Emoji Meaning in Maranao- Emoji List in Maranao

😀    Tenggimbonggimbonggimbonggimbo
     
     
😃    Mapiya a mata a makasinga ko modol
     
     
😄    A so manga mata ago so tesotesogen
     
     
😁    Dii ngaras so paras ago so manga mata
     
     
😆    Na miyangadang sekaniyan a bies
     
     
😅    Mabegas ko okapanokas ago tenggis
     
     
🤣    Pekela ago pelimbalimbalilid ko lopa
     
     
😂    A pekeontol so paras iyan a mapiya i paras
     
     
🙂    Sotengen so paras
     
     
🙃    Na komiyan
     
     
🫠    Tompas sa ba
     
     
😉    A mata
     
     
😊    So makasos ago makasos
     
     
😇    Ago so tepongs o kaooyagoyag
     
     
     
🥰    So poso ago tepongs
     
     
😍    So poso o manga pamikiran
     
     
🤩    Seloba so manga bitoon
     
     
😘    Apembengeng a paras
     
     
😗    Na tomiyongg sa paras
     
     
☺    Tenggimbonggimbonggimbonggimbo
     
     
😚    Na birabira so paras
     
     
😙    Liyapisan ka sa mata
     
     
🥲    Lombos ago teponaw
     
     
😋    Pania
     
     
😛    Mipepeno a paras
     
     
😜    A paras a mata
     
     
🤪    A mata ka
     
     
😝    Na mirae marae
     
     
🤑    So ikarkar a pirak
     
     
🤗    So manga tangila sa posaka (mababas so tepos)
     
     
🤭    Liyapengan a lima so paras o modol
     
     
🫢    Liyapi a mata ngka a paras ka sa botol ko modol ka
     
     
🫣    Lili a paras
     
     
🤫    Paras
     
     
🤔    Marata so paras
     
     
🫡    Tirap sa paras
     
     
     
🤐    Ilili a pangomaan
     
     
🤨    Manga mata ko manga mutas
     
     
😐    Litag
     
     
😑    So paras iyan na kena a ba paras
     
     
😶    Da a paras
     
     
🫥    Sanal ago so paras
     
     
😶‍🌫️    So gabon
     
     
😏    Manga ages ko paras
     
     
😒    Kena a ba maontol so paras
     
     
🙄    Mamara a mata
     
     
😬    Matag kapipiya a paras
     
     
😮‍💨    Pania a pania
     
     
🤥    Iga a paras
     
     
🫨    Kotod so paras
     
     
😌    Kabesalin so paras
     
     
😔    Pipikiren iyan so paras
     
     
😪    Kododod so paras
     
     
🤤    A paras
     
     
😴    Toga so paras
     
     
😷    Pimbaalan a andos
     
     
🤒    So tanor
     
     
🤕    Liyapisan so olo
     
     
🤢    Marata a paras
     
     
🤮    Paneled
     
     
🤧    Na so paras o manga aasing
     
     
🥵    Mayaw
     
     
🥶    Komados
     
     
🥴    Ago peketalem a olo
     
     
😵    Kiyapamola a mata
     
     
😵‍💫    So paras o liyawaw
     
     
🤯    Bota
     
     
🤠    So paras o kadebore
     
     
🥳    Liyaper a paras
     
     
🥸    Aya paras a poso
     
     
😎    Inipaginit ago tenggis
     
     
🤓    Di saridi
     
     
🧐    Ago so paras sa mata
     
     
😕    A andang i mata
     
     
🫤    Ka so ikarkar
     
     
😟    Marata a paras
     
     
🙁    Matanow a paras
     
     
☹    Matanog so paras
     
     
😮    Liyapengan o manga mata
     
     
😯    Kato so paras
     
     
😲    Tanto a miyapamemesa so paras
     
     
😳    Timra so mariga
     
     
🥺    A paras a pangangampedian
     
     
🥹    Magaan so paras o lo
     
     
😦    Na inikalangkap o manga modol iyan a aya niyan ininggolalan
     
     
😧    Masakit a paras
     
     
😨    A so paras a kalek
     
     
😰    Maontol so paras iyan
     
     
😥    Makambebetad so paras iyan
     
     
😢    A makasegad
     
     
😭    A dii segad sa matanog
     
     
😱    So paras a kalek
     
     
😖    Maootan a paras
     
     
😣    So paras o banto
     
     
😞    So paras iyan
     
     
😓    Mabegas a paras
     
     
😩    A komakaden a paras
     
     
😫    Korang a paras
     
     
🥱    Miyangotang sa paras
     
     
     
😤    Totorome so ngirong
     
     
😡    Kiyatua puputua so paras iyan
     
     
😠    A paras o kararangit
     
     
🤬    So paras o modol iyan
     
     
😈    So kaporo ago so tepong;
     
     
👿    So maolad a paras o rarangit
     
     
💀    Okit so omor
     
     
☠    Kiyanenجی ago bowa so tolan
     
     
💩    Biyangon so tabotod
     
     
🤡    Mata i paras
     
     
👹    Pangenengken a mama
     
     
👺    Karimanuwe
     
     
👻    So saitan
     
     
👽    Liyo malo
     
     
👾    Liyo o tolano
     
     
🤖    Malod
     
     
😺    Ba kala so tungau
     
     
😸    Ngarang a otinas
     
     
😹    Otangkus a sisii ko manga tungas
     
     
😻    Sotengen so manga poso iran
     
     
😼    Makagongaw so tungaw
     
     
😽    Ka tungug ko tungau
     
     
🙀    Komakadodog so manga tungaw
     
     
😿    Goraok so tungaw
     
     
😾    Kabutua tungau
     
     
🙈    Di niyan keilay so batjong ko marata
     
     
🙉    Di keneg so manga montiya a marata
     
     
🙊    Mananalo ko da a katero
     
     
👋    Baoh sa lima
     
     
🤚    Liyawid so poso
     
     
🖐    A lima
     
     
✋    Na lima
     
     
🖖    Tirames bawa
     
     
🫱    A kawanan a lima
     
     
🫲    Diwang a lima
     
     
🫳    So lima i didalem
     
     
🫴    Apoy a lima
     
     
🫷    Diwang a lima
     
     
🫸    Potola a lima
     
     
👌    Mapiya a lima
     
     
🤌    Liyasinis so toga
     
     
🤏    Ipila a lima
     
     
✌    Tomiyaros
     
     
🤞    Bombot ko nati
     
     
🫰    So pangodnola ago so bolopoda
     
     
🤟    Aya mababaya reka
     
     
🤘    Kaningkolan ko panga
     
     
🤙    Bawa ako sa lima
     
     
👈    Babaloy a lima niyan sa diwang
     
     
👉    Babaloy a lima niyan ko paparen iyan
     
     
👆    Bambaalan a lima ngka sa poro
     
     
🖕    Kos a lima
     
     
👇    Sii ko kapepanaoga niyan
     
     
☝    Indes kos
     
     
🫵    Indes a kos a kos
     
     
👍    Katindeg ko ama
     
     
👎    Bolopodi sa ndidiyap
     
     
✊    Liyasa niyan a manga potaw
     
     
👊    Na miyaalaw so mama a manga potaw
     
     
🤛    Bag diwang
     
     
🤜    Bag a kawanan
     
     
👏    A pepanga
     
     
🙌    Na lima
     
     
🫶    So lima i poso
     
     
👐    A lima
     
     
🤲    Ago sii ko lima niyan
     
     
🤝    Bo sa lima
     
     
🙏    Sapolo a lima
     
     
✍    Sorat so manga ribro
     
     
💅    Aranas so lana
     
     
🤳    Pekos a ginawa
     
     
👶    Wata
     
     
🧒    Wata
     
     
👦    Bawata a mama
     
     
👧    Wata a babay
     
     
🧑    Manga mama
     
     
👱    Bakar a kobor
     
     
👨    Manga mama
     
     
🧔    So sompa o taw
     
     
🧔‍♂️    So manga sompa o mama
     
     
🧔‍♀️    So babay na sompa
     
     
👨‍🦰    Mariga a bok a mama
     
     
👨‍🦱    So manga mama na pagopagopagopaar
     
     
👨‍🦳    So mama na poti
     
     
👨‍🦲    Bolopan a mama
     
     
👩    Babay
     
     
👩‍🦰    Mariga a bok o babay
     
     
🧑‍🦰    Mariga a bok
     
     
👩‍🦱    So babay na gomora
     
     
🧑‍🦱    Somasagad so manga taw
     
     
👩‍🦳    So babay na kapoti
     
     
🧑‍🦳    So kapoti a mama
     
     
👩‍🦲    Bolosan a babay
     
     
🧑‍🦲    Bolopan a mama
     
     
👱‍♀️    Bager a raga
     
     
👱‍♂️    Bombol a mama
     
     
🧓    Lokes
     
     
👴    So lokes a mama
     
     
👵    Lokes a babay
     
     
🙍    Matanog
     
     
🙍‍♂️    Matanog
     
     
🙍‍♀️    Matanog so babay
     
     
🙎    Kagiya ka maoto na pitua iyan so modol
     
     
🙎‍♂️    Sabap sa kiyatua kabutua ko modol
     
     
🙎‍♀️    Sabap sa kiyatua iran sa ngari o babay
     
     
🙅    Aya miyanggolaola sa makapantag ko mama
     
     
🙅‍♂️    Di ini dii makampet o mama
     
     
🙅‍♀️    Di ini makambi o babay
     
     
🙆    Aya maana niyan na mama a aya perido ko okk
     
     
🙆‍♂️    So kiyapamanima o mama;
     
     
🙆‍♀️    So babay na miyakampet ko olas
     
     
💁    Miyangilang a lima o taw
     
     
💁‍♂️    Liyapo so manga mama
     
     
💁‍♀️    Bag a wata
     
     
🙋    Matag bawa
     
     
🙋‍♂️    A lima
     
     
🙋‍♀️    Bawa a lima
     
     
🧏    Bengel
     
     
🧏‍♂️    Bengel
     
     
🧏‍♀️    Bengel a babay
     
     
🙇    Bodod so mama
     
     
🙇‍♂️    Bodod so mama
     
     
🙇‍♀️    Sii ko di katedbe ko babay


🤦    Sotopol so paras
   
   
🤦‍♂️    Manga barak
   
   
🤦‍♀️    Obina o babay
   
   
🤷    Onga o manga taw
   
   
🤷‍♂️    Oted so manga mama
   
   
🤷‍♀️    Okamik so manga babay
   
   
🧑‍⚕️    So manga pangibanor
   
   
👨‍⚕️    So manga pangilaikan na so manga pangilaikan
   
   
👩‍⚕️    So babay a pepangolin ko walay
   
   
🧑‍🎓    So moriyataw
   
   
👨‍🎓    Manga morit
   
   
👩‍🎓    So manga pangangarapan
   
   
🧑‍🏫    Goro
   
   
👨‍🏫    Manga mama ago manga goro
   
   
👩‍🏫    Manga goro
   
   
🧑‍⚖️    Pengokom
   
   
👨‍⚖️    Manga mama ago manga pangongokom
   
   
👩‍⚖️    Babay a pangongokom
   
   
🧑‍🌾    Lobos ko manga pangangatao
   
   
👨‍🌾    Lobos ko manga pangangatao
   
   
👩‍🌾    Lominio so babay
   
   
🧑‍🍳    So pangani
   
   
👨‍🍳    Mama a pangaway
   
   
👩‍🍳    So pangaras
   
   
🧑‍🔧    Manga somiyogo
   
   
👨‍🔧    Manga soso
   
   
👩‍🔧    Manga ina
   
   
🧑‍🏭    So dii nggalebek
   
   
👨‍🏭    So dii nggalebek
   
   
👩‍🏭    So dii kanggalebek
   
   
🧑‍💼    Giyangor sa bolog
   
   
👨‍💼    Manga mama
   
   
👩‍💼    So babay a kibantay sa bolog
   
   
🧑‍🔬    Slas
   
   
👨‍🔬    Manga slas o manosiya
   
   
👩‍🔬    Sinit o manga rait
   
   
🧑‍💻    Manga soro
   
   
👨‍💻    Manga pangomaan ko manga sirogo o manga taw
   
   
👩‍💻    Manga soro a babay
   
   
🧑‍🎤    So dii mamato
   
   
👨‍🎤    Baraniyan
   
   
👩‍🎤    So babay
   
   
🧑‍🎨    So manga paras
   
   
👨‍🎨    Niger sa niger
   
   
👩‍🎨    Manga paras
   
   
🧑‍✈️    Awid a awid
   
   
👨‍✈️    Awid a awid a awid
   
   
👩‍✈️    Awid a awid
   
   
🧑‍🚀    Sogrigen sa sogrigen
   
   
👨‍🚀    Sogra sa sogrigen
   
   
👩‍🚀    Sogrigen o manga wata a sogrigen
   
   
🧑‍🚒    Pitis ai
   
   
👨‍🚒    So ngongoriyan a mama
   
   
👩‍🚒    So ngongoriin a babay
   
   
👮    So olowan
   
   
👮‍♂️    So manga tangila
   
   
👮‍♀️    So pangiroro
   
   
🕵    Diñirak
   
   
🕵️‍♂️    Diñirak so mama
   
   
🕵️‍♀️    Diñirak o babay
   
   
💂    So manga poso
   
   
💂‍♂️    Manga oraniyawa
   
   
💂‍♀️    So bantabantayan ko babay
   
   
🥷    Matitiger
   
   
👷    Panalagadi
   
   
👷‍♂️    Panalagadi
   
   
👷‍♀️    So babay i pembaalan ko galebek
   
   
🫅    Siyogoan sa manga dato
   
   
🤴    Manga olowan
   
   
👸    So manga dato sa dato
   
   
👳    So olo
   
   
👳‍♂️    Manga mama a olo
   
   
👳‍♀️    Manga bai
   
   
👲    Sasangor sa kadel
   
   
🧕    So babay a olo
   
   
🤵    Tux a dii ndiditar
   
   
🤵‍♂️    Tux a mama
   
   
🤵‍♀️    Tux a babay
   
   
👰    So mama a somosolot sa rab
   
   
👰‍♂️    So mama a somosolot sa rab
   
   
👰‍♀️    Babay a somong sa lab
   
   
🤰    Oogat
   
   
🫃    Oogat
   
   
🫄    Oogat
   
   
🤱    Aya pepakasoso niyan na so soso
   
   
👩‍🍼    Pepangangan ko wata a babay
   
   
👨‍🍼    So mama a pepakaontod ko wata
   
   
🧑‍🍼    Pekakan iyan so wata
   
   
👼    Maito a malaikat
   
   
🎅    Santa so cɛmancɛ
   
   
🤶    So karoma o kirimas
   
   
🧑‍🎄    Masong o claus
   
   
🦸    Masilas a sondaro
   
   
🦸‍♂️    Masilas so manga sondaro
   
   
🦸‍♀️    Misisabot so manga wata a babay
   
   
🦹    Perakes on so manga taw
   
   
🦹‍♂️    Perasain so manga taw
   
   
🦹‍♀️    Pemarata so wata a babay
   
   
🧙    Manga pangendao
   
   
🧙‍♂️    Manga mama
   
   
🧙‍♀️    Manga pangatao
   
   
🧚    Na bager
   
   
🧚‍♂️    Esaiyon sa kanggolaolaa
   
   
🧚‍♀️    Esaiyon mambo o babay
   
   
🧛    So ngimbolaya
   
   
🧛‍♂️    So manga taw
   
   
🧛‍♀️    So ngimbos a babay
   
   
🧜    So seda
   
   
🧜‍♂️    Matatago so seda
   
   
🧜‍♀️    A seda
   
   
🧝    Mararas so mapiya
   
   
🧝‍♂️    Mapiya so manga taw
   
   
🧝‍♀️    Maloto so babay
   
   
🧞    Masowa
   
   
🧞‍♂️    So manga rarata a taw
   
   
🧞‍♀️    Maloto so babay
   
   
🧟    Tiki i isa
   
   
🧟‍♂️    Matog so taw
   
   
🧟‍♀️    Tiki o babay
   
   
🧌    Bato a kobor
   
   
💆    So manga daluwa
   
   
💆‍♂️    Makababag so mama
   
   
💆‍♀️    So babay a tomiyogone
   
   
💇    So bager
   
   
💇‍♂️    So mama
   
   
💇‍♀️    So babay
   
   
🚶    So dii mamagokit
   
   
🚶‍♂️    Maoolad so pelalakaw
   
   
🚶‍♀️    Pelalakaw so babay
   
   
🧍    So kititindeg ko katitindeg
   
   
🧍‍♂️    So kititindeg ko katitindeg
   
   
🧍‍♀️    Tomitindeg ko babay
   
   
🧎    So sodiyod
   
   
🧎‍♂️    So sodiyod
   
   
🧎‍♀️    Sodiyod a babay
   
   
🧑‍🦯    So mama a maawid sa mapoti a teken
   
   
👨‍🦯    So mama a maawid sa mapoti a teken
   
   
👩‍🦯    A so babay a komakapet sa mapoti a teken
   
   
🧑‍🦼    So mama a moontod sa kokogen
   
   
👨‍🦼    So mama a moontod sa kokogen
   
   
👩‍🦼    Babay a kokogen sa kokogen
   
   
🧑‍🦽    Pegakolen o lima niyan so kokogen a kokogen
   
   
👨‍🦽    So mama a moontod sa kokogen
   
   
👩‍🦽    Babay a moontod a kokogen
   
   
🏃    Pepanalagoy so pepanalagoy
   
   
🏃‍♂️    Palalagoy so taw
   
   
🏃‍♀️    Pepalalagoy so raga
   
   
💃    Seg so raga
   
   
🕺    Sesag so wata
   
   
🕴    Peperampag so taw a ndiditar sa siyogo
   
   
👯    Matag tangila
   
   
👯‍♂️    So parab a maoolad a tangila
   
   
👯‍♀️    So babay a maoolad a tangila
   
   
🧖    Mama a masolaot ko walay
   
   
🧖‍♂️    Manga oo-taklas so manga mama ko rowang iyan
   
   
🧖‍♀️    Manga oo-taklas so babay ko manga rowang iyan
   
   
🧗    Magerampag so taw
   
   
🧗‍♂️    Dii mamantas so manga taw ko manga palaw
   
   
🧗‍♀️    Magerab so raga
   
   
🤺    Giraya so pedang
   
   
🏇    Sakasakasakasakasakasakasaka
   
   
⛷    Limbabayan sa bota
   
   
🏂    Glas a tindos
   
   
🏌    Manga taw sa ligoya
   
   
🏌️‍♂️    So mama na golf
   
   
🏌️‍♀️    Si bilft
   
   
🏄    So manga tawg ko manga bembag
   
   
🏄‍♂️    So manga babager
   
   
🏄‍♀️    Inimbos o babay
   
   
🚣    So parti i gibowan
   
   
🚣‍♂️    So parti i gibowan
   
   
🚣‍♀️    So parti o babay
   
   
🏊    Mapos a taw
   
   
🏊‍♂️    Maloto a mama
   
   
🏊‍♀️    Mapos so babay
   
   
⛹    So manga taw na so bombol
   
   
⛹️‍♂️    So manga mama na tolons
   
   
⛹️‍♀️    So babay na tolons ko bolontol
   
   
🏋    Kaddila sa mama
   
   
🏋️‍♂️    Giyangkai a mama
   
   
🏋️‍♀️    Giyangkai a babay
   
   
🚴    So pakokoda ko patika
   
   
🚴‍♂️    So pakokoda ko patika
   
   
🚴‍♀️    So babay a kokoda ko patika
   
   
🚵    So padipil o oman i isa a taw ko kapalawan
   
   
🚵‍♂️    Bager ko kapalawan
   
   
🚵‍♀️    So pakalilid ko babay
   
   
🤸    Mitaban so taban
   
   
🤸‍♂️    Mitaban so mama
   
   
🤸‍♀️    Mitaban so babay
   
   
🤼    Mipapangaros so mama
   
   
🤼‍♂️    So mama na mipapangaros
   
   
🤼‍♀️    Kompit so raga
   
   
🤽    Manga bolombos
   
   
🤽‍♂️    So manga bombol a mama
   
   
🤽‍♀️    Raga a pesegeb
   
   
🤾    Mapotola sa masowa
   
   
🤾‍♂️    Bager a mama
   
   
🤾‍♀️    Bager a babay
   
   
🤹    Kowa a olo
   
   
🤹‍♂️    Kagiya ka maoto na kowa
   
   
🤹‍♀️    Kagiya ka maoto na kowa
   
   
🧘    Litho sa lisosong
   
   
🧘‍♂️    Liho so lipo
   
   
🧘‍♀️    Lisoor so bagoso
   
   
🛀    Mama a makapepeigo
   
   
🛌    Igaan sa igaan
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Manga taw a pimbabawata
   
   
👭    So babay a karorki
   
   
👫    So babay ago so manga mama
   
   
👬    A mama
   
   
💏    Na tomiyongg
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    Liyonayonayonayonayonayonayona
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Aya tubuna ko labi
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    Liyonayonayonayonayonayonayona
   
   
💑    So oripen o poso iyan
   
   
👩‍❤️‍👨    So manga mama ago babay
   
   
👨‍❤️‍👨    So mama na mama


👩‍❤️‍👩    Manga babay ago manga babay
   
   
👪    So pamiliya
   
   
👨‍👩‍👦    Bawata a mama ago babay
   
   
👨‍👩‍👧    Bager a babay
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Bawata a mama ago babay
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Bawata a mama ago babay
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Bager a babay
   
   
👨‍👨‍👦    So mama a mama
   
   
👨‍👨‍👧    So mama a mama
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    So manga wata a mama ago babay
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    So manga mama a mama
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    So pamiliya a mama
   
   
👩‍👩‍👦    Bawata a mama
   
   
👩‍👩‍👧    Bago a babay
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Bawata a babay
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Bawata a mama
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Bago a babay
   
   
👨‍👦    Wata a mama
   
   
👨‍👦‍👦    Wata a mama
   
   
👨‍👧    Manga mama ago babay
   
   
👨‍👧‍👦    Bawata a mama
   
   
👨‍👧‍👧    Bager a babay
   
   
👩‍👦    Bawata a mama
   
   
👩‍👦‍👦    Bawata a mama
   
   
👩‍👧    Babay a babay
   
   
👩‍👧‍👦    Bago a wata
   
   
👩‍👧‍👧    Bago a babay
   
   
🗣    Di so olo
   
   
👤    Miyandos a bolos
   
   
👥    Miyandos a bolos
   
   
🫂    Pembabatan o manga taw
   
   
👣    So manga ai
   
   
💪    Mapoti a olo
   
   
🦾    Mitilas
   
   
🦿    Mitin sa bobon
   
   
🦵    Bobon
   
   
🦶    So ai
   
   
👂    Tangila
   
   
🦻    Pagonggaren ka sa tangila a pepamakineg
   
   
👃    So ngirong
   
   
🧠    So lapis
   
   
🫀    So manga poso ago so manga sowara
   
   
🫁    Limag
   
   
🦷    So ngipen
   
   
🦴    Tolan
   
   
👀    Mata
   
   
👁    Mata
   
   
👅    Dila
   
   
👄    So ngari
   
   
🫦    Liyawid so modol
   
   
🦰    Mariga a bok
   
   
🦱    Somasagad
   
   
🦳    Poti a bok
   
   
🦲    Ka atura
   
   
🏻    Bager karang
   
   
🏼    Mabababa karang
   
   
🏽    So karong
   
   
🏾    Madalem so karong
   
   
🏿    So karong iyan
   
   
💋    O ba so tungug
   
   
💌    Manga piraon
   
   
💘    So mata a pana
   
   
💝    Ago paaren sa poso
   
   
💖    Somasayaw so poso
   
   
💗    Magowad so poso
   
   
💓    Peserig so poso
   
   
💞    Peliyoliyoliyoliyoliyoliyoli
   
   
💕    Dowa i poso
   
   
💟    Panonombol o poso
   
   
❣    Mamila so poso
   
   
💔    So poso
   
   
❤️‍🔥    Pekesog so poso
   
   
❤️‍🩹    Pipikir so poso
   
   
❤    So poso
   
   
🩷    O minisendit (minisendit)
   
   
🧡    Kiranem so kapirasay
   
   
💛    Makanikar
   
   
💚    Madodog a mararata
   
   
💙    Biro a
   
   
🩵    Biro a poso
   
   
💜    Mariga potondog
   
   
🤎    Pamima
   
   
🖤    Makaoma so poso
   
   
🩶    Mapoti so poso
   
   
🤍    Mapoti so poti
   
   
💯    Bukapiya
   
   
💢    Rimborngat so rembog
   
   
💥    Teririga
   
   
💫    Aya tuntu na
   
   
💦    Madodos a pangomowa
   
   
💨    Lapis lapis
   
   
🕳    Jack
   
   
💣    Bombol
   
   
💬    Soli
   
   
👁️‍🗨️    So mata o koli
   
   
🗨    Somili so diwang
   
   
🗯    So kawanan a rarangit
   
   
💭    Masowa so manga pamikiran
   
   
💤    Manga tabonga
   
   
🐵    Babai
   
   
🐒    Monke
   
   
🦍    Kogorilla
   
   
🦧    O kogorilla
   
   
🐶    So paras
   
   
🐕    Aso
   
   
🦮    Geneki so aso
   
   
🐕‍🦺    Dii nggalebek so aso
   
   
🐩    Tatapog sa obra
   
   
🐺    So aso
   
   
🦊    Toga
   
   
🦝    So basal
   
   
🐱    So tungau
   
   
🐈    Katinda
   
   
🐈‍⬛    Maitem a tungau
   
   
🦁    So arimaw
   
   
🐯    Paras sa taika
   
   
🐅    Baki so taiiya
   
   
🐆    Tombolosan a leopard
   
   
🐴    Mata
   
   
🫎    Diged 7s
   
   
🫏    Kimar
   
   
🐎    Aya kos
   
   
🦄    So matatago a binatang
   
   
🦓    Kiporo so kiporo
   
   
🦌    So saladeng
   
   
🦬    So maila a sapi
   
   
🐮    Paras a sapi
   
   
🐂    Sapi
   
   
🐃    Sapi
   
   
🐄    Sapi
   
   
🐷    So paras o baboy
   
   
🐖    Baboy
   
   
🐗    So baboy
   
   
🐽    So manga baboy
   
   
🐏    Libog so manga nati
   
   
🐑    Manga babay
   
   
🐐    Kambing
   
   
🐪    Onta
   
   
🐫    Dowa a onta
   
   
🦙    Lomis a onta
   
   
🦒    Inikorang so manga salat
   
   
🐘    Giyangkai a erebwanti
   
   
🦣    Go-sor sa somōr
   
   
🦏    A manga wis
   
   
🦛    Behemota
   
   
🐭    So mata
   
   
🐁    Bebeges
   
   
🐀    So tigel
   
   
🐹    Manga poporo
   
   
🐰    Paras miniseg so paras
   
   
🐇    So rabbi
   
   
🐿    So obarobar
   
   
🦫    Bore
   
   
🦔    Pipikir iyan
   
   
🦇    Manga bombol
   
   
🐻    Taker
   
   
🐻‍❄️    North a bear
   
   
🐨    Sii ko dii kapanas
   
   
🐼    Na ingkalangkap i bowong
   
   
🦥    Bokel
   
   
🦦    Marakam
   
   
🦨    So kos
   
   
🦘    Ambu roti
   
   
🦡    Kodosi
   
   
🐾    Sipat i nondog
   
   
🦃    Turki
   
   
🐔    Manok
   
   
🐓    Manok
   
   
🐣    Ko rap
   
   
🐤    Bog
   
   
🐥    Soroso
   
   
🐦    Papanok
   
   
🐧    Penguin
   
   
🕊    Marapatik
   
   
🦅    Garoga
   
   
🦆    Mito sa ray
   
   
🦢    O manga paras
   
   
🦉    Mala a bai
   
   
🦤    So papanok ko ranaw
   
   
🪶    Bombol
   
   
🦩    So matatap a papanok
   
   
🦚    Manga bombol
   
   
🦜    Kowan iyan
   
   
🪽    So manga richo
   
   
🐦‍⬛    Maiti a papanok
   
   
🪿    O igin
   
   
🐸    Manga babak
   
     
🐊    Liyatan
   
   
🐢    Nwon sa odwan
   
   
🦎    So kalangolangon
   
   
🐍    Nipay
   
   
🐲    So paras o naga
   
   
🐉    So naga
   
   
🦕    Sii sirii so manga pangomaan
   
   
🐳    Pilak wing
   
   
🐋    Wing pilat
   
   
🐬    Doldols
   
   
🦭    Litadan angkoto a manga taw
   
   
🐟    Seda
   
   
🐠    Seda
   
   
🐡    Doldols
   
   
🦈    Papanok
   
   
🐙    Kaora ko manga seda
   
   
🐚    Liyawaw ko liyawaw
   
   
🪸    Rabi
   
   
🪼    Mababa a ig
   
   
🐌    So tis
   
   
🦋    Bopos
   
   
🐛    Madobod a lawig
   
   
🐜    Manga andang
   
   
🐝    Loborin
   
   
🪲    Manga oled
   
   
🐞    Miyatay so miyatay
   
   
🦗    Lig sa kapir
   
   
🪳    Howapent sa babas
   
   
🕷    So kakowa o manga katero
   
   
🕸    So naralag
   
   
🦂    Orin
   
   
🦟    Basowara
   
   
🪰    Pelayog
   
   
🪱    Limbagas
   
   
🦠    Malomis a ayam
   
   
💐    Sambitan so obarobar
   
   
🌸    Sakura
   
   
💮    Matenggakap sa obarobar
   
   
🪷    Litho
   
   
🏵    Matatago ko rapa
   
   
🌹    Rose
   
   
🥀    So bayaw
   
   
🌺    Bamariri
   
   
🌻    So arona
   
   
🌼    Magonga sa obarobar
   
   
🌷    Ba makarayor
   
   
🪻    Lombos so wata
   
   
🌱    So manga poso
   
   
🪴    Mimbaalan so manga pamomolan
   
   
🌲    Marimpoong a kayo
   
   
🌳    Joon sa botod
   
   
🌴    Obriam
   
   
🌵    Opro
   
   
🌾    Miyog ka miyog
   
   
🌿    Pananagoso
   
   
☘    Lidas
   
   
🍀    Pat a otan
   
   
🍁    A si rakim
   
   
🍂    Ka sebo
   
   
🍃    Na iniparo a ndo; ba kaden a ipeteros o ndo
   
   
🪹    Onga a lawas
   
   
🪺    Pagorongen ka sa orak
   
   
🍇    Manga obas
   
   
🍈    Toms
   
   
🍉    So melonon
   
   
🍊    Laond so aord
   
   
🍋    Bua' mos
   
   
🍌    Pinana
   
   
🍍    Kano kulitis
   
   
🥭    Mango mango
   
   
🍎    Mariga apos
   
   
🍏    Malombas a apos
   
   
🍐    Poranti
   
   
🍑    Gimbar
   
   
🍒    Siyarara
   
   
🍓    Ba
   
   
🫐    Biro bina
   
   
🥝    Miyanceng ko koncoro
   
   
🍅    Kamantok rakes o mandradek
   
   
🫒    Olibi
   
   
🥥    Ni
   
   
🥑    Poranti
   
   
🍆    So tayong
   
   
🥔    Siki so banchi
   
   
🥕    Hurokoc
   
   
🌽    So masoso
   
   
🌶    Miyakages sa makampis
   
   
🫑    Ator nggai
   
   
🥒    Pepobolong
   
   
🥬    Mawatan a rait
   
   
🥦    Pinniep
   
   
🧄    Liyo
   
   
🧅    Aniyas
   
   
🍄    Endit on
   
   
🥜    Omola a habar
   
   
🫘    Aya bes
   
   
🌰    Dinis dinis
   
   
🫚    Regoang
   
   
🫛    So glas
   
   
🍞    Nan
   
   
🥐    So bombol a bilibili
   
   
🥖    A lawasawasay
   
   
🫓    Mala a paan
   
   
🥨    Timos
   
   
🥯    So paan
   
   
🥞    Baankes
   
   
🧇    Matatap a paan
   
   
🧀    Riba bager
   
   
🍖    Sapo ko tolan
   
   
🍗    So manga manok
   
   
🥩    Sapo
   
   
🥓    Atit ka
   
   
🍔    Bager a hasbon
   
   
🍟    Piyakakatony
   
   
🍕    Si sar


🌭    So malo
   
   
🥪    Matag kowa
   
   
🌮    So masoso a manikat
   
   
🌯    So pirowarowangan a sobosobod ko
   
   
🫔    Iyaninit so masosoat
   
   
🥙    Karinis so pirak
   
   
🧆    Mataan a somola i sila
   
   
🥚    So orak
   
   
🍳    Aya pendapo
   
   
🥘    Komiyan sa panga
   
   
🍲    Sakos a pangenengken
   
   
🫕    So kiro
   
   
🥣    Awidi sa ladiya
   
   
🥗    Paleto
   
   
🍿    Makobpok sa kobban
   
   
🧈    Gota sa lana
   
   
🧂    Timos
   
   
🥫    Komiyan sa kurinan
   
   
🍱    Pagokitan tano so book
   
   
🍘    Mitapi sa paan
   
   
🍙    Ragon
   
   
🍚    Aros
   
   
🍛    Kamakoya ko pangenengken
   
   
🍜    Berosa so ladiya
   
   
🍝    Pania italy
   
   
🍠    So banti
   
   
🍢    Oripen ka
   
   
🍣    Sushi
   
   
🍤    Liyo ron so kapendai
   
   
🍥    Kegewa
   
   
🥮    So tito a paan
   
   
🍡    Layon
   
   
🥟    Bo ookrag
   
   
🥠    Tetekkay so petro
   
   
🥡    So botod
   
   
🦀    Baruk
   
   
🦞    Malo
   
   
🦐    Mamata na miyonal
   
   
🦑    Kotro sa seda
   
   
🦪    Na kaokit i kaporo
   
   
🍦    Ka soyasog ka ice kudim
   
   
🍧    Riba taitai
   
   
🍨    Ice kudim
   
   
🍩    Mamis so ator
   
   
🍪    Mibibida a ginawa
   
   
🎂    Keek ko kinimbawataan
   
   
🍰    Napoona sa paan
   
   
🧁    So keek ago gato
   
   
🥧    Sa itin
   
   
🍫    Kola
   
   
🍬    So kapemonti
   
   
🍭    Marro a obro
   
   
🍮    Grido ko sokot
   
   
🍯    So kobor
   
   
🍼    Kahos so wata
   
   
🥛    Ka mitas
   
   
☕    Mainog ka
   
   
🫖    Liyawa sa tibat
   
   
🍵    Di kelibog so tagayan
   
   
🍶    O ba
   
   
🍾    Aya kapir sa batona na pagembaalan sa pato
   
   
🍷    A arak
   
   
🍸    Totolan so insan
   
   
🍹    Maninggagaw ago palad
   
   
🍺    Bayu
   
   
🍻    Manga kokorong a manga boslas ago manga kokorong
   
   
🥂    Ago terimaan
   
   
🥃    Kipakipaki so banto
   
   
🫗    Pepekarea ko liyo
   
   
🥤    So ba ipengit
   
   
🧋    Te raros
   
   
🧃    Book
   
   
🧉    Mapapatot
   
   
🧊    O ais
   
   
🥢    Aji
   
   
🍽    Panas so arpong
   
   
🍴    Arpa o arpa
   
   
🥄    A lima
   
   
🔪    Menta so pedang
   
   
🫙    Matatago a omoy
   
   
🏺    Dowa a tangila
   
   
🌍    Royorob-afriy;
   
   
🌎    Pagosaren ko tiyoman o allah
   
   
🌏    Oway, kiyapakaosad sa asiya ago australia
   
   
🌐    Aden a boot a boot
   
   
🗺    Harita ko doniya
   
   
🗾    Iseg o postar a gawii
   
   
🧭    Kapir
   
   
🏔    Tindos a bobongan
   
   
⛰    Bobongan
   
   
🌋    Warekeno
   
   
🗻    Bobongan sa bapiya
   
   
🏕    Di andang
   
   
🏖    Liyawaw sa manga onon (igira a manga dir)
   
   
🏜    Mitataog a kaden
   
   
🏝    Da a manga pananabota
   
   
🏞    Inisop o lawat
   
   
🏟    Stadiyang
   
   
🏛    Andang a mbaalan
   
   
🏗    Soroso
   
   
🧱    Manga oriki
   
   
🪨    Lakongan
   
   
🪵    So abon
   
   
🛖    Uma
   
   
🏘    So walay
   
   
🏚    Liyola so walay
   
   
🏠    Walay
   
   
🏡    Kowa ka ko walay
   
   
🏢    Miyoras ko manga rowang
   
   
🏣    Riripoli so posta sii sa japan
   
   
🏤    Sii ko kalangolangon
   
   
🏥    Onso aug
   
   
🏦    Bangko
   
   
🏨    Tabernacisor
   
   
🏩    Lomili sa bager
   
   
🏪    Ligiran sa biligiran
   
   
🏫    Sokosog ko manga darpa
   
   
🏬    So kaoolog ko companti
   
   
🏭    So abrikanim
   
   
🏯    Kalek so yapan
   
   
🏰    Manga kalek
   
   
💒    Dii kadii
   
   
🗼    Toyo
   
   
🗽    Siyolayan o tohan
   
   
⛪    Sising
   
   
🕌    So mori
   
   
🛕    Timplo sa hindu
   
   
🕍    Manga yahodi
   
   
⛩    So toga socielo
   
   
🕋    Rowang sa kasorgaan
   
   
⛲    Komonong
   
   
⛺    So barombarong
   
   
🌁    Ate te
   
   
🌃    Matenang so ostro a pangoran a ilang
   
   
🏙    Mata sa siti
   
   
🌄    Pesebang ko manga palaw
   
   
🌅    Pesebang so alongan
   
   
🌆    Gimowa o siti ko perimon
   
   
🌇    Alongan den
   
   
🌉    Sinyapi so kagagawii
   
   
♨    Si kowaan
   
   
🎠    Limbag a kahos
   
   
🛝    Peririga a peraot
   
   
🎡    So manga tirikan
   
   
🎢    So manga rakan a pokpo
   
   
💈    Lilit
   
   
🎪    Sii ko manga siyolon na manga barombarong
   
   
🚂    So karitan
   
   
🚃    So rain
   
   
🚄    Piyagenek iyan so di niyan dii kaseblati
   
   
🚅    Boot sa mostar
   
   
🚆    Kamaraot
   
   
🚇    South a potaw
   
   
🚈    Komabetad parangay
   
   
🚉    Tomitindeg
   
   
🚊    Kopo i parti
   
   
🚝    Kotak ko rain
   
   
🚞    Girain ko manga ayam
   
   
🚋    Kopo i parti
   
   
🚌    So bas
   
   
🚍    So babas o mama
   
   
🚎    So kawaw
   
   
🚐    Mapipikir a manga taro
   
   
🚑    Sii ko kapanoona
   
   
🚒    So disir
   
   
🚓    So karo
   
   
🚔    So porita a mama a pagalaon iyan
   
   
🚕    Bolos sa tag
   
   
🚖    Bolos o mama
   
   
🚗    Kakar
   
   
🚘    Motod o mama
   
   
🚙    Tindos so kapir
   
   
🛻    So manga raga
   
   
🚚    So kaawid sa kota
   
   
🚛    Intitina sa koda
   
   
🚜    Karors
   
   
🏎    Babala rakes o ba
   
   
🏍    Kotika
   
   
🛵    Maritan a kos
   
   
🦽    Pekokogen a kokogen
   
   
🦼    So kokogen a kokogen
   
   
🛺    So kapanas o lawas
   
   
🚲    So patika
   
   
🛴    Toronen ko karo
   
   
🛹    Tiritan ka
   
   
🛼    Miyangor so sandasan
   
   
🚏    Miyangka so kopotan
   
   
🛣    Akay sa goro
   
   
🛤    So pen so kawas iyan
   
   
🛢    Baborad
   
   
⛽    Bampi sa sobina
   
   
🛞    So tirikan
   
   
🚨    So solo o tangila
   
   
🚥    So lombos sa solo
   
   
🚦    Dikal so manga solo
   
   
🛑    Bantag sa bager
   
   
🚧    Mbaalan a manga alad
   
   
⚓    Komapet so dadan
   
   
🛟    Lomeled so landeng
   
   
⛵    Box
   
   
🛶    So manga wa
   
   
🚤    Giyaton
   
   
🛳    Otan o manga ril
   
   
⛴    So ragat
   
   
🛥    So botolan
   
   
🚢    So manga poso
   
   
✈    Babalingan
   
   
🛩    Maporo a batalik
   
   
🛫    Makateyog so babalingan
   
   
🛬    Somiyong so babalingan
   
   
🪂    Ka botab
   
   
💺    A kokogen
   
   
🚁    Ipekeor iran sa batan
   
   
🚟    Mibibitin so ragil
   
   
🚠    Sol sii ko kapalawan
   
   
🚡    Piyanepir
   
   
🛰    Hedtor so bitoon
   
   
🚀    A rab a apoy
   
   
🛸    Bad-rom
   
   
🛎    Bero so
   
   
🧳    Potod
   
   
🚪    Gimowa
   
   
🛗    Petindeg so elevas
   
   
🪞    So manga panas a pepanas ko di iran dii kapanas
   
   
🪟    Peniid
   
   
🛏    Igaan
   
   
🛋    So manga solo
   
   
🪑    So manga korsi
   
   
🚽    So betin
   
   
🪠    Polaos
   
   
🚿    Timpos sa karat
   
   
🛁    Manga teboteboteboteb
   
   
🪤    So biok
   
   
🪒    Aya mariro
   
   
🧴    So manga soso
   
   
🧷    Panon so manga pobone
   
   
🧹    Pipong
   
   
🧺    Ko reban
   
   
🧻    So kapir
   
   
🪣    So lapis
   
   
🧼    Tobi
   
   
🫧    Somitan so mapoti
   
   
🪥    Penanay sa jawi
   
   
🧽    Onga i marata
   
   
🧯    Timaan iyan so mararata
   
   
🛒    Bombor
   
   
⌛    Mitapos so olas
   
   
⏳    Di den mapos
   
   
⌚    Masowa ka
   
   
⏰    Poloto sa sola
   
   
⏱    Inolayan
   
   
⏲    Sii ko masa
   
   
🕰    So tatalan sa togon
   
   
🕛    Sii ko oras
   
   
🕧    Riyaslas ago tenga
   
   
🕐    Isag a ala
   
   
🕜    Isag a ala
   
   
🕑    Dowa oras
   
   
🕝    Dowa ka tenga
   
   
🕒    Telo olan
   
   
🕞    Telo ka a....
   
   
🕓    Ikapat a alog
   
   
🕟    Ikapat a siter
   
   
🕔    Lima olan
   
   
🕠    Lima a malo
   
   
🕕    Solo olan
   
   
🕡    Onotan
   
   
🕖    Pito oras
   
   
🕢    Pito a tenga
   
   
🕗    Sii ko ikawalo a awas
   
   
🕣    Aol a kiyanter (aol a kiyan)
   
   
🕘    Siyaw a alongan
   
   
🕤    Siyaw ago tenga
   
   
🕙    Sipolo olan
   
   
🕥    Siyaw ka ator
   
   
🕚    Ontol bo
   
   
🕦    Isag sa ala
   
   
🌑    Poonan o olan
   
   
🌒    A mararas
   
   
🌓    A mararas
   
   
🌔    A mararas
   
   
🌕    Olan
   
   
🌖    Katas olan
   
   
🌗    A mararas
   
   
🌘    Miyaden olan
   
   
🌙    Poonan o olan
   
   
🌚    Poso sa paras
   
   
🌛    A mararas
   
   
🌜    A mararas
   
   
🌡    Matag tanor
   
   
☀    Alongan


🌝    Paras o olan
   
   
🌞    Malo a paras
   
   
🪐    Toritorila
   
   
⭐    So bitoon
   
   
🌟    Pesindaw so manga bitoon
   
   
🌠    Liiga
   
   
🌌    A nayaw
   
   
☁    Gabon
   
   
⛅    So alongan ko gabon
   
   
⛈    Aden a kilakilat ago manga gabon a oran
   
   
🌤    Abourg o gabon
   
   
🌥    Alongan a poonan o maporo a gabon
   
   
🌦    Alongan sa poripori o gabon
   
   
🌧    Aden a manga gabon a oran
   
   
🌨    So gabon a giyaw
   
   
🌩    Kilat so kilakilat
   
   
🌪    So ndo
   
   
🌫    Na mabubuli
   
   
🌬    So ndo
   
   
🌀    Sobosobo
   
   
🌈    Boloto
   
   
🌂    So kandipdildilge na kepakay sa kisina
   
   
☂    Ka diyangka
   
   
☔    Ayaw ka
   
   
⛱    Ka lombos
   
   
⚡    Maloba a di giyoto a di giyoto
   
   
❄    Tindos
   
   
☃    Tindos
   
   
⛄    Da a tindos a giyaw
   
   
☄    Babala so bitoon
   
   
🔥    Miyonal so rapog
   
   
💧    Maloto a lime
   
   
🌊    Poti a ig
   
   
🎃    Solo sa sedepan
   
   
🎄    Santa a kayo
   
   
🎆    Botol
   
   
🎇    Piyangob
   
   
🧨    Miyaparo bokos
   
   
✨    So obarobar
   
   
🎈    Maposo
   
   
🎉    Pipikiren so dii masopong
   
   
🎊    So manga soko a taiko
   
   
🎋    Ka oras
   
   
🎍    Manga pananarak a kayo
   
   
🎎    Seyangka sa gipan
   
   
🎏    So manga taw a peninawaan sa manga seda
   
   
🎐    Liiga bero
   
   
🎑    Manga kosoy
   
   
🧧    So manga pod
   
   
🎀    So gigis
   
   
🎁    Liyoten sa mapiya
   
   
🎗    So manga poso
   
   
🎟    Ka korang ai
   
   
🎫    So tikeg
   
   
🎖    Kamorkaan so manga rakes o pepangoyag
   
   
🏆    Giyoto so kasepa
   
   
🏅    Bolos o kobor
   
   
🥇    Bolos o totol
   
   
🥈    Aya bolos
   
   
🥉    Katelo ka bolos
   
   
⚽    So manga roroni a ka
   
   
⚾    Basebre
   
   
🥎    Orawt a sotro
   
   
🏀    So basket
   
   
🏐    Laboso
   
   
🏈    Mapiya a olo
   
   
🏉    Berod
   
   
🎾    Tenis
   
   
🥏    Pantar
   
   
🎳    Bowong a bowong
   
   
🏏    Bombos oras" a "bombos
   
   
🏑    Miyangembaal sa miyangembaal sa midian
   
   
🏒    Ice a bombol
   
   
🥍    Miyangembaal sa kala i milay
   
   
🏓    Opong
   
   
🏸    To te
   
   
🥊    A pebatan a bolat
   
   
🥋    Pantar
   
   
🥅    Loblagen
   
   
⛳    Kobor
   
   
⛸    Tanggoon o sandas
   
   
🎣    Aya panad
   
   
🤿    Tebo a andos
   
   
🎽    Palapot
   
   
🎿    Tirigrang
   
   
🛷    Kabaddek
   
   
🥌    Ice a bodobod
   
   
🎯    Poso i poso
   
   
🪀    Igoba den
   
   
🪁    Litan iyan
   
   
🎱    8 so bombol a laborad
   
   
🔮    So bombol a kristal
   
   
🪄    So topo
   
   
🧿    Narsama
   
   
🪬    Hamsa
   
   
🎮    Kombit
   
   
🕹    Omod kola
   
   
🎰    Bantay so taiko
   
   
🎲    Omor sa omor
   
   
🧩    Bogger
   
   
🧸    Tirodi
   
   
🪅    Pitan
   
   
🪩    Manga bombol
   
   
🪆    Igira a miyatyaeri so mara
   
   
♠    Piyanems so gis
   
   
♥    Pamikir i poso
   
   
♦    Diamond a rakes o
   
   
♣    Rakes o leb
   
   
♟    Makatana
   
   
🃏    Pamili a mararata
   
   
🀄    Miminas so mariga a naga
   
   
🎴    Piker
   
   
🎭    Makanto so manga solo
   
   
🖼    Qusto
   
   
🎨    Manga parak sa karoma
   
   
🧵    Totoro ko koya
   
   
🪡    Itut
   
   
🧶    Avids,
   
   
🪢    Pananat sa kakan
   
   
👓    Perakes o manga mata
   
   
🕶    So manga iseg
   
   
🥽    Manga paras
   
   
🥼    Denek
   
   
🦺    Malilikos
   
   
👔    Baki
   
   
👕    Nariti t
   
   
👖    Tanim
   
   
🧣    Manga betad
   
   
🧤    Pepanas so poso
   
   
🧥    Bataa
   
   
🧦    Lunor iyan
   
   
👗    Nditaren
   
   
👘    Maontod ago mapiya
   
   
🥻    Rabuna mata
   
   
🩱    Tintod a botod
   
   
🩲    Kiparantar sa kiparantar
   
   
🩳    Tanda
   
   
👙    Pikini
   
   
👚    Somitan so babay
   
   
🪭    Liboten a lima
   
   
👛    So koran
   
   
👜    Bataban sa batalan a pepanga batalan
   
   
👝    Lilimod so panga
   
   
🛍    Bombor so manga sapo
   
   
🎒    Ponging so bombol
   
   
🩴    Aya malinmila ko sanda
   
   
👞    Sandal a mama
   
   
👟    Sandal
   
   
🥾    Sandaled olowan
   
   
🥿    Saobet a sandal
   
   
👠    So pen so sandal
   
   
👡    Maaegan so babay
   
   
🩰    Onga komawata
   
   
👢    Sandruma
   
   
🪮    Pipesa a bok
   
   
👑    Sangkad
   
   
👒    So basosa
   
   
🎩    Tiyoba
   
   
🎓    Sosa ka
   
   
🧢    So kasora
   
   
🪖    So olob o manga sondaro
   
   
⛑    So kikalong i gees
   
   
📿    Roriyasinis
   
   
💄    Mariga
   
   
💍    Manga tombol
   
   
💎    Manga montiya
   
   
🔇    Lomintad ago seboten
   
   
🔈    Segugumalan a sowasowa
   
   
🔉    Siyopog so bowas iyan a sestangising
   
   
🔊    Kaoyagan so sesbigan iyan a maporo
   
   
📢    Kaoyagan so kaoyagan
   
   
📣    Diridiridirid
   
   
📯    Sopit so pangangat
   
   
🔔    Sii ko sag
   
   
🔕    So manga ranti
   
   
🎼    Tota
   
   
🎵    Bowa
   
   
🎶    Bowa
   
   
🎙    Ka maori ko laon
   
   
🎚    Mirakes o kilakilat
   
   
🎛    Kibager so loka
   
   
🎤    Masoro
   
   
🎧    Na tangila
   
   
📻    Rayo
   
   
🎷    Saxonda
   
   
🪗    Bapas
   
   
🎸    Gitar
   
   
🎹    Kolaken
   
   
🎺    Somokot
   
   
🎻    Baolin si
   
   
🪕    So kotiyapi o kadanidonor
   
   
🥁    Manga bombol
   
   
🪘    Lapoti a taw
   
   
🪇    Malakapas
   
   
🪈    Mababa a insi
   
   
📱    Oniin so manga taw
   
   
📲    Kowa sa manga arpa
   
   
☎    Liboon
   
   
📞    Tareboon
   
   
📟    Na so kaorugan a diyagoy
   
   
📠    Bes so da a kaposan iyan
   
   
💾    Komakapet
   
   
🔋    Ayang a laboran
   
   
🪫    Lakos a didi
   
   
🔌    Kilat so kilakilat
   
   
💻    Kombit
   
   
🖥    Mapepeno so manga bilina
   
   
🖨    Pandobodobod
   
   
⌨    Klavye
   
   
🖱    So mamakatinda ko kombibitiyarai
   
   
🖲    Towang
   
   
💽    Bilina disk
   
   
💾    Panism
   
   
💿    Orad
   
   
📀    Dvino
   
   
🧮    Goriko
   
   
🎥    Ftamlas
   
   
🎞    Lakwanat a hitlu
   
   
📽    Pitasisa
   
   
🎬    Abiki ki
   
   
📺    Tv
   
   
📷    Pirambitan
   
   
📸    Pirambian iyan so rambit
   
   
📹    Pikul a kamera
   
   
📼    Pikul
   
   
🔍    Manga libog a perasain
   
   
🔎    Libog so manga peraposan
   
   
🕯    Nenrila
   
   
💡    Limbot so lampang
   
   
🔦    Latetin
   
   
🏮    Mariga kos
   
   
🪔    Dabata a solo
   
   
⚗    Aron piyandinis
   
   
🧪    Likbasay
   
   
🧫    Bayapay kageda
   
   
🧬    Na inilain
   
   
🔬    So poso i kagerabi
   
   
🔭    Kolong a konlas
   
   
📡    Orani a bager
   
   
📔    Sorat ko manga plantar
   
   
📕    Sorat ko listad;
   
   
📖    Sobosobo
   
   
📗    Ribro a kobal
   
   
📘    So ribro a kos ko pirogo
   
   
📙    Gota ko bota
   
   
📚    Bota
   
   
📓    Sorat gomar
   
   
📒    So pirak
   
   
📃    Awidi sa saife
   
   
📜    Lelebat
   
   
📄    Penimba sa saife
   
   
📰    So numbetak
   
   
🗞    Liyambit so numbetak
   
   
📑    Inokitan ko libra
   
   
🔖    Ritro ko pirowarowangan
   
   
🏷    Apit ko
   
   
💰    So kos
   
   
🪙    Aya botol
   
   
💴    Sii ko solitan sa gipor
   
   
💵    Ana pipri sa dollas
   
   
💶    Pelitan yuro
   
   
💷    So manga solitan a manga brick
   
   
💸    Aden a papak
   
   
💳    Kamanta
   
   
🧾    Ka manga riyaot ko di iran dii kambabaanen
   
   
💹    Sii ko kiyaipos o gramo
   
   
✉    Katinda a rakes o manga kaden
   
   
📧    E mail
   
   
📨    Limbit
   
   
📩    Panas a pana
   
   
📤    Totol sa tadeng
   
   
📥    Totol so kigedam
   
   
📦    Liyatan iyan
   
   
📫    Manga kamaliyongan na kalelekeban so poso poso
   
   
📪    Kalelekeban ago miyakagemag so poso a komakaden sa poso
   
   
📬    Pekaokaten so manga poso a kaninggolalanen a manga poso
   
   
📭    Likeban so komakaden a poso
   
   
📮    Lapotin
   
   
🗳    Saken ka sa manga pantar
   
   
✏    Poran o pintir
   
   
✒    Matas a totos
   
   
🖋    A di peman i poso ko di niyan dii kaserig
   
   
🖊    Posa o di na posa
   
   
🖌    A pepanga tindos
   
   
🖍    Karina o karina
   
   
📝    Alent a aya iran kibelag
   
   
💼    Potra kapir
   
   
📁    Cilbent
   
   
📂    Liyapisan iyan so klaslas
   
   
🗂    Sii ko pubro a darpa
   
   
📅    Lalayon so takta
   
   
📆    Lis so taktapi


🗒    Riroroni
   
   
🗓    Totolen ko liyawaw
   
   
📇    Card pus
   
   
📈    So poting na miyasoat
   
   
📉    So manga diyap ko marat
   
   
📊    So batadani ko di na so batadani
   
   
📋    Kowa o kowa
   
   
📌    Lapet ko todo
   
   
📍    Lakosan ko manga todo
   
   
📎    So iseor
   
   
🖇    So likro na isebos
   
   
📏    Panas sa takes
   
   
📐    Triangs
   
   
✂    Piritan so pedang
   
   
🗃    Botod o manga dodol
   
   
🗄    Domadasa so kaban
   
   
🗑    Ago otang san
   
   
🔒    Na mipetan sa kilit
   
   
🔓    Likatan iyan so manga rantay
   
   
🔏    Kolapet sa kaden
   
   
🔐    Baali ngka so kigosi
   
   
🔑    So manga gonsi
   
   
🗝    Miyaronot a kiyos
   
   
🔨    Limbas
   
   
🪓    So manga wayang
   
   
⛏    Kowa.
   
   
⚒    Piik
   
   
🛠    Hawa ago kikambelag
   
   
🗡    Ba maporo a eter
   
   
⚔    So kiyandasan i pedang
   
   
🔫    So bangkaw
   
   
🪃    Inggagaw
   
   
🏹    Pana
   
   
🛡    Liyapisan sa olo
   
   
🪚    So sandag
   
   
🔧    Kikambelag
   
   
🪛    Isarya tikuru
   
   
🔩    Ago kamborunaw ko jiro
   
   
⚙    Malols so manga temanaan
   
   
🗜    Bag a rowar ko peted
   
   
⚖    Panas
   
   
🦯    Mapoti a teken
   
   
🔗    Liyawag
   
   
⛓    Sotsoppong
   
   
🪝    Tindop
   
   
🧰    Alas kutubna
   
   
🧲    So maekiniya
   
   
🪜    Towak
   
   
💉    Mapalo so itong
   
   
🩸    Maloto a rogo
   
   
💊    Sii ko batin
   
   
🩹    Laware a kos
   
   
🩼    Kosokosog
   
   
🩺    So manga tangila
   
   
🩻    Mapalo
   
   
🚬    Misebel
   
   
⚰    Kaontol
   
   
🪦    Kobor
   
   
⚱    Bolob
   
   
🗿    Bombol a ator
   
   
🪧    Panempang
   
   
🪪    Kimlik
   
   
🏧    Kaniklas a mata
   
   
🚮    Kaniklas ko tagoan mageeng
   
   
🚰    Liyo sa dinis
   
   
♿    So kokogen a kokogen
   
   
🚹    Baranimo
   
   
🚺    So babay
   
   
🚻    Bobon
   
   
🚼    So remizta
   
   
🚾    Sowa ko bapog
   
   
🛂    Sii ko tepeges
   
   
🛃    Pooni o hanga
   
   
🛄    Kibataged so manga potaw
   
   
🛅    Mitaog so manga potaw
   
   
⚠    Lalangan ko
   
   
🚸    Rinanon
   
   
⛔    Lipedi ko soled
   
   
🚫    Liipa
   
   
🚳    Di pekoda ko patika
   
   
🚭    Pepareng so bamoko
   
   
🚯    Pegenggena so manga menop;
   
   
🚱    Lid sa dinis
   
   
🚷    Da a pelalakaw
   
   
📵    Da tareg
   
   
🔞    18 ragon a idad
   
   
☢    Maray
   
   
☣    Manga ooyag
   
   
⬆    Pana sa poro
   
   
↗    Poori sa poro
   
   
➡    Kawanan a pana
   
   
↘    Igira a pana
   
   
⬇    So panas
   
   
↙    Pana sa diwang
   
   
⬅    Sa diwang
   
   
↖    So pana sa diwang
   
   
↕    So pana a pana
   
   
↔    So pana sa kawanan
   
   
↩    So kawanan a gasa
   
   
↪    So diwang a pana na bekog
   
   
⤴    Libog a pana sa poro i kawanan a gasa
   
   
⤵    So kawanan a pana ko didalem iyan
   
   
🔃    Dikal a panok
   
   
🔄    So kapens sa isor na dögmegan sa pana
   
   
🔙    Peges sa pana
   
   
🔚    Potola sa pana
   
   
🔛    Leleka Pana sa pana
   
   
🔜    Magaan a pana
   
   
🔝    Pana a pana
   
   
🛐    Sii ko darpa a pesimbaan
   
   
⚛    Inok remizta
   
   
🕉    Somila
   
   
✡    So bitoon o daod
   
   
☸    So tirikan
   
   
☯    Piyangori
   
   
✝    Ladradrad
   
   
☦    Orthodox
   
   
☪    Olan
   
   
☮    Bantogan o kalilintad
   
   
🕎    Bola a kanik
   
   
🔯    Nem a bitoon
   
   
🪯    Kandil
   
   
♈    Manga sipsip a kokoman
   
   
♉    Pirag so kandora
   
   
♊    Bote sa bote
   
   
♋    Kaentia
   
   
♌    Tataporapog
   
   
♍    Osapetan ka so babay
   
   
♎    Bapolo
   
   
♏    Indiarmong
   
   
♐    Mamata so lima
   
   
♑    کسیئرs
   
   
♒    Bog so bog
   
   
♓    Bota on
   
   
⛎    So nipay
   
   
🔀    Mimbot sa kala
   
   
🔁    Oras a dögmet
   
   
🔂    Olong a dögmet
   
   
▶    Ombaalan on so daluwa
   
   
⏩    Magaan a daluwa
   
   
⏭    Sii sa poso a dögmet
   
   
⏯    Oway o di na tindos
   
   
◀    Dondog o karo
   
   
⏪    Gomegas so manga bager
   
   
⏮    So oriyan o bolat a dögmet
   
   
🔼    Tomiyogone sa poro
   
   
⏫    Lomimaw so manga dögmet
   
   
🔽    Pigmeto o tangila
   
   
⏬    Magomed so daluwa
   
   
⏸    Tagoa o ribat
   
   
⏹    Tomega so daluwa
   
   
⏺    Komoti sa tindos
   
   
⏏    Pigmeto a da a piromero
   
   
🎦    So lamalama
   
   
🔅    Piyorot so manga bitinti
   
   
🔆    Dinis ko sobo
   
   
📶    Lilit a rad
   
   
🛜    Da a tanor
   
   
📳    Aya itado a lalayon
   
   
📴    Libog so nap
   
   
   
♀    Sado so manga babay
   
   
♂    Komakaden sosa
   
   
⚧    Bilangen remizta
   
   
✖    Ka solair
   
   
➕    Ka.
   
   
➖    Masowa so kapananad i poso
   
   
➗    Potod
   
   
🟰    Tetaro so bogiyong
   
   
♾    Panotolen sa keng
   
   
‼    Kamimima
   
   
⁉    Kamimila
   
   
❓    Mariga a bes
   
   
❔    Mapoti
   
   
❕    Kamimima sa mapoti
   
   
❗    Kamil sa mariga
   
   
〰    Mimbobolog so manga begel
   
   
💱    Sembitan sa tangila
   
   
💲    Rakes o dollas
   
   
⚕    So bombol
   
   
♻    Bota sembot
   
   
⚜    Di ran dii ngkoto
   
   
🔱    33 a lanta
   
   
📛    Aya ngaran o tindo
   
   
🔰    So gowani i miyangkaisaisa remizta
   
   
⭕    Bolosan a mariga
   
   
✅    Pipikira ngka so manga tindos
   
   
☑    Kowa sa sokot
   
   
✔    Manga tinda
   
   
❌    Aya katoona ko ontol
   
   
❎    Dinis o ontol
   
   
➰    Somiyok so niyat
   
   
➿    Matatago a
   
   
〽    So manga lapis
   
   
✳    So walo a pangod; so walo a pangod;
   
   
✴    So makasasangor a bitoon
   
   
❇    Soayaw
   
   
©    Righlif
   
   
®    Sowa roo
   
   
™    Manga bolos
   
   
#️⃣    Sii sa kayoko
   
   
*️⃣    So kayora
   
   
0️⃣    Sii sa kabira
   
   
1️⃣    Tiyoba so kadel
   
   
2️⃣    So kadel
   
   
3️⃣    3 i kosta
   
   
4️⃣    So kasora
   
   
5️⃣    So kadel
   
   
6️⃣    6 i kadel
   
   
7️⃣    7 a tubon
   
   
8️⃣    8 i lakasora
   
   
9️⃣    9 i lakasora
   
   
🔟    Sapolo timan
   
   
🔠    Kirali so sorat a ladine
   
   
🔡    Kirali so ladine
   
   
🔢    Kalangolangon sa nambata
   
   
🔣    Kiraroti remizta
   
   
🔤    Karimong lakos lakos
   
   
🅰    A a bitindeg
   
   
🆎    Bab tranton
   
   
🅱    Bab tranton
   
   
🆑    Pigmeto o watas sa bolat
   
   
🆒    Kos a daluwa
   
   
🆓    Dondog ko kainabatan
   
   
ℹ    Mapiya a totol
   
   
🆔    Daluwa so bolong
   
   
Ⓜ    Lampit ko lampit
   
   
🆕    Daluwa
   
   
🆖    Dögmeg sa tanor
   
   
🅾    Otondo ton
   
   
🆗    Tomega so daluwa
   
   
🅿    Dögmet
   
   
🆘    So sislas dögmet
   
   
🆙    Mbowat ka Dögmeda ko bolat
   
   
🆚    Pigmeto so VS
   
   
🈁    Dögmet so manga tindos sii sa soled
   
   
🈂    Diyod a pegatomon ko yapog
   
   
🈷    Sii ko olan sa yakop na dögmetin on
   
   
🈶    Da a pigmeto o yapon;
   
   
🈯    Pigmeges so manga bitinti sa japun
   
   
🉐    Boksaan roo
   
   
🈹    Mimbolol sa tanor
   
   
🈚    Pigmeto sa bolong so yakop
   
   
🈲    Piyogong so bager
   
   
🉑    Kebayaan o daluwa
   
   
🈸    Pigmelayan so manga ritro i yapap
   
   
🈴    Isengaw ko bager
   
   
🈳    Da a daluwa ko yapos
   
   
㊗    Ago tomiyoro
   
   
㊙    Gomeges a oras sa yapan
   
   
🈺    Pigbogbog o yapotan a dispimeto
   
   
🈵    Da a daluwa ko yapan
   
   
🔴    Mariga
   
   
🟠    Marila
   
   
🟡    Libog a kapaning
   
   
🟢    Libog a mararas
   
   
🔵    Biro a
   
   
🟣    Lombos a mariga
   
   
🟤    Lamanggi
   
   
⚫    Mait
   
   
⚪    Mapoti a liyap
   
   
🟥    So manga pod
   
   
🟧    Mata
   
   
🟨    Bolol a papano
   
   
🟩    Lombas
   
   
🟦    Biro a lima


🟪    Mariga a lombas
   
   
🟫    Basag so komakaden
   
   
⬛    Maitem a komim
   
   
⬜    Mapoti
   
   
◼    Lomim a lomis
   
   
◻    Kaareg a mapoti
   
   
◾    Maitem a komim
   
   
◽    Mapoti
   
   
▪    Maitem a komim
   
   
▫    Mapoti
   
   
🔶    Marila a nanay
   
   
🔷    Mabiro a poso
   
   
🔸    Maritan a nanay
   
   
🔹    Biro a poso
   
   
🔺    Mariga angles
   
   
🔻    Mariga angles
   
   
💠    Pepamangawang a manga pipiya a pangaras
   
   
🔘    Daluwa sa tompo
   
   
🔳    Pimerotop a dögmet sa mapoti
   
   
🔲    Maitem a dögmet
   
   
🏁    So pandi
   
   
🚩    Triangles
   
   
🎌    So bandanik
   
   
🏴    Madobos so bandanik
   
   
🏳    So pandi
   
   
🏳️‍🌈    Boloto
   
   
🏳️‍⚧️    Biyangka sa pina a makakasoy ko pina
   
   
🏴‍☠️    Gomor i omor
   
   
🇦🇨    So pandi a sobosore
   
   
🇦🇩    So bandi
   
   
🇦🇪    So araphi so pandi
   
   
🇦🇫    So bandanik
   
   
🇦🇬    Asoo so bandi iyan a maonik
   
   
🇦🇮    Andekera so bantog
   
   
🇦🇱    So banbanto sa albania
   
   
🇦🇲    So armenia
   
   
🇦🇴    Giyoto a pandi
   
   
🇦🇶    So pantirola
   
   
🇦🇷    So bante argentina
   
   
🇦🇸    So bantog i samoa
   
   
🇦🇹    Ostrisi
   
   
🇦🇺    So bandi australia
   
   
🇦🇼    Asoba so bante
   
   
🇦🇽    So bandi
   
   
🇦🇿    Somopak sa baro
   
   
🇧🇦    So bantad o perslas maoona a costa a socomba
   
   
🇧🇧    So bandi
   
   
🇧🇩    Giyangor a kowara
   
   
🇧🇪    So bandanik
   
   
🇧🇫    So bandil o simra
   
   
🇧🇬    костопarong so bantog
   
   
🇧🇭    So bandi
   
   
🇧🇮    Barunyodi so bandi
   
   
🇧🇯    So bandi
   
   
🇧🇱    Santabantami so bante
   
   
🇧🇲    So bantad i muyarda
   
   
🇧🇳    So bandel
   
   
🇧🇴    Bolivia so bandel
   
   
🇧🇶    So bantad a iblandom na si arpa a horlant
   
   
🇧🇷    So bandel
   
   
🇧🇸    Baharoma so bandi
   
   
🇧🇹    So bandi
   
   
🇧🇻    So pandi
   
   
🇧🇼    So bandaros
   
   
🇧🇾    So pandi
   
   
🇧🇿    Belipo
   
   
🇨🇦    So pandi sa kanada
   
   
🇨🇨    So pandi
   
   
🇨🇩    Congo so bante
   
   
🇨🇫    So bandi sa afripublic
   
   
🇨🇬    Onga congo-layof
   
   
🇨🇭    So bandel a switzerland
   
   
🇨🇮    Koivora so bante
   
   
🇨🇰    So bandi
   
   
🇨🇱    Chile so bandi
   
   
🇨🇲    Komerika
   
   
🇨🇳    Giyangkai a pandi
   
   
🇨🇴    Colombia sa bantog
   
   
🇨🇵    Liperyon a pandi
   
   
🇨🇷    So bandel a costa rica
   
   
🇨🇺    So bandi
   
   
🇨🇻    So pandi a buddhisas
   
   
🇨🇼    So bandi golaçsos
   
   
🇨🇽    Masotas soslas ko sobos a santa
   
   
🇨🇾    So bante sa prigro
   
   
🇨🇿    So pandi
   
   
🇩🇪    Timan so bantodan
   
   
🇩🇬    So bandel a gigoliyas
   
   
🇩🇯    Gibbos so bandel
   
   
🇩🇰    So banderan
   
   
🇩🇲    Dominican
   
   
🇩🇴    So bandominican republic
   
   
🇩🇿    So bandi
   
   
🇪🇦    Mipembelag so pandi ago si maliyas
   
   
🇪🇨    Ecuador so bandi
   
   
🇪🇪    So bandel a kitonia
   
   
🇪🇬    Misir
   
   
🇪🇭    Siyogo a pandi
   
   
🇪🇷    Eritrea so banbong
   
   
🇪🇸    So bandi
   
   
🇪🇹    Itiyopiya
   
   
🇪🇺    Mapaliin iran sa oyan a margas
   
   
🇫🇮    So pandi na findos
   
   
🇫🇯    So bantog i biifad
   
   
🇫🇰    So bandi ko poklanchis
   
   
🇫🇲    So bandanik ko nicaya
   
   
🇫🇴    Babaloy so bandi
   
   
🇫🇷    Ndatoan o bandi
   
   
🇬🇦    Garangan so bandi
   
   
🇬🇧    So bandi
   
   
🇬🇩    So bandi sa grndinada
   
   
🇬🇪    So bandiyanosa
   
   
🇬🇫    So bantog i minitana i guyana
   
   
🇬🇬    So pandi
   
   
🇬🇭    Galong so bandel
   
   
🇬🇮    A osond on so pandedegan
   
   
🇬🇱    Hit a pandanik
   
   
🇬🇲    Koboya
   
   
🇬🇳    Poke so bandi
   
   
🇬🇵    Sii ko soled o bandi i sidrop
   
   
🇬🇶    Poke so bandi
   
   
🇬🇷    Grisi
   
   
🇬🇸    So bandiyan sa sogeorg ago sogeorg a sanwichata
   
   
🇬🇹    Giatemasala so bantog
   
   
🇬🇺    So bante
   
   
🇬🇼    Gine rico
   
   
🇬🇾    So bandi i guyana
   
   
🇭🇰    Ngongot a bandi
   
   
🇭🇲    Miyandod so bandil
   
   
🇭🇳    Bakarduras so baneb
   
   
🇭🇷    Giyoto i bandi
   
   
🇭🇹    So pandi
   
   
🇭🇺    So bantad hungary
   
   
🇮🇨    Gidaliyo so pandi
   
   
🇮🇩    So bandi si minisor
   
   
🇮🇪    Irish irans
   
   
🇮🇱    So bandi sa israil
   
   
🇮🇲    So bandi
   
   
🇮🇳    So pandi sa india
   
   
🇮🇴    So baneb a olinan
   
   
🇮🇶    Ilaq igira
   
   
🇮🇷    So bandanik a miyarili
   
   
🇮🇸    Sii sa bager
   
   
🇮🇹    So banto a italy
   
   
🇯🇪    Soscisik
   
   
🇯🇲    So pandi sa onon
   
   
🇯🇴    So baneb na yodan
   
   
🇯🇵    Gibon so bandi
   
   
🇰🇪    So bandel kenya
   
   
🇰🇬    Kirgistan so bandi
   
   
🇰🇭    So bandi i nombos
   
   
🇰🇮    So bandi
   
   
🇰🇲    So bandanik
   
   
🇰🇳    Santa gostar ivis
   
   
🇰🇵    Lamba so bantog
   
   
🇰🇷    Korang a olanolan
   
   
🇰🇼    Wit so bante
   
   
🇰🇾    So bandi
   
   
🇰🇿    Kaceya sa kotas
   
   
🇱🇦    Laoks a bantog
   
   
🇱🇧    Sii ko bantodan
   
   
🇱🇨    Santiyosiya so baneb
   
   
🇱🇮    So bante na kisederne
   
   
🇱🇰    Sii sanka
   
   
🇱🇷    Libiroya so bandi
   
   
🇱🇸    So bandel i lisosons
   
   
🇱🇹    Litro so baneb
   
   
🇱🇺    So bantad lusenburg
   
   
🇱🇻    Sitoni so bandi
   
   
🇱🇾    Libiya so bandel
   
   
🇲🇦    So pandi
   
   
🇲🇨    So pandi i konago
   
   
🇲🇩    So bandi i moldowa
   
   
🇲🇪    So bandi na masoson a bobongan
   
   
🇲🇫    Saintin martin
   
   
🇲🇬    Madagasgasgas;
   
   
🇲🇭    So bantad sa gonayonayon
   
   
🇲🇰    So banto sa pagotaraan a masidoniya
   
   
🇲🇱    So bandanik
   
   
🇲🇲    Myanmar so bandi
   
   
🇲🇳    Montro a pandi
   
   
🇲🇴    Sangkoto a soled o bantay
   
   
🇲🇵    Isong a porgiyamariya (norgiyas)
   
   
🇲🇶    So pandi a makinal
   
   
🇲🇷    Oriyan o bandel
   
   
🇲🇸    A montlat
   
   
🇲🇹    So bantodan
   
   
🇲🇺    So pandi na gomiyoro
   
   
🇲🇻    Marn sa salakaw a bantog
   
   
🇲🇼    So pandi malawi
   
   
🇲🇽    So bante mexico
   
   
🇲🇾    So bandel a makasia
   
   
🇲🇿    So bandi mozambique
   
   
🇳🇦    So bandi namiya
   
   
🇳🇨    Niyanen a bayok a pandi
   
   
🇳🇪    So bandel
   
   
🇳🇫    So bandil nopkh (giyoto so pandipor)
   
   
🇳🇬    So bandel nigelir
   
   
🇳🇮    Inonasa a girawara
   
   
🇳🇱    Olanolan a baneb
   
   
🇳🇴    So pandi i norway
   
   
🇳🇵    So bandel pal
   
   
🇳🇷    Manaus
   
   
🇳🇺    Ma'umbaliin iran so pkua
   
   
🇳🇿    So bantog o landiran
   
   
🇴🇲    Amam so pandi
   
   
🇵🇦    Panama sa bantog
   
   
🇵🇪    So ator a bantog
   
   
🇵🇫    So bandel i polynisia
   
   
🇵🇬    Bayok a bandi
   
   
🇵🇭    So pandi
   
   
🇵🇰    So bandi pakistan


🇵🇱    Poland
   
   
🇵🇲    Santa piyarker ago miplon
   
   
🇵🇳    So bandi pimetris
   
   
🇵🇷    Puerto rico
   
   
🇵🇸    So baneb a palesinis
   
   
🇵🇹    Botubokire
   
   
🇵🇼    So bandi
   
   
🇵🇾    So bandi
   
   
🇶🇦    So bandi
   
   
🇷🇪    Biyanoyan ko sowara carosoniyo
   
   
🇷🇴    So bante
   
   
🇷🇸    So bandel a sandbia
   
   
🇷🇺    So pandi
   
   
🇷🇼    Rwanda so bandera
   
   
🇸🇦    Arab a sostar ko bante
   
   
🇸🇧    So bandil sa toromon
   
   
🇸🇨    Bager ko bante
   
   
🇸🇩    So bandi a sudan
   
   
🇸🇪    Sweden so bandi
   
   
🇸🇬    So bante a potpoton ko potpoton
   
   
🇸🇭    Santa herleina a so bantog
   
   
🇸🇮    Sloslosoni
   
   
🇸🇯    So manga polo a bandil a walbalbat ago so manga bato
   
   
🇸🇰    So bandi a sloslovas
   
   
🇸🇱    So pandi na silaliyo
   
   
🇸🇲    Santa margalo
   
   
🇸🇳    Posinir so bandi
   
   
🇸🇴    Somaris so bandanik
   
   
🇸🇷    So bantombang na surime
   
   
🇸🇸    So pandi sa yodan a soloh
   
   
🇸🇹    Si santod toms ago pndos
   
   
🇸🇻    Salvador so bantog
   
   
🇸🇽    Santa martiin so bantog
   
   
🇸🇾    Siriya
   
   
🇸🇿    Si masosowa a okas isvanini
   
   
🇹🇦    Giya itstein-dakulania
   
   
🇹🇨    So pandi a kos
   
   
🇹🇩    Chad a bandi
   
   
🇹🇫    So bandi sii sa pagotaraan
   
   
🇹🇬    So pandi
   
   
🇹🇭    So pandi a igira iland
   
   
🇹🇯    Giyatan so bante
   
   
🇹🇰    So bandi
   
   
🇹🇱    Bakishan
   
   
🇹🇲    So bandanik o sibatan mamatan
   
   
🇹🇳    So baneb a yompong
   
   
🇹🇴    So pandi
   
   
🇹🇷    So bantog turki
   
   
🇹🇹    Inidaonimakola so pandi
   
   
🇹🇻    So bantay i tovalu
   
   
🇹🇼    Taiwan so bandel
   
   
🇹🇿    So bandel tansania
   
   
🇺🇦    So baneb o nasiyon
   
   
🇺🇬    So bandanik igira
   
   
🇺🇲    So banlag a postar ko united states
   
   
🇺🇳    Makaosol sa pkua ko united nations
   
   
🇺🇸    United states
   
   
🇺🇾    So bandi sa iganda
   
   
🇺🇿    Osakistan so bandi
   
   
🇻🇦    So vatitinto a bante
   
   
🇻🇨    San insenthenyere ago glinner so banlang
   
   
🇻🇪    Sii ko venezuela
   
   
🇻🇬    Virvir so siti
   
   
🇻🇮    Virgin so siti
   
   
🇻🇳    Pimbabante i opong
   
   
🇻🇺    So bantay
   
   
🇼🇫    So bandi ago poto
   
   
🇼🇸    Samoa a so bandi
   
   
🇽🇰    Kosos so bandanik
   
   
🇾🇪    Gimowa o bandi
   
   
🇾🇹    Mayok so pandi
   
   
🇿🇦    So pandi sa africa
   
   
🇿🇲    Zambiya so bandi
   
   
🇿🇼    A zimbabwe sa pandi
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    So manga english
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    So bandestiyoran
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bangon a bandelHappy Learning from Sweasy26.com-team