    Go tɔu e tɔu
     
     
🐝    Go mɛny
     
     
🪲    dhie
     
     
🐞    dhie
     
     
🦗    cuop
     
     
🪳    dhie
     
     
🕷    Aci tieer e tiep
     
     
🕸    Aci thok e thok
     
     
🦂    cuop
     
     
🦟    dhie
     
     
🪰    Go lɔ
     
     
🪱    Go thok
     
     
🦠    Ake tiith e tiith
     
     
💐    dhie e kedhie
     
     
🌸    dhie
     
     
💮    Go thok e thok
     
     
🪷    Go looi
     
     
🏵    cuop e kecuop
     
     
🌹    dhie
     
     
🥀    Ku tɔu e tɔu
     
     
🌺    Gibun-e
     
     
🌻    Go thieer
     
     
🌼    Ku kek e kek e kek
     
     
🌷    Go tulipi
     
     
🪻    Aci e kɔc e kɔc
     
     
🌱    Go lɔc e kaŋ
     
     
🪴    Aci tɔ
     
     
🌲    Tiim e tiŋ e tɔ tɔ
     
     
🌳    Go tiim e yɔɔk
     
     
🌴    Tiim e kut
     
     
🌵    Go actus
     
     
🌾    k tɔu e kecam
     
     
🌿    Aci tɔ ke mɛny
     
     
☘    Go clop
     
     
🍀    Go looi kaŋ kek
     
     
🍁    Go tɔu e tɔu
     
     
🍂    dhie e kedhie
     
     
🍃    Ku tɔu e piny e wɛɛr,
     
     
🪹    Aci tɔu e tɔu
     
     
🪺    Go thok e thok
     
     
🍇    Aci mɛny e mɛny
     
     
🍈    Go thok
     
     
🍉    Go thieer
     
     
🍊    Go thok
     
     
🍋    Go lɔc
     
     
🍌    Aci kecuop
     
     
🍍    Akul e kedhie
     
     
🥭    Go mango
     
     
🍎    Akul tɔu e tɔu
     
     
🍏    Akut e thieer
     
     
🍐    Akut e kedhie
     
     
🍑    dhie
     
     
🍒    dhie
     
     
🍓    Go thaar
     
     
🫐    Go kueer e kueer
     
     
🥝    Kiwi
     
     
🍅    Ago thok
     
     
🫒    Go amic
     
     
🥥    dhie
     
     
🥑    Acoocator
     
     
🍆    Go thok
     
     
🥔    dhie
     
     
🥕    Kapoth
     
     
🌽    dhie e mɛny
     
     
🌶    cuop
     
     
🫑    Go tɔu e tɔu
     
     
🥒    Go thok
     
     
🥬    Go tɔu e tɔu
     
     
🥦    Kapiny e thieer
     
     
🧄    dhie
     
     
🧅    dhie
     
     
🍄    k e kek
     
     
🥜    cuop
     
     
🫘    Go thok
     
     
🌰    Aci kedhie
     
     
🫚    Go mɔɔk de mɔɔr
     
     
🫛    Akup e kedhie
     
     
🍞    Kam e kut
     
     
🥐    Kɔɔr e thieer e thieec
     
     
🥖    Kam e kut e kut
     
     
🫓    Kiny kut e kut
     
     
🥨    Kɔɔr e thieer e thieer,
     
     
🥯    Kɔɔr e kut e kut
     
     
🥞    Go kut e kut
     
     
🧇    Kɔɔr e wavol
     
     
🧀    Aci kedhie e kedhie
     
     
🍖    Rim e yith e yith
     
     
🍗    Kecuop de kut
     
     
🥩    Aci tɔ ye tɔ
     
     
🥓    Aci tɔ
     
     
🍔    Kɔɔr e hamburger
     
     
🍟    Kapieer e Frith
     
     
🍕    Go Pisa


🌭    Go kut e thieer
   
   
🥪    Go thandwich
   
   
🌮    Go lɛɛr e mɛny
   
   
🌯    Go Mexico tɔ kedhie
   
   
🫔    Aci tɔ
   
   
🥙    Ku kuan e kut
   
   
🧆    Go thandwich therat
   
   
🥚    Go mɛny
   
   
🍳    Go kuɛɛr
   
   
🥘    Aci kecam e kecam
   
   
🍲    Aci cam cam tok
   
   
🫕    Go thok e thok
   
   
🥣    Aci thok e kedhie
   
   
🥗    Thalat e kut e kut
   
   
🍿    Kɔɔr e popcorn
   
   
🧈    Go kut
   
   
🧂    Go tɔu,
   
   
🥫    Kam e cam e cɔl
   
   
🍱    Aci kedhie e kedhie
   
   
🍘    Kan e kut e cɔl
   
   
🍙    Akut e rɔɔk
   
   
🍚    Kiny e kecam
   
   
🍛    Cam cam e kut
   
   
🍜    Go kecuop e thieer
   
   
🍝    Aci thok e thieer
   
   
🍠    Go tɔu e tɔu e tɔu
   
   
🍢    Aden
   
   
🍣    Go suh
   
   
🍤    Go kecuop e kecuop
   
   
🍥    Kiny e yecuop e yecuop
   
   
🥮    Kampu e piny e thieer
   
   
🍡    Tango
   
   
🥟    Go kedhie
   
   
🥠    Gokki e kaŋ ke
   
   
🥡    Akuc e tɔ
   
   
🦀    Go kedhie
   
   
🦞    Go looi,
   
   
🦐    Go kedhie
   
   
🦑    Aci kecam
   
   
🦪    Go kedhie
   
   
🍦    Go therkrim e thieer
   
   
🍧    Go tɔu e nhial
   
   
🍨    Gapicrim
   
   
🍩    Aci kecuop
   
   
🍪    Go kueer
   
   
🎂    Kinki e miooth e kedhie
   
   
🍰    Kampu e kut e kut
   
   
🧁    Kake e piny e kaaric
   
   
🥧    Kiny e kut
   
   
🍫    Akut e cokath
   
   
🍬    Kɔɔr e kedhie
   
   
🍭    Go lollipop
   
   
🍮    Go tɔu e tɔu
   
   
🍯    Aci mɛny e mɛny
   
   
🍼    Acit de mithieer
   
   
🥛    Akui tɔu tok
   
   
☕    Aci mɔɔk e thieec
   
   
🫖    Akut e thaar
   
   
🍵    Akui e kedhie e kedhie
   
   
🍶    At amiɔɔk e kaŋ
   
   
🍾    Acit e kut
   
   
🍷    Akui e amiɛt
   
   
🍸    Akup e cockthil
   
   
🍹    Aci tɔ thieer e thieec
   
   
🍺    Akui e tɔu e tɔu
   
   
🍻    Aci thaar e thaar, ke ci thaar
   
   
🥂    Go kueer e kedhie
   
   
🥃    Akui e thieer e thieer
   
   
🫗    Aci tɔ
   
   
🥤    Akup e kedhie
   
   
🧋    Abi tɔ
   
   
🧃    Akut e dieer e dieer
   
   
🧉    Ku tɔu e kek
   
   
🧊    Go tik e nhial
   
   
🥢    Go kith e kaŋ
   
   
🍽    Ku abath e kut
   
   
🍴    Acit e abath e kut e
   
   
🥄    Aci kedhie
   
   
🔪    Akup e cɔl
   
   
🫙    Akut e kɔc e kɔc
   
   
🏺    Acit e yic
   
   
🌍    Ariopic-Aric e Piny nɔm nɔm
   
   
🌎    Go tɔ tɔ ke piny nɔm e Amerika
   
   
🌏    Athia—Astralia, e piny nɔm nɔm
   
   
🌐    Aci tɔ ke piny nɔm, ke ye tɔ tɔ ye kaŋ e
   
   
🗺    Kapu de piny nɔm
   
   
🗾    Kapathic de Japan
   
   
🧭    Go thok e thok
   
   
🏔    Kurdit e thieer e thieer
   
   
⛰    Kurdit
   
   
🌋    Go kut e kaŋ e kaŋ
   
   
🗻    Kurdit Fuji
   
   
🏕    Go thok e thok
   
   
🏖    Ku ke tɔu e abik e tɔu
   
   
🏜    Go kedhie
   
   
🏝    Go tik e kedhie
   
   
🏞    Akut e Nhialic Nhialic
   
   
🏟    Go thok e thok
   
   
🏛    Aci thok e kaŋ ke
   
   
🏗    Ago luɔi e luɔi
   
   
🧱    Go kedhic
   
   
🪨    Kɔɔr e kuur
   
   
🪵    Go tiim
   
   
🛖    Aɣet e tɔ
   
   
🏘    Aɣaŋ e ɣon
   
   
🏚    Aɣot e cɔl
   
   
🏠    Aɣent e ɣon
   
   
🏡    Aci ɣon e kaŋ e kaŋ ke kaŋ
   
   
🏢    Go luɔi e toot e toot
   
   
🏣    Aci Tual e Kapani
   
   
🏤    Aci ke
   
   
🏥    Go Rɔɔthol
   
   
🏦    Aci bany e bany
   
   
🏨    Aci thol e hol
   
   
🏩    Nhiaar e hotel
   
   
🏪    Ku kedhie e kaŋ e kaŋ
   
   
🏫    Go kɔc e kɔc e kɔc
   
   
🏬    Aci kɔc e kaŋ ke
   
   
🏭    Ago luɔi e kaŋ ke
   
   
🏯    Aci thok e Japan
   
   
🏰    Aci thok e thok
   
   
💒    Go thieec e thieec
   
   
🗼    Akut e Tokyo
   
   
🗽    Aci Nhialic e Nhialic,
   
   
⛪    Go kanithɔ
   
   
🕌    Go mooc e mooc
   
   
🛕    Nhialic de Hindu
   
   
🕍    Go kanithɔ e kanithɔ
   
   
⛩    Nhialic de Shinto
   
   
🕋    Aci nhial nhial
   
   
⛲    Go thok
   
   
⛺    Akuɔɔr e tɔu
   
   
🌁    Ku raan e thieer, ku thieec
   
   
🌃    Ku akɔl e nyiɛɛr e nyiɛɛr
   
   
🏙    Go piny e panydit
   
   
🌄    Awal e kuurdit e kuurdit
   
   
🌅    Ajɔt e akɔl
   
   
🌆    Aci panydit e akol e akol
   
   
🌇    Awal e piny e thieer
   
   
🌉    Acit e akɔl
   
   
♨    Go tɔ ke tɔ
   
   
🎠    Go kedhie e kedhie
   
   
🛝    Go thok e thok e thok
   
   
🎡    Acit e mɛny e mɛny
   
   
🎢    Go kedhie e looi
   
   
💈    Aci tɔ
   
   
🎪    Akuɔɔr e cɔl
   
   
🚂    Go luootic
   
   
🚃    Ake kaar e kaŋ e
   
   
🚄    Ago thok e kaŋ e thieer e
   
   
🚅    Aci thok e thok
   
   
🚆    Go thok e thok
   
   
🚇    Go kaŋ e kaŋ ke
   
   
🚈    Aci tɔ
   
   
🚉    Go kaŋ e kaŋ
   
   
🚊    Go trm
   
   
🚝    Go monorail
   
   
🚞    Kɔɔr e kuurdit e kuurdit
   
   
🚋    Go trm
   
   
🚌    Abi bus e bus
   
   
🚍    Abi bus e bɔ
   
   
🚎    Abi trollete
   
   
🚐    Abass e tɔu e tɔu
   
   
🚑    Amulanie
   
   
🚒    Akuc e mac
   
   
🚓    Go polic polic
   
   
🚔    Aar polic e bɔ e bɔ
   
   
🚕    Ago taksi
   
   
🚖    Taksi e bɔ e tɔ bɛn
   
   
🚗    Aŋuoth e kaar
   
   
🚘    Aŋuoth e kaŋ bɔ
   
   
🚙    Acit e kaar e kaŋ e
   
   
🛻    Ake kaaruoth tɔ ke
   
   
🚚    Akuc e kaŋ e kaŋ ke
   
   
🚛    Akui e kaŋ e tɔ tɔ ye kaŋ
   
   
🚜    Ago traktor
   
   
🏎    Go kaŋ e kaŋ ke kaŋ ke
   
   
🏍    Go mooc e mooc
   
   
🛵    Go mithieer thok
   
   
🦽    Aci thok e kueer e yecin
   
   
🦼    Akul e kuurkut e electric
   
   
🛺    Go rik
   
   
🚲    Go biikɔcki
   
   
🛴    Go thaar e thaar
   
   
🛹    Go skateboard
   
   
🛼    Kapath e thieer e thieer
   
   
🚏    Aci bus e kaŋ ke bus
   
   
🛣    Kɔɔr e kut e kut
   
   
🛤    Kɔɔr e kuɔɔr e kuɔɔr
   
   
🛢    Go thaar de mithieer
   
   
⛽    Pump de mac
   
   
🛞    Akut e kaŋ e kaŋ
   
   
🚨    Aci lɛɛr e polic polic
   
   
🚥    Ku lɛɛr e thaar
   
   
🚦    Ku lɛɛr e kaŋ e
   
   
🛑    Aci thok e kaŋ e
   
   
🚧    Go kek e luɔi
   
   
⚓    Go thok
   
   
🛟    Aci thok e thok
   
   
⛵    Go abel e abel
   
   
🛶    Abi abel e keke
   
   
🚤    Abi abel e thieer
   
   
🛳    Aabel e piny e kaŋ ke
   
   
⛴    Aci abiɛr
   
   
🛥    Aabel e kaŋ e kaŋ ke
   
   
🚢    Aabel
   
   
✈    Ago raan e raan e kaŋ
   
   
🛩    Apaapic thieer
   
   
🛫    Ago jɔ jɔ jɔ
   
   
🛬    Ago abik e abik e abik
   
   
🪂    Go parachute
   
   
💺    Ku thok e thok
   
   
🚁    Helikopter
   
   
🚟    Go kut e kaŋ
   
   
🚠    Kɔɔr e kuurdit
   
   
🚡    Aŋuoth e kaar e thieer e
   
   
🛰    Go kathieer e kedhie
   
   
🚀    Go thok e thok
   
   
🛸    Akul e luɔi
   
   
🛎    Acit e kɔc e kɔc
   
   
🧳    Aci kuɛɛr e kuɛɛr
   
   
🚪    Go thok e thok
   
   
🛗    Go thok e thok
   
   
🪞    Go looi de luɔi
   
   
🪟    Aci thok e thok
   
   
🛏    Go kedhie
   
   
🛋    Ku kuɛɛr ku kuɛɛr
   
   
🪑    Go thok e thok
   
   
🚽    Go thok e thok
   
   
🪠    Go kut e thieer
   
   
🚿    Go tɔu e kedhie
   
   
🛁    Akut e thieer
   
   
🪤    Go kecuop e kecuop
   
   
🪒    Akut e mɛny
   
   
🧴    Acit e kedhie
   
   
🧷    Aci e tɔu e tɔu e akɔɔr
   
   
🧹    Acit e kedhie
   
   
🧺    Go kuuric
   
   
🧻    Kapiɛth tok
   
   
🪣    Go thok e thok
   
   
🧼    Kapu
   
   
🫧    Go thok e thieer
   
   
🪥    Go thok e thok
   
   
🧽    Go thok
   
   
🧯    Aci mac e mac
   
   
🛒    Acit e kaŋ ke ke ke
   
   
⌛    Go kek e kedhie
   
   
⏳    Acii kek tɔ kedhie
   
   
⌚    Go tiŋ e tiŋ
   
   
⏰    Ago thaar e alooi
   
   
⏱    Aci thaar e thieer
   
   
⏲    Aci thaar e thaar e thaar
   
   
🕰    Aci thaar e thaar e thaar
   
   
🕛    Go kathieer ku rou
   
   
🕧    Go kathieer ku thieer
   
   
🕐    Go amel e kek
   
   
🕜    Go kek kek e kedhie
   
   
🕑    Go kaarou
   
   
🕝    Go kaarou, ku kedhie
   
   
🕒    Go kadiak
   
   
🕞    Go kadiak, ku thaar
   
   
🕓    Go kathieer
   
   
🕟    Go kathieer e kecuop
   
   
🕔    Go kathieer
   
   
🕠    Ku kathieer e kathieer
   
   
🕕    Go kathieer
   
   
🕡    Go kathieer e kathieer
   
   
🕖    Go kaarou
   
   
🕢    Go kaarou, ku kathieer
   
   
🕗    Go kathieer
   
   
🕣    Go kathieer e kathieer
   
   
🕘    Go kathieer
   
   
🕤    Go kathieer e kathieer
   
   
🕙    Go kathieer
   
   
🕥    Go kathieer kathieer e
   
   
🕚    Go kathieer
   
   
🕦    Go kathieer kathieer e
   
   
🌑    Aci piny e piɛth
   
   
🌒    Ku piny e kek e kek
   
   
🌓    Ku piny e kek e kek
   
   
🌔    Ku piny e kek e kek
   
   
🌕    Aci tɔ piny e tɔ thin
   
   
🌖    Ku kek e kek e kedhie
   
   
🌗    Ku piny e kek e kek
   
   
🌘    Aci thaar e thaar
   
   
🌙    Aci piny e piɛth
   
   
🌚    Aci tɔ piny e piny
   
   
🌛    Ku tɔu e piny e tɔu
   
   
🌜    Ku tɔu e piny e tɔu
   
   
🌡    Go thieer e thieer
   
   
☀    Awol e akɔl


🌝    Ku tɔu e piny e tɔu
   
   
🌞    Awol e yecin, ke ye thok
   
   
🪐    Go piny e tɔ
   
   
⭐    Akut e kuɛɛr
   
   
🌟    Ku kuurdit e riɛl
   
   
🌠    Akut e meteor
   
   
🌌    Kɔɔr e galaksic
   
   
☁    Go tɔu e tɔ
   
   
⛅    Awol e thol e thok
   
   
⛈    Ku tɔu de tɔu, ku tɔu e tɔu
   
   
🌤    Awol e tɔu e
   
   
🌥    Awol e tɔ tɔ e tɔ tɔ piny e
   
   
🌦    Awol e tɔ
   
   
🌧    Ku tɔu e tɔu,
   
   
🌨    Aci thol e thieer
   
   
🌩    Aci tɔ
   
   
🌪    Go kaŋ e kaŋ ke
   
   
🌫    Go thok
   
   
🌬    Go piny e thieer
   
   
🌀    Go kedhie e kedhie
   
   
🌈    Acit e kaŋ e kaŋ
   
   
🌂    Go thok e thok
   
   
☂    Go thok
   
   
☔    Go kedhie
   
   
⛱    Akut e piny e piny
   
   
⚡    Go tɔu e tɔu
   
   
❄    Go kedhie e kedhie
   
   
☃    Raan e thieer
   
   
⛄    Raan e wel
   
   
☄    Kɔɔr e comet
   
   
🔥    Go mac e mac
   
   
💧    Go thok
   
   
🌊    Kɔɔr e pim
   
   
🎃    Ku lɛɛr e kuɛɛr
   
   
🎄    Tiim de Nhialic
   
   
🎆    Go kedhie e kaŋ e kaŋ ke ke
   
   
🎇    Aci mɛny e mɛny
   
   
🧨    Go kecuop
   
   
✨    Go kek e kedhie
   
   
🎈    Go balloon e thieer
   
   
🎉    Kɔɔr e kɔc
   
   
🎊    Kapieer e kaŋ e
   
   
🎋    Tiim Tabath
   
   
🎍    Aci tɔ
   
   
🎎    Acit e Japani
   
   
🎏    Aci kek e kedhie,
   
   
🎐    Go thieer e thieer
   
   
🎑    Ku thok e piny e thok
   
   
🧧    Aci tɔu e tɔu e tɔu
   
   
🎀    Go kedhie
   
   
🎁    Aci gam e looi
   
   
🎗    Aci thok e piɔu e piɔu e
   
   
🎟    Go tethok e thok
   
   
🎫    Go tɔu e tɔu
   
   
🎖    Aci thok e alaththok
   
   
🏆    Go troop
   
   
🏅    Aci kedhie e kaŋ e kaŋ ke
   
   
🥇    Go kaŋ e kaŋ e kɔc e kɔc
   
   
🥈    Go kaarou,
   
   
🥉    Go kek diak
   
   
⚽    Go kathieer e kaŋ
   
   
⚾    Go baseball
   
   
🥎    Go thoth kut
   
   
🏀    Go basketol e keke bak
   
   
🏐    Go thieer e thieep
   
   
🏈    Kiny kɔc Amerika
   
   
🏉    Go rugby
   
   
🎾    Go tenis
   
   
🥏    Go Frispan
   
   
🎳    Go bowling
   
   
🏏    Go cricket tɔ kut
   
   
🏑    Go hockey
   
   
🏒    Ago hockey hockey
   
   
🥍    Akul e hockey
   
   
🏓    Go pinh thap
   
   
🏸    Go badminton
   
   
🥊    Kecin e kueer e kueer
   
   
🥋    Ago lupɔɔu e kedhie e thok
   
   
🥅    Kɔɔr e kuɛɛr e kuɛɛr
   
   
⛳    Aci thok e thok e thok
   
   
⛸    Kapath e thieer
   
   
🎣    Aci kek e kek
   
   
🤿    Kɔɔr e piny e piny
   
   
🎽    Akut e lɔ e lɔ
   
   
🎿    Go kekɔɔr e thieer
   
   
🛷    Go kedhie
   
   
🥌    Kkuur e kuur e cɔl
   
   
🎯    Aci nyin e tiŋ e thieer
   
   
🪀    Yo yo
   
   
🪁    Akut e thieer
   
   
🎱    Akul e kedhie 8
   
   
🔮    Go kith e kith
   
   
🪄    Akut e tik
   
   
🧿    Athamulat Nazar
   
   
🪬    Go Hamsa
   
   
🎮    Abi kene kɔc e video
   
   
🕹    Kɔɔr e jyoot
   
   
🎰    Amath e thok e thok
   
   
🎲    Go looi e looi
   
   
🧩    Go kedhie e kedhie
   
   
🧸    Aci tedy
   
   
🪅    Go Pinata
   
   
🪩    Go kut e looi
   
   
🪆    Aci kek e kek e kek
   
   
♠    Akut e lupɔɔu e kecuop
   
   
♥    Aci e piɔu
   
   
♦    Kɔɔr e diamic e diamit
   
   
♣    Aci kut e kut
   
   
♟    Kɔɔr e kedhie
   
   
🃏    Go clown
   
   
🀄    Acit mahjong, ke mahjong,
   
   
🎴    Karth e kaŋ e
   
   
🎭    Aci tɔ ke tɔ tɔ ke ke ke tɔ tɔ
   
   
🖼    Acit e foto
   
   
🎨    Go tiiŋic e tiiŋic
   
   
🧵    Aci thok
   
   
🪡    Go lupɔc e lupɔɔc
   
   
🧶    Aci thok
   
   
🪢    Go thok
   
   
👓    Akut e kaŋ
   
   
🕶    Go kecuop e kekɔɔr
   
   
🥽    Go kecuop e thieer
   
   
🥼    Lupɔɔu e luɔi e luɔi
   
   
🦺    Akut e luɔi e tɔ tɔ thieec
   
   
👔    Aci thaar e thaar
   
   
👕    Aci thaar e thieer
   
   
👖    Go jeans
   
   
🧣    Aci thok
   
   
🧤    Aci kuɛɛr e kuɛɛr
   
   
🧥    Go tɔ
   
   
🧦    Go kecuop
   
   
👗    Ago lupɔɔu
   
   
👘    Kimono
   
   
🥻    Go Tari
   
   
🩱    Lupɔɔu de cɔl e cɔl
   
   
🩲    Go kaarem e kaaret
   
   
🩳    Go thok e thok
   
   
👙    Bikini
   
   
👚    Lupɔɔu de tiiŋde
   
   
🪭    Ku cin e cɔl e yecin
   
   
👛    Go kut e thieer
   
   
👜    Go kuɛɛr e yecin
   
   
👝    Kapiɛth e kedhie
   
   
🛍    Akui e kɔc e kɔc
   
   
🎒    Go kuɛɛr e kuɛɛr
   
   
🩴    Kiny e kene e kedhie
   
   
👞    Aci raan e raan e raan
   
   
👟    Aci kecuop e kecuop
   
   
🥾    Akut e kuurdit e kuurdit
   
   
🥿    Kapiɛt e thieer
   
   
👠    Go thieer e thieer
   
   
👡    Kapiɛth de tiiŋde
   
   
🩰    Aci kecin e ballet
   
   
👢    Akut e tiiŋde
   
   
🪮    Go kecuop e nhial
   
   
👑    Go thok e thieer
   
   
👒    Akup tiiŋde
   
   
🎩    Akut e kut e thieec
   
   
🎓    Aci thok e thok
   
   
🧢    Ku thieer e yecuop
   
   
🪖    Akut e alathcɔl
   
   
⛑    Akut e kɔc e
   
   
📿    Go kedhie
   
   
💄    Aci thok e mɛny
   
   
💍    Aci thok e thok
   
   
💎    Kɔl e kuur e kut
   
   
🔇    Go kɔc e kɔc
   
   
🔈    Go kɔc e rol e
   
   
🔉    Go kɔc e
   
   
🔊    Go rol e kaŋ e kɔc e
   
   
📢    Go kɔc e kɔc e kɔc
   
   
📣    Go rol e rol
   
   
📯    Kɔɔr e thok
   
   
🔔    Ago thaar e kaŋ
   
   
🔕    Acit e thieer e thieer
   
   
🎼    Go muk e muk
   
   
🎵    Go kaŋ e kaŋ
   
   
🎶    Go kaŋ e kaŋ
   
   
🎙    Mikroomone de luɔi e luoc
   
   
🎚    Aci kek e kek
   
   
🎛    Aci tɔ
   
   
🎤    Mikono de maikono
   
   
🎧    Ago kedhie e kedhie
   
   
📻    Radio
   
   
🎷    Go Thaks
   
   
🪗    Acacordion
   
   
🎸    Gitare
   
   
🎹    Kinh e kɔc
   
   
🎺    Kɔɔr e kuurdit
   
   
🎻    Go violon
   
   
🪕    Go bany
   
   
🥁    Go thok
   
   
🪘    Go thok e thieer
   
   
🪇    Go Malakas
   
   
🪈    Go thok
   
   
📱    Telefeelic thieer e thieer
   
   
📲    Telefon thieer e thieer e thieep
   
   
☎    Telefol
   
   
📞    Aci thieer e thieer
   
   
📟    Aci kedhie
   
   
📠    Miyoor de fax
   
   
💾    Kinhuor: Go kɔc e kɔc
   
   
🔋    Aci kedhie
   
   
🪫    Go kith e kith
   
   
🔌    Go kedhie e kedhie
   
   
💻    Kineer e laputh
   
   
🖥    Komputer e thaar e thaar
   
   
🖨    Go printer
   
   
⌨    Kinh e kueer e thieer
   
   
🖱    Aci kɔc e kɔc
   
   
🖲    Go kueer e kueer
   
   
💽    Disk de kɔc e kɔc
   
   
💾    Go piny e piny
   
   
💿    Go CD de CD
   
   
📀    Go dvd
   
   
🧮    Acik e abacus
   
   
🎥    Khamoto de film
   
   
🎞    Kiny e film
   
   
📽    Aci lueel de film
   
   
🎬    Kɔɔr e kedhie
   
   
📺    TTV
   
   
📷    Khameraa
   
   
📸    Khameraa bi lɛɛr e lɛɛr
   
   
📹    Khamere e kamaa
   
   
📼    Kapieer e video
   
   
🔍    Go lupu e cɔl e cɔl, ke ye cɔl
   
   
🔎    Go lupu e cɔl e baŋ cuit e cɔl
   
   
🕯    Go cɔl
   
   
💡    Aci kuɛɛr e kuɛɛr
   
   
🔦    Aci kut e kut
   
   
🏮    Ku lɛny e papic thaar
   
   
🪔    Ku lɛɛl diya
   
   
⚗    Aarunabic
   
   
🧪    Tual de tɔ e tɔ
   
   
🧫    Go kecuop e kecuop
   
   
🧬    Go dna
   
   
🔬    Go mikrosop
   
   
🔭    Telesko
   
   
📡    Athieer e thieer
   
   
📔    Go looi e looi
   
   
📕    Kawarki
   
   
📖    Goki e awarki
   
   
📗    Kawarki e kaŋ e kaŋ
   
   
📘    Kawarki e thok
   
   
📙    Kawarki e kaŋ
   
   
📚    Kawarki
   
   
📓    Go awarki e wɛɛr
   
   
📒    Kawarki e wɛɛr
   
   
📃    Aci kaŋ e
   
   
📜    Go tɔ
   
   
📄    Aci e piny e nhial
   
   
📰    Goki kedhie
   
   
🗞    Goki looi e kedhie
   
   
📑    Aci tɔ
   
   
🔖    Go thok e awarek
   
   
🏷    Go thok e kaŋ e kaŋ
   
   
💰    Go kut e kut
   
   
🪙    Kiny e kaŋ
   
   
💴    Kinki e yen
   
   
💵    Kinki e Dollar
   
   
💶    Kinki e Euro
   
   
💷    Kinki e piny e pound
   
   
💸    Aci weu e kaŋ e riɛl
   
   
💳    Karth e karthaar e kaardit
   
   
🧾    Aci tɔ ke
   
   
💹    Go jɔ jɔ yen, ke jɔ jɔ jen
   
   
✉    Akut e looi
   
   
📧    E-mail
   
   
📨    Go looi e thok
   
   
📩    Ku thok e thok
   
   
📤    Go tooc e tooc e tooc
   
   
📥    Akuc e akooth e akooth
   
   
📦    Go tɔu e tɔu
   
   
📫    Ku mac e mac e thieer e thieec, ke ke ci
   
   
📪    Ku ke ke thok e kedhie, ku ke ke thok e kedhie
   
   
📬    Ago thok e akoolki e thok e thok e
   
   
📭    Aci thok e kol e mac e thok e
   
   
📮    Akul e thieer
   
   
🗳    Akuc e kɔc
   
   
✏    Go piny
   
   
✒    Kɔɔr e kut e tɔ tɔ tɔ
   
   
🖋    Aci lɔc e piɔu
   
   
🖊    Go lɛɛr,
   
   
🖌    Go kedhie
   
   
🖍    Kracon
   
   
📝    Go gɔɔr e luɔi de
   
   
💼    Akui e kuɛɛr
   
   
📁    Kolkol de cɔl
   
   
📂    Go raan e kek e raan e tɔ tɔ tɔ
   
   
🗂    Kinki e kaarthaar e kaarthaar
   
   
📅    Ago alandeer e kaŋ
   
   
📆    Go alenderki e thok


🗒    Kawarki e kaaraŋ e kaaraŋ
   
   
🗓    Ago kedhie e kedhie
   
   
📇    Karth e kɔc e kaarden
   
   
📈    Go thaar e thaar e kedhie
   
   
📉    Aci tɔ
   
   
📊    Aci thaar e kaŋ e kaŋ
   
   
📋    Kapuop e thieer
   
   
📌    Go thieer
   
   
📍    Go kedhie e kedhie
   
   
📎    Aci kecuop
   
   
🖇    Go kek e kek e kek
   
   
📏    Aci thok e loŋ de luɔi
   
   
📐    Aci kecɔɔr e kecɔɔr
   
   
✂    Akut e thok
   
   
🗃    Kapieer e karthaar e kaaroth
   
   
🗄    Aci e kaaroot e kaaroot
   
   
🗑    Kapiɛt e looi
   
   
🔒    Go tɔ tɔ
   
   
🔓    Go tɔ
   
   
🔏    Go tɔ
   
   
🔐    Go tɔ tɔ e tɔ tɔ ye tɔ
   
   
🔑    Aci e thok
   
   
🗝    Aci thok e raan e thok
   
   
🔨    Go thieer
   
   
🪓    Aci thaar
   
   
⛏    Go tɔ tɔ tɔ
   
   
⚒    Go thok e thok
   
   
🛠    Ku kuɛɛr e kuɛɛr
   
   
🗡    Go kedhie
   
   
⚔    Go abath e cɔl
   
   
🔫    Akut e pim
   
   
🪃    Go boomer
   
   
🏹    Ku tieer e tieŋ
   
   
🛡    Go tɔu e tɔu
   
   
🪚    Akuc e kueer e kueer
   
   
🔧    Aci tɔ
   
   
🪛    Akup e kedhie
   
   
🔩    Ku keke thok
   
   
⚙    Aci thok e thok
   
   
🗜    Aci thok e thok
   
   
⚖    Go tɔu e tɔu e tɔu
   
   
🦯    Aci tɔu e tɔu
   
   
🔗    Aci tɔu e tɔu
   
   
⛓    Kiny e kaŋ e kaŋ ke
   
   
🪝    Go thok
   
   
🧰    Kinki e kedhie e thok
   
   
🧲    Gagny
   
   
🪜    Akut e thieer
   
   
💉    Go thaar e thaar
   
   
🩸    Rimde tok e riɛm
   
   
💊    Aci thok
   
   
🩹    Aci thaar e thaar
   
   
🩼    Aci tɔu e tɔu
   
   
🩺    Go thop de stethop
   
   
🩻    Aci x-raay
   
   
🚬    Go ciɛɛr
   
   
⚰    Go looi de thaar
   
   
🪦    Kɔɔr e raŋic
   
   
⚱    Aci thok e thok
   
   
🗿    Kkuur Moai
   
   
🪧    Aci thaar e thaar
   
   
🪪    Aci e thok e thok
   
   
🏧    Aci thok e ATM
   
   
🚮    Aci thok e looi
   
   
🚰    Abi amic e thieer
   
   
♿    Aci thok e thok e kuurdit
   
   
🚹    Aci raan e raan e tɔ tɔ thin
   
   
🚺    Go tik e tiiŋde
   
   
🚻    Aci thok e thok
   
   
🚼    Aci mɛnh e kaŋ ke mɛnh
   
   
🚾    Aci thok e thok
   
   
🛂    Go Papotto e kut e kut
   
   
🛃    Go thok e kaŋ e kaŋ
   
   
🛄    Aci e luɔi
   
   
🛅    Go kuɛɛr e kaŋ e kaŋ ke ke ke
   
   
⚠    Go tɔu e kek
   
   
🚸    Mithieec e lɔ
   
   
⛔    Acii lɔ lɔ
   
   
🚫    kɔc e kɔc
   
   
🚳    Acii cii tɔ tɔ biikkut
   
   
🚭    Acii cii cii cii
   
   
🚯    Aci kek e kedhie
   
   
🚱    Acii amic e mɔɔr
   
   
🚷    Aci kɔc e kɔc
   
   
📵    Acin thieer e thieer
   
   
🔞    Kɔc e run kathieer e run
   
   
☢    Go radioolic
   
   
☣    Go kedhie e kɔc
   
   
⬆    Acit e lɛɛr e nhial
   
   
↗    Aci lɔ lɔ e cɔl cuit,
   
   
➡    Acit e baŋ cut,
   
   
↘    Aci lɔ e cɔl e cuɔɔr cuit
   
   
⬇    Go tiŋ e piny e thieer
   
   
↙    Aci tɔ e cɔl e baŋ cuɔɔr
   
   
⬅    Aci kecin e baŋ cuɔɔr
   
   
↖    Acit e niim e baŋ,
   
   
↕    Ku tiŋ e lɔ e lɔ e lɔ
   
   
↔    Ku kecin e baŋ e cɔl,
   
   
↩    Ku tiŋ e cut cut e baŋ, ke cuep e ciin cuep
   
   
↪    Ku tiŋ e cuɔɔr e baŋ cuɔɔr, ke ye
   
   
⤴    Ku tieŋ e cuɔɔr cuɔt, ke jɔ lɔ e
   
   
⤵    Ku tiŋ e cut cuit e cɔl,
   
   
🔃    Ku tieŋ e tieŋ e thaar,
   
   
🔄    Aci kek e kek
   
   
🔙    Ku lɔ e yɔɔk, ke jɔ lɔ
   
   
🔚    Go kek e kedhie
   
   
🔛    Go tɔ! Go kedhie
   
   
🔜    Aci kecɔɔr e kedhie
   
   
🔝    Go tieŋ e lɔ
   
   
🛐    Te ci Nhialic e Nhialic
   
   
⚛    Aci thok e atom
   
   
🕉    Am
   
   
✡    Akul e Dabid
   
   
☸    Go Falun
   
   
☯    Yin e yin e yinh
   
   
✝    Go tiɔt e Latin
   
   
☦    Kithrius de kanithdɔm Orthoodhok
   
   
☪    Ku kuɛɛr e ku akɔl
   
   
☮    Aci thok e thieec,
   
   
🕎    Aci thok e thieer
   
   
🔯    Kɔɔr e kut e thieer,
   
   
🪯    Kanda
   
   
♈    Acit e thieec
   
   
♉    Aci thok e thok
   
   
♊    Gemen
   
   
♋    Kansa
   
   
♌    Leo
   
   
♍    Go Nhialic
   
   
♎    Libra
   
   
♏    Kol e kedhie
   
   
♐    Go Kɔɔr e Nhialic
   
   
♑    Capricorn
   
   
♒    Accus de Accus
   
   
♓    Go kɔc
   
   
⛎    Thok de thok e cɔl
   
   
🔀    Go kut e kut e kaŋ e
   
   
🔁    Go guɔ e kedhie
   
   
🔂    Go guop e kaŋ e
   
   
▶    Go kek e kedhie
   
   
⏩    Go lɔ
   
   
⏭    Aci kut e kut e kɔc
   
   
⏯    Ku tiŋ ku tieŋ, ku tieŋ
   
   
◀    Go kek e kedhie
   
   
⏪    Go kek e kek
   
   
⏮    Go kek e kedhie e kedhie
   
   
🔼    Go tɔ e lɔ e nhial
   
   
⏫    Go jɔ jɔ lɔ lɔ lɔ
   
   
🔽    Go tiŋ e piny
   
   
⏬    Go kek e kedhie e kedhie
   
   
⏸    Go tɔu e tɔu
   
   
⏹    Aci tɔ
   
   
⏺    Go kɔc e kɔc e kɔc
   
   
⏏    Go kek e kek e tɔ tɔ kek
   
   
🎦    Go cinema e cinema
   
   
🔅    Go tɔu e tɔu e tɔ tɔ tɔ
   
   
🔆    Aci tɔ
   
   
📶    Kɔɔr e antenia
   
   
🛜    Aci kek e kaŋ
   
   
📳    Ku tiŋ e tiŋ e tik
   
   
📴    Telefeelic e thieer e thieer
   
   
   
♀    Aci tik e tiiŋde
   
   
♂    Aci raan e raan e tɔ tɔ ye raan
   
   
⚧    Aci tɔ nyin e tɔ
   
   
✖    Go kaŋ kek kaŋ
   
   
➕    Go Kat
   
   
➖    Aci kek e kaŋ
   
   
➗    Go kedhie
   
   
🟰    Aci tɔ
   
   
♾    Aci tɔ tɔ tɔ keke
   
   
‼    Go kaarou,
   
   
⁉    Kɔɔr e thieec e kek e kek
   
   
❓    Go thieec tɔu e tɔu
   
   
❔    Go thieec e thieec e thieec
   
   
❕    Go kek e kek e tɔ
   
   
❗    Go thaar e thaar, ke ke ci thaar
   
   
〰    Kɔɔr e kedhie
   
   
💱    Go guop e kaŋ e kaŋ guop
   
   
💲    Aci dɔm e kɔc e kɔc e dɔm
   
   
⚕    Aci thok e thok e yeth
   
   
♻    Aci tɔ
   
   
⚜    Go Iris
   
   
🔱    Aci thaar e triath
   
   
📛    Kapieer e rin e rin
   
   
🔰    Aci kɔc e jɔɔk e Japani,
   
   
⭕    Aci tɔu e tɔu e tɔu
   
   
✅    Go tɔ
   
   
☑    Aci thok e kut e kɔc e kɔc
   
   
✔    Go tɔ
   
   
❌    Kɔɔr e riɔɔc
   
   
❎    Aci tiiŋic e tiiŋic e tiiŋic
   
   
➰    Acit e kaŋ
   
   
➿    Kɔɔr kaarou
   
   
〽    Go kek e kek
   
   
✳    Ku kut kaŋ kathieer
   
   
✴    Kɔɔr e kaŋ e kaŋ ke kaŋ ke kaŋ
   
   
❇    Go lɛɛr e luɔi
   
   
©    Go tɔ ke
   
   
®    Go rɛɛr e tɔ gɔɔr
   
   
™    Aci kaŋ e kaŋ e kaŋ ke
   
   
#️⃣    Kapu: #
   
   
*️⃣    Kapu: *
   
   
0️⃣    Kapu: 0
   
   
1️⃣    Kapu: 1
   
   
2️⃣    Kapu: 2
   
   
3️⃣    Kapiɛt: 3
   
   
4️⃣    Kapiep: 4
   
   
5️⃣    Kapiep: 5
   
   
6️⃣    Kapiep: 6
   
   
7️⃣    Kapu: 7
   
   
8️⃣    Kapu: 8
   
   
9️⃣    Kapiep: 9
   
   
🔟    Kapiep: 10
   
   
🔠    Go gɔɔr e Latin e gɔɔr e
   
   
🔡    Go gɔɔr e Latin e gɔɔr e
   
   
🔢    Go thok e kaŋ e kedhie
   
   
🔣    Go lɛɛr e tɔ tɔ lɔ
   
   
🔤    Go lɔ Latin
   
   
🅰    Acit (guop de riɛm)
   
   
🆎    AB button (riɛm)
   
   
🅱    B button (riɛm)
   
   
🆑    Aci e CL
   
   
🆒    Go tɔu e tɔu e tɔu
   
   
🆓    Aci tɔ de lɛɛr e thieec
   
   
ℹ    Aci kek tɔ tɔ kek
   
   
🆔    Aci e tik de AD
   
   
Ⓜ    Ku thok e kek e M
   
   
🆕    Go kedhie ke ci kedhie
   
   
🆖    Go NG
   
   
🅾    O button (riɛm)
   
   
🆗    Go tɔ
   
   
🅿    Aci e P-tɔ
   
   
🆘    Aci e kedhie e Thol
   
   
🆙    Jɔt rot! Go kedhie e kedhie
   
   
🆚    Aci e wel VS
   
   
🈁    Go Kapan, “Enee”, ke japan
   
   
🈂    Aci tɔ
   
   
🈷    Go japan, “Aci e piny
   
   
🈶    Acii tɔ tɔ tɔ japan, yan, Acii tɔ
   
   
🈯    Go Kenki e Japani, “Kenki e Keni”
   
   
🉐    Kɔɔr e Kapani, ke ke ke tɔ tɔ ye tɔ tɔ ye tɔ
   
   
🈹    Kɔɔr e Japani "Kɔɔr e Kɔɔr"
   
   
🈚    Go Kapan e “Kɔɔr e Kɔɔr "
   
   
🈲    Go Kenki e Japani, ke tɔ ye raan
   
   
🉑    Go Kapan e kedhie "Acit e Nhialic"
   
   
🈸    Aci tɔ tɔ tɔ japon, ke tɔ tɔ tɔ
   
   
🈴    Go Kenki e Japani, ke ke ke tɔ
   
   
🈳    Go Kapan e “Raan e Thiee”
   
   
㊗    Go Kenki e Japon, yan,
   
   
㊙    Aci Kapani e kedhie e kedhie
   
   
🈺    Go japan, "Acit e thok e thok"
   
   
🈵    Acii tɔ tɔ tɔ japan, yan,
   
   
🔴    Aci tɔu e tɔu
   
   
🟠    Kɔɔr e thok e thok
   
   
🟡    Go thok e thok
   
   
🟢    Go tɔu e tɔu
   
   
🔵    Aci thok e thok
   
   
🟣    Kɔɔr e thieer
   
   
🟤    Aci thok e thok
   
   
⚫    Go tɔu e tɔu
   
   
⚪    Aci thok e thok
   
   
🟥    Akut e thaar e thaar
   
   
🟧    Kɔɔr e thaar e thaar
   
   
🟨    Kɔɔr e thaar e thieer
   
   
🟩    Aci thaar e thieer
   
   
🟦    Aci thaar e thaar


🟪    Acit e thieer e thieer
   
   
🟫    Acit e thaar e thaar
   
   
⬛    Akuc e kɔc dit e tɔ tɔ tɔ
   
   
⬜    Aci thaar dit e thieer
   
   
◼    Riɛɛr e tɔu e tɔu
   
   
◻    Ku thaar e thieer e thieer,
   
   
◾    Aci tɔu e tɔu
   
   
◽    Aci thaar e thaar e thaar,
   
   
▪    Akut tɔu tɔu tɔu
   
   
▫    Aci thaar thaar e thieer
   
   
🔶    Go diamki diit e kedhie
   
   
🔷    Go diamki diit e thieer
   
   
🔸    Go diamki thok e thieer
   
   
🔹    Go diamki thieer thieer
   
   
🔺    Go thieer tɔu e lɔ e jɔ
   
   
🔻    Kiny tɔu e tɔu e lɔ e lɔ
   
   
💠    Ku diamic e kɔc e kɔc
   
   
🔘    Go kaŋ e kaŋ e kaŋ
   
   
🔳    Aci thaar e thaar e lɛt
   
   
🔲    Kɔɔr e thaar
   
   
🏁    Akupiɔu e kaŋ e kaŋ
   
   
🚩    Aci kuɛɛr
   
   
🎌    Go kuɛɛr e kuɛɛr
   
   
🏴    Akupiɔu e kuɛɛr
   
   
🏳    Akupiɔu e thieer
   
   
🏳️‍🌈    Akupiɔu e kaŋ e kaŋ ke tɔ ke
   
   
🏳️‍⚧️    Akut e kaŋ e
   
   
🏴‍☠️    Akupiɔu de kaŋ e kaŋ ke tɔ
   
   
🇦🇨    Acit: Athinson
   
   
🇦🇩    Akul: Andorra
   
   
🇦🇪    Thiaar: Arab Unique e Arab
   
   
🇦🇫    Kenkac: Afghanistan
   
   
🇦🇬    Thiaar: Antigua ku Barbuda
   
   
🇦🇮    Akul: Anguila
   
   
🇦🇱    Akul: Albania
   
   
🇦🇲    Akul: Armenia
   
   
🇦🇴    Akul: Angola
   
   
🇦🇶    Thiaar: Antarctic
   
   
🇦🇷    Ajɔk: Arjentine
   
   
🇦🇸    Thiaar: Amerika Samoa
   
   
🇦🇹    Awuop: Aritya
   
   
🇦🇺    Awuop: Awustalian
   
   
🇦🇼    Akul: Aruba
   
   
🇦🇽    Thiaar: Auran Arc
   
   
🇦🇿    Athiaar: Azerbaijan
   
   
🇧🇦    Thiaar: Bosnia ku Herzegovina
   
   
🇧🇧    Kenh: Barbados
   
   
🇧🇩    Thieec: Bangladelh
   
   
🇧🇪    Thiaar: Belgium
   
   
🇧🇫    Thiaar: Burkina Faso
   
   
🇧🇬    Kenkac: Bulgaria
   
   
🇧🇭    Thiaar: Bahrain
   
   
🇧🇮    Thiaar: Burundi
   
   
🇧🇯    Kenh: Benin
   
   
🇧🇱    Akul: Saint-Batelemi
   
   
🇧🇲    Thiaar: Bermuda
   
   
🇧🇳    Thiaar: Brunei
   
   
🇧🇴    Thiaar: Bolivia
   
   
🇧🇶    Kenh: Karibbean, Netherlands
   
   
🇧🇷    Kenkac: Brazil
   
   
🇧🇸    Akul: Bahamas
   
   
🇧🇹    Thiaar: Bhutan
   
   
🇧🇻    Thiaar: Thiaak Buwe
   
   
🇧🇼    Thiaar: Botswana
   
   
🇧🇾    Kenkac: Belarus
   
   
🇧🇿    Thiaar: Belize
   
   
🇨🇦    Kenkac: Kanada
   
   
🇨🇨    Akul: Kokos (Kilim)
   
   
🇨🇩    Kinasa: Kongo-Kinshasa
   
   
🇨🇫    Relabikh e Afirkan Terny:
   
   
🇨🇬    Kenh: Kongo-Brazzaville
   
   
🇨🇭    Kenh: Swiserland
   
   
🇨🇮    Kɔɔr: Kôte dor
   
   
🇨🇰    Akul: Kɔk Akul
   
   
🇨🇱    Kenh: Chili
   
   
🇨🇲    Kenh: Kamerun
   
   
🇨🇳    Kenh: Kinh
   
   
🇨🇴    Kenkac: Kolombia
   
   
🇨🇵    Kenh: Klipton
   
   
🇨🇷    Kenh: Costa Rica
   
   
🇨🇺    Kenh: Kupu
   
   
🇨🇻    Kenh: Cabo Verde
   
   
🇨🇼    Akul: Kuraabo
   
   
🇨🇽    Akut: Kɛɛr Nhialic:
   
   
🇨🇾    Kenh: Kypro
   
   
🇨🇿    Kenh: Czech Republic
   
   
🇩🇪    Thiaar: Alemani
   
   
🇩🇬    Akul: Dego García
   
   
🇩🇯    Thiaar: Djibouti
   
   
🇩🇰    Thiaar: Denmark
   
   
🇩🇲    Akul: Dominique
   
   
🇩🇴    Relabikh: Relabikh Dominican
   
   
🇩🇿    Akul: Algeria
   
   
🇪🇦    Akup: Cududa ku Melia
   
   
🇪🇨    Akul: Ecuador
   
   
🇪🇪    Akul: Estonia
   
   
🇪🇬    Thiaar: Ezipt
   
   
🇪🇭    Thialic: Thabara e Piny e Kɔɔr
   
   
🇪🇷    Thiaar: Eritrea
   
   
🇪🇸    Thiep: Thiepien
   
   
🇪🇹    Akul: Ethiopia
   
   
🇪🇺    Akut: Akut e Euroteic
   
   
🇫🇮    Kenkac: Finland
   
   
🇫🇯    Thiaar: Fiji
   
   
🇫🇰    Thiaar: Kɔ Falkland
   
   
🇫🇲    Thiaar: Micronesia
   
   
🇫🇴    Thiaar: Kadhic Paro
   
   
🇫🇷    Thiaar: Franke
   
   
🇬🇦    Kenh: Gabon
   
   
🇬🇧    Thieec: Bɛny de Uny Unke
   
   
🇬🇩    Thiaar: Grenada
   
   
🇬🇪    Kenh: Georgia
   
   
🇬🇫    Thiaar: Guyana French
   
   
🇬🇬    Akul: Kɔɔr e Gernsi
   
   
🇬🇭    Kenh: Ghana
   
   
🇬🇮    Root: Gibraltar
   
   
🇬🇱    Thiaar: Greenland
   
   
🇬🇲    Kenh: Gambia
   
   
🇬🇳    Kenh: Guinea
   
   
🇬🇵    Thiaar: Guadeloupe
   
   
🇬🇶    Thiaar: Guinea Equatorial
   
   
🇬🇷    Kenkac: Giriki
   
   
🇬🇸    Thiaar: Thiaar e Jeorgia e South ku Thiaw Sandwich e South
   
   
🇬🇹    Thiaar: Guatemala
   
   
🇬🇺    Thiaar: Guam
   
   
🇬🇼    Kenh: Guinea-Bissau
   
   
🇬🇾    Kenh: Guyana
   
   
🇭🇰    Thialic: Kinh, Raan e Riɛɛr e Hong
   
   
🇭🇲    Akul: Kadh-Macdonald
   
   
🇭🇳    Thiaar: Honduras
   
   
🇭🇷    Kenh: Kroatia
   
   
🇭🇹    Kenh: Haiti
   
   
🇭🇺    Kenh: Hungary
   
   
🇮🇨    Akul: Khanary Islic
   
   
🇮🇩    Thiaar: Indonesia
   
   
🇮🇪    Akul: Ireland
   
   
🇮🇱    Kenkac: Yithrael
   
   
🇮🇲    Thiaar: Thiaak Man
   
   
🇮🇳    Thiaar: Endiath
   
   
🇮🇴    Thieer: Te de Bretish e Riny e
   
   
🇮🇶    Kenkac: Iraq
   
   
🇮🇷    Akul: Iran;
   
   
🇮🇸    Akul: Iceland
   
   
🇮🇹    Akul: Itali
   
   
🇯🇪    Akut: Kɔl Dhese
   
   
🇯🇲    Kenkac: Jamaica
   
   
🇯🇴    Kenkac: Jordan
   
   
🇯🇵    Thiaar: Japan
   
   
🇰🇪    Kenia: Kenya
   
   
🇰🇬    Kɔɔr: Kyrgyzstan
   
   
🇰🇭    Kenkac: Kambodia
   
   
🇰🇮    Kenkac: Kiriba
   
   
🇰🇲    Akul: Komoros
   
   
🇰🇳    Thiaar: Saint Kitz ku Nevis
   
   
🇰🇵    Akul: Kureecki
   
   
🇰🇷    Kenh: Koreia
   
   
🇰🇼    Kenh: Kuwait
   
   
🇰🇾    Thiaar: Kaya Kayman
   
   
🇰🇿    Kazakhstan: Kazakhstan
   
   
🇱🇦    Akul: Laos
   
   
🇱🇧    Thiaar: Lebanon
   
   
🇱🇨    Akul: Lucia Saint-tɔ
   
   
🇱🇮    Root: Liechtensten
   
   
🇱🇰    Kenkac: Sri Lanka
   
   
🇱🇷    Thiaar: Liberia
   
   
🇱🇸    Kenh: Lesotho
   
   
🇱🇹    Kenh: Lithuania
   
   
🇱🇺    Root: Luxemburg
   
   
🇱🇻    Kenkac: Latvia
   
   
🇱🇾    Kenkac: Libya
   
   
🇲🇦    Thiaar: Morocco
   
   
🇲🇨    Kenh: Monaco
   
   
🇲🇩    Thiaar: Moldova
   
   
🇲🇪    Kenh: Montenegro
   
   
🇲🇫    Akul: Martin Winy
   
   
🇲🇬    Thiaar: Madagascar
   
   
🇲🇭    Thiaar: Kadhic Marshall
   
   
🇲🇰    Kenh: Makedonia e Nhial
   
   
🇲🇱    Kenkac: Mari
   
   
🇲🇲    Kenh: Myanmar (Myanmar)
   
   
🇲🇳    Kenh: Mongolia
   
   
🇲🇴    Akul: Macau, Kinh, Kinh
   
   
🇲🇵    Thiaar: Kadhic Mariana e Nhialic
   
   
🇲🇶    Thiaar: Thiaak Martinike
   
   
🇲🇷    Thiaar: Mauritania
   
   
🇲🇸    Akul: Montzerat
   
   
🇲🇹    Thiaar: Malta
   
   
🇲🇺    Thieec: Mauritius
   
   
🇲🇻    Thiaar: Maldive
   
   
🇲🇼    Kenh: Malawi
   
   
🇲🇽    Thiaar: Mexico
   
   
🇲🇾    Kenkac: Malaysia
   
   
🇲🇿    Thiaar: Mozambique
   
   
🇳🇦    Kenh: Namibia
   
   
🇳🇨    Kaledonia Kadhiaŋiic: Kaledonia
   
   
🇳🇪    Thieer: Niger
   
   
🇳🇫    Akul: Ejɔ Norfolk
   
   
🇳🇬    Thieec: Nigeria
   
   
🇳🇮    Thiaar: Nicaragua
   
   
🇳🇱    Kenh: Netherlands
   
   
🇳🇴    Thiaar: Norway
   
   
🇳🇵    Kenkac: Nepal
   
   
🇳🇷    Kenh: Nauru
   
   
🇳🇺    Akut: Niuue
   
   
🇳🇿    Thieec: New Zealand
   
   
🇴🇲    Akul: Oman
   
   
🇵🇦    Kenh: Panama
   
   
🇵🇪    Kenh: Peru
   
   
🇵🇫    Thiaar: French Polynesia
   
   
🇵🇬    Thiaar: Papua New Guinea
   
   
🇵🇭    Kenkac: Pipine
   
   
🇵🇰    Kenkac: Pakistan


🇵🇱    Kenh: Poland
   
   
🇵🇲    Kenh: San Pierre ku Miklon
   
   
🇵🇳    Thiaar: Kadhic Pitkaen
   
   
🇵🇷    Thiaar: Puerto Rico
   
   
🇵🇸    Thiaar: Piny e Palestine
   
   
🇵🇹    Kenkac: Portugual
   
   
🇵🇼    Kenh: Palau
   
   
🇵🇾    Kenkac: Paraguay
   
   
🇶🇦    Kenh: Katar
   
   
🇷🇪    Akut: Runion
   
   
🇷🇴    Kenh: Romania
   
   
🇷🇸    Kenkac: Serbie
   
   
🇷🇺    Kenh: Rashiya
   
   
🇷🇼    Rawanda: Rwanda
   
   
🇸🇦    Akul: Arabia Arabia
   
   
🇸🇧    Thiaar: Kɔ Tolomon Islic
   
   
🇸🇨    Thiaar: Thechelles
   
   
🇸🇩    Kenh: Sudan
   
   
🇸🇪    Thieec: Sweden
   
   
🇸🇬    Kenh: Singapore
   
   
🇸🇭    Akul: Helena Saint
   
   
🇸🇮    Kenh: Slovenia
   
   
🇸🇯    Kenh: Kiny e Svalbat ku Jan Mayan
   
   
🇸🇰    Kenh: Slovakia
   
   
🇸🇱    Thialaŋa: Sierra Leone
   
   
🇸🇲    Thiaar: San Marino
   
   
🇸🇳    Thiaar: Senegal
   
   
🇸🇴    Kenkac: Somalia
   
   
🇸🇷    Kenh: Surinam
   
   
🇸🇸    Thiaar: Sudan e South
   
   
🇸🇹    Akut: Sao Tome ku Principe
   
   
🇸🇻    Akul: El Salvador
   
   
🇸🇽    Thiaar: Thiaak de Saint Martin
   
   
🇸🇾    Kenkac: Siria
   
   
🇸🇿    Akut: Espatini
   
   
🇹🇦    Thiaŋieer: Tristan da Kunia
   
   
🇹🇨    Thiaar: Thiaar e Turk ku Kekos
   
   
🇹🇩    Thiaar: Chad
   
   
🇹🇫    Thieer: Te piny e Frack e thieer
   
   
🇹🇬    Thiaar: Togo
   
   
🇹🇭    Thialthic: Thailand
   
   
🇹🇯    Thiaar: Tajikistan
   
   
🇹🇰    Thiaar: Tokelau
   
   
🇹🇱    Thieer: Timor Ethereel-Leste
   
   
🇹🇲    Thiaar: Turkmenistan
   
   
🇹🇳    Tunisia: Tunisia
   
   
🇹🇴    Kenh: Tonga
   
   
🇹🇷    Thiaar: Turkey
   
   
🇹🇹    Thiaar: Trinidad ku Tobago
   
   
🇹🇻    Tuvalu: Tuvalu
   
   
🇹🇼    Thiaar: Taywan
   
   
🇹🇿    Thania: Thania
   
   
🇺🇦    Kenh: Ukraine
   
   
🇺🇬    Thiaar: Uganda
   
   
🇺🇲    Thiaar: Thiaak e Amerika
   
   
🇺🇳    Acit: Nhialic e Nhialic
   
   
🇺🇸    Akul: Amerika
   
   
🇺🇾    Thiaar: Uruguay
   
   
🇺🇿    Akul: Uzbekistan
   
   
🇻🇦    Kenh: panydit Vatican
   
   
🇻🇨    Kenh: Saint Vincent ku Grenadine
   
   
🇻🇪    Thiaar: Venezuela
   
   
🇻🇬    Thiaar: Kɔ Nhialic Virgin
   
   
🇻🇮    Thiaar: Akul e Virgin Americat
   
   
🇻🇳    Thiaar: Viyetnam
   
   
🇻🇺    Thiaar: Vanuatu
   
   
🇼🇫    Kalapdat: Walis ku Futuna
   
   
🇼🇸    Thiaar: Thamoa
   
   
🇽🇰    Kenh: Kosovo
   
   
🇾🇪    Kenh: Yemen
   
   
🇾🇹    Akul: Kɔɔr e Mayoth
   
   
🇿🇦    Athieer: Arik Africa
   
   
🇿🇲    Kenh: Zambia
   
   
🇿🇼    Thiaar: Zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Kenkac: England
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Kenh: Koth
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Kenh: Wales


Happy Learning from Sweasy26.com-team