Emoji Meaning in Mooré - Emoji List in Mooré - Emoji wã võor Moorẽ wã - Emoji sõdga Moorẽ wã

😀    Pãng teems
   
   
😃    Nin sẽn laad ne noor
   
   
😄    Ne nɔmeng nif b pãng
   
   
😁    Ne nuglem nuglem, (nuglg nuglg)
   
   
😆    Noor add-a add-a neere, a sẽn add-a neere
   
   
😅    Menoon-beis sũ-beem
   
   
🤣    Laad n lɩlg tẽnga
   
   
😂    B ra sũur koom n sũur b nenga
   
   
🙂    Modg ned n tãoosdẽ
   
   
🙃    B ra paama n ka tɛka n ka tɛka
   
   
🫠    N da puk n da wɩk n dɩk n da
   
   
😉    Nif neng
   
   
😊    Ned ned sẽn tãmsdẽ, n tãmsdẽ
   
   
😇    Pãng n da tar sũ-saaga
   
   
   
🥰    Sũur pãng pãng
   
   
😍    Sũur yama teems
   
   
🤩    B sẽn na n dɩk ãdg
   
   
😘    Peegd-a ne b neng n mobdẽ
   
   
😗    Põbg nenga
   
   
☺    Pãng teems
   
   
😚    Bira yibira
   
   
😙    Bɩ f nin n mobg nenga
   
   
🥲    Nintãm pãng
   
   
😋    Pãng n da be
   
   
😛    Zelemd sẽn da be n dɩk nenga
   
   
😜    Zelemd nif neng
   
   
🤪    Pɛta n ka n dɩk n ka tɛka
   
   
😝    Add-a add-a yellã, add-a yellã,
   
   
🤑    Noor nug noore
   
   
🤗    Nus sẽn puk n ya pãng
   
   
🤭    Nug teeg noor
   
   
🫢    F nina ning-b wʋsg f noor zugu, n teeg f nug a noore
   
   
🫣    No-meng sẽn yɛs n dɩgl
   
   
🤫    Neb sẽn da ya
   
   
🤔    Pãng n ka mi ne taaba
   
   
🫡    Ratar b neng
   
   
   
🤐    Zʋg sẽn ya zʋg
   
   
🤨    B ra taoor n zãr-a ne b taoore
   
   
😐    Noor n ka be
   
   
😑    Neb ka tar nenga
   
   
😶    Ka noor ye
   
   
🫥    Ne fu
   
   
😶‍🌫️    Sawadg sẽn da ya neb n yaool n da
   
   
😏    Guuba nenga
   
   
😒    B ka sak n dɩk b neng
   
   
🙄    Ned pãnga
   
   
😬    Vɩg a neng
   
   
😮‍💨    Pãnga pãnga
   
   
🤥    Gãneg a neng
   
   
🫨    Toga ra ridg n dɩk toga
   
   
😌    Yɩ noora sẽn ya daar ningã
   
   
😔    Ne a neng
   
   
😪    Raoodo neb
   
   
🤤    Koom sẽn da yɛs n dɩk n be
   
   
😴    Gõeem
   
   
😷    Sãoog n yiis fags
   
   
🤒    Gãnem mugl
   
   
🤕    A zug pãnga
   
   
🤢    Sũ-yoog sẽn ya sũ-noor
   
   
🤮    Pãoog nubdẽ
   
   
🤧    B sẽn na n zẽkd b neng n dɩtẽ
   
   
🥵    Waoog bugum
   
   
🥶    Koms
   
   
🥴    Kɛɛlg b zug kan tamtame
   
   
😵    A ra pẽgd a nif
   
   
😵‍💫    Nug pãnga
   
   
🤯    Pãnga zug
   
   
🤠    Kaure n da kɛlg n dems n yaool
   
   
🥳    Karatar nenga
   
   
🥸    B sẽn ya b nenga n tees b neng
   
   
😎    Sũ-peelem fisim
   
   
🤓    Noor sebr sõdo
   
   
🧐    B ra yãend b yɛsa n ka b yãend n ka b yɛs
   
   
😕    A zugu
   
   
🫤    Noor nug noore
   
   
😟    Sũ-sãang nenga
   
   
🙁    Wayumum b neng
   
   
☹    Alɛr a neng
   
   
😮    A noor ra noore
   
   
😯    B ra yẽes n ka be
   
   
😲    Neb pɛlens
   
   
😳    A tɩɩs miuug
   
   
🥺    Kosg neng
   
   
🥹    Nintãm ra gãda
   
   
😦    B noor ningd-a lame
   
   
😧    Ned sẽn tar neb wãn
   
   
😨    Rabeem neng
   
   
😰    Menoon-kʋɩl sẽn tar a neng sũur bʋʋdẽ
   
   
😥    Sũ-sãang n kɩt tɩ b vɩɩm laafi
   
   
😢    Yãbd nenga
   
   
😭    B yãbd b neng n yãbd ne koɛɛg
   
   
😱    Rabeem sẽn da yɛs a neng
   
   
😖    Pãnga nenga
   
   
😣    Sũ-bʋgsem
   
   
😞    Sũur nenga
   
   
😓    Menoon-bees beem
   
   
😩    Neb sẽn dɩt n dɩk n dɩk n
   
   
😫    A neng ra ka kiiddẽ n ka kiiddẽ
   
   
🥱    Kaood taaba
   
   
   
😤    Woto b noorẽ
   
   
😡    Kabutua kabutua a noor
   
   
😠    Sũ-puuga nenga
   
   
🤬    Noor tara reegre
   
   
😈    Dũnda wogdg saam-biis
   
   
👿    Sũ-puuga neng n dɩk a noor
   
   
💀    Fãab daab naagl n lʋɩ
   
   
☠    Kiɛndɛni koɛɛg n dɩt n koɛɛg
   
   
💩    Tẽnga piiga
   
   
🤡    Pãbdg n ka n dɩk n ka n
   
   
👹    Dɩ-bɩdga yeel-a lame:
   
   
👺    Karimanumanumanumanumanumanum
   
   
👻    Sʋtãan sẽn ya sʋtãan
   
   
👽    Wakat kãnga
   
   
👾    Budg zug
   
   
🤖    Koms sẽn ya koms
   
   
😺    Laad tũud-n-taaga
   
   
😸    Ngĩngr kudgr adre
   
   
😹    B sũur togemd n na n pukime
   
   
😻    Nug sũur n nodg
   
   
😼    Nug-laad n ladg
   
   
😽    N tubg tũud-n-taaga
   
   
🙀    Tũud-n-taaga n koms n koms
   
   
😿    Yãbd kuunga;
   
   
😾    Kabutua kabuturi
   
   
🙈    Pa yãend baob wẽnga
   
   
🙉    Bɩ b ka reeg buud sẽn ka manegd wẽng ye
   
   
🙊    Mond sẽn ka goama
   
   
👋    Nus nug
   
   
🤚    Loogr baoorẽ
   
   
🖐    Nug-nug n dɩk n bas
   
   
✋    Nus n dɩk nus
   
   
🖖    Wakat raoog
   
   
🫱    Rɩtg nug
   
   
🫲    B goabg nug
   
   
🫳    Nug sẽn da be tẽngr nug
   
   
🫴    Nug sẽn be yĩngri
   
   
🫷    Nug goabg
   
   
🫸    Nug pãnga
   
   
👌    Nug pãng
   
   
🤌    Nug-nug tãb-biis
   
   
🤏    Pika nug
   
   
✌    Nug n tõog n zamd n ka segd
   
   
🤞    Koɛɛg nug
   
   
🫰    Nug a nug gɩlgd-n-taasã
   
   
🤟    Nonga f nug f nug ka tɛka
   
   
🤘    Tagdg sẽn ya rũnsi
   
   
🤙    Bɩ m nug
   
   
👈    Nug nug n wilg goabg b nug
   
   
👉    Nug nug n wilg n nug n ka reegd n ka
   
   
👆    Nug n sõdg n tãs yĩngri
   
   
🖕    Nug nug n ka be
   
   
👇    N na n nug nug-bilfu
   
   
☝    Puk a koɛɛg n koɛɛg
   
   
🫵    Kosg a kosg n ges laas-biisi
   
   
👍    Tall-a nuba
   
   
👎    Wao-leoog n dɩk n dɩk n
   
   
✊    Nug-nug n dɩk n nug
   
   
👊    Ned sẽn seg n wa ne nug n nug
   
   
🤛    Goabga nug
   
   
🤜    Nug rɩtg
   
   
👏    Nus nus
   
   
🙌    Nus n dɩk nus
   
   
🫶    Nug sẽn ya sũurẽ
   
   
👐    Nus sẽn tar n ka tɛka
   
   
🤲    Noor n kɩt n nus n piiga
   
   
🤝    Nug n ka nug
   
   
🙏    Nus piiga
   
   
✍    Nug sẽn gʋls sebr
   
   
💅    Koɛɛs n tar kaam
   
   
🤳    Pãbdg ne meng
   
   
👶    Bi-biiga
   
   
🧒    Biiga
   
   
👦    Bi-rigl
   
   
👧    Bi-pug
   
   
🧑    Ninsaal
   
   
👱    Zut sẽn ya wakat
   
   
👨    Ninsaal
   
   
🧔    Ned kaoodg
   
   
🧔‍♂️    Rapa kaoodbr
   
   
🧔‍♀️    Pag kaoodbda
   
   
👨‍🦰    Rao zug moomd
   
   
👨‍🦱    Rapa n paama n gãneg n tãb-b
   
   
👨‍🦳    Rapa sẽn zoe pãbdg
   
   
👨‍🦲    Zulunga rapa
   
   
👩    Pag
   
   
👩‍🦰    Paga zubdo moomd
   
   
🧑‍🦰    Zug sẽn ya moomd
   
   
👩‍🦱    Pag n pag n gãd
   
   
🧑‍🦱    Neb n gãneg n paas
   
   
👩‍🦳    Pag zug bʋʋg
   
   
🧑‍🦳    Ned sẽn zoe pãb-bʋʋd
   
   
👩‍🦲    Zu-puk pag
   
   
🧑‍🦲    Zulunga, zulunga
   
   
👱‍♀️    Waoog penga
   
   
👱‍♂️    Rapã, peelg,
   
   
🧓    Nin-kẽems
   
   
👴    Nin-kẽems
   
   
👵    Pag kãnga
   
   
🙍    Lɛɛg n be
   
   
🙍‍♂️    Lɛɛg n be
   
   
🙍‍♀️    Lɛɛg pag
   
   
🙎    Kabutua kabutua
   
   
🙎‍♂️    Kabutua kabutua a noor
   
   
🙎‍♀️    Kabutua pʋg
   
   
🙅    Yell sẽn da be n ya bɩ
   
   
🙅‍♂️    Rapa ka rɩt n yeelg
   
   
🙅‍♀️    Paga ka rɩt n ka rɩt n ka
   
   
🙆    Yell sẽn maand-a okk
   
   
🙆‍♂️    Rakãnga sẽn welg a soab
   
   
🙆‍♀️    Paga sẽn welg okd
   
   
💁    Ninsaal nug gũud-b
   
   
💁‍♂️    Rapa nus n pidsa
   
   
💁‍♀️    Bi-pugnug
   
   
🙋    Nus nus
   
   
🙋‍♂️    Nus pãng
   
   
🙋‍♀️    nus nus
   
   
🧏    Wʋbd
   
   
🧏‍♂️    Wʋbd
   
   
🧏‍♀️    Wʋbg
   
   
🙇    Ninsaal sẽn da be sɛblg n wõgemd
   
   
🙇‍♂️    Rao sẽn da be sɛbdẽ n wõgemd
   
   
🙇‍♀️    Biiga ra wõgemd n wõgemd


🤦    Sobg n dɩdg a neng
   
   
🤦‍♂️    Bark kaam
   
   
🤦‍♀️    Pagba kaam
   
   
🤷    Neb nugẽ n dɩk b nugẽ
   
   
🤷‍♂️    rapa nug b nugẽ
   
   
🤷‍♀️    Pagba nug b nugẽ
   
   
🧑‍⚕️    Sõng-sakda bãngda
   
   
👨‍⚕️    Rapa sẽn na n paama tʋʋm-tʋmdba
   
   
👩‍⚕️    Paga sẽn ka paoogd a tʋʋm kom-sõma
   
   
🧑‍🎓    Karen-biig
   
   
👨‍🎓    Karen-biig sẽn karen-biig
   
   
👩‍🎓    Karen-biig
   
   
🧑‍🏫    Karen-saam-dãmba
   
   
👨‍🏫    Karen-saamb, rapa
   
   
👩‍🏫    Karen-saamb pagba
   
   
🧑‍⚖️    Bʋʋda kao
   
   
👨‍⚖️    Rapa bʋʋd kaood
   
   
👩‍⚖️    Bʋʋd pag
   
   
🧑‍🌾    Kodba
   
   
👨‍🌾    Kodba
   
   
👩‍🌾    Kodba
   
   
🧑‍🍳    Gɩlgr
   
   
👨‍🍳    Rao sẽn ya gɩlgr
   
   
👩‍🍳    Pugr sẽn ya gɩlgr
   
   
🧑‍🔧    Gũu ned niyns
   
   
👨‍🔧    Nin-vɩɩm dãmba
   
   
👩‍🔧    Nin-gũud tʋʋm-tʋmdba
   
   
🧑‍🏭    Fabdg tʋʋmdba
   
   
👨‍🏭    Fabdg tʋʋmdba
   
   
👩‍🏭    Fabd tʋʋm-tʋmdba
   
   
🧑‍💼    B peegd-a bʋʋdo
   
   
👨‍💼    Raab sẽn tar a reegdã
   
   
👩‍💼    Pag sẽn tar a peegr bɩ
   
   
🧑‍🔬    Tʋʋm zĩigẽ
   
   
👨‍🔬    Ninsaalb tʋʋm n be
   
   
👩‍🔬    Ned kam fãa
   
   
🧑‍💻    Gũu soab
   
   
👨‍💻    Ninsaal tɩrg pãng
   
   
👩‍💻    Nin-gũud pʋg-gũud
   
   
🧑‍🎤    N tar n sɛɛg n tar n gũud n
   
   
👨‍🎤    Bardba
   
   
👩‍🎤    Pʋg-kãsem-poaka
   
   
🧑‍🎨    Pipi soaba
   
   
👨‍🎨    Nizid nizugumi
   
   
👩‍🎨    Pidsa pag n pidsa soaalba
   
   
🧑‍✈️    Rɩt-rɩt awiiga
   
   
👨‍✈️    Rɩk awiiga
   
   
👩‍✈️    Rɩk awiiga
   
   
🧑‍🚀    Zagsog
   
   
👨‍🚀    Zagsog
   
   
👩‍🚀    Naaga sog
   
   
🧑‍🚒    Dɩlg kuiid n piiga
   
   
👨‍🚒    Bi-tɛdga
   
   
👩‍🚒    Bi-pugtɛtri
   
   
👮    Gũusgu soab
   
   
👮‍♂️    Gũusdba neb niyns sẽn ka be n be
   
   
👮‍♀️    Gũusgu poaka
   
   
🕵    Yẽ n yɩ
   
   
🕵️‍♂️    Rapa n pẽdg
   
   
🕵️‍♀️    Yẽ n yɩ yẽegr
   
   
💂    Gũud-n-taaga
   
   
💂‍♂️    Rapa sẽn ya wãdg
   
   
💂‍♀️    Gũusg pag sẽn da gũusdẽ
   
   
🥷    Raood soaba
   
   
👷    Tʋʋm-tʋmdb
   
   
👷‍♂️    Tʋʋm-tʋmdb
   
   
👷‍♀️    Pag n med tʋʋmd
   
   
🫅    B zug naaba pug
   
   
🤴    Dĩma naaba
   
   
👸    Naama kom-dĩma
   
   
👳    Zug zug soaba
   
   
👳‍♂️    Zug zug rapa
   
   
👳‍♀️    Pagb zug zug
   
   
👲    B fõga kɛlga n ka be n be
   
   
🧕    Pag zug zug
   
   
🤵    Tũus yeelgd buud fãa
   
   
🤵‍♂️    Tux yeelg rapa
   
   
🤵‍♀️    Tũud pag yeelgr
   
   
👰    Ned sẽn fẽngd bugs soaba
   
   
👰‍♂️    Ned sẽn fẽngd bugs soaba
   
   
👰‍♀️    Pag sẽn fõgd buud vɩɩga
   
   
🤰    Pʋg-pʋg-pʋg-sʋka
   
   
🫃    Pʋg-pʋg-pʋg-sʋka
   
   
🫄    Pʋg-pʋg-pʋg-sʋka
   
   
🤱    B yẽbse
   
   
👩‍🍼    Rɩtb bi-biig n kõt n dɩk
   
   
👨‍🍼    Sẽn gũud biiga
   
   
🧑‍🍼    Dɩlbi-bilfu
   
   
👼    Malɛk biig
   
   
🎅    Nin-kẽems sansta
   
   
🤶    Krismas pag
   
   
🧑‍🎄    A meng keng
   
   
🦸    Superpend pãng
   
   
🦸‍♂️    Ninsaal sũur pãng
   
   
🦸‍♀️    Bi-pugsũur sẽn ya pãng
   
   
🦹    Superpell zab
   
   
🦹‍♂️    Ninsaalb sũur zab
   
   
🦹‍♀️    Bi-pugsuperper wãbre
   
   
🧙    Karen-saamb
   
   
🧙‍♂️    Rapa, karen-saamb
   
   
🧙‍♀️    Karen-saamb sebr
   
   
🧚    Ne kɩɩme-
   
   
🧚‍♂️    Tẽnga desaime
   
   
🧚‍♀️    Pag deislʋmda
   
   
🧛    Flem-bɩɩm b pãng n ka tɛk
   
   
🧛‍♂️    Ninsaal pãng
   
   
🧛‍♀️    Bi-pugpem-pug
   
   
🧜    Zĩm zug
   
   
🧜‍♂️    Zĩma ned
   
   
🧜‍♀️    Zĩm sẽn ya zĩm
   
   
🧝    Kɩt kom-zɩɩb kom-zɩɩb
   
   
🧝‍♂️    Neb sẽn tar soaba
   
   
🧝‍♀️    Kaseto n ya pagba
   
   
🧞    Kɩtame tɩ
   
   
🧞‍♂️    Ninsaal tʋʋm sebr
   
   
🧞‍♀️    Kaseto n ya pagba
   
   
🧟    Zoe n ka be
   
   
🧟‍♂️    Zoe n ka n ya nin-tɩrg
   
   
🧟‍♀️    Zoe n ka be
   
   
🧌    Bao-bao-bao-bao-bao-bao-bao-
   
   
💆    Sẽn dɩk soaba, n dɩk dɩgl soaba
   
   
💆‍♂️    Rapa dɩgda
   
   
💆‍♀️    Pag sẽn dɩk motg dɩgl
   
   
💇    Pãnga soaba
   
   
💇‍♂️    Rapa zug
   
   
💇‍♀️    Pag sẽn ka be wʋsgo
   
   
🚶    Ned ninga sẽn kẽd
   
   
🚶‍♂️    Ned sẽn kẽd naaga
   
   
🚶‍♀️    Kẽnd pag
   
   
🧍    Sẽn da yɛs bʋʋda
   
   
🧍‍♂️    Sẽn da yɛs bʋʋda
   
   
🧍‍♀️    Pag sẽn da yɛs
   
   
🧎    Sẽn wõgemd b taoore
   
   
🧎‍♂️    Sẽn wõgemd b taoore
   
   
🧎‍♀️    Pag sẽn wõgemd yĩgimd
   
   
🧑‍🦯    Sẽn zãad rasaag peelse
   
   
👨‍🦯    Sẽn zãad rasaag peelse
   
   
👩‍🦯    Pag sẽn da zãad rasaag peelse
   
   
🧑‍🦼    Sẽn zabd a ko-kaoodã
   
   
👨‍🦼    Sẽn zabd a ko-kaoodã
   
   
👩‍🦼    Pag sẽn da zĩi ko-kaoodg n pidsd
   
   
🧑‍🦽    Sẽn kʋdg n pidg a nug n na n pidsa
   
   
👨‍🦽    Sẽn zabd a nug n pidsa a zugu
   
   
👩‍🦽    Pagb sẽn zʋʋg n pidg n na n pidg n
   
   
🏃    Wudg sẽn ka be n ka tɛka
   
   
🏃‍♂️    Ned wudg
   
   
🏃‍♀️    Bi-pugwudga
   
   
💃    Bi-pugsaam-bʋʋgo
   
   
🕺    Rabd kasebri
   
   
🕴    Peend sobga yeelgdã
   
   
👯    Ned sẽn da ka tar wɩbdg n ka be n ka be
   
   
👯‍♂️    Rabeem sẽn dɩk wãbdg n dɩk n be
   
   
👯‍♀️    Pag sẽn dɩt tʋbre
   
   
🧖    Fɩɩngri zaka
   
   
🧖‍♂️    Rapa na n nub-b doog pʋgẽ
   
   
🧖‍♀️    Pag na n
   
   
🧗    Ninsaal kɩtame
   
   
🧗‍♂️    Ninsaal tall-b tãmsa
   
   
🧗‍♀️    Bi-pugkɩtame
   
   
🤺    Ned fãa tãoog
   
   
🏇    Saaga
   
   
⛷    Sʋʋsg rãmba
   
   
🏂    Gũbgr n ka rat n tãag
   
   
🏌    Neb sẽn tar a zẽlevt n be n dɩk n be
   
   
🏌️‍♂️    Zoanga golf
   
   
🏌️‍♀️    Bi-puga zorlet
   
   
🏄    Ned sẽn fẽngd n ka tɛk n dɩk
   
   
🏄‍♂️    Rakãd fɩlga
   
   
🏄‍♀️    Bi-pugfɩlga
   
   
🚣    B taaga tãnsore n sãoog a nug fãa
   
   
🚣‍♂️    B taaga tãnsore n sãoog a nug fãa
   
   
🚣‍♀️    Bi-pugkɩta boollẽ
   
   
🏊    Ned sẽn na n dɩk n dɩk n
   
   
🏊‍♂️    Pãng sẽn ya raaba;
   
   
🏊‍♀️    Pugkaoodo
   
   
⛹    Ninsaal sẽn da ya b pãbdg n ya b noor
   
   
⛹️‍♂️    Rapa sẽn da tar b pãbdg
   
   
⛹️‍♀️    Bi-pugb põbg
   
   
🏋    Peelg ned sẽn date
   
   
🏋️‍♂️    Rapa wɩdg
   
   
🏋️‍♀️    Pag wɩlga
   
   
🚴    Gãdgdba
   
   
🚴‍♂️    Gãdgdba
   
   
🚴‍♀️    Dɩdga gãagdba
   
   
🚵    B gãdg tãmsa zugu
   
   
🚵‍♂️    Tãmsa gãag-baasgo
   
   
🚵‍♀️    Bi-pugtãmsa gãagdg
   
   
🤸    Ned rɩka samdã
   
   
🤸‍♂️    Rapa koodga rɩka
   
   
🤸‍♀️    Bi-pugrɩka samdã
   
   
🤼    Rapa pãng n be n yɩ pãng
   
   
🤼‍♂️    Rakãabga pãnga
   
   
🤼‍♀️    Bi-pugpãnga
   
   
🤽    Koom koom
   
   
🤽‍♂️    Rapa kooma koom
   
   
🤽‍♀️    Koom kooma koom koom bi-pugl
   
   
🤾    Ned sẽn da tar n da maand-a n da paamd n da
   
   
🤾‍♂️    Raaba-bɩdg
   
   
🤾‍♀️    Bi-pugl sẽn da tar n ka be
   
   
🤹    Kowa sẽn kowa
   
   
🤹‍♂️    Rao sẽn kowa
   
   
🤹‍♀️    Bi-pugkowa
   
   
🧘    Litr soab
   
   
🧘‍♂️    Litr soond
   
   
🧘‍♀️    Litr pag
   
   
🛀    Ned sẽn kood kood
   
   
🛌    Gãag gãagã
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Neb niyns sẽn nus n tar n tees n nug
   
   
👭    Nug n kɩt
   
   
👫    Pag rapa
   
   
👬    Raoa nug
   
   
💏    Põbg n gãdg
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    Moomda rao
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Boodr ase
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    Mobg paga
   
   
💑    B yam naama
   
   
👩‍❤️‍👨    Rao pag
   
   
👨‍❤️‍👨    Rao sẽn ya naaba


👩‍❤️‍👩    Pagb pagba
   
   
👪    Zak rãmb
   
   
👨‍👩‍👦    Zak rao rao
   
   
👨‍👩‍👧    Rao pag bi-pugl
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Rao, pag, bi-pugl
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Zak rao, rao n dag n dɩk n daag
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Bi-pugzak rãmba
   
   
👨‍👨‍👦    Zak rao n dag n dɩk n dag
   
   
👨‍👨‍👧    Rao bi-pugl
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    Rao bi-pug
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    Zak rao n dag bi-rigr
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    Rao bi-pug
   
   
👩‍👩‍👦    Zak pag bi-rig
   
   
👩‍👩‍👧    Pag pagã
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Pag n ya bi-pugl
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Zak pag n dɩk bi-rigr
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Biiga pag bi-pugl
   
   
👨‍👦    Zak bi-rigr
   
   
👨‍👦‍👦    Zak pʋga bi-rigr
   
   
👨‍👧    Zak pʋg n ya rapa pag
   
   
👨‍👧‍👦    Rao bi-pug
   
   
👨‍👧‍👧    Bi-pugzak
   
   
👩‍👦    Zak pagba bi-rigl
   
   
👩‍👦‍👦    Zak pagba bi-rigr
   
   
👩‍👧    Zak pag
   
   
👩‍👧‍👦    Biiga pag bi-pug
   
   
👩‍👧‍👧    Biiga pag bi-pugl
   
   
🗣    Goama zug
   
   
👤    Pila, kumis
   
   
👥    Pila, kumis
   
   
🫂    Neba gãneg n põs
   
   
👣    Naam nug n dɩk n dɩk n
   
   
💪    Zug ka a meng ye
   
   
🦾    Noplg n ka be n dɩk n be
   
   
🦿    Vɩɩm sẽn da be n dɩk n dɩk n
   
   
🦵    Nao sẽn be
   
   
🦶    Nao sẽn be
   
   
👂    Tʋb
   
   
🦻    Bɩ tʋbr sẽn tũud koglg
   
   
👃    B yẽgd
   
   
🧠    Sũur sẽn ya a sũur
   
   
🫀    Pɩrg n da sɩbg sũuri
   
   
🫁    Liuama
   
   
🦷    Yẽ ra ka rɩt
   
   
🦴    Kaoos
   
   
👀    Nif
   
   
👁    Nif
   
   
👅    Zelemd
   
   
👄    Noor n be
   
   
🫦    Noor yẽgd noore
   
   
🦰    Zoobg nug n dɩk n be
   
   
🦱    Gãd n tar n ka be n paas
   
   
🦳    Zu-bʋg pãnga
   
   
🦲    Ka sũur bʋʋd ye
   
   
🏻    Karm vɩɩm ka tɛka
   
   
🏼    Karen-vom ka be n ka be
   
   
🏽    Ne rɩka
   
   
🏾    Pãnga sẽn vɩɩm
   
   
🏿    Ne pãnga
   
   
💋    B tubsg n ka tubsg ye
   
   
💌    B sebr
   
   
💘    B piis sũur
   
   
💝    B pãnga b sũur
   
   
💖    A sẽn vẽend a soaba
   
   
💗    Sẽn da kẽ-b n dɩk n dɩk n
   
   
💓    Sũuri
   
   
💞    Sũura
   
   
💕    Sũura a yiibã
   
   
💟    Ned sẽn tar sũurẽ
   
   
❣    Sũura saaga
   
   
💔    Sũur sẽn ka tar wãbdg
   
   
❤️‍🔥    Bugum n dɩt sũurẽ
   
   
❤️‍🩹    Sũuri n pidsa
   
   
❤    D sũura
   
   
🩷    B wʋsg
   
   
🧡    Goama bãngr
   
   
💛    Ned sẽn ka tar n ka be
   
   
💚    Sũur sẽn ya rabdg
   
   
💙    ne moomd
   
   
🩵    Ned sẽn ka tar ne budgo
   
   
💜    Faot nug n dɩk n nug n
   
   
🤎    Pãbdg sũuri
   
   
🖤    Ne sũur
   
   
🩶    Sũur sẽn ya zut
   
   
🤍    Sũura pãnga
   
   
💯    Buud kaoos
   
   
💢    Sũ-puuga reegre
   
   
💥    Pãnga
   
   
💫    Stundbda keta
   
   
💦    Menoond n dɩt menoond
   
   
💨    Kɩt n yiis ye
   
   
🕳    Kɩɩll zug
   
   
💣    Baam boom
   
   
💬    Fonego
   
   
👁️‍🗨️    Fonego nif
   
   
🗨    Goabga fonego
   
   
🗯    Sũ-puur nug rɩtg
   
   
💭    Vɩʋʋg sẽn tar tẽns
   
   
💤    Muma bɩlg
   
   
🐵    Bab nenga
   
   
🐒    Mondg bal
   
   
🦍    Koglwuo
   
   
🦧    Wuo kol
   
   
🐶    Babi neb
   
   
🐕    Babi
   
   
🦮    B taas bɩ ne ba-n yɩɩd bɩ
   
   
🐕‍🦺    Tʋʋma bark a to
   
   
🐩    D sẽn maaname,
   
   
🐺    Dũ-dibdg
   
   
🦊    Wag-bi
   
   
🦝    Waas naand likr sũurẽ
   
   
🐱    Kuungag neng
   
   
🐈    Kaar bɩ
   
   
🐈‍⬛    Kuud-kɩt
   
   
🦁    Gɩgemsa
   
   
🐯    Naag-hoo neb
   
   
🐅    Pag n ya paag-yika
   
   
🐆    Lebg sẽn be n be
   
   
🐴    Bɛs neng
   
   
🫎    yẽges digs
   
   
🫏    Bõangã
   
   
🐎    Wiis n be
   
   
🦄    Rũng a yembre
   
   
🦓    Wuro kosg
   
   
🦌    Rig n da be
   
   
🦬    Tãoog sẽn be
   
   
🐮    Nug neng
   
   
🐂    Naama
   
   
🐃    Zug sẽn ya ko-zug
   
   
🐄    Naama
   
   
🐷    Kurkuya neng
   
   
🐖    Kurkuya
   
   
🐗    Kurg sẽn ka be
   
   
🐽    Kurkuya yẽgdo
   
   
🐏    Famsa n ka tɛka
   
   
🐑    Pe-biisa
   
   
🐐    Bobl
   
   
🐪    Yʋɩgma
   
   
🐫    Yʋɩgsa a yiib
   
   
🦙    Zuugame
   
   
🦒    Rɩka koslg
   
   
🐘    Eremne
   
   
🦣    Tʋmd sore n dɩk em-ye
   
   
🦏    A eks n yaool n ka n be
   
   
🦛    Behemot
   
   
🐭    Zũnsa neng
   
   
🐁    Fare buud
   
   
🐀    Kiid sẽn ya kiid
   
   
🐹    Tiid bugs
   
   
🐰    Fut ne fut
   
   
🐇    Sũub
   
   
🐿    Pãnzũnsi
   
   
🦫    Birri n ka tɛka
   
   
🦔    Dɩlgr pipid
   
   
🦇    B rabdg
   
   
🐻    Teriis sebr
   
   
🐻‍❄️    Nug no-taaga
   
   
🐨    Bɩ d pãnga
   
   
🐼    Guta wʋdg
   
   
🦥    Tʋʋm-tʋmd
   
   
🦦    Lub kaalem
   
   
🦨    Bũdg buud toore
   
   
🦘    Amd crad
   
   
🦡    Beugkone
   
   
🐾    Nu-nug n dɩk n dɩk n
   
   
🦃    Turki
   
   
🐔    Noraoog
   
   
🐓    No-raoog
   
   
🐣    Rugsa ne zerɩpg
   
   
🐤    Kodg zug
   
   
🐥    Zug sẽn be
   
   
🐦    Luiid
   
   
🐧    Penguen peen
   
   
🕊    Walle
   
   
🦅    Yɩlg n be
   
   
🦆    Kug sẽn be zĩig ninga
   
   
🦢    Nugra zurga
   
   
🦉    Yʋdg sẽn ya wãn
   
   
🦤    Mogra mogra luiili
   
   
🪶    Peend kobs
   
   
🦩    Luiid dɩgl
   
   
🦚    Zu-zɩdg
   
   
🦜    Not n be
   
   
🪽    Meng ba
   
   
🐦‍⬛    Luiid kɩt
   
   
🪿    Kuzurga
   
   
🐸    Kom-bõonego
   
     
🐊    Leviat-yama
   
   
🐢    Wōn wɩk
   
   
🦎    Zut zɩɩba
   
   
🐍    Waaf
   
   
🐲    Wag-bãng neng
   
   
🐉    Wag-bãndã
   
   
🦕    Rũms flus
   
   
🐳    Kubr wɩlg n dɩk n dɩk
   
   
🐋    Wɩlg pims
   
   
🐬    Kulsd nug
   
   
🦭    Pidsa sebr
   
   
🐟    Zĩma
   
   
🐠    Zĩ-yell rɩt
   
   
🐡    Noldẽ nug
   
   
🦈    Pako
   
   
🐙    Mugra zĩma
   
   
🐚    Nug zug
   
   
🪸    Rudg sẽn ya kogl
   
   
🪼    Ko-zug sẽn be n dɩk n be
   
   
🐌    Gũub sẽn ya bugs
   
   
🦋    Biliub
   
   
🐛    Maood maood
   
   
🐜    Gũnsi
   
   
🐝    Bɩr firs
   
   
🪲    Arzãn wilg
   
   
🐞    Ned fãa ne yãanga
   
   
🦗    zãnga
   
   
🪳    Juwapen
   
   
🕷    Nug sɛɛga piiga
   
   
🕸    Gɩdgdo
   
   
🦂    Dɩlnaagdsa
   
   
🦟    Baoor n be
   
   
🪰    Sẽn yudg n yɩ n yɩ n yɩ
   
   
🪱    Bilf sẽn da be n yaool n da be
   
   
🦠    Bõn-koom sẽn kõt
   
   
💐    Zab sẽbdg n sẽbd
   
   
🌸    Sakura
   
   
💮    Puuga
   
   
🪷    Litr bɩt
   
   
🏵    Nug sɛɛg
   
   
🌹    Ros buud
   
   
🥀    Sẽn baasa kosg n ka tɛka
   
   
🌺    Baari ka zeri
   
   
🌻    Arona n wat
   
   
🌼    Tɩlg biis
   
   
🌷    Koom koom
   
   
🪻    A yiis biiga
   
   
🌱    Dɩlyũungu
   
   
🪴    Tɩɩs kãsenga
   
   
🌲    Tɩɩs n ka mi
   
   
🌳    Reega zoiod
   
   
🌴    Dẽ zug tɩɩga
   
   
🌵    Ad-y nug n ka tɛka
   
   
🌾    Koom koom
   
   
🌿    Tɩrg sẽn ya tɩrg
   
   
☘    Nus a soab
   
   
🍀    Vɩɩs a naas
   
   
🍁    Arat a koos
   
   
🍂    Reegd zug
   
   
🍃    Sobg sẽn da tar tɩrg kaseto
   
   
🪹    Vɩʋʋg sẽn vɩʋʋg
   
   
🪺    Bɩ b tʋmd n dɩk n dɩk
   
   
🍇    Biis saamsa
   
   
🍈    To-to-to-to-to-to-to-
   
   
🍉    Kell n dɩk n yaool n ka mi
   
   
🍊    B ladd fãa
   
   
🍋    Bua' pos
   
   
🍌    Pinana koɛɛg
   
   
🍍    Tagsgo kano
   
   
🥭    Mango mango
   
   
🍎    Pɩk moomdẽ
   
   
🍏    Pɩtg sẽn be n dɩk n be
   
   
🍐    Tẽnsa zut
   
   
🍑    Yiis gims
   
   
🍒    Sakura yiis
   
   
🍓    Wubberẽ
   
   
🫐    Bʋb-bʋdg
   
   
🥝    Nook-kose, vɩɩm nook-kose
   
   
🍅    Kɩɩsdẽ baobsdẽ
   
   
🫒    Olif olif
   
   
🥥    Wakat n na n dɩk n na n
   
   
🥑    Zurz-zurf
   
   
🍆    Tõong n dɩk
   
   
🥔    Zuki manizy
   
   
🥕    A kosbuguk
   
   
🌽    Maam puiga
   
   
🌶    Tɩ lamag nifẽ kese
   
   
🫑    Dums nug
   
   
🥒    Pemba
   
   
🥬    Vɩɩga sore
   
   
🥦    Pãn-buud sɛɛga
   
   
🧄    Kaoos n be
   
   
🧅    Anika buud fãa
   
   
🍄    End dũni
   
   
🥜    Zaalem
   
   
🫘    Bɩ-bɩdg
   
   
🌰    Dümsüse
   
   
🫚    Keang rẽ
   
   
🫛    Gʋlsa gʋlse
   
   
🍞    Bur sẽn da be bɩlg
   
   
🥐    Pegem-peelg buud n da tar peedo
   
   
🥖    Nugsa tãb-biisa
   
   
🫓    Bur kãsenga
   
   
🥨    Yamsem buri
   
   
🥯    Bur sẽn be kos buiid
   
   
🥞    A baand-biisa
   
   
🧇    Sɩd bur
   
   
🧀    nus nus
   
   
🍖    Nemdo n be kʋʋdba
   
   
🍗    Wĩk sẽn be n be
   
   
🥩    Nemdo n ka be
   
   
🥓    Ati-far
   
   
🍔    A kogne a hamburg n ka tɛk a soaba
   
   
🍟    Kugr
   
   
🍕    Bzar


🌭    Baood buud
   
   
🥪    Nug nug
   
   
🌮    Farika sɛɛga
   
   
🌯    Zebr sebr zuk bɩlg
   
   
🫔    Maniika ne butse
   
   
🥙    Karguls karen-biis
   
   
🧆    Sanug nug
   
   
🥚    Zug sẽn ya koglg
   
   
🍳    Koomsa
   
   
🥘    Dɩlsẽn ka be n ka be
   
   
🍲    Rɩk n be
   
   
🫕    Bugum dɩgl
   
   
🥣    Bɩ laaga n zɩ ne jiriiri
   
   
🥗    Tɩt sɛɛg
   
   
🍿    Kodga vɩɩsa
   
   
🧈    Pĩta kaam
   
   
🧂    Yamsem
   
   
🥫    Dɩɩb sẽn kẽ sũurẽ
   
   
🍱    D taoor n wilg
   
   
🍘    Bur sẽn da be n dɩk n be
   
   
🍙    Dɩk yõkre
   
   
🍚    Ram-
   
   
🍛    Koe-sɩdã
   
   
🍜    Woto laaga
   
   
🍝    Panell n da tar itals
   
   
🍠    Kuiid ban-biisi n dɩk n dɩk
   
   
🍢    Gũuba
   
   
🍣    Sushi
   
   
🍤    Tʋʋm fut
   
   
🍥    Kell wlsgo
   
   
🥮    Yiis-buiga burã
   
   
🍡    Dand n be
   
   
🥟    Zuoobo
   
   
🥠    Zelg petki
   
   
🥡    B koos b taoore
   
   
🦀    Dap ums
   
   
🦞    Ura wudg
   
   
🦐    Ura
   
   
🦑    Tɩtr n sɩ
   
   
🦪    Hẽlg al ye
   
   
🍦    Ka ki-kudriim
   
   
🍧    Taiptaip n tãag
   
   
🍨    Ic-kudri
   
   
🍩    Tɩlg nug n dɩk
   
   
🍪    Pẽgr!
   
   
🎂    Rogem keek
   
   
🍰    Naam buri
   
   
🧁    Karek keg n pids n ket n keg
   
   
🥧    Bura bae n bees n be n bees beelẽ:
   
   
🍫    Kopãnga
   
   
🍬    Fõama
   
   
🍭    Kubr sẽn ta bʋbʋg ye
   
   
🍮    Gɩɩbudgl buud ning
   
   
🍯    Bɩr futu
   
   
🍼    Bi-biiga gãaga
   
   
🥛    Yũud bilf
   
   
☕    Yũ-yũud buud
   
   
🫖    Tibaaga
   
   
🍵    Laaga ka mi ye
   
   
🍶    Pãng n be
   
   
🍾    Bɩ pid tẽng n kɩt tɩ b na n pag a to n yaas a to
   
   
🍷    Yũud rãam
   
   
🍸    Zim buud yelle
   
   
🍹    Sumul yũud-n-miiidẽ
   
   
🍺    Dɩtmi rãam
   
   
🍻    Kosg kosg a kosg yũungu
   
   
🥂    Pãnga laagdã
   
   
🥃    Killã nub nulse
   
   
🫗    Karea pesse
   
   
🥤    Koglg laagdã
   
   
🧋    Rɩrg ti
   
   
🧃    Dɩ-nug b nug
   
   
🧉    B tog n tog n togame
   
   
🧊    Saam-sʋ̃msa
   
   
🥢    Aji sebr
   
   
🍽    Nug b nug n dɩk wɩdg
   
   
🍴    Nug nug
   
   
🥄    Lɛɛg n na n dɩk n tãag
   
   
🔪    Sʋʋg mense
   
   
🫙    Noor pɛlg
   
   
🏺    Tʋb a yiib
   
   
🌍    Europe-afriti sebra
   
   
🌎    Noor sebr ninga sẽn togs: amey sebr
   
   
🌏    Tẽng zug n wilg azi austrẽnsite;
   
   
🌐    Noor sebra boot nugri
   
   
🗺    Dũni bilf
   
   
🗾    Dũni poore
   
   
🧭    Kaoos n be
   
   
🏔    Zĩig tãng zug
   
   
⛰    Tãng zug
   
   
🌋    Fɩsẽn ya wɩlemd
   
   
🗻    Tãng sẽn ya futle
   
   
🏕    Biis sũur
   
   
🏖    Kɩrgɩlg pellg
   
   
🏜    Weoogẽ
   
   
🏝    Tẽnga kaam
   
   
🏞    A sɛk n ket n paam n sɛ
   
   
🏟    B sẽn dɩk n dɩ n dɩ n sɛ
   
   
🏛    Kub kʋʋl n da pidsd n ka tɛk
   
   
🏗    Kudg n kɩt
   
   
🧱    Bumba
   
   
🪨    Tãng zug
   
   
🪵    Dɩlbuud
   
   
🛖    Kʋɩt ning
   
   
🏘    Doog n be
   
   
🏚    B ka b roog
   
   
🏠    Roog n be
   
   
🏡    Bɩ pãng zak roog
   
   
🏢    Wuna sobri
   
   
🏣    Zapã sebr n paama poorẽ n ta poorẽ
   
   
🏤    Sebr sẽn ta karen-biis
   
   
🏥    Laptg pipi
   
   
🏦    Bak n be
   
   
🏨    A bark zĩiga
   
   
🏩    Lokd rũns
   
   
🏪    Billig tɩrg
   
   
🏫    Sɛɛb zĩigẽ
   
   
🏬    Zamaana komsdẽ
   
   
🏭    Fabri fabri
   
   
🏯    Yũugl
   
   
🏰    Kanzug
   
   
💒    Kãdb kãdba
   
   
🗼    Puk a koyoyo
   
   
🗽    Wẽn-wẽnde, wẽn-wẽnde
   
   
⛪    Till sebre
   
   
🕌    Sɩda zĩigẽ
   
   
🛕    Wẽnd dooga hindu
   
   
🕍    Zʋɩf rãmba
   
   
⛩    Wẽnd soab
   
   
🕋    Yĩngr roog
   
   
⛲    Kosg kosg
   
   
⛺    Roog sẽn da be
   
   
🌁    Ajete neba
   
   
🌃    Yʋdg sẽn pɩlg n yãend n yãend
   
   
🏙    Tẽng zug
   
   
🌄    Tãmsa yaoor
   
   
🌅    Yaoog sẽn wat
   
   
🌆    Zʋg tẽng zug n ges tẽng zug
   
   
🌇    Wĩntoog
   
   
🌉    Yĩnga sore
   
   
♨    Sɛɛb
   
   
🎠    Raoog n ka tɛka
   
   
🛝    Pek-n-peelem n na n pek-b n na n
   
   
🎡    A morog n na n dɩk n ka be
   
   
🎢    Tãnga bilf n kɩt
   
   
💈    Nug koms
   
   
🎪    Roog tʋlg yell
   
   
🚂    Wakat kãnga
   
   
🚃    Gart-y bilf
   
   
🚄    Gɩlle tɩ b tũu pãnga
   
   
🚅    Ad-y koom tũu
   
   
🚆    Gɩls buud fãa
   
   
🚇    Tẽnga zug
   
   
🚈    Koosg pãnga
   
   
🚉    Yɛsa
   
   
🚊    Koosg teegr koom
   
   
🚝    Pʋɩtg pʋɩt a to
   
   
🚞    Gart-y biis zug
   
   
🚋    Koosg teegr koom
   
   
🚌    B bas n be
   
   
🚍    Baas sẽn wa ne ned n wa
   
   
🚎    A pe-kɩt
   
   
🚐    Waoog bilf dɩl
   
   
🚑    Fãagda widga
   
   
🚒    Dɩlga tikri
   
   
🚓    Gũusg pãng
   
   
🚔    Rakãng sẽn wa n seg gũusgu
   
   
🚕    Kɩɩs pɛt
   
   
🚖    Ned sẽn seg a soab wã, a kɩɩs pɛt
   
   
🚗    Mooog koɛɛg
   
   
🚘    Moar sẽn wa n seg rao
   
   
🚙    Tɩ-zaamd n na n pidsa
   
   
🛻    Kaasa raood
   
   
🚚    Raoodã
   
   
🚛    Intitina kaasa
   
   
🚜    Nug sore
   
   
🏎    Arame ba
   
   
🏍    Mookd wiidi
   
   
🛵    Mookr kods
   
   
🦽    Nug pidsa kaa ka-koagdg
   
   
🦼    Pidsa ko-kaagdg n na n dɩk
   
   
🛺    D pãnga
   
   
🚲    Baobgo
   
   
🛴    Nug zug n paama n be n dɩk n be
   
   
🛹    Nug sɛɛb
   
   
🛼    Nug-widgdɩt kombere
   
   
🚏    Zaka nug sẽn ka tar tẽns
   
   
🛣    Gũus-yood
   
   
🛤    Tẽnds pẽgr n kẽ tẽnds
   
   
🛢    Pugkoagdg
   
   
⛽    Ba nut fãa
   
   
🛞    B wiidi n dɩt sore
   
   
🚨    Gũud-n-taaga
   
   
🚥    Fitil vɩɩb
   
   
🚦    Digl sẽn sɩd kaseta marangra
   
   
🛑    Kɩdg sɛɛga
   
   
🚧    Kug meb
   
   
⚓    N dɩk n kell n dɩk n ka
   
   
🛟    Nug taoore
   
   
⛵    Gom-sobg n ka tɛk
   
   
🛶    Koom koglg
   
   
🚤    Yẽ kɩt tɩ
   
   
🛳    Waoog koglg
   
   
⛴    Koom buud
   
   
🛥    Motori wʋsg
   
   
🚢    Koglg koglg
   
   
✈    Wãood tẽng
   
   
🛩    Zĩ-dɩt koms
   
   
🛫    Wĩndg n wudg
   
   
🛬    Wĩndg n wa
   
   
🪂    Kɩɩbɩg
   
   
💺    A yiisa wãn n na n kẽ
   
   
🚁    B reegd zug
   
   
🚟    N pika rasem a to
   
   
🚠    A sol tãmsa zug
   
   
🚡    Pidsa kaoolg n pidsa
   
   
🛰    Dɩlãdg
   
   
🚀    Bugum bugum
   
   
🛸    Zu-rom
   
   
🛎    Pell bell
   
   
🧳    Wakat ning
   
   
🚪    Noor noor
   
   
🛗    Elem peta
   
   
🪞    B tãb-b teem n tãbd b taaba
   
   
🪟    Pencere
   
   
🛏    Gãag sẽn da be
   
   
🛋    Zut fitil
   
   
🪑    Zug ning
   
   
🚽    Zĩiga zãnga
   
   
🪠    Rak-b kugr
   
   
🚿    Zuk zug
   
   
🛁    Tebotebogo
   
   
🪤    Zu-bɩdg
   
   
🪒    Dɩdg dɩg
   
   
🧴    Bõne b yisa
   
   
🧷    Pãng n ka tɛk n dɩk n ka tɛk
   
   
🧹    Dɩdg bɩ
   
   
🧺    Peta sẽn ya peegre
   
   
🧻    Sebr a ye
   
   
🪣    Kaoog n dɩk n ka tɛka
   
   
🧼    Sofom
   
   
🫧    Koms peend
   
   
🪥    N piid n naam yiimi
   
   
🧽    Laama n be
   
   
🧯    Rilg rũnsi
   
   
🛒    Kaoor sẽn be n dɩk n be
   
   
⌛    Wakat n baas
   
   
⏳    Wakat ka baas ye
   
   
⌚    Ges neere
   
   
⏰    Sulg wakat
   
   
⏱    Rɩrsa sẽn ya ko-noogã
   
   
⏲    Wakat wakat
   
   
🕰    Durg wakat
   
   
🕛    Nub wakat
   
   
🕧    Ribl nug n yɩɩ sʋka
   
   
🕐    Aawa
   
   
🕜    Aa
   
   
🕑    Wakat a yiib
   
   
🕝    Dɩla yiib
   
   
🕒    Sẽn na n yɩɩ wakat a tãab
   
   
🕞    A tãab a tãab
   
   
🕓    Aor naasse
   
   
🕟    A naas sʋka
   
   
🕔    Nug a nu
   
   
🕠    Nug a nu
   
   
🕕    Nug a yoob
   
   
🕡    Nug yoob
   
   
🕖    Nug wakat a ye
   
   
🕢    Nug a ye
   
   
🕗    Aor 8 wakat
   
   
🕣    Aor 8
   
   
🕘    Nus wakat nug
   
   
🕤    Nus a nus
   
   
🕙    Wakat piig
   
   
🕥    Nug piig a ye
   
   
🕚    Pipi fãa
   
   
🕦    Al-an ka tɛka
   
   
🌑    Kiuug pãng
   
   
🌒    A gũudem
   
   
🌓    A gũudem
   
   
🌔    A gũudem
   
   
🌕    Kiuug
   
   
🌖    Kɩɩms sẽn ka be n ka be
   
   
🌗    A gũudem
   
   
🌘    Kiuug nifẽs
   
   
🌙    Kiuug pãng
   
   
🌚    Kiuug pãnga
   
   
🌛    A gũudem
   
   
🌜    A gũudem
   
   
🌡    Tabd takr
   
   
☀    Wĩntoog


🌝    Kiuug neb
   
   
🌞    Wĩntoog sẽn da ya neb neng
   
   
🪐    Nug-toore
   
   
⭐    ãdg
   
   
🌟    ãdsa sẽn vẽend
   
   
🌠    Wɩlg n ka tɛk n ka tɛk
   
   
🌌    Kɩlg n wa n kɩt
   
   
☁    Sawadg
   
   
⛅    Wĩntoog sẽn wat sawadg poore
   
   
⛈    Sawadg sẽn ya sa-tãdg sawadgo
   
   
🌤    Wĩntoog sẽn wat n kẽ sawadg poorẽ
   
   
🌥    Sawadg poorẽ wĩntoog
   
   
🌦    Waoog pẽgr n kẽ
   
   
🌧    Sawadg sẽn ya saag
   
   
🌨    Sawadg sẽn ya sawadg
   
   
🌩    Sawadg sawadg
   
   
🌪    Sobg sẽn tar wased
   
   
🌫    ade buud fãa n ka be
   
   
🌬    Sobg sẽn ya neb
   
   
🌀    Sobg sẽn ya saag
   
   
🌈    Saaga ko-soagra
   
   
🌂    A ka kɩlem
   
   
☂    Ka rɩg
   
   
☔    Zĩ-koodg
   
   
⛱    Tẽng zug gɩdgẽ
   
   
⚡    Pãnga n ka be
   
   
❄    Zĩig puuga
   
   
☃    Zĩig n be
   
   
⛄    Ned sẽn ka tar saam-biis
   
   
☄    B baasa ãdg
   
   
🔥    Bugum dɩgma
   
   
💧    Busg n dɩk
   
   
🌊    Zug ko-zug
   
   
🎃    Goabga fitil
   
   
🎄    Sansta tɩɩs
   
   
🎆    Pe-zut pe-zut pe-zut
   
   
🎇    Bugl baasg
   
   
🧨    Togame n da kos n fõor n kẽ
   
   
✨    Dɩlga bugum
   
   
🎈    Waoog sẽn ya koglg
   
   
🎉    Noor gũud-n-taaga
   
   
🎊    Tãab koms n ka bilf nub koms
   
   
🎋    Kãnga kãseng n ka a ye
   
   
🎍    Pɩrs neer
   
   
🎎    Tũu senga
   
   
🎏    Zĩm ya-dʋdgdẽ
   
   
🎐    Nug teedo
   
   
🎑    Dɩlkok-raoog n yaool n dɩk
   
   
🧧    D pid n paas
   
   
🎀    Yel-yell nug
   
   
🎁    Pidsa bũmb neer
   
   
🎗    Tẽmsa tẽms n na n wilg tẽms
   
   
🎟    Noor koom
   
   
🎫    Ka tiiga
   
   
🎖    Peegr bɩ
   
   
🏆    Yɩɩ sebr f pãnga
   
   
🏅    Zaba bogsg
   
   
🥇    Beoog daoogo
   
   
🥈    Ra karemda
   
   
🥉    Bool a tãab yʋʋr
   
   
⚽    ko-noogã
   
   
⚾    Baseb-
   
   
🥎    Azutl yõodg
   
   
🏀    Bilf pell
   
   
🏐    Koglg n be n dɩk n be
   
   
🏈    Ned sẽn da tar n ka be n dɩk n ka be
   
   
🏉    Woto buds
   
   
🎾    Tenes ne tenes
   
   
🥏    Ko-zug n dɩk n yaool n ka
   
   
🎳    A vɩɩm arwlg n vɩɩm
   
   
🏏    Biis bi-roagdg sobri
   
   
🏑    Fẽnl ne kãbl
   
   
🏒    Ka bu-zẽed
   
   
🥍    Fẽnl kãsenga ne wãbl
   
   
🏓    Pʋʋs ne siimdo
   
   
🏸    Te to ba
   
   
🥊    Gũuba sẽn peeg n gũud-b
   
   
🥋    Pãbdg n ka be n ka tɛka
   
   
🥅    Tɩmsa tagsg
   
   
⛳    Kɩt n be n dɩk n be
   
   
⛸    Nus weoogo
   
   
🎣    Nug sẽn ya gãag-koagr
   
   
🤿    Tee-pẽgr n tar koom nug
   
   
🎽    Bʋʋm n kɩt
   
   
🎿    Gũbg n tãag
   
   
🛷    Ludg dɩk
   
   
🥌    Ka bu-zẽn kug
   
   
🎯    Sũura
   
   
🪀    Raba deerg ba (gũgũnug)
   
   
🪁    Likẽ n da be
   
   
🎱    8 kʋɩlga
   
   
🔮    Gɩlsa sẽn ya kugr buud
   
   
🪄    Rũub daar
   
   
🧿    Nazalzɩ meng
   
   
🪬    Temsa
   
   
🎮    Koom peelg
   
   
🕹    Ko-peelse
   
   
🎰    Paag-yika
   
   
🎲    B zar waoog
   
   
🧩    Jiglegr buud fãa
   
   
🧸    Tidy zaba
   
   
🪅    Kumpanata
   
   
🪩    Tẽns sẽn ya tɩrsa
   
   
🪆    Tɩtqẽ dɩka
   
   
♠    Yiim-yiims peems
   
   
♥    Alemd a sũura
   
   
♦    Diamond paketi
   
   
♣    Alemsa kugr
   
   
♟    Tãab reegre
   
   
🃏    Pãbdg nug
   
   
🀄    Nug kɩtame tɩ wag-miuug
   
   
🎴    Piig peelg
   
   
🎭    Karen-taoore
   
   
🖼    Tẽnga
   
   
🎨    Zu-soaba paletg
   
   
🧵    Nus kogs
   
   
🪡    Itutu
   
   
🧶    Ne vuddg
   
   
🪢    Pãnga n ka n be
   
   
👓    B nug sẽn ya wɩlemd
   
   
🕶    Sobra vɩʋʋg
   
   
🥽    Neb yãbd
   
   
🥼    Dɩdg n ka be
   
   
🦺    Rɩkd laafi
   
   
👔    B peeg n bʋdg n naag n naag
   
   
👕    Ned sẽn ka tar waoogr ye
   
   
👖    Noomda nat
   
   
🧣    Gũub pãnga
   
   
🧤    N na n dɩk n dɩk n yaas
   
   
🧥    Paoog n dɩk n be
   
   
🧦    Lunis komiis
   
   
👗    Fut fut
   
   
👘    Ned sẽn tar neb n ka be
   
   
🥻    Sẽn ka vɩɩm buud ning
   
   
🩱    Fut n dɩk n
   
   
🩲    Nug koɛɛg
   
   
🩳    Kɩtame tũudem
   
   
👙    Piken
   
   
👚    Poom pag
   
   
🪭    N pag nus n yiis n peelg n ka reegd
   
   
👛    Zɩɩba paoong
   
   
👜    Pɩdg baam
   
   
👝    Pɩdg pɩdgr
   
   
🛍    Kaoog kodg
   
   
🎒    Pokd pokd
   
   
🩴    Gɩlle nugr tʋlg
   
   
👞    Rao neoodã
   
   
👟    Teed neoodgo
   
   
🥾    Zut sandã
   
   
🥿    Neoodg n dɩk n tãoodẽ
   
   
👠    Neoodba
   
   
👡    Gãnedg pɩdg
   
   
🩰    N kɩt n kɩt
   
   
👢    Tɛdg levd
   
   
🪮    A zug zug
   
   
👑    Pugpug
   
   
👒    B kɛ
   
   
🎩    lʋʋr
   
   
🎓    B ka kɛ
   
   
🧢    B noor kɛ
   
   
🪖    Gom-pugsobga
   
   
⛑    Yell fãagra so-pug
   
   
📿    Ko-ziiid koom
   
   
💄    Nug moomd
   
   
💍    Nug n dɩk n be
   
   
💎    Kug kug
   
   
🔇    Yɩ sɩɩsgo
   
   
🔈    Puk n yɩ sɛɛb n yaool n yɩ sɛɛb
   
   
🔉    Bilfu yɩ sɛɛb a koɛɛg n yɩ sɛɛb.
   
   
🔊    Bilfu yẽsega ne a meng koɛɛg n yɩɩd
   
   
📢    Bilfu puk n yiisd ne kaseto
   
   
📣    Sɛɛg laama
   
   
📯    Kãabdã soab peebga
   
   
🔔    Wakat
   
   
🔕    N dɩk n kell n kell n dɩk
   
   
🎼    Neb sẽn da tar nebã
   
   
🎵    Nug n dɩk n nug n sɛ
   
   
🎶    Nug n dɩk n nug n sɛ
   
   
🎙    Suñu n tar teed n ya n dɩk n moon
   
   
🎚    Sa-yãgdg pãnga
   
   
🎛    Koom koom
   
   
🎤    Mikrob
   
   
🎧    B tʋbr
   
   
📻    Radyo
   
   
🎷    Saakida gũud-n-taaga
   
   
🪗    Kug baasg
   
   
🎸    Gitar gitar
   
   
🎹    Lavye
   
   
🎺    B wubd-a
   
   
🎻    Baole nugri
   
   
🪕    Ludjo.
   
   
🥁    Peend n da be
   
   
🪘    Tẽnsa rãmb
   
   
🪇    Malawus
   
   
🪈    Peelemdg
   
   
📱    Moomdg n keelemdẽ
   
   
📲    B pãbdg n tãbg
   
   
☎    Moomd
   
   
📞    Tebdg sebr
   
   
📟    B rũungu ciiis
   
   
📠    Fɩs pãng bees pãng
   
   
💾    Koglg koglg
   
   
🔋    Azu-bilfu ya-koom
   
   
🪫    Sẽn mag n dɩk a sore
   
   
🔌    Sa-yãgsa lubsg n kɩt
   
   
💻    Kompusg
   
   
🖥    Billi billi
   
   
🖨    Kaood n ka kodg n ka kodg
   
   
⌨    Klavye
   
   
🖱    Kombɩɩs pemblems n ka fare
   
   
🖲    Fɛ-peelg
   
   
💽    Koglga disk
   
   
💾    Yɩrg pãnga
   
   
💿    Pɩdg n ka tɛk n ka tɛk
   
   
📀    dvd
   
   
🧮    Algame
   
   
🎥    Fjɛtfar
   
   
🎞    Laar pẽers
   
   
📽    Fils harita
   
   
🎬    Abọno!
   
   
📺    Tɩlg sẽn ka mi
   
   
📷    Rafra zug
   
   
📸    B gãag-a vẽenem n dɩk a soaba
   
   
📹    B nug b nug
   
   
📼    Pikd sɛɛb
   
   
🔍    B gãd zɩtg n ka be
   
   
🔎    B pɩdgd n ka n tar b zĩigẽ
   
   
🕯    Ne nensa
   
   
💡    Fõgs põgr
   
   
🔦    Tẽnzug ka mi
   
   
🏮    Kaseto falsa: kaseto falsa
   
   
🪔    Daiya fitil
   
   
⚗    A aron pidsgo
   
   
🧪    Kɩtame tɩ b ka mi n na n kɩt
   
   
🧫    Peka yaamb bu
   
   
🧬    Rẽna,
   
   
🔬    Peend kɩdgr
   
   
🔭    gãagra
   
   
📡    Wɩngr buud
   
   
📔    B sebr pãnga kuuse
   
   
📕    Bʋʋd sebr
   
   
📖    Mobg n paas
   
   
📗    Sebr sẽn ya gʋls
   
   
📘    Pogr sebr
   
   
📙    Gota sebr
   
   
📚    Sɛb sɛbr
   
   
📓    Sebr tabs
   
   
📒    Piig sebr
   
   
📃    Peelg sakdã
   
   
📜    Yẽ pãdg
   
   
📄    Saagdã
   
   
📰    B zut n da wilg n ka be n ka ye
   
   
🗞    B reegd n deeg n
   
   
📑    B ra boond sebra
   
   
🔖    Sebr bɩ
   
   
🏷    N boond n ket n ka ye
   
   
💰    Kaoogda koglg
   
   
🪙    Piig sẽn ka be n dɩk n be
   
   
💴    Yaar peelg ye
   
   
💵    A wɩɩsa arata wɩɩsg
   
   
💶    Pells pelir
   
   
💷    B penga bilb
   
   
💸    Ligd sẽn tar pɩgs
   
   
💳    Card karangd
   
   
🧾    B reegd bɩ
   
   
💹    Dɩlyaar n yɩ yĩngri
   
   
✉    Kaseg ye
   
   
📧    E-pomd
   
   
📨    Kelga sebrã
   
   
📩    B piis teed n dɩk n dɩk n
   
   
📤    Peegd tɩt
   
   
📥    Tusa peegdã
   
   
📦    Ned n pidsa ne bʋgo
   
   
📫    Pugl poorẽ n pag a poorẽ
   
   
📪    B paga b kɩtame tɩ b pa reeg b pookr soab ye
   
   
📬    A poorẽ poorẽ a poorẽ, a poorẽ,
   
   
📭    B laka kankɩlga sobg zugu
   
   
📮    Teeñẽ
   
   
🗳    B welg n na n wilg peelgr n na n wilg
   
   
✏    Pinyjembr
   
   
✒    Kudr zug
   
   
🖋    Noor n ka be n ka tɛk n ka tɛk n ka
   
   
🖊    Pãng n ka tɛk n be
   
   
🖌    Pembgo
   
   
🖍    Zemsa zemsa
   
   
📝    Yell ning sẽn da vɩɩm
   
   
💼    Pɩrg n ka tɛk n ka tɛk
   
   
📁    Cilbend
   
   
📂    Ladg klasr
   
   
🗂    Card pugli
   
   
📅    Takrim
   
   
📆    Pookd takre


🗒    Reegr nug sɛɛga
   
   
🗓    Nug koglg
   
   
📇    Card puk tɛka
   
   
📈    Pʋʋg seg n kɩt tɩ b ra kɩt
   
   
📉    Pʋʋg sak n yɩ
   
   
📊    Kir-bʋgs
   
   
📋    Pids rɩk n pids
   
   
📌    Tũus n ka n be
   
   
📍    Põs n tũud-n-taaga
   
   
📎    Sẽn na n seg fiogã
   
   
🖇    Likẽ wã
   
   
📏    Sẽn maand-a n tɩlg n ka tɛk
   
   
📐    A irangs
   
   
✂    Piid sʋʋg
   
   
🗃    Karl peels n dɩk n tãs n ka tɛka
   
   
🗄    Dosga kaseto
   
   
🗑    Karen-saamb farig karen-saamb
   
   
🔒    Ne sʋk n dɩk n dɩk n tão
   
   
🔓    B sẽn na n kell n dɩk bãeense
   
   
🔏    Pipi ne taar n dɩk n ka tɛk
   
   
🔐    Bɩ b gãag-soagr
   
   
🔑    Kʋɩlen-yɛl
   
   
🗝    Kʋɩlen-kʋɩlen-kʋɩlen-kʋɩ
   
   
🔨    Pãbdg n dɩk n dɩk
   
   
🪓    Rɩk n da be
   
   
⛏    Nug nug
   
   
⚒    Piik pɛk
   
   
🛠    Nug carl
   
   
🗡    Fɩɩr sũur
   
   
⚔    Koɛɛg koɛɛg
   
   
🔫    Tãag n dɩk n yaas
   
   
🪃    Pãng kãnga n na n yãk pãnga
   
   
🏹    Tãb b zab
   
   
🛡    Pakr pɩgl
   
   
🪚    Ra-teed n dɩk n ya-b-
   
   
🔧    Carl ni kɩlg
   
   
🪛    Sʋʋg nus
   
   
🔩    Nug nugru
   
   
⚙    B tees maasmẽ
   
   
🗜    Gɩlg gɩt
   
   
⚖    Sẽn maam pãnga
   
   
🦯    Rasaag peelga
   
   
🔗    Bilfu n na n dɩk n na n dɩk
   
   
⛓    Biltrẽ
   
   
🪝    Koms n dɩk n be
   
   
🧰    Alba peoog buud
   
   
🧲    Meng zut, meng zut, ned kam fãa
   
   
🪜    Kaalem
   
   
💉    Rafr sẽn da ka rɩt n ka tɛka
   
   
🩸    Zɩɩm taaga
   
   
💊    Tɩlgd zõs
   
   
🩹    Lawlle wudg n modg moti
   
   
🩼    Tʋʋs kosg
   
   
🩺    Kelem-puk puk
   
   
🩻    Rɩt n ka tɛk
   
   
🚬    Bug-zõose
   
   
⚰    Soab kasebr
   
   
🪦    Yaooga yaooga
   
   
⚱    Kub bɩlg
   
   
🗿    Kug kug
   
   
🪧    Nota kaoosgo
   
   
🪪    Kugr yood
   
   
🏧    Kandr ati
   
   
🚮    Taar peesg n dɩk koeems
   
   
🚰    Dɩ dɩɩm
   
   
♿    Sɛɛg kõ-bugdg
   
   
🚹    Bark sẽn be
   
   
🚺    Bi-pugl
   
   
🚻    Sɛɛg n dɩk n yaam
   
   
🚼    Bi-rig
   
   
🚾    Koms koms
   
   
🛂    Neb sẽn teegd n ka tɛk
   
   
🛃    N ka n kẽ n ka ye
   
   
🛄    B sẽn tar b teed n wilg b naaga
   
   
🛅    B reegd n kell n dɩk a soaba
   
   
⚠    Kaoos bãngr
   
   
🚸    Kom-bõonego
   
   
⛔    B ra kẽ
   
   
🚫    B ra gɩdgd
   
   
🚳    Ra zok-b gãagdg ye
   
   
🚭    Gɩdg zug
   
   
🚯    Rig b taoore
   
   
🚱    Dɩ dɩ-noog
   
   
🚷    Gũus sore
   
   
📵    Ka falg pɛdg ye
   
   
🔞    Neb sẽn yʋʋm 18 n be
   
   
☢    Ra-kɩt n ka maandẽ n ka maandẽ
   
   
☣    Bõn-zɩɩb ka rũms ye
   
   
⬆    Dɩk b zug
   
   
↗    B pɩdg n tãag b zug
   
   
➡    B rɩtg wiis
   
   
↘    Teed pãng n na n dɩk a wiis
   
   
⬇    Teed pãng n be
   
   
↙    B dɩtg b goabga
   
   
⬅    B goabga tɩlg
   
   
↖    B tɩlg n dɩk b goabga
   
   
↕    Dɩk n dɩk n dɩk n
   
   
↔    B wiis b goabga
   
   
↩    B rɩtg tãb-biis
   
   
↪    B tãs b goabga
   
   
⤴    B rɩtg tãb-biis n dɩk n
   
   
⤵    Nin-tɩrg pãng n dɩk n be
   
   
🔃    Nug zut
   
   
🔄    Dɩldɩgdgr pidsa
   
   
🔙    B pɩdg n na n dɩk n yaoog
   
   
🔚    B pɩʋʋg n dɩk b wiis
   
   
🔛    A ra pake Dɩlwiis
   
   
🔜    B tãb n dɩk b sẽn ka n dɩk
   
   
🔝    B wiis n dɩk n dɩk n
   
   
🛐    Waoogr zĩiga
   
   
⚛    Rok-noogã
   
   
🕉    a a mi n ka mi
   
   
✡    A daviid ãdg
   
   
☸    Far bilf
   
   
☯    Zurẽ-kɩɩma
   
   
✝    Ladin sobga
   
   
☦    Orɛk sobra pika
   
   
☪    Kiuug
   
   
☮    Laafi noor
   
   
🕎    Kanri
   
   
🔯    Lumsa a yopoe
   
   
🪯    Karkpada
   
   
♈    Piis-biisã
   
   
♉    Pinoogã
   
   
♊    Koose
   
   
♋    Kasef
   
   
♌    D sẽn maana pelengdã
   
   
♍    Kõ-bi-pag yell
   
   
♎    Wumi.
   
   
♏    Yĩmgũgũgũgũgũgũgu
   
   
♐    Rakẽ nug n ka maandẽ
   
   
♑    کئرlzur n pidsd
   
   
♒    Bato zug
   
   
♓    Farimi
   
   
⛎    Waafa soaba
   
   
🔀    Dɩgl n dɩk nin-ludg n dɩt ne
   
   
🔁    Noor dɩgl dɩgl
   
   
🔂    Noor dɩgda bilfu
   
   
▶    Dɩgda dɩgl
   
   
⏩    Dɩgda dɩgl
   
   
⏭    B sẽn da be tẽngẽ b dɩgl wɩngr
   
   
⏯    B pɩɩ bɩ b nug nug n dɩk n ls
   
   
◀    B dɩgda bilf n dɩk n pidsa
   
   
⏪    N dɩk n dɩk n pidsa
   
   
⏮    B sẽn da tar b koɛɛg n dɩk b nugẽ
   
   
🔼    Dɩgl n dɩk b nugẽ
   
   
⏫    N dɩk n dɩk n pidsa
   
   
🔽    Dɩlbilf n dɩk n dɩk koom
   
   
⏬    N dɩk n dɩk n dɩk
   
   
⏸    B nug dɩgl n da pa rɩt b nug
   
   
⏹    Loogr dɩgl
   
   
⏺    Dɩgl dɩgl n dɩk n tar
   
   
⏏    B dɩgda b motg
   
   
🎦    Fim zaka
   
   
🔅    Dɩgda mogdg n dɩk n pidsa
   
   
🔆    Dɩgl dɩgl
   
   
📶    Nug koms
   
   
🛜    Ne pãng ne pãng ne pãng
   
   
📳    Ad-y sɛɛb sẽn ya rũms ning
   
   
📴    Falg sɛɛbã
   
   
   
♀    Pagba
   
   
♂    Nadg sẽn kɩt tɩ b kɩt
   
   
⚧    Rɩkdẽ rɩkdẽ
   
   
✖    Kʋɩls naab
   
   
➕    Rɩk n ka be
   
   
➖    Pãnga
   
   
➗    Welg n ka tɛka
   
   
🟰    Peebga peebga
   
   
♾    Bɩɩb tɛka
   
   
‼    Kamimi n tar
   
   
⁉    Kamimi pɩɩlgre
   
   
❓    Tãoosa maasmẽ
   
   
❔    Peelem pãng
   
   
❕    Kamimi peelse
   
   
❗    Kamimi naam
   
   
〰    Ko-wiis sẽn yɛs n põse
   
   
💱    Raood teeelg zugu
   
   
💲    Tɩlg tɩlg
   
   
⚕    Bɩ-nug reegre
   
   
♻    Reeg-rembo;
   
   
⚜    Sɩɩrg n dambame
   
   
🔱    Tɛgɛtse, a nub-fase
   
   
📛    B yʋʋra
   
   
🔰    Yapun sɛɛga remizẽ
   
   
⭕    Zĩiga sẽn da tar zĩiga
   
   
✅    Dɩgl dɩgl n dɩk n pids-a
   
   
☑    B ra teems n piiga n na n yɩ a teems
   
   
✔    B na n maand-a n ka tɛk n na n
   
   
❌    Pimakr
   
   
❎    Dɩgl dɩgl pidsa
   
   
➰    Sɛbri
   
   
➿    Sebr a yiibã
   
   
〽    Tɩlg n na n dɩk n dɩk n na n
   
   
✳    Yʋdg a nii
   
   
✴    Zĩiga wĩntoogo
   
   
❇    B yaoog n yaoog
   
   
©    Right teed
   
   
®    Kaood n be
   
   
™    Tɩrg reegre
   
   
#️⃣    B kos n yi
   
   
*️⃣    B ra kɛta
   
   
0️⃣    B kaoos a ye, a 0
   
   
1️⃣    B kɛ1
   
   
2️⃣    B kɛa 2
   
   
3️⃣    B kɛ3
   
   
4️⃣    B kaoos 4
   
   
5️⃣    B kɛta a 5
   
   
6️⃣    B kaoos a 6
   
   
7️⃣    B ka kɛa yopoe
   
   
8️⃣    B kɛta 8
   
   
9️⃣    B kaoos n ta 9
   
   
🔟    B zut kɛlle
   
   
🔠    Radtin sebr kirs
   
   
🔡    Radine kasebr
   
   
🔢    Kaseta wakat
   
   
🔣    Noor reeelle
   
   
🔤    Lamaic lamaal tɩrse
   
   
🅰    A komsa gãag-baasgo
   
   
🆎    B tɩrs tɩrs
   
   
🅱    B tɩrs tɩrs
   
   
🆑    Wakat dɩgl n dɩk n pidsa
   
   
🆒    Ko-dɩgdg dɩgdgr
   
   
🆓    Dɩgl dɩgl
   
   
ℹ    Koɛɛg koɛɛg
   
   
🆔    Dɩgl dɩgl koglg
   
   
Ⓜ    Molg pɩrg
   
   
🆕    Dɩgl dɩgl
   
   
🆖    Dɩgda nugẽ
   
   
🅾    Trũ yɩ wɩlga
   
   
🆗    Dɩgl dɩgl
   
   
🅿    Dɩgl dɩgl
   
   
🆘    Ss dɩgda
   
   
🆙    Yiki Dɩgl dɩgl
   
   
🆚    VS dɩgda
   
   
🈁    Dɩlwɩngr n dɩk a siiga dooga
   
   
🈂    Yajapz noor dɩgda
   
   
🈷    Nug kiuug dɩgl n dɩgl
   
   
🈶    Yapun goama pa dɩgl n dɩk n pids ye
   
   
🈯    Dɩlbilfu n dɩk bilfu
   
   
🉐    Yazapã dɩgl n dɩk ligr dɩgl
   
   
🈹    Dɩlbilf b sẽn tar n ka tɛka
   
   
🈚    B dɩgda bilf n dɩk b nugẽ
   
   
🈲    Bilf dɩgl n da kɩt n dɩk bilfu
   
   
🉑    B tõe n dɩk dɩgl
   
   
🈸    Dɩgda bilfu
   
   
🈴    Ad baasgo, ad dɩgdgr soons
   
   
🈳    Yapãng sẽn da pa dɩk dɩgl ye
   
   
㊗    Kom sẽn tũud-n-taaga
   
   
㊙    Zazat koglg dɩgl n da solg n
   
   
🈺    Yajap-a dɩgl n dɩk baoorẽ
   
   
🈵    Yaar ka tar dɩgl ye
   
   
🔴    Moomd nug
   
   
🟠    Bɩdgr n pɩdgd
   
   
🟡    Kɩt n ka be
   
   
🟢    Gũub koms
   
   
🔵    Moomd
   
   
🟣    Mo-miuug n molg n pidsa
   
   
🟤    Kab-bʋdg n dɩk n yɩ
   
   
⚫    Kɩt sobdo
   
   
⚪    Mo-bɩlg pãnga
   
   
🟥    D zut pãng
   
   
🟧    Mendr n ka bɩdg n ka tɛka
   
   
🟨    N be n fɩ
   
   
🟩    Pãnga teed
   
   
🟦    Nug buud n tãoosd n tãoosd


🟪    Nug sɛɛb nug n pidsa
   
   
🟫    Dubda fɩɩdg
   
   
⬛    Kudg n ka be
   
   
⬜    Pãn-peelga
   
   
◼    Nug n be n dɩk n be n dɩk n be
   
   
◻    Pãn-peelse peelse
   
   
◾    Nug sẽn ka be n dɩk n be n dɩk n be
   
   
◽    Pãn-peelg
   
   
▪    Nug sẽn be n dɩk n be n dɩk n be
   
   
▫    Pãn-peelg
   
   
🔶    Menes bʋdg kudg n yɩɩd bʋdg
   
   
🔷    Pidsa kudbr kudbr
   
   
🔸    Menes bʋdg n yɩɩd kudg
   
   
🔹    Pidsa kudbr kudbr
   
   
🔺    A aruangles n da tar n dɩk n dɩk n
   
   
🔻    A aruangles n dɩk n
   
   
💠    Noor sẽn tar noor n ka noor n tar noor
   
   
🔘    Dɩgda nus nus n dɩk
   
   
🔳    Dɩgl peelse
   
   
🔲    Dɩgl kodg nug jurg n kaabd
   
   
🏁    Peed wa n ka n be
   
   
🚩    A bilfu
   
   
🎌    Noor kosg
   
   
🏴    Mogr sobga
   
   
🏳    Mogr zug
   
   
🏳️‍🌈    Saam-sʋk sẽn ya a so-koglg
   
   
🏳️‍⚧️    Peelg ba a vĩas n maasd a pãnga
   
   
🏴‍☠️    Pipi yiiga
   
   
🇦🇨    B peees a aisansore n be n ka tɛk n be
   
   
🇦🇩    B peed wa n ka n be
   
   
🇦🇪    B ra pa tẽng ye: akhib pãpses n pa tẽng
   
   
🇦🇫    Fasgr n na n yɩ a peend
   
   
🇦🇬    Falem yĩns zugu, falsgu, falsgu,
   
   
🇦🇮    A peend wẽndanra
   
   
🇦🇱    Pãnga albania
   
   
🇦🇲    Peeniam armenisã
   
   
🇦🇴    A tees dĩndg n ka be goo
   
   
🇦🇶    Gɩdg n da kɩt n dɩk n ka tɛk
   
   
🇦🇷    Peed argentina argentina
   
   
🇦🇸    A togs a taamoa
   
   
🇦🇹    Peend fagdma
   
   
🇦🇺    B peed n zĩnd n zĩnd n sit n zĩnd
   
   
🇦🇼    Zuba n da ka tɛk peend tees ye
   
   
🇦🇽    Kɩt n da ket n ka peend n ka ye
   
   
🇦🇿    Kɩt bʋʋr
   
   
🇧🇦    Pembdo pembdo bosri pembdo teds sori n na n kos
   
   
🇧🇧    A bado n ka tɛk a peeb n ka tɛk
   
   
🇧🇩    Bõaragua tẽnga
   
   
🇧🇪    A belgium
   
   
🇧🇫    B peelg bukinarisi
   
   
🇧🇬    Zabr forgr
   
   
🇧🇭    Peed pãnga
   
   
🇧🇮    Peeniid burundi
   
   
🇧🇯    B peed bɛna
   
   
🇧🇱    Sã-barlemi n da kẽ n ka tɛk n ka tɛk n ka
   
   
🇧🇲    Yembr yʋk
   
   
🇧🇳    B peed n ka tɛk n
   
   
🇧🇴    Bolivia n da pees tedgenga
   
   
🇧🇶    B ka rat n dɩk a peed n ka tɛk a soab n
   
   
🇧🇷    Fags peed brazil
   
   
🇧🇸    B peed n ka tɛk n ka
   
   
🇧🇹    B ka zabd b peed ye
   
   
🇧🇻    B peend wa n dɩk a peend
   
   
🇧🇼    B peelg bairse
   
   
🇧🇾    Wẽndg wɩsg rosgo
   
   
🇧🇿    Pekop belize
   
   
🇨🇦    B peed kanada
   
   
🇨🇨    Mogr koskeret tẽns
   
   
🇨🇩    Congo n ya bugs n ya kugr n ya bugs
   
   
🇨🇫    Peeb fasg n pulic
   
   
🇨🇬    Congo pe-sɛt: bugs cherga
   
   
🇨🇭    B peeb fonisri
   
   
🇨🇮    Komble dĩivoire
   
   
🇨🇰    B fasd kɩɩk
   
   
🇨🇱    B peed sile
   
   
🇨🇲    Peen-bikeri b ka rat n be
   
   
🇨🇳    B peed tiina
   
   
🇨🇴    Columbia, columbia
   
   
🇨🇵    A febperye n da tẽed n pidsa tẽn-peelmẽ
   
   
🇨🇷    Yẽnda peur kosdar rika
   
   
🇨🇺    Kuba n ka n be n ka tɛka n ka tɛka
   
   
🇨🇻    Buddg fasdã
   
   
🇨🇼    B ka b peed kulaçe tẽns
   
   
🇨🇽    A vĩas socs n maasd n sobg
   
   
🇨🇾    B peed n kɩt n be n kɩt tɩ kugr
   
   
🇨🇿    Põor karet
   
   
🇩🇪    B sẽn da yɩ peed n ka n be n ka n be
   
   
🇩🇬    Goyipeelse
   
   
🇩🇯    A ka n dɩk a peed n ka tɛk n ka tɛk
   
   
🇩🇰    Fenk mark
   
   
🇩🇲    Fonisr dominime
   
   
🇩🇴    Fonisr fonisr yelle, dominican yelle
   
   
🇩🇿    B peed n so n dɩk n so n so n so
   
   
🇪🇦    B basd b wẽndã a melilira
   
   
🇪🇨    B peed n yaas a zut
   
   
🇪🇪    Peeniga yitoni
   
   
🇪🇬    B ka mi b peed n ka mi n
   
   
🇪🇭    B ka zabr peend fonishar
   
   
🇪🇷    Karetrea
   
   
🇪🇸    B peeniid fenisia
   
   
🇪🇹    Tiyodba b lɛɛg n ka tɛk
   
   
🇪🇺    A maasm a vĩm maasl a aliupa
   
   
🇫🇮    False fõgse
   
   
🇫🇯    Peed biiid
   
   
🇫🇰    Fakland koom
   
   
🇫🇲    A fenesia n nicaya
   
   
🇫🇴    Farit farit
   
   
🇫🇷    Fariz-zẽk n ka tɛk n ka tɛk n
   
   
🇬🇦    B ka pids a peed
   
   
🇬🇧    Kɛɛb fasglb n tãbs
   
   
🇬🇩    Gllennada
   
   
🇬🇪    Gɩdzi peor
   
   
🇬🇫    Falent falt a soab a multa
   
   
🇬🇬    A peend n ka n be n ka
   
   
🇬🇭    Peend gɩdga
   
   
🇬🇮    A makre teed bʋʋdo
   
   
🇬🇱    Dɩk peend zut n yaool n da wilg
   
   
🇬🇲    A magra komabi
   
   
🇬🇳    Poke bilf
   
   
🇬🇵    B peed pẽdg pẽdg buud bʋʋd
   
   
🇬🇶    Poke sɛɛg
   
   
🇬🇷    Grɛɛs peeb
   
   
🇬🇸    Goorg n da be n zab-zabriyimi n paas n zab-biis
   
   
🇬🇹    A teemma gutmalar (gutmala)
   
   
🇬🇺    B peed n da be n be
   
   
🇬🇼    Greta ziis
   
   
🇬🇾    Peend a tagra a soab n yaool n ka tɛk
   
   
🇭🇰    Tiina zut tẽns n yaool n koms b zut
   
   
🇭🇲    Dɩlmilka yaa bɛnaz tẽns
   
   
🇭🇳    B tigfagr tig
   
   
🇭🇷    Ad-y bat
   
   
🇭🇹    Buud sɛɛga
   
   
🇭🇺    Wẽnd-tãar hungary
   
   
🇮🇨    B peelbillit buud
   
   
🇮🇩    A far ka miniti; (b) buuda miniti;
   
   
🇮🇪    B yẽnda n gɩdgd n yɩ
   
   
🇮🇱    Israyɛl wẽndg n ka tɛk n ka tɛk n
   
   
🇮🇲    A peeb n da be n ka n be n ka tɛk n be n
   
   
🇮🇳    B ka n dɩk b peed n dɩk n
   
   
🇮🇴    Puk fagr n da kɩt tɩ f peed n da kɩt
   
   
🇮🇶    A yẽend glaq
   
   
🇮🇷    B ra yẽnda n tar peend n mi
   
   
🇮🇸    Wẽnd-sɛɛd nug be
   
   
🇮🇹    Wẽns peeb itare
   
   
🇯🇪    A maasl a vĩusem
   
   
🇯🇲    A yiir n dɩk n yiis sɛɛb sɛɛb
   
   
🇯🇴    A yordan n gãd a teed
   
   
🇯🇵    Zab fabg
   
   
🇰🇪    Pãng kenya
   
   
🇰🇬    Kirgistan n da yɩ peelg n ka tɛk n ka tɛk
   
   
🇰🇭    Pembono
   
   
🇰🇮    Kɩɩsbas n ka tɛk a peend ye
   
   
🇰🇲    Wẽndg dɩk n ka tɛk n ka tɛk
   
   
🇰🇳    Sãmanip-ivis n na n dɩk fenfs buud fãa
   
   
🇰🇵    Piiga zĩiga
   
   
🇰🇷    Gĩiid naong
   
   
🇰🇼    A wiis a peelg n ka tɛk ye
   
   
🇰🇾    B zĩiga manis
   
   
🇰🇿    Kazakstan n da ka zemsdẽ
   
   
🇱🇦    Laoks pooks
   
   
🇱🇧    Fonisẽ tãb-biis
   
   
🇱🇨    Sãyilli, siizi
   
   
🇱🇮    Wĩk teems sẽn na n kell n tees sore
   
   
🇱🇰    A sri lanka
   
   
🇱🇷    Pembler tags n ka be n ka tɛk
   
   
🇱🇸    Peeniisa falsos
   
   
🇱🇹    Litthuania buud fãa
   
   
🇱🇺    Peenisg lusenburg
   
   
🇱🇻    Bʋʋdo lambuvia
   
   
🇱🇾    Peelg ning n ka a soab n ka a soab
   
   
🇲🇦    B peed kɛɛd
   
   
🇲🇨    A togs a monako
   
   
🇲🇩    Wẽndg a moldowa
   
   
🇲🇪    B peend tãnga zugu
   
   
🇲🇫    Sãt martin
   
   
🇲🇬    A peed gɛdsgas;
   
   
🇲🇭    Goam fariga
   
   
🇲🇰    Masedoan goabg n da yɩ a makr
   
   
🇲🇱    B peg bilf
   
   
🇲🇲    Mshanmar n kẽ sɛɛdn n be n dɩk n be
   
   
🇲🇳    A fondr wa kudg n ka tɛk
   
   
🇲🇴    B yĩnga b peer bark n yaool n sobli
   
   
🇲🇵    Kɩt n da yɩ a makriam
   
   
🇲🇶    A mageniket tẽngẽ
   
   
🇲🇷    Zuristania
   
   
🇲🇸    Fontifit yʋtratiiti
   
   
🇲🇹    B wẽns n ka b sɛɛb n ka b sɛɛb n
   
   
🇲🇺    A zuk-zẽed sɛɛb
   
   
🇲🇻    B ra ka n dɩk b peeb n dɩk n be
   
   
🇲🇼    Wẽndr malawi
   
   
🇲🇽    Peeb fabg mexiki
   
   
🇲🇾    B peed magia
   
   
🇲🇿    Wẽndg sɛɛb mozambique
   
   
🇳🇦    B peed sɛɛb namial
   
   
🇳🇨    B nuga peed n dɩk n dɩk n
   
   
🇳🇪    B peed niger
   
   
🇳🇫    B wẽndg nookr tẽnga
   
   
🇳🇬    B pek-b nibili-geriga
   
   
🇳🇮    Ad nicaragua
   
   
🇳🇱    B peed dẽndg
   
   
🇳🇴    Norẽmbã
   
   
🇳🇵    Fenpal ned
   
   
🇳🇷    Naaumu
   
   
🇳🇺    Umbĩupi maasl
   
   
🇳🇿    B zerd nug nug zerlr
   
   
🇴🇲    Peend bɩ
   
   
🇵🇦    Peed wa n na n pa
   
   
🇵🇪    Peru per
   
   
🇵🇫    Fasense fasense polynesia
   
   
🇵🇬    B peed pazɛ neba pazɛ neba
   
   
🇵🇭    Filipine
   
   
🇵🇰    B peed pakistan


🇵🇱    Pãng tɛka
   
   
🇵🇲    Sãt pikr a boond
   
   
🇵🇳    Petelns tẽnga
   
   
🇵🇷    Puerto rico
   
   
🇵🇸    Peeb faro kɩtame – palesd kɩtame
   
   
🇵🇹    Tedrẽ pãdg
   
   
🇵🇼    Peed palo
   
   
🇵🇾    Baragu-baragu;
   
   
🇶🇦    Peelg kaarl
   
   
🇷🇪    A maartpi firestri n ket n tɩlgẽ
   
   
🇷🇴    Gĩiid buud romani
   
   
🇷🇸    Sɛɛb peelse
   
   
🇷🇺    Peed russe
   
   
🇷🇼    Rɩɩda zabdda
   
   
🇸🇦    Arab arab
   
   
🇸🇧    Pẽdg toromon tẽnga
   
   
🇸🇨    Yɛl n tees a tees n tees a to
   
   
🇸🇩    Sulsutãnsora
   
   
🇸🇪    Sweden peeb
   
   
🇸🇬    Puk b peelg zug pãnga
   
   
🇸🇭    Sãt herlena n da kẽ a peend
   
   
🇸🇮    Zabsynor peeb n ka tɛk a to
   
   
🇸🇯    B ra zabd b toog n ka b ye, b ra zabd b toog n ka b ye.
   
   
🇸🇰    A peeb kɛɛnga
   
   
🇸🇱    B wẽndg silaleón
   
   
🇸🇲    Sãt maralennof
   
   
🇸🇳    B ka b zĩigẽ
   
   
🇸🇴    B ka tar a peur soari n ka tɛka n ka tɛka
   
   
🇸🇷    Tagssume
   
   
🇸🇸    Sudan tẽnga tãb-sobend
   
   
🇸🇹    A yembr toyit põnsipe
   
   
🇸🇻    A salvador pãnga
   
   
🇸🇽    Sãt martin tẽnga
   
   
🇸🇾    Siri tẽng zug
   
   
🇸🇿    A vĩam a maastlin
   
   
🇹🇦    Fagdstan-dakulania
   
   
🇹🇨    B peed fenis-akos n da be n kos tẽns n da be n ka tɛk
   
   
🇹🇩    A chad a chad
   
   
🇹🇫    Pãng teed n da be rɩtg nug teed
   
   
🇹🇬    B peed n ka tɛk n
   
   
🇹🇭    Peend a tailand
   
   
🇹🇯    Tagstan n ka tɛk
   
   
🇹🇰    A peed n ka tɛk n ka tɛk
   
   
🇹🇱    Yʋʋr baasha
   
   
🇹🇲    A famstan pãng sɛtkuntan
   
   
🇹🇳    B peend bilf
   
   
🇹🇴    Peed sɛɛb n dɩk n be
   
   
🇹🇷    B peeb turki
   
   
🇹🇹    A ka tɛk a peed n ka tɛk a to
   
   
🇹🇻    Pãnga bilf tuvalu
   
   
🇹🇼    Tɩlg taille
   
   
🇹🇿    B peed tansania
   
   
🇺🇦    Gɩdgr sɛɛgr sɛɛgr
   
   
🇺🇬    Peend wa n dɩk n da be
   
   
🇺🇲    Pɩrg n be u.spɩrg n be
   
   
🇺🇳    A vĩuam maasm a maasl
   
   
🇺🇸    A peed n dɩk u.s.
   
   
🇺🇾    B peed ugutẽ
   
   
🇺🇿    Peedsa zaktan
   
   
🇻🇦    A vatiid n bool
   
   
🇻🇨    A sãt vincentr a grɛndrɛndr
   
   
🇻🇪    Venezue
   
   
🇻🇬    Viien kooma n viigi
   
   
🇻🇮    Viien kooma n viigi
   
   
🇻🇳    B peed zut
   
   
🇻🇺    Peagr yʋk a vanuatu
   
   
🇼🇫    B peeb yʋk b sẽn ya fass fotu
   
   
🇼🇸    A samot n da be n tãag n ka tɛk a to
   
   
🇽🇰    Peelse wʋsgo
   
   
🇾🇪    B yẽnda n dɩk noor
   
   
🇾🇹    A magtr n be n tãag n be
   
   
🇿🇦    Fasdẽ tãag
   
   
🇿🇲    Zambea peed
   
   
🇿🇼    A zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Enger zĩig n da sigl
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    B yẽnda n dɩ n sittitẽ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Wellems kugrHappy Learning from Sweasy26.com-team