Emoji Meaning in Maldivian - Emoji List in Maldivian - އިމޯޖީ މާނަ ދިވެހީ ބަހުން - ދިވެހި ބަހުން އިމޯޖީ ލިސްޓް

😀 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނެކެވެ


😃 ބޮޑު ދެލޮލުން ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި މޫނެކެވެ


😄 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނަކާއެކު ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި ދެލޮލެވެ


😁 ހިނިތުންވެފައި ހުރި ދެލޮލުން ވިދާ މޫނެކެވެ


😆 ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި މޫނެކެވެ


😅 ފިނިފެންމަލުން ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި މޫނެކެވެ


🤣 ތަޅުގައި ރޯލްވަމުން ހޭންފެށިއެވެ


😂 މޫނުމަތީގައި އުފަލުގެ ކަރުނައެވެ


🙂 ކުޑަކޮށް ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނެކެވެ


🙃 އުފުލިފައިވާ މޫނު


🫠 ގިރާވަމުންދާ މޫނު


😉 މޫނު ކުނިކޮށްލައެވެ


😊 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނަކާއި އެކު ހިނިތުންވެފައި ހުރި ދެލޮލެވެ


😇 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނެއްގައި ހެލޯ ޖަހާފައި ހުރެއެވެ🥰 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނުމަތިން ހިތްތަކެއް


😍 ހިނިއައިސްފައި ހުރި މޫނެއްގައި ހިތުގެ ދެލޮލެވެ


🤩 ތަރި ޖަހާފައި


😘 މޫނުގައި ބޮސްދިނުން


😗 ބޮސްދޭ މޫނު


☺ ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނެކެވެ


😚 ލޯ މަރާލައިގެން މޫނަށް ބޮސްދެމުން


😙 ހިނިތުންވެފައި ހުރި ދެލޮލުން މޫނަށް ބޮސްދެމުން


🥲 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނުމަތިން ކަރުނައެވެ


😋 މޫނު ރަހަބަލާ ކާއެއްޗެހި


😛 މޫނު ދުލުން


😜 ދުލުން މޫނު ކުނިކޮށްލުމެވެ


🤪 ޒާނީ މޫނު


😝 ދުލުން މޫނު ކުދިކުދިކޮށްލައިގެން ހުރެއެވެ


🤑 ފައިސާ އަނގަ މޫނު


🤗 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނަކާއެކު ހުޅުވިފައިވާ އަތްތިލައެވެ


🤭 މޫނު އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން


🫢 މޫނުގައި ލޯ ހުޅުވިފައި ހުރެ އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅާފައި ހުރެއެވެ


🫣 މޫނުގައި ކަރުނަ އަޅާފައިވާ ލޮލެއް


🤫 ޝުޝިން މޫނު


🤔 ވިސްނާ މޫނު


🫡 ސަލާމް ކުރާ މޫނެކެވެ🤐 ޒިޕް އަނގަ މޫނު


🤨 މޫނުމަތީގައި ބުމަ އުފުލާލާފައި ހުރެއެވެ


😐 ނިއުޓްރަލް މޫނު


😑 އެކްސްޕްރެޝަން ނެތް މޫނެކެވެ


😶 އަނގަ ނެތް މޫނު


🫥 ޑޮޓް ލައިން މޫނު


😶 🌫️ މޫނު ވިލާގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި


😏 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނެކެވެ


😒 މަޖާނުވާ މޫނެކެވެ


🙄 މޫނުމައްޗަށް އަރާފައި ދެލޮލެވެ


😬 މޫނު ކުނިކޮށްލައެވެ


😮 💨 މޫނުން ނޭވާ ދޫކޮށްލުން


🤥 ދޮގު މޫނު


🫨 މޫނު ތެޅިގަތެވެ


😌 ލުއިވެފައިވާ މޫނެކެވެ


😔 ޕެންސިވް މޫނެވެ


😪 ނިދިފައި ހުރި މޫނެކެވެ


🤤 ލޭ އޮހޮރެމުންދާ މޫނެވެ


😴 ނިދާ މޫނު


😷 މޫނުގައި މެޑިކަލް މާސްކެއް ޖަހާފައި


🤒 މޫނުގައި ތަމަމީޓަރު ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


🤕 މޫނުގައި ބޮލުގައި ބެންޑޭޖް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


🤢 މޫނުގައި މޭނުބައިކުރުން


🤮 މޫނުގައި ހޮޑުލުން


🤧 ހޮޑުލާ މޫނު


🥵 ހޫނު މޫނު


🥶 ފިނި މޫނު


🥴 ވޫޒީ މޫނު


😵 މޫނު ހުރަސްކޮށްލާފައިވާ ދެލޮލެވެ


😵 💫 މޫނުގައި ސްޕައިރަލް ލޮލެއް ހުރެއެވެ


🤯 ގޮވާ ބޮލެވެ


🤠 ކައުބޯއީ ހެޓް މޫނު


🥳 ޕާޓީ ކުރާ މޫނު


🥸 މޫނު ފޮރުވައިގެންނެވެ


😎 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނެއްގައި އަވިއައިނު އަޅައިގެންނެވެ


🤓 ނޭރޑް މޫނު


🧐 މޫނުގައި މޮނޮކްލް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


😕 އޮޅުން ބޮޅުން ވެފައިވާ މޫނެކެވެ


🫤 މޫނުގައި ޑައިގޮނަލް އަނގައެއް ހުރެއެވެ


😟 ކަންބޮޑުވެފައިވާ މޫނެކެވެ


🙁 ކުޑަކޮށް މޫނު ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރެއެވެ


☹ މޫނު ކުނިކޮށްލާފައެވެ


😮 އަނގަ ހުޅުވިފައި ހުންނަ މޫނު


😯 ހިމޭން މޫނެކެވެ


😲 ހައިރާންވެފައިވާ މޫނެކެވެ


😳 ރަތްވެފައިވާ މޫނު


🥺 އާދޭސްކުރާ މޫނެވެ


🥹 މޫނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތަކެވެ


😦 މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އަނގަ ހުޅުވިފައި ހުރެއެވެ


😧 ހާސްވެފައިވާ މޫނެކެވެ


😨 ބިރުވެރި މޫނެކެވެ


😰 ހާސްވެފައިވާ މޫނަކާ އެކު ފޮތިގަނޑެއް


😥 ދެރަވި ނަމަވެސް ލުޔެއް ލިބުނު މޫނެކެވެ


😢 ރޮމުންދާ މޫނެކެވެ


😭 ބާރަށް ރުއިމުގެ މޫނެވެ


😱 ބިރުން މޫނު ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ


😖 އޮޅުން ބޮޅުން ވެފައިވާ މޫނެކެވެ


😣 ކެތްތެރި މޫނެކެވެ


😞 މާޔޫސްވެފައިވާ މޫނެކެވެ


😓 ފޮތިގަނޑާއެކު ނިކަމެތިވެފައިވާ މޫނު


😩 ވަރުބަލި މޫނެކެވެ


😫 ވަރުބަލިވެފައިވާ މޫނު


🥱 ހޭންފެށި މޫނެވެ😤 މޫނުގައި ނޭފަތުން ހޫނު ގަދައެވެ


😡 ޕައުޓިންގ މޫނު


😠 ރުޅިވެރި މޫނެކެވެ


🤬 އަނގަމަތީގައި ނިޝާންތައް ޖަހާފައިވާ މޫނު


😈 ހިނިތުންވެފައި ހުރި މޫނެއްގައި ސޮރުތަކެއް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


👿 ރުޅިވެރި މޫނެއްގައި ސޮރުތަކެއް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


💀 ބޮލުގެ ނާށިގަނޑެވެ


☠ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑާއި ކްރޮސްބޯންސް


💩 ޕައިލް އޮފް ޕޫ


🤡 ކްލޯން މޫނު


👹 އޮގްރޭ އެވެ


👺 ގޮބްލިން


👻 ޖިންނި


👽 އޭލިއަން


👾 އޭލިއަން މޮންސްޓަރ


🤖 ރޮބޮޓެއް


😺 ހީލަމުން ބުޅަލެއް


😸 ހިނިތުންވެފައި ހުރި ލޮލުން ހިނިތުންވެލަމުން ބުޅަލެއް


😹 އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތަކާއެކު ބަނޑޮހެވެ


😻 ހިނިތުންވެފައި ހުރި ބުޅަލެއް ހިތުގެ ލޮލެއް


😼 ކުދިކުދި ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބުޅަލެއް


😽 ބޮސްދިނުން ބަނޑޮސް


🙀 ވަރުބަލިވެފައިވާ ބަނޑޮހެއް


😿 ރޮމުން ބުޅަލެއް


😾 ޕައުޓިންގ ކެޓް


🙈 ފެންނަ-ނުބައި މަކުނު


🙉 އަޑުއަހާ-ނުބައި މަކުނު


🙊 ވާހަކަ ދައްކާ-ނުބައި މަކުނު


👋 އަތް އުފުލާލަނީ


🤚 އަތުގެ ފަހަތަށް އުފުލިފައި


🖐 އަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެންނެވެ


✋ އަތް އުފުލާލިއެވެ


🖖 ވަލްކަން ސަލާމް


🫱 ކަނާތްފަރާތަށް އަތް


🫲 ކަނާތްފަރާތަށް އަތުން


🫳 އަތްތިލަ ތިރިއަށް އަތް


🫴 އަތްތިލަ މައްޗަށް އަތް އުފުލާލާށެވެ


🫷 ކަނާތްފަރާތަށް ކޮއްޕާލަމުން އަތް


🫸 ކަނާތްފަރާތަށް ކޮއްޕާލާ އަތް


👌 އޯކޭ އަތް


🤌 ފިއްތާފައި ހުރި އިނގިލިތަކެވެ


🤏 ފިއްތާލަމުން އަތް


✌ ކާމިޔާބީގެ އަތް


🤞 އިނގިލިތައް ހުރަސްކޮށްލިއެވެ


🫰 އަތް ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާއި އިނގިލި ހުރަސްކޮށްލައިގެންނެވެ


🤟 ލޯބި-ތި އިޝާރާތް


🤘 ކަނޑިތަކުގެ ނިޝާން


🤙 އަހަންނަށް އަތަށް ގޮވާލަބަލަ


👈 ބެކްހެންޑް އިންޑެކްސް ކަނާތްފަރާތަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ހުރެއެވެ


👉 ބެކްހެންޑް އިންޑެކްސް ކަނާތްފަރާތަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި


👆 ބެކްހެންޑް އިންޑެކްސް މައްޗަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ހުރެއެވެ


🖕 މެދު އިނގިލި


👇 ބެކްހެންޑް އިންޑެކްސް ތިރިއަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ހުރެއެވެ


☝ އިންޑެކްސް މައްޗަށް އިޝާރާތްކުރުން


🫵 އިންޑެކްސް ބަލާ މީހާއަށް އިޝާރާތްކޮށް


👍 އިނގިލި ދިއްކޮށްލާށެވެ


👎 އިނގިލިތައް ތިރިކޮށްލާށެވެ


✊ އުފުލިފައިވާ އަތްތިލަ


👊 ކުރިމަތިން އަންނަ އަތްތިލަ


🤛 ކަނާތްފަރާތަށް ވާގޮތަށް އަތްތިލައެވެ


🤜 ކަނާތްފަރާތަށް ކުރިމަތިވާ އަތްތިލަ


👏 އަތްތިލަބަޑި ޖަހަމުންނެވެ


🙌 އަތް އުފުލުން


🫶 ހިތުގެ އަތްތިލައެވެ


👐 ހުޅުވިފައިވާ އަތް


🤲 އަތްތިލަ އެއްކޮށް މައްޗަށް އުފުލާލާށެވެ


🤝 އަތް ދިއްކުރުން


🙏 އަތް ގުޅާލައިގެން


✍ ލިޔުމުގެ އަތް


💅 ނެއިލް ޕޮލިޝް


🤳 ސެލްފީ


👶 ތުއްތު ކުއްޖާ


🧒 ކުއްޖާ


👦 ފިރިހެން ކުއްޖެއް


👧 އަންހެން ކުއްޖެއް


🧑 މީހަކު


👱 މީހާ: މުށިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑެއް


👨 ފިރިހެންމީހާ


🧔 މީހާ: ތުނބުޅި


🧔 ♂️ ފިރިހެންމީހާ: ތުނބުޅި


🧔 ♀️ އަންހެންމީހާ: ތުނބުޅި


👨 🦰 ފިރިހެންމީހާ: ރަތް އިސްތަށިގަނޑެއް


👨 🦱 ފިރިހެންމީހާ: ކަޅު އިސްތަށިގަނޑެއް


👨 🦳 ފިރިހެންމީހާ: ހުދު އިސްތަށިގަނޑެއް


👨 🦲 ފިރިހެންމީހާ: ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު


👩 އަންހެން މީހާ


👩 🦰 އަންހެންމީހާ: ރަތް އިސްތަށިގަނޑެއް


🧑 🦰 މީހާ: ރަތް އިސްތަށިގަނޑެއް


👩 🦱 އަންހެންމީހާ: ކަޅު އިސްތަށިގަނޑެއް


🧑 🦱 މީހާ: ކަޅު އިސްތަށިގަނޑެއް


👩 🦳 އަންހެންމީހާ: ހުދު އިސްތަށިގަނޑެއް


🧑 🦳 މީހާ: ހުދު އިސްތަށިގަނޑެއް


👩 🦲 އަންހެންމީހާ: ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު


🧑 🦲 މީހާ: ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު


👱 ♀️ އަންހެންމީހާ: މުށިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑެއް


👱 ♂️ ފިރިހެންމީހާ: މުށިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑެއް


🧓 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެކެވެ


👴 މުސްކުޅި މީހާ


👵 މުސްކުޅި އަންހެނެކެވެ


🙍 މީހަކު މޫނު ކުނިކޮށްލައެވެ


🙍 ♂️ ފިރިހެނަކު މޫނު ކުނިކޮށްލައެވެ


🙍 ♀️ އަންހެނަކު މޫނު ކުނިކޮށްލައެވެ


🙎 މީހަކު ޕައުޓް ކުރަނީ


🙎 ♂️ މީހަކު ޕައުޓް ކުރަމުން


🙎 ♀️ އަންހެނަކު ޕައުޓް ކުރަނީ


🙅 ނޫނެކޭ އިޝާރާތްކުރާ މީހާ


🙅 ♂️ މީހަކު ނޫނެކޭ އިޝާރާތް ކުރަމުން


🙅 ♀️ އަންހެނަކު ނޫނެކޭ އިޝާރާތް ކުރަމުން


🙆 މީހަކު އޯކޭ އިޝާރާތް ކުރަމުން


🙆 ♂️ މީހަކު އޯކޭ އިޝާރާތް ކުރަމުން


🙆 ♀️ އަންހެނަކު އޯކޭ އިޝާރާތް ކުރަމުން


💁 މީހަކު އަތް ޓިޕް ކޮށްލަނީ


💁 ♂️ މީހަކު އަތް ޓިޕް ކޮށްލަނީ


💁 ♀️ އަންހެނަކު އަތް ޓިޕް ކޮށްލަނީ


🙋 މީހަކު އަތް އުފުލާ


🙋 ♂️ މީހަކު އަތް އުފުލާލަނީ


🙋 ♀️ އަންހެނަކު އަތް އުފުލާލަނީ


🧏 ބީރު މީހެއް


🧏 ♂️ ބީރު މީހެކެވެ


🧏 ♀️ ބީރު އަންހެނެކެވެ


🙇 މީހަކު ބޯޖަހާލަނީ


🙇 ♂️ މީހަކު ބޯޖަހާލަނީ


🙇 ♀️ އަންހެނަކު ބޯޖަހާލަނީ


🤦 މީހަކު ފޭސްޕަލްމިންގ


🤦 ♂️ މީހަކު ފޭސްޕަލްމިންގް ކޮށްލަނީ


🤦 ♀️ އަންހެނަކު ފޭސްޕަލްމިންގް ކޮށްލަނީ


🤷 މީހަކު ކޮނޑު އަރުވާލުމެވެ


🤷 ♂️ ފިރިހެނަކު ކޮނޑު އަރުވާލަމުން


🤷 ♀️ އަންހެނަކު ކޮނޑު އަރުވާލަމުން


🧑 ⚕️ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިއެކެވެ


👨 ⚕️ ފިރިހެނަކު ހެލްތު ވޯކަރެއް


👩 ⚕️ އަންހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް


🧑 🎓 ދަރިވަރު


👨 🎓 ފިރިހެން ދަރިވަރެކެވެ


👩 🎓 އަންހެން ދަރިވަރެކެވެ


🧑 🏫 މުދައްރިސެއް


👨 🏫 ފިރިހެން މުދައްރިސެއް


👩 🏫 އަންހެން މުދައްރިސެއް


🧑 ⚖️ ފަނޑިޔާރު


👨 ⚖️ މީހަކު ފަނޑިޔާރު


👩 ⚖️ އަންހެން ފަނޑިޔާރު


🧑 🌾 ދަނޑުވެރިޔާ


👨 🌾 ފިރިހެން ދަނޑުވެރިޔާ


👩 🌾 އަންހެން ދަނޑުވެރިޔާ


🧑 🍳 ކައްކާ


👨 🍳 މީހަކު ކައްކާ


👩 🍳 އަންހެން ކައްކާ


🧑 🔧 މެކޭނިކް


👨 🔧 މެން މެކޭނިކް


👩 🔧 އަންހެން މެކޭނިކެއް


🧑 🏭 ފެކްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ


👨 🏭 ފިރިހެނަކު ފެކްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ


👩 🏭 އަންހެން ފެކްޓްރީ މަސައްކަތްތެރިއެކެވެ


🧑 💼 އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް


👨 💼 ފިރިހެނަކު އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ


👩 💼 އަންހެން އޮފީސް މަސައްކަތްތެރިއެކެވެ


🧑 🔬 ސައިންސްވެރިއެކެވެ


👨 🔬 ފިރިހެން ސައިންސްވެރިއެއް


👩 🔬 އަންހެން ސައިންސްވެރިއެކެވެ


🧑 💻 ޓެކްނޮލޮޖިސްޓެއް


👨 💻 ފިރިހެން ޓެކްނޮލޮޖިސްޓެއް


👩 💻 އަންހެން ޓެކްނޮލޮޖިސްޓެއް


🧑 🎤 ލަވަކިޔުންތެރިޔާ


👨 🎤 ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ


👩 🎤 އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ


🧑 🎨 ފަންނާނު


👨 🎨 ފިރިހެން ފަންނާނު


👩 🎨 އަންހެން ފަންނާނެއް


🧑 ✈️ ޕައިލެޓް


👨 ✈️ ފިރިހެން ޕައިލެޓެއް


👩 ✈️ އަންހެން ޕައިލެޓެއް


🧑 🚀 އެސްޓްރޮނޯޓެއް


👨 🚀 ފިރިހެން ޖައްވީ އުޅަނދެއް


👩 🚀 އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓެއް


🧑 🚒 ފަޔާ ފައިޓަރެއް


👨 🚒 މީހަކު ފަޔާ ފައިޓަރެއް


👩 🚒 އަންހެން ފަޔާ ފައިޓަރެއް


👮 ފުލުހެއް


👮 ♂️ މީހަކު ފުލުހެއް


👮 ♀️ އަންހެން ފުލުހެއް


🕵 ޑިޓެކްޓިވް


🕵️ ♂️ ފިރިހެން ޑިޓެކްޓިވް


🕵️ ♀️ އަންހެން ޑިޓެކްޓިވް


💂 ގާޑެއް


💂 ♂️ ފިރިހެން ގާޑެއް


💂 ♀️ އަންހެން ގާޑެއް


🥷 ނިންޖާ


👷 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތެރިއެއް


👷 ♂️ މީހަކު ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތެރިއެއް


👷 ♀️ އަންހެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތެރިއެކެވެ


🫅 ތާޖު އަޅައިގެން ހުރި މީހެކެވެ


🤴 ޕްރިންސް


👸 ޕްރިންސެސް އެވެ


👳 ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު


👳 ♂️ ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު


👳 ♀️ ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި އަންހެނަކު


👲 ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ހުންނަ މީހާ


🧕 ބުރުގާ އަޅާފައި ހުރި އަންހެނަކު


🤵 ޓޮކްސިޑޯގައި ހުރި މީހަކު


🤵 ♂️ ޓޮކްސިޑޯގައި ހުރި މީހެކެވެ


🤵 ♀️ ޓޮކްސިޑޯގައި ހުރި އަންހެނަކު


👰 ފަރުދާ އަޅައިގެން ހުރި މީހާ


👰 ♂️ ފަރުދާ އަޅައިގެން ހުރި މީހެކެވެ


👰 ♀️ ފަރުދާ އަޅައިގެން ހުރި އަންހެނެކެވެ


🤰 މާބަނޑު އަންހެނެކެވެ


🫃 މާބަނޑު ފިރިހެނެކެވެ


🫄 މާބަނޑު މީހެއް


🤱 ގާތުން ކިރުދިނުން


👩 🍼 އަންހެނަކު ދަރިފުޅަށް ކާންދިނުން


👨 🍼 ފިރިހެނަކު ދަރިފުޅަށް ކާންދިނުން


🧑 🍼 މީހަކު ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ކާންދިނުން


👼 ތުއްތު މަލާއިކަތެއް


🎅 ސަންޓާ ކްލޯސް


🤶 މިސިސް ކްލޯސް


🧑 🎄 އެމްއެކްސް ކްލޯސް


🦸 ސުޕަހީރޯ


🦸 ♂️ ފިރިހެން ސުޕަހީރޯ


🦸 ♀️ އަންހެން ސުޕަހީރޯ


🦹 ސުޕަރވިލަން


🦹 ♂️ މީހަކު ސުޕަވިލަން


🦹 ♀️ އަންހެން ސުޕަވިލަން


🧙 މަގޭ


🧙 ♂️ މޭން މެޖް


🧙 ♀️ އަންހެން މެޖެ


🧚 ޕަރީ


🧚 ♂️ ފިރިހެން ޕަރީ


🧚 ♀️ އަންހެން ޕަރީ


🧛 ވެމްޕަޔަރ


🧛 ♂️ ފިރިހެން ވެމްޕަޔަރ


🧛 ♀️ އަންހެން ވެމްޕަޔަރެއް


🧜 މާރސަން


🧜 ♂️ މެރްމަން


🧜 ♀️ މެރމެއިޑް


🧝 އެލްފް އެވެ


🧝 ♂️ ފިރިހެން އެލްފް


🧝 ♀️ އަންހެން އެލްފް


🧞 ޖިންނި


🧞 ♂️ ފިރިހެން ޖިންނި


🧞 ♀️ އަންހެން ޖިންނި


🧟 ޒޮމްބީ އެވެ


🧟 ♂️ ފިރިހެން ޒޮމްބީ


🧟 ♀️ އަންހެން ޒޮމްބީ


🧌 ޓްރޯލް


💆 މީހަކަށް މަސާޖު ލިބެނީ


💆 ♂️ ފިރިހެނަކު މަސާޖު ހަދަނީ


💆 ♀️ އަންހެނަކު މަސާޖު ހަދަނީ


💇 މީހަކު އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާލުން


💇 ♂️ ފިރިހެނަކު އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާލަނީ


💇 ♀️ އަންހެނަކު އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާލަނީ


🚶 މީހަކު ހިނގާފައި


🚶 ♂️ މީހަކު ހިނގާލަނީ


🚶 ♀️ އަންހެނަކު ހިނގައިގަންނަނީ


🧍 މީހަކު ކޮޅަށް ހުއްޓެވެ


🧍 ♂️ މީހަކު ކޮޅަށް ހުއްޓެވެ


🧍 ♀️ އަންހެނަކު ކޮޅަށް ހުއްޓެވެ


🧎 މީހަކު ކަކޫޖަހާލައިގެން


🧎 ♂️ ފިރިހެނަކު ކަކޫޖަހާލައިގެން


🧎 ♀️ އަންހެނަކު ކަކޫޖަހާލައިގެން


🧑 🦯 ހުދު ދަނޑި ގެންގުޅޭ މީހާ


👨 🦯 ހުދު ދަނޑިއެއް ހިފައިގެން ހުރި މީހެކެވެ


👩 🦯 ހުދު ދަނޑިއެއް ހިފައިގެން ހުރި އަންހެނެކެވެ


🧑 🦼 މޮޓޯރައިޒްޑް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން މީހަކު


👨 🦼 މޮޓޯރައިޒްޑް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން މީހަކު


👩 🦼 އަންހެނަކު މޮޓޯރައިޒްޑް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި


🧑 🦽 މެނުއަލް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން މީހަކު


👨 🦽 މެނުއަލް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން މީހަކު


👩 🦽 އަންހެނަކު މެނުއަލް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި


🏃 މީހަކު ދުވަނީ


🏃 ♂️ މީހަކު ދުވަނީ


🏃 ♀️ އަންހެނަކު ދުވަނީ


💃 އަންހެނަކު ނަށަނީ


🕺 ފިރިހެނަކު ނަށަނީ


🕴 ސޫޓުގައި ހުރި މީހަކު ލެވިޓޭޓް ކުރަނީ


👯 ބަނީ ކަންފަތް ހުންނަ މީހުން


👯 ♂️ ބުޅަލުގެ ކަންފަތް ހުންނަ ފިރިހެނުން


👯 ♀️ ބަނީ ކަންފަތް ހުންނަ އަންހެނުން


🧖 ސްޓީމީ ރޫމްގައި ހުރި މީހަކު


🧖 ♂️ ސްޓީމީ ރޫމްގައި ހުރި މީހެކެވެ


🧖 ♀️ އަންހެނަކު ހޫނު ކޮޓަރިއެއްގައި


🧗 މީހަކު އަރަނީ


🧗 ♂️ މީހަކު އަރާ


🧗 ♀️ އަންހެނަކު އަރަނީ


🤺 މީހަކު ފެންސް ޖަހާ


🏇 އަސް ދުވުން


⛷ ސްކައި ކުރާ މީހެކެވެ


🏂 ސްނޯބޯޑަރެއް


🏌 މީހަކު ގޯލްފް ކުޅެން


🏌️ ♂️ ފިރިހެނަކު ގޯލްފް ކުޅެން


🏌️ ♀️ އަންހެނަކު ގޯލްފް ކުޅެން


🏄 މީހަކު ރާޅާއެޅުން


🏄 ♂️ މީހަކު ރާޅާއެޅުން


🏄 ♀️ އަންހެނަކު ރާޅާއެޅުން


🚣 މީހަކު ދޯނި ދުއްވާ


🚣 ♂️ ދޯނި ދުއްވާ މީހަކު


🚣 ♀️ އަންހެނަކު ދޯނި ދުއްވާ


🏊 މީހަކު ފަތާފައި


🏊 ♂️ ފިރިހެނަކު ފަތާފައި


🏊 ♀️ އަންހެނަކު ފަތާފައި


⛹ މީހަކު ބޯޅަ ބައުންސް ކުރާށެވެ


⛹️ ♂️ މީހަކު ބޯޅަ ބައުންސް ކުރަމުން


⛹️ ♀️ އަންހެނަކު ބޯޅަ ބައުންސް ކުރަނީ


🏋 މީހަކު ބަރުދަން އުފުލުން


🏋️ ♂️ ފިރިހެނަކު ބަރުދަން އުފުލަނީ


🏋️ ♀️ އަންހެނަކު ބަރުދަން އުފުލަނީ


🚴 މީހަކު ބައިސްކަލް ދުއްވާ


🚴 ♂️ މީހަކު ބައިސްކަލް ދުއްވަނީ


🚴 ♀️ އަންހެނަކު ބައިސްކަލް ދުއްވަނީ


🚵 މީހަކު މައުންޓް ބައިކިންގ


🚵 ♂️ މީހަކު މައުންޓް ބައިކިންގ


🚵 ♀️ އަންހެނަކު މައުންޓް ބައިކިންގ


🤸 މީހަކު ކާރު ދުއްވާ


🤸 ♂️ މީހަކު ގާޑިޔާ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް


🤸 ♀️ އަންހެނަކު ކާރު ދުއްވާފައި


🤼 މީހުން ރެސްލިން


🤼 ♂️ ފިރިހެނުން ރެސްލިން ކުޅެން


🤼 ♀️ އަންހެނުން ރެސްލިން ކުޅެން


🤽 ވޯޓަރ ޕޮލޯ ކުޅޭ މީހަކު


🤽 ♂️ މީހަކު ވޯޓަރ ޕޮލޯ ކުޅެނީ


🤽 ♀️ އަންހެނަކު ވޯޓަރ ޕޮލޯ ކުޅެނީ


🤾 ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅޭ މީހާ


🤾 ♂️ މީހަކު އަތްބޯޅަ ކުޅެން


🤾 ♀️ އަންހެނަކު އަތްބޯޅަ ކުޅެނީ


🤹 މީހަކު ޖަގްލްކުރުން


🤹 ♂️ މީހަކު ޖަގްލް ކުރަނީ


🤹 ♀️ އަންހެނަކު ޖަގްލް ކުރަނީ


🧘 ލޮޓަސް މަގާމުގައި ހުރި މީހާ


🧘 ♂️ ލޮޓަސް ޕޮޒިޝަންގައި ހުރި މީހެކެވެ


🧘 ♀️ ކަނބުލޭގެ މަގާމުގައި ހުރި އަންހެނެކެވެ


🛀 ފެންވަރާ މީހާ


🛌 އެނދުގައި އޮތް މީހާ


🧑 🤝 🧑 މީހުން އަތުގައި ހިފައިގެން


👭 އަންހެނުން އަތުގައި ހިފައިގެން


👫 އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު އަތުގައި ހިފައިގެން


👬 ފިރިހެނުން އަތުގައި ހިފައިގެން


💏 ބޮސްދިނުން


👩 ❤️ 💋 👨 ބޮސްދިނުން: އަންހެންމީހާ، ފިރިހެންމީހާ


👨 ❤️ 💋 👨 ބޮސްދިނުން: ފިރިހެންމީހާ، ފިރިހެންމީހާ


👩 ❤️ 💋 👩 ބޮސްދިނުން: އަންހެންމީހާ، އަންހެންމީހާ


💑 ދެމަފިރިން ހިތުން


👩 ❤️ 👨 ދެމަފިރިން ހިތެއް: އަންހެންމީހާ، ފިރިހެން


👨 ❤️ 👨 ދެމަފިރިން ހިތުން: ފިރިހެންމީހާ، ފިރިހެންމީހާ


👩 ❤️ 👩 ދެމަފިރިން ހިތެއް: އަންހެންމީހާ، އަންހެންމީހާ


👪 އާއިލާ


👨 👩 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👩 👧 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👨 👩 👧 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން، އަންހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👩 👦 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން، ފިރިހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👩 👧 👧 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން، އަންހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👨 👨 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، ފިރިހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👨 👧 އާއިލާ: ފިރިހެން، ފިރިހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👨 👨 👧 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، ފިރިހެން، އަންހެން ކުއްޖާ، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👨 👦 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، ފިރިހެން، ފިރިހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👨 👧 👧 އާއިލާ: ފިރިހެން، ފިރިހެން، އަންހެން ކުއްޖާ، އަންހެން ކުއްޖާ


👩 👩 👦 އާއިލާ: އަންހެންމީހާ، އަންހެންމީހާ، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👩 👩 👧 އާއިލާ: އަންހެން، އަންހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👩 👩 👧 👦 އާއިލާ: އަންހެން، އަންހެން، އަންހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👩 👩 👦 👦 އާއިލާ: އަންހެން، އަންހެން، ފިރިހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👩 👩 👧 👧 އާއިލާ: އަންހެން، އަންހެން، އަންހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👨 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން ކުއްޖާ، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👦 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، ފިރިހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👧 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👨 👧 👦 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👨 👧 👧 އާއިލާ: ފިރިހެން، އަންހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👩 👦 އާއިލާ: އަންހެންމީހާ، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👩 👦 👦 އާއިލާ: އަންހެން، ފިރިހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👩 👧 އާއިލާ: އަންހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


👩 👧 👦 އާއިލާ: އަންހެން، އަންހެން، ފިރިހެން ކުއްޖާ


👩 👧 👧 އާއިލާ: އަންހެން، އަންހެން، އަންހެން ކުއްޖާ


🗣 ވާހަކަ ދައްކާ ބޮލެވެ


👤 ސިލްހައުޓްގައި ބަސްޓް


👥 ބަސްޓްސް އިން ސިލްހައުޓް


🫂 މީހުން ބައްދާލައިގެން


👣 ފައިގެ ނިޝާންތަކެވެ


💪 ފްލެކްސްޑް ބައިސެޕްސް


🦾 މެކޭނިކަލް އަތް


🦿 މެކޭނިކަލް ލެގް


🦵 ފައި


🦶 ފައި


👂 ކަންފަތް


🦻 ކަންފަތުގައި އަޑުއިވުމުގެ އާލާތް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


👃 ނޭފަތް


🧠 ސިކުނޑި


🫀 އެނަޓޮމިކަލް ހިތެވެ


🫁 ފުއްޕާމޭ


🦷 ދަތް


🦴 ކަށިގަނޑެވެ


👀 ދެލޮލެވެ


👁 ލޯ


👅 ދުލުން


👄 އަނގަ އެވެ


🫦 ދަތްއެޅި ތުންފަތް


🦰 ރަތް އިސްތަށިގަނޑެވެ


🦱 ކަޅު އިސްތަށިގަނޑެވެ


🦳 ހުދު އިސްތަށިގަނޑެވެ


🦲 ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު


🏻 ފަނޑު ހަމުގެ ކުލައެއް


🏼 މީޑިއަމް-ލައިޓް ހަމުގެ ކުލައެއް


🏽 މެދުމިނުގެ ހަމުގެ ކުލައެއް


🏾 މީޑިއަމް-ޑާކް ސްކިން ޓޯން


🏿 ކަޅު ހަމުގެ ކުލައެވެ


💋 ކިސް މާކް


💌 ލޯބީގެ ސިޓީ


💘 ހިތުގައި ތީރު ޖަހާފައި


💝 ހިތުގައި ރިބަން ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


💖 ވިދާ ހިތެއް


💗 ބޮޑުވަމުން އަންނަ ހިތް


💓 ތެޅެމުންދާ ހިތް


💞 އެނބުރޭ ހިތްތަކެވެ


💕 ދެހިތެއް


💟 ހިތް ޒީނަތްތެރިކުރުން


❣ ހިތުގެ އުފާފާޅުކުރުން


💔 ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ހިތް


❤️ 🔥 ހިތުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ


❤️ 🩹 ހިތް ރަނގަޅުކުރުން


❤ ރަތް ހިތެއް


🩷 ފިޔާތޮށި ހިތެއް


🧡 އޮރެންޖް ހިތެއް


💛 ރީނދޫ ހިތެވެ


💚 ފެހި ހިތެއް


💙 ކަޅު ހިތް


🩵 ފަނޑު ނޫކުލައިގެ ހިތެއް


💜 ޕަރޕްލް ހިތެއް


🤎 މުށިކުލައިގެ ހިތެއް


🖤 ކަޅު ހިތެވެ


🩶 އަޅިކުލައިގެ ހިތެއް


🤍 ހުދު ހިތެއް


ހިތްތަކެވެ


💯 ސަތޭކަ ޕޮއިންޓެވެ


💢 ރުޅިވެރިކަމުގެ ރަމްޒު


💥 ޖެހުމެވެ


💫 ބޯއެނބުރުން


💦 ފޮތިގަނޑު ތިކިތަކެވެ


💨 ދުރަށް ޖެހިލުން


🕳 ހޮޅިއެއް


💣 ބޮމެއް


💬 ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބެލޫން


👁️ 🗨️ ލޯ އިން ސްޕީޗް ބަބުލް


🗨 ކަނާތު ސްޕީޗް ބުރުގާ


🗯 ރަނގަޅު ރުޅިވެރިކަމުގެ ބުރުގާ


💭 ވިސްނާ ބެލޫން


💤 zzz


🐵 މަކުނު މޫނު


🐒 މަކުނު


🦍 ގޮރިލާ އެވެ


🦧 އޮރެންޖުޓަން އެވެ


🐶 ބުޅާ މޫނު


🐕 ބުޅަލެއް


🦮 ގައިޑް ޑޯގް


🐕 🦺 ޚިދުމަތުގެ ބުޅަލެއް


🐩 ޕޫޑްލް އެވެ


🐺 ދޫނި


🦊 ކުއްތާ


🦝 ރެކޫން


🐱 ބަނޑޮސް މޫނު


🐈 ކެޓް


🐈 ⬛ ކަޅު ބުޅަލެއް


🦁 ސިންގާ


🐯 ވެލާ މޫނު


🐅 ވެލާ


🐆 ކިނބޫ


🐴 އަސް މޫނު


🫎 މޫސް


🫏 ޙިމާރު


🐎 އަސް


🦄 ޔުނިކޯން އެވެ


🦓 ޒީބްރާ އެވެ


🦌 ދިރުން


🦬 ބައިސަން


🐮 ކައު މޫނު


🐂 ގޯނި


🐃 ފެން ބުޅަލެއް


🐄 ގެރިއެވެ


🐷 ބިހުގެ މޫނު


🐖 ބިހެއް


🐗 ބުޅަލެއް


🐽 ބިހުގެ ނޭފަތް


🐏 ރަމް


🐑 ކަނބުލޭގެ


🐐 ބަކަރި


🐪 ޖަމަލެއް


🐫 ދެ ހޮޅި ޖަމަލެއް


🦙 ލާމާ


🦒 ޖިރާފް


🐘 ފިރިހެން ފިނޮޅެވެ


🦣 މައްޗަށެވެ


🦏 ރައިނޯސެރޯސް އެވެ


🦛 ހިޕޮޕޮޓަމަސް އެވެ


🐭 މައުސް މޫނު


🐁 މައުސް


🐀 ކުއްތާ


🐹 ހެމްސްޓަރ އެވެ


🐰 ކަޅުކުކުޅު މޫނު


🐇 ކަޅުކުކުޅު


🐿 ޗިޕްމަންކް


🦫 ބީވަރ އެވެ


🦔 ހެޖްހޮގް


🦇 ބެޓް


🐻 ބުޅަލެވެ


🐻 ❄️ ޕޯލާ ބެއާ އެވެ


🐨 ކޮއަލާ އެވެ


🐼 ޕަންޑާ


🦥 ސްލޮތް


🦦 އޮޓަރ


🦨 ސްކަންކް


🦘 ކެންގަރޫ


🦡 ބެޖަރ


🐾 ޕައު ޕްރިންޓްސް


🦃 ޓާކީ އެވެ


🐔 ކުކުޅު


🐓 ކުކުޅު


🐣 ހޭޗިން ޗިކް


🐤 ތުއްތު ކުއްޖަކު


🐥 ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުންނަ ތުއްތު ކުއްޖަކު


🐦 ދޫންޏެވެ


🐧 ޕެންގްވިން އެވެ


🕊 ދޫންޏެވެ


🦅 ކަނބުލޮ


🦆 ޑަކް


🦢 ސްވާން


🦉 އޯލް


🦤 ޑޯޑޯ


🪶 ފިޔައެއް


🦩 ފްލެމިންގޯ އެވެ


🦚 މޮހޮރެވެ


🦜 ޕެރޮޓް


🪽 ފިޔަގަނޑެވެ


🐦 ⬛ ކަޅު ދޫންޏެކެވެ


🪿 ގޫސް


🐸 ކަނޑުމަހެވެ


🐊 މާވަހަރު


🐢 ކިނބޫ


🦎 ކަނބުލޮ


🐍 ހަރުފަ އެވެ


🐲 ޑްރެގަން މޫނު


🐉 ޑްރެގަން


🦕 ސޯރޯޕޮޑް އެވެ


🐳 ސްޕައުޓިންގ ވެލް


🐋 ވެލް


🐬 ޑޮލްފިން


🦭 ސީލް


🐟 މަސް


🐠 ޓްރޮޕިކަލް މަސް


🐡 ބްލޯފިޝް


🦈 މިޔަރެވެ


🐙 އޮކްޓޯޕަސް


🐚 ސްޕައިރަލް ޝެލް އެވެ


🪸 މުރަކަ


🪼 ޖެލީފިޝް


🐌 ސެނެލް


🦋 ބުޅަލެއް


🐛 ބަގް


🐜 ކިނބޫ


🐝 ހަނީބީ


🪲 ބިޓްލް


🐞 ލޭޑީ ބީޓްލް


🦗 ކްރިކެޓް


🪳 ކޮކްރޯޗް


🕷 ސްޕައިޑަރ


🕸 ސްޕައިޑަރ ވެބް


🦂 ކަޅުވަކަރު މިޔަރެވެ


🦟 މަދިރި


🪰 އުދުހޭ


🪱 ވޯމް


🦠 މައިކްރޯބް އެވެ


💐 މާބޮނޑިއެވެ


🌸 ޗެރީ ބްލޮސަމް


💮 ހުދު މަލެއް


🪷 ލޮޓަސް އެވެ


🏵 ރޮސެޓް


🌹 ރޯޒް


🥀 ވިލްޓް ފްލާވަރ


🌺 ހިބިސްކަސް އެވެ


🌻 ސަންފްލާވާ


🌼 މާ


🌷 ޓިއުލިޕް


🪻 ހައިސިންތު


🌱 ގަސްގަހާގެހި


🪴 ގަސްގަހާގެހި


🌲 އަބަދުވެސް ފެހި ގަހެއް


🌳 ފަތްކެނޑޭ ގަހެއް


🌴 އާފަލު ގަހެވެ


🌵 ކެކްޓަސް އެވެ


🌾 ޝީފް އޮފް ރައިސް


🌿 ގަސްގަހާގެހި


☘ ޝެމްރޮކް


🍀 ހަތަރު ފަތް ކްލޯވަރ


🍁 މެޕަލް ފަތް


🍂 ވެއްޓިފައިވާ ފަތް


🍃 ވައިގެ ތެރޭގައި ފަތް ފަޅައިގެން ދިއުން


🪹 ހުސް ވަޅުގަނޑެއް


🪺 ބިސް ޖަހައިގެން ވަޅު


🍇 އަނބު


🍈 މެލޮން


🍉 ވޯޓަރމެލޯން


🍊 ޓެންޖަރީން


🍋 ލުނބޯ


🍌 ދޮންކެޔޮ


🍍 އަނަންތަރާ


🥭 މާމުއި


🍎 ރަތް އާފަލެއް


🍏 ފެހި އާފަލެއް


🍐 ޕެއާ


🍑 ޕީޗް


🍒 ޗެރީ


🍓 ސްޓްރޯބެރީ


🫐 ބްލޫބެރީ


🥝 ކިވީ މޭވާ


🍅 ޓޮމާޓޯ


🫒 ޒައިތޫނި


🥥 ކާށި


🥑 އެވޮކާޑޯ


🍆 ބިސްކޯދު


🥔 އާފަލު


🥕 ކަރާ


🌽 ކަންފަތް ކާށި


🌶 ހޫނުމިރުސް


🫑 ބެލް ޕެޕަރ


🥒 ކިއުކަމްބާ


🥬 ފަތް ފެހި


🥦 ބްރޮކޮލީ އެވެ


🧄 އަލުވި


🧅 ފިޔާ


🍄 މަސްގަނޑު


🥜 ޕީނަޓް


🫘 ބިސް


🌰 ޗެސްޓްނަޓް


🫚 އިނގުރު މުރަކަ


🫛 ޕީ ޕޮޑް


🍞 ރޮށި


🥐 ކްރޮސެންޓް


🥖 ބެގޭޓް ރޮށި


🫓 ފްލެޓްބްރޭޑް


🥨 ޕްރެޓްޒެލް


🥯 ބެގޭލް


🥞 ޕެންކޭކް


🧇 ވަފްލެވެ


🧀 ޗީޒް ވެޖް


🍖 ކަށީގެ މައްޗަށް މަސް


🍗 ޕޯލްޓްރީ ލެގް


🥩 މަސް ކަނޑާފައި


🥓 ބެކަން


🍔 ހެމްބަރގަރ


🍟 ފްރެންޗް ފްރައިސް


🍕 ޕިއްޒާ


🌭 ހޮޓް ޑޮގް


🥪 ސެންޑްވިޗް


🌮 ޓޭކޯ


🌯 ބުރިޓޯ


🫔 ތަމަލޭ


🥙 ސްޓަފްޑް ފްލެޓްބްރޭޑް


🧆 ފަލަފެލް


🥚 ބިސް


🍳 ކެއްކުން


🥘 ފުން ތަވަ ކާއެއްޗެހި


🍲 ތަށި ކާއެއްޗެހި


🫕 ފޮންޑޫ އެވެ


🥣 ތަށި ސަމުސާ އާއި އެކު


🥗 ފެހި ސެލެޑް


🍿 ޕޮޕްކޯން


🧈 ބަޓަރު


🧂 ލޮނުމެދު


🥫 ދަޅު ކާނާ


🍱 ބެންޓޯ ފޮށި


🍘 ރައިސް ކްރެކެރ


🍙 ރައިސް ބޯލް


🍚 ކައްކާފައި ހުންނަ ރައިސް


🍛 ކައްކާ ރައިސް


🍜 ސްޓީމިންގ ތަށި


🍝 ސްޕެގެޓީ


🍠 ރޯސްޓް ސްވީޓް ޕޮޓޭޓޯ


🍢 އޮޑެން


🍣 ސުޝީ


🍤 ފްރައިޑް ޝްރިމްޕް


🍥 މަސް ކޭކެއް ސްވަރލް އާއި އެކު


🥮 ހަނދު ކޭކެއް


🍡 ޑަންގޯ


🥟 ޑަމްޕްލިންގް


🥠 ނަސީބު ކުކީ


🥡 ޓޭކްއައުޓް ފޮށި


🦀 ކަނބުލޮ


🦞 ލޮބްސްޓަރ


🦐 ޝްރިމްޕް


🦑 ސްކިޑް


🦪 އޮއިސްޓަރ އެވެ


🍦 މަޑު އައިސްކްރީމް


🍧 ޝޭވްޑް އައިސް


🍨 އައިސްކްރީމް


🍩 ޑޯނަޓް


🍪 ކުކީ އެވެ


🎂 އުފަންދުވަހުގެ ކޭކެއް


🍰 ޝޯޓްކޭކް


🧁 ކަޕްކޭކް


🥧 ޕައި


🍫 ޗޮކްލެޓް ބާރ


🍬 ކެންޑީ


🍭 ލޮލީޕޮޕް


🍮 ކަސްޓަޑް


🍯 ހަވާދު ތަށި


🍼 ތުއްތު ފުޅި


🥛 ކިރު ބިއްލޫރިކޮޅެއް


☕ ހޫނު ބުއިން


🫖 ސައިތަށި


🍵 ސައިތަށި އަތްނުލާ


🍶 ސަކޭ


🍾 ފުޅިއެއްގައި ޕޮޕިންގ ކޯކް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


🍷 ވައިން ގްލާސް


🍸 ކޮކްޓެއިލް ބިއްލޫރި


🍹 ޓްރޮޕިކަލް ޑްރިންކް


🍺 ބިޔަރު މޮގެއް


🍻 ކްލިންކިންގ ބިޔަރު މޮގްސް


🥂 ކްލިންކިންގ ގްލާސްސް


🥃 ޓަމްބަލަރ ބިއްލޫރި


🫗 ދައުރުވާ އެއްޗެއް އުކާލުން


🥤 ތަށި ސްޓްރޯ އާއި އެކު


🧋 ބަބުލް ޓީ


🧃 ބުއިން ފޮށި


🧉 މެޓް


🧊 އައިސް


🥢 ޗޮޕްސްޓިކްސް


🍽 ފޯކާއި ވަޅި ޕްލޭޓާއެކު


🍴 ފޯކާއި ވަޅި


🥄 ސަމުސާ


🔪 ބަދިގެ ވަޅި


🫙 ޖަރާސީމު


🏺 އެމްފޯރާ


🌍 ޔޫރަޕް-އެފްރިކާ ދައްކުވައިދޭ ގްލޯބް


🌎 ގްލޯބް ދައްކާ އެމެރިކާ


🌏 އޭޝިއާ-އޮސްޓްރޭލިއާ ދައްކުވައިދޭ ގްލޯބް


🌐 މެރިޑިއަންސް އާއި އެކު ގްލޯބް


🗺 ދުނިޔޭގެ މެޕް


🗾 ޖަޕާނުގެ މެޕް


🧭 ކޮމްޕަސް


🏔 ސްނޯ ފޮޅިފައިވާ ފަރުބަދައެއް


⛰ ފަރުބަދައެވެ


🌋 އަލިފާންގަނޑު


🗻 މައުންޓް ފުޖީ


🏕 ކެމްޕިންގ


🏖 ޗުއްޓީ އާއި އެކު ގޮނޑުދޮށް


🏜 ފަޅު


🏝 ފަޅު ޖަޒީރާ


🏞 ނޭޝަނަލް ޕާކް


🏟 ދަނޑުގައެވެ


🏛 ކްލާސިކަލް ބިލްޑިންގ


🏗 އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް


🧱 ބުރިކް


🪨 ހިލަގަނޑެވެ


🪵 ލަކުޑި


🛖 ހަޓް


🏘 ގެތަކެވެ


🏚 ފަޅު ގެއެއް


🏠 ގެ


🏡 ބަގީޗާ ހުރި ގެއެއް


🏢 އޮފީސް އިމާރާތް


🏣 ޖަޕާނުގެ ޕޯސްޓް އޮފީސް


🏤 ޕޯސްޓް އޮފީސް


🏥 ހޮސްޕިޓަލެވެ


🏦 ބޭންކް


🏨 ހޮޓަލެވެ


🏩 ލޯބި ހޮޓަލެއް


🏪 ކޮންވިނިއަންސް ސްޓޯރ


🏫 ސްކޫލެވެ


🏬 ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރ


🏭 ފެކްޓްރީ


🏯 ޖަޕާނުގެ ކަސްޓަލް


🏰 ކަސްޓަލް


💒 ކައިވެންޏެވެ


🗼 ޓޯކިޔޯ ޓަވަރެވެ


🗽 ސްޓޭޗު އޮފް ލިބަރޓީ


⛪ ޗާޗެވެ


🕌 މިސްކިތް


🛕 ހިންދޫ ފައްޅި


🕍 ސިނަގަގް


⛩ ޝިންޓޯ ޒިޔާރަތެވެ


🕋 ކަޢުބާ


⛲ ފައުންޑޭޝަން


⛺ ޓެންޓް


🌁 ފޮގް


🌃 ރޭގަނޑު ތަރިތަކާއެކު


🏙 ސިޓީސްކޭޕް


🌄 ފަރުބަދަތަކުގެ މައްޗަށް އިރުއަރާ


🌅 އިރުއަރާ


🌆 އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ސިޓީސްކޭޕް


🌇 އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު


🌉 ރޭގަނޑު ބްރިޖް


♨ ހޫނު ބުރުސްތަކެވެ


🎠 ކެރޮސެލް އަސް


🛝 ކުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ސްލައިޑް


🎡 ފެރިސް ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެވެ


🎢 ރޯލަރ ކޯސްޓަރ


💈 ބުރުގާ އަޅާ ދަނޑި


🎪 ސަރކަސް ޓެންޓް


🚂 އިންޖީނު


🚃 ރޭލު ކާރު


🚄 ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާ ރޭލެއް


🚅 ބުލެޓް ޓްރެއިން


🚆 ރޭލު


🚇 މެޓްރޯ


🚈 ލައިޓް ރޭލް


🚉 ސްޓޭޝަން


🚊 ޓްރާމް


🚝 މޮނޮރޭލް


🚞 ފަރުބަދަމަތީ ރޭލު


🚋 ޓްރާމް ކާރެވެ


🚌 ބަސް


🚍 ކުރިމަތިން އަންނަ ބަހެއް


🚎 ޓްރޮލީބަސް


🚐 މިނިބަސް


🚑 އެމްބިއުލާންސް


🚒 ފަޔަރ އިންޖީނު


🚓 ފުލުހުންގެ ކާރު


🚔 ކުރިމަތިން އަންނަ ފުލުހުންގެ ކާރު


🚕 ޓެކްސީ


🚖 ކުރިމަތިން އަންނަ ޓެކްސީ


🚗 ކާރު


🚘 ކުރިމަތިން އަންނަ ކާރު


🚙 ސްޕޯޓް ޔުޓިލިޓީ ވެހިކަލް


🛻 ޕިކަޕެއް


🚚 ޑެލިވަރީ ޓްރަކް


🚛 އާޓިކިއުލެޓެޑް ލޮރީ


🚜 ޓްރެކްޓަރ


🏎 ރޭސިން ކާރު


🏍 ސައިކަލު


🛵 މޮޓޯ ސްކޫޓަރ


🦽 މެނުއަލް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި


🦼 މޮޓޯރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ


🛺 އޮޓޯ ރިކްޝާ


🚲 ސައިކަލު


🛴 ކިކް ސްކޫޓަރ


🛹 ސްކޭޓްބޯޑް


🛼 ރޯލާ ސްކޭޓް


🚏 ބަސް ސްޓޮޕް


🛣 މޮޓޯވޭ


🛤 ރޭލު ދަނޑި


🛢 ތެޔޮ ބެރު


⛽ ފިއުލް ޕަމްޕް


🛞 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެވެ


🚨 ފުލުހުންގެ ކާރު ލައިޓް


🚥 ހޮރައިޒޮންޓަލް ޓްރެފިކް ލައިޓް


🚦 ވަށައިގެންވާ ޓްރެފިކް ލައިޓް


🛑 ހުއްޓާލާ ނިޝާން


🚧 ޢިމާރާތްކުރުން


⚓ ނަކަތް


🛟 ރިންގް ބޯއީ


⛵ ފަޅު ދޯންޏެވެ


🛶 ކެނޯ


🚤 ސްޕީޑްބޯޓެއް


🛳 ފަސިންޖަރު ބޯޓު


⛴ ފެރީ


🛥 މޮޓޯ ބޯޓެއް


🚢 ބޯޓު


✈ މަތިންދާބޯޓެވެ


🛩 ކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް


🛫 މަތިންދާބޯޓު ފުރުން


🛬 މަތިންދާބޯޓު އައުން


🪂 ޕެރަޝޫޓް


💺 ގޮނޑި


🚁 ހެލިކޮޕްޓަރު


🚟 ސަސްޕެންޝަން ރޭލު


🚠 ފަރުބަދަ ކޭބަލްވޭ


🚡 ވައިގެ މަގުން ޓްރާމްވޭ


🛰 ސެޓެލައިޓް


🚀 ރޮކެޓެއް


🛸 އުދުހޭ ތަށި


🛎 ބެލްހޮޕް ބެލް


🧳 ލަގެޖް


🚪 ދޮރު


🛗 ލިފްޓް


🪞 ލޯގަނޑު


🪟 ކުޑަދޮރު


🛏 އެނދު


🛋 ސޯފާ އާއި ދިއްލާ


🪑 ގޮނޑި


🚽 ފާޚާނާ


🪠 ޕްލަންޖަރ


🚿 ޝަވަރ


🛁 ބާތު ޓަބް


🪤 މައުސް ޓްރެޕް


🪒 ރޭޒަރ


🧴 ލޯޝަން ފުޅި


🧷 ސޭފްޓީ ޕިން


🧹 ބްރޫމް


🧺 ދަޅު


🧻 ކަރުދާސް ރޯލެއް


🪣 ބާލިދީ


🧼 ސައިބޯނި


🫧 ބުރުގާ


🪥 ދަތްއުނގުޅާ ބުރުސް


🧽 ސްޕޮންޖެއް


🧯 އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތެއް


🛒 ޝޮޕިންގ ކާރޓް


⌛ ގަޑިން ހަދާފައި


⏳ ގަޑިއަކު ނުހެދި


⌚ ބަލާށެވެ


⏰ އެލާމް ގަޑި


⏱ ސްޓޮޕްވޮޗް


⏲ ޓައިމަރ ގަޑި


🕰 މެންޓެލްޕީސް ގަޑި


🕛 ބާރަޖަހަނީއެވެ


🕧 ބާރަ ތިރީސް އެވެ


🕐 އެއްގަޑިއެވެ


🕜 އެއް ތިރީސް


🕑 ދެގަޑިއެވެ


🕝 ދެތިރީސް އެވެ


🕒 ތިނެއް ޖަހާއިރު


🕞 ތިރީސް ތިރީސް


🕓 ހަތަރެއްޖަހަނީއެވެ


🕟 ހަތަރު ތިރީސް


🕔 ފަހެއްޖަހަނީއެވެ


🕠 ފަސް ތިރީސް


🕕 ހައެއް ޖަހާއިރު


🕡 ހައެއް ތިރީސް


🕖 ހަތެއްޖަހަނީއެވެ


🕢 ހަތް ތިރީސް


🕗 އަށެއްޖަހަނީއެވެ


🕣 އަށް ތިރީސް އެވެ


🕘 ނުވައެއް ޖަހަނީ


🕤 ނުވަ ތިރީސް


🕙 ދިހައެއް ޖަހަނީ


🕥 ދިހަ ތިރީސް


🕚 އެގާރަ ޖަހާއިރު


🕦 އެގާރަ ތިރީސް


🌑 އާ ހަނދު


🌒 ވެކްސިންގ ކްރެސެންޓް މޫން


🌓 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ހަނދު


🌔 ވެކްސިންގ ގިބްސް މޫން


🌕 ފުރިހަމަ ހަނދު


🌖 ވޭނިންގ ގިބްސް މޫން


🌗 އެންމެ ފަހު ކުއާޓަރުގެ ހަނދު


🌘 ވޭނިންގ ކްރެސެންޓް މޫން


🌙 ކްރެސެންޓް މޫން


🌚 އައު ހަނދުގެ މޫނު


🌛 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ހަނދު މޫނު


🌜 އެންމެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ހަނދު މޫނު


🌡 ތަމަމީޓަރު


☀ އިރު


🌝 ފުރިހަމަ ހަނދު މޫނު


🌞 މޫނާއި އެކު އިރު


🪐 އަނގޮޓި ޖަހާފައިވާ ޕްލެނެޓް


⭐ ތަރި


🌟 ދިއްލިފައިވާ ތަރި


🌠 ޝޫޓިން ސްޓާރ


🌌 ކިރުމަގު


☁ ވިލާގަނޑެވެ


⛅ ވިލާގަނޑުގެ ފަހަތުން އިރު


⛈ ވިލާގަނޑަކާއި ވާރޭ ވެހޭ ވިލާގަނޑެކެވެ


🌤 ކުޑަ ވިލާގަނޑެއްގެ ފަހަތުން އިރު


🌥 ބޮޑު ވިލާގަނޑެއްގެ ފަހަތުން އިރު


🌦 ވާރޭ ވިލާގެ ފަހަތުގައި އިރު


🌧 ވިލާގަނޑަކާއެކު ވާރޭ


🌨 ސްނޯ އާއި އެކު ވިލާގަނޑެއް


🌩 ވިލާގަނޑަކާއެކު ވިލާގަނޑެއް


🌪 ތޫފާނެއް


🌫 ފޮގް


🌬 ވައިގެ މޫނު


🌀 ތޫފާނެއް


🌈 ވިލާގަނޑެއް


🌂 ބަންދުކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީއެއް


☂ ޗުއްޓީ


☔ ވާރޭ ތިކި ޖަހާފައިވާ ޗުއްޓީ


⛱ ބިންމަތީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން


⚡ ހައި ވޯލްޓޭޖް


❄ ސްނޯފްލޭކް


☃ ސްނޯމަން


⛄ ސްނޯއެއް ނެތް ސްނޯމަން


☄ ކޮމެޓް


🔥 އަލިފާންގަނޑެވެ


💧 ތިކި


🌊 ފެން ރާޅެވެ


🎃 ޖެކް-އޯ-ލެންޓަން


🎄 ކްރިސްމަސް ޓްރީ


🎆 ފަޔަރވޯކްސް


🎇 ސްޕާކްލަރ އެވެ


🧨 ފަޔަރކްރެކެރެވެ


✨ ވިދާލައެވެ


🎈 ބެލޫން


🎉 ޕާޓީ ޕޮޕަރ


🎊 ކޮންފެޓީ ބޯޅަ


🎋 ތަނަބަތާ ގަހެވެ


🎍 ޕައިން ޒީނަތްތެރިކުރުން


🎎 ޖަޕާނުގެ ބޮނޑިބަތް


🎏 ކާރޕް ސްޓްރީމަރ


🎐 ވައިގެ ޗައިމް


🎑 ހަނދު ބަލާ ރަސްމިއްޔާތު


🧧 ރަތްކުލައިގެ ސިޓީއުރައެއް


🎀 ރިބަން


🎁 އޮޅާފައި ހުރި ހަދިޔާއެއް


🎗 ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ރިބަން


🎟 އެޑްމިޝަން ޓިކެޓް


🎫 ޓިކެޓް


🎖 އަސްކަރީ މެޑަލް


🏆 ޓްރޮފީ


🏅 ކުޅިވަރު މެޑަލް


🥇 1 ވަނަ މެޑަލް


🥈 2 ވަނަ މެޑަލް


🥉 3 ވަނަ މެޑަލް


⚽ ފުޓްބޯޅަ ބޯޅަ


⚾ ބޭސްބޯޅަ


🥎 ސޮފްޓްބޯޅަ


🏀 ބާސްކެޓްބޯޅަ


🏐 ވޮލީބޯޅަ


🏈 އެމެރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ


🏉 ރަގްބީ ފުޓްބޯޅަ


🎾 ޓެނިސް


🥏 އުދުހޭ ޑިސްކް


🎳 ބަށި ކުޅުން


🏏 ކްރިކެޓް ކުޅިވަރު


🏑 ފީލްޑް ހޮކީ


🏒 އައިސް ހޮކީ


🥍 ލެކްރޮސް


🏓 ޕިންގް ޕޮންގް


🏸 ބެޑްމިންޓަން


🥊 ބޮކްސިން ގްލޯވް


🥋 މާޝަލް އާޓްސް ޔުނީފޯމް


🥅 ގޯލް ނެޓް


⛳ ދިދަ ވަޅުގަނޑެއްގައި


⛸ އައިސް ސްކޭޓް


🎣 މަސްވެރިކަމުގެ ދަނޑި


🤿 ޑައިވިންގ މާސްކް


🎽 ދުވާ ގަމީހެއް


🎿 ސްކީސް


🛷 ސްލޭޑް


🥌 ކަރލިންގ ސްޓޯން


🎯 ބުލްސައި


🪀 ޔޯ-ޔޯ


🪁 ކައިޓް


🎱 ޕޫލް 8 ބޯޅަ


🔮 ކްރިސްޓަލް ބޯލް


🪄 ސިހުރު ދަނޑި


🧿 ނަޒާރު ތަވީދު


🪬 ހަމްސާ


🎮 ވީޑިއޯ ގޭމް


🕹 ޖޮއިސްޓިކް


🎰 ސްލޮޓް މެޝިން


🎲 ގޭމް ޑައި


🧩 ޕަޒްލް ޕިސް


🧸 ޓެޑީ ބެއާ


🪅 ޕިނާޓާ އެވެ


🪩 ލޯގަނޑު ބޯޅަ


🪆 ވަޅުލާ ބޮނޑިބަތް


♠ ސްޕޭޑް ސޫޓް


♥ ހިތުގެ ސޫޓެއް


♦ ޑައިމަންޑް ސޫޓް


♣ ކްލަބް ސޫޓް


♟ ޗެސް ޕޯން


🃏 ޖޯކަރ


🀄 މަހްޖޮންގް ރެޑް ޑްރެގަން


🎴 މާ ކުޅޭ ކާޑު


🎭 ޕާފޯމިންގ އާޓްސް


🖼 ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ތަސްވީރެވެ


🎨 އާޓިސްޓް ޕެލެޓް


🧵 ތެރެޑް


🪡 ފަހާ ނިޑަލް


🧶 ޔަންމާ


🪢 ގުޅައެވެ


👓 އައިނު


🕶 އަވިއައިނު


🥽 ގޯގްލްސް


🥼 ލެބް ކޯޓެއް


🦺 ސޭފްޓީ ވެސްޓް


👔 ނެކްޓައި


👕 ޓީޝާޓް


👖 ޖީންސް


🧣 ސްކާފް


🧤 އަތްދަބަސް


🧥 ކޯޓެއް


🧦 ސޮކްސް


👗 ހެދުމެވެ


👘 ކިމޯނޯ


🥻 ސާރީ


🩱 އެއް ޕިސް ސްވިމްސޫޓް


🩲 ބްރީފްސް


🩳 ޝޯޓްސް


👙 ބިކިނީ


👚 އަންހެންމީހާގެ ހެދުން


🪭 ފޯލްޑިންގ ހެންޑް ފަންކާ


👛 ޕާރުސަލް


👜 އަތްދަބަސް


👝 ކްލަޗް ބެގް


🛍 ޝޮޕިންގ ބެގްސް


🎒 ބެކްޕެކް


🩴 ތޮންގް ސެންޑަލް


👞 ފިރިހެނެއްގެ ބޫޓެވެ


👟 ދުވުމުގެ ބޫޓެވެ


🥾 ހައިކިންގ ބޫޓެއް


🥿 ފްލެޓް ބޫޓެއް


👠 އުސް ހީލް ބޫޓެއް


👡 އަންހެނެއްގެ ސެންޑަލް


🩰 ބެލެޓް ބޫޓު


👢 އަންހެންމީހާގެ ބޫޓެވެ


🪮 އިސްތަށިގަނޑު ހޮވާށެވެ


👑 ތާޖު


👒 އަންހެނެއްގެ ޓޮޕެވެ


🎩 ޓޮޕް ހެޓް


🎓 ގްރެޖުއޭޝަން ކެޕް


🧢 ބިލްޑް ކެޕް


🪖 އަސްކަރީ ހެލްމެޓެއް


⛑ ރެސްކިއު ވޯކަރގެ ހެލްމެޓް


📿 ނަމާދު ބުރުގާ


💄 ލިޕްސްޓިކް


💍 އަނގޮޓި


💎 ޖަވާހިރު ހިލަ


🔇 މުއުޓް ސްޕީކަރ


🔈 ސްޕީކަރ ލޯ ވޮލިއުމް


🔉 ސްޕީކަރ މީޑިއަމް ވޮލިއުމް


🔊 ސްޕީކަރ ހައި ވޮލިއުމް


📢 ލައުޑްސްޕީކަރ


📣 މެގަފޯނެވެ


📯 ޕޯސްޓް ހޯރން


🔔 ބެލް


🔕 ބެލް އާއި އެކު ސްލޭޝް


🎼 މިއުޒިކަލް ސްކޯރ


🎵 މިއުޒިކަލް ނޯޓް


🎶 މިއުޒިކަލް ނޯޓްސް


🎙 ސްޓޫޑިއޯ މައިކް


🎚 ލެވެލް ސްލައިޑަރ


🎛 ކޮންޓްރޯލް ނަބްސް


🎤 މައިކް


🎧 ހެޑްފޯނެވެ


📻 ރޭޑިއޯ


🎷 ސެކްސޯފޯން


🪗 އެކޯޑިއަން


🎸 ގިޓާ


🎹 މިއުޒިކަލް ކީބޯޑް


🎺 ޓްރަމްޕެޓް


🎻 ވައިއަލިން


🪕 ބެންޖޯ


🥁 ބެރު


🪘 ދިގު ބެރު


🪇 މަރަކާސް


🪈 ނާށިގަނޑު


📱 މޯބައިލް ފޯނު


📲 މޯބައިލް ފޯނުގައި ތިރި ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


☎ ފޯނުންނެވެ


📞 ފޯނު ރިސީވަރ


📟 ޕޭޖަރ


📠 ފެކްސް މެޝިން


💾 ކޮމްޕިއުޓަރ


🔋 ބެޓެރީ


🪫 ބެޓެރީ ދަށް


🔌 ކަރަންޓު ޕްލަގް


💻 ލެޕްޓޮޕް


🖥 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ


🖨 ޕްރިންޓަރ


⌨ ކީބޯޑް


🖱 ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް


🖲 ޓްރެކްބޯޅަ


💽 ކޮމްޕިއުޓަރ ޑިސްކް


💾 ފްލޮޕީ ޑިސްކް


💿 އޮޕްޓިކަލް ޑިސްކް


📀 ޑީވީޑީ


🧮 އެބަކަސް އެވެ


🎥 ފިލްމު ކެމެރާ


🎞 ފިލްމު ފްރޭމްތައް


📽 ފިލްމް ޕްރޮޖެކްޓަރ


🎬 ކްލެޕަރ ބޯޑު


📺 ޓީވީ


📷 ކެމެރާ


📸 ފްލެޝް އާއި އެކު ކެމެރާ


📹 ވީޑިއޯ ކެމެރާ


📼 ވީޑިއޯ ކެސެޓް


🔍 މެގްނިފައިންގ ގްލާސް ކަނާތްފަރާތަށް ތިރިކޮށްފައި ހުރެއެވެ


🔎 މެގްނިފައިންގ ގްލާސް ކަނާތްފަރާތަށް ތިރިކޮށްފައި ހުރެއެވެ


🕯 ކެންޑެލް


💡 ލައިޓް ބަލްބެއް


🔦 ޓޯޗްލައިޓް


🏮 ރަތް ކަރުދާސް ފަންކާ


🪔 ދިޔާ ދިއްލާ


⚗ އަލެމްބިކް


🧪 ޓެސްޓް ޓިއުބް


🧫 ޕެޓްރީ ޑިޝް


🧬 ޑީއެންއޭ


🔬 މައިކްރޯސްކޯޕް


🔭 ޓެލެސްކޯޕް


📡 ސެޓެލައިޓް އެންޓެނާ


📔 ޒީނަތްތެރި ކަވަރެއް ޖަހާފައިވާ ނޯޓްފޮތެވެ


📕 ބަންދު ފޮތެއް


📖 ހުޅުވާ ފޮތް


📗 ފެހި ފޮތެވެ


📘 ކަޅު ފޮތެވެ


📙 އޮރެންޖް ފޮތެވެ


📚 ފޮތްތަކެވެ


📓 ނޯޓްފޮތެވެ


📒 ލެޖަރ


📃 ޕޭޖް ގައި ކަރލް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


📜 ސްކްރޯލް ކޮށްލާށެވެ


📄 ޞަފްޙާ މައްޗަށް ވާގޮތަށް


📰 ނޫހެއް


🗞 ރޯލްކޮށްފައި ހުންނަ ނޫސް


📑 ބުކްމާކް ޓެބްސް


🔖 ބުކްމާކް


🏷 ލޭބަލް


💰 ފައިސާ ކޮތަޅު


🪙 ކޮއިން


💴 ޔެން ނޫޓު


💵 ޑޮލަރުގެ ނޫޓު


💶 ޔޫރޯ ނޫޓު


💷 ޕައުންޑް ނޫޓު


💸 ފިޔަ ޖަހާފައި ހުރި ފައިސާ


💳 ކްރެޑިޓް ކާޑެވެ


🧾 ރަސީދު


💹 ޗާޓް އިތުރުވަމުން ދަނީ ޔެން އާއި އެކު


✉ ސިޓީއުރަ


📧 އީމެއިލް


📨 ވަންނަ ސިޓީއުރަ


📩 ސިޓީއުރައެއްގައި ތިރި ޖަހާފައި ހުރެއެވެ


📤 އައުޓްބޮކްސް ޓްރޭ


📥 އިންބޮކްސް ޓްރޭ


📦 ޕެކޭޖް


📫 އުފުލާފައިވާ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ބަންދުކޮށްފައިވާ މެއިލް ފޮށި


📪 ތިރިކޮށްފައިވާ ދިދަ ޖަހައިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މެއިލް ފޮށި


📬 އުފުލިފައިވާ ދިދަ ޖަހާފައި ހުންނަ މެއިލް ފޮށި ހުޅުވުން


📭 ތިރިކޮށްފައިވާ ދިދަ ޖަހާފައި ހުންނަ މެއިލް ފޮށި ހުޅުވާށެވެ


📮 ޕޯސްޓްބޮކްސް


🗳 ވޯޓު ފޮއްޓާއެކު ވޯޓު ފޮށި


✏ ގަލަން


✒ ކަޅު ނިބް


🖋 ފައުންޓަން ޕެން


🖊 ގަލަން


🖌 ކުލަ ބުރުސް


🖍 ކުލަގަނޑެއް


📝 މެމޯ


💼 ބްރީފްކޭސް


📁 ފައިލް ފޯލްޑަރ


📂 ފައިލް ފޯލްޑަރ ހުޅުވާލާށެވެ


🗂 ކާޑު އިންޑެކްސް ޑިވައިޑަރސް


📅 ކަލަންޑަރެވެ


📆 ޓިއަރ އޮފް ކެލެންޑަރ


🗒 ސްޕައިރަލް ނޯޓްޕެޑް


🗓 ސްޕައިރަލް ކެލެންޑަރ


📇 ކާޑު އިންޑެކްސް


📈 ޗާޓް އިތުރުވަމުން


📉 ޗާޓް ދަށްވަމުން


📊 ބާ ޗާޓް


📋 ކްލިޕްބޯޑް


📌 ޕުޝްޕިން


📍 ވަށައިގެންވާ ޕުޝްޕިން


📎 ޕޭޕަރކްލިޕް


🖇 ލިންކްޑް ޕޭޕަރކްލިޕްސް


📏 ސީދާ ވެރިއެއް


📐 ތިންކޮޅު ވެރިއެއް


✂ ކައްޓަލައެވެ


🗃 ކާޑު ފައިލް ފޮށި


🗄 ފައިލް ކެބިނެޓް


🗑 ކުނި ދަޅު


🔒 ތަޅުލާފައި


🔓 އަންލޮކް ކޮށްފިއެވެ


🔏 ގަލަމުން ތަޅުލާފައި


🔐 ތަޅުދަނޑި ޖަހައިގެން ތަޅުލާފައި


🔑 ތަޅުދަނޑި


🗝 މުސްކުޅި ތަޅުދަނޑި


🔨 ހޮޅިބުރި


🪓 ކަތިވަޅި


⛏ ޕިކް


⚒ ހޮޅިބުރި ޖަހައި ޕިކް


🛠 ހޮޅިބުރިއާއި ރެންޗް


🗡 ޚަންޖަރު


⚔ ހުރަސްކޮށްފައިވާ ކަނޑިތަކެވެ


🔫 ފެން ފިސްތޯލަ


🪃 ބޫމަރަންގް


🏹 ކަނޑިއާއި ތިރިއެވެ


🛡 ޝީލްޑް


🪚 ވަޑާން ސޯ


🔧 ރެންޗް


🪛 ސްކްރޫޑްރައިވަރ


🔩 ނަޓް އަދި ބޯލްޓް


⚙ ގިއާ


🗜 ކްލެމްޕް


⚖ ބެލެންސް ސްކޭލް


🦯 ހުދު ދަނޑި


🔗 ލިންކް


⛓ ޗޭނުތަކެވެ


🪝 ހޫކް


🧰 ޓޫލްބޮކްސް


🧲 މެގްނެޓެވެ


🪜 ސިޑި


💉 ސިރިންޖް


🩸 ލޭ ތިކި


💊 ގިތެޔޮ


🩹 އެޑްހީޒިވް ބެންޑޭޖް


🩼 ކްރަޗް


🩺 ސްޓެތޯސްކޯޕް


🩻 އެކްސްރޭ


🚬 ސިނގިރޭޓް


⚰ ސަންދޯއް


🪦 ބޮލުގެ ހިލަ


⚱ ޖަނާޒާގެ ކަރުދާސްކޮޅު


🗿 މޮއައި


🪧 ޕްލެކާޑް


🪪 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު


🏧 އޭޓީއެމް ނިޝާން


🚮 ކުނި ބިން ނިޝާނުގައި


🚰 ބޯފެން


♿ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ނިޝާން


🚹 ފިރިހެނުންގެ ކޮޓަރި


🚺 އަންހެނުންގެ ކޮޓަރި


🚻 ފާޚާނާ


🚼 ތުއްތު ރަމްޒު


🚾 ފެން އަލަމާރި


🛂 ޕާސްޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން


🛃 އާދަކާދަ


🛄 ބެގޭޖް ކްލެއިމް


🛅 ބާކީ ލަގެޖް


⚠ އިންޒާރު


🚸 ކުޑަކުދިން ހުރަސްކުރުން


⛔ އެންޓްރީއެއް ނެތެވެ


🚫 މަނާ


🚳 ސައިކަލެއް ނެތް


🚭 ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރުން


🚯 ކުނި އުކާލުން


🚱 ބޯން ނުފެންނަ ފެން


🚷 ހިނގާ މީހުން ނެތް


📵 މޯބައިލް ފޯނެއް ނެތް


🔞 އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ މީހަކު ނެތް


☢ ރޭޑިއޯއެކްޓިވް


☣ ބަޔޯހެޒާޑް


⬆ މައްޗަށް ތިރިކުރާ ތިރިއެވެ


↗ މައްޗަށް ކަނާތްފަރާތަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިޔަ ތި އޭނަ


➡ ކަނާތު ތިރިއެވެ


↘ ޑައުން-ރައިޓް އެރޯ


⬇ ތިރިއަށް ތިރިއަށް ދައްކާފައިވާ ތިރިއެވެ


↙ ޑައުން ލެފްޓް އެރޯ


⬅ ކަނާތު ތިރި


↖ މައްޗަށް ކަނާތްފަރާތުގައިވާ ތިރިއަށް ދައްކާފައިވާ ތިރިއެވެ


↕ އަޕް-ޑައުން އެރޯ


↔ ކަނާތް-ވާތް ތިރިއަށް ދައްކާފައިވާ ތިރިއެވެ


↩ ކަނާތު ތިރި ކަނާތްފަރާތަށް ކައްސާލާފައި


↪ ކަނާތު ތިރި ކަނާތްފަރާތަށް ކައްސާލާފައި ހުރެއެވެ


⤴ ކަނާތު ތިރިއަށް ކައްސާލާފައި ހުއްޓެވެ


⤵ ކަނާތު ތިރިއަށް ކައްސާލާފައިވާ ތިރިއެވެ


🔃 ގަޑިއަށް ބަލާފައި ވަށައިގެންވާ ތިރިތަކެވެ


🔄 ގަޑިއާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ތިރިކުރާ ތިރި ބަޓަން


🔙 ފަހަތު ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރި ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރި ތިރިއަށް ތިރި ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރިއަށް ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރިއަށް ތިރި ތިރި ތިރި ތިރިއަށް ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތިރި ތި އޭނަ


🔚 END އޭރޯ


🔛 އޮން! ތީރު


🔜 ވަރަށް އަވަހަށް ތިރިއަށް


🔝 TOP އެރޯ


🛐 އަޅުކަންކުރާ ތަނެވެ


⚛ އެޓޮމް ނިޝާން


🕉 އޯމް


✡ ޑޭވިޑްގެ ތަރި


☸ ދަރުމަގެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު


☯ އިން ޔަންގް


✝ ލެޓިން ކްރޮސް


☦ އޯރތޮޑޮކްސް ކްރޮސް


☪ ތަރިއާއި ހަރެސެންޓް


☮ ސުލްހަވެރިކަމުގެ ރަމްޒު


🕎 މެނޯރާ


🔯 ޑޮޓް ހަ ޕޮއިންޓް ތަރި


🪯 ޚަންދާ


♈ އޭރިއަސް


♉ ޓޯރަސް


♊ ޖެމިނީ


♋ ކެންސަރު


♌ ލިއޯ


♍ ވިރްގޯ


♎ ލިބްރާ


♏ ސްކޮރޕީއޯ


♐ ސެޖިޓޭރިއަސް


♑ ކެޕްރިކޯން


♒ ކުއަރިއަސް


♓ މަސްތުވާތަކެތި


⛎ އޮފިއުކަސް އެވެ


🔀 ޝަފްލް ޓްރެކްސް ބަޓަން


🔁 ރިޕީޓް ބަޓަން


🔂 ރިޕީޓް ސިންގަލް ބަޓަން


▶ ޕްލޭ ބަޓަން


⏩ ފަސްޓް ފޯވާޑް ބަޓަން


⏭ ދެން އޮތް ޓްރެކް ބަޓަން


⏯ ޕްލޭ ނުވަތަ ޕޮޒް ބަޓަން


◀ ރިވަރސް ބަޓަން


⏪ ފަސްޓް ރިވަރސް ބަޓަން


⏮ އެންމެ ފަހު ޓްރެކް ބަޓަން


🔼 މައްޗަށް ބަޓަން ޖަހާށެވެ


⏫ ފަސްޓް އަޕް ބަޓަން


🔽 ތިރިއަށް ބަޓަން ޖަހާށެވެ


⏬ ފަސްޓް ޑައުން ބަޓަން


⏸ ޕޮޒް ބަޓަން


⏹ ހުއްޓުވާ ބަޓަން


⏺ ރެކޯޑް ބަޓަން


⏏ އިޖެކްޓް ބަޓަން ޖަހާށެވެ


🎦 ސިނަމާ


🔅 ޑިމް ބަޓަން


🔆 ބްރައިޓް ބަޓަން


📶 އެންޓެނާ ބާރސް


🛜 ވަޔަލެސް


📳 ވައިބަރޭޝަން މޯޑް


📴 މޯބައިލް ފޯނު ނިއްވާލާފައި♀ އަންހެން ނިޝާން


♂ ފިރިހެން ނިޝާން


⚧ ޓްރާންސްޖެންޑަރ ނިޝާން


✖ ގުނަކުރުން


➕ ޕްލަސް


➖ މައިންސް


➗ ބައިބައިކުރުން


🟰 ބަރު އެއްވަރު ނިޝާން


♾ އިންފިނިޓީ


‼ ޑަބަލް އެކްސްކްލެމޭޝަން މާކް


5 އުފާފާޅުކުރުމުގެ ސުވާލު ނިޝާން


❓ ރަތްކުލައިގެ ސުވާލު ނިޝާން


❔ ހުދުކުލައިގެ ސުވާލު ނިޝާން


❕ ހުދުކުލައިގެ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ނިޝާން


❗ ރަތްކުލައިގެ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ނިޝާން


〰 ރާޅު ޑޭޝް


💱 ފައިސާ ބަދަލުކުރުން


💲 ބަރު ޑޮލަރު ނިޝާން


⚕ މެޑިކަލް ސިމްބަލް


♻ ރީސައިކަލް ކުރުމުގެ ނިޝާން


⚜ ފްލޫރ-ޑެ-ލިސް


🔱 ޓްރައިޑެންޓް ނިޝާން


📛 ނަން ބެޖް


🔰 ޖަޕާނު ބަހުގެ ނިޝާން ފަށާ ފަރާތްތަކަށް


⭕ ހޮޅި ރަތް ވަށައިގަނޑެކެވެ


✅ ޗެކް މާކް ބަޓަން


☑ ޗެކް ޖަހާފައިވާ ވޯޓު ފޮށި


✔ ޗެކް މާކް


❌ ކްރޮސް މާކް


❎ ކްރޮސް މާކް ބަޓަން


➰ ކަޅު ލޫޕް


➿ ޑަބަލް ކަރލީ ލޫޕް


〽 ބައި އެލްޓަނޭޝަން މާކް


✳ އަށް ސްޕޯކް ހުންނަ ތަރި


✴ އަށް ޕޮއިންޓް ތަރި


❇ ސްޕާކްލް


© ކޮޕީރައިޓް


® ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވުން


ޓީއެމް ޓްރޭޑް މާކް އެވެ


#️⃣ ކީކެޕް: #


*️⃣ ކީކެޕް: *


0️⃣ ކީކެޕް: 0


1️⃣ ކީކެޕް: 1


2️⃣ ކީކެޕް: 2


3️⃣ ކީކެޕް: 3


4️⃣ ކީކެޕް: 4


5️⃣ ކީކެޕް: 5


6️⃣ ކީކެޕް: 6


7️⃣ ކީކެޕް: 7


8️⃣ ކީކެޕް: 8


9️⃣ ކީކެޕް: 9


🔟 ކީކެޕް: 10


🔠 އިންޕުޓް ލެޓިން ބޮޑު އަކުރުން


🔡 އިންޕުޓް ލެޓިން ކުދިކުދި އަކުރުން


🔢 އިންޕުޓް ނަންބަރުތައް


🔣 އިންޕުޓް ސިމްބަލްސް


🔤 އިންޕުޓް ލެޓިން އަކުރުތައް


🅰 ބަޓަނެއް (ލޭގެ ބާވަތް) .


🆎 އޭބީ ބަޓަން (ލޭގެ ބާވަތް)


🅱 ބީ ބަޓަން (ލޭގެ ވައްތަރު)


🆑 ސީއެލް ބަޓަން


🆒 ކޫލް ބަޓަން


🆓 ހިލޭ ބަޓަން


N ގެ މަޢުލޫމާތެވެ


🆔 އައިޑީ ބަޓަން


l ވަށައިގެން މ


🆕 NEW ބަޓަން


🆖 އެންޖީ ބަޓަން


🅾 އޯ ބަޓަން (ލޭގެ ބާވަތް)


🆗 އޯކޭ ބަޓަން


🅿 ޕީ ބަޓަން


🆘 އެސްއޯއެސް ބަޓަން


🆙 ޔޫޕީ! ގޮށް


🆚 ވީއެސް ބަޓަން


🈁 ޖަޕާނުގެ “މިތާ” ބަޓަން


🈂 ޖަޕާނުގެ “ސާވިސް ޗާޖް” ބަޓަން


🈷 ޖަޕާނުގެ “މަހަކު އަދަދު” ބަޓަން


🈶 ޖަޕާނުގެ “ހިލޭ ނޫން” ބަޓަން


🈯 ޖަޕާނުގެ “ރިޒާވް” ބަޓަން


🉐 ޖަޕާނުގެ “ބާގޭން” ބަޓަން


🈹 ޖަޕާނުގެ “ޑިސްކައުންޓް” ބަޓަން


🈚 ޖަޕާނުގެ “ހިލޭ” ބަޓަން


🈲 ޖަޕާނުގެ “މަނާ” ބަޓަން


🉑 ޖަޕާނުގެ “ގަބޫލުކުރެވޭ” ބަޓަން


🈸 ޖަޕާނުގެ “އެޕްލިކޭޝަން” ބަޓަން


🈴 ޖަޕާނުގެ “ފާސްވާ ގްރޭޑް” ބަޓަން


🈳 ޖަޕާނުގެ “ހުސްކަން” ބަޓަން


㊗ ޖަޕާނުގެ “ސާބަސް” ބަޓަން


㊙ ޖަޕާނުގެ “ސިއްރު” ބަޓަން


🈺 ޖަޕާނު ބަހުން “އޮޕަން ފޯރ ބިޒްނަސް” ބަޓަން


🈵 ޖަޕާނުގެ “ހުސްކަން ނެތް” ބަޓަން


🔴 ރަތް ވަށައިގަނޑެވެ


🟠 އޮރެންޖް ކުލައިގެ ވަށައިގަނޑެއް


🟡 ރީނދޫ ވަށައިގަނޑެވެ


🟢 ފެހި ވަށައިގަނޑެއް


🔵 ކަޅު ވަށައިގަނޑެވެ


🟣 ޕަރޕްލް ސަރކަލް


🟤 މުށިކުލައިގެ ވަށައިގަނޑެކެވެ


⚫ ކަޅު ވަށައިގަނޑެވެ


⚪ ހުދު ވަށައިގަނޑެވެ


🟥 ރަތް ކުލައިގެ މައިދާން


🟧 އޮރެންޖް ކުލައިގެ މައިދާން


🟨 ރީނދޫ ކުލައިގެ މައިދާން


🟩 ފެހި މައިދާނެއް


🟦 ބްލޫ ސްކުއަރ


🟪 ޕަރޕްލް ސްކުއަރ


🟫 މުށިކުލައިގެ ސްކުއަރ އެވެ


⬛ ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު މައިދާނެއް


⬜ ހުދުކުލައިގެ ބޮޑު މައިދާނެއް


◼ ކަޅު މީޑިއަމް ސްކުއަރ އެވެ


◻ ހުދު މީޑިއަމް ސްކުއަރ އެވެ


◾ ކަޅު މީޑިއަމް-ކުޑަ ސްކުއަރ


◽ ހުދުކުލައިގެ މެދު-ކުޑަ ސްކުއަރ


▪ ކަޅުކުލައިގެ ކުޑަ މައިދާނެއް


▫ ހުދުކުލައިގެ ކުޑަ މައިދާނެއް


🔶 ބޮޑު އޮރެންޖް ޑައިމަންޑް


🔷 ބޮޑު ނޫކުލައިގެ ޑައިމަންޑް


🔸 ކުޑަ އޮރެންޖް ޑައިމަންޑެއް


🔹 ކުޑަކުޑަ ނޫކުލައިގެ ޑައިމަންޑެއް


🔺 ރަތް ކުލައިގެ ތިންހަތަރު ކަށިގަނޑެއް މައްޗަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ހުރެއެވެ


🔻 ރަތް ތިންހަތަރު ކަށިގަނޑެއް ތިރިއަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ހުރެއެވެ


💠 ޑޮޓް ޖަހާފައިވާ ޑައިމަންޑް


🔘 ރޭޑިއޯ ބަޓަން


🔳 ހުދުކުލައިގެ ސްކުއަރ ބަޓަން


🔲 ކަޅުކުލައިގެ ސްކުއަރ ބަޓަން


🏁 ޗެކަރޑް ދިދަ


🚩 ތިންކޮޅު ދިދަ


🎌 ހުރަސްކޮށްފައި ހުރި ދިދަތަކެވެ


🏴 ކަޅު ދިދަ


🏳 ހުދު ދިދައެއް


🏳️ 🌈 ވިލާގަނޑުގެ ދިދައެއް


🏳️ ⚧️ ޓްރާންސްޖެންޑަރ ދިދަ


🏴 ☠️ ކަނޑުފޭރޭ މީހުންގެ ދިދަ


🇦🇨 ދިދަ: އެސެންޝަން އައިލެންޑް


🇦🇩 ދިދަ: އައްޑޫ


🇦🇪 ދިދަ: ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް


🇦🇫 ދިދަ: އަފްޣާނިސްތާން


🇦🇬 ދިދަ: އެންޓިގޫއާ އެންޑް ބާބޫޑާ


🇦🇮 ދިދަ: އެންގިލާ


🇦🇱 ދިދަ: އަލްބޭނިއާ


🇦🇲 ދިދަ: އަރްމީނިއާ


🇦🇴 ދިދަ: އެންގޯލާ


🇦🇶 ދިދަ: އެންޓާކްޓިކާ


🇦🇷 ދިދަ: އާޖެންޓީނާ


🇦🇸 ދިދަ: އެމެރިކަން ސަމޯއާ


🇦🇹 ދިދަ: އޮސްޓްރިއާ


🇦🇺 ދިދަ: އޮސްޓްރޭލިއާ


🇦🇼 ދިދަ: އަރޫބާ


🇦🇽 ދިދަ: Åland Islands


🇦🇿 ދިދަ: އަޒަރުބައިޖާން


🇧🇦 ދިދަ: ބޮސްނިއާ އެންޑް ހަރްޒެގޮވިނާ


🇧🇧 ދިދަ: ބާބަޑޯސް


🇧🇩 ދިދަ: ބަންގްލަދޭޝް


🇧🇪 ދިދަ: ބެލްޖިއަމް


🇧🇫 ދިދަ: ބުރްކިނާ ފާސޯ


🇧🇬 ދިދަ: ބަލްގޭރިއާ


🇧🇭 ދިދަ: ބަހްރެއިން


🇧🇮 ދިދަ: ބުރޫންޑީ


🇧🇯 ދިދަ: ބެނިން


🇧🇱 ދިދަ: ސެއިންޓް ބާތެލެމީ


🇧🇲 ދިދަ: ބަރްމޫޑާ


🇧🇳 ދިދަ: ބްރޫނާއީ


🇧🇴 ދިދަ: ބޮލީވިއާ


🇧🇶 ދިދަ: ކެރިބިއަން ނެދަލެންޑްސް


🇧🇷 ދިދަ: ބްރެޒިލް


🇧🇸 ދިދަ: ބަހާމާސް


🇧🇹 ދިދަ: ބޫޓާން


🇧🇻 ދިދަ: ބައުވެޓް އައިލެންޑް


🇧🇼 ދިދަ: ބޮޓްސްވާނާ


🇧🇾 ދިދަ: ބެލަރޫސް


🇧🇿 ދިދަ: ބެލިޒް


🇨🇦 ދިދަ: ކެނެޑާ


🇨🇨 ދިދަ: ކޮކޯސް (ކީލިންގ) އައިލެންޑްސް


🇨🇩 ދިދަ: ކޮންގޯ - ކިންޝާސާ


🇨🇫 ދިދަ: ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް


🇨🇬 ދިދަ: ކޮންގޯ - ބްރެޒާވިލް


🇨🇭 ދިދަ: ސްވިޒަލޭންޑް


🇨🇮 ދިދަ: ކޯޓް ޑި އައިވަރީ


🇨🇰 ދިދަ: ކޫކް އައިލެންޑްސް


🇨🇱 ދިދަ: ޗިލީ


🇨🇲 ދިދަ: ކެމަރޫން


🇨🇳 ދިދަ: ޗައިނާ


🇨🇴 ދިދަ: ކޮލަމްބިއާ


🇨🇵 ދިދަ: ކްލިޕަރޓަން އައިލެންޑް


🇨🇷 ދިދަ: ކޮސްޓަރިކާ


🇨🇺 ދިދަ: ކިއުބާ


🇨🇻 ދިދަ: ކޭޕް ވަރޑޭ


🇨🇼 ދިދަ: ކުރަސާއޯ


🇨🇽 ދިދަ: ކްރިސްމަސް އައިލެންޑް


🇨🇾 ދިދަ: ސައިޕްރަސް


🇨🇿 ދިދަ: ޗެކިއާ


🇩🇪 ދިދަ: ޖަރުމަނުވިލާތް


🇩🇬 ދިދަ: ޑިއޭގޯ ގާސިއާ


🇩🇯 ދިދަ: ޖިބޫޓީ


🇩🇰 ދިދަ: ޑެންމާކް


🇩🇲 ދިދަ: ޑޮމިނިކާ


🇩🇴 ދިދަ: ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް


🇩🇿 ދިދަ: އަލްޖީރިއާ


🇪🇦 ދިދަ: ސެއުޓާ އެންޑް މެލިލާ


🇪🇨 ދިދަ: އިކުއެޑޯ


🇪🇪 ދިދަ: އެސްޓޯނިއާ


🇪🇬 ދިދަ: މިޞްރު


🇪🇭 ދިދަ: ހުޅަނގު ސަހަރާ


🇪🇷 ދިދަ: އެރިޓްރިއާ


🇪🇸 ދިދަ: ސްޕެއިން


🇪🇹 ދިދަ: އިތިއޮޕިއާ


🇪🇺 ދިދަ: ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން


🇫🇮 ދިދަ: ފިންލޭންޑް


🇫🇯 ދިދަ: ފިޖީ


🇫🇰 ދިދަ: ފޯކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް


🇫🇲 ދިދަ: މައިކްރޯނޭޝިއާ


🇫🇴 ދިދަ: ފެރޯ އައިލެންޑްސް


🇫🇷 ދިދަ: ފްރާންސް


🇬🇦 ދިދަ: ގަބޯން


🇬🇧 ދިދަ: އިނގިރޭސިވިލާތް


🇬🇩 ދިދަ: ގްރެނާޑާ


🇬🇪 ދިދަ: ޖޯޖިއާ


🇬🇫 ދިދަ: ފްރެންޗް ގިއާނާ


🇬🇬 ދިދަ: ގަރންސީ


🇬🇭 ދިދަ: ގާނާ


🇬🇮 ދިދަ: ޖިބްރޯލްޓަރ


🇬🇱 ދިދަ: ގްރީންލޭންޑް


🇬🇲 ދިދަ: ގަމްބިއާ


🇬🇳 ދިދަ: ގިނީ


🇬🇵 ދިދަ: ގުއަޑެލޫޕް


🇬🇶 ދިދަ: އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ


🇬🇷 ދިދަ: ގްރީސް


🇬🇸 ދިދަ: ސައުތު ޖޯޖިއާ & ސައުތު ސެންޑްވިޗް އައިލެންޑްސް


🇬🇹 ދިދަ: ގުއަޓެމާލާ


🇬🇺 ދިދަ: ގުއާމް


🇬🇼 ދިދަ: ގިނީ-ބިސާއު


🇬🇾 ދިދަ: ގަޔާނާ


🇭🇰 ދިދަ: ހޮންކޮންގް ސާރ ޗައިނާ


🇭🇲 ދިދަ: ހެއާޑް އެންޑް މެކްޑޮނަލްޑް އައިލެންޑްސް


🇭🇳 ދިދަ: ހޮންޑިއުރަސް


🇭🇷 ދިދަ: ކްރޮއޭޝިއާ


🇭🇹 ދިދަ: ހޭޓި


🇭🇺 ދިދަ: ހަންގޭރީ


🇮🇨 ދިދަ: ކެނެރީ އައިލެންޑްސް


🇮🇩 ދިދަ: އިންޑޮނޭޝިއާ


🇮🇪 ދިދަ: އަޔަލޭންޑް


🇮🇱 ދިދަ: އިސްރާއީލް


🇮🇲 ދިދަ: އައިލް އޮފް މޭން


🇮🇳 ދިދަ: އިންޑިއާ


🇮🇴 ދިދަ: އިނގިރޭސި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު


🇮🇶 ދިދަ: އިރާގު


🇮🇷 ދިދަ: އީރާން


🇮🇸 ދިދަ: އައިސްލޭންޑް


🇮🇹 ދިދަ: އިޓަލީ


🇯🇪 ދިދަ: ޖާރޒީ


🇯🇲 ދިދަ: ޖެމެއިކާ


🇯🇴 ދިދަ: ޖޯޑަން


🇯🇵 ދިދަ: ޖަޕާން


🇰🇪 ދިދަ: ކެންޔާ


🇰🇬 ދިދަ: ކިރްގިސްތާން


🇰🇭 ދިދަ: ކެމްބޯޑިއާ


🇰🇮 ދިދަ: ކިރިބާޓީ


🇰🇲 ދިދަ: ކޮމޮރޯސް


🇰🇳 ދިދަ: ސެއިންޓް ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް


🇰🇵 ދިދަ: އުތުރު ކޮރެއާ


🇰🇷 ދިދަ: ދެކުނު ކޮރެއާ


🇰🇼 ދިދަ: ކުޅުދުއްފުށީ


🇰🇾 ދިދަ: ކޭމަން އައިލެންޑްސް


🇰🇿 ދިދަ: ކަޒަކިސްތާން


🇱🇦 ދިދަ: ލާއޯސް


🇱🇧 ދިދަ: ލުބުނާން


🇱🇨 ދިދަ: ސެއިންޓް ލޫސިއާ


🇱🇮 ދިދަ: ލިޗްޓެންސްޓައިން


🇱🇰 ދިދަ: ރާއްޖެ


🇱🇷 ދިދަ: ލައިބީރިއާ


🇱🇸 ދިދަ: ލެސޯތޯ


🇱🇹 ދިދަ: ލިތުއޭނިއާ


🇱🇺 ދިދަ: ލަކްޒަމްބަރގް


🇱🇻 ދިދަ: ލެޓްވިއާ


🇱🇾 ދިދަ: ލީބިޔާ


🇲🇦 ދިދަ: މޮރޮކޯ


🇲🇨 ދިދަ: މޮނާކޯ


🇲🇩 ދިދަ: މޯލްޑިވިއަން


🇲🇪 ދިދަ: މޮންޓެނީގްރޯ


🇲🇫 ދިދަ: ސެއިންޓް މާޓިން


🇲🇬 ދިދަ: މަޑަގަސްކަރަ


🇲🇭 ދިދަ: މާޝަލް އައިލެންޑްސް


🇲🇰 ދިދަ: އުތުރު މެސެޑޯނިއާ


🇲🇱 ދިދަ: މާލީ


🇲🇲 ދިދަ: މިޔަންމާ (ބަރުމާ)


🇲🇳 ދިދަ: މޮންގޯލިއާ


🇲🇴 ދިދަ: މަކާއޯ ސާރ ޗައިނާ


🇲🇵 ދިދަ: އުތުރު މަރިޔަނާ އައިލެންޑްސް


🇲🇶 ދިދަ: މާޓިނިކް


🇲🇷 ދިދަ: މޮރިޓޭނިއާ


🇲🇸 ދިދަ: މޮންޓްސެރާޓް


🇲🇹 ދިދަ: މޯލްޓާ


🇲🇺 ދިދަ: މޮރިޝަސް


🇲🇻 ދިދަ: މޯލްޑިވްސް


🇲🇼 ދިދަ: މާލެ


🇲🇽 ދިދަ: މެކްސިކޯ


🇲🇾 ދިދަ: މެލޭޝިޔާ


🇲🇿 ދިދަ: މޮޒެމްބިކް


🇳🇦 ދިދަ: ނަމީބިއާ


🇳🇨 ދިދަ: ނިއު ކެލެޑޯނިއާ


🇳🇪 ދިދަ: ނައިޖަރ


🇳🇫 ދިދަ: ނޯރފޯކް އައިލެންޑް


🇳🇬 ދިދަ: ނައިޖީރިއާ


🇳🇮 ދިދަ: ނިކަރާގޫއާ


🇳🇱 ދިދަ: ނެދަލެންޑްސް


🇳🇴 ދިދަ: ނޯވޭ


🇳🇵 ދިދަ: ނޭޕާލް


🇳🇷 ދިދަ: ނައުރު


🇳🇺 ދިދަ: ނިއުއެ


🇳🇿 ދިދަ: ނިއުޒީލެންޑް


🇴🇲 ދިދަ: އޮމާން


🇵🇦 ދިދަ: ޕެނަމާ


🇵🇪 ދިދަ: ޕެރޫ


🇵🇫 ދިދަ: ފްރެންޗް ޕޮލިނީޝިއާ


🇵🇬 ދިދަ: ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ


🇵🇭 ދިދަ: ފިލިޕީންސް


🇵🇰 ދިދަ: ޕާކިސްތާން


🇵🇱 ދިދަ: ޕޮލެންޑް


🇵🇲 ދިދަ: ސެއިންޓް ޕިއެރޭ އެންޑް މިކެލޮން


🇵🇳 ދިދަ: ޕިޓްކޭއިން އައިލެންޑްސް


🇵🇷 ދިދަ: ޕުއެރްޓޯ ރީކޯ


🇵🇸 ދިދަ: ފަލަސްތީނުގެ ސަރަހައްދުތައް


🇵🇹 ދިދަ: ޕޯޗުގަލް


🇵🇼 ދިދަ: ޕަލައު


🇵🇾 ދިދަ: ޕެރަގުއޭ


🇶🇦 ދިދަ: ގަތަރު


🇷🇪 ދިދަ: ރެޔޫނިއަން


🇷🇴 ދިދަ: ރޫމިނިއާ


🇷🇸 ދިދަ: ސާބިއާ


🇷🇺 ދިދަ: ރަޝިޔާ


🇷🇼 ދިދަ: ރުވާންޑާ


🇸🇦 ދިދަ: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ


🇸🇧 ދިދަ: ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސް


🇸🇨 ދިދަ: ސީޝެލްސް


🇸🇩 ދިދަ: ސޫދާން


🇸🇪 ދިދަ: ސްވިޑެން


🇸🇬 ދިދަ: ސިންގަޕޫރު


🇸🇭 ދިދަ: ސެއިންޓް ހެލެނާ


🇸🇮 ދިދަ: ސްލޮވޭނިއާ


🇸🇯 ދިދަ: ސްވަލްބާޑް & ޖާން މަޔެން


🇸🇰 ދިދަ: ސްލޮވާކިއާ


🇸🇱 ދިދަ: ސިއެރާ ލިއޯން


🇸🇲 ދިދަ: ސެން މެރީނޯ


🇸🇳 ދިދަ: ސެނެގާލް


🇸🇴 ދިދަ: ސޯމާލިއާ


🇸🇷 ދިދަ: ސުރީނާމް


🇸🇸 ދިދަ: ދެކުނު ސޫދާން


🇸🇹 ދިދަ: ސައޯ ޓޯމޭ އެންޑް ޕްރިންސިޕޭ


🇸🇻 ދިދަ: އެލް ސަލްވަޑޯރ


🇸🇽 ދިދަ: ސިންޓް މާޓަން


🇸🇾 ދިދަ: ސީރިޔާ


🇸🇿 ދިދަ: އެސްވަތިނީ


🇹🇦 ދިދަ: ޓްރިސްޓަން ޑާ ކުންހާ


🇹🇨 ދިދަ: ޓާކްސް އެންޑް ކައިކޯސް އައިލެންޑްސް


🇹🇩 ދިދަ: ޗޭޑް


🇹🇫 ދިދަ: ފްރާންސްގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުތައް


🇹🇬 ދިދަ: ޓޯގޯ


🇹🇭 ދިދަ: ތައިލެންޑް


🇹🇯 ދިދަ: ތަޖިކިސްތާން


🇹🇰 ދިދަ: ޓޮކެލާއު


🇹🇱 ދިދަ: ޓިމޯރ-ލެސްޓޭ


🇹🇲 ދިދަ: ތުރުކުމެނިސްތާން


🇹🇳 ދިދަ: ޓިއުނީޝިއާ


🇹🇴 ދިދަ: ޓޮންގާ


🇹🇷 ދިދަ: ތުރުކީ


🇹🇹 ދިދަ: ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބަގޯ


🇹🇻 ދިދަ: ޓޫވާލޫ


🇹🇼 ދިދަ: ޓައިވާން


🇹🇿 ދިދަ: ޓެންޒޭނިއާ


🇺🇦 ދިދަ: ޔޫކްރޭން


🇺🇬 ދިދަ: ޔޫގަންޑާ


🇺🇲 ދިދަ: އެމެރިކާގެ އައުޓްލައިން އައިލެންޑްސް


🇺🇳 ދިދަ: އދ


🇺🇸 ދިދަ: އެމެރިކާ


🇺🇾 ދިދަ: އުރުގުއޭ


🇺🇿 ދިދަ: އުޒްބެކިސްތާން


🇻🇦 ދިދަ: ވެޓިކަން ސިޓީ


🇻🇨 ދިދަ: ސެއިންޓް ވިންސެންޓް އެންޑް ގްރެނާޑައިންސް


🇻🇪 ދިދަ: ވެނެޒުއެލާ


🇻🇬 ދިދަ: އިނގިރޭސި ވާޖިން އައިލެންޑްސް


🇻🇮 ދިދަ: އެމެރިކާގެ ވާޖިން އައިލެންޑްސް


🇻🇳 ދިދަ: ވިއެޓްނާމް


🇻🇺 ދިދަ: ވަނުއަތޫ


🇼🇫 ދިދަ: ވަލިސް އެންޑް ފުޓޫނާ


🇼🇸 ދިދަ: ސަމޯއާ


🇽🇰 ދިދަ: ކޮސޯވޯ


🇾🇪 ދިދަ: ޔަމަން


🇾🇹 ދިދަ: މަޔޯޓް


🇿🇦 ދިދަ: ދެކުނު އެފްރިކާ


🇿🇲 ދިދަ: ޒެމްބިއާ


🇿🇼 ދިދަ: ޒިމްބާބުވޭ


🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ދިދަ: އިނގިރޭސިވިލާތް


🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ދިދަ: ސްކޮޓްލޭންޑް


🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ދިދަ: ވޭލްސްHappy Learning from Sweasy26.com-team