Emoji Meaning in Kalmyk Oirat - Emoji List in Kalmyk Oirat

😀    мортна
     
     
😃    инәсн нүднь күндлдг нүднь
     
     
😄    нүдән күндән болн миндән авч ирсн
     
     
😁    күнд бәәсн чирә болн түшг
     
     
😆    амн экләд, амн экләд, экләд келҗәнә
     
     
😅    Menose-түшән өшәһән көлтә бәәсн
     
     
🤣    һазр деер инәнә, һазр деер бүтнә
     
     
😂    нүдн-нүдән бахлҗ чирә
     
     
🙂    чирә тинә
     
     
🙃    зогсад, зогсад,
     
     
🫠    голья тату
     
     
😉    нүдән чирә хүврәд,
     
     
😊    чинәсн болн чинәсн
     
     
😇    нүл болн мордмин –
     
     
     
🥰    зүркн болн мордмин
     
     
😍    ухан-седклән –
     
     
🤩    одд гүвшүр күртл
     
     
😘    чирә бүркәд,
     
     
😗    өшүркн нүүркн
     
     
☺    – мортна –
     
     
😚    амрин тускар бен буудян
     
     
😙    чинәсн нүдн-нүдн-өвүр
     
     
🥲    нулькн болн усна мордна
     
     
😋    шүүрмүд бүүрмүд
     
     
😛    күчр чирә күртл
     
     
😜    нүдән чирәһән күргәд,
     
     
🤪    хуһлтаһан – тату чирәһән
     
     
😝    келәр эдгәсн, келәр эдгәсн,
     
     
🤑    цаһан санаһан күргәд,
     
     
🤗    һаран сәәнәр болн мордна
     
     
🤭    амнан бүрксн һаран бүркв
     
     
🫢    нүдән босхлң, амндән бәрәд, һаран бүркҗ,
     
     
🫣    нүдән хоршанднь нүдән
     
     
🤫    чирә
     
     
🤔    му нүдән күргәд,
     
     
🫡    мизмүд шүрүтәһәр
     
     
     
🤐    ямаран христосар шүүҗ авсн
     
     
🤨    өндрмүдән утрмүдин
     
     
😐    шүтәһән хорта күртл
     
     
😑    чирә угаһар бәәхш
     
     
😶    амар уга
     
     
🫥    ном ном цаһан саната
     
     
😶‍🌫️    үүлн гүр
     
     
😏    хотнулсн чирә
     
     
😒    нүдән төрүц келшго
     
     
🙄    нүүрән бүүрләд,
     
     
😬    өнчән маһад
     
     
😮‍💨    шүүрләд, шүүрләд,
     
     
🤥    чирә кевтсн
     
     
🫨    хорад бәәсн чирәһән күргәд бәәсн
     
     
😌    күрклдән чирә күртл
     
     
😔    зүркән хәәҗ зогсҗана
     
     
😪    нүүрләд, нүүрләд бәәсн
     
     
🤤    хорта нүдән хорта болҗана
     
     
😴    нүүрән унтҗ одх
     
     
😷    эдгәсн һарчах һаран күцәдг
     
     
🤒    намар бүдрсн бүдрмүдин
     
     
🤕    толһаһан бүүрләд,
     
     
🤢    хар саната чирә
     
     
🤮    хооср хоосар
     
     
🤧    цоксн чирә цоксн
     
     
🥵    халун күртл
     
     
🥶    күмр күртл
     
     
🥴    күнд бүркләд бәәсн нүднь
     
     
😵    нүдән шүрүслсн
     
     
😵‍💫    нүдән нүдән хорлтан күргәд
     
     
🤯    яһад бәрсн цаһан санаһан
     
     
🤠    шунь тенд бәәсн һазрар көлтә
     
     
🥳    буһар нүдән күргҗәх
     
     
🥸    нүүрән бүркәтә
     
     
😎    нимрмин – мордмин –
     
     
🤓    Imeрин бәәрн imeрин нуувчин
     
     
🧐    нүдрмүдин чирмүд авлһна
     
     
😕    хорта нүүрм – хорта нүүрм –
     
     
🫤    нүдән нүдән күргәд,
     
     
😟    гейүртә чирә
     
     
🙁    – увmunтр нүдән бәәсн – нүдән
     
     
☹    //андһартаһар нүдән
     
     
😮    амнан тасрҗана
     
     
😯    чирә углхин тускар
     
     
😲    чирә өврәд бәәнә
     
     
😳    түмсә улан
     
     
🥺    мөргсн чирә
     
     
🥹    нүдн-нүдндән үрәһәд,
     
     
😦    кәәхн амнасн толһаһан секәд,
     
     
😧    зовлң чирә
     
     
😨    әәмшг чирә
     
     
😰    түрүңк бәәдлтә бәәх menoдән
     
     
😥    зовлң бәәсн чирә күргҗәнә
     
     
😢    уульҗах чирә
     
     
😭    чаңһур уульҗах чирәс көлтә
     
     
😱    әәмшг чирә тусхана
     
     
😖    нүүрән бүрксн
     
     
😣    шүдән чирә хәәкрҗәх
     
     
😞    чирә уурлхла,
     
     
😓    Menose-түшг өшәһән үзүләд,
     
     
😩    чирә көлдҗ одна
     
     
😫    чирә көлтә
     
     
🥱    хүврин чирә батлҗана
     
     
     
😤    урһмл барун бүсрлһн
     
     
😡    тtua kabutua чирә
     
     
😠    уурлхларн чирә
     
     
🤬    амнальд нүүртә
     
     
😈    өннь болн күнд
     
     
👿    уурлхларн өврмүд чирә
     
     
💀    44
     
     
☠    нәәһан, ноһан, ноһан,
     
     
💩    бүүрләд хүврлһн
     
     
🤡    нүүрмүд көлтә
     
     
👹    « хот » гисн күн
     
     
👺    күүнә күчтә күүнүр күртл:
     
     
👻    хар сәкүсдиг
     
     
👽    арвн күртл
     
     
👾    шордл ширәг (ширәг)
     
     
🤖    Roboд (утрт)
     
     
😺    күмни инәсн
     
     
😸    күнд күнд экләд, күнд күнд
     
     
😹    байрлулсн һазрт бәәсн күзүриг йир икәр
     
     
😻    күмни ухан-седклнь түшрәд
     
     
😼    күмлүртә күмлүртә күмлтә
     
     
😽    кәәмшкәд, кәәмшкәд,
     
     
🙀    күмни көлтә күртл
     
     
😿    күмни уульҗах
     
     
😾    тtua kabutua
     
     
🙈    му ясjong одшго
     
     
🙉    хар саната monkey медлго бәәсмн
     
     
🙊    үг уга, montin, – гиҗ келсн үгмүд келсн
     
     
👋    түшкүлһн
     
     
🤚    өңгрсн күртл авлһна
     
     
🖐    һаран секәд
     
     
✋    һаран күртл – һаран күртл
     
     
🖖    муста шүрүтәһәр шүрүтәһәр
     
     
🫱    барун һарнь
     
     
🫲    зүн һарин зогтана
     
     
🫳    көлднь һаран күргәд
     
     
🫴    дор хураһан күргсн
     
     
🫷    зогтар һаран күргәд, зогтана
     
     
🫸    һаран күргәд, күргсн
     
     
👌    күмн –
     
     
🤌    нурһмлын көшмүдиг
     
     
🤏    түр-хүрм-түрм-түрм
     
     
✌    күчн диилвр
     
     
🤞    нүүрмин һолуһар
     
     
🫰    ноолан болн терүнә һар хоосрулсн күүнд –
     
     
🤟    чини көлсиг дурта
     
     
🤘    өврмүдин тускар
     
     
🤙    намаг һаран уультха
     
     
👈    һаран зогсад, барун һаран толһаһад
     
     
👉    һаран багшнриг тоолҗах
     
     
👆    һаран деер багшнриг тооһарн
     
     
🖕    хорта күртл
     
     
👇    хурһмҗан күргсн
     
     
☝    Index өндр өдрмүдт
     
     
🫵    мистүдин нискар бәәсн деегшин
     
     
👍    боосн ном һаран күргәд
     
     
👎    өңгр-түркн түркн
     
     
✊    күмни тату күртл
     
     
👊    күүнә һарнь өөрдҗ ирсн кү
     
     
🤛    зогтун нутгар
     
     
🤜    барун тал
     
     
👏    шоклан бүчрлһн
     
     
🙌    һаран күртл – һаран күртл
     
     
🫶    зүркн һаран
     
     
👐    күртл шүрүтәһәр
     
     
🤲    ноһан һолын һарарн
     
     
🤝    барун һаран күргәд,
     
     
🙏    арвн хойр
     
     
✍    тана нериг бичсн – тана нериг бичсн –
     
     
💅    мана серлин тос
     
     
🤳    бүрксн
     
     
👶    көвүд нилх
     
     
🧒    көвүн
     
     
👦    көвүн
     
     
👧    күүкд күүнд хорта күртл
     
     
🧑    күүнә күнд
     
     
👱    күцәдг улс – күцәдг улс –
     
     
👨    күүнә күнд
     
     
🧔    күүнә сүмин
     
     
🧔‍♂️    залу күн сүмснь
     
     
🧔‍♀️    күүкд күн сүмснь
     
     
👨‍🦰    кү күн нуһан үсән
     
     
👨‍🦱    залу ном темцәд
     
     
👨‍🦳    кү
     
     
👨‍🦲    кү күүнд толһата
     
     
👩    күүкд күүнд
     
     
👩‍🦰    күүкд күүкд күүнд уңг-уңгта
     
     
🧑‍🦰    улан үсиг күнд уңг-уңгин
     
     
👩‍🦱    күүкд күүкд күүнд ноолдҗана
     
     
🧑‍🦱    әмтн ноолдҗана
     
     
👩‍🦳    күүкд күн
     
     
🧑‍🦳    көлтә үсн
     
     
👩‍🦲    күүкд күүкд күүнд толһата
     
     
🧑‍🦲    көлтә көлтә күүнд толһата
     
     
👱‍♀️    күүкд күүкд
     
     
👱‍♂️    багш күүнд күнд бүдрәд,
     
     
🧓    көгшн күүнд
     
     
👴    көгшн
     
     
👵    көгшн күүкд
     
     
🙍    //ноyumunтха гидг күүнд
     
     
🙍‍♂️    күнр гелң – //нот –//
     
     
🙍‍♀️    – ноyumunтха күүкд күүнд –
     
     
🙎    күүнә тtua kabutua күүг
     
     
🙎‍♂️    күүнә һарчасн – күүнә һарчасн –
     
     
🙎‍♀️    күүкд күүнд kabutua тtua күүкд
     
     
🙅    нүдән күнд күнд күргв
     
     
🙅‍♂️    залу күн нүдәр келҗәнә
     
     
🙅‍♀️    күүкд күн нүдәр келдг бәәҗ
     
     
🙆    күүнә нүдиг күндлдг күн
     
     
🙆‍♂️    кү отраг көлснь нутгар
     
     
🙆‍♀️    күүкд күүкд ораг көлтә
     
     
💁    күүнә һарнь шүтсн
     
     
💁‍♂️    залу һаран буурад,
     
     
💁‍♀️    күүкд күмни һарһсн күүкд күмни
     
     
🙋    һаран күргдг
     
     
🙋‍♂️    күнд һаран күргәд, күргсн
     
     
🙋‍♀️    күүкд күүнд һаран өгдг
     
     
🧏    дүгтә күн
     
     
🧏‍♂️    дүгтә күн
     
     
🧏‍♀️    дiloдгчнь – чикәр күүкд
     
     
🙇    күүнә өмн көгшрәд,
     
     
🙇‍♂️    залу өмнәс көлтә
     
     
🙇‍♀️    күүкд күүнд өмскәд,


🤦    ноһан шардгч
     
     
🤦‍♂️    тату сүркләд, түркләд,
     
     
🤦‍♀️    күүкд күүкд сүркәд,
     
     
🤷    ноксар күнд орад,
     
     
🤷‍♂️    нокан күнд ноклан күнд
     
     
🤷‍♀️    нокан авлһн күүкд улс
     
     
🧑‍⚕️    түр цецгүр
     
     
👨‍⚕️    түр цогцин ном күргсн
     
     
👩‍⚕️    күүкд цецкллһн нислдг
     
     
🧑‍🎓    сурһмҗ
     
     
👨‍🎓    багш сурһмҗ
     
     
👩‍🎓    күүкд сурһмҗ
     
     
🧑‍🏫    багш
     
     
👨‍🏫    залу багш
     
     
👩‍🏫    күүкд багш
     
     
🧑‍⚖️    зарһч
     
     
👨‍⚖️    залу болн зарһч
     
     
👩‍⚖️    зарһч
     
     
🧑‍🌾    тана хорта гүдин тускар
     
     
👨‍🌾    тана хорта гүдин тускар
     
     
👩‍🌾    нутгин хорта күүкд
     
     
🧑‍🍳    хоран өңгрсн
     
     
👨‍🍳    залу өөрдҗ оддг
     
     
👩‍🍳    күүкд хоран буцлан
     
     
🧑‍🔧    ольһнч, низамнрин,
     
     
👨‍🔧    ном, ольгчнр, низамнр
     
     
👩‍🔧    ольһнч күүкд күүнд
     
     
🧑‍🏭    бәәрмин көдлмшин
     
     
👨‍🏭    бәәрмин көдлмшин
     
     
👩‍🏭    бүшмин күүкд күүнд көдлмш
     
     
🧑‍💼    хотнан ормд нислдг нер
     
     
👨‍💼    нер ормд бәәсн күүкд
     
     
👩‍💼    шүрүдин күүкд күүнд орлцсн
     
     
🧑‍🔬    серлң дотран (оңдан)
     
     
👨‍🔬    мана ном серлг
     
     
👩‍🔬    ном серлг
     
     
🧑‍💻    ольһнч, низамнч
     
     
👨‍💻    әмтнә сәәхрин ном
     
     
👩‍💻    ном, эк, күүкд улс
     
     
🧑‍🎤    нойн нойн
     
     
👨‍🎤    Baronын нойн
     
     
👩‍🎤    күүкд күүнд нутгар
     
     
🧑‍🎨    ноңһу думин ноңһу
     
     
👨‍🎨    нүдньтәс кү
     
     
👩‍🎨    нутгин күүкд
     
     
🧑‍✈️    һарһсн күргв
     
     
👨‍✈️    көвүһән һарһсн күргв
     
     
👩‍✈️    күүкд караг күргәд
     
     
🧑‍🚀    нискәг дасхасн
     
     
👨‍🚀    көвүһән ацан нисраг
     
     
👩‍🚀    нутгин аһудя
     
     
🧑‍🚒    нилмүд. – нилмүд.
     
     
👨‍🚒    ном ишмрин көвүд
     
     
👩‍🚒    күүкд ширән (нүклин)
     
     
👮    нилхин һардач
     
     
👮‍♂️    ширә күртл ширә күртл
     
     
👮‍♀️    нилхин һардачнр
     
     
🕵    номарг хайчксн
     
     
🕵️‍♂️    көвүн ном ноолдҗана
     
     
🕵️‍♀️    ноолдҗах күүкд күүкд
     
     
💂    шүдин хорта
     
     
💂‍♂️    кү күүнд – багш
     
     
💂‍♀️    нүднә хадын күүкд
     
     
🥷    тесвртә
     
     
👷    көдлмш кедг
     
     
👷‍♂️    көдлмш кедг
     
     
👷‍♀️    күүкд күүкд көдлмш тосхна
     
     
🫅    нойна күнд толһаһан
     
     
🤴    нойлдг күн – нойлдг күн –
     
     
👸    күүкд күүкд күүнд хайх
     
     
👳    түрмг толһата күн
     
     
👳‍♂️    түрмә кү – түрмә кү
     
     
👳‍♀️    хувцан толһаһан күүкд улс
     
     
👲    тенд бәәсн күүнд тенд бәәсн күүнд бәәх
     
     
🧕    хувцта күүкд күүнд толһаһан
     
     
🤵    дотран хувцсн күн – дотран бәәсн
     
     
🤵‍♂️    дотран хувцсн залу – дотран –
     
     
🤵‍♀️    Tux ховсн күүкд күүнд
     
     
👰    өвдглшмүд авсн күн –
     
     
👰‍♂️    өвдглшмүд авсн күн –
     
     
👰‍♀️    өвдглсн көлтә –
     
     
🤰    күүкд күүнд гескәд бәәсн
     
     
🫃    күүкд күүнд гескәд бәәсн
     
     
🫄    күүкд күүнд гескәд бәәсн
     
     
🤱    өкрмүдән хүүрлсн
     
     
👩‍🍼    бичкн күүкд күүнд хотлһна
     
     
👨‍🍼    көвүһән хәрүлсн кү
     
     
🧑‍🍼    нилх күүг хотлһна
     
     
👼    бурхна элч
     
     
🎅    мельгас күндтә
     
     
🤶    истристин гергн
     
     
🧑‍🎄    кросар (кросар)
     
     
🦸    күчәр күчтә
     
     
🦸‍♂️    күчәр батар күчтә
     
     
🦸‍♀️    күүкд күчәр батлдг
     
     
🦹    чөпшәрн цокгдсн
     
     
🦹‍♂️    орчлң цоклҗах әмтиг
     
     
🦹‍♀️    күүкд күргн – проспар –
     
     
🧙    багш бәәрн
     
     
🧙‍♂️    багш залу
     
     
🧙‍♀️    багш күүкд
     
     
🧚    номор-номоран
     
     
🧚‍♂️    йослsaiг күргнә
     
     
🧚‍♀️    йослsaiг күүкд күүкд
     
     
🧛    хурһмлт сүмслт
     
     
🧛‍♂️    әмтнә хураһар сүмслт
     
     
🧛‍♀️    хурһмлин күүкд
     
     
🧜    бүүрләд, бүүрләд,
     
     
🧜‍♂️    заһсар күртл
     
     
🧜‍♀️    өңгрсн заһсар
     
     
🧝    багшар ном хорта – багшар
     
     
🧝‍♂️    күүнә цаһан санаһан
     
     
🧝‍♀️    күүкд күүкд күүнд шүүрләд,
     
     
🧞    цоклң цоклң
     
     
🧞‍♂️    әмтнә цаһан санаһан
     
     
🧞‍♀️    күүкд күүкд күүнд шүүрләд,
     
     
🧟    күшмүдин (бий)
     
     
🧟‍♂️    күчр дун
     
     
🧟‍♀️    күүкд күүнд бий:
     
     
🧌    Bateтр-bateртл:
     
     
💆    шүтсн күн
     
     
💆‍♂️    залу шүтлг
     
     
💆‍♀️    шүтсн күүкд күүнд шүтсн
     
     
💇    түмшмүдин күүнд хорта
     
     
💇‍♂️    залу күн шармҗан орад,
     
     
💇‍♀️    күүкд күүнд хоршахар
     
     
🚶    йовсн күн
     
     
🚶‍♂️    көлднь
     
     
🚶‍♀️    өмссн күүкд күн
     
     
🧍    зогсҗасн күн
     
     
🧍‍♂️    зогсҗасн күн
     
     
🧍‍♀️    зогсҗах күүкд күн
     
     
🧎    сөгдсн әмтн сөгдҗ сөгдсн
     
     
🧎‍♂️    сөгдсн әмтн сөгдҗ сөгдсн
     
     
🧎‍♀️    сөгдсн күүкд күн сөгдҗ сөгдсн
     
     
🧑‍🦯    цаһан модна авсн күн – цаһан модна.
     
     
👨‍🦯    цаһан модна авсн күн – цаһан модна.
     
     
👩‍🦯    цаһан модна күүкд күүнд авсн
     
     
🧑‍🦼    хорад суусн күнд хорад суусн
     
     
👨‍🦼    хорад суусн күнд хорад суусн
     
     
👩‍🦼    өңгр-хорад суусн күүкд күн
     
     
🧑‍🦽    өңгрсн күнд көлин өмн тасрҗана
     
     
👨‍🦽    өңгрх хаалһар суусн күүнд суусн
     
     
👩‍🦽    өңгрхин хаалһар суусн күүкд күн
     
     
🏃    гүүсн күүг хәәсн күүг хәәсн
     
     
🏃‍♂️    көлтә гүүҗ одв
     
     
🏃‍♀️    күүкд гүүҗ
     
     
💃    күүкн битртән битртл
     
     
🕺    кү тату
     
     
🕴    ширә хувцсн күн буудян бүргәд йовна
     
     
👯    шавр-чикәр нутгар нутгар
     
     
👯‍♂️    шавр-чикәр утсн күүнд күнд
     
     
👯‍♀️    шавр-чикәр бәәсн күүкд күүнд
     
     
🧖    һазаһан бәәсн күүг – һазаһан бәәсн күүг –
     
     
🧖‍♂️    залу күн дотран дотран дуудхла,
     
     
🧖‍♀️    күүкд күн дотран дуудхла, нүдн-дотран
     
     
🧗    күүнә нүдәрн – нүдәрн –
     
     
🧗‍♂️    күн уул татрад,
     
     
🧗‍♀️    күүкн нүдрәд,
     
     
🤺    көлин хурц
     
     
🏇    Saшарлын хорта
     
     
⛷    доосмин хорта күртл
     
     
🏂    нилхәр бәәсн нилхин нутгар
     
     
🏌    күргәд татрод (татрод)
     
     
🏌️‍♂️    залу rallf
     
     
🏌️‍♀️    күүкд күүнд хортнод
     
     
🏄    күц-бүслән күргәд,
     
     
🏄‍♂️    ном күцәһәд,
     
     
🏄‍♀️    күүкн ном тал күргәд,
     
     
🚣    догшн гидг күүнд халун бәәрлдг
     
     
🚣‍♂️    догшн гидг күүнд халун бәәрлдг
     
     
🚣‍♀️    күүкд күүнд бүслдг күүкд
     
     
🏊    күүнә ацан күргсн
     
     
🏊‍♂️    багш күртл
     
     
🏊‍♀️    күүкд күргсн цаһан саната
     
     
⛹    күмн шунмин бүшрмүдин
     
     
⛹️‍♂️    кү шүрүдин бүшрмүдин
     
     
⛹️‍♀️    күүкд көлднь шоклан
     
     
🏋    күүнд күнд буудяд
     
     
🏋️‍♂️    кү күн буудя
     
     
🏋️‍♀️    күүкд күүнд буудя
     
     
🚴    бузаврин күүнд суудг күүнд –
     
     
🚴‍♂️    бузаврин күүнд суудг күүнд –
     
     
🚴‍♀️    бузаврар суудг күүкд күн –
     
     
🚵    күүнә ул уулын көлиг
     
     
🚵‍♂️    ул уулын көлин хорта
     
     
🚵‍♀️    күүкнә ул угулҗах көлиг
     
     
🤸    күүнә тускар ноһан тускар келсн
     
     
🤸‍♂️    кү ноһан туссн ноһан туссн
     
     
🤸‍♀️    күүкд күүнд төмшәһән
     
     
🤼    кү ноолдҗах
     
     
🤼‍♂️    залу ноолдҗана
     
     
🤼‍♀️    күүкд күүнд ноолдҗана
     
     
🤽    бүсльгүр хайсн
     
     
🤽‍♂️    кү бүшрмүдин
     
     
🤽‍♀️    булту хайсн күүкд
     
     
🤾    ширәһән бүүрлдг күүнд
     
     
🤾‍♂️    шаршлан бүүрлсн кү
     
     
🤾‍♀️    шаршан шаршлдг күүкд күүнд
     
     
🤹    күнд хамгин күн
     
     
🤹‍♂️    кү күн тиигҗ одв
     
     
🤹‍♀️    күүкд күн орад,
     
     
🧘    мазги гидг һазр күнд бәәсн һазр деер
     
     
🧘‍♂️    мазги гидг залу
     
     
🧘‍♀️    мазгин күүкд күүнд бүсләд бәәх
     
     
🛀    усһу уһаҗах күн
     
     
🛌    кевтсн деврән кевтсн
     
     
🧑‍🤝‍🧑    һаран бәрсн әмтиг
     
     
👭    күүкд күүнд орлцсн
     
     
👫    күүкд күүнд болн залу
     
     
👬    кү күүнд орлцсн
     
     
💏    күнд шүүрләд,
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    күүкд күүнд кү өмссн
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    киногсмн (терүнд носмн)
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    күүкд күүкд күүнд өмссн
     
     
💑    терүнә күүнд күргҗәх күүнд
     
     
👩‍❤️‍👨    залу күүкд күүкд күүнд ноолдҗана
     
     
👨‍❤️‍👨    күүнд кү залу


👩‍❤️‍👩    күүкд
     
     
👪    гергин өрк-бүл
     
     
👨‍👩‍👦    гергн залу күүкд күн
     
     
👨‍👩‍👧    гергн күүкд күүкд
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    гергн күүкд кү көвүд
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    гергн залу көвүд
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    күүкд
     
     
👨‍👨‍👦    гергн залу көвүн
     
     
👨‍👨‍👧    гергн залу күүкд
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    гергн залу күүкд көвүд
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    гергн залу көвүд
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    күүкн күүкд залу
     
     
👩‍👩‍👦    гергн күүкд
     
     
👩‍👩‍👧    гергн күүкд күүкд
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    гергн күүкд күүкд көвүд
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    гергн күүкд күүкд күн көвүд
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    күүкд
     
     
👨‍👦    гергн залу көвүн
     
     
👨‍👦‍👦    гергн залу көвүд
     
     
👨‍👧    гергн залу күүкд
     
     
👨‍👧‍👦    гергн күүкд көвүд
     
     
👨‍👧‍👧    күүкн күүкд
     
     
👩‍👦    гергн күүкд күүкд күн ном
     
     
👩‍👦‍👦    гергн күүкд күүкд күн көвүд
     
     
👩‍👧    гергн күүкд күүкд
     
     
👩‍👧‍👦    гергн күүкд көвүд
     
     
👩‍👧‍👧    күүкд
     
     
🗣    толһаһан келдг
     
     
👤    норад бүркләд, норад,
     
     
👥    норад бүркләд, норад,
     
     
🫂    әмтн нүүрмүдән күртл
     
     
👣    көлднь шокар тәвсн
     
     
💪    деегшрин толһаһан
     
     
🦾    бидн шүдән бәрҗәх хорта
     
     
🦿    бидн босхлң
     
     
🦵    көлднь көлднь
     
     
🦶    көлднь көлднь
     
     
👂    чикәр чикәр
     
     
🦻    соңсхлын чикәр ниссн
     
     
👃    хамхран күргсн
     
     
🧠    күртл зогсҗасн
     
     
🫀    уңһу, дотран,
     
     
🫁    малыг алтар
     
     
🦷    күчәр шүтсн
     
     
🦴    яксн-яксн-якс
     
     
👀    нүднь – нүднь –
     
     
👁    нүднь – нүднь –
     
     
👅    келәр келдг
     
     
👄    амар хорта
     
     
🫦    амнасн шүдлсн
     
     
🦰    улан үсиг
     
     
🦱    тарльгшн
     
     
🦳    үсн толһаһан
     
     
🦲    Atuмшин өмн
     
     
🏻    түркн алтар
     
     
🏼    өмн уту хорта күртл
     
     
🏽    хормин тускар
     
     
🏾    гүркн алусн – гүркн
     
     
🏿    морн уту
     
     
💋    өшмүдин өмн цоксн
     
     
💌    мана дегтрин
     
     
💘    шок хорта күртл хорта
     
     
💝    зүркн уха-зүркн
     
     
💖    нәәлвр гүрсн зүркн
     
     
💗    күчтә зүркн
     
     
💓    дотран көлтә хәәкрҗәх
     
     
💞    зүркн ухата
     
     
💕    хойр зүркн
     
     
💟    зүркн бүслсн
     
     
❣    дотран зогсхлан
     
     
💔    күзүркн шүрүтәһәр бәәсн
     
     
❤️‍🔥    зүркн шатана: зүркн шатана
     
     
❤️‍🩹    күүһән тәәлҗәх
     
     
❤    христол зүркн
     
     
🩷    ноквр ноквр
     
     
🧡    ном дотран соңслго
     
     
💛    зүркн зүркн
     
     
💚    уул күртл
     
     
💙    утл бүтсн
     
     
🩵    уңһар бүүрләд, цоксн
     
     
💜    цоксн ноксна зүркн
     
     
🤎    шаврин зүркн
     
     
🖤    зүркн – зүркн – зүркн
     
     
🩶    шүүрлсн зүркн
     
     
🤍    цаһан саната
     
     
💯    нүд-зүдү
     
     
💢    уурлхларн – уурлхларн –
     
     
💥    тенд хорта зогсад,
     
     
💫    батранднь батрулсн
     
     
💦    толһа гүргәд
     
     
💨    хоосрсн зәңг күртл
     
     
🕳    торлң торлң
     
     
💣    Bomboциг хәрүднь келҗәх
     
     
💬    шүүрләд, хорта гүүрләд,
     
     
👁️‍🗨️    нүдән шүрүслсн нүднь
     
     
🗨    зүн һосн шүрүслсн
     
     
🗯    барун ууран
     
     
💭    утран шүтсн хорта күртл
     
     
💤    буүшлң авлын тускар
     
     
🐵    Sɔtjong нер (бавtjong)
     
     
🐒    мелхәр бәәсн ном туссн
     
     
🦍    күнр кевтнь
     
     
🦧    кескр
     
     
🐶    нокн чирә
     
     
🐕    нохр
     
     
🦮    нокнр ноклан ноклан
     
     
🐕‍🦺    нокр сүрдхәр
     
     
🐩    тенд шатана нокмин өмн
     
     
🐺    аргн шүр
     
     
🦊    шүдл хорта
     
     
🦝    алдр аңгудыг алдр
     
     
🐱    кәәмүдин чирә
     
     
🐈    күнд бүсләд
     
     
🐈‍⬛    көглңгин күртл
     
     
🦁    арслң
     
     
🐯    хиргин чирә
     
     
🐅    хиргин тускар
     
     
🐆    кольгрсн хорта күртл
     
     
🐴    мордл чичрлһн
     
     
🫎    7ṭgen нәәнч
     
     
🫏    элҗгн
     
     
🐎    мордл
     
     
🦄    һанцхн аңгин өврмүд
     
     
🦓    хошлун хурлан
     
     
🦌    шүтәг хорта күртл
     
     
🦬    буг мал
     
     
🐮    буц чирә
     
     
🐂    буц
     
     
🐃    ном хорта – ном хорта
     
     
🐄    күртл цаг
     
     
🐷    һахас чирә
     
     
🐖    һахас
     
     
🐗    бос хорта күртл
     
     
🐽    һахас һахар хорлт өгдг
     
     
🐏    нүүрләд, нүүрләд,
     
     
🐑    эмг-эмгр хәрүһән
     
     
🐐    ямана хорта
     
     
🐪    темә
     
     
🐫    хойр темә
     
     
🦙    һазрин темә
     
     
🦒    ширмүд асхасн
     
     
🐘    Erebwanti
     
     
🦣    ном-ном-э-күр-ном-н
     
     
🦏    батрод тал хорта
     
     
🦛    бетамд (бетамд)
     
     
🐭    чирәһән бүсләд
     
     
🐁    багшар
     
     
🐀    цүүрмүд – цүүрмүд
     
     
🐹    шүрүсн-зүүл
     
     
🐰    мирә хорта
     
     
🐇    шаврлтын
     
     
🐿    бүслг бүслг
     
     
🦫    грар тенд бәәсн
     
     
🦔    – чvә – буульһан –
     
     
🦇    түшмүдин модд
     
     
🐻    соли (соли)
     
     
🐻‍❄️    нохмин аюл (нохмин)
     
     
🐨    христосин хәәһәд,
     
     
🐼    Inggutiguнә
     
     
🦥    хуурмг
     
     
🦦    күндлҗ буудя күчәр
     
     
🦨    зокр буурсн – зокр –
     
     
🦘    Amонин ард болхла, – гив.
     
     
🦡    бүдкрин (бүдкрин)
     
     
🐾    көлг-көлгән тусхар
     
     
🦃    Turki
     
     
🐔    така така
     
     
🐓    така така
     
     
🐣    һолмудын бәәсн һазрин зүүсн
     
     
🐤    шүдән хорта күртл
     
     
🐥    нүдән шүдән хорта
     
     
🐦    шовуд шовуд
     
     
🐧    Penguen
     
     
🕊    көглҗрлҗрлһн
     
     
🦅    шүр һутран
     
     
🦆    – хәмл – дөң – хәмл –
     
     
🦢    доолун хорта
     
     
🦉    күнрин нутгин тускар
     
     
🦤    нуурин көвүн шовуд шовуд
     
     
🪶    үсн-түсн-түсн
     
     
🦩    шовуд шовуд
     
     
🦚    шорлңгүд болн толһата
     
     
🦜    шүтл хорта күртл
     
     
🪽    һашуһан һашуһан
     
     
🐦‍⬛    шүтәк шовуд
     
     
🪿    хорта дор – хорта дор –
     
     
🐸    бүчрмүд
     
     
🐊    левтрин (терүнә)
     
     
🐢    одан алун
     
     
🦎    гүргәсн хүргәсн
     
     
🐍    моһа
     
     
🐲    луһан чирә
     
     
🐉    луһар
     
     
🦕    көлсән хартлго,
     
     
🐳    хортрин пүтр
     
     
🐋    хүврәс – хүврәс
     
     
🐬    дотр хорта
     
     
🦭    цоксн цаһан саната
     
     
🐟    заһсар
     
     
🐠    шүрү-зүсм-зүсм-з
     
     
🐡    дотр ном хорта
     
     
🦈    таслан хорта
     
     
🐙    тенегәр заһсар
     
     
🐚    ноһан түүрмин зүрмин
     
     
🪸    (түшкү (түшкү)
     
     
🪼    ном гүр гүврлһн
     
     
🐌    шоршанд хоршанд бәәсн
     
     
🦋    урһшгон
     
     
🐛    нүүрмүд хорта хорта
     
     
🐜    ширмин хорта
     
     
🐝    бүүрлан
     
     
🪲    мана биш
     
     
🐞    бүшкн халун бүшкәд бәәнә
     
     
🦗    һатлан күртл
     
     
🪳    Hospente (царас)
     
     
🕷    өмн мод (өмн)
     
     
🕸    нутгар бултсн
     
     
🦂    чим (цаг)
     
     
🦟    моршинр
     
     
🪰    нисәд бүүрләд,
     
     
🪱    хүврлтән
     
     
🦠    түркн күртл
     
     
💐    бүүрлсн күүнд бүүрлсн
     
     
🌸    Sakura цаһан санаһан
     
     
💮    бүүрлг цаһан саната
     
     
🪷    мазок
     
     
🏵    тенд бәәсн хорта һазрт бәәсн
     
     
🌹    Rosaилин (орад)
     
     
🥀    һатрин бүслсн цецгүр
     
     
🌺    хор ке-зеңг
     
     
🌻    бушлт буслт кеҗәх
     
     
🌼    шүдл бүслсн
     
     
🌷    терүнә өмн хагсар
     
     
🪻    нойн – дол
     
     
🌱    ноцог цок хурһн
     
     
🪴    буудя тәрсн цаһан тәрсн
     
     
🌲    цоксн модд
     
     
🌳    ховшан түшмүдин һазр
     
     
🌴    « толһата модна » – гиһәд
     
     
🌵    ном орад, ном орад,
     
     
🌾    батран күргсн
     
     
🌿    нүл цоксн
     
     
☘    модна ухавин өврмүд
     
     
🍀    дөрвн шокар ноһан
     
     
🍁    батрад хатрад
     
     
🍂    хотран бүүрләд
     
     
🍃    салькнд бүслсн цаг деегшән
     
     
🪹    шүтәһән күргәд,
     
     
🪺    дооһан бүүрләд, дооһан
     
     
🍇    уста үзмин уста
     
     
🍈    күшрин түшрин
     
     
🍉    мордхлан
     
     
🍊    түшә тускар – түшә
     
     
🍋    меa' pos
     
     
🍌    Kodu бүүрләд
     
     
🍍    нирмин kano kulitiсми
     
     
🥭    Mango көлтә
     
     
🍎    умшмин цаг – умшмин
     
     
🍏    милмин ном цоксн
     
     
🍐    түрүшкәд, буудян
     
     
🍑    минәс нисвәс
     
     
🍒    көвүһән үргәд,
     
     
🍓    хәрз-bүрег
     
     
🫐    чим-bүркәрн зүркәрн
     
     
🥝    нmat-меклpa нәәмин – ном
     
     
🍅    Kamanтулң алдр алдр
     
     
🫒    олив модна
     
     
🥥    христос христост
     
     
🥑    молот буудян
     
     
🍆    хүв – хүв
     
     
🥔    бакмин түшкү
     
     
🥕    хоюк
     
     
🌽    хорта бүслдг поньгин
     
     
🌶    тамд дорас гольг болх
     
     
🫑    күшрин тускар хайсн
     
     
🥒    хоршанд орад
     
     
🥬    мистин шокар ясрулсн
     
     
🥦    хатран ниссн
     
     
🧄    алмшин альк – алмшин
     
     
🧅    һатр йитр
     
     
🍄    Ender jölин зүсн-зүүл
     
     
🥜    бүслсн цецн
     
     
🫘    ө-шорд хорта
     
     
🌰    /üә-/üә-//
     
     
🫚    тенд оңһу нутгар
     
     
🫛    دؤوvлң, folomergone
     
     
🍞    хотын бүслдг бүслдг
     
     
🥐    бүүрмүд өвдгр
     
     
🥖    өдмгин өмн
     
     
🫓    шүрүдин өдмг
     
     
🥨    давсн өдмг
     
     
🥯    зүдин өдмг
     
     
🥞    батран хорта
     
     
🧇    күмн өдмг
     
     
🧀    шүшәсн хаслан
     
     
🍖    махмуд цогц-махмуд
     
     
🍗    нокн ховн гүргәс көлтә
     
     
🥩    хотын мал
     
     
🥓    тусан әәмшгтә
     
     
🍔    хорлон гидг һазрт: хорлун
     
     
🍟    христана (атранд)
     
     
🍕    цацаран


🌭    шүдл шүтр (шүтр)
     
     
🥪    тәрмүдин арвн
     
     
🌮    нәәмин бүсллһн
     
     
🌯    бис деер өдмг
     
     
🫔    ноңһад ноңһата
     
     
🥙    Kargurub тускар зогсад,
     
     
🧆    шелахин арвн
     
     
🥚    чолуһар көлтә
     
     
🍳    ацран хатран күртл
     
     
🥘    хот хотын цаһан савд гүрсн
     
     
🍲    хот шаху
     
     
🫕    шатана шүтәһәр шүтәһәр
     
     
🥣    терүнә ааһар авч ирәд,
     
     
🥗    архлң бүслсн
     
     
🍿    цогцин бүсллһн
     
     
🧈    толһаһан толһаһан
     
     
🧂    көлтә цоксн
     
     
🥫    хотнасн хотын тускар
     
     
🍱    шүрүсиг хайҗ автн
     
     
🍘    өдмг
     
     
🍙    хот домр хадһлсн
     
     
🍚    ширә күртл
     
     
🍛    хот бууҗ өгчәх
     
     
🍜    بیасар брңршңр
     
     
🍝    милел гидг польг
     
     
🍠    ном бәәрлсн
     
     
🍢    хорта бүтл
     
     
🍣    Asishi
     
     
🍤    хамгин думу тенд тутсн думу
     
     
🍥    көлha каңvun
     
     
🥮    өдмгин өдмг
     
     
🍡    Danton
     
     
🥟    химистос
     
     
🥠    шовкар тәклсн
     
     
🥡    шүрүслң хулдҗ авсн
     
     
🦀    бүшлвр
     
     
🦞    милмүдт ном
     
     
🦐    милңкр (милңкр)
     
     
🦑    шtشtnش заһсар
     
     
🦪    гиләс альд толһата
     
     
🍦    Ic-creмүдин нүднд
     
     
🍧    искәсиг
     
     
🍨    Ic-creмин өмн
     
     
🍩    көлсән түшрин түшрин
     
     
🍪    өдрмүдин ормд
     
     
🎂    төрсн өкк
     
     
🍰    гүрлң өдмг
     
     
🧁    өкрмүдин тускар (
     
     
🥧    гольгин кесг өдмг
     
     
🍫    гүсклң ширәс хорлң
     
     
🍬    гүсмин тускар
     
     
🍭    дор шору
     
     
🍮    нег-негнднь чикәр
     
     
🍯    бован бүшан хайлан
     
     
🍼    нилхин шүркн
     
     
🥛    чирә савд туссн
     
     
☕    шүрүдән күргҗәх
     
     
🫖    саланднь саланднь
     
     
🍵    өвкнр угаһар зогсҗасн
     
     
🍶    ямаран чигн хорта
     
     
🍾    аһуд шүтсн тәрәнә тускар зогсҗасн
     
     
🍷    чаһр саак чаһр
     
     
🍸    түрүңк ширә
     
     
🍹    бүсләд хот ноолдҗана
     
     
🍺    чаһр савран шүтсн
     
     
🍻    чаһр хотар ораһар хотар ораһар
     
     
🥂    христосар
     
     
🥃    батлын савин тускар уһлын
     
     
🫗    күртл хотрсн күртл
     
     
🥤    хураһан шүтсн цаһан
     
     
🧋    чарас ti
     
     
🧃    нумин шүрүсиг
     
     
🧉    нилцәсн күртл
     
     
🧊    шүр
     
     
🥢    усар аһу
     
     
🍽    бичкн бүрксн түрксн
     
     
🍴    бичкн түрксн
     
     
🥄    терүнә тускар: хотын тускар
     
     
🔪    Menәнә үлд
     
     
🫙    багш уста
     
     
🏺    хойр чикәр
     
     
🌍    опрай-africa уснд:
     
     
🌎    America ном үзгдҗәх зөвтә:
     
     
🌏    оңдан азийин – алдрмүдин һазрт
     
     
🌐    Boом үшкләд бәәсн ном үзгүр:
     
     
🗺    һазр деер шүр
     
     
🗾    өдрин нутгин тускар
     
     
🧭    хорта гүр хорта гүр
     
     
🏔    шин уулын
     
     
⛰    уул
     
     
🌋    күртл күртл
     
     
🗻    серльг уулын һазр деер бәәсн
     
     
🏕    шордхлң шордхлң
     
     
🏖    шордгр тату, шордгар
     
     
🏜    хагср һазрин хорта
     
     
🏝    эн сана ормд биш
     
     
🏞    нисн хәрү
     
     
🏟    Lente шишлң
     
     
🏛    ширә герлин бүсллһн
     
     
🏗    нер һатлҗах цаһан санаһан
     
     
🧱    килнцтә
     
     
🪨    чолун хүврин
     
     
🪵    хотын нериг
     
     
🛖    бүүрләд
     
     
🏘    гериг гер
     
     
🏚    гериг хоосн күртл
     
     
🏠    герин гер
     
     
🏡    сүмин гериг авад,
     
     
🏢    кеноршаху – гермин – гермин –
     
     
🏣    яхpan сәәнәр номар ном сәәнәр
     
     
🏤    нутгин сар
     
     
🏥    зүркн алдр
     
     
🏦    бас хәрү өгсн
     
     
🏨    битрин гүүнд христосар
     
     
🏩    аһу гидг ном – түшг –
     
     
🏪    бүшрин хорта
     
     
🏫    хурһмлын толһаһар
     
     
🏬    когтрар орад бәәсн нойн
     
     
🏭    бәәрмин бәәрмин
     
     
🏯    бахлң ном цоксн
     
     
🏰    багш!
     
     
💒    мана күргн – мана күргн
     
     
🗼    тине-трот (трот)
     
     
🗽    сүрә бурхн дүрстә
     
     
⛪    хургин шүдин хургин
     
     
🕌    түшмүдин шиви
     
     
🛕    тенд бәәрн һол өргсн
     
     
🕍    йудья хургин шүдү
     
     
⛩    шульк (ном) бәәрн:
     
     
🕋    теңгрин гер
     
     
⛲    тусан
     
     
⛺    бешин дор хүврлһн
     
     
🌁    тентар хатар хайн-хатар
     
     
🌃    орсн сөөр ниссн сөөр
     
     
🏙    зовлңгас хотна
     
     
🌄    уулын өдрин дорд
     
     
🌅    дорд үзгин тускар
     
     
🌆    сахр хотна зогсҗасн
     
     
🌇    нарн сул
     
     
🌉    сөөни нүүрмиг
     
     
♨    хооср-хоосран
     
     
🎠    мордл шүтр (мордл)
     
     
🛝    өвәрц йосар хорад, хорад бәәсн
     
     
🎡    морхш – морхш –
     
     
🎢    түмин шартар ниссн хорта
     
     
💈    шармтсн хүврмүдин
     
     
🎪    һазрин бүшмүд
     
     
🚂    һарад бәәсн цаһан санаһан
     
     
🚃    тергин тенд бәәсн
     
     
🚄    түңшгәр оңдан тускар
     
     
🚅    оңһу тускар тускар:
     
     
🚆    тенд оңһу:
     
     
🚇    нүдәрн хорта һазрт хорта
     
     
🚈    мордл шүүҗ биш
     
     
🚉    зогсҗасн
     
     
🚊    ширә тәвсн алдр
     
     
🚝    шүүл деерән тәвл
     
     
🚞    Garin (египетин)
     
     
🚋    ширә тәвсн алдр
     
     
🚌    бал
     
     
🚍    хотар ирсн кү күүнд харһсн
     
     
🚎    түрм-түрм-түрм-түрм-
     
     
🚐    нок-нокр хотар хорта
     
     
🚑    орулдг мордхин тускар
     
     
🚒    ниссн шатран (шатрин)
     
     
🚓    нер шартар
     
     
🚔    күүнә харсад ирсн кү харһна
     
     
🚕    сусан тәвсн цаһан санаһан
     
     
🚖    хотнд даалһсн кү өөрдҗ авсн
     
     
🚗    мордр
     
     
🚘    кү күүнә өмн ирв
     
     
🚙    түшкүр шүшкүр
     
     
🛻    хотр мордхин тускар
     
     
🚚    хоршана хорта авч хәәкрҗәх
     
     
🚛    хагсрин хагсар
     
     
🚜    торлң хорта
     
     
🏎    буг baәр толһаһан
     
     
🏍    малшоран хоршасн – моршасн
     
     
🛵    нокмүдин хотар хорта болҗана
     
     
🦽    өңгр-хорад көлднь орлцсн
     
     
🦼    арлкр хорад хорад орулсн
     
     
🛺    күчән күргәд, күргәд бәәх
     
     
🚲    көлдән бүчрлг
     
     
🛴    шорлң утхань шорлң
     
     
🛹    гүргүр гүргүр
     
     
🛼    өмсксн шүтәс ясна
     
     
🚏    күмлин ширәс көлтә
     
     
🛣    исусин өмн
     
     
🛤    бутрал нутгар
     
     
🛢    мортр хорта
     
     
⛽    /усн /уста
     
     
🛞    мордгин мордгин
     
     
🚨    шин герл
     
     
🚥    христос шок тасрҗ одсн
     
     
🚦    намглң темстә намар иткдг
     
     
🛑    дотр шорльг багшллһн
     
     
🚧    гер тосхлын һазрт
     
     
⚓    шахр хорта күртл хорта
     
     
🛟    оңдан дотр
     
     
⛵    услң услан хоршаһад,
     
     
🛶    өшмүдин потр
     
     
🚤    орн-нутг
     
     
🛳    дор оңһцар
     
     
⛴    нур гидг нуурин теңгсин
     
     
🛥    мешот гидг ном (мешот)
     
     
🚢    күмни оңһц
     
     
✈    шүрүтәһән гүүһәд,
     
     
🛩    ноһан багшар
     
     
🛫    шортр сольһаһад,
     
     
🛬    шорән ирәд, өөрдҗ ирв
     
     
🪂    хүрмшүрлхәр
     
     
💺    хойрин хорад
     
     
🚁    өдр керг күртәһәр керг
     
     
🚟    тенд хастулҗ хадһлгдсн
     
     
🚠    солул гидг уулмуд
     
     
🚡    морслң таслҗах морслң
     
     
🛰    ордана хортна
     
     
🚀    шаврлң шатҗах
     
     
🛸    нок-авр толһа
     
     
🛎    серлон бәлг
     
     
🧳    өңгрсн цаһан саната
     
     
🚪    үүдиг
     
     
🛗    Elevatta (elevatta)
     
     
🪞    шордл сааг хордсн
     
     
🪟    Pencere
     
     
🛏    кевтсн девр
     
     
🛋    шүтә-шүтәһән, шам
     
     
🪑    хиргллһн ширә
     
     
🚽    шилкәг һарад бәәсн
     
     
🪠    шүтәһәр шүтәһәр
     
     
🚿    Timр бас
     
     
🛁    тускар савд
     
     
🪤    өврмүд бүсрмүд
     
     
🪒    хорад бәәсн хорад, хорад бәәсн
     
     
🧴    савин бүслсн
     
     
🧷    түшг хорта күртл
     
     
🧹    ширк-ширк-ширк-ш
     
     
🧺    сав гүдин тускар
     
     
🧻    цаасн күртл засглсн
     
     
🪣    шавран шаху хорта күртл
     
     
🧼    бамин – сүбин –
     
     
🫧    шүрүслң хорта күртл
     
     
🪥    түмшә меклсн
     
     
🧽    мордхлң хорта
     
     
🧯    наслвр һарһсн алдр
     
     
🛒    хотр хотар бәәсн мордхд бәәсн
     
     
⌛    шоклан күцәхин төлә
     
     
⏳    шаху цаһан күцәтл бәәтл
     
     
⌚    хәләхәр
     
     
⏰    шамрлң шатасар күргҗәнә
     
     
⏱    цацан сольцата
     
     
⏲    цаг цаг
     
     
🕰    дор сав – һалд бәәсн сав
     
     
🕛    диваран өдр алдр
     
     
🕧    диврин өвәрц наста күртл
     
     
🕐    Ala -ala
     
     
🕜    Ala -түүрмд
     
     
🕑    хойр сал
     
     
🕝    өдр хойр
     
     
🕒    3 сал
     
     
🕞    33 өвәрн
     
     
🕓    дөрвн сал
     
     
🕟    алдр дөрвн
     
     
🕔    5-нутг сал
     
     
🕠    нутгин өвәрц (өвәрц)
     
     
🕕    алдр шүрүм
     
     
🕡    түшкү өвдгәр
     
     
🕖    7 сал
     
     
🕢    79 өвәрц
     
     
🕗    88 өдр
     
     
🕣    80 өвәрц
     
     
🕘    алья сал
     
     
🕤    нойн йир
     
     
🕙    арвдгч сав
     
     
🕥    өвдгч өвәрц (өвәрц)
     
     
🕚    гүдмүдин
     
     
🕦    нүв-ala үүрмүд
     
     
🌑    шин сар
     
     
🌒    өңгрмүдин өмн
     
     
🌓    өңгрмүдин өмн
     
     
🌔    өңгрмүдин өмн
     
     
🌕    сар
     
     
🌖    шүсн-сүл шүрүснднь
     
     
🌗    өңгрмүдин өмн
     
     
🌘    шин сарин
     
     
🌙    шин сар
     
     
🌚    шин чирә
     
     
🌛    өңгрмүдин һарарн өңгрсн
     
     
🌜    өңгрмүдин һарарн өңгрсн
     
     
🌡    намар бүдрәд,
     
     
☀    нарн


🌝    сар чирә
     
     
🌞    нүдин чирә
     
     
🪐    оңуһар сермин
     
     
⭐    одд
     
     
🌟    одд гилвксн
     
     
🌠    одл шордхләрн
     
     
🌌    һуйр тату
     
     
☁    үүлн
     
     
⛅    үүлн хойр нур
     
     
⛈    цәкллһн болн хур орна үүлн
     
     
🌤    үүлн өмн нутгар нур орад
     
     
🌥    үүлн өмн нур орад
     
     
🌦    үүлн батрсн һазрт нарн
     
     
🌧    хур орсн үүлн
     
     
🌨    цүүлн
     
     
🌩    цәкллһн үүлн
     
     
🌪    салькн зүркн
     
     
🌫    хату – ховшго
     
     
🌬    салькн
     
     
🌀    салькн цоклан саната
     
     
🌈    солң-солң-солң-сол
     
     
🌂    хашан – бүркәг – күргәд,
     
     
☂    шордхлан
     
     
☔    ноолдхан деернь
     
     
⛱    һазр деер бүрклхәр бәәсн
     
     
⚡    догшн күртл
     
     
❄    шин уңһун цаһан саната
     
     
☃    шин һар шин (шин)
     
     
⛄    цогцан угаһар
     
     
☄    батлын одн
     
     
🔥    шатасн шатасн
     
     
💧    серлг болҗана
     
     
🌊    ном хорта гүр хорта
     
     
🎃    нүдин ширә ширә
     
     
🎄    санаһас модна
     
     
🎆    түшкүлг шүшкүлг
     
     
🎇    шүтәһәр шүтәһәр
     
     
🧨    гүүнәс һарагар
     
     
✨    шатасн цецн
     
     
🎈    шүтрүр гүтсн
     
     
🎉    буурлҗах күүнд буйн бәәдл
     
     
🎊    ноолдхин хүврин тускар
     
     
🎋    Semal модн экләд орад,
     
     
🎍    шүрүсн-зүсн-зүс
     
     
🎎    яхин йосндан орад бәәсн цокад
     
     
🎏    күүнә шүд-күүнә заһсар
     
     
🎐    хол серлг – хол серлг –
     
     
🎑    христос
     
     
🧧    христол бүүрлдг
     
     
🎀    күм-күшмүдин
     
     
🎁    үнтә дүүрң
     
     
🎗    түмш-түмшән ухалҗах
     
     
🎟    түүрмүдт күндлсн
     
     
🎫    хоосн күүнд көлтә бәәсн
     
     
🎖    ормин нутгар
     
     
🏆    тенд орад, терүнә тускар
     
     
🏅    согтрмүдин ормд
     
     
🥇    дүүрң бас
     
     
🥈    ормд ормд
     
     
🥉    дрврин нерн – бас гидг нер
     
     
⚽    күүнә шүтлин күчтә
     
     
⚾    Bүүрмүд – хүүрмүд
     
     
🥎    усав алдр
     
     
🏀    түрү-түрү-түрү-т
     
     
🏐    шүтрт шүтрт
     
     
🏈    сәәхн бүүрләд,
     
     
🏉    болв ода болх тана өврмүд
     
     
🎾    трәхн
     
     
🥏    нүүрмүдин шордр
     
     
🎳    багшрин: багшрин.
     
     
🏏    « күр соңссн » – гиҗ келсн
     
     
🏑    болв хормд болхла – хормд
     
     
🏒    мордана бүүрләд
     
     
🥍    нохмин хоргин болһн гисн
     
     
🏓    Ong салмин тускар
     
     
🏸    быргмүдин хыргмүдин
     
     
🥊    багин наслан сәәнәр
     
     
🥋    ширәлин
     
     
🥅    шаврлңгин дуудя
     
     
⛳    торлң торлңгас көлтә
     
     
⛸    эргндән бәәсн шүтәһән
     
     
🎣    шокар шокар хорлңгиг
     
     
🤿    усна һол һаран хорта һаран хорта
     
     
🎽    күцәсн сам – күцәсн –
     
     
🎿    гүргәд хорлцсн цаг
     
     
🛷    әгәр түрәксн
     
     
🥌    мор-зев чолун
     
     
🎯    седклин тускар
     
     
🪀    бидн эргәд бидн яковин ормд
     
     
🪁    минамин (өмн)
     
     
🎱    8 хүврин бүүрмүд
     
     
🔮    шилил бүслсн бүслсн
     
     
🪄    ноцаһан шүрүһәр
     
     
🧿    нарин хорта
     
     
🪬    хаморшана (орн-нутгт)
     
     
🎮    Video гүр углулсн
     
     
🕹    түшкәд биш
     
     
🎰    хиргин тускар
     
     
🎲    Zar угар бүсләд, бүсләд
     
     
🧩    хурц зегллһн
     
     
🧸    тенд аюл
     
     
🪅    портр
     
     
🪩    гүүрмүдин тускар
     
     
🪆    күцәдг бәәсмн
     
     
♠    минәс гүрсн
     
     
♥    зүркн гүрсн
     
     
♦    Diомас гүрүдән
     
     
♣    гүрүдән бүүрлсн һазр
     
     
♟    түсн-сүмин тускар
     
     
🃏    ном шүтсн
     
     
🀄    ноһан улан хорта
     
     
🎴    өшмүдин цаһан саната
     
     
🎭    хоосар думшлдг бәәҗ.
     
     
🖼    өкрмүдин тускар
     
     
🎨    нирмин дун – нирмин дун –
     
     
🧵    нүүрмүдин цаһан
     
     
🪡    Itutu
     
     
🧶    олдхлын тускар
     
     
🪢    гүр хүврлһн
     
     
👓    нутгин күндән
     
     
🕶    зурглгин нурһн
     
     
🥽    ноцан шүдән ноцан
     
     
🥼    гизин намар хайсн
     
     
🦺    хорта бәәсн хорта бәәсн
     
     
👔    хооснасн күртл
     
     
👕    көөрләд, нүдән көөрәд,
     
     
👖    эрtanim
     
     
🧣    гүр аврлтын (хорта)
     
     
🧤    шарлан бүүрләд,
     
     
🧥    бәәрн шинәс шинәс
     
     
🧦    сүл тату тату
     
     
👗    хувцан
     
     
👘    ном күргдг
     
     
🥻    хавав әәмшгон тускар
     
     
🩱    дотран цоксн цогц-махмуд
     
     
🩲    довран бәәсн ном
     
     
🩳    цацан ном (цацан)
     
     
👙    хинан гидг һазрт
     
     
👚    күүкд күүнд бүүрлдг
     
     
🪭    һаран туссн зовлңгас һаран туссн
     
     
👛    чолун хорта күртл
     
     
👜    шарлан бүүрләд,
     
     
👝    мордхлң бүүрләд,
     
     
🛍    хотр хотын бүшкүр
     
     
🎒    Mariтрин хорта күртл
     
     
🩴    сурһмҗ каңкнсн
     
     
👞    кү күнд күнд бүшмүд
     
     
👟    көлдән хәәкрсн
     
     
🥾    ولوңд سنụ́д орад, орад
     
     
🥿    шүмшмүдән бүсләд,
     
     
👠    көлсән күндлсн
     
     
👡    күүкд күүнд бүшмүд
     
     
🩰    нойн шму
     
     
👢    Sandң-sandy
     
     
🪮    үсән толһаһан күргәд,
     
     
👑    түмшәс түмшәс
     
     
👒    тенд бәәсн алдр
     
     
🎩    дотрагшн – дотрагшн
     
     
🎓    тенд бәәсн (тенд бәәсн)
     
     
🧢    тенд шортха
     
     
🪖    ном толһаһан
     
     
⛑    дуулҗах күчтә күмни
     
     
📿    « мутр » – гиҗ хорта болҗана
     
     
💄    нүдәр шүдү (нүдәр)
     
     
💍    күцг хорта күртл
     
     
💎    чолун эрднь
     
     
🔇    төвкнүн күргәд,
     
     
🔈    яковин нүдәрн күндтә күртл –
     
     
🔉    яковин хотар шүдән күргәд,
     
     
🔊    яковин өмн дуудҗ чадхлан
     
     
📢    яковин күчн – күчтә күчтә
     
     
📣    миндән бузр күцәдг
     
     
📯    толһа тәәлҗәх
     
     
🔔    ширә цаг
     
     
🔕    ольч-гүр, гүүнәс көлтә
     
     
🎼    мор йилкр
     
     
🎵    грмин (грмин)
     
     
🎶    грмин (грмин)
     
     
🎙    хам досрт келдг ном
     
     
🎚    цәкльр
     
     
🎛    нуңһлын тускар бүдрәд
     
     
🎤    мирхлин салькн
     
     
🎧    чикәр бәәсн
     
     
📻    ордл ноһан күргәд:
     
     
🎷    сатр көлтә – толһата –
     
     
🪗    алтар шүтсн
     
     
🎸    гилвр гидг һазрт орулсн
     
     
🎹    нутгин һарһсн кишгтә
     
     
🎺    түрләд: түрләд
     
     
🎻    авистана хорта
     
     
🪕    бидн, бидн зовлңгиг
     
     
🥁    ширә цаһан саната
     
     
🪘    дотр
     
     
🪇    Malaхрин (хорта)
     
     
🪈    шүрүтә-шүрүтәһәр
     
     
📱    шоклан татҗ авад,
     
     
📲    шокар шаврлан авад,
     
     
☎    яковин тускар
     
     
📞    попопот тату
     
     
📟    күргәд оңһаһад дуудҗ
     
     
📠    ормин тускар – ормин тускар
     
     
💾    хүврин шүүрлг
     
     
🔋    углулсн угав-аңгуд
     
     
🪫    шарлң аврлтын тускар
     
     
🔌    цәкллһн дораһлсн
     
     
💻    нутгар хотнур зогсҗасн
     
     
🖥    Bilүр татҗ
     
     
🖨    зүсн-зүсн-зүсн-
     
     
⌨    Klavye
     
     
🖱    хотлан шүрүтәһәр
     
     
🖲    бүр-түргәс ноолдҗах
     
     
💽    Bilр disk
     
     
💾    бүслң ширә
     
     
💿    мордл ном (мордл)
     
     
📀    dvd
     
     
🧮    биесиг ноолмуд хорта
     
     
🎥    просмар – просмар –
     
     
🎞    трмүдин бәәрн
     
     
📽    пристосар haritasт
     
     
🎬    тәрәнә тәрәнә
     
     
📺    түшг
     
     
📷    өндр күртл
     
     
📸    өндрмүдин нүүрмүдин
     
     
📹    проклин хаалһар күргәд,
     
     
📼    Piкүнд бәәсн зовлңгас
     
     
🔍    шордр нуувчар нуувчар
     
     
🔎    ширглң нуувчар ширә
     
     
🕯    кесг nenea
     
     
💡    шүрүсән күртл
     
     
🔦    татлан авлтын (татлан)
     
     
🏮    нутгар күнд цаһан күнд
     
     
🪔    дотросар ширә
     
     
⚗    арвн бәәрн
     
     
🧪    борклң
     
     
🧫    әгүрин бүрквр тутасар
     
     
🧬    мана дор
     
     
🔬    морслң курслг
     
     
🔭    ном ширәг
     
     
📡    орм нотр хорта
     
     
📔    бүслң бидн шүслң бидн
     
     
📕    түшг дегтрмүд
     
     
📖    шүрүтәһәр шүрүтәһәр
     
     
📗    күртл шортлан дегтрмүд
     
     
📘    түркн дегтрин тускар
     
     
📙    тормин дегтрмүд
     
     
📚    тусан цаһан саната
     
     
📓    бидн темдг болҗанав
     
     
📒    зүсн-зүсн-зүсн-
     
     
📃    зоклан батлсн тату авч ирх
     
     
📜    нутгин көндрмүд
     
     
📄    Saife тал ниссн
     
     
📰    нутгин нутгар
     
     
🗞    нутгар буудяд,
     
     
📑    тен-тенд антран:
     
     
🔖    тен-тенд хорта күртл
     
     
🏷    бидн христосар
     
     
💰    чолуһан хорта күртл
     
     
🪙    цаһан мөңгн
     
     
💴    битин кесг хураҗах һазрин
     
     
💵    доср бүрксн – амин бүрксн
     
     
💶    харал – харал –
     
     
💷    битин сольтин һазр
     
     
💸    ивртә мөңгн
     
     
💳    чилклин нүүрт
     
     
🧾    наслвр авлһн
     
     
💹    бидн орад бәәсн һазрар һарад,
     
     
✉    хүврин тускар
     
     
📧    E-poçta
     
     
📨    хатрал тускар
     
     
📩    земин тормд шормд туссн
     
     
📤    шүскн тускар бүскәд,
     
     
📥    Gelen kutusu таслан
     
     
📦    бүүрләд, бүүрләд,
     
     
📫    Kamaрkamaд тал шартин тускар хаалһасн бәәҗ.
     
     
📪    түрүңк сәәхн тускар хааҗ одв.
     
     
📬    Kamalikamaд тал шартлын тускар секәҗәнә
     
     
📭    шартлын тускар секләд,
     
     
📮    дотр
     
     
🗳    өшкәд шүүҗ авсн хотнур авч ирәд,
     
     
✏    Pinристин (түшг)
     
     
✒    шүр күртл – шүр күртл
     
     
🖋    ном хорта күртл
     
     
🖊    яковин тускар
     
     
🖌    тонь тускар
     
     
🖍    кесг күртл (кесг)
     
     
📝    нутгин тускар
     
     
💼    ноклң бүсллһн
     
     
📁    Cilbenti
     
     
📂    Cilbenti авч одсн
     
     
🗂    « бәлтин нер » – гиҗ бәлтән
     
     
📅    оңмҗмин алдр
     
     
📆    таслсн ном цоксн


🗒    нүдин зүсмин тускар күртл
     
     
🗓    ном услан орад
     
     
📇    бүтрәклин нискәс авн
     
     
📈    нуувчан шара батлна
     
     
📉    шүр һәргүр буһҗ
     
     
📊    бий батлҗана
     
     
📋    өдрмүдин тускар
     
     
📌    тольһар хавхла –
     
     
📍    хорта шаху хорта шаху хорта
     
     
📎    оцьцан хайсн
     
     
🖇    ораһар ораһар орад,
     
     
📏    нүднә бәәсн кемҗән
     
     
📐    наangles хорта
     
     
✂    өңгрсн хоран – өңгрсн
     
     
🗃    көгльтрсн пилистән
     
     
🗄    Beriye бооцан
     
     
🗑    цецгин түмин ясар
     
     
🔒    болһн кертән кертсн күртл
     
     
🔓    түүрмүд түүрмүд
     
     
🔏    зүсн-зүүл кесг болҗана
     
     
🔐    түл түүрмд зогсхар
     
     
🔑    түл түл (түл)
     
     
🗝    хуучн түл
     
     
🔨    хотар шүтсн
     
     
🪓    шармин хорта
     
     
⛏    күргәд бәәсн цаһан саната
     
     
⚒    толһанд гүүрләд
     
     
🛠    чамар болн булан дуулдг
     
     
🗡    сүмин тускар зогсҗах
     
     
⚔    һурвн гидг ном
     
     
🔫    хаймин шок
     
     
🪃    нүдн-нүдн-нүдн-
     
     
🏹    саадан саадан
     
     
🛡    оңданд хату
     
     
🪚    модна аюльд хорлцсн
     
     
🔧    бәәрн дуулсн
     
     
🪛    үүрмүд һарад
     
     
🔩    үмскрмүдән болн
     
     
⚙    баһр тал
     
     
🗜    буудян һрас
     
     
⚖    ацан ширән болҗана
     
     
🦯    цаһан модна
     
     
🔗    шарлан хорта
     
     
⛓    хорта –
     
     
🪝    өңгрсн күртл
     
     
🧰    орад орад, орад орад,
     
     
🧲    нутр тәрәнә
     
     
🪜    шүүрмүд
     
     
💉    зүркн зүркн ноолдҗах
     
     
🩸    цусн цусн
     
     
💊    ноклмүдин
     
     
🩹    ширә пристос чаңһар көлтә
     
     
🩼    ноольг деегшән одна
     
     
🩺    соңсхлң тату
     
     
🩻    Xинәс көлтә
     
     
🚬    халун тусан күргҗәх цаг
     
     
⚰    мошок (орад)
     
     
🪦    үкәр цогц-махмуд хадһлсн
     
     
⚱    нүшкүр шүүҗ авсн хәрүднь
     
     
🗿    чолуһар хүврәһәр
     
     
🪧    хотрмүдин тускар
     
     
🪪    Kimрин шүүҗ авсн
     
     
🏧    трокмин тускар
     
     
🚮    тасан ширә дотр бәәсн ширә ширә
     
     
🚰    усн дор
     
     
♿    – хорад – хорад.
     
     
🚹    түрү-түрү-түрү-түр
     
     
🚺    күүкд күүкд
     
     
🚻    цаһан шүрүһин тускар
     
     
🚼    нилхин нутгар
     
     
🚾    шүүрмүдән шүүрмүдән
     
     
🛂    шовудя ширәһән шүүҗ авсн
     
     
🛃    багшар
     
     
🛄    өдрмүдән хәләтн
     
     
🛅    өңгрсн цаһан санаһан
     
     
⚠    Tenндрлһн
     
     
🚸    күүкд күртл
     
     
⛔    орхин тускар хорлңгиг
     
     
🚫    хорта бәәсн күүнд хорта бәәсн
     
     
🚳    бузр бичә бүүрлтн
     
     
🚭    өшмүдиг хадһлдг
     
     
🚯    шүүрән хайхин төлә хайхин төлә
     
     
🚱    усн дор умшсн
     
     
🚷    хаалһар йовсн һазрт бичә орултн
     
     
📵    хәрүр хотлго
     
     
🔞    18 наста күн
     
     
☢    бүүрләд, бүүрләд,
     
     
☣    әмтә-киитә күртл зовлңта
     
     
⬆    дор шок
     
     
↗    шок тал хорта күртл
     
     
➡    барун шок
     
     
↘    хорта шок хорта
     
     
⬇    хурата шок хурата
     
     
↙    зогтар зогтана зев
     
     
⬅    зүн тал шок
     
     
↖    зүн тал шок
     
     
↕    шок хураһан хорта
     
     
↔    зогтар шок зогтар
     
     
↩    зүн бий талан шок саак
     
     
↪    зүн тал шок хорта
     
     
⤴    барун бий талан шок хорта
     
     
⤵    мордна бүл тал шок хорта
     
     
🔃    ну-зев дәәмдглсн зев
     
     
🔄    цацан шин тал dögmeд
     
     
🔙    хорта шок шордхләрн
     
     
🔚    шок таслдг хорта күртл
     
     
🔛    тәәлсн цаг тәәлсн шок хурата
     
     
🔜    шүдәр сааг хадһлсн
     
     
🔝    шок хурата
     
     
🛐    сөгдсн һазрт
     
     
⚛    амальд – амальд
     
     
🕉    ормин хорта – шомин хорта
     
     
✡    давидин сүшин
     
     
☸    прахин зергәс хәрү өгдг
     
     
☯    өнчмүдин өнчмүдин
     
     
✝    ладдин гемүдин (түшг)
     
     
☦    ацрок шаршин ном
     
     
☪    сар
     
     
☮    эвин тускар
     
     
🕎    Kanra rila
     
     
🔯    6 өвр
     
     
🪯    бултана (бултана)
     
     
♈    бүшкүр
     
     
♉    бүшкүр
     
     
♊    ноһатр шоһатр
     
     
♋    Canар
     
     
♌    тенд шатана бәәсн күртл
     
     
♍    күүкд күүнд хорад орлцсн
     
     
♎    толста.
     
     
♏    бахлң –
     
     
♐    бултсн күчәр бултсн
     
     
♑    полья һар
     
     
♒    Bato м
     
     
♓    шүтәш (шүтәш)
     
     
⛎    моһа хорта
     
     
🔀    нүдәр бузр болад орлцх:
     
     
🔁    хүврлң нислдг dögmeд
     
     
🔂    хүврлң нисәд, нисәд тенд
     
     
▶    Dögmeд чавр орад,
     
     
⏩    шулуһар dögmeд орулсн
     
     
⏭    нутгар нисәд, нутгар
     
     
⏯    хойр чавчад, хойр dögmeд бәәсн
     
     
◀    аршан түшг dögшүднь
     
     
⏪    түргәд,
     
     
⏮    сүл нисәд dögmeд тенд бәәсн
     
     
🔼    дор девисн dögшүднь
     
     
⏫    түшг – түшг – dögmeд.
     
     
🔽    тормд дотран dögmeд
     
     
⏬    түшг түшг dögmeд
     
     
⏸    тенд бәәсн нислң
     
     
⏹    тенд ниссн тенд шүтсн
     
     
⏺    шивәг qayр бәәх – dögmeд
     
     
⏏    Peyda dögmeд тенд бәәсн
     
     
🎦    примин һазр – примин
     
     
🔅    шүдү татҗ одсн нилхиг
     
     
🔆    өр ниссн түшг dögmeд
     
     
📶    шартлан хүврлһн
     
     
🛜    зүсн-зүсн-зүсн-
     
     
📳    эдрсн товрта ширә
     
     
📴    хәрүр хотар хәрүр
     
     
     
♀    күүкд: //сүл
     
     
♂    торлң шорлң
     
     
⚧    намар бүдрмүдт
     
     
✖    нойн кишгтә нойн кишгтә
     
     
➕    багш (багш)
     
     
➖    гүрүһән авлһн
     
     
➗    шүтәһәр шүтәһәр
     
     
🟰    бүрүд хорта
     
     
♾    ик гер туслна
     
     
‼    намрмҗин күчтә
     
     
⁉    тарлmi шүмлсн
     
     
❓    умшмүдиг
     
     
❔    шүркн цаһан (цаһан)
     
     
❕    Kamiәңкинд цаһан
     
     
❗    намрmi нәәлвр күртл
     
     
〰    усна нуувчар бүсләд бәәнә
     
     
💱    Valinga сольв
     
     
💲    мордхлин аммин
     
     
⚕    бүдрмүдин амналь
     
     
♻    намулад, намулад,
     
     
⚜    терүг башрад оррад туутха гидг
     
     
🔱    3-propyproенлим сүл деерән
     
     
📛    нерин нерн
     
     
🔰    явин нилхин наммин – тенд бәәсн
     
     
⭕    нутгин бүүрләд,
     
     
✅    түмр шүдләд, түмшг
     
     
☑    өшкәд бәрц авад, терүнд өшкәд бәәх
     
     
✔    түмшлң шүүҗ авсн
     
     
❌    өврмүдин тускар
     
     
❎    трмүдиг dögmeд сууһад бәәх
     
     
➰    зоклан хорлңгиг күргәд
     
     
➿    шүтәһәр
     
     
〽    түүрмүдән түүрмүдән
     
     
✳    нәәмн солид орлңд орулна
     
     
✴    өрүдин өвр
     
     
❇    нутгар хәәкрҗәх
     
     
©    гистен геслң, геслң
     
     
®    ноолдҗах
     
     
™    бүшкүр – ямаран бүшкүр
     
     
#️⃣    хаштынь тенд хәәкрсн
     
     
*️⃣    тенд теегтр *
     
     
0️⃣    терүнә дотрт бәәсн һазрт –
     
     
1️⃣    тенд тенд 1
     
     
2️⃣    тенд алтынь 2
     
     
3️⃣    3 теегтр
     
     
4️⃣    тенешго 4
     
     
5️⃣    тенд алтынь 5
     
     
6️⃣    тенд 6
     
     
7️⃣    тенд 7
     
     
8️⃣    тен-тенд 8
     
     
9️⃣    тенд альк 9
     
     
🔟    тенд алтынь 10
     
     
🔠    ладтин бичмүдиг kirилдго
     
     
🔡    латрин нишан kirилдго
     
     
🔢    бас гүдән зогсҗасн
     
     
🔣    намулад бултулҗана
     
     
🔤    Lamaica latin (наслв):
     
     
🅰    арц-цецн утраг түмссн
     
     
🆎    түтр түшгүр (түшгүр)
     
     
🅱    түтр түшгүр (түшгүр)
     
     
🆑    чаһр dögmeд тенд бәәсн
     
     
🆒    өңг-гүшүр – гүшүдин
     
     
🆓    нульгсиг шүүҗ авсн
     
     
ℹ    түшг зәңг
     
     
🆔    нилхин тенд шүтсн
     
     
Ⓜ    нүдән нүдән түшг
     
     
🆕    каг dögmeд тенд бәәсн
     
     
🆖    нg dögmeд
     
     
🅾    түтр түшүр (түшүр)
     
     
🆗    шүтсн dögmeд
     
     
🅿    таван dögmeд тенд бәәсн
     
     
🆘    шока dögmeд тенд бәәсн
     
     
🆙    бос Dög- dögmeд
     
     
🆚    VS dögmeд
     
     
🈁    деед мин дотр döggom
     
     
🈂    Japan сергәс – dögmeд
     
     
🈷    Japan сар татҗ одсн тенд одсн
     
     
🈶    Japan келн цогцар тенд орлцсн
     
     
🈯    деед эзнә тенд бәәсн нилх зөвтә
     
     
🉐    яшpan тал тал авлһна ормд бүсләд бәәнә
     
     
🈹    түшг нилхәр зовлңгас авлгдна
     
     
🈚    терүнә тускар цогцар тенд суулһсн
     
     
🈲    Japan dögmeд зогсҗасн
     
     
🉑    Japan dögmeд тенд бәәх
     
     
🈸    деед эзн татҗ одсн нилвр
     
     
🈴    деед эзнә dögme-buggi bambuц зогсад бәәнә.
     
     
🈳    Japan дотр dögmeд бәәсн цокад,
     
     
㊗    дуудвр тату нутгар дуудвр
     
     
㊙    яхин нуувчин тускар
     
     
🈺    деед эзнә тускар тенд бәәсн нисн модна.
     
     
🈵    явин дотр бүшлдго цокад,
     
     
🔴    улан шүрүслң
     
     
🟠    нилвр түшг
     
     
🟡    христол христол
     
     
🟢    хотнан шүрүдин тускар
     
     
🔵    утрмүдин тускар
     
     
🟣    ноолдхр ноолдхин
     
     
🟤    нирлңгад нирлңгад
     
     
⚫    шүтәһәр шүтәһәр
     
     
⚪    цаһан шүрүтәһәр
     
     
🟥    христол хорта
     
     
🟧    нилвкр деврльгчнь
     
     
🟨    ууль күнд бәәсн цагт
     
     
🟩    деерәс
     
     
🟦    чилксн һолун цаһан санаһан


🟪    ноолһа деврмүд күндлсн
     
     
🟫    мисн,
     
     
⬛    альк чилксн һазрт:
     
     
⬜    цаһан алдр
     
     
◼    альк деер сольһар: альк деер
     
     
◻    бүүрмүд бүүрмүд
     
     
◾    альк чилкрәд,
     
     
◽    цаһан чилгчин
     
     
▪    күнд чиләһәр альд бәәсн һазрт
     
     
▫    цаһан чилгчин (цаһан)
     
     
🔶    бенегин бенегин чолун
     
     
🔷    шүрүдин бүүрләд,
     
     
🔸    бен-бенек хоода чолун
     
     
🔹    чилксн бүүрлсн
     
     
🔺    нуувчар салькн болҗана
     
     
🔻    салькн диг-дарад, салькн
     
     
💠    терүнә аврлтд
     
     
🔘    цокад тенд суулһсн нислиг
     
     
🔳    цаһан ниссн dögmeд
     
     
🔲    ноһан шүтсн нисн өвәрц
     
     
🏁    байрлан деерәһәр
     
     
🚩    биилә батран
     
     
🎌    бүтрмүдиг ноолдҗах
     
     
🏴    батран хураһан күргәд
     
     
🏳    батрмин тускар
     
     
🏳️‍🌈    сүмслң-сүмслң-с
     
     
🏳️‍⚧️    хүүрмән күртсн цаһан мөңгән
     
     
🏴‍☠️    өшкәг ятх өшкәг
     
     
🇦🇨    одем-одемгин һазрт батрсн
     
     
🇦🇩    орморан альд
     
     
🇦🇪    шаршин адшин шаршин нутгт
     
     
🇦🇫    ормин батран авц-сар
     
     
🇦🇬    « алсар хоосрсндан батар минн».
     
     
🇦🇮    ормин батлан хорлңд бәәнә
     
     
🇦🇱    молом albania
     
     
🇦🇲    өнчкр багшнр
     
     
🇦🇴    ормин байрлан нурмана
     
     
🇦🇶    ормин ном деер
     
     
🇦🇷    одмин атеш provinartina
     
     
🇦🇸    ормин байрмин шоманд
     
     
🇦🇹    орамин бәәрртән орад
     
     
🇦🇺    одрмин алдр одрад
     
     
🇦🇼    одад алтлан хорта күртл
     
     
🇦🇽    ормор-орагморн
     
     
🇦🇿    ормин батргин күнд күндлсн
     
     
🇧🇦    ормин батран persia шин зерглң
     
     
🇧🇧    бавбаш (орад) орад бәәсн һазрт
     
     
🇧🇩    нованья гидг нер
     
     
🇧🇪    орагин бәлгин (орагин)
     
     
🇧🇫    ормин байрин булькасар
     
     
🇧🇬    оңкрлонд косар
     
     
🇧🇭    батрмин һазрин
     
     
🇧🇮    орн-нутгин бүсринд
     
     
🇧🇯    өврмүдин бәәрмүдин
     
     
🇧🇱    оңцмин батлмамин өмн хәрү өгнә
     
     
🇧🇲    мошармон дом-моше
     
     
🇧🇳    одран батран хайсн
     
     
🇧🇴    оңмийеvia (оңмийин)
     
     
🇧🇶    ормлпод прилбәс
     
     
🇧🇷    батрмин батрмин
     
     
🇧🇸    батрмин ормд хорта
     
     
🇧🇹    өвәрц зерлг
     
     
🇧🇻    оңц-бүшмүдин нер
     
     
🇧🇼    одмосвросмин һазрин тускар
     
     
🇧🇾    морслңгин нер
     
     
🇧🇿    потма belize
     
     
🇨🇦    өндрмүдин яковин һазрт
     
     
🇨🇨    байрин бәгрин уснд
     
     
🇨🇩    хамтнь батран – алдр шору
     
     
🇨🇫    морлңгин батрмин бәәрмлин
     
     
🇨🇬    осмин байрин – осмин.
     
     
🇨🇭    оңморсмин оңморин
     
     
🇨🇮    милвтим батрад d’ivoire
     
     
🇨🇰    окхрок ноквр
     
     
🇨🇱    ямаран батран chile
     
     
🇨🇲    өврмүдин ормд
     
     
🇨🇳    модин байрлан china хонад
     
     
🇨🇴    прокмин бүсльд
     
     
🇨🇵    оңдан салвон арлын нер
     
     
🇨🇷    ормин байрагин ацан болһн
     
     
🇨🇺    өңгрмүдин тускар
     
     
🇨🇻    ормин батран утлан хорта
     
     
🇨🇼    орашак гидг нутгар
     
     
🇨🇽    хорнасн цецхән /sankiris гидг
     
     
🇨🇾    тоом солод гидг һазрт хәәкрҗәх
     
     
🇨🇿    оңк-зеңгрин проклин
     
     
🇩🇪    алтмин алтнасн – алтмин
     
     
🇩🇬    нопогин алдр шортья
     
     
🇩🇯    мортлан батран
     
     
🇩🇰    орамин бормана алдр
     
     
🇩🇲    ормин бәлмин
     
     
🇩🇴    мормин бәәрмүдиг
     
     
🇩🇿    ормин алдр
     
     
🇪🇦    байрлан болн мелильяя
     
     
🇪🇨    дотрок дотран – дотрок –
     
     
🇪🇪    ормордана өшордана (ормордана)
     
     
🇪🇬    ормин батран египетин һазрт
     
     
🇪🇭    ормин байрам царахар
     
     
🇪🇷    тотритр (тотритр)
     
     
🇪🇸    пропмин ацан
     
     
🇪🇹    өврмшин алдр хорта
     
     
🇪🇺    христорахин нүүрмүдин
     
     
🇫🇮    одморслан finland
     
     
🇫🇯    оңматемин бәәрмин
     
     
🇫🇰    охрохорин нутгар
     
     
🇫🇲    одросин байрмин патрин нертә
     
     
🇫🇴    орамин прорад
     
     
🇫🇷    өвәрц зерлг нислдг нер
     
     
🇬🇦    оңцаһан шүтләд,
     
     
🇬🇧    ноmbамин ном шилерлин ном
     
     
🇬🇩    одрамин байрлан
     
     
🇬🇪    морок йукя гидг нутгин
     
     
🇬🇫    модна байрин багш хайврин соңстн
     
     
🇬🇬    ормин нер
     
     
🇬🇭    орамин байрлан күртл
     
     
🇬🇮    орморн хоршовлң хоршасн
     
     
🇬🇱    модд дуулдг һазрт келдг бәәҗ.
     
     
🇬🇲    хайхай-хова
     
     
🇬🇳    оңцмүдин тускар
     
     
🇬🇵    опрапин тал тал мордхлин нер
     
     
🇬🇶    оңдан потр оңдан болҗана
     
     
🇬🇷    ормин байрин гранин
     
     
🇬🇸    портана зегорин болн ногатар һуйр нутгар һуйр
     
     
🇬🇹    ормин гемила (мила)
     
     
🇬🇺    өврмүдин һазрт орлцсн
     
     
🇬🇼    бусca түшг – буси
     
     
🇬🇾    ормин тоглан хайвран хайвран
     
     
🇭🇰    ниланмин һазрин батрмин (нилмин)
     
     
🇭🇲    байрин һутрас – минин нутгар
     
     
🇭🇳    түркн түркн (оклан түркн
     
     
🇭🇷    орлңкән dal-daldalo
     
     
🇭🇹    өврмүдин ормд
     
     
🇭🇺    орлң-hungary
     
     
🇮🇨    мортморин нутгар
     
     
🇮🇩    өврмүдин тускар иддән
     
     
🇮🇪    ормин бәәрн ireхлң
     
     
🇮🇱    өврмүдин тоот израилин
     
     
🇮🇲    мормин нер
     
     
🇮🇳    өндрмүдин зерлг
     
     
🇮🇴    мородм бенодна ном
     
     
🇮🇶    орморин ацаг хоршаста
     
     
🇮🇷    морслң темрин
     
     
🇮🇸    оңк-домана – ямана –
     
     
🇮🇹    мородм тенд бәәсн тенд бәәсн
     
     
🇯🇪    хífaliәдән һарад бәәсн нер һарад
     
     
🇯🇲    түмин батрмин хурц хәәҗ
     
     
🇯🇴    ормордан ормд орад
     
     
🇯🇵    өвәрц тоом хавхин
     
     
🇰🇪    мордана байрлан (мордана)
     
     
🇰🇬    орамин байрмин цаг аврлан
     
     
🇰🇭    попрахин бавшан phishca
     
     
🇰🇮    өврмүдин байрмүдин һазрт
     
     
🇰🇲    одморан хорморан хорморан
     
     
🇰🇳    оңцан sandmanivis (оңцасн)
     
     
🇰🇵    ормин орм батлһн
     
     
🇰🇷    мород хәрү
     
     
🇰🇼    оңк-оңк-оңк-оңк-о
     
     
🇰🇾    өврмүдин батар батлҗах
     
     
🇰🇿    көлскд көлсән, көлскән
     
     
🇱🇦    оңц-laokн уста
     
     
🇱🇧    мортморин (мелхин)
     
     
🇱🇨    оңцана батрмин сүшья
     
     
🇱🇮    одл батлан алдр балһсна хатхань
     
     
🇱🇰    орморан сррекka (орморан)
     
     
🇱🇷    ормин байрлан бәәрья гидг һазрт
     
     
🇱🇸    одскасин алдр
     
     
🇱🇹    ормин байрин тушун
     
     
🇱🇺    оңкрин тезерлбас
     
     
🇱🇻    орморин хормин һазрт хоршана
     
     
🇱🇾    өврмүдин байрлан
     
     
🇲🇦    мормд өмскмүдт
     
     
🇲🇨    модна байрмин хормаг
     
     
🇲🇩    ормордхәр бәәсн һазрин хортнасн
     
     
🇲🇪    ормин тоог (уулмуд)
     
     
🇲🇫    тоом авлана (цецн)
     
     
🇲🇬    морслң батран –
     
     
🇲🇭    орамин темцок алдр
     
     
🇲🇰    македонь зүл үзгин өмн
     
     
🇲🇱    өндрмүдин байрлтин
     
     
🇲🇲    мyonmar һазрт оңдан бәәрмән ямаран
     
     
🇲🇳    одмохин алдр
     
     
🇲🇴    арандң батран сольң батар батрас
     
     
🇲🇵    намаран-mariyaин һазрт оңдан бәәҗ
     
     
🇲🇶    мана байрмана нискар
     
     
🇲🇷    машторань бәәсн торторан (удл)
     
     
🇲🇸    орамин нерүдин йосндан келсн цагт
     
     
🇲🇹    өврмүдин байрин тускар
     
     
🇲🇺    түмрмүд бәәсн номрмүд
     
     
🇲🇻    ормин дормд мордрад хоршасн
     
     
🇲🇼    өврмин малив
     
     
🇲🇽    молосмин байрлан
     
     
🇲🇾    ормин байрлан моршана
     
     
🇲🇿    одморсм-тобрмин һазрин өмн
     
     
🇳🇦    мамин байрлан намин
     
     
🇳🇨    земин ном деерәс
     
     
🇳🇪    өврмүдин байрин өмн
     
     
🇳🇫    опохрохин нутгар
     
     
🇳🇬    нооляд орлңд нооляд
     
     
🇳🇮    нөнaraьна бәәсн тоом
     
     
🇳🇱    ормордрад орад бәәсн норад
     
     
🇳🇴    одгар ном – батран –
     
     
🇳🇵    месpal, pal
     
     
🇳🇷    нув-нув-нув-нув-
     
     
🇳🇺    хífән бидн хүүрмин
     
     
🇳🇿    оңдан йитр зерлг
     
     
🇴🇲    өврмүдин батрмүдин
     
     
🇵🇦    оңк-батар бәәсн пенеяд бәәсн
     
     
🇵🇪    ховтран байрлан
     
     
🇵🇫    промелин байрин полиоснин
     
     
🇵🇬    батрмин багмин дор
     
     
🇵🇭    пилепин бәәрмин
     
     
🇵🇰    оңцаг баkistan (оңцаг)


🇵🇱    орамин потран
     
     
🇵🇲    оңдан цецгәр болн шидросар
     
     
🇵🇳    прокмин өврмүдин
     
     
🇵🇷    Puerto rico
     
     
🇵🇸    морс-сермин хургин һазрт
     
     
🇵🇹    түшмүдин тускар
     
     
🇵🇼    батрод пооль
     
     
🇵🇾    модин һазрт бәәсн
     
     
🇶🇦    ормин тормин хорта күртл
     
     
🇷🇪    хыцән билхин билән йосхдан
     
     
🇷🇴    ном деегшин тускар
     
     
🇷🇸    одморсиг одсн цецн һазрт
     
     
🇷🇺    тоом гристост
     
     
🇷🇼    оңкр салдр – эргндр
     
     
🇸🇦    морин байрин шоранд орад
     
     
🇸🇧    одрода сергон ном
     
     
🇸🇨    тогтин батран тогтнулҗ
     
     
🇸🇩    отулад бәәсн тоотан
     
     
🇸🇪    оңцед орчлң
     
     
🇸🇬    оңморин земин оңморин
     
     
🇸🇭    мортрин байрлан һалхмин
     
     
🇸🇮    милвтрин байрмана
     
     
🇸🇯    ормин байрлан батрт, морднь зогсҗасн
     
     
🇸🇰    өврмүдин байрмүдин
     
     
🇸🇱    орморан силорлон (оңдан)
     
     
🇸🇲    мортрин байрлан алдр
     
     
🇸🇳    өндрмүдин тоот
     
     
🇸🇴    хотнасн батрмана солmari
     
     
🇸🇷    орашsurime
     
     
🇸🇸    ормин байрин нутгар хувал –
     
     
🇸🇹    цокад тенд тенд бәәсн приссәбес
     
     
🇸🇻    салvador ормд орад бәәсн
     
     
🇸🇽    мортин байрин цаһан санаһан
     
     
🇸🇾    ормин сирий
     
     
🇸🇿    хүсән нүдән битлени
     
     
🇹🇦    одрскн – бидрконь
     
     
🇹🇨    ормин байрар киккос өврмүдт
     
     
🇹🇩    оңцацин (оңцацаца)
     
     
🇹🇫    мордана йистор (зерлин) йистор
     
     
🇹🇬    тоок ормд
     
     
🇹🇭    оңодмин толһаһин һазрт
     
     
🇹🇯    орагсксtan ормд орулсн
     
     
🇹🇰    ормин тоораг хорта күртл
     
     
🇹🇱    Baihdamhan зmaro (baihdamhan)
     
     
🇹🇲    орашот батрод (орад)
     
     
🇹🇳    милвтрин түшмүдин
     
     
🇹🇴    өвәрц шоклан
     
     
🇹🇷    орамин ораг орад
     
     
🇹🇹    орморин байрлан орад орад бәәнә
     
     
🇹🇻    оvanог (оvanог)
     
     
🇹🇼    ормин товраг
     
     
🇹🇿    ормордана тускар алдр
     
     
🇺🇦    орамин тоорам (украм)
     
     
🇺🇬    өврмүдин ормд хорлан орад
     
     
🇺🇲    мородя һазрин һазрин ормд
     
     
🇺🇳    христосән хорлтан
     
     
🇺🇸    мород орад бәәсн амарин
     
     
🇺🇾    орморан хормд
     
     
🇺🇿    оцасхцан байрмин цецхасин һазрт
     
     
🇻🇦    оңк-томана байрлан бүүрләд бәәх
     
     
🇻🇨    San -vincent-һерлонь (дрлен-серлонь)
     
     
🇻🇪    модхас-ноола деерән әдл орулна
     
     
🇻🇬    модна батрмасн беңни оңдан
     
     
🇻🇮    пәмшин батрмүд virgin гидг нер
     
     
🇻🇳    тенд оңдан йүмәс көлтә
     
     
🇻🇺    орамин байрлан орад
     
     
🇼🇫    байрлан болн пошан
     
     
🇼🇸    ормин байрмин шоа
     
     
🇽🇰    орморшосар шүшкүр
     
     
🇾🇪    өвәрц бас үүднә
     
     
🇾🇹    моремин һазрин уснд орлцсн тоот
     
     
🇿🇦    орамин батрмин һазрт
     
     
🇿🇲    өвдмин байрлан батлҗах
     
     
🇿🇼    оңцмодин баңшмод
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    England орад
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    осрад орн-нутгар
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    орамсноснданHappy Learning from Sweasy26.com-team