Emoji Meaning in Kabiye - Emoji List in Kabiye - Ɛmɔɔjɩ tɔbʋʋ nɩʋ Kabɩyɛ tɛtʋ taa - Ɛmɔɔjɩ waa Kabɩyɛ tɛtʋ taa

😀    Ɛyaa mʋʋyʋʋ
     
     
😃    Ɛyaa hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa mba paawɛ
     
     
😄    Ɛɛmʋʋyɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛmʋʋyɩ
     
     
😁    Ɛyaa mba pɛwɛ mʋʋyʋʋ nɛ ɛyaa mba pɛwɛ mʋʋyʋʋ yɔ
     
     
😆    Sresinang ɛyaa ñɩnɩɣ ɛ-nɔɔ taa
     
     
😅    Ɛɛmʋʋyɩ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
🤣    Ŋmʋʋyɩ nɛ ŋwɛɛ tɛtʋ yɔɔ
     
     
😂    Taa taa leleŋ ɛsɩndaa
     
     
🙂    Ɛɛmʋʋyɩ-ɩ pazɩ
     
     
🙃    ƐYƆƆ WƐYƐ
     
     
🫠    Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩɩsɔɔlɩ yɔ
     
     
😉    Ɛɛza ñɩnɩɣ ɛ-ɛsa
     
     
😊    Ɛɛmʋʋyɩ nɛ ɛmʋʋyɩ ɛsɩndaa
     
     
😇    Ɛyaa mba paamʋʋyɩ yɔ, pɛkɛ ɛyaa
     
     
     
🥰    Ɛzɩma ɛwɛ laŋɩyɛ taa yɔ, ɛkpaɣ ɛ
     
     
😍    Ɛɛyaa nɛ ɛyaa mba pɛwɛnɩ ɛsɩndaa yɔ
     
     
🤩    Ɛtɩŋ tɩɩnzɩ
     
     
😘    Ɛñɔtʋʋ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
😗    Ɛñɔtʋʋnɩ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
☺    Ɛyaa mʋʋyʋʋ
     
     
😚    Mɔtɔɔ-m nɛ mancɛyɩ-m ɛ-ɛsa
     
     
😙    Ɛñɔtʋʋnɩ ɛ-ɛsɩndaa nɛ
     
     
🥲    Ɛɛmʋʋyɩ nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛwɛɛ
     
     
😋    TƆNƐ TƆM
     
     
😛    Ɛñɩnɩɣ ɛ-nʋmɔʋ
     
     
😜    Ɛñɩnɩɣ ɛ-ɛsa nɛ ɛñɔtʋʋnɩ
     
     
🤪    ƐYƐ WƐLƖSƖŊ NDƖŊ
     
     
😝    Ɛñɩnɩɣ-m nɛ ɛñɩnɩɣ-m
     
     
🤑    Liidiye nɖɩ ɖɩwɛnɩ liidiye taa yɔ
     
     
🤗    Ɛyaa mba pañɩnɩɣ nesi yɔ,
     
     
🤭    Ɛɖʋwa nɛ ɛkpɛlɩkɩ ɛ-nɔɔ
     
     
🫢    Ña-ɛsa ñatʋʋ nɛ ŋkpaɣ ña-nesi nɛ ŋcosi ña-nɔɔ
     
     
🫣    Ɛyaa mba paacɔŋnɩ-wɛ yɔ
     
     
🤫    Ɛɛyaa hɛɛɛ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
🤔    Maɣzɩ ɛ-ɛsɩndaa yɔɔ
     
     
🫡    Ɛyaa ɛsɩŋ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
     
🤐    Pɩɩkɛ pʋtɔdɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ
     
     
🤨    Ɛñɩnɩɣ ɛ-ɛsɩndaa nɛ ɛkpaɣ ɛ-
     
     
😐    Ɛyaa mba paawɛ pɔ-yɔɔ yɔ, paawɛ
     
     
😑    Ɛɛsɩndaa kaawɛ ɛjaɖɛ taa
     
     
😶    Ɛyaa mba pɛfɛyɩ nɔɔ yɔ
     
     
🫥    TƆM NƐ TƆM TƆM TƆM
     
     
😶‍🌫️    Kɩɖaŋ ɛsɩndaa
     
     
😏    ƐYƆƆ ƐYƆƆ ƐMƆƆYƆƆ
     
     
😒    Ɛyaa mba pɛwɛ taa leleŋ yɔ
     
     
🙄    Ɛyʋ ɛñɩnɩɣ ɛ-ɛsa
     
     
😬    Ɛyaa kɩdɛkɛdɩm
     
     
😮‍💨    Ɛñɩnɩɣ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
🤥    Ɛɛcaɣ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
🫨    Ɛɛsɩndaa sɔɔndʋ
     
     
😌    Ɛzɩma pɩhɛzɩ laŋɩyɛ yɔ
     
     
😔    Ɛzɩma ɛmaɣzɩɣ ɛ-ɛsɩndaa yɔɔ
     
     
😪    Ɛyaa mba paawɛ ɛyaa yɔ, pɩ-yɔɔ
     
     
🤤    Ɛɛsɩndaa nɔɔ yɔɔ nɛ ɛñɩnɩɣ-wɛ
     
     
😴    Ɛyaa mba paɖaɣnɩ ɛyaa yɔ
     
     
😷    Tɩŋnɩ ɖɔkɔtɔ yɔɔ
     
     
🤒    Tɩɩwɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa
     
     
🤕    Tɩm ñʋʋ yɔɔ
     
     
🤢    Ɛɛsɩndaa kɩdɛkɛdɩm
     
     
🤮    Ɛyaa mba paawɛ ɛsɩndaa yɔ
     
     
🤧    Ɛzɩma ɛmʋʋyɩ ɛ-ɛsɩndaa yɔ
     
     
🥵    Tɩm kɩdɛkɛdɩm yɔɔ
     
     
🥶    Ɛjaɖɛ kɩbaŋ taa
     
     
🥴    Ɛyaa ñɩnɩɣ se ɛla mbʋ pɩɩwɛ-wɛ yɔ
     
     
😵    Ɛyaa mba pɛwɛ ɛsa yɔ
     
     
😵‍💫    Ɛɛza nzɩ sɩcɛyɩ yɔ, sɩɩwɛ
     
     
🤯    Pɩɩlabɩ-ɖʋ ñʋʋ
     
     
🤠    Pɩɩkɛ cɔŋnaɣ ɛsɩndaa
     
     
🥳    Ɛyaa mba paawɛ kaɖɛ taa yɔ
     
     
🥸    Ɛyaa mba paawɛ pɔ-yɔɔ yɔ
     
     
😎    Ɛñɩnɩɣ se ɛmʋʋyɩ-ɩ nɛ ɛsʋʋ
     
     
🤓    Colporteur ɛsɩndaa
     
     
🧐    Ɛwɛnɩ ɛyaa nɛ ɛwɛnɩ ɛyaa
     
     
😕    Ɛɛñɩnɩɣ se ɛwɛɛ nɛ
     
     
🫤    Nɔɔ tɩŋɩɣnɩ tʋmɩyɛ
     
     
😟    Ɛyaa wɩzasɩ yɔɔ
     
     
🙁    Ɛyaa mba paawɛ-wɛ yɔ, paawɛ-wɛ
     
     
☹    Ɛyaa mba paawɛ ɛyaa hɔɔlʋʋ taa yɔ
     
     
😮    Ñɩnɩɣ ña-nɔɔ nɛ ŋtɩlɩ-ɩ
     
     
😯    Ɛyaa mba pɛwɛ hɛɛɛ yɔ
     
     
😲    Ɛɛla mbʋ pɩɩlabɩ-ɩ piti yɔ
     
     
😳    Ɛyaa kaawɛ-wɛ
     
     
🥺    Ɛyaa mba paatɛmɩɣ yɔ, pa-
     
     
🥹    Ðɩɖɔkɩ ña-ɛsɩndaa
     
     
😦    Ɛñɩnɩɣ ɛ-nɔɔ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ-ɩ
     
     
😧    Ɛɛwɛ ɛsɩndaa wɩzasɩ
     
     
😨    Sɔɔndʋ kaawɛ ɛyaa
     
     
😰    Nɩɣzɛ nɩɣzɛ ɛsɩndaa taa
     
     
😥    Ɛyaa mba pahaɣ laŋɩyɛ wɩzasɩ nɛ
     
     
😢    Ɛɛwɛ ɛsɩndaa kʋñɔŋ
     
     
😭    Ɛɛkpaɣ ɛyaa nɛ ɛtɔɔ nɛ ɛkʋyaɣ
     
     
😱    Sɔɔndʋ kpaɣ ɛyaa se pɔtɔɔ nɛ pɔtɔɔ-wɛ
     
     
😖    Ɛyaa mba paawɛ nɩɣzɛ yɔ
     
     
😣    Ɛɛwɛ ɛ-ɛsɩndaa nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-
     
     
😞    Ɛɛwɛ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ laŋɩyɛ
     
     
😓    Ɛɛsɩndaa nɛ ɛwɛɛ
     
     
😩    Ɛyaa mba paatɩɩ-wɛ yɔ, pɩ-yɔɔ
     
     
😫    Ɛɛsɩndaa weyi ɛwɛ nɩɣzɛ yɔ
     
     
🥱    Ɛsɩndaa wɛɛ nɛ ɛwɛɛ
     
     
     
😤    Ɛzɩma ɖɩwɛnɩ ɛyaa yɔ
     
     
😡    Ɛɛkpaɣ ɛ-nɔɔ
     
     
😠    Ɛyaa wɩlɩɣ pana
     
     
🤬    Ɛzɩma ɛyaa wɛnɩ ɛsɩndaa yɔ, pɩ-
     
     
😈    Ɛyaa mba paawɛ nʋmɔʋ nɛ paamʋʋyɩ
     
     
👿    Pɩɩwɛɛ pana ñɩm ɖoŋ nɛ pɔñɔtɩnɩ
     
     
💀    Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
☠    Tɩma nɛ nɩma paɣtʋ taa yɔ, pɩ-yɔɔ
     
     
💩    KƖMAA KPƆLƖKƐ
     
     
🤡    Ɛzɩma ɛyaa kaawɛ yɔ
     
     
👹    Ɛyaa mba pɛtɔkɩ aleewaa yɔ
     
     
👺    Ɛyaa mba paawɛ pɔ-yɔɔ yɔ
     
     
👻    Aleewaa
     
     
👽    Ɛyaa mba paakʋyaa agɔma yɔ
     
     
👾    Tɩɩnzɩ nzɩ sɩɩwɛ ɛjaɖɛ taa yɔ
     
     
🤖    TƆSƐ
     
     
😺    Pɩɩwɛɛ nɛ paɣlɩ-ɩ
     
     
😸    Pɩɩkɛ cɛyʋʋ kʋɖʋm
     
     
😹    Kɩmɩŋ weyi ɛwiɣ taa leleŋ yɔɔ yɔ
     
     
😻    Pɩwɛɛ nɛ pʋtɔdɩyɛ nɖɩ
     
     
😼    Kɔmɩŋ weyi ɛmʋʋyɩ yɔ
     
     
😽    Tɛmʋʋ-kʋ
     
     
🙀    Kɔmɩŋ weyi ɛwɛ nɩʋ yɔ
     
     
😿    Kɩŋ-kʋ
     
     
😾    Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩwɛɛ nɛ
     
     
🙈    Ɛlɛ ɛyaa mba paawɛ pa-tɩ yɔ,
     
     
🙉    Kɩɩɩnɩɩ kɩdɛkɛdɩm
     
     
🙊    Kɩm ŋgʋ kɩɩyɔɔdʋʋ yɔ kɩ-taa
     
     
👋    NE
     
     
🤚    Kpaɣ ɛ-nesi nɛ ɛkpazɩ ɛ-nesi
     
     
🖐    Nɛ nesi ɖʋʋ nesi
     
     
✋    Ɛzɩnɩ nesi
     
     
🖖    Wacken sɛtʋ
     
     
🫱    Nɩwaŋ nesi taa
     
     
🫲    Nɩwaŋ yɔɔ
     
     
🫳    Nesi nesi ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛtɩŋɩɣna
     
     
🫴    Nesi tɩŋɩɣna
     
     
🫷    Nɛ nesi tɛɛ nɩwaŋ yɔɔ
     
     
🫸    NYƆƆ PAAKPAɣ NANAMAYƐ
     
     
👌    Ɛyʋ weyi ɛwɛ kɩbana yɔ
     
     
🤌    Nɛ-nɩɣzɛ taa tʋmɩyɛ
     
     
🤏    Nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ nesi
     
     
✌    Ɛwa nesi
     
     
🤞    Nɛ nɩɣzɛ ɖɩ-taa
     
     
🫰    Nɛ nesi nɩɩyɩ nɛ nesi nɩɩyɩ
     
     
🤟    Ɛyɔɔdʋʋ se ŋsɔɔlɩ-ɩ
     
     
🤘    NKƆNDƆM YƆƆ YƆƆ
     
     
🤙    Yele ma-nesi
     
     
👈    Nɛ ɛyaa mba paawɛ nɩwaŋ taa yɔ, paawɛ
     
     
👉    Nɛ ɛyaa mba paawɛ nɩwaŋ taa yɔ, paawɛ
     
     
👆    Ɛyaa mba paawɛ nɛ paɖʋʋ-wɛ yɔ, pɩ-
     
     
🖕    TƆM
     
     
👇    Nɛ nesi tɛɛ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ
     
     
☝    Ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ
     
     
🫵    Index ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ se
     
     
👍    Paɣzɩ nesi sɔsɔŋ
     
     
👎    Nɛ nesi tɛɛ nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛwɛɛ
     
     
✊    Ɛkpaɣ ɛ-ñɩm nɛ ɛkpaɣ
     
     
👊    Nɛ ɛyaa mba pɔkɔŋ yɔ, pakatɩɣ-wɛ
     
     
🤛    Nɛ ɛyaa nɩwaŋ taa tʋmɩyɛ
     
     
🤜    Nɛ ɛyaa nɩwaŋ taa
     
     
👏    Nɛ ɛkpaɣ nesi
     
     
🙌    Ɛzɩnɩ nesi
     
     
🫶    Nesi weyi ɛsɩndaa se laŋɩyɛ yɔ
     
     
👐    Nɛ ɖɩsʋʋ nesi
     
     
🤲    Nɛ nesi ɖɩ-taa wɛ ɖama
     
     
🤝    NE NE
     
     
🙏    NE NE
     
     
✍    MAYAYƲ MAYƲ TƆM TƆM
     
     
💅    NUU NƐ TƆM TƆM TƆM
     
     
🤳    ƐLƖSƖLƖLƖ ƐYƆ-
     
     
👶    PE-PALƖBƖYƖN
     
     
🧒    PE-PƖLA
     
     
👦    PALƖBƖLƖN
     
     
👧    PALAA
     
     
🧑    Ɛyaa
     
     
👱    ƐYƆƆ: ƐYƆƆ KPƆLƖYƐ
     
     
👨    Ɛyaa
     
     
🧔    Ɛyʋ: tandaŋ
     
     
🧔‍♂️    ƐBƐ: TANDAA
     
     
🧔‍♀️    HALA: TANDAA
     
     
👨‍🦰    ALƖBA: Yuɖu tɔɔʋ
     
     
👨‍🦱    Ɛabalaa: Ɛñɔsɩ ñɔsɩ
     
     
👨‍🦳    Ɛyʋ: Ɛñɔtʋyɛ
     
     
👨‍🦲    ƐLƐ: ƐYƆƆ NƐ
     
     
👩    HALA
     
     
👩‍🦰    HALA: CE-YUU TƆM TƆM
     
     
🧑‍🦰    ƐYƆ ƐYƆƆ: CE-YUU
     
     
👩‍🦱    Halaa: Ɛñɔsɩ ñɔsɩ
     
     
🧑‍🦱    Ɛyaa: Ɛyaa mba paakpaɣ ñɔsɩ yɔ
     
     
👩‍🦳    Halʋ: Ɛñɔtʋyɛ
     
     
🧑‍🦳    Ɛyʋ: Ɛñɔtʋyɛ
     
     
👩‍🦲    HALA: ƐYƆƆ NƐ
     
     
🧑‍🦲    ƐYƆ: ƐYƆ NTƆM
     
     
👱‍♀️    Halaa: Ɛñɔsɩ kɩbanʋ
     
     
👱‍♂️    ALƖBA: ƐYƆƆ LƆM
     
     
🧓    Akpadɩyaa
     
     
👴    Akpadɩyaa
     
     
👵    Halaa akpadɩyaa
     
     
🙍    Mba paatɩmʋnɩ-wɛ yɔ
     
     
🙍‍♂️    Ɛyaa mba patɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ
     
     
🙍‍♀️    Halaa mba paakɩlɩ-wɛ yɔ, pɛkɛ-wɛ
     
     
🙎    Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ nɔɔ yɔ, ɛ-nɔɔ taa
     
     
🙎‍♂️    Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ nɔɔ yɔ
     
     
🙎‍♀️    Halʋ weyi ɛwɛnɩ nɔɔ yɔ
     
     
🙅    Ɛyaa mba paatasɩ se aayɩ yɔ
     
     
🙅‍♂️    Ɛyaa ñakɩlɩɣ nesi nɛ pɔpɔzɩ se aayɩ
     
     
🙅‍♀️    Halaa mba pɔpɔzɩ se aayɩ
     
     
🙆    Ɛyaa mba payaɣ-wɛ se payaɣ-wɛ yɔ
     
     
🙆‍♂️    Ɛyʋ ɛlabɩ nʋmɔʋ nɛ ɛla nʋmɔʋ
     
     
🙆‍♀️    Ɛyaa mba paawɛ pɩ-yɔɔ yɔ, Oct.
     
     
💁    Ɛyaa ñɩnɩɣ nɛ pɔñɔtɩnɩ-wɛ
     
     
💁‍♂️    Ɛyaa ñɩnɩɣ-wɛ nɛ pɛɖɛɛnɩ-wɛ
     
     
💁‍♀️    HALA NƐ ƐCAA LƐZAA
     
     
🙋    Weyi ɛkpaɣ e-nesi yɔ
     
     
🙋‍♂️    Ɛyʋ nesi
     
     
🙋‍♀️    Halʋ weyi ɛkpaɣ e-nesi yɔ
     
     
🧏    Ndamaa mba
     
     
🧏‍♂️    Ndamaa mba
     
     
🧏‍♀️    Halaa ndamaa
     
     
🙇    Ɛyaa ñɔtʋʋ nɛ pɔñɔtʋʋ ɛyaa
     
     
🙇‍♂️    Ɛyʋ ñɔtʋʋ
     
     
🙇‍♀️    Halʋ ñɔtʋʋ


🤦    Ɛyʋ ɛñɔtʋʋ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
🤦‍♂️    ABALƖMA SƆƆLƖA ƐYƆƆ
     
     
🤦‍♀️    Halaa ñɔtʋʋ ɛ-ɛsɩndaa
     
     
🤷    Ɛyaa kaakpaɣ-wɛ nʋmɔʋ
     
     
🤷‍♂️    Ɛyaa kaakpaɣ-wɛ nʋmɔʋ
     
     
🤷‍♀️    Halaa ñɩnɩɣ se pañɩnɩɣ-wɛ
     
     
🧑‍⚕️    TƆKƆNDƆŊ TƆM TƆM
     
     
👨‍⚕️    Ɛyaa mba pɛwɛ kʋdɔmɩŋ taa yɔ
     
     
👩‍⚕️    Halaa mba palakɩ tʋmɩyɛ
     
     
🧑‍🎓    TƐYƖLƖLƖŊ
     
     
👨‍🎓    SULUMAA ALƖMA
     
     
👩‍🎓    Sukuli piya
     
     
🧑‍🏫    WOYUUYUU
     
     
👨‍🏫    Wɩlɩyaa abalaa
     
     
👩‍🏫    Wɩlɩyʋ halɩñɩnʋ
     
     
🧑‍⚖️    Hʋyaa
     
     
👨‍⚖️    Hʋyʋ abalaa
     
     
👩‍⚖️    Hʋyʋ halʋ
     
     
🧑‍🌾    HƆM YƆƆ
     
     
👨‍🌾    HƆM YƆƆ
     
     
👩‍🌾    Hayɩm halaa
     
     
🧑‍🍳    Tɔɔjaɣ tɔɔʋ
     
     
👨‍🍳    Tɔɔjaɣ abalʋ
     
     
👩‍🍳    Halʋ weyi ɛtɔɔ tɔɔnaɣ yɔ
     
     
🧑‍🔧    MASANAA MAA TƆM TƆM
     
     
👨‍🔧    Ɛyʋ maɣmaɣ ɛyʋ kʋnʋmɩŋ
     
     
👩‍🔧    Halʋ weyi ɛwɛ mɛsaɣ yɔ
     
     
🧑‍🏭    Tʋmɩyɛ labʋ tʋmɩyɛ
     
     
👨‍🏭    Tʋmɩyɛ labʋ tʋmɩyɛ
     
     
👩‍🏭    Halaa mba palakɩ tʋmɩyɛ tʋmɩyɛ
     
     
🧑‍💼    Tʋmɩyɛ labʋ ɛgbɛyɛ taa tʋmɩyɛ
     
     
👨‍💼    Abalaa mba palakɩ tʋmɩyɛ sukuli taa yɔ
     
     
👩‍💼    Halaa mba palakɩ tʋmɩyɛ sukuli taa yɔ
     
     
🧑‍🔬    LƆNNAYƖYƖNƖŊ NƆ
     
     
👨‍🔬    Ɛyaa ñɩnɩyaa ñɩnɩyaa
     
     
👩‍🔬    Lɩmaɣza ñɩnɩyaa halaa
     
     
🧑‍💻    MAKƐYƐ TƆM TƆM TƆM
     
     
👨‍💻    Ɛyaa mba pɛwɛ lɛɣtʋ yɔ, pɔ-tɔm
     
     
👩‍💻    HALA WOOU MASANAA TƆM
     
     
🧑‍🎤    Teendee hendu
     
     
👨‍🎤    Ɛyʋ teu hendu
     
     
👩‍🎤    HALA TEU HEU
     
     
🧑‍🎨    AZƆZƆNƖ
     
     
👨‍🎨    Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ aleɣya yɔ
     
     
👩‍🎨    Halaa Cɛyaa Lɩmaɣzɩtʋ
     
     
🧑‍✈️    Ɛsɔdaa lɔɔɖa yɔɔ
     
     
👨‍✈️    Ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ abalʋ
     
     
👩‍✈️    Halʋ halʋ sɔsɔʋ ɛsɔdaa
     
     
🧑‍🚀    Tɩnzɩ cɔyaa mba pɛwɛ yɔ
     
     
👨‍🚀    Ɛyaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ
     
     
👩‍🚀    Halaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ
     
     
🧑‍🚒    TƆM TAAKƐ TƆM TƆM
     
     
👨‍🚒    Mɩsɩ takayɩsɩ mba paawɛ yɔ
     
     
👩‍🚒    Halaa mba paawɛ naʋ yɔ
     
     
👮    Sɔsɔja ñɩma
     
     
👮‍♂️    POLƆYƐ TƆM TƆM TƆM
     
     
👮‍♀️    SƆGƆYƐ HALA
     
     
🕵    SƆLƆYƖM TƆM TƆM
     
     
🕵️‍♂️    PƆLƆYƆ NƆƆYƆƆ
     
     
🕵️‍♀️    HALA SULƆMA
     
     
💂    ƐHƆLƖYƖƲ
     
     
💂‍♂️    Ɛyaa mba payaɣ se "ɛyaa" yɔ
     
     
💂‍♀️    HALA CAA HALƐ
     
     
🥷    PƖTƆM NƐ
     
     
👷    MAAMAA MAA TƆM TƆM
     
     
👷‍♂️    MAAMAA MAA TƆM TƆM
     
     
👷‍♀️    Halaa mba pama maʋ yɔ
     
     
🫅    Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ Awiya Kɩwɛɛkɩm
     
     
🤴    WOOA
     
     
👸    Wiyaʋ halʋ
     
     
👳    Ɛyʋ weyi ɛkpɛlɩkɩ ɛ-tɛɛ yɔ
     
     
👳‍♂️    Ɛyʋ weyi ɛñɔtʋʋnɩ ɛ-tɛɛ yɔ
     
     
👳‍♀️    Halaa mba pɔpɔzʋʋ ñɩm yɔ
     
     
👲    Ɛyaa mba paasaa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ yɔ
     
     
🧕    Halʋ weyi ɛkpaɣ ɛ-tɛɛ yɔ,
     
     
🤵    Ɛyaa mba posuu wondu ndʋ payaɣ se cushiu yɔ
     
     
🤵‍♂️    Ɛyaa mba posuu wondu ndʋ payaɣ se cushiu yɔ
     
     
🤵‍♀️    Halaa mba posuu wondu ndʋ payaɣ se cushiu yɔ
     
     
👰    Ɛyaa mba paakpaɣ taʋ yɔ
     
     
👰‍♂️    Ɛyaa mba paakpaɣ taʋ yɔ
     
     
👰‍♀️    Halaa mba paakpaɣ taʋ yɔ
     
     
🤰    Hʋʋtʋ
     
     
🫃    Hʋʋtʋ
     
     
🫄    Hʋʋtʋ
     
     
🤱    Nɛ ɛñɔtʋʋnɩ-ɩ
     
     
👩‍🍼    Halaa mba pɔtɔkɩ piya yɔ
     
     
👨‍🍼    Ɛyaa mba pɔtɔkɩ piya yɔ
     
     
🧑‍🍼    Weyi ɛtɔkɩ piya yɔ
     
     
👼    Kerebimwaa
     
     
🎅    Santa Claus
     
     
🤶    Kisimasɩ halɩñɩnʋ
     
     
🧑‍🎄    mx Claus
     
     
🦸    ƐYƆƆ SƆƆYƆ
     
     
🦸‍♂️    ƐYƐ WOOU SƆƆYƲ NƐ
     
     
🦸‍♀️    Halaa mba paawɛ sɔɔndʋ yɔ
     
     
🦹    Kɩdɛkɛdɩm lakasɩ nzɩ
     
     
🦹‍♂️    Ɛyaa kañatʋ lakasɩ sɔsɔsɩ
     
     
🦹‍♀️    Halaa mba paawɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ
     
     
🧙    Paɣtʋ wɩlɩyʋ
     
     
🧙‍♂️    Paɣtʋ wɩlɩyʋ
     
     
🧙‍♀️    Halaa Tɔm Wɩlɩyʋ
     
     
🧚    Halaa mba paawɛ yɔ
     
     
🧚‍♂️    Ɛyʋ sɩm
     
     
🧚‍♀️    Halaa mba pɛwɛ yɔ
     
     
🧛    Pɩɩkɛ pʋyʋ
     
     
🧛‍♂️    Ɛyaa kaakpaɣ-wɛ
     
     
🧛‍♀️    PALAA NƐ PƆLƆMƆLA NƐ
     
     
🧜    Kɩyɩsɩ ɛyʋ
     
     
🧜‍♂️    Kɩyɩsɩ ɛyaa
     
     
🧜‍♀️    Kɩŋ kɩbaŋ
     
     
🧝    Tʋma cikpetu wena a-taa ɖɩwɛnɩ yɔ
     
     
🧝‍♂️    Ɛyʋ lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ ɛsɩndaa
     
     
🧝‍♀️    Halaa mba paawɛ pa-tɩ nɛ payaɣ se
     
     
🧞    WEYE ƐLƖKƖYƖƲ
     
     
🧞‍♂️    Ɛyaa mba paawɛ ɛyaa yɔɔ yɔ
     
     
🧞‍♀️    Halaa mba paawɛ pa-tɩ nɛ payaɣ se
     
     
🧟    Tɩɩwɛ ɛyaa mba paawɛ yɔ
     
     
🧟‍♂️    Ɛyaa mba paawɛ ɛjaɖɛ taa yɔ,
     
     
🧟‍♀️    Halaa mba paawɛ pa-taa yɔ, pa-taa
     
     
🧌    Tɛtʋ ndʋ tɩwɛ ɖeu yɔ tɩ-taa
     
     
💆    Ɛyʋ weyi ɛlabɩ-ɩ yɔ
     
     
💆‍♂️    Pɩcɔŋnɩ abalaa nɛ pañɩnɩɣ-wɛ
     
     
💆‍♀️    Halaa mba paakpaɣ-wɛ yɔ
     
     
💇    Ɛyaa mba paapɩzɩɣ ñɔsɩ yɔ pɔ-yɔɔ
     
     
💇‍♂️    Ɛyaa ñɔtʋʋ ñɔʋ
     
     
💇‍♀️    Halaa mba paapɩzɩɣ ñɔʋ yɔ
     
     
🚶    Ɛyaa mba pɔɖɔŋ yɔ
     
     
🚶‍♂️    Mba pɔɖɔŋ nɩŋgbaŋʋʋ taa yɔ
     
     
🚶‍♀️    Halaa mba pɔɖɔŋ yɔ
     
     
🧍    Mba pacaɣ siŋŋ yɔ
     
     
🧍‍♂️    Mba pacaɣ siŋŋ yɔ
     
     
🧍‍♀️    Halʋ weyi ɛsɩŋ yɔ
     
     
🧎    Ɛyaa mba paakpaɣ-wɛ yɔ
     
     
🧎‍♂️    Ɛyaa mba paakpaɣ-wɛ yɔ
     
     
🧎‍♀️    Halʋ weyi ɛñɔtʋʋnɩ ɛ-nʋmɔʋ
     
     
🧑‍🦯    Ɛyʋ weyi ɛwɛ ɖaʋ kɩlɛmʋʋ yɔ
     
     
👨‍🦯    Ɛyʋ weyi ɛwɛ ɖaʋ kɩlɛmʋʋ yɔ
     
     
👩‍🦯    Halʋ weyi ɛwɛ ɖaʋ kɩlɛmʋʋ yɔ
     
     
🧑‍🦼    Mba pɛwɛ ɛyaa sʋʋtʋ kʋsɔɔlaa taa yɔ
     
     
👨‍🦼    Mba pɛwɛ ɛyaa sʋʋtʋ kʋsɔɔlaa taa yɔ
     
     
👩‍🦼    Halaa mba pɛwɛ ɛyaa sʋʋtʋ nakɛyɛ taa yɔ
     
     
🧑‍🦽    Ɛyaa mba pɔɖɔŋ ɛyaa kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ taa
     
     
👨‍🦽    Ɛyʋ weyi ɛcaɣ nesi nɛ ɛɖʋʋ nesi ɛgbɛyɛ taa
     
     
👩‍🦽    Halaa mba pacaɣ nesi nɛ pɔɖɔŋ ɛyaa nakɛyɛ taa
     
     
🏃    PƐDƖYƖƲ TƆM TƆM
     
     
🏃‍♂️    Ɛyaa seɣtiɣ
     
     
🏃‍♀️    Halaa mba payaɣ nɛ payaɣ
     
     
💃    Halaa ɩmʋ
     
     
🕺    Ɛyaa mʋlʋʋ
     
     
🕴    Ɛyaa mba pɔsɔɔlaa se paɖaɣnɩ lɩm yɔ
     
     
👯    Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ ɛyʋ nɩɣzɛ yɔ
     
     
👯‍♂️    Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ ɛyʋ nɩɣzɛ yɔ
     
     
👯‍♀️    Halʋ weyi ɛwɛnɩ ɛyaa nɩɣzɛ yɔ
     
     
🧖    Ɛyaa mba pɛwɛ ɖɩɣa ŋga kaawɛ ɖɩ-taa
     
     
🧖‍♂️    Ɛyaa mba pɛwɛ ɖɩɣa ŋga kaawɛ ɖoŋ yɔ kɩ-taa
     
     
🧖‍♀️    Halaa kaawɛ ɖɩɣa ŋga kaawɛ ɖoŋ yɔ kɩ-taa
     
     
🧗    Ɛyʋ cɔnɩ nɛ ɛcɔ kʋɖʋm
     
     
🧗‍♂️    Ɛyʋ kpaɣ pʋʋ taa
     
     
🧗‍♀️    Halʋ kʋyɩ nɛ ɛpaɣ-ɩ
     
     
🤺    Ɛñɔtʋʋnɩ laɣɖɛ
     
     
🏇    Kpaŋnʋ tɔm tʋmɩyɛ
     
     
⛷    Sɩm taa mba paawɛ sisiŋ taa
     
     
🏂    Pɩɩkɛ ɛyaa mba paasɩɣnɩ-wɛ yɔ
     
     
🏌    Paa ɛyʋ ɛjaɣ golf
     
     
🏌️‍♂️    Golf abalʋ
     
     
🏌️‍♀️    Halaa mba paawɛ Golf yɔ, paakpaɣ-wɛ
     
     
🏄    Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔnɩ ɖa
     
     
🏄‍♂️    Ɛyʋ cɔnɩ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ-ɩ
     
     
🏄‍♀️    Halaa mba paacɛyɩ-wɛ nɛ pɔcɔŋnɩ
     
     
🚣    Mɩlɛmɩŋ weyi ɛwɛ ɖa-taa yɔ
     
     
🚣‍♂️    Mɩlɛmɩŋ weyi ɛwɛ ɖa-taa yɔ
     
     
🚣‍♀️    Halaa mba paakpaɣ mɛlɛ yɔ
     
     
🏊    Ɛyaa ñɔtʋʋ
     
     
🏊‍♂️    Ɛyʋ cɛyɩ nɛ ɛñɔtʋʋ
     
     
🏊‍♀️    Halaa sɩɣnɩ-wɛ
     
     
⛹    Ɛyaa ñakɩ-wɛ nɛ paɖʋʋ-wɛ
     
     
⛹️‍♂️    Ɛyʋ kʋyɩ-ɩ nɛ ɛtɔɔ-ɩ
     
     
⛹️‍♀️    Halʋ kpaɣ-ɩ nɛ ɛtɔɔ-ɩ
     
     
🏋    Ɛyaa sɩɣnɩ-wɛ sʋʋtʋ
     
     
🏋️‍♂️    Ɛyaa kpaɣ sʋʋtʋ
     
     
🏋️‍♀️    Halʋ kpaɣ sʋʋtʋ
     
     
🚴    Cɛɛcɛ caɣʋ
     
     
🚴‍♂️    Cɛɛcɛ caɣʋ
     
     
🚴‍♀️    Halaa mba pacaɣ cɛɛcɛ yɔ
     
     
🚵    Pʋŋ cɛɛcɛ yɔɔ
     
     
🚵‍♂️    Pʋŋ taa cɛɛcɛ nʋmɔʋ
     
     
🚵‍♀️    Halaa Mountain Cɛɛcɛ
     
     
🤸    Ɛyaa ñɛsɩndɩ-wɛ nɛ pɛɖɛɣ-wɛ
     
     
🤸‍♂️    Ɛyʋ ɛñɔtʋʋnɩ-ɩ
     
     
🤸‍♀️    Halʋ ɛñɔtʋʋ
     
     
🤼    Ɛyʋ lʋwa
     
     
🤼‍♂️    Ɛyʋ lʋwa
     
     
🤼‍♀️    Halʋ weyi ɛlʋwa yɔ
     
     
🤽    Ɛyaa mba pɔpɔzʋʋ lɩm yɔ
     
     
🤽‍♂️    Ɛyaa mba paawɛ lɩm yɔ
     
     
🤽‍♀️    Halaa mba paakpaɣ lɩm yɔ
     
     
🤾    Mba paacaa nesi taa yɔ
     
     
🤾‍♂️    Ɛyaa mba paakpaɣ nesi nesi taa yɔ
     
     
🤾‍♀️    Halaa mba paakpaɣ nesi taa paɣlʋʋ yɔ
     
     
🤹    Ɛyaa mba paawɛ ɛyaa yɔɔ yɔ
     
     
🤹‍♂️    Ɛyaa mba paakpaɣ-wɛ yɔ
     
     
🤹‍♀️    Halaa mba paakpaɣ halaa yɔ
     
     
🧘    Ɛyʋ weyi ɛwɛ hɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ
     
     
🧘‍♂️    Ɛyʋ weyi ɛwɛ hɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ
     
     
🧘‍♀️    Halʋ weyi ɛwɛ hɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ
     
     
🛀    Ɛyʋ weyi ɛñɔtʋʋ yɔ
     
     
🛌    Mba pacaɣ ɛjaɖɛ taa yɔ
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Sɩnaa mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ
     
     
👭    Halaa mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ
     
     
👫    Halʋ nɛ abalʋ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ
     
     
👬    Ɛyaa mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ
     
     
💏    Ɛñɔtʋʋnɩ-ɖʋ
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    TƆM: Halʋ, abalʋ
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Tɛmʋʋ: Kɩɖɛʋ, ñʋʋ
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    NTƆM: HALA, HALA
     
     
💑    Halʋ nɛ ɛ-walʋ mba pɛwɛ nɔɔ
     
     
👩‍❤️‍👨    Halʋ nɛ ɛ-walʋ mba paɣzɩ pa-laŋɩyɛ: Halaa
     
     
👨‍❤️‍👨    Halʋ nɛ ɛ-walʋ mba pañakɩ pana nɛ pɛwɛnɩ


👩‍❤️‍👩    Halʋ nɛ ɛ-walʋ: Halaa, halaa
     
     
👪    Hɔʋ taa
     
     
👨‍👩‍👦    Hɔʋ: abalʋ, halʋ, abalɩbɩɣa
     
     
👨‍👩‍👧    Hɔʋ: abalʋ, halʋ, halɩbɩɣa
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Hɔʋ: abalʋ, halʋ, halɩbɩɣa, abalɩbɩɣa
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Hɔʋ: abalʋ, halʋ, abalɩbɩɣa, abalɩbɩɣa
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Hɔʋ: abalʋ, halʋ, halɩbɩɣa, halɩbɩɣa
     
     
👨‍👨‍👦    Hɔʋ: abalʋ, abalʋ, abalɩbɩɣa
     
     
👨‍👨‍👧    Hɔʋ: abalʋ, abalʋ, halɩbɩɣa
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Hɔʋ: abalʋ, abalʋ, halɩbɩɣa, abalɩbɩɣa
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Hɔʋ: abalʋ, abalʋ, abalɩbɩɣa, abalɩbɩɣa
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Hɔʋ: abalʋ, abalʋ, halɩbɩnaa, halɩbɩnaa
     
     
👩‍👩‍👦    Hɔʋ: Halʋ, halʋ, abalɩbɩɣa
     
     
👩‍👩‍👧    Hɔʋ: Halʋ, halʋ, halɩbɩɣa
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Hɔʋ: Halʋ, halʋ, halʋ, abalɩbɩɣa
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Hɔʋ: Halʋ, halʋ, abalɩbɩɣa, abalɩbɩɣa
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Hɔʋ: Halʋ, halʋ, halɩbɩɣa, halɩbɩɣa
     
     
👨‍👦    Hɔʋ: abalʋ, pɩɣa
     
     
👨‍👦‍👦    Hɔʋ: abalʋ, abalɩbɩɣa,
     
     
👨‍👧    Hɔʋ: abalaa, halʋ
     
     
👨‍👧‍👦    Hɔʋ: abalʋ, halɩbɩɣa,
     
     
👨‍👧‍👧    Hɔʋ: abalʋ, halɩbɩɣa,
     
     
👩‍👦    Hɔʋ: Halʋ, abalɩbɩɣa
     
     
👩‍👦‍👦    Hɔʋ: Halʋ, abalɩbɩɣa,
     
     
👩‍👧    Hɔʋ: Halʋ, halɩbɩɣa
     
     
👩‍👧‍👦    Hɔʋ: Halʋ, halɩbɩɣa,
     
     
👩‍👧‍👧    Hɔʋ: Halʋ, halɩbɩɣa,
     
     
🗣    Yɔɔdɩ ñʋʋ
     
     
👤    KƆLƆMƖŊ KƆLƆLƐ
     
     
👥    KƆLƆMƖŊ KƆLƆLƐ
     
     
🫂    Ɛyaa kpɔtʋʋ-wɛ
     
     
👣    Nɛ naamaɣzɩŋ
     
     
💪    Tɩŋ weyi ɩwɛ ñɩm naalɛ yɔ ɩ-taa
     
     
🦾    NE MAA NƐ MAA TƆM TƆM
     
     
🦿    Nɩŋgbaŋʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩlakɩ
     
     
🦵    Nɩŋgbaŋʋʋ
     
     
🦶    NYƖLA
     
     
👂    NTƆSƖŊ
     
     
🦻    Nɩɩɩ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩnɩɩ tɔm
     
     
👃    Tɩm yɔɔ
     
     
🧠    ƐYƆƆ TƆM
     
     
🫀    Tɩŋnɩ laŋɩyɛ taa
     
     
🫁    PƐYƆƆYƆƆ NDƖYƐ
     
     
🦷    NTƆM
     
     
🦴    NDƖLA NƐ PƖTƆM YƆ
     
     
👀    ƐZAA
     
     
👁    ƐZAA
     
     
👅    Tɔm
     
     
👄    Nɔɔ taa
     
     
🫦    Nɔɔ taa ɖɩkʋʋ ɖo-nɔɔ
     
     
🦰    Tɔñɔʋ Kpaɣlʋʋ
     
     
🦱    Tɛm ñɔʋ kpɛlɩkʋʋ
     
     
🦳    Ñɔŋ ñɩm taa
     
     
🦲    KPƆLƖYƐ KPƆLƖYƐ
     
     
🏻    Tɔtɔlɩm tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ taa
     
     
🏼    Tɔtɔlɩm tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ taa
     
     
🏽    Tomnaɣ tɔlɩm kɩbanɖɛ taa
     
     
🏾    Tɔtɔlɩm kɩbanɖɛ taa
     
     
🏿    Tɔtɔlɩm kɩkpɛndɩtʋ
     
     
💋    Tɔtɔɔ mayaɣ
     
     
💌    SƆLƆMƖYƐ MATAKAYƲ
     
     
💘    Lɩmaɣza wena a-taa wɛ kaɖɛ yɔ a-taa
     
     
💝    Ɛwɛ ɛzɩ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
💖    Tɩlaɣɩyɛ taa leleŋ
     
     
💗    Lɩmaɣza wena apaɣlɩɣ yɔ a-taa
     
     
💓    Tɩɩwɛ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ
     
     
💞    Nɛ ɛñɔɔzɩ laŋɩyɛ
     
     
💕    Laŋɩyɛ naalɛ
     
     
💟    Ɛzɩma ɛwɛ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩ-
     
     
❣    Lɩmaɣza wɛɛ nɛ ɛwɛɛ
     
     
💔    Tɩlɩɣnɩ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ yɔ
     
     
❤️‍🔥    LAŊSƖM MAA TAASƖƲ
     
     
❤️‍🩹    Ðɩñɔɔzɩ laŋɩyɛ
     
     
❤    Lɩmaɣza taa tʋmɩyɛ
     
     
🩷    Tɩɣa ŋga kaasɩm yɔ, ka-taa
     
     
🧡    Tɩm laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
💛    Lɩmaɣza kɩdɛkɛdɩtʋ
     
     
💚    Lɩmaɣza kɩdɛkɛdɩŋ
     
     
💙    Tɩɣa kɩbanzɩ taa laŋɩyɛ
     
     
🩵    Lɩɣtʋ kɩlɛmɩŋ weyi ɩ-taa ɛwɛ yɔ
     
     
💜    Lɩmaɣza wena a-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla
     
     
🤎    Tɩɣa kɩbanʋ
     
     
🖤    Kɩkpɛdʋʋ taa
     
     
🩶    Lɩmaɣza kɩdɛkɛdɩtʋ
     
     
🤍    Laŋɩyɛ kɩbanɖɛ
     
     
💯    Ɛyaa mba paawɛ mɩ-taa yɔ
     
     
💢    PƖNAKALƖMƖYƖƲ
     
     
💥    Tɩɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ
     
     
💫    Ɛyaa kaawɛ-wɛ kaɖɛ
     
     
💦    Pɩɩkɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ
     
     
💨    Peyele lɛɛ lɛɛ
     
     
🕳    TƆM NƐ TƆM TƆM
     
     
💣    Bombu
     
     
💬    Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa mba paawɛ nɔɔ
     
     
👁️‍🗨️    Ɛza wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm
     
     
🗨    Nɛ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ nɩwaŋ taa yɔ
     
     
🗯    Pɩwɛɛ nɩwaŋ taa
     
     
💭    Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa mba paawɛ pa-
     
     
💤    zzz
     
     
🐵    Tɔma ɛyaa ñɩnɩŋ ɛsɩndaa
     
     
🐒    Kɩm taa
     
     
🦍    Gorzee
     
     
🦧    Tɔrɔzee
     
     
🐶    Hasɩ ɛsɩndaa
     
     
🐕    Hɔsɩ
     
     
🦮    Hɔʋ ŋgʋ kɩɖiyiɣ ɛyaa yɔ
     
     
🐕‍🦺    Hɔa
     
     
🐩    Lɩagoo Hasɩ
     
     
🐺    Tɔsɔŋ
     
     
🦊    Kɔsɔnaa
     
     
🦝    Raccoon
     
     
🐱    Casɩ ɛyaa ñɩnɩŋ
     
     
🐈    Cutpellɩ
     
     
🐈‍⬛    Casɩm kɩkpɛdɩŋ
     
     
🦁    MƆTƆYƆ
     
     
🐯    Tigree ɛsɩndaa
     
     
🐅    Kɩɖaɣlʋʋ
     
     
🐆    Kɩɖaʋ taa ñɩma kɩɖaʋ
     
     
🐴    Kpaŋnʋ ɛsɩndaa
     
     
🫎    Kɩɖɩ ŋga ka-taa yɔ, ka-taa
     
     
🫏    Kɩŋaɣ
     
     
🐎    Kpaŋñɩnʋ
     
     
🦄    Kɩɖɩ ŋga kaawɛ nɩmɩyɛ taa yɔ
     
     
🦓    Tɛmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
🦌    Kɩɖaa
     
     
🦬    Kɩɖaʋ nakʋyʋ
     
     
🐮    Nʋŋ ɛsɩndaa
     
     
🐂    Nʋŋ
     
     
🐃    Kɩm taa
     
     
🐄    Nɛ
     
     
🐷    Kɩɖaɣlʋʋ ɛsɩndaa
     
     
🐖    Kɩlʋʋ
     
     
🐗    Kɩlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🐽    Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🐏    Kɩñɩnʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🐑    Hɔŋ mba
     
     
🐐    Pɩŋ
     
     
🐪    Kanyɩnʋʋ
     
     
🐫    Pɩŋ naalɛ taa kpɛlɩkʋʋ
     
     
🦙    Llama
     
     
🦒    Giraffe
     
     
🐘    TƆM NƐ TƆM TƆM
     
     
🦣    TƆM SƆƆŊ SƆƆLƖ
     
     
🦏    Pɩɩkɛ pʋtɔdɩyɛ
     
     
🦛    Kɔmkpɛlɩkʋʋ
     
     
🐭    Kɩɖaʋ ɛsɩndaa
     
     
🐁    Takayɩsɩ nzɩ sɩwɛ ɖɩ-taa yɔ
     
     
🐀    Kɩɖɩ kaawɛ
     
     
🐹    Tɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛnɩ yɔ
     
     
🐰    Kɩɖaʋ ɛsɩndaa
     
     
🐇    Kɩɖɛyʋʋ
     
     
🐿    Hɛm ñɩma mba paawɛ yɔ
     
     
🦫    Tɛm ŋgʋ kɩwɛ caver yɔ
     
     
🦔    Kɩɖɩ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
🦇    Pɩɩkɛ pʋyʋ
     
     
🐻    Tɩnaa mba paawɛ yɔ
     
     
🐻‍❄️    Kɩɖɩ ɖɩwɛ polar polar taa yɔ
     
     
🐨    Kowara
     
     
🐼    Pandar
     
     
🦥    Ɛjaɖɛ taa
     
     
🦦    Tɛm tɛɛ tɛɛ
     
     
🦨    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ pɩwɛ
     
     
🐾    NTƆM NƐ TƆM TƆM
     
     
🦃    TURUKI
     
     
🐔    Kɔkɔŋ
     
     
🐓    Kɔkɔyʋʋ
     
     
🐣    Kɩlʋʋ Hɔɔma Kɩɩyɩ
     
     
🐤    Kɔkɔŋ
     
     
🐥    Kɔkɔŋ ɛjaɖɛ taa
     
     
🐦    Suŋ
     
     
🐧    PENYINI
     
     
🕊    Kɩhɛyʋʋ
     
     
🦅    Kɩmʋʋ
     
     
🦆    Pɩɩkɛ-wɛ kʋɖʋm
     
     
🦢    Tɛmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
🦉    Kɩɖaʋ taa tʋmɩyɛ
     
     
🦤    Ɛbɛ ɖɩ-taa se dodo?
     
     
🪶    Tɛm tɛɛ
     
     
🦩    Flamingo
     
     
🦚    Pocock
     
     
🦜    Penott
     
     
🪽    PƐPƐƐYƐ TƆM TƆM
     
     
🐦‍⬛    Ɛzɩma ɛyaa kpɩlaɣ yɔ
     
     
🪿    Tɛmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
🐸    Kɩɖɛwa
     
     
🐊    Kɩɖɛwa
     
     
🐢    Kɩɖaʋ
     
     
🦎    TƆM
     
     
🐍    TƆM
     
     
🐲    Tɛm ɛsɩndaa
     
     
🐉    Tɛm naɖɩyɛ
     
     
🦕    Sauropod kpɩna
     
     
🐳    Paa paɣzʋʋ lɩm yɔ, paawɛ-wɛ
     
     
🐋    Waa yɔɔ nɛ payaɣ se wɛɛkɩ
     
     
🐬    Dolphine
     
     
🦭    Ɛyaa mayaɣ
     
     
🐟    Kɩŋ
     
     
🐠    Tɛtʋ taa kpɩna
     
     
🐡    Castɛɛ
     
     
🦈    Kɩɖɩ
     
     
🐙    Kɩɖɩ kpɩna
     
     
🐚    Tɩm kɩkpɛndɩnʋʋ taa tʋmɩyɛ
     
     
🪸    Kɩɩm
     
     
🪼    Pɩsɩ-ɖʋ
     
     
🐌    Kɔkɔŋ
     
     
🦋    KPƆLƖYƐ
     
     
🐛    Kɩɖɛwa nakʋyʋ taa
     
     
🐜    Kɩɩyɩ
     
     
🐝    KƆLƆYƐ KƆLƆŊ
     
     
🪲    TƆM
     
     
🐞    Ladybird
     
     
🦗    Kɩlɩ-kʋ
     
     
🪳    Kɩɖɛyɩ
     
     
🕷    Tɔm mayaɣ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
🕸    Kɩɩm Kɩɖɩ Kɩɖɩ
     
     
🦂    Kɩɖaɣlʋʋ
     
     
🦟    Kɩɖɛwa
     
     
🪰    Ɛsɔdaa
     
     
🪱    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🦠    TƆM KƆKƆLƆŊ
     
     
💐    Hɛtʋ tʋmɩyɛ
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    Hɛɣtʋ kɩbanzɩ
     
     
🪷    Llotus hɩɖɛ
     
     
🏵    Rose
     
     
🌹    Rose
     
     
🥀    Hɩɖʋʋ ŋgʋ kɩwɛɛ yɔ kɩ-taa
     
     
🌺    Tɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɩ-taa yɔ
     
     
🌻    Tɩm anélofèm taa
     
     
🌼    Lʋlʋʋ tʋmɩyɛ
     
     
🌷    TAKAYAA WƐLƖKƖYƖƲ
     
     
🪻    Tɩŋ weyi payaɣ se hyamatrond yɔ
     
     
🌱    Pɩlʋʋ ŋgʋ kɩɩwɛ ɖeu yɔ
     
     
🪴    Tɩŋ weyi payaɣ yɔ, ɩ-taa
     
     
🌲    Tɩʋ ŋgʋ kɩwɛ hɔɔlʋʋ taa yɔ
     
     
🌳    Tɩŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩla yɔ, ɩ-taa
     
     
🌴    Tɩm taa
     
     
🌵    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🌾    Nɛ pʋtɔdɩyɛ naɖɩyɛ
     
     
🌿    Tɩŋ
     
     
☘    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla yɔ
     
     
🍀    Tɩŋ naanza
     
     
🍁    Maple hɩla
     
     
🍂    TƆM NƐ PƆLƆLƆ TƆM
     
     
🍃    Tɩŋ weyi ɩwɛɛ nɛ ɩhɛyɩɣ helim taa yɔ
     
     
🪹    Kɩɖʋtʋ ndʋ tɩɩwɛ pɩ-taa yɔ
     
     
🪺    Tɩŋnɩ ɖa-tʋmɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩla
     
     
🍇    Viiñi ñɩmɩyɛ taa
     
     
🍈    Tɩm tɛɛ taa
     
     
🍉    TƆM
     
     
🍊    Brain Tɩma
     
     
🍋    Tɩm
     
     
🍌    Kɔmɩŋ
     
     
🍍    Pɩɩkɛ pʋyʋ
     
     
🥭    Manduuma
     
     
🍎    Pɔpɔ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🍏    Pɩmʋʋ ŋgʋ kɩwɛ hɔɔlʋʋ taa yɔ
     
     
🍐    Pamayɩsɩ
     
     
🍑    Walter
     
     
🍒    Seri piye
     
     
🍓    Strawberry
     
     
🫐    Lawbracberry
     
     
🥝    Kiwifruit
     
     
🍅    Tomato
     
     
🫒    OLII
     
     
🥥    Kokonaa
     
     
🥑    Aokado
     
     
🍆    Peeɖe Cerong
     
     
🥔    Tɔmɩŋ nɩɩyɩ taa
     
     
🥕    Karrot yɔɔ
     
     
🌽    Tɩm tɛɛ tɛɛ tɛɛ
     
     
🌶    Tɔɔyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ yɔ
     
     
🫑    Tɔɔyɛ kɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
🥒    Kɔmɩŋ yɔɔ
     
     
🥬    Tɩm hɔɔlʋʋ
     
     
🥦    Tɔnaɣ ŋga payaɣ se cauliflower
     
     
🧄    TSƐYƐ-TAA YƆƆ
     
     
🧅    TƆSƆLA NƐ TƆM TƆM
     
     
🍄    TƆM NƐ TƆM TƆM
     
     
🥜    Kɩɖɛwa
     
     
🫘    Tɔmɩŋ nɩɩyɩ taa
     
     
🌰    Tɔtɔlɩm tʋmɩyɛ
     
     
🫚    Lawɛya Tɩŋ Tɩŋ Tɩŋ
     
     
🫛    Tɩŋ tɛɛ tɛɛ tɛɛ yɔ, pɩ-yɔɔ
     
     
🍞    Kɔkpɔnʋʋ
     
     
🥐    Tɔm ndʋ tɩwɛ heŋ hɔɔlʋʋ taa yɔ
     
     
🥖    Kɔkpɔnɩ kɩɖaʋ
     
     
🫓    Kɔkpɔnɩ sɔsɔʋ
     
     
🥨    Kɔkpɔnɩ ŋga paakpaɣ yɔ
     
     
🥯    Kɔkpɔnɩ Priscii
     
     
🥞    Tɩŋɩyaa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🧇    Huaff kpɔnʋ
     
     
🧀    Tɛmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ pɩ-taa yɔ
     
     
🍖    Tomnaɣ yɔɔ nɩɣa taa
     
     
🍗    Hɔŋ naʋ
     
     
🥩    Tomnaɣ kʋɖʋm
     
     
🥓    Tomnaɣ
     
     
🍔    Hamburger
     
     
🍟    Pɩɩkɛ pʋtɔdɩyɛ naɖɩyɛ
     
     
🍕    Pisa


🌭    Hɔsɔŋ ŋga kaawɛ yɔ, ka-taa
     
     
🥪    Takayaɣ ŋga payaɣ se mayaɣ
     
     
🌮    Tɩŋ kpɩna taa tʋmɩyɛ
     
     
🌯    Mɛkɩsiiki kʋnʋŋ taa kpɔkpɔɔ
     
     
🫔    Tɩm ŋga paawɛ yɔ, ka-taa
     
     
🥙    Tɔzɩ takayɩsɩ sakɩyɛ
     
     
🧆    Ssalada takayɩsɩ
     
     
🥚    Tɩm yɔɔ
     
     
🍳    Tɔɔnaɣ tɔɔnaɣ
     
     
🥘    Tɔɔnaɣ ŋga kaatasɩ yɔ
     
     
🍲    Tɔnaɣ ŋga kaawɛ kʋɖʋm taa
     
     
🫕    Nɛ sɩm tɛɛ
     
     
🥣    Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛ-taa yɔ kɩ-taa
     
     
🥗    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🍿    Popcorn
     
     
🧈    Pɛtɛɛ
     
     
🧂    TƆM
     
     
🥫    Tɔɔnaɣ ŋga palabɩ-wɛ yɔ
     
     
🍱    Aɖakaɣ ŋga kaawɛ nɔɔ yɔ
     
     
🍘    Kɔkpɔnɩ ŋga paawɛ yɔ
     
     
🍙    Tɔɔnaɣ tʋmɩyɛ
     
     
🍚    Pɩɩkɛ pʋtɔdɩyɛ
     
     
🍛    Tɔɔnaɣ ŋga ka-taa yɔ
     
     
🍜    Tɩm yɔɔ cɛtɩm
     
     
🍝    Tɩŋɩyaa maɣmaɣ
     
     
🍠    Tɔɔyɛ tɛɛ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ-wɛ
     
     
🍢    ODEN
     
     
🍣    Sushi
     
     
🍤    Tɩɩkpaɣ lɩm nɛ ɖɩkpaɣ-ɩ
     
     
🍥    Yaa alleyt sorbet
     
     
🥮    Fenaɣ kpekpeka
     
     
🍡    Dango
     
     
🥟    Tɩma tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ yɔ
     
     
🥠    Kpaŋkɩ kɩbaŋʋ
     
     
🥡    Aɖakaɣ ŋga pɛpɛdɩɣ ɛjaɖɛ taa yɔ
     
     
🦀    Kɩmɩ-kʋ
     
     
🦞    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla
     
     
🦐    Kɩhɛkʋ taa
     
     
🦑    Squid
     
     
🦪    TƆM NƐ TƆM TƆM TƆM
     
     
🍦    Ɛyaa mba paawɛ ñɩm yɔ
     
     
🍧    Tɩɩkɛ paɣtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ
     
     
🍨    GRATIE-SE
     
     
🍩    Tɩŋ kɩbaŋ taa tʋmɩyɛ
     
     
🍪    Tony
     
     
🎂    Palʋlʋʋ taa kaaʋ
     
     
🍰    Lefèble Kpaatɩ taa
     
     
🧁    Kɔmɩŋ weyi ɛwɛ takayɩsɩ taa yɔ
     
     
🥧    Ɛñɩnɩɣ se ɛla mbʋ
     
     
🍫    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🍬    Sɛmɩ
     
     
🍭    Baseball mayaaʋ taa tʋmɩyɛ
     
     
🍮    Kɩɩɩkɛ Kɩm Tɔɔʋ
     
     
🍯    Nɛ ɖɛʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ
     
     
🍼    Piya ñɩɣa taa ñɩma
     
     
🥛    Mɩnɩya kʋɖʋm kʋɖʋm
     
     
☕    SƆLƆM SƆLƆM YƆƆ
     
     
🫖    Tɩŋga kaawɛ ɖa-taa
     
     
🍵    Tee ŋgʋ kɩfɛyɩ tʋmɩyɛ yɔ kɩ-
     
     
🍶    Vɛɛ kɩbanʋ
     
     
🍾    Kɩɖɩ paakpaɣ-ɩ nɛ pama-ɩ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🍷    Sʋlʋm kpɛlɩkʋʋ
     
     
🍸    Sɔʋ ñɔʋ kpɛlɩkʋʋ
     
     
🍹    SƆƆLU YƆƆ SƆƆLU
     
     
🍺    Sɔlʋm ñɔʋ taa
     
     
🍻    Sɔlʋm ŋgʋ kɩwɛ nɔɔ yɔ kɩ-taa
     
     
🥂    Kpaɣ-kʋ
     
     
🥃    Pɩɩkɛ pɩ-taa tʋmɩyɛ
     
     
🫗    Pɩtʋʋ nʋmɔʋ taa
     
     
🥤    Kɔmkpɛlɩkʋʋ ŋgʋ kɩwɛ
     
     
🧋    Tee
     
     
🧃    Sɔɔlʋʋ Aɖakaɣ
     
     
🧉    NƐ ƐLƖKƖLA KƖTAA
     
     
🧊    Kɩɖaʋ
     
     
🥢    Tɩŋɩɣnɩ copie yɔɔ
     
     
🍽    Ɛkpaɣ kpaŋʋʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ
     
     
🍴    Pɩɩkɛ laɣɖɛ nɛ nʋmɔʋ
     
     
🥄    Kɔñɔmɩŋ
     
     
🔪    Tɔnaɣ laɣɖɛ
     
     
🫙    Tɩma kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖoŋ yɔ
     
     
🏺    Nɛ nesi naalɛ taa tʋmɩyɛ naalɛ
     
     
🌍    Eropɩ-Afrika tɛtʋ yɔɔ
     
     
🌎    Tɛtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ Amerika ɛjaɖɛ taa yɔ
     
     
🌏    AZII TƆM YƆƆ-Ositralii
     
     
🌐    Tɛtʋ yɔɔ kpeekpe ŋgʋ kɩ-taa ɖɩwɛ-wɛ yɔ
     
     
🗺    Ɛjaɖɛ yɔɔ maɖɛyɛ
     
     
🗾    Japɔŋ ɛjaɖɛ taa kɩlɛmʋʋ
     
     
🧭    Kɔmpasɩ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
🏔    Pʋŋ wena asɛyʋʋ kaɣ-ɩ yɔ
     
     
⛰    Pʋŋ
     
     
🌋    Pɩŋ yɔɔ
     
     
🗻    Fuji Pʋʋ
     
     
🏕    Kɩɖɛwa nakʋyʋ taa
     
     
🏖    Ɛɖɛɛnɩ ɛyaa mba paawɛ ɛjaɖɛ taa
     
     
🏜    Kɩñɩm taa
     
     
🏝    Hɛtʋ kɩbaŋ taa
     
     
🏞    Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa mba paawɛ
     
     
🏟    Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🏛    Kpaɣzʋʋ ŋgʋ kɩ-taa payaɣ
     
     
🏗    Kpaŋʋʋ maʋ tʋmɩyɛ
     
     
🧱    Tɩkpɛlɩkʋʋ
     
     
🪨    Pɩyɛ
     
     
🪵    ÑAYƐ
     
     
🛖    Kɩɣa ŋga ka-taa
     
     
🏘    ɖɩɣa
     
     
🏚    Tɩsɩ nzɩ sɩɩlabɩ-sɩ yɔ
     
     
🏠    ɖɩɣa
     
     
🏡    ɖɩɣa ŋga kaɖaɣ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
🏢    Tɛmɩyɛ naɖɩyɛ taa
     
     
🏣    Japɔŋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ takayɩsɩ yɔ
     
     
🏤    Post lɛɛkʋ taa
     
     
🏥    Ɛkɔtɔ
     
     
🏦    Banka
     
     
🏨    Agɔma ɖɩɣa taa
     
     
🏩    Sɔɔlɩm tʋmɩyɛ
     
     
🏪    Takayaɣ nakɛyɛ taa
     
     
🏫    SUSULU
     
     
🏬    Takayaɣ sɔsɔʋ
     
     
🏭    Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ
     
     
🏯    Japɔŋ ɖɩɣa taa
     
     
🏰    Tɩm ŋga ka-taa ɖɩɩwɛɛ yɔ
     
     
💒    NƆNDƆKƐ NƆ
     
     
🗼    Tokio Tɩŋ
     
     
🗽    Ɛsɔ ɛsɔ Liberty
     
     
⛪    COGENDUA
     
     
🕌    Tɔmque Ɛsɔ sɛtʋ
     
     
🛕    Hindu templo
     
     
🕍    Sinagoga
     
     
⛩    Shinto Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ
     
     
🕋    Kaaba ɖɩɣa
     
     
⛲    TƆM
     
     
⛺    Kizinziku
     
     
🌁    Mɔntɔzɩ-m
     
     
🌃    Ðoo wena a-taa tɩɩnzɩ wɛɛ yɔ, a-taa
     
     
🏙    TENE TƆM TƆM TƆM
     
     
🌄    Wɩsɩ wɩsɩ tɛŋ pʋʋ taa
     
     
🌅    Wɩsɩ kʋyʋʋ.
     
     
🌆    Tɛtʋ ndʋ tɩwɛ ɖoo alɩwaatʋ taa yɔ tɩ-taa
     
     
🌇    WɩYI TƆM
     
     
🌉    Too taa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖoo taa
     
     
♨    PƆLƆMƆŊ YƆƆ TƆM
     
     
🎠    Kpaŋñɩŋnʋ ŋgʋ kɩcɛyɩɣ
     
     
🛝    Pɩwɛɛ nɛ ɖɩhɩyɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ
     
     
🎡    Kɔsɔɔyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɩ-taa yɔ
     
     
🎢    Pʋŋ yɔɔ nɛ ɖɩkpaɣ ɖoŋ ɖoŋ
     
     
💈    Tɩŋ weyi ɛkpɛlɩkɩ yɔ ɩ-yɔɔ
     
     
🎪    Kizinziku ŋgʋ kɩ-taa ɖɩkaɣ
     
     
🚂    Lɔɔsɔyɛ sɔsɔyɛ taa
     
     
🚃    Tɛɛkɛʋ lɔɔɖɩyɛ
     
     
🚄    Suluku ŋgʋ kɩwɛ ɖeu nɛ kɩwɛɛ nɛ
     
     
🚅    Suluku ŋgʋ kɩwɛ ɖoŋ yɔ kɩ-taa
     
     
🚆    Suluku
     
     
🚇    Tɛrɔma suluku
     
     
🚈    Tɩɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ
     
     
🚉    ƐSƖKƖLƖKƖYƖŊ
     
     
🚊    Ɛsɔɔlaa se ɛsʋʋ lɔɔɖɩyɛ
     
     
🚝    Tɛɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ nʋmɔʋ taa yɔ
     
     
🚞    Sɔsɔʋ suluku pʋŋ taa
     
     
🚋    Ɛsɔɔlaa se ɛsʋʋ lɔɔɖɩyɛ
     
     
🚌    Lɔɖɩyɛ
     
     
🚍    Lɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩkɔŋ yɔ, ɖɩ-taa
     
     
🚎    Lɔɔyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ ɖɩ-taa
     
     
🚐    Lɔɔɖa cikpeɖe nakʋyʋ
     
     
🚑    Ampolisi lɔɔɖɩyɛ
     
     
🚒    Taasɩ lɔɔɖɩyɛ
     
     
🚓    Polɔwaa lɔɔɖɩyɛ
     
     
🚔    Polɔyaa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩkatɩɣ yɔ ɖɩ-taa
     
     
🚕    Taxi
     
     
🚖    Taxi sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa pɔkɔŋ yɔ kɩ
     
     
🚗    Lɔɔɖɩyɛ
     
     
🚘    Lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩkɔŋ yɔ ɖɩ-taa
     
     
🚙    Lɔɖɩyɛ ŋgʋ palakɩ tʋmɩyɛ
     
     
🛻    Kɔɔsɔɔlaa nakɛyɛ taa
     
     
🚚    Lɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ yɔ
     
     
🚛    Pɔpɔyɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ-ɩ yɔ
     
     
🚜    Ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩla mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ
     
     
🏎    Peeɖe nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ
     
     
🏍    Moto
     
     
🛵    Moto cikpeɖe nakʋyʋ
     
     
🦽    Kɩɖɛwa nakɛyɛ tʋmɩyɛ nesi yɔɔ
     
     
🦼    Kɩɖɛɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ
     
     
🛺    Lɔpɔsɩ nʋmɔʋ taa
     
     
🚲    Cɛɛcɛ
     
     
🛴    Kɛɛkɛʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🛹    Tɩŋga paɣtʋ yɔɔ
     
     
🛼    Tɩɩɩwɛɛ nɛ ɖɩkpaɣ-ɩ nɛ ɖɩkpaɣ-
     
     
🚏    Lɔɔsɩ taa
     
     
🛣    NTAKAŊ NƐ NƆƆYƆƆ
     
     
🛤    Suluku nʋmɔʋ taa
     
     
🛢    Mɔrɔpɩ kpokpoko taa
     
     
⛽    Pɩtasɩ lɛ, paɣtʋ ndʋ tɩwɛ paɣtʋ
     
     
🛞    Kɩɖɛwa nakɛyɛ taa
     
     
🚨    Polɔwaa lɔɔɖɩyɛ taa mintʋsʋʋ
     
     
🚥    Mɩy-wɛ cɩɖɩ nɛ pɩwɛɛ se
     
     
🚦    MINASƐ MAAYƐ MAA MAAYƐ
     
     
🛑    TƆM MAYƖSƖYƖƲ TƆM
     
     
🚧    Maʋ Kpaŋʋʋ
     
     
⚓    TƆM NƐ
     
     
🛟    TƆM NƐ TƆM TƆM TƆM
     
     
⛵    Mɔsɔ
     
     
🛶    Mɔmʋʋ
     
     
🚤    MƐNƐ YƆƆ TƆM TƆM
     
     
🛳    Mɔlɛ ŋgʋ kɩwɛ ɛyaa yɔ kɩ-taa
     
     
⛴    Mɔlɛ ɖʋʋ
     
     
🛥    Mɔlɛ ŋga kaawɛ tɛmɛlɛsɩ taa yɔ
     
     
🚢    MƐNƐ
     
     
✈    Ɛsɔdaa ɛsɔdaa
     
     
🛩    Ɛsɔdaa ɛsɔdaa cikpeɖe
     
     
🛫    Ɛsɔdaa ɛsɔdaa kʋyʋʋ
     
     
🛬    Ɛsɔdaa ɛsɔdaa talɩ
     
     
🪂    Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa mba paawɛ pɔ-
     
     
💺    Kɩjaɖɛ taa
     
     
🚁    Ɛlɔdaa ɛsɔdaa
     
     
🚟    Sɔsɔʋ ŋgʋ kɩwɛ suluku yɔɔ yɔ
     
     
🚠    Pʋŋ yɔɔ egeetiye taa
     
     
🚡    Ɛyaa mba paawɛ lɔɔɖɩyɛ yɔɔ yɔ, pacaɣ
     
     
🛰    SATENAYE
     
     
🚀    Rɔma
     
     
🛸    Pɩtasɩ-ɖʋ kaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
🛎    Tʋmlaɖaa Kɩɖɩ
     
     
🧳    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🚪    NDƆŊ
     
     
🛗    Tɩnʋʋ nɛ ɖɩkpaɣ ɖa-taa
     
     
🪞    NTƆM NƐ
     
     
🪟    Wɛtʋ ndʋ tɩwɛ ɖeu yɔ tɩ-taa
     
     
🛏    Ɛjaɖɛ taa
     
     
🛋    Tɩm nɛ mintʋsʋʋ
     
     
🪑    Kɩzaɣ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
🚽    Kɩɖɛwa nakɛyɛ taa
     
     
🪠    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ.
     
     
🚿    Ɛzɩma ɖɩwɛɛ yɔ
     
     
🛁    Ɛzɩma payaɣ se "Ɛzɩma
     
     
🪤    Kɔmkpɛlɩkʋʋ
     
     
🪒    Tɩm-ŋ kaawɛ
     
     
🧴    Mɩnɩŋ taa ñɩma
     
     
🧷    Asirance liidiye
     
     
🧹    Kɩɖʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🧺    Kɩɖaʋ
     
     
🧻    Takayaɣ nakʋyʋ
     
     
🪣    Tɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ
     
     
🧼    Tɔsɔyɛ
     
     
🫧    Tɔɔyɛ yɔɔ nɛ ɛyaa mba paawɛ yɔ
     
     
🪥    Nɛ tɛɛ tɛɛ tɛɛ
     
     
🧽    Sɩm tʋmɩyɛ
     
     
🧯    Tɩŋ weyi ɩwɛ naʋ yɔ, ɩ-taa
     
     
🛒    Lɔɔɖɩyɛ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ
     
     
⌛    TƆM
     
     
⏳    Tɩɩtɩɖɛɣ-wɛ tʋmɩyɛ
     
     
⌚    CAA NƆ-TƆM TƆM
     
     
⏰    Ñɩm ŋgʋ kɩwɛ ɖeu yɔ kɩ-taa
     
     
⏱    LIZIINI NƐ
     
     
⏲    Ðɩɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ
     
     
🕰    Tɛm kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖɩɩɖʋʋ yɔ
     
     
🕛    Ñɩɣtʋ 12
     
     
🕧    12: 30
     
     
🕐    Kɔr.
     
     
🕜    1-3
     
     
🕑    Ñɩɣtʋ naalɛ
     
     
🕝    2: 30
     
     
🕒    Ñɩɣtʋ naadozo
     
     
🕞    3: 30
     
     
🕓    Ñɩɣtʋ naanza
     
     
🕟    4: 30
     
     
🕔    Ñɩɣtʋ 5
     
     
🕠    5: 30
     
     
🕕    Ñɩɣtʋ loɖo
     
     
🕡    6: 30
     
     
🕖    Ñɩɣtʋ 7
     
     
🕢    7: 30
     
     
🕗    Ñɩɣtʋ lutozo
     
     
🕣    8: 30
     
     
🕘    Ñɩɣtʋ nakʋyʋ
     
     
🕤    9: 30
     
     
🕙    Ñɩɣtʋ 10
     
     
🕥    10: 30
     
     
🕚    Kɩɖaʋ 10
     
     
🕦    11-15 JULY
     
     
🌑    FENA
     
     
🌒    FENA WƐƐ
     
     
🌓    FENA WƐƐ
     
     
🌔    FENA WƐƐ
     
     
🌕    FENA
     
     
🌖    Fenaɣ ŋga kaawɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa
     
     
🌗    FENA WƐƐ
     
     
🌘    FENA AYƆƆ TƆM TƆM
     
     
🌙    FENA
     
     
🌚    Fenaɣ ɛsɩndaa
     
     
🌛    FENA NƐ KƖTAA YƆ-TƆM
     
     
🌜    FENA NƐ KƖTAA YƆ-TƆM
     
     
🌡    TƆM NDƖYƖYƖƲ TƆM
     
     
☀    Wɩsɩ


🌝    FENA ƐZƖLA
     
     
🌞    Wɩsɩ wɛnɩ ɛsɩndaa
     
     
🪐    Pɩɩkɛ planɛte weyi ɛcɔtɩnɩ-ɩ
     
     
⭐    Tɩnzɩ
     
     
🌟    Tɩnzɩ nzɩ sɩmintʋsʋʋ yɔ
     
     
🌠    Tɩɩnzɩ nzɩ sɩɩwɛ yɔ sɩ-taa
     
     
🌌    Vocaie lactée
     
     
☁    Kɩmɩŋ taa
     
     
⛅    Wɩsɩ tɩŋ pʋwayɩ
     
     
⛈    Kɩmɩŋ weyi ɩwɛ nɛ tɛʋ yɔ, ɩwɛ ɖoŋ nɛ
     
     
🌤    Wɩsɩ tɩŋɩɣnɩ mɩŋ cikpetu yɔɔ
     
     
🌥    Wɩsɩ tɩŋɩɣnɩ mɩŋ sɔsɔŋ yɔɔ
     
     
🌦    Wɩsɩ tɩŋɩɣnɩ tɛʋ yɔɔ nɛ ɛyaa mba
     
     
🌧    Kɩmɩŋ weyi ɩwɛɛ nɛ tɛʋ sɔɔlaa yɔ
     
     
🌨    Ɛsɔsɔyɛ tɛɛ
     
     
🌩    Kɩmʋ ŋgʋ kɩwɛɛ yɔ kɩ-taa
     
     
🌪    SELUUU TƆM
     
     
🌫    KPƆLƖYƐ
     
     
🌬    Tɛm hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🌀    TƆM SƆƆLƖM TƆM
     
     
🌈    Kɩɖaʋ
     
     
🌂    Pɩɩwɛ-wɛ kaɖɛ
     
     
☂    Tɩnʋʋ taa tʋmɩyɛ
     
     
☔    Pɩɩlabɩ-ɖʋ tʋmɩyɛ
     
     
⛱    Tɛtʋ taa tʋmɩyɛ
     
     
⚡    KƆNDƆM SƆƆŊ
     
     
❄    Yɛkpɛlɩkɩ tʋmɩyɛ
     
     
☃    Ɛyʋ weyi ɛwɛ tɛtʋ taa yɔ
     
     
⛄    Ɛyʋ weyi ɛfɛyɩnɩ heluu yɔ
     
     
☄    Kɩɖɛwa nakɛyɛ
     
     
🔥    PE-YƆƆ
     
     
💧    TƆM NƐ TƆM YƆƆ TƆM
     
     
🌊    TƆM YƆƆ TƆM YƆƆ
     
     
🎃    Kalii mamintɛɛ taa
     
     
🎄    Kisiɣ tɩʋ
     
     
🎆    Tɔɔyɛ taa ñɩma mba paawɛ yɔ
     
     
🎇    Tɔɔkɩ nɛ pʋtɔdɩyɛ
     
     
🧨    Tɩŋɩyaa mba paakpaɣ yɔ
     
     
✨    Ðɩɩwɛɛ nɛ ɖɩla mbʋ
     
     
🎈    Pɩɩkɛ balloonaa
     
     
🎉    Nɛ alɩwaatʋ ndʋ payaɣ se "payaɣ
     
     
🎊    Takayaɣ ŋga kaawɛ tʋmɩyɛ nɖɩ
     
     
🎋    Tʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖeu yɔ kɩ-taa
     
     
🎍    Pɩɩkɛ ɖeu ñɩnʋʋ
     
     
🎎    Japɔŋ piya nakɛyɛ
     
     
🎏    Carpa tʋmɩyɛ
     
     
🎐    Fɛm Kɩɖɩ Kɩɖɩ
     
     
🎑    Fenasɩ taa sɔnzɩ nzɩ sɩlabɩ-ɖʋ
     
     
🧧    Tɩnaɣ sɔsɔʋ
     
     
🎀    Tɩm yɔɔ
     
     
🎁    Tɔm ndʋ tɩwɛ ɖɩ-taa yɔ, tɩlɩzɩ-ɖʋ
     
     
🎗    Tɔm yɔɔ tɔm tʋmɩyɛ
     
     
🎟    Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsʋʋ ɛgbɛyɛ taa
     
     
🎫    Tikiti
     
     
🎖    You maɣzɩm
     
     
🏆    Kʋhʋlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🏅    Lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩ-taa
     
     
🥇    Kajalaɣ hɛyʋʋ
     
     
🥈    Kɩhɛyʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ
     
     
🥉    Kɩhɛyʋʋ naadozo
     
     
⚽    Pococi
     
     
⚾    Baseball
     
     
🥎    Soptome
     
     
🏀    Basketball
     
     
🏐    Volleyball
     
     
🏈    Ɛtaazuunii paɣtʋ ndʋ tɩ-taa
     
     
🏉    Rugby Fombaŋʋ
     
     
🎾    Tennis
     
     
🥏    Kɩɖɛsɩ nzɩ sɩwɛ pɩ-taa yɔ
     
     
🎳    Tɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla pɩnzɩ
     
     
🏏    Cricket mayaɣ taa
     
     
🏑    Pɩlabɩ hɔckey
     
     
🏒    Yɔɔsɩ Kpaɣlʋʋ
     
     
🥍    Pɩlabɩ hɔckey
     
     
🏓    PENNIL
     
     
🏸    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ
     
     
🥊    Maakɔnɔ sɔɔndʋ
     
     
🥋    Karatel wondu
     
     
🥅    Tɩŋ weyi ɩcɔŋnɩ-ɩ yɔ ɩ-taa
     
     
⛳    TƆM MAYƲ CONTH TƆM
     
     
⛸    See Rice
     
     
🎣    Kɩmpam Kɩmʋʋ
     
     
🤿    Tɩm tɛɛ nɛ ɖɩkpaɣ-ɩ
     
     
🎽    Pɩtasɩ ɖama nɛ paɖʋʋ nesi tɛɛ
     
     
🎿    Tɩŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkpaɣ yɔ
     
     
🛷    Kpaŋnʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🥌    Pɩyɛ ŋgʋ kɩwɛ ɖɩ-taa yɔ
     
     
🎯    Ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ yɔ
     
     
🪀    Pɩɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ nɛ ɖɩtɩlɩ
     
     
🪁    Tɛm hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🎱    8 Tɛm
     
     
🔮    Cristal Pɩm taa tʋmɩyɛ
     
     
🪄    TƆM
     
     
🧿    Nazarɛr Tɩm yɔɔ maɣzɩm
     
     
🪬    Hamsa
     
     
🎮    Video yɔɔ
     
     
🕹    TƆM
     
     
🎰    Masɩ ŋga payaɣ se slot yɔ
     
     
🎲    Lɛmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩ-taa
     
     
🧩    Tɔm ndʋ tɩwɛ nʋmɔʋ taa yɔ, tɩ-taa
     
     
🧸    Teddy Cassembrɛ
     
     
🪅    Pinata
     
     
🪩    Pɩɩkɛ pʋcɔ nɛ pʋcɔ nɛ
     
     
🪆    Ɛwɛnɩ piya kɩbanzɩ yɔɔ
     
     
♠    Tɩm kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ
     
     
♥    Ɛzɩma ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ taa yɔ
     
     
♦    Tɩŋɩɣnɩ taamaɣ yɔɔ
     
     
♣    TƆM KƆLƆMƖYƐ TƆM
     
     
♟    Tɩnʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🃏    Pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ pɩwɛ-ɖʋ yɔ
     
     
🀄    Tɛm sɔsɔm
     
     
🎴    Pɩɩlakɩ hɛɣtʋ taa
     
     
🎭    KƆLƆMƖYƖŊ NƐ
     
     
🖼    Aɖakaɣ
     
     
🎨    TƆM KƆLƆMƆŊ TƆM TƆM
     
     
🧵    Tɩŋɩyaa tʋmɩyɛ
     
     
🪡    Tɩŋga ɖɩkpɛlɩkɩɣ wondu yɔ
     
     
🧶    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🪢    Tɛm tʋmɩyɛ
     
     
👓    NKƐYƐ NƐ YƆƆ TƆM
     
     
🕶    Wɩsɩ cɩɖɩ yɔɔ cɩɖɩ
     
     
🥽    Ɛzɩma ɖɩcɔŋnɩ ɖa-maɣmaɣ
     
     
🥼    Tɩɩtasɩ wɩlʋʋ wondu ndʋ tɩ-
     
     
🦺    Ðɩkandɩyɩ ɖa-maɣmaɣ ɛ-
     
     
👔    Kravaata
     
     
👕    Tt-maatɛm taa
     
     
👖    Jans kpɛlɩkʋʋ
     
     
🧣    Tɩm yɔɔ nɛ ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ
     
     
🧤    Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ
     
     
🧥    Kɩlɛmɩŋ weyi ɩ-taa
     
     
🧦    Tɩŋɩyaa pazɩ pazɩ
     
     
👗    Suu wondu
     
     
👘    Kimono wondu
     
     
🥻    Sarri
     
     
🩱    Sɔsuu wena a-taa ɖɩɩsɔɔlaa se
     
     
🩲    Tɔm ndʋ tɩwɛ pazɩ yɔ
     
     
🩳    Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖeu yɔ
     
     
👙    Bikini
     
     
👚    Halaa wondu suu
     
     
🪭    Nesi nzɩ sɩɩwɛ nesi taa yɔ sɩ-taa
     
     
👛    Tɩnʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
👜    Handʋ taaɖʋtʋ
     
     
👝    Tɩŋga payaɣ se "coss" yɔ
     
     
🛍    Tɩnaɣ ŋga payaɣ se takayɩsɩ
     
     
🎒    Takpaŋ yɔɔ
     
     
🩴    Nɩŋgbaŋʋʋ ŋgʋ payaɣ yɔ kɩ-taa
     
     
👞    Aabalaa naataŋ
     
     
👟    Nɩŋgbaŋʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🥾    Pʋʋ yɔɔ taabataŋ
     
     
🥿    Naataŋ weyi ɩwɛ ɖoŋ yɔ
     
     
👠    Naataŋ sɔsɔŋ
     
     
👡    Halaa naataŋ
     
     
🩰    Ballet naakɩŋ
     
     
👢    Halaa nabasɩ
     
     
🪮    Tɔñɔʋ ñɩm hɔɔlʋʋ
     
     
👑    Ahulaɣ
     
     
👒    Halaa tʋmɩyɛ
     
     
🎩    Kɩhɛyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🎓    Kɩm ŋgʋ kɩwɛ ɖeu yɔ kɩ-taa
     
     
🧢    Ɛkpaɣ nɔɔ kpɛlɩkʋʋ
     
     
🪖    Sɔjanaa ñɩm hɔʋ
     
     
⛑    Tʋmlaɖaa ñʋʋ yabʋ ñʋʋ taa
     
     
📿    Lɔzɩm
     
     
💄    Tɩm sɔsɔm
     
     
💍    TƆM NDƖYƐ TƆM
     
     
💎    Pɩɩɣa kɩbaŋ
     
     
🔇    Tɔm yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩhɛyɩ hɛɛɛ yɔ
     
     
🔈    Tɔm yɔɔdʋʋ yɔɔdʋʋ nɔɔ kɩbaŋ
     
     
🔉    Tɔm yɔɔdʋʋ tɔm tɩtɩtɩlɩ nɔɔ kɩbana
     
     
🔊    Tɔm yɔɔdʋʋ yɔɔdʋʋ nɔɔ kɩbaŋ
     
     
📢    Tɔm yɔɔdʋʋ
     
     
📣    Tɔm ndʋ tɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ
     
     
📯    Takayaɣ ŋga payaɣ-kɛ yɔ
     
     
🔔    Ñɩm
     
     
🔕    Tɩm ŋga kaawɛ nɛ kaawɛ-kɛ yɔ
     
     
🎼    Miteɣ maɣzɩm
     
     
🎵    Tɔm ndʋ tɩwɛ pɩ-taa yɔ
     
     
🎶    Tɔm ndʋ tɩwɛ pɩ-taa yɔ
     
     
🎙    Tɔɔyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ tɔm yɔ ɖɩ-taa
     
     
🎚    Lɩcɛrɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ laɖʋ
     
     
🎛    Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɩnɩɣ se
     
     
🎤    Mikropone
     
     
🎧    Tɩnɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ,
     
     
📻    RAYƆƆ
     
     
🎷    Sacsaxɔpɩ
     
     
🪗    Crédien
     
     
🎸    Gitara
     
     
🎹    Koyboard Miziki Tɔm
     
     
🎺    Kɩmɩŋ
     
     
🎻    Violonie
     
     
🪕    Banjo
     
     
🥁    Tɔɔyɛ taa ñɩma mba paawɛ yɔ
     
     
🪘    Tɛyɛ sɔsɔʋ
     
     
🪇    Malacas
     
     
🪈    Falɩm maɣmaɣ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
📱    Telefone
     
     
📲    Telefone ŋgʋ kɩwɛnɩ hɩla yɔ kɩ-taa
     
     
☎    Féliŋkɩ-ɖʋ
     
     
📞    Tɛtɛɛfɩŋ nɩɩyɩ taa mba mba
     
     
📟    Ɛyaa mba pañɩnɩɣ se pañɩnɩɣ-
     
     
📠    Masini ŋga payaɣ se fax yɔ
     
     
💾    Computadorɛrɩ
     
     
🔋    Bateri yɔɔ
     
     
🪫    Lɛtisiiki ɖoŋ ɖoŋ
     
     
🔌    Lɩstarɛtɛ tʋmɩyɛ
     
     
💻    Computadoratɛrɛ
     
     
🖥    Computadorɛm ŋga palɩzɩ-wɛ yɔ
     
     
🖨    MAYƆYƆ MAYƖSƖ MAYƲ
     
     
⌨    Kocyboard
     
     
🖱    Computadorɛrɛ taa wondu ndʋ tɩwɛ yɔ
     
     
🖲    Nʋmɔŋ weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
💽    Computadorɛm
     
     
💾    Pɩtasɩ-ɖʋ cɛcɛ
     
     
💿    CD-ROM
     
     
📀    dvd
     
     
🧮    Tɩɩtasɩ labʋ tʋmɩyɛ
     
     
🎥    Finema tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
🎞    Filim ŋgʋ kɩ-taa kɩlɛmɩŋ yɔ
     
     
📽    Finema maɣzɩm ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🎬    Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ kɩhɛyɩ-
     
     
📺    TƐZIYE TƐM
     
     
📷    Kɩmera
     
     
📸    Kamera weyi ɛwɛnɩ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ
     
     
📹    KAMARA
     
     
📼    VIDEO
     
     
🔍    Ɛwɩlɩ-wɛ nɩwaŋ taa
     
     
🔎    Yele nɛ ɛwɛɛ nɩwaŋ taa
     
     
🕯    Kandɩma
     
     
💡    Mɔlɛkɩ
     
     
🔦    Tɔtɔɔt
     
     
🏮    Mamɩyʋʋ Tɩnaa Tɩnaa
     
     
🪔    Mamɩsʋʋ ŋgʋ kɩ-taa diya yɔ
     
     
⚗    Aarenbich
     
     
🧪    Tɔm ndʋ tɩwɛ nʋmɔʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ
     
     
🧫    Tɩm ŋgʋ kɩwɛ pɩ-taa yɔ
     
     
🧬    dna
     
     
🔬    Mikroskopio
     
     
🔭    Telescope
     
     
📡    Ɛzɩma Satellite kaawɛ yɔ?
     
     
📔    Takayaɣ ŋga kaawɛ nɛ ka-taa tɔm
     
     
📕    TƆKƖYƖYƲ TƆM
     
     
📖    Takayaɣ ŋga kajalaɣ yɔ
     
     
📗    Takayaɣ ŋga kaawɛ kpokpo yɔ
     
     
📘    Takayaɣ ŋga kaawɛ kpɛlɩkʋʋ yɔ
     
     
📙    Takayaɣ ŋga kaawɛ nɔɔ yɔ
     
     
📚    Takayɩsɩ
     
     
📓    Takayaɣ nakɛyɛ
     
     
📒    Tɔm ndʋ tɩwɛ ɛjaɖɛ taa yɔ
     
     
📃    Tɔm ndʋ tɩwɛ takayɩsɩ yɔ tɩ-yɔɔ
     
     
📜    Nɛ ɖɩkpaɣ nʋmɔʋ
     
     
📄    Tɔm ndʋ tɩwɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
📰    Takayɔɔdʋʋ tɔm
     
     
🗞    Takayaɣ takayɩsɩ ŋga pama yɔ
     
     
📑    Takayaɣ taa takayɩsɩ maʋ
     
     
🔖    Takayɩsɩ mayaɣ taa
     
     
🏷    TƆM
     
     
💰    Liidiye tʋmɩyɛ
     
     
🪙    Liidiye
     
     
💴    Liliidiye nɖɩ ɖɩwɛ Jun yɔ ɖɩ-taa
     
     
💵    Darlaŋ liidiye
     
     
💶    Liliidiye nɖɩ ɖɩwɛ euro yɔ
     
     
💷    Liliidiye nɖɩ ɖɩwɛ paɣtʋ taa yɔ
     
     
💸    Liidiye nɖɩ ɖɩwɛnɩ hɛtɛŋ yɔ
     
     
💳    Karte yɔɔ
     
     
🧾    Takayaɣ ŋga ka-taa takayɩsɩ
     
     
💹    Aɖakaɣ ŋga kaawɛ nɛ wɩsɩ nɛ kaawɛ
     
     
✉    Tɛm hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
📧    E-mail
     
     
📨    Ɛma-m nʋmɔʋ se mankpaɣ-m
     
     
📩    Ɛyaa mba paawɛ hɩla yɔ, pɛwɛ
     
     
📤    Tɩm ɖuɖu tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa
     
     
📥    Kɔzɩ liidiye takayɩsɩ yɔɔ
     
     
📦    TƆM KPƆLƖYƖŊ
     
     
📫    Pɩcɛyɩ takayaɣ mayaɣ ŋga paawɛ takayɩsɩ yɔ
     
     
📪    Takayaɣ ŋga paakpaɣ nɛ takayɩsɩ mayaɣ ŋga
     
     
📬    Ñɩnɩɣ takayɩsɩ caɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa mayaɣ
     
     
📭    Tɩlɩ takayaɣ takayɩsɩ yɔɔ
     
     
📮    Tɔrɔma
     
     
🗳    Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa mba paakpaɣ ɛyaa se paɖʋʋ
     
     
✏    Lɩcɛsɩ
     
     
✒    Kɩlɛmɩŋ kɩkpɛlɩkʋʋ
     
     
🖋    Tɩm maɣzɩm taa
     
     
🖊    Pɩtasɩ
     
     
🖌    MAAYƐ MAA TƆM TƆM
     
     
🖍    Kɩlɛyɩ
     
     
📝    Tɩmaɣzɩm mayaɣ taa
     
     
💼    Tɩnaɣ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
📁    TƆM KPAKƖYƖYƖƲ TƆM
     
     
📂    TƆYƆƆ FOLIATY NƐ TƆM
     
     
🗂    Takataawaa yɔɔ tɔm tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
📅    Kalandriye
     
     
📆    Kɩɖɛyʋʋ Kalandriye


🗒    Takayaɣ ŋga pama tɔm yɔ
     
     
🗓    Kalandriye ŋgʋ kɩcɛyɩ yɔ
     
     
📇    Kaadi yɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ kaɖɛ yɔ tɩ-yɔɔ
     
     
📈    Aɖakaɣ ŋga kaawɛ nɛ kaasɩnɩ-
     
     
📉    Aɖakaɣ ŋga kʋɖʋmaɣ ŋga
     
     
📊    Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ yɔ?
     
     
📋    TƆM KPƐKPƐLƖYƖŊ
     
     
📌    Kɩlɛmɩŋ weyi ɩsɩɣnɩ-ɖʋ yɔ
     
     
📍    Kɩlɛmɩŋ kɩbaŋ nakʋyʋ
     
     
📎    TƆM MAAKPAKƖYƖYƖƲ
     
     
🖇    KƆLƆMƖYƖŊ NƐ
     
     
📏    Ɛzɩma ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩtɩŋnɩ
     
     
📐    Triangle
     
     
✂    Tɔmɩŋ tɛɛ
     
     
🗃    Takayaɣ takayɩsɩ aɖakaɣ
     
     
🗄    Tɔm kɩbaŋʋ taa caɖaʋ
     
     
🗑    Tɩɩɩwɛɛ nɛ ɖɩtaatɔlɩ
     
     
🔒    Ɛlɛ ɛtɩŋnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ
     
     
🔓    ƐYƆƆ PƖLƖSƖLƖ TƆM
     
     
🔏    Tɩma takayɩsɩ
     
     
🔐    Tɩŋnɩ cɩɖɩ yɔɔ nɛ ɖɩkpaɣ-wɛ
     
     
🔑    Kɩɖɛwa nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ
     
     
🗝    Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɛ caanaʋ taa yɔ
     
     
🔨    Ɛzɩma tɛɛ yɔ
     
     
🪓    Kɩɖaɣlʋʋ
     
     
⛏    Lɩzɩyʋ
     
     
⚒    Pɩɩkɛ maasɩ yɔɔ tɛɛ
     
     
🛠    Tɔma nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ yɔ
     
     
🗡    Kɩlaɣa
     
     
⚔    PƖSƖNAA YƆƆ YƆƆ
     
     
🔫    Tɩm maɣzɩm
     
     
🪃    Tɔm ndʋ tɩwɛ ɖɩ-taa yɔ, tɩ-taa
     
     
🏹    Tɩŋɩɣnʋʋ nɛ kɩɖaʋ
     
     
🛡    Kɩzʋʋ
     
     
🪚    Tɩŋaɣ-tʋ tʋmɩyɛ
     
     
🔧    Kʋñɔmɩŋ weyi ɩkɔm nɛ
     
     
🪛    Tɩŋɩɣnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ
     
     
🔩    Tɔmɩŋ nɛ tɔlʋʋ
     
     
⚙    Tɛma tɛɛ
     
     
🗜    Tɩm yɔɔ nɛ ɖɩkpaɣ-wɛ
     
     
⚖    Tɩŋɩŋ weyi ɩmʋna yɔ
     
     
🦯    Tɩŋ kɩlɛmɩŋ taa
     
     
🔗    TƆM
     
     
⛓    KƐLƖKƖYƖŊ KƖTƖŊ
     
     
🪝    Kɩɖɩ ɖɩɩwɛ ɖɩ-taa yɔ
     
     
🧰    Tɩnaa ñɩma caɖaʋ
     
     
🧲    Tɩɩlɩɣnɩ-ɖʋ cɛtɩm
     
     
🪜    Tɩm yɔɔ nɛ ɛyaa mba paawɛ yɔ
     
     
💉    Kɩɖaɣlʋʋ
     
     
🩸    Cɩcalɩm tɛɛ kʋɖʋm
     
     
💊    Tɔkɔŋ
     
     
🩹    Kɩɖʋsɩ ŋgʋ kɩcɔŋnɩ-ɖʋ yɔ
     
     
🩼    Tɩŋ ɖʋtʋ
     
     
🩺    Tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ
     
     
🩻    XX-Rays
     
     
🚬    Sɔguu ñɔgʋʋ taa
     
     
⚰    AKƆKƆŊ
     
     
🪦    Pɩlaʋ pɩ-taa
     
     
⚱    Kɩɖaɣyaa
     
     
🗿    Moizi kpɩna kpɩna yɔɔ kpɩna
     
     
🪧    Takayaɣ ŋga pama yɔ
     
     
🪪    Takayaɣ kaakɛ mayaɣ nakɛyɛ
     
     
🏧    Tɔm ndʋ tɩwɛ ATM taa yɔ tɩ-taa
     
     
🚮    Tɩma ɖɩwɛɛ nɛ
     
     
🚰    Sɔʋ lɩm
     
     
♿    Kɩɖɛɛnɩ ɛyaa mayaɣ
     
     
🚹    Aabalaa kʋnʋŋ taa
     
     
🚺    Halaa mba paawɛ pa-taa yɔ
     
     
🚻    PƆLƆMƆƆ
     
     
🚼    Pɩɣa ŋga ka-taa Ɛsɔ
     
     
🚾    Tɛm tɛɛ tɛɛ taa ñɩm taa
     
     
🛂    PAAKATAA NƐ PAAKATAA
     
     
🛃    Tɛmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ
     
     
🛄    Tɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ
     
     
🛅    Tɩŋ weyi ɩtaasɩm yɔ, ɩ-yɔɔ
     
     
⚠    PAAKAɣ-ɖʋ Ɛsɔ Lɩmaɣza
     
     
🚸    PE-PE
     
     
⛔    Paataasʋʋ se ɖɩsʋʋ nʋmɔʋ taa
     
     
🚫    TƆM NƐ ƐTƆM PAAKALAA
     
     
🚳    Pɩɩtaakpaɣ-ɖʋ cɛɛcɛ yɔɔ
     
     
🚭    Paakpaɣ sɩgaa ñɔʋ
     
     
🚯    Pɩtaakpaɣ se ɖɩtaatɔlɩ hɔɔlʋʋ
     
     
🚱    PƖTƆM SƆƆM YƆƆ
     
     
🚷    Paataawɛɛ nʋmɔʋ taa
     
     
📵    Tɛtɛ fɛyɩ fɛyɩ
     
     
🔞    Mba paawɛnɩ pɩnzɩ 18 yɔ
     
     
☢    Tɩɩɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ pɩwɛ
     
     
☣    Kɩñɩnʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tomnaɣ yɔɔ
     
     
⬆    Tɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩcɔ
     
     
↗    Wɩlɩ nɩwaŋ kɩmɩyɛ nɛ ɛɖɛɛ
     
     
➡    Nɩwaŋ naɖɩyɛ taa
     
     
↘    Ɛwɛɛ nɛ ɛwɛɛ nɩwaŋ taa
     
     
⬇    Ɛyaa mba paawɛ nɛ paɖʋʋ-wɛ yɔ,
     
     
↙    Ɛwɩlɩɣ nɩwaŋ kɩɩnʋʋ
     
     
⬅    Nɩwaŋ naɖɩyɛ taa
     
     
↖    Nɛ kɩmɩyɛ nɩwaŋ taa
     
     
↕    Hɩla lɛɛtʋ nɛ kɩɖaʋ lɛɛtʋ
     
     
↔    Tɩŋɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɩlɩɣ yɔ
     
     
↩    Nɩwaŋ kɩɩnʋʋ ŋgʋ kɩwɛɛ nɩwaŋ taa yɔ
     
     
↪    Nɛ nɩwaŋ taa kɩmɩyɛ wɛɛ nɛ ɛwɛɛ
     
     
⤴    Nɛ kɩmɩyɛ nɩwaŋ taa ñɩma wɛɛ nɛ
     
     
⤵    Nɩmɩyɛ nɩwaŋ taa ñɩma ŋga kaawɛ nɛ
     
     
🔃    Tɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩwɛɛ nɛ
     
     
🔄    NYƆƆ
     
     
🔙    Ɛyaa mba paɖaɣnɩ-wɛ nɛ pɛɖɛɣ
     
     
🔚    ƐYƆƆDƆƆ TƆM TƆM
     
     
🔛    Tee! Tɩŋɩŋ
     
     
🔜    NATSƖM NƐ TƆM
     
     
🔝    Tɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ yɔ
     
     
🛐    Ɛsɔ sɛtʋ lone taa
     
     
⚛    Tomii mayaɣ ŋga payaɣ se
     
     
🕉    Aug.
     
     
✡    Daviid tɩɩnzɩ
     
     
☸    Tɩŋga paɣtʋ taa
     
     
☯    Yyang nɛ halaa
     
     
✝    Latine Crações
     
     
☦    Ortodoktiki Krɩs
     
     
☪    Févéon), Sept.
     
     
☮    Laŋhɛzɩyɛ wɩlʋʋ
     
     
🕎    Candelaa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
🔯    Tɩɩnzɩ nzɩ sɩwɛ hɔɔlʋʋ loɖo yɔ
     
     
🪯    Kandada
     
     
♈    Aties ɛjaɖɛ taa
     
     
♉    Taurus tʋmɩyɛ
     
     
♊    Gemini
     
     
♋    Kansɛrɩ kʋdɔŋ taa.
     
     
♌    Leo
     
     
♍    Himenia
     
     
♎    Libra tɛtʋ taa
     
     
♏    Ɛsɔdaa sɩnʋʋ
     
     
♐    Tɛmɩyɛ caɣʋ taa caɣʋ
     
     
♑    Capricorn
     
     
♒    Tɩm ŋgʋ payaɣ se Aquarius yɔ
     
     
♓    Kɩɖɩ ɖɩɩwɛ kpɩna taa yɔ
     
     
⛎    Tɩm Cɩɖɩ Kɩɖɩ Kɩɖɩ
     
     
🔀    TƆM
     
     
🔁    Tɩyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩ-taa
     
     
🔂    Tɩyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩ-taa
     
     
▶    Pɩtɩŋnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩhɔɔlɩ-
     
     
⏩    ƐYƆƆYƆƲ TƆM TƆM
     
     
⏭    Tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-taa
     
     
⏯    TƆM YƐ TƆM TƆM TƆM
     
     
◀    Pɩtasɩ-ɖʋ ɖa-taa
     
     
⏪    Pɩtʋʋ nɛ paɖʋʋ-wɛ kaaʋ
     
     
⏮    TƆM
     
     
🔼    Ɛsɔdaa
     
     
⏫    TƆM
     
     
🔽    PƖKƖYƖLƖKƖYƖƲ
     
     
⏬    TƆM TƆM LƐƐLƐƐLƐ
     
     
⏸    NƐ TƆM
     
     
⏹    Yele nɛ Ɛsɔ Yele
     
     
⏺    Tɛmɩyɛ nɖɩ ɖɩmaɣzɩɣ yɔ
     
     
⏏    TƆM KPALƖYƐ
     
     
🎦    Filim ɖɩɣa ŋga ka-taa
     
     
🔅    Mmintʋsʋʋ taa tɔm tʋmɩyɛ
     
     
🔆    TƆM
     
     
📶    TƆM NƐ
     
     
🛜    Ɛfɛyɩ-ɩ tʋmɩyɛ
     
     
📳    Ɛzɩma sɔɔndʋ kpaɣ-ɖʋ yɔ
     
     
📴    Pɩcɛyɩ telefone yɔɔ
     
     
     
♀    Halaa Ɛsɔ Wɩlɩɣ
     
     
♂    Ɛyaa mba paawɛ pa-mayaɣ taa yɔ
     
     
⚧    Ɛyaa mba paacɛkɩ-wɛ nɛ
     
     
✖    Ɛɖɛwa nɛ ɛɖɛwa kpem
     
     
➕    Mba?
     
     
➖    MBA ƐKPAKƖLƖKƖYƖƲ
     
     
➗    Tɛyʋʋ
     
     
🟰    Kɩñɩnʋʋ sɔsɔʋ nɛ sɔsɔʋ
     
     
♾    Sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɩwɛ ɖeu yɔ
     
     
‼    TƆM MAYƆƆ NAA TƆM TƆM
     
     
⁉    TƆM
     
     
❓    Tɔm pɔzʋʋ sɔsɔʋ
     
     
❔    Tɔm pɔzʋʋ tɔm
     
     
❕    TƆM
     
     
❗    TƆM
     
     
〰    Tɔm ndʋ tɩ-taa:
     
     
💱    Liidiye lɛɣzʋʋ
     
     
💲    DOLAA MAYƲ YƆƆ
     
     
⚕    Tɔkɔtɔnaa mayaɣ
     
     
♻    Tɩŋɩɣnɩ mayaɣ ŋga palɩzɩ
     
     
⚜    Hɛtʋ ndʋ tɩwɛ hɛtʋ yɔ tɩ-taa
     
     
🔱    Tɩnʋʋ naadozo
     
     
📛    Hɩɖɛ mayaɣ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
🔰    Japonaa tɔm mayaɣ ŋga payaɣ se "
     
     
⭕    Kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖeu yɔ kɩ
     
     
✅    Tɔm Yɔɔdʋʋ
     
     
☑    Kpaɣnɩ liidiye takayɩsɩ nzɩ sɩwɛɛ yɔ
     
     
✔    Ɛyaa mayaɣ ŋga palɩzɩ yɔ
     
     
❌    Cruz mayaɣ ŋga kaawɛ yɔ
     
     
❎    TƆM MAYƲ TƆM TƆM TƆM
     
     
➰    Tɩm nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ yɔ
     
     
➿    Tɩŋɩyaa naalɛ
     
     
〽    Pɩtasɩ-wɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa
     
     
✳    Mɔkɔŋ 8-yos yɔɔ
     
     
✴    Tɩɩnzɩ nzɩ sɩwɛ nʋmɔŋ
     
     
❇    Mintʋsʋʋ
     
     
©    Ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ ɖɩ-taa yɔ
     
     
®    Ɛyaa mba pama-wɛ yɔ, pama-wɛ
     
     
™    Ɛyaa mayaɣ
     
     
#️⃣    Kɩm: h.
     
     
*️⃣    Kɩm: *
     
     
0️⃣    Kɩhɛyʋʋ: 0
     
     
1️⃣    Kɩhɛyʋʋ: 1
     
     
2️⃣    Kɩhɛyʋʋ: 2
     
     
3️⃣    Kɩhɛyʋʋ: 3
     
     
4️⃣    Kɩm: 4
     
     
5️⃣    Kɩhɛyʋʋ: 5
     
     
6️⃣    Kɩm: 6
     
     
7️⃣    Kɩm: 7
     
     
8️⃣    Kɩm: 8
     
     
9️⃣    Kɩhɛyʋʋ: 9
     
     
🔟    Kɩm: 10
     
     
🔠    Takayɩsɩ nzɩ sɩwɛ Latin taa yɔ sɩ-taa
     
     
🔡    Pamaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-taa tɔm ndʋ payaɣ se
     
     
🔢    Nɔɔmɩŋ weyi pama yɔ
     
     
🔣    Tɩma maʋ Yɔɔdʋʋ Yɔɔdʋʋ
     
     
🔤    Pamaɣ-wɛ pa-taa takayɩsɩ Latin taa
     
     
🅰    Cascalɩm (calɩm)
     
     
🆎    AB button (calɩm)
     
     
🅱    B-button (calɩm)
     
     
🆑    CL VODYE
     
     
🆒    TƆM
     
     
🆓    LIZIZI TƆM TƆM TƆM
     
     
ℹ    TƆM TƆM TƆM
     
     
🆔    DID VIDEO
     
     
Ⓜ    Tɩŋga M.
     
     
🆕    Tɔm kɩfatʋ ndʋ palabɩ yɔ
     
     
🆖    NG TƆMINI
     
     
🅾    Obutton (calɩm)
     
     
🆗    Tɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ
     
     
🅿    MBIDIO
     
     
🆘    Février
     
     
🆙    Kʋyɩ! Ɛzɩma tɩyɛ?
     
     
🆚    VS TƆMINIO
     
     
🈁    Japonii kʋnʋŋ taa "Lɛɛlɛɛyɔ"
     
     
🈂    Japonaa tɔm tʋmɩyɛ "liidiye"
     
     
🈷    Japonii kʋnʋŋ taa "Fenaɣ liidiye"
     
     
🈶    Japones tɔm "Nɛ ɛfɛyɩ"
     
     
🈯    Tɔzɩ" Japonii kʋnʋŋ taa      JAPƐN ƐJAUN TƆM "WEYI TƆM
     
     
🉐    Japonii kʋnʋŋ taa "Pɩɩtasɩ"
     
     
🈹    Japonii kʋnʋŋ taa "Fɛyʋʋ"
     
     
🈚    Japonii kʋnʋŋ taa "paɣtʋ"
     
     
🈲    Japonii kʋnʋŋ taa "Tɩmʋna"
     
     
🉑    Japonii kʋnʋŋ taa "tʋmɩyɛ"
     
     
🈸    JAPONAA TƆM
     
     
🈴    Japonii kʋnʋŋ taa "Ɛsɔ Kɩɖɛwa"
     
     
🈳    Japonɩ kʋnʋŋ taa "Sɛm"
     
     
㊗    Japɔŋ taa "Ɛzɩma"
     
     
㊙    Japonaa tɔm "ɖiwolo"
     
     
🈺    Japonii kʋnʋŋ taa "Tɩɩfɛyɩ se Ɛsɔ
     
     
🈵    Japonii kʋnʋŋ taa "Tɩɩfɛyɩ se Ɛsɔ
     
     
🔴    Kɩɖɩ
     
     
🟠    Tɩɩɩwɛ cɛyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🟡    Tɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla
     
     
🟢    Kɩɖɩ kɩɩɖaɣlɩ yɔ
     
     
🔵    Tɩŋ weyi ɩwɛ cɛtɩm yɔ ɩ-taa
     
     
🟣    Pɩɩkɛ cɛcɛ kpɩna
     
     
🟤    Kɩɖɛwa Kɩɖɩ Kɩɖɩ
     
     
⚫    Kɩɖaʋ kʋɖʋmaɣ
     
     
⚪    Kɩɖɩ kɩlɛmɩŋ kʋɖʋm
     
     
🟥    Tɛtʋ Tɩsɔʋ
     
     
🟧    Tɩɩɩwɛ cɛyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🟨    Tɩŋ weyi ɩwɛ kpɩna yɔ, ɩ-taa
     
     
🟩    Tɩm hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🟦    Kɩɖɩ kɩmʋŋ kpɩzʋʋ yɔ


🟪    Tɩm kpɛlɩkʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ
     
     
🟫    Tɩm kpɛlɩkʋʋ ŋgʋ kɩ-taa
     
     
⬛    Kɩlɛmɩŋ sɔsɔŋ
     
     
⬜    Kɩɩɣa sɔsɔna sɔsɔna
     
     
◼    Tɩɩwɛ kʋdʋʋ taa
     
     
◻    Kɩmaɣzɩm kɩbanzɩ taa
     
     
◾    Kɩlɛmɩŋ kpeekpe nɛ kɩkpɛlɩkʋʋ
     
     
◽    Tɩŋ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ pʋcɔ nɛ
     
     
▪    Kɩlɛmɩŋ cɩɖɩ nakɛyɛ taa
     
     
▫    Tɩŋ cɩɖɩ
     
     
🔶    Damɩla sɔsɔʋ sɔsɔʋ
     
     
🔷    Tɩŋ sɔsɔŋ weyi ɩ-taa ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ
     
     
🔸    Damɩla cikpetu ŋgʋ kɩwɛ cɛyʋʋ
     
     
🔹    Tɩŋ cikpetu ŋgʋ kɩ-taa
     
     
🔺    Triangle Triangle yɔɔ
     
     
🔻    Triangle Tɩnʋʋ nɛ Tɩŋ Tɩŋ
     
     
💠    Kɩlɛmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛnɩ kɩmɩyɛ yɔ
     
     
🔘    ƐYƆƆYƆƆ TƆM TƆM
     
     
🔳    Kɩlɛmɩŋ kɩbanzɩ taa
     
     
🔲    Kɩlɛmɩŋ kɩkpɩzʋʋ taa
     
     
🏁    Peleɖaa
     
     
🚩    Triigonometriye
     
     
🎌    Pɩtasɩ-wɛ kpaɣʋ
     
     
🏴    Peleɖaa kɩkpɛdʋʋ
     
     
🏳    Peleɖaa kʋɖʋm
     
     
🏳️‍🌈    Pɩlabɩ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ
     
     
🏳️‍⚧️    Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩŋnɩ ɖa-taa nɛ
     
     
🏴‍☠️    Mɩlʋʋ Fɛdʋʋ
     
     
🇦🇨    Pafɛyɛ: Ascension hɛkʋ taa
     
     
🇦🇩    Pafɛyɛ: Andorra
     
     
🇦🇪    Pafɛyɛ: UNITED ARABIAS ERAMIAS
     
     
🇦🇫    Falaɣ: Afghanistan
     
     
🇦🇬    Pafɩza: Antigua nɛ Barbuda
     
     
🇦🇮    Palaɖaa: Anguilla
     
     
🇦🇱    Falaɣ: Albanɛii
     
     
🇦🇲    Falaɣ: Arménie
     
     
🇦🇴    Falaɣ: Angola
     
     
🇦🇶    Pafɛyɛ: Antarctica
     
     
🇦🇷    Falaɣ: Argentinɛtɩ
     
     
🇦🇸    Pafɛyɛ: Ataazuunii Samoa
     
     
🇦🇹    Pafɛyɛ: Outriche
     
     
🇦🇺    Pafɛyɛ: Ositralii
     
     
🇦🇼    Falaɣ: Aruba
     
     
🇦🇽    Pafɛyɛ: Orand Aurant hɛkʋ taa
     
     
🇦🇿    Falaɣ: Azerbaiyani
     
     
🇧🇦    Palaɖaa: Bosnia nɛ Herzegovina
     
     
🇧🇧    Falaɣ: Barbados
     
     
🇧🇩    Pafɛyɛ: Bangladesh
     
     
🇧🇪    Palaɖaa: Belgique
     
     
🇧🇫    Pafɛyɛ: Burkina Faso
     
     
🇧🇬    Pafɛyɛ: Bulgariaa
     
     
🇧🇭    Falaɣ: BALIN
     
     
🇧🇮    Pafɛyɛ: Burundi
     
     
🇧🇯    Pafɛyɛ: Bénin
     
     
🇧🇱    Palaɖaa: Saint-Bartelemy
     
     
🇧🇲    Pafɛyɛ: Bermuda
     
     
🇧🇳    Pafɛyɛ: Brunei
     
     
🇧🇴    Pafɛyɛ: Boliviiki
     
     
🇧🇶    Palaɖaa: Pays-Bretagne ɛjaɖɛ taa
     
     
🇧🇷    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ.
     
     
🇧🇸    Falaɣ: Bahamas
     
     
🇧🇹    Falaɣ: Bhutan
     
     
🇧🇻    Pafɛyɛ: Buwe hɛkʋ taa
     
     
🇧🇼    Palaɖaa: Botswana
     
     
🇧🇾    Pafɛyɛ: Belarus
     
     
🇧🇿    Pafɛyɛ: Belize
     
     
🇨🇦    Pafɛyɛ: Kanadaa
     
     
🇨🇨    Pɛyaa: Kocos (Kilin) hɛkʋ taa
     
     
🇨🇩    Pafɛyɛ: Congo-Kinshasa
     
     
🇨🇫    Palaɖaa: République Centrafricaine
     
     
🇨🇬    Pafɛyɛ: Congo-Brazzaville
     
     
🇨🇭    Palaɖaa: Suisiisi
     
     
🇨🇮    Falaɣ: Côte d'Ivoire
     
     
🇨🇰    Palaɖaa: Cook Islands
     
     
🇨🇱    Falaɣ: Chili
     
     
🇨🇲    Pafɛyɛ: Cameroun
     
     
🇨🇳    Pafɛyɛ: Siini ɛjaɖɛ taa
     
     
🇨🇴    Falaɣ: Colomɔni
     
     
🇨🇵    Pafaɣ: Clipperton hɛkʋ taa
     
     
🇨🇷    Pafɛyɛ: Costa Rica
     
     
🇨🇺    Falaɣ: Cuba
     
     
🇨🇻    Falaɣ: Cape Verde
     
     
🇨🇼    Falaɣ: Curaçao hɛkʋ taa
     
     
🇨🇽    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ pʋyɔɔ
     
     
🇨🇾    Pafɩza: Siprusi
     
     
🇨🇿    Falaɣ: Tchéquie
     
     
🇩🇪    Falaɣ: Caama
     
     
🇩🇬    Palaɖaa: Didogasia
     
     
🇩🇯    Palaɖaa: Djibouti
     
     
🇩🇰    Falaɣ: Danemark
     
     
🇩🇲    Falaɣ: DOMINIQUE
     
     
🇩🇴    Pafaɣ: République dominicaine
     
     
🇩🇿    Falaɣ: Algerii
     
     
🇪🇦    Peleɖaa: Ceuta nɛ Meliya
     
     
🇪🇨    Palaɖaa: Equédios
     
     
🇪🇪    Falaɣ: Estonii
     
     
🇪🇬    FEFETA: Ejipiti
     
     
🇪🇭    Pafɛyɛ: Woŋ-Wɛtɛŋ Sahara
     
     
🇪🇷    Palaɖaa: Eritrea
     
     
🇪🇸    Palaɖaa: Ɛsɔpañɩ
     
     
🇪🇹    Falaɣ: ETIOPI
     
     
🇪🇺    Peeɖe: Union European
     
     
🇫🇮    Falaɣ: Finlande
     
     
🇫🇯    FII KPANAA: FII
     
     
🇫🇰    Falaa: Falkland Island
     
     
🇫🇲    Falaɣ: Micronésie
     
     
🇫🇴    Pafɛyɛ: Faeroe lɩm
     
     
🇫🇷    Falaɣ: Fransɩ
     
     
🇬🇦    Falaɣ: Gabon
     
     
🇬🇧    Pafaɣ: KWENDU NƐ
     
     
🇬🇩    Falaɣ: Grenada
     
     
🇬🇪    Falaɣ: Georgique
     
     
🇬🇫    Falaɣ: França Guiana
     
     
🇬🇬    Pafaɣ: Genssi hɛkʋ taa
     
     
🇬🇭    Falaɣ: Kana
     
     
🇬🇮    Pafɛyɛ: Gibraltar
     
     
🇬🇱    Falaɣ: Groenland
     
     
🇬🇲    Falaɣ: Gambia
     
     
🇬🇳    Falaɣ: Guinée
     
     
🇬🇵    Pafɛyɛ: Guadeloupe hɛkʋ taa
     
     
🇬🇶    Pafɛyɛ: Guinée Equatorial
     
     
🇬🇷    Pafaɣ: Grɛɛsɩ
     
     
🇬🇸    Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩla ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ.
     
     
🇬🇹    Palaɖaa: Guatemala
     
     
🇬🇺    Falaɣ: Guam
     
     
🇬🇼    Falaɣ: Guinée-Bissau
     
     
🇬🇾    Pafɛyɛ: Guyana
     
     
🇭🇰    Pafɛyɛ: Hong Kong egeetiye taa, Siini ɛjaɖɛ taa
     
     
🇭🇲    Pɛyaa: Herd-MacDonald Islands
     
     
🇭🇳    Pafɛyɛ: Honduras
     
     
🇭🇷    Pafɛyɛ: Croatia
     
     
🇭🇹    Pafɛyɛ: Haiti
     
     
🇭🇺    Falaɣ: Hɔrie
     
     
🇮🇨    Pafaɣ: Kanary hɛkʋ taa
     
     
🇮🇩    Pafɛyɛ: Indonésie
     
     
🇮🇪    Falaɣ: Irɩlandɩ
     
     
🇮🇱    Pafɩza: Izrayɛɛlɩ
     
     
🇮🇲    Pafɛyɛ: Manx hɛkʋ taa
     
     
🇮🇳    Pafɛyɛ: Indiaa
     
     
🇮🇴    Palaɖaa: Aŋgletɛɛrɩ teŋgu ŋga
     
     
🇮🇶    Falaɣ: Iraq
     
     
🇮🇷    Pafɛyɛ: Iran
     
     
🇮🇸    Pafɛyɛ: Iceland ɛjaɖɛ taa
     
     
🇮🇹    Falaɣ: Itaalii
     
     
🇯🇪    Pendeɣa: Jersey hɛkʋ taa
     
     
🇯🇲    Palaɖaa: Jamaïque
     
     
🇯🇴    Pafɛyɛ: Yɔrdɔɔ
     
     
🇯🇵    Pafɛyɛ: Japɔŋ
     
     
🇰🇪    KENYA
     
     
🇰🇬    KRISTYUSHAN TƆM
     
     
🇰🇭    Kambodia
     
     
🇰🇮    Falaɣ: Kiribati
     
     
🇰🇲    Falaɣ: Comorro
     
     
🇰🇳    Falaɣ: Saint Kitts nɛ Nevis
     
     
🇰🇵    Falaɣ: Korɛt Corée
     
     
🇰🇷    Falaɣ: KOREE DƐN
     
     
🇰🇼    Falaɣ: Kowait
     
     
🇰🇾    Pafɛyɛ: Cayman Aɩnɩŋ
     
     
🇰🇿    Palaɖaa: Kazakhstan
     
     
🇱🇦    Falaɣ: Laos ɛjaɖɛ taa
     
     
🇱🇧    Falaɣ: Lebanoni
     
     
🇱🇨    Falaɣ: Santo Lucía
     
     
🇱🇮    Palaɖaa: Liechtenstein
     
     
🇱🇰    Pafɛyɛ: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Pafɛyɛ: Liberia
     
     
🇱🇸    Palaɖaa: Lesotho
     
     
🇱🇹    Falaɣ: Lituanie
     
     
🇱🇺    Falaɣ: Luxembourg
     
     
🇱🇻    Falaɣ: Lettonie
     
     
🇱🇾    Falaɣ: Libya
     
     
🇲🇦    Falaɣ: Morocco
     
     
🇲🇨    Falaɣ: Monako
     
     
🇲🇩    Falaɣ: Moldova
     
     
🇲🇪    Pɩŋ kɩdɛkɛdʋʋ: Pɩŋ
     
     
🇲🇫    Falaɣ: Saint Martin
     
     
🇲🇬    Palaasaa: Madaagasɩsɩ
     
     
🇲🇭    Pafaɣ: Marshall hɛkʋ taa
     
     
🇲🇰    Falaɣ: Masedonii kiŋ kiŋ
     
     
🇲🇱    Falaɣ: Mari
     
     
🇲🇲    Pafaɣ: Myanmar (Myanmar)
     
     
🇲🇳    Pafɛyɛ: Mongolia
     
     
🇲🇴    Palaɖaa: Macau, Siini ɛjaɖɛ taa
     
     
🇲🇵    Palaɖaa: Mariana hɛkʋ taa hɛkʋ taa
     
     
🇲🇶    Palaɖaa: Martinique hɛkʋ taa
     
     
🇲🇷    Falaɣ: Mauritania
     
     
🇲🇸    Falaɣ: Montserrat
     
     
🇲🇹    Pafɛyɛ: Malta
     
     
🇲🇺    Pafɛyɛ: Mauritius
     
     
🇲🇻    Pafɛyɛ: Maldives
     
     
🇲🇼    Falaɣ: Malaii
     
     
🇲🇽    Palaɖaa: Mɛkɩsiiki
     
     
🇲🇾    Falaɣ: Malaysi
     
     
🇲🇿    Pafɛyɛ: Mozambique
     
     
🇳🇦    Falaɣ: Namibii
     
     
🇳🇨    Pafɛyɛ: Nouveau Calédonie
     
     
🇳🇪    Falaɣ: Nigɛr
     
     
🇳🇫    Falaɣ: Norfolk Island
     
     
🇳🇬    Pafɛyɛ: Nigéria
     
     
🇳🇮    Pafɛyɛ: Nicikarua
     
     
🇳🇱    Palaɖaa: Pays-Bretaña
     
     
🇳🇴    Falaɣ: Norvegiz
     
     
🇳🇵    Pafɛyɛ: Népal
     
     
🇳🇷    Pafɛyɛ: Nauru
     
     
🇳🇺    Pendeɣa: Niue
     
     
🇳🇿    Palaɖaa: Nozelandɩ
     
     
🇴🇲    Falaɣ: Aman
     
     
🇵🇦    Pafɛyɛ: Panama
     
     
🇵🇪    Pafɛyɛ: Perú
     
     
🇵🇫    Palaasaa: França Polynesia
     
     
🇵🇬    Pafalaɣ: Papouasie-Nouvelle-
     
     
🇵🇭    Falaɣ: Filipiini
     
     
🇵🇰    Pafɛyɛ: Pakistan


🇵🇱    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ
     
     
🇵🇲    Palaasaa: Saint-Pierre nɛ Miclones
     
     
🇵🇳    Pafɛyɛ: Pitcairn hɛkʋ taa
     
     
🇵🇷    Palaɖaa: Porto Rico
     
     
🇵🇸    Palaɖaa: Palestinaa tɛtʋ taa
     
     
🇵🇹    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ
     
     
🇵🇼    Palaau: Palau
     
     
🇵🇾    Palaɖaa: Paraguay
     
     
🇶🇦    Falaɣ: Qatar
     
     
🇷🇪    Pendeɣa: Réunion hɛkʋ taa
     
     
🇷🇴    Pafɛyɛ: Roumanie
     
     
🇷🇸    Palaɖaa: Serɛrɩ
     
     
🇷🇺    Pafɛyɛ: RUSIA
     
     
🇷🇼    Falaɣ: Ruwanda
     
     
🇸🇦    Falaɣ: Saudi Arabii
     
     
🇸🇧    Pafɛyɛ: Solomon Islands
     
     
🇸🇨    Palaɖaa: Seychelles
     
     
🇸🇩    Falaɣ: Sudan
     
     
🇸🇪    Palaɖaa: Suéden
     
     
🇸🇬    Falaɣ: Singapur
     
     
🇸🇭    Pafɛyɛ: Saint Helena
     
     
🇸🇮    Palaɖaa: Slovénique
     
     
🇸🇯    Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ.
     
     
🇸🇰    Falaɣ: Slovaquie
     
     
🇸🇱    Pafɛyɛ: Sierra Leone
     
     
🇸🇲    Falaɣ: San Marino
     
     
🇸🇳    Falaɣ: Senegéaa
     
     
🇸🇴    Falaɣ: Somaliaa
     
     
🇸🇷    Pafaɣ: Suriname
     
     
🇸🇸    Falaɣ: Sudan hadɛ kiŋ
     
     
🇸🇹    Peleɖaa: Saint-Campions and Principay tɛtʋ taa
     
     
🇸🇻    Pafɛyɛ: Salvador
     
     
🇸🇽    Pafaɣ: Saint Maarten hɛkʋ taa
     
     
🇸🇾    Falaɣ: Sirii
     
     
🇸🇿    Pendeɣa: Esvatini
     
     
🇹🇦    Pafɛyɛ: Tristan-Da Cunña
     
     
🇹🇨    Palaɖaa: Turks nɛ Caicos Islands
     
     
🇹🇩    Cafaɣ: Chad ɛjaɖɛ taa
     
     
🇹🇫    Falaɣ: Fransɩ kiŋ kiŋ egeetiye taa
     
     
🇹🇬    Pafɛyɛ: Togo
     
     
🇹🇭    Pafɛyɛ: Tailaanɩ
     
     
🇹🇯    Palaɖaa: Tajikistan
     
     
🇹🇰    Falaɣ: Tokelau
     
     
🇹🇱    Pafɛyɛ: Timor Oriental
     
     
🇹🇲    Palaɖaa: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Pafɛyɛ: Tunisiiki
     
     
🇹🇴    Palaɖaa: Tonga
     
     
🇹🇷    Falaɣ: Turkii
     
     
🇹🇹    Pafɛyɛ: Trinidad nɛ Tobago
     
     
🇹🇻    Pafɛyɛ: Tuvalu
     
     
🇹🇼    FEA: TAIWAN
     
     
🇹🇿    Tanzanie
     
     
🇺🇦    Falaɣ: UKRƐNƐRE
     
     
🇺🇬    Pafɛyɛ: Uganda
     
     
🇺🇲    Pafaɣ: Etaazuunii tɛtʋ ndʋ tɩwɛ
     
     
🇺🇳    Pendeɣa: Nations unies
     
     
🇺🇸    Pafɩza: U.S.
     
     
🇺🇾    Falaɣ: Uruguay
     
     
🇺🇿    Palaɖaa: Uzbekistan
     
     
🇻🇦    Pafɛyɛ: Vatican tɛtʋ
     
     
🇻🇨    Pafɛyɛ: Saint Vincent nɛ Grenadines
     
     
🇻🇪    Pafɛyɛ: Venezuela
     
     
🇻🇬    Palaɖaa: British Virgin hɛkʋ taa
     
     
🇻🇮    Palaɖaa: Ɛsɔ Amerika Virgin hɛkʋ taa
     
     
🇻🇳    PENDEA: Vietnam
     
     
🇻🇺    FEA: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Peleɖaa: Vallis nɛ Futuna
     
     
🇼🇸    Falaɣ: Samoaa
     
     
🇽🇰    Pafɛyɛ: Kosovo
     
     
🇾🇪    Pafɛyɛ: Yemen
     
     
🇾🇹    Palaɖaa: Mayotɛrɩ
     
     
🇿🇦    Falaɣ: Afrique Afrika
     
     
🇿🇲    Palaɖaa: Zambii
     
     
🇿🇼    Falaɣ: Zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Palaɖaa: Aŋgletɛɛrɩ
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Falaɣ: Ɛkoosse
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Pafɛyɛ: WelshHappy Learning from Sweasy26.com-team