Emoji Meaning in Nigerian Pidgin (Naijíriá Píjín) - Emoji List in Nigerian Pidgin (Naijá Pijin)

 

😀 Láfín Fes

 

😁 Bíg Laf Wit Wait Tit

 

😂 Fes Wit Laf and Tias Fọ Ai

 

😃 Láfín Fes Wé Gẹ́t Bíg Ai-dẹm

 

😄 Láfín Fés Wit Shaínín Ai

 

😅 Láfín Fes With Smọ́l Swẹt

 

😆 Láfín Fes Wit Klóz Ai

 

😇 Smaílín Fes With Raúnd Lait Fọ Hẹd

 

😈 Smaílín Fes Wit Tú Họn

 

😉 Fes Wé Klóz Wọ́n Ai

 

😊 Smaílín Fes Wit Shaínín Ai

 

😋 Fes Wé De Ẹnjọí Fud

 

😌 Fes Wé Riláks Wẹ́l

 

😍 Lafín Fes Wit Hat-ai-dẹm

 

😎 Smaílín Fes Wé Wiá Sọ́nshed

 

😏 Fes Wit Bẹn Bẹ́n Smail

 

😐 Plén Fes

 

😑 Fes Nọ́ Shó Ẹ́nítin Wé De Hápún To Am

 

😒 Fes Wé Nọ́ Dé Hapí

 

😓 Fes Wé De Swẹt An Nọ́ Dé Hapí Sám Sám

 

😔 Fes Wé Dé Tínk Díp Dip

 

😕 Fes Wé Nọ́ Nó Wétín I Go Du

 

😖 Fes Wé Nọ́ Sabí Wétín I Go Du

 

😗 Kísín Fes

 

😘 Maut Wé De Bló Kis

 

😙 Kísín Fes Wit Smaílín Ai

 

😚 Kísín Fes Wit Klóz Ai

 

😛 Fes Wit Tọng

 

😜 Wínkín Fes Wit Tọng

 

😝 Fes Klóz Ai Smọl De Luk

 

😞 Fes Wé Dẹm Dọ́n Disapọint

 

😟 Fes Wé Sọ́mtin De Wọ́ri

 

😠 Fes Wé De Vẹ́ks

 

😡 Fes Wé De Vẹ́ks Bád Bad

 

😢 Fes Wé De Krai

 

😣 Fes Wé Nọ́ De Táya

 

😤 Fes Wé Smok De Kọmọ́t Fọ Im Noz

 

😥 Nọ́ Dé Hapí Bọt Dọ́n Dé Hapí

 

😦 Fes Wé De Fraún Wit Ópún Maut

 

😧 Fes Wé Sọ́mtin De Pén Wẹ́l Wẹl

 

😨 Fes Wé Fia De Kach

 

😩 Fes Wé Dọ́n Táyá Wẹ́l Wẹl

 

😪 Fes Wé Slip De Kach

 

😫 Fes Wé Dọ́n Táya

 

😬 Ọ́glí Fes Wé Sọ́mtin De Pen 

 

😭 Fes Wé De Kraí Láud Laud

 

😮 Fes Wé Gẹt Ópún Maut

 

😯 Fes Wé Dé Kwáyẹt

 

😰 Fes Wé De Swẹt An Wé Sọ́mtin De Wọ́ri

 

😱 Fes Wé Fia Mék Am Shaút Laúd Laud

 

😲 Fes Wé Sọpraiz Fúl Am

 

😳 Rẹ́d Fes

 

😴 Fes Wé De Slip

 

😵 Fes Wé Wán Fent

 

😶 Fes Wé Nọ́ Gẹ́t Maut

 

😷 Fes Wé Wía Mẹ́díkál Mask

 

👽 Kríchọ Frọm Anọ́dá Wọld

 

Smaílín Fes

 

Fes Wé De Fraun

 

🤣 Bẹ́nd Hẹd Wọ́n Said De Laf

 

🙂 Smaílín Fes Wit Jẹ́ntúl Ai

 

🤗 Hand De Họ́l Fes

 

🤩 Láfín Fes Wit Sta Fọ Ai

 

🤔 Fes De Tink

 

🤨 Fes Wé Réz Ọ́p Aíbrau

 

🙄 Fes De Tọ́n Im Ai-dẹm

 

🤐 Zíp-Maut Fes

 

🤤 Fes Wé Salaíva De Kọmọ́t Fọ Maut

 

🙃 Ọ́psaíd-daún Fes

 

🤑 Mọní-Maút Fes

 

🙁 Fes Wé De Fraún Smọ́l Smọl

 

🤯 Hẹd Wé Wán Skáta

 

🤪 Fes De Mék Pẹ́sin Laf

 

🤬 Fes Wit Sain Fọ Maut

 

🤒 Fes Wit Tamómẹ́ta

 

🤕 Fés Wit Bándej Fọ Hẹd

 

🤢 Fes Wé Wán Vọmit

 

🤮 Fes Wé De Vọmit

 

🤧 Fes Wé De Sniz

 

🤠 Kaúbọi Hát Fes

 

🤡 Klaun Im Fes

 

🤥 Lai-laí Fes

 

🤫 Fes Pút Fínga Fọ Maut De Mék Shhhh

 

🤭 Fes Wit Hand Fọ Maut

 

🧐 Fes Wit Wọ́n Ai Aíglas

 

🤓 Tẹ́kíníkál Ẹ́spat Fes

 

🥰 Smailín Fes Wit Trí Hat

 

🥵 Họ́t Fes

 

🥶 Fes Wé Kold De Kach

 

🥳 Fes Wé Dé Fọ Patí

 

🥴 Dízí Fes

 

🥺 Fes Wé De Bẹ́g Fọ Sọ́mtin

 

🥱 Fes Wé De Yọn

 

🥲 Smaílín Fes Wit Tis Fọ Ai

 

🥸 Fes Wé Dẹm De Haid

 

😶‍🌫️ Pẹ́sin De Sí Pípul Fes Fọ Klaud

 

😮‍💨 Fes Wé De Brít Ea Kọmọt

 

😵‍💫 Fes Wé Ai De Tọ́n Raúnd An Raund

 

🫠 Fes Wé De Mẹ́lt Laik Ọ́yil

 

🫢 Fes Wé Gẹ́t Ópún Ai An Ték Hand Kọ́vá Maut

 

🫣 Fes Wé De Lúk Wit Wọ́n Ai

 

🫡 Fes Wé De Trowé Salut

 

🫥 Fes Wé Gẹ́t Dọt-dọt Lain

 

🫤 Fes Wé Gẹ́t Bẹn Bẹ́n Maut

 

🥹 Fes Wé De Hól Imsẹf Mék I Nọ́ Krai

 

👿 Fes Wé De Vẹks An Gẹt Tú Họn

 

🤖 Mashin Wé Rizẹ́mbúl Húmánbin

 

💩 Bíg Shit

 

👻 Gost

 

💀 Bon Bón Pát Ọf Hẹd


Bon Bón Pát Ọf Hẹd Wit Tú Krọ́s Bon-dẹm

 

👹 Ọ́glí Wíkẹ́d Fes

 

👺 Wíkẹ́d Bád Spírit

 

👾 Wíkẹ́d Kríchọ Frọm Anọ́dá Wọld


🙊 Mọnkí Wé Nọ́ Wán Tọ́k Bád Tin

 

🙉 Mọnkí Wé Nọ́ Wán Hiá Bád Tin

 

🙈 Mọnkí Wé Nọ́ Wán Sí Bád Tin


🙀 Kat Wé Dọ́n Táya

 

😿 Kat Wé De Krai

 

😾 Kat Wé Nọ́ Dé Hapí

 

😽 Kísín Kat

 

😼 Kat Wit Krúkẹ́d Smail Fọ Fes

 

😻 Láfín Kat Wit Hát Fọ Im Ai

 

😺 Kat Wé De Laf

 

😹 Láfín Kat Wit Tias Fọ Im Ai

 

😸 Láfín Kat Wit Smaílín Ai💘 Hat Wé Áro Dọ́n Chuk

 

💓 Hat Wé De Bit

 

💔 Hat Wé Dọ́n Brẹk

 

❤️‍🔥 Hat Wé De Bọ́n Wít Fáya

 

❤️‍🩹 To Ripiá Hat Wé Dọn Brẹk

 

💖 Hat Wé De Shaín Brait Wẹ́l Wẹl

 

💗 Hat Wé De Gro Bíkọs I Dé Hapí

 

💙 Blú Hat

 

💚 Grín Hat

 

💛 Yẹ́ló Hat

 

Rẹ́d Hat

 

🧡 Ọ́rénj Kọ́lọ Hat

 

💜 Pọ́pul Kọ́lọ Hat

 

🖤 Blák Hat

 

🤍 Waít Hat

 

🤎 Braún Hat

 

💝 Hat Wé Dẹm Taí Ríbọn

 

💞 Hat-dẹm Wé De Tọ́n Raúnd An Raund

 

💕 Tú Hat

 

💟 Hat Wé Dẹm Mék Am Mék I Lúk Fain

 

Hat Wé Dẹm Ték Mék Ẹsklaméshọ́n Mak

 

💌 Lọ́v Lẹ́ta

 

Hat-dẹm

 

💯 Skọ Wé Bi Wọ́n Họ́ndrẹ́d Pọínt


💣 Bọmb

 

💥 Jam


💫 Ai De Tọn Tọ́n Yu An Yu Wán Fọl


💦 Sọm Drọ́p Ọf Swẹt


💢 Vẹ́ks Sain

 

💤 Zzz

 

💨 To Ték Spid Rọn

 

💬 Mẹ́séj Blonbló Píkchọ

 

💭 Blonbló Píkchọ Abaut Tínkin

 

🗨 Lẹ́ft Hánd Saíd Mẹ́séj Blonbló Píkchọ

 

🗯 Raít Hánd Saíd Vẹks Blonbló Píkchọ

 

🕳 Hol

 

👁️‍🗨️ Ai Fọ Ínsaid Mẹ́séj Blonbló Píkchọ

 

👀 Ai-dẹm

 

👂 Ia

 

🦻 Ia Wit Sọ́mtin Wé De Hẹ́lẹ́p Pẹ́sin Mék I Hia

 

👃 Noz

 

👄 Maut

 

👅 Tọng

 

💋 Kis Mak

 

🫦 Pẹ́sin Wé De Baít Im Lip

 

💪 Hánd Mọ́zul Wé Bẹnd

 

👆 Bakhánd Niá-Tọ́mb-Fínga De Pọínt Ọp

 

👇 Bakhánd Niá-Tọ́mb-Fínga De Pọínt Daun

 

👈 Bakhánd Niá-Tọ́mb-Fínga De Pọínt Lẹft

 

👉 Bakhánd Niá-Tọ́mb-Fínga De Pọínt Rait

 

👊 Klózd Hand Wán Gív Pẹ́sin Blo

 

👋 Hand Wé De Wev

 

👌 OK Hand

 

👍 Tọ́mb Ọp

 

👎 Tọ́mb Daun

 

👏 Hand-dẹm Wé De Klap

 

👐 Ópún Hand-dẹm

 

Niá-Tọ́mb-Fínga De Pọínt Ọp

 

Réz Klózd Hand Ọp

 

Hand Wé Dẹm Réz Ọp

 

Víktri Hand

 

🙏 Hand-dẹm Wé Dẹm Fold

 

🤳 Sẹ́lfi

 

🖕 Mídúl Fínga

 

🤞 Krọ́s Fínga-dẹm

 

🖖 Vọ́lkán Salut

 

🤘 Họ́n Sain

 

🤏 Hand Wé De Pinch

 

🤌 To Pínch Fínga-dẹm Togẹ́da

 

🤙 Mék Yu Fón Mí Hand

 

🖐 Hand Wé Dẹm Sprẹ́d Di Fínga-dẹm

 

🤛 Klós Hand Wé De Fés Lẹft

 

🤜 Klózd Hand Wé De Fés Rait

 

🤚 Hand Im Bak Wé Dẹm Réz Ọp

 

🤟 A Lọ́v Yu Sain

 

🤲 Ópún Hand-dẹm Wé Dé Togẹ́da

 

🤝 Hándshek

 

🫱 Hand Wé De Pọínt Raít Said

 

🫲 Hand Wé De Pọínt Lẹ́ft Said

 

🫳 Hand Wé De Fés Daun

 

🫴 Hand Wé De Pọínt Ọp

 

🫰 Hand Wé Krọ́s Im Sẹ́kọ́n Fínga An Tọmb

 

🫶 Hát hand-dẹm

 

🫵 Sẹ́kọ́n Fínga De Pọínt Di Pẹ́sin Wé De Luk

 

👁 Ai

 

🧠 Bren

 

🫀 As Pẹ́sin Hat Bì

 

🫁 Lọngs

 

🦾 Atífíshál Hand

 

🦿 Atífíshál Lẹg

 

🦵 Lẹg

 

🦶 Daunlẹg

 

🦰 Rẹ́d Hea

 

🦱 Kọ́lí Hea

 

🦲 Bọld

 

🦳 Waít Hea

 

🦴 Bon

 

🦷 Tit

 

Hand Wé De Raít Sọ́mtin👦 Smọ́l Bọi

 

👧 Smọ́l Gẹl

 

👨 Man

 

👩 Wúman

 

💑 Tú Pípol Wit Hat

 

👩‍❤️‍👩 Tú Pípol Wit Hat: Wúman, Wúman

 

🧑‍🤝‍🧑 Pípul Wé Hól Hand

 

👭 Wímẹn Wé Hól Hand

 

👫 Wúman An Man Wé Hól Hand

 

👬 Man-dẹm Wé Hól Han

 

👪 Fámíli

 

👤 Dák Shép Ọf Ọ́p Pát Ọf Pẹ́sin Bọdí

 

👥 Dák Shép Ọf Ọ́p Pát Ọf Tú Pípul Bọdí

 

🚶 Pẹ́sin Wé De Waká

 

🚶‍♂️ Man Wé De Waká

 

🚶‍♀️ Wúman Wé De Waká

 

🏃 Pẹ́sin Wé De Rọn

 

🚴 Pẹ́sin Wé De Dú Raídín Baísíkul Spọt

 

🚴‍♂️ Man Wé De Raíd Baísíkul

 

🚴‍♀️ Wúman Wé De Raíd Baísíkul

 

🚵 Pẹ́sin Wé De Raíd Baísíkul Fọ Maúntin

 

🚵‍♂️ Man Wé De Raíd Baísíkul Fọ Maúntin

 

🚵‍♀️ Wúman De Raíd Baísíkul Fọ Maúntin

 

🏂 Pẹ́sin Wé De Raíd Wúdín-Bọd Ọn Tọ́p Sno

 

🏄 Pẹ́sin Wé De Raíd Wọtá Sọ́fín-Bọd

 

🏄‍♂️ Man Wé De Raíd Wọtá Sọ́fín-Bọd

 

🏄‍♀️ Wúman Wé De Raíd Wọtá Sọ́fín-Bọd

 

🙋 Pẹ́sin Wé De Réz Im Hand Ọp

 

🙋‍♂️ Man Wé De Réz Im Hand Ọp

 

🙋‍♀️ Wúman Wé De Réz Im Hand Ọp

 

🙌 Hand-dẹm Wé Dẹm Réz Ọp

 

🙆 Pẹ́sin Tẹk Hand De Shó Sé Na OK I Min

 

🙆‍♂️ Man Tẹk Hand De Shó Sé Na OK I Min

 

🙆‍♀️ Wúman Tẹk Hand De Shó Sé Na OK I Min

 

🙅 Pẹ́sin Wé Ték Hand De Shó Sé Na NO I Min

 

🙅‍♂️ Man Wé Ték Hand Shó Sé Na NO I Min

 

🙅‍♀️ Wúman Tẹk Hand De Shó Sé Na NO I Min

 

🙎 Pẹ́sin Wé De Mék Lọ́ng Fes

 

🙎‍♂️ Man Wé De Mék Lọ́ng Fes

 

🙎‍♀️ Wúman Wé De Mék Lọ́ng Fes

 

🙍 Pẹ́sin Wé Skwíz Fes

 

🙍‍♂️ Man Wé De Fraún Im Fes

 

🙍‍♀️ Wúman Wé De Fraún Im Fes

 

🙇 Pẹ́sin Wé De Baú Daun

 

🙇‍♂️ Man Wé De Baú Daun

 

🙇‍♀️ Wúman Wé De Baú Daun

 

💁 Pẹ́sin Wé De Shó Im Hand

 

💁‍♂️ Man De Tró Im Hand

 

💁‍♀️ Wúman De Tró Im Hand

 

👼 Bẹ́bí Énjẹl

 

👴 Óld Man

 

👵 Óld Wúman

 

🧓 Síniọ́ Pẹ́sin

 

🧑 Pẹ́sin

 

👱 Pẹ́sin Wé Gẹ́t Blọ́nd Hea

 

👱‍♂️ Man Wé Gẹ́t Blọ́nd Hea

 

👱‍♀️ Wúman Wé Gẹ́t Blọ́nd Hea

 

👰 Pẹ́sin Wé Wiá Vẹl

 

👰‍♂️ Man Wé Wiá Vẹl

 

👰‍♀️ Wúman Wé Wiá Vẹl

 

👯 Pípol Wé Wiá Tins Wé Rizẹ́mbúl Rábit Ia

 

👯‍♂️ Mẹn Wé Wiá Rábít Iá Kaín Tins

 

👯‍♀️ Wímẹn Wé Wiá Rábít Iá Kaín Tins

 

👸 Prínsẹs

 

👳 Pẹ́sin Wé Taí Hẹd-Tai Fọ Hẹd

 

👳‍♂️ Man Wé Taí Hẹd-Tai Fọ Hẹd

 

👳‍♀️ Wúman Wé Taí Hẹd-Tai Fọ Hẹd

 

👶 Taata

 

👮 Polís Ọ́físa

 

👮‍♂️ Man Polís Ọ́físa

 

👮‍♀️ Wúmán Polís Ọ́físa


💂 Gad


💂‍♂️ Mán Gad


💂‍♀️ Wúmán Gad

 

👷 Kọnstrọ́kshọ́n Wọ́ka 

 

👷‍♂️ Mán Kọnstrọ́kshọ́n Wọ́ka 

 

👷‍♀️ Wúmán Kọnstrọ́kshọ́n Wọ́ka 

 

👲 Pẹ́sin Wé Wiá Skọ́lkap

 

🎅 Sántá Klọz

 

💏 Kis

 

🧒 Smọ́l Pikin

 

🕵 Ditẹ́ktiv

 

🕵️‍♂️ Mán Ditẹ́ktiv

 

🕵️‍♀️ Wúmán Ditẹ́ktiv

 

🫅 Pẹ́sin Wé Wiá Kraun

 

🤴 Prins

 

🧕 Wúman Wé Taí Hẹdtai

 

🧔 Pẹ́sin Wé Gẹ́t Biabiá

 

🧔‍♂️ Man Wé Gẹ́t Biabiá

 

🧔‍♀️ Wúman Wé Gẹ́t Biabiá

 

🤵 Pẹ́sin Wé Wiá Tọksído


🤵‍♂️ Man Wé Wiá Tọksído


🤵‍♀️ Wúman Wé Wiá Tọksído


🤰 Wúman Wé Gẹ́t Bẹlẹ́


🫃 Man Wé Gẹ́t Bẹlẹ́


🫄 Pẹ́sin Wé Gẹ́t Bẹlẹ́

 

🤱 Wúman Wé De Gív Pikin Brẹst

 

🧑‍🍼 Pẹ́sin Wé De Gív Pikin Chọp


👨‍🍼 Man Wé De Gív Pikin Chọp


👩‍🍼 Wúman Wé De Gív Pikin Chọp


🤶 Misis Klọz

 

🧙 Majíshan

 

🧙‍♂️ Mán Majíshan

 

🧙‍♀️ Wúmán Majíshan

 

🧚 Spírit Wé Rizẹ́mbúl Taíní Húmánbin

 

🧚‍♂️ Bád Spírit Wé Rizẹ́mbúl Smọ́l Man

 

🧚‍♀️ Bád Spírit Wé Rizẹ́mbúl Smọ́l Wúmán

 

🧛 Vámpáya

 

🧛‍♂️ Mán Vámpáya

 

🧛‍♀️ Wúmán Vámpáya

 

🧜 Pẹ́sin Wé Bi Mamíwọtá

 

🧜‍♂️ Mán Mamíwọtá

 

🧜‍♀️ Wúmán Mamíwọtá

 

🧝 Ẹlf

 

🧝‍♂️ Mán Ẹlf

 

🧝‍♀️ Wúmán Ẹlf

 

🧞 Jiínii

 

🧞‍♂️ Mán Jiínii

 

🧞‍♀️ Wúmán Jiínii

 

🧟 Zombí

 

🧟‍♂️ Mán Zombí

 

🧟‍♀️ Wúmán Zombí

 

🧌 Sọ́mtin Wé Rizẹ́mbúl Ọ́glí Húmánbin

 

🤦 Pẹ́sin Wé Ték Wọ́n Hand Kọ́vá Im Fes

 

🤦‍♂️ Man Wé Ték Wọ́n Hand Kọ́vá Im Fes

 

🤦‍♀️ Wúman Ték Wọ́n Hand Kọ́vá Im Fes

 

🤷 Pẹ́sin Wé De Shrọ́g Im Shólda

 

🤷‍♂️ Man Wé De Shrọ́g Im Shólda

 

🤷‍♀️ Wúman Wé De Shrọ́g Im Shólda

 

🧑‍⚕️ Wọ́ka Fọ Wiá Dẹm De Lúk Áftá Sík Pípul

 

👨‍⚕️ Wọ́kman Fọ Wiá Dẹm De Lúk Áftá Sík Pípul

 

👩‍⚕️ Wúman Wé De Lúk Áftá Sík Pípul

 

🧑‍🎓 Stúdẹnt

 

👨‍🎓 Mán Stúdẹnt

 

👩‍🎓 Wúmán Stúdẹnt

 

🧑‍🏫 Tícha

 

👨‍🏫 Mán Tícha

 

👩‍🏫 Wúmán Tícha

 

🧑‍⚖️ Jọj

 

👨‍⚖️ Mán Jọj

 

👩‍⚖️ Wúmán Jọj

 

🧑‍🌾 Fáma

 

👨‍🌾 Mán Fáma

 

👩‍🌾 Wúmán Fáma

 

🧑‍🍳 Kuk

 

👨‍🍳 Mán Kuk

 

👩‍🍳 Wúmán Kuk

 

🧑‍🔧 Mẹkánik

 

👨‍🔧 Mán Mẹkánik

 

👩‍🔧 Wúmán Mẹkánik

 

🧑‍🏭 Fáktrí Wọ́ka

 

👨‍🏭 Mán Fáktrí Wọ́ka

 

👩‍🏭 Wúmán Fáktrí Wọ́ka

 

🧑‍💼 Ọ́fís Wọ́ka

 

👨‍💼 Mán Ọ́fís Wọ́ka

 

👩‍💼 Wúmán Ọ́fís Wọ́ka

 

🧑‍🔬 Sáyẹ́ns Ẹ́spat

 

👨‍🔬 Mán Sáyẹ́ns Ẹ́spat

 

👩‍🔬 Wúmán Sáyẹ́ns Ẹ́spat

 

🧑‍💻 Tẹknọ́lọ́jí Ẹ́spat

 

👨‍💻 Mán Tẹknọ́lọ́jí Ẹ́spat

 

👩‍💻 Wúman Tẹknọ́lọ́jí Ẹ́spat

 

🧑‍🎤 Sínga

 

👨‍🎤 Mán Sínga

 

👩‍🎤 Wúmán Sínga

 

🧑‍🎨 Átist

 

👨‍🎨 Mán Átist

 

👩‍🎨 Wúmán Átist

 

🧑‍✈️ Paílọt

 

👨‍✈️ Mán Paílọt

 

👩‍✈️ Wúmán Paílọt

 

🧑‍🚀 Ástrọ́nọt

 

👨‍🚀 Mán Ástrọ́nọt

 

👩‍🚀 Wúmán Ástrọ́nọt

 

🧑‍🚒 Fáyáfaíta

 

👨‍🚒 Mán Fáyáfaíta

 

👩‍🚒 Wúmán Fáyáfaíta

 

👨‍🦰 Man: Rẹ́d Hea

 

👩‍🦰 Wúman: Rẹ́d Hea

 

🕺 Man Wé De Dans

 

💃 Wúman Wé De Dans

 

🧖 Pẹ́sin Ínsaíd Họt Wọtá Smók Rum

 

🧖‍♂️ Man Wé Dé Ínsaíd Họt Wọtá Smók Rum

 

🧖‍♀️ Wúman Wé Dé Ínsaíd Họt Wọtá Smók Rum

 

🧗 Pẹ́sin Wé De Klaimb

 

🧗‍♂️ Man Wé De Klaimb

 

🧗‍♀️ Wúman Wé De Klaimb

 

🧘 Pẹ́sin Wé Sidọ́n Fọ Graun Fọ Lótús Wè

 

🧘‍♂️ Man Wé Sidọ́n Fọ Graun Fọ Lótús Wè

 

🧘‍♀️ Wúman Sidọ́n Fọ Graun Fọ Lótús Wè

 

🛌 Pẹ́sin Wé De Slip

 

🕴 Pẹ́sin Wé Wiá Sút-An-Sut An De Flót Fọ Ea

 

🗣 Hẹd Wé De Tọk

 

🤺 Pẹ́sin Wé Hól Sọd De Ple

 

🏌 Pẹ́sin Wé De Plé Gọlf

 

🏌️‍♂️ Man Wé De Plé Gọlf

 

🏌️‍♀️ Wúman Wé De Plé Gọlf

 

🏋 Pẹ́sin Wé De Kárí Ọ́p Hẹ́ví Tins

 

🏋️‍♂️ Man Wé De Kárí Ọ́p Hẹ́ví Tins

 

🏋️‍♀️ Wúman Wé De Kárí Ọ́p Hẹ́ví Tins

 

🤸 Pẹ́sin Wé De Dú Kátwil

 

🤸‍♂️ Man Wé De Dú Kátwil

 

🤸‍♀️ Wúman Wé De Dú Kátwil

 

🤼 Pípul Wé De Rẹ́sul

 

🤼‍♂️ Mẹn Wé De Rẹ́sul

 

🤼‍♀️ Wímẹn Wé De Rẹ́sul

 

🤽 Pẹ́sin Wé De Plé Wọ́tá Poló

 

🤽‍♂️ Man Wé De Plé Wọ́tá Poló

 

🤽‍♀️ Wúman Wé De Plé Wọ́tá Poló

 

🤾 Pẹ́sin Wé De Plé Hándbọl

 

🤾‍♂️ Man Wé De Plé Hándbọl

 

🤾‍♀️ Wúman Wé De Plé Hándbọl

 

🤹 Pẹ́sin Wé De Jọ́gúl Bọl-dẹm

 

🤹‍♂️ Man Wé De Jọ́gúl Bọl-Dẹm

 

🤹‍♀️ Wúman Wé De Jọ́gúl Bọl-Dẹm

 

🦸 Supahíro

 

🦹 Wíkẹ́d Krímínal

 

🧏 Pẹ́sin Wé Nọ́ Fít Hia

 

🧏‍♂️ Man Wé Nọ́ Fít Hia

 

🧏‍♀️ Wúman Wé Nọ́ Fít Hia

 

🧍 Pẹ́sín Wé De Stánd Ọp

 

🧍‍♂️ Man Wé De Stánd Ọp

 

🧍‍♀️ Wúman Wé De Stánd Ọp

 

🧎 Pẹ́sin Wé Níl Daun

 

🧎‍♂️ Man Wé Níl Daun

 

🧎‍♀️ Wúman Wé Níl Daun

 

🧑‍🦯 Pẹ́sin Wit Waít Wọkín-Stik

 

👨‍🦯 Man Wit Waít Wọkín-Stik

 

👩‍🦯 Wúman Wit Waít Wọkín-Stik

 

🧑‍🦼 Pẹ́sin Wé Dé Fọ Wílchia Wé Gẹ́t Ẹ́njin

 

👨‍🦼 Man Wé Dé Fọ Wílchia Wé Gẹ́t Ẹ́njin

 

👩‍🦼 Wúman Wé Dé Fọ Wílchia Wé Gẹ́t Ẹ́njin

 

🧑‍🦽 Pẹ́sin Wé Dé Fọ Wílchia Wé Nọ́ Gẹ́t Ẹ́njin

 

👨‍🦽 Man Wé Dé Fọ Wílchia Wé Nọ́ Gẹ́t Ẹ́njin

 

👩‍🦽 Wúman Wé Dé Fọ Wílchia Wé Nọ́ Gẹ́t Ẹ́njin

 

🥷 Nínja

 

🫂 Pípul Wé Hól Ích Ọ́da Tait

 

🧑‍🎄 Mx Klọz👣 Fútmak-dẹm


🐳 Weil Wé De Bló Wọtá

 

🐬 Dọ́lfin

 

🐫 Kámẹl Wé Gẹ́t Tú Họ́nchbak

 

🐪 Kámẹl

 

🐩 Púdul

 

🐧 Pẹ́ngwin

 

🐦 Bẹd

 

🐥 Chíkin Pikin Wé De Fés Frọnt

 

🐤 Chíkin Pikin

 

🐣 Chíkin Pikin Wé De Kọmọ́t Frọm Ínsaíd Ẹg

 

🐢 Tọ́tul

 

🐡 Blófish

 

🐠 Họ́t Ríjọ́n Fish

 

🐟 Fish

 

🐚 Snel Shẹl

 

🐙 Wọ́n Ánímal Wé De Lív Fọ Wọtá An Wé Im Nem Na "Ọ́ktọ́pọs"

 

🐘 Ẹ́lẹ́fant

 

🐗 Búsh Pig

 

🐖 Pig

 

🐕 Dọg

 

🐔 Chíkin

 

🐓 Machọ́ Mán Chíkin

 

🐒 Mọnkí

 

🐑 Wuman Ship

 

🐐 Got

 

🐏 Ram

 

🐎 Họs

 

🐍 Snek

 

🐋 Wọ́n Bíg Ánímal Wé De Lív Fọ Wọtá An Wé Im Nem na "Weil"

 

🐊 Krókodail

 

🐈 Kat

 

🐇 Rábit

 

🐆 Liópad

 

🐅 Taíga

 

🐄 Kau

 

🐃 Wọ́ta Búfálo

 

🐂 Mán-Kau

 

🐁 Maus

 

🐀 Rat

 

🐼 Pánda

 

🐻 Bẹ́a

 

🐺 Wulf

 

🐹 Bíg Rat Wé Im Nem Na Hámsta

 

🐸 Frọg

 

🐷 Pig Fes

 

🐶 Dọg Fes

 

🐵 Monkí Fes

 

🐴 Họ́s Fes

 

🐱 Kat Fes

 

🐰 Rábit Fes

 

🐯 Taíga Fes

 

🐮 Kau Fes

 

🐭 Maus Fes

 

🐨 Kọála


🦍 Goríla

 

🦊 Fọks

 

🦁 Láyọn

 

🦄 Yúnikọn

 

🦓 Zẹbra

 

🦌 Dia

 

🦒 Jiraf

 

🦏 Raínósẹ́rọs

 

🐿 Wọ́n Skwírẹl Wé Im Nem Na Chípmọnk

 

🦔 Hẹ́jhọg

 

🦇 Bat

 

🦃 Tọkí

 

🕊 Dov

 

🦅 Ígul

 

🦆 Dọk

 

🦉 Aul

 

🦎 Lízad

 

🐉 Bíg Wíkẹ́d Anímọl Wé Im Nem Na Drágọn

 

🐲 Drágọn Fes

 

🦕 Sórópọd

 

🦖 T-Rẹks

 

🦈 Shak

 

🦀 Krab

 

🦐 Shrimp

 

🦑 Skwid

 

🐌 Snel

 

🐛 Smọ́l Ínsẹkt

 

🐜 Ant

 

🐝 Họ́nibii

 

🐞 Ledi Bítul

 

🦋 Bọtaflai

 

🦗 Kríkẹt

 

🕷 Spaída

 

🕸 Spaídá Wẹb

 

🦂 Skọ́piọn

 

🦝 Rakun

 

🦙 Láma

 

🦛 Hípopotámọs

 

🦘 Kángaruu

 

🦡 Wọ́n Anímọl Wé Im Nem Na Bája

 

🦢 Bẹd Wé Im Nem Na Swan

 

🦚 Píkọk

 

🦜 Párọt

 

🦞 Lọ́bsta

 

🦟 Mọskíto

 

🦠 Maíkrob

 

🦧 Ọrángutang

 

🦮 Gaíd Dọg

 

🐕‍🦺 Dọg Wé De Hẹ́lẹ́p Sík Pípul

 

🦥 Lézí Animọl Wé Im Nem Na Slot

 

🦦 Wọ́n Anọmọl Wé Im Nem Na Ọ́ta

 

🦨 Skọnk

 

🦩 Flamíngo

 

🐈‍⬛ Blák Kat

 

🦬 Baísọn

 

🦣 Mámọt

 

🦫 Wọ́n Anọmọl Wé Im Nem Na Bíva

 

🐻‍❄ Pólá Bẹ́a

 

🦤 Dódo

 

🦭 Wọtá Anímọl Wé Im Nem Na Siil

 

🪲 Bítul

 

🪳 Kókroch

 

🪰 Flai

 

🪱 Wọm

 

🪶 Fẹ́da

 

🪸 Wọ́n Tin Wé De Fọ́m Fọ Bọtọ́m Ọf Díp Wọtá An Wé Im Nem Na "Kọ́ral"

 

🐽 Píg Noz

 

🌱 Yọ́ng Plant

 

🌲 Ẹvagrín Tri

 

🌳 Tri Wé Gẹ́t Plẹ́ntí Líf

 

🌴 Pám Tri

 

🌵 Káktọ́s Plant

 

🌷 Túlip

 

🌸 Chẹ́rí Fláwa

 

🌹 Roz

 

🌺 Haibískọs

 

🌻 Sọ́nfláwa

 

🌼 Faín Fláwa

 

🌾 Rais Bọ́ndul

 

🌿 Hab Plant Wé De Mék Fud Swit

 

🍀 Fọ́ Líf Klóva

 

🍁 Mápúl Tri Lif

 

🍂 Lif Wé Fọ́l Fọ Graund

 

🍃 Lif Wé Wind De Blo

 

🍄 Mọ́shrum

 

💐 Bọ́nch Ọf Fláwa

 

💮 Waít Fláwa

 

🪴 Plant Ínsaíd Pọt

 

🪷 Lótús Fláwa

 

🪹 Ẹ́mtí Nẹst

 

🪺 Nẹst Wit Ẹg🍇 Grep-dẹm

 

🍈 Mẹ́lọn

 

🍉 Wọ́tamẹ́lọn

 

🍊 Tanjẹrin

 

🍋 Lẹ́mọn

 

🍌 Banána

 

🍍 Painápul

 

🍎 Rẹ́d Ápul

 

🍏 Grín Ápul

 

🍐 Pia

 

🍑 Pich

 

🍒 Chẹ́ri-dẹm

 

🍓 Strọ́bẹ́ri

 

🫐 Blúbẹ́ri-dẹm

 

🫑 Bẹ́l Pẹ́pe

 

🫒 Óliv

 

🍆 Ẹ́gplant

 

🍅 Tomáto

 

🥝 Kíwí Frut

 

🥥 Kokonọt

 

🥑 Ávokádo Pia

 

🥭 Mángo

 

🥔 Potéto

 

🥕 Kárọt

 

🌶 Họ́t Pẹ́pẹ

 

🥒 Kọkúmba

 

🥬 Grín Lif

 

🥦 Brọ́kọ́li

 

🥜 Granọt

 

🫘 Bins

 

🧄 Gálik

 

🧅 Ọ́niọn


🌽 Kọn


🍄 Mọ́shrum

 

🌰 Chẹ́stnọt🍔 Hámbọ́ga

 

🍕 Píza

 

🍖 Mit Ọn Tọ́p Bon

 

🍗 Póltrí Lẹg

 

🍙 Raís Bọl

 

🍚 Rais Wé Dẹm Dọ́n Kuk

 

🍛 Kọrí Rais

 

🍜 Họ́t Ból Ọf Fúd

 

🍝 Spagẹ́ti

 

🍞 Brẹd

 

🍟 Potétó Chips

 

🍠 Swít Potéto Wé Dẹm Rost

 

🍡 Dángó

 

🍢 Ódẹn

 

🍣 Súshi

 

🍤 Fraíd Shrimp

 

🍥 Físh Kek Wit Sẹ́kul

 

🍦 Sọ́ft Aís Krim

 

🍧 Ais Wé Dẹm Dọ́n Shev

 

🍨 Aís Krim

 

🍩 Dónọt

 

🍪 Kúki

 

🍫 Ckọ́kọ́lét Stik

 

🍬 Kándi

 

🍭 Lọ́lipọp

 

🍮 Kọ́stád

 

🍯 Họ́ni Pọt

 

🍰 Shọ́tkek

 

🍱 Bẹ́nto Bọks

 

🍲 Pọ́t Ọf Fud

 

🍳 Kúk

 

🎂 Bátdé Kek🍵 Tíkọp Wé Nọ́ Gẹ́t Hand


🍶 Sáki

 

🍷 Waín Glas

 

🍸 Kọ́ktél Glas

 

🍹 Họ́t Ríjọn Drink

 

🍺 Biá Kọp

 

🍻 Klínkín Biá Kọp-dẹm

 

🍼 Fidín Bọ́tul

 

🚰 Klín Wọtá

 

Drink Wé Dé Họt

 

🫖 Típọt

 

🧋 Bọ́búl Tii

 

🥐 Kroásant

 

🥖 Bagẹt Brẹd

 

🥨 Prẹ́tzẹl

 

🥯 Bégul

 

🥞 Pankek

 

🧀 Chíz Wẹj

 

🥩 Pís Ọf Mit

 

🥓 Békọn

 

🌭 Họ́t Dọg

 

🥪 Sándwich

 

🫓 Flátbrẹd

 

🫔 Tamálẹ

 

🫕 Fọ́ndu

 

🌮 Táko

 

🌯 Buríto

 

🥙 Flátbrẹd wit ọ́dá fud ínsaid

 

🥚 Ẹg

 

🥘 Pọt Wé Nọ́ Dip

 

🥣 Díp-plet Wit Spun

 

🥗 Grín Salad

 

🍿 Pọ́pkọn

 

🧂 Sọlt

 

🥫 Kán Fud

 

🍘 Raís Krákas

 

🥮 Mún Kek

 

🥟 Dọ́mplin

 

🥠 Fọtiún Kúki

 

🥡 Tékaút Bọks

 

🧁 Kọ́pkek

 

🥧 Pai

 

🥛 Glás Ọf Mílik

 

🍾 Bọ́tul Wit Kọk

 

🥂 Klínkín Glas-dẹm

 

🥃 Tọ́mbla

 

🫗 To Pọọ́ Líkwid

 

🥤 Kọp Wit Strọ

 

🧇 Wáful

 

🧆 Faláfẹl

 

🦪 Ọísta

 

🧈 Bọ́ta

 

🧃 Drínk Bọks

 

🧉 Matẹẹ

 

🧊 Ais


🔪 Kíchín Naif


🍴 Fọ́k An Naif


🥢 Chọpstik-dẹm

 

🍽 Fọk An Naif Wit Plet

 

🥄 Spun

 

🫙 Bọ́tul Wé Im Nem Na "Jaa"

 

🏺 Ámfora🌍 Raúnd Wọ́ld Map Wẹ De Shó Yúrop-Áfrika

 

🌎 Raúnd Wọ́ld Map Wé De Shó Amẹ́ríkas

 

🌏 Raúnd Wọ́ld Map Wé De Shó Éshia-Ọstrélia

 

🌐 Raúnd Wọ́ld Map Wit Mẹrídían Lain-dẹm🗺 Wọ́ld Map


🗾 Japán Map


🧭 Kọ́mpas To Ték Nó Dairẹ́kshọn


🏔 Maúntin Wé Sno Kọ́vá Di Tọp

 

🏕 Kamp

 

🏖 Bich Wit Ọ́mbrẹ́la

 

🏜 Dẹ́zat

 

🏝 Dẹ́zát Aíland

 

🏞 Náshọ́nál Pak


🏠 Haus

 

🏡 Haus Wit Gádin

 

🏢 Ọ́fís Bíldin

 

🏤 Póst Ọ́fis

 

🏥 Họ́spítal

 

🏨 Họtẹl

 

🏩 Lọ́v Họtẹl

 

🏪 Smọ́l Stọ Wé De Sẹ́l Dífrẹ́n Dífrẹ́n Tins

 

🏫 Skul

 

🏬 Bíg Stọ Wé De Sẹ́l Plẹ́ntí Dífrẹ́n Dífrẹ́n Tins

 

🏭 Fáktri

 

🏰 Bíg Strọ́ng Bíldin

 

Shínto Shrine: Wọ́n Ọf Japán Rílíjọn Jujú Haus

 

💒 Márej

 

🏟 Stádiọm

 

🏛 Óldín Taím Bíldin

 

🏗 Bíldín Kọnstrọ́kshọn

 

🏘 Haus-dẹm

 

🏙 Taun Píkchọ́

 

🏚 Haus Wé Dé Fọ Bád Kọndíshọn

 

🧱 Brík

 

🪨 Rọk

 

🪵 Wud

 

🛖 Họt

 

Chọch


🕍 Juu Pípul Dẹm Preya Haus

 

🕌 Mọsk

 

🕋 Kaaba

 

🛕 Híndú Tẹ́mpul


🗼 Tókyo Tọ́wa


🏣 Japán Póst Ọ́fis🏯 Japán Bíg Strọ́ng Bíldin


🏦 Bank


🗽 Státiú Ọf Líbáti


🌁 Tík Klaud Wé Nọ́ De Grí Pẹ́sin Sí Rod Wẹl

 

🌄 Sọn As I De Kọmọ́t Ọn Tọ́p Maúntin

 

🌅 Di Taim Wé Sọn De Kọmọt

 

🌇 Sọn Dọ́n De Gò

 

🌈 Rénbo

 

🌊 Wọtá Wev

 

🌋 Volkáno

 

🌌 Mílkí Wè


Họt Wọtá Wé De Kọmọ́t Frọm Ínsaíd Graun


🎠 Hápí-Gó-Raúnd Họs

 

🛝 Slaíd Ple Plé Graund

 

🎡 Fẹ́rís Wiil

 

🎢 Rólá Kósta💈 Bába Pol


🎪 Sẹkọ́s Tẹnt


🚀 Rọ́kẹt

 

🚁 Hẹlikọ́pta

 

🚂 Lokomótív Tren

 

🚃 Relwé Móto

 

🚄 Haí-spíd Tren

 

🚅 Búlẹ́t Tren

 

🚆 Tren

 

🚇 Mẹ́tro

 

🚈 Laít Rel

 

🚉 Stéshọn

 

🚊 Tram

 

🚋 Trám Kaa

 

🚌 Bọs

 

🚍 Bọs Wé De Kọ́m Wiá Yu Dè

 

🚎 Trọlíbọs

 

🚏 Bọ́s Stọp

 

🚐 Míníbọs

 

🚑 Ámbúlans

 

🚒 Fáyá Ẹ́njin

 

🚓 Polís Móto

 

🚔 Polís Móto Wé De Kọ́m Wiá Yu Dè

 

🚕 Taksí

 

🚖 Taksí Wé De Kọ́m Wiá Yu Dè

 

🚗 Móto

 

🚘 Móto Wé De Kọ́m Wiá Yu Dè

 

🚙 Spọ́t Yutílítí Móto

 

🛻 Píkọ́p

 

🚚 Móto Wé De Kárí Tins To Kọ́stọ́ma-dẹm

 

🚛 Tréla

 

🚜 Tráktọ

 

🚝 Mónórel

 

🚞 Maúntín Relwè

 

🚟 Hángín Rélwè

 

🚠 Maúntín Kébulwè

 

🚡 Eriál Trámwè

 

🚢 Ship

 

🚤 Spídbot

 

🚥 Flát-an-Lẹ́vúl Tráfík Lait

 

🚦 Tráfík Lait Wé Dé Stret Frọm Ọ́p Rích Daun

 

🚧 Kọnstrọ́kshọn

 

🚨 Polís Kaa Lait

 

🚲 Baísíkul

 

🛴 Kík Skúta

 

🛵 Skúta Motosaíkul

 

🛣 Ẹ́sprẹs

 

🛤 Relwé Lain

 

🛑 Stọ́p Sain


Nọ́ Ẹ́nta


Fẹ́ri

 

Sélbot

 

🛶 Kenú

 

🛳 Pásínjá Ship

 

🛥 Moto Bot

 

Eáplen

 

🛩 Smọ́l Eáplen

 

🛫 Eáplen As I De Lív Eápọt

 

🛬 Eáplen Wé De Araív Fọ Eápọt

 

🛰 Sátẹ́lait

 

🛸 Fláyín Sọ́sa

 

🏎 Móto Wé Bi Fọ Résín Kọmpitíshọn

 

🏍 Motosaíkul

 

🛹 Skétbọd

 

🛼 Rólá Sket

 

🛢 Ọ́yil Drọm


Fúẹl Pọmp


🛞 Wiil

 

🛟 Ríng Bọi: Raúnd Sọ́mtin Wé De Flót Ọn Tọ́p Bíg-Díp-Wọta Ọ Riva To Mák Dénjárọ́s Ples-dẹm


Hẹ́ví Áyọn Wé De Hól Ship Fọ Wọ́n Ples


🦽 Wílchia Wé Nọ́ Gẹ́t Ẹ́njin

 

🦼 Wílchia Wé Gẹ́t Ẹ́njin

 

🛺 Kẹkẹ́ Napẹp

 

🪂 Páráshut


🛎 Bẹ́lhọ́p Bẹl

🧳 Lọ́gej🕐 Wọ́n O’klọk

 

🕑 Tuú O’klọk

 

🕒 Tírí O’klọk

 

🕓 Fọ́ O’klọk

 

🕔 Faíf O’klọk

 

🕕 Síks O’klọk

 

🕖 Sẹ́vún O’klọk

 

🕗 Ẹ́t O’klọk

 

🕘 Naín O’klọk

 

🕙 Tẹ́n O’klọk

 

🕚 Ilẹ́vún O’klọk

 

🕛 Twẹ́lf O’klọk

 

🕜 Wọ́n-Táti

 

🕝 Tuú-Táti

 

🕞 Tírí-Táti

 

🕟 Fọọ́-Táti

 

🕠 Faíf-Táti

 

🕡 Síks-Táti

 

🕢 Sẹ́vún-Táti

 

🕣 Ẹ́t-Táti

 

🕤 Naín-Táti

 

🕥 Tẹ́n-Táti

 

🕦 Ilẹ́vún-Táti

 

🕧 Twẹ́lf-Táti


Áwaglás Sand Dọ́n Fló Fínish

 

Áwaglás Sand Nẹ́vá Fló Fínish

 

Wọch

 

Alám Klọk

 

Stọ́pwọch

 

Taímá Klọk

 

🕰 Mántulpís Klọk


🌑 Níu Mun

 

🌒 Mun Im Braít Pat Jọ́s Stát To Bíg Mọọ́ Mọọ

 

🌓 Mún Im Fẹ́st Kwọ́ta

 

🌔 Mun Braít Pat Bíg Pás Háf Di Mun

 

🌕 Fúl Mun

 

🌖 Mun Dọ́n Stát To Go

 

🌗 Mun Im Lást Kwọ́ta

 

🌘 Mun Dọ́n De Niálí Gó Fínish

 

🌙 Krísẹ́nt Mun

 

🌚 Niú Mún Fes

 

🌛 Fẹ́st Kwọ́ta Mún Fes

 

🌜 Lást Kwọ́ta Mún Fes

 

🌝 Fúl Mun Fes

 

🌞 Sọn Wit Fes

 

🪐 Plánẹt Wé Ring-dẹm Sọraund


🌟 Shaínín Sta


Sta


🌠 Shútín Sta


🌤 Sọn Bihaínd Smọl Klaud

 

🌥 Sọn Bihaínd Bíg Klaud

 

🌦 Sọn Bihaínd Klaud Wé De Bríng Ren

 

🌧 Klaud Wit Ren

 

🌨 Klaud Wit Sno

 

🌩 Klaud Wit Laítnin

 

🌪 Tọnádo

 

🌫 Fọg

 

🌬 Wínd Fes


Haí Vóltéj Ẹlẹ́trik


🌂 Klóz Ọ́mbrẹ́la


Ọ́mbrẹ́la Ọn Tọ́p Graund


Ọ́mbrẹ́la


Ọ́mbrẹ́la Wé Rén Drọp-dẹm Dé Ọn Tọp


Klaud


Sọn Bihaínd Klaud


🌀 Saiklon


Snóman


Snóman Wé Sno Nọ́ Dé Ọn Tọ́p Am


Smọ́l Ais Wé Fọ́l Frọm Skai As Sno


💧 Smọ́l Drọ́p Ọf Líkwid


🔥 Fáya


Kọ́mẹt🎃 Jak-O-Lántan


🎄 Krísmás Trii


🎆 Fáyáwọks

 

🎇 Spákla

 

🎈 Balun

 

🎉 Pátí Pọ́pa

 

🎊 Kọnfẹ́ti Bọl


🎋 Tanábátá Tri

 

🎌 Flag-dẹm Wé Krọ́s Ích Ọ́da

 

🎍 Paín Dẹkọréshọn

 

🎎 Japán Dọlbebí-dẹm

 

🎏 Kárp Físh Stríma

 

🎑 Fẹ́stival Wé Japán Pípol De Ték Ọ́nọ́ Mun

 

🎴 Fláwá Pléyín Kad-dẹm🧧 Rẹ́d Ẹnvẹ́lop


🎀 Ríbọn


🎁 Gift Wé Dẹm Ráp Wit Sọ́mtin


🎗 Ríbọn To Ték Shó Sọpọt Fọ Sọ́mtin Ọ Grup


🎫 Tíkẹt

 

🎟 Tíkẹt-dẹm To Gẹ́t Rait To Ẹ́ntá Sọm Ples🎖 Mílítrí Mẹ́dal

 

🏅 Spọ́ts Mẹ́dal

 

🥇 1st Plés Mẹ́dal

 

🥈 2nd Plés Mẹ́dal

 

🥉 3rd Plés Mẹ́dal

 

🏏 Kríkẹ́t Gem

 

🏑 Fíld Họkí

 

🏒 Aís Họkí

 

🏓 Tebúl Tẹnis

 

🏸 Bádmíntin

 

🥊 Bọ́ksín Glov

 

🥋 Máshál Áts Yúnífọm

 

🥅 Gól Nẹt

 

🛷 Slẹd

 

🥌 Kọ́lín Ston

 

🕹 Jọístik

 

🧨 Fáyákráka


🥎 Sọ́ftbọl

 

🥏 Fláyín Disk

 

🥍 Lakrọs

 

🪄 Májík Stik

 

🪅 Pinyáta

 

🪆 Dọlbebí Ínsaíd Anọ́dá Dọlbebí

 

🪬 Hámsa

 

🪩 Mírọ Bọl

 

🧿 Ívúl-Aí Talisman

 

🧩 Pọ́zul Sid

 

🧸 Tẹ́dí Bẹ́a

 

🤿 Mask Wé Pípol De Ték Daív Ínsaíd Wọtá

 

🪀 Yó-Yo

 

🪁 Kait


🎦 Sinẹ́ma

 

🎨 Plet Wé Átist De Ték Míks Pent

 

🎭 Átists Dẹm Mask

 

🎮 Vídió Gem

 

🎯 Dairẹ́kt Hit

 

🎰 Gámblín Máshin

 

🎱 Pul 8 Bọl

 

🎲 Gem Dais

 

🎳 Bólin

 

🎾 Tẹnis

 

🎿 Skii-dẹm

 

🏀 Baskẹ́tbọl

 

🏁 Flag Wé Dẹm Drọ́ Skwea Skwea Ọn Tọp

 

🏆 Kọp

 

🏇 Pẹ́sin Wé De Rọ́n Wit Họs

 

🏈 Amẹ́ríká Fútbọl

 

🏉 Rọ́gbi Fútbọl

 

🏊 Pẹ́sin Wé De Swim


🚣 Pẹ́sin Wé Yúz Pádul De Ró Bot

 

Sọ́ka Bọl

 

Bésbọl

 

🏐 Vọ́libọl

 

Pẹ́sin Wé Yúz Ski De Rọ́n Ọn Tọ́p Sno

 

Aís Sket

 

Pẹ́sin Wé De Baúns Bọl Fọ Graun


Chẹ́s Pọn


🃏 Jóka

 

🀄 Máhjọng Rẹ́d Drágọn

 

🖼 Píkchọ Wé Dẹm Pút Fọ Frem🎓 Grajuẹt Sẹ́rímọ́ni Kap

 

🎩 Tọ́l Hat

 

🎽 Rọ́nín Shẹt

 

👑 Kraun

 

👒 Wúmán Hat

 

👓 Aí Glásis

 

👔 Tai

 

👕 T-Shẹt

 

👖 Jins

 

👗 Gaun

 

👘 Japán Klọt Wé Im Nem Na Kimóno

 

👙 Bikíni

 

👚 Wúmán Klọt

 

👛 Pọs

 

👜 Hándbag

 

👝 Bag Wé Wúman De Hóld Taít Tait

 

👞 Mán Shu

 

👟 Shu Fọ Rọ́nin

 

👠 Haí-Híl Shu

 

👡 Wúmán Sándal

 

👢 Wúmán But

 

💍 Ring

 

🕶 Sọ́nglásis

 

🧣 Mọ́fla

 

🧤 Glov-dẹm

 

🧥 Kot

 

🧦 Sọks

 

🛍 Shọ́pín Bag

 

🎒 Bákpák Bag

 

🧢 Fes Kap

 

Hẹ́lmẹt Wé Wọ́kas Wé De Sév Pípol De Wia

 

📿 Préyá Bid

 

🥼 Láb Kot

 

🥽 Gọ́guls

 

🥾 But Wé Pípol De Wia Fọ Waká Gó Faa

 

🥿 Flát Shu

 

🦺 Klọt Fọ Ték Protẹ́t Pẹ́sin

 

🥻 Sári Klọt

 

🩱 Tuú-In-Wọ́n Swimin Klọt

 

🩲 Man Swimin Pant

 

🩳 Shọ́t Níka

 

🩰 Shu Fọ Ték Dáns Balẹ́t Dans

 

🩴 Slípas

 

🪖 Mílítrí Hẹ́lmẹt

 

💎 Kọ́slí Faín Shain-Shaín Ston


💄 Lípstik


🔔 Bẹl


🔕 Bẹl Wé Gẹ́t Laín Mak🔇 Laúdspíka Wé Nọ́ De Tọk

 

🔈 Laúdspíka Ló Vọ́lium

 

🔉 Laúdspíka Mídiúm Vọ́lium

 

🔊 Laúdspíka Haí Vọ́lium


📢 Laúdspíka

 

📣 Mẹ́gafon


🎵 Miúzíkál Not

 

🎶 Miúzíkál Not-dẹm

 

🎼 Miúzíkál Skọ🎤 Maikrofon

 

🎷 Saksafon

 

🎸 Gita

 

🎹 Miúzik Kíbọd

 

🎺 Trọ́mpẹt

 

🎻 Vayọlin

 

📯 Póst Ọ́fís Họn

 

🥁 Drọm

 

🎙 Stúdió Maikrofon

 

🎚 Lẹ́vúl Slaídá Kọntrol

 

🎛 Kọntról Bọ́tin

 

🪕 Banjó

 

🪗 Akọ́diọn

 

🪘 Lọ́ng Drọm📞 Tẹlífón Risíva📱 Mọ́baíl Fon

 

📲 Mọ́baíl Fon Wit Áro

 

📳 Vaibréshọ́n Mod

 

📴 Mọ́baíl Fon Dé Ọff📷 Kámẹ́ra

 

📹 Vídió Kámẹ́ra

 

📺 Tẹlívíshọn

 

📻 Rédio

 

📼 Vídiókasẹt

 

🔋 Bátri

 

🪫 Ló Bátri

 

🔬 Maíkroskop

 

🔭 Tẹlískop

 

Tẹlífon🔌 Ẹlẹ́trík Plọg


🖥 Dẹ́sktọ́p Kọmpúta

 

🖨 Prínta

 

Kíbọd

 

🖱 Kọmpútá Maus

 

🖲 Trákbọl

 

🧮 Ábákọs

 

🎞 Fím Frem-dem

 

📽 Fím Projẹ́ktọ

 

📸 Kámẹ́ra Wé Gẹ́t Flash

 

🕯 Kándul

 

🪔 Díya Ọ́yil Lamp🎥 Múví Kámẹ́ra

 

🎧 Hẹ́dfon💡 Laít Bọlb


💻 Láptọp

 

💽 Kọmpútá Disk

 

💾 Flọ́pí Disk

 

💿 Ọ́ptíkál Disk

 

📀 DVD🔍 Magnifáyín Glas Wé Bẹ́nd Lẹft

 

🔎 Magnifáyín Glas Wé Bẹ́nd Rait


🔦 Tọ́chlait

 

🔧 Spána

 

🔨 Háma

 

🔩 Nọ́t An Bolt

 

🔫 Wọ́tá Pístul

 

🔮 Krístál Bọl

 

🔱 Traidẹ́nt Sain

 

🚩 Tráyángul Flag

 

Háma An Pik

 

Sọd-dẹm Wé Dẹm Krọs

 

Balans Skel

 

Gia

 

PikSízọs


💉 Sirinj

 

🔏 Lọ́kd Wit Pẹn

 

🔐 Lọ́kd Wit Kii

 

🔑 Kii

 

🔒 Lọkd

 

🔓 Ọnlọkd


Chen-dẹm

 

🔗 Link

 

💺 Sit

 

💼 Brífkes

 

📁 Faíl Fólda

 

📂 Ópún Faíl Fólda

 

📇 Kád Índẹks

 

📈 Chat Wit Graf Wé De Gó Ọp

 

📉 Chat Wit Graf Wé De Gó Daun

 

📊 Graf Wé Gẹ́t Waíd Lain-dẹm

 

📌 Púshpin

 

📍 Raúnd Púshpin

 

📎 Pépáklip

 

📏 Strét Rúla

 

📐 Tráyángúl Rúla

 

📠 Fáks MashinẸ́nvẹ́lop


Pẹ́nsul


Blák Nib

 

🚽 Wọ́tá Sístẹm🚿 Sháwa


🛁 Baf

 

🚪 Dọọ

 

🛗 Lìft

 

🖋 Fauntin Pẹn

 

🖊 Pẹn

 

🖌 Péntbrọsh

 

🖍 Kréyọn

 

🗂 Kád Índẹ́ks Divaída-dẹm

 

🖇 Pépáklip-dẹm wé línk togẹ́da

 

🗃 Bọks Fọ Pút Kád Fail

 

🗄 Faíl Kábínẹt

 

🗑 Wést Pépá Báskẹt

 

🗝 Óld Kii

 

🛠 Háma An Spána

 

🗡 Dága

 

🏹 Bó An Áro

 

🛡 Shild

 

🗜 Klamp

 

🛒 Kart

 

🧰 Túlbọks

 

🧲 Magnẹ́tọ

 

🛏 Bẹdi

 

🛋 Sẹtii An Lamp

 

🧴 Lóshọ́n Bọ́tul

 

🧵 Trẹd

 

🧶 Tred Wé Dẹm De Ték Mék Klọt

 

🧷 Séfti Pin

 

🧹 Brum

 

🧺 Baskẹt

 

🧻 Tọílẹ́t Rol

 

🧼 Sop

 

🫧 Bọ́bul

 

🧽 Spọnj

 

🪓 Aks

 

🦯 Waít Stik

 

🩹 Plásta

 

🩼 Krọ́chis

 

🩺 Stẹteskop

 

🩻 Eks-Rè

 

🪑 Chia

 

🪒 Rézọ

 

🪡 Nídul Fọ Sóyín Klọt

 

🪢 Taí Nọt

 

🪃 Búmárang

 

🪚 Kápínta Sọ

 

🪛 Skrúdraíva

 

🪜 Láda

 

🪞 Mírọ

 

🪟 Wíndo

 

🪠 Plúnja

 

🪤 Rát Trap

 

🪣 Bọ́kẹt

 

🪥 Tútbrọsh

 

🪧 Plákad

 

🪪 Adẹ́ntíti Kat

 

🪝 Huk

 

🗿 Moai

🩸 Drọ́p Ọf Blọd


Kọ́fin

 

Bẹ́riál Kọnténa Fọ Ásh Ọf Pẹ́sin Wé Dọ́n Dai

 

🚬 Sigarẹt

 

🪦 Grévston

 

💰 Mọní Bag

 

🪙 Kọin


💳 Krẹ́dít Kad

 

💴 Yẹn Pépá Mọní

 

💵 Dọ́la Pépá Mọní

 

💶 Yúro Pépá Mọní

 

💷 Paund Pépá Mọní

 

💸 Mọní Wé Gẹ́t Wing

 

📃 Pej Wé Di Maut Bẹnd

 

📄 Pej Wé De Fés Ọp

 

📅 Kalẹ́nda

 

📆 Kalẹ́nda Wé Pẹ́sin Fít Tiá Am Kọmọt

 

📋 Klípbọd

 

📑 Bukmák Tab-dẹm

 

📒 Lẹ́ja

 

📓 Nótbuk

 

📔 Nótbuk Wé Gẹ́t Faín Kọ́va

 

📕 Klózd Buk

 

📖 Ópún Buk

 

📗 Grín Buk

 

📘 Blú Buk

 

📙 Ọ́rénj Kọ́lọ Buk

 

📚 Buk-dẹm

 

📛 Ném Baj

 

📜 Skrol

 

📝 Mẹ́mo

 

📰 Niúzpépa

 

🔖 Bukmák

 

🗞 Niúzpépa Wé Dẹm Ról Togẹ́da

 

🏷 Lébẹl

 

🧾 Risit

 

🗒 Spaírál Nótpad

 

🗓 Spaírál Kalẹ́nda📤 Aútbọ́ks Tre

 

📥 Ínbọ́ks Tre

 

📦 Pákej

 

📧 I-Mel

 

📨 Ínkọ́mín Ẹ́nvẹ́lop

 

📩 Ẹ́nvẹ́lop Wé Dẹm Drọ́ Áro

 

📪 Klozd Mélbọks Wit Flag Wé Dé Daun

 

📫 Klozd Mélbọks Wit Flag Wé Réz Ọp

 

📬 Ópún Mélbọks Wit Flag Wé Réz Ọp

 

📭 Ópún Mélbọks Wit Flag Wé Dé Daun

 

📮 Póstbọks

 

🗳 Bálọ́t Bọks Wit Bálọt🏧 ATM Sain


🚼 Bébí Símbul🛃 Kọ́stọ́m Pípol

 

🛂 Páspọ́t Kọntrol

 

🚸 Smọ́l Pikin-dẹm De Krọs

 

🚮 Dọtí Ínsaíd Dọstbin🚰 Klín Wọtá


🚹 Man-dẹm Tọílẹ́t Rum

 

🚺 Wúman-dẹm Tọílẹ́t Rum

 

🚻 Tọílẹ́t Rum


Wílchiá Símbul


🛄 Wiá To Kọlẹ́kt Bágej

 

🛅 Lọ́gej Wé Pípol Lív Bihaind🚾 Wọ́tá Kọnténa📵 Nọ́ Yúz Mọ́baíl Fon-dẹm Hia

 

🔞 Nóbọ́di Wé Dé Ọ́ndá Ẹtín Yiẹs

 

🚫 Nọ́ Dú Am

 

🚭 Nó Smókin

 

🚯 Nó Drọp Drọ́p Dọtí Hia

 

🚱 Dís Wọtá Nọ́ Gúd Fọ Drink

 

🚳 Nó Baísíkul Hia

 

🚷 Nọ́ Wáka Fọ Lẹg HiaWọ́nin


Nọ́ Ẹ́nta


Rédioáktiv

 

Báioházad🔝 TOP Áro

 

🔜 SOON Áro

 

🔛 ON! Áro

 

🔚 END Áro

 

🔙 BACK Áro


Áro De Pọínt Rait


Áro De Pọínt Ọp


Áro De Pọínt Ọ́p-RaitÁro De Pọínt Daún-RaitÁro De Pọínt Daun


Áro De Pọínt Daún-LẹftÁro De Pọínt LẹftÁro De Pọínt Ọ́p-LẹftÁro De Pọínt Ọ́p An DaunÁro De Pọínt Lẹ́ft An RaitRaít Áro Kọ́v Gó Lẹft


Lẹ́ft Áro Kọ́v Gó Raít


Raít Áro Kọ́v Gó Ọp


Raít Áro Kọ́v Gó Daun🔀 Shọ́fúl Trak-dẹm Bọ́tin

 

🔁 Ripít Bọ́tin

 

🔂 Ripít Síngúl Bọ́tin

 

🔃 Aro-dẹm De Múv Klọ́k Hánd Dairẹ́kshọn

 

🔄 Aro-dẹm Nọ́ De Múv Klọ́k Hánd Wè


🔼 Ọ́p Bọ́tin

 

🔽 Daún Bọ́tin

 

Plé Bọ́tin

 

Fást-Fọ́wọ́d Bọ́tin

 

Nẹ́kst Trák Bọ́tin

 

Plé ọ Stọ́p-smọl Bọ́tin

 

Rivás Bọ́tin

 

Fást Rivás Bọ́tin

 

Lást Trák Bọ́tin

 

Fást Ọ́p Bọ́tin

 

Fást Daún Bọ́tin

 

Stọ́p-smọl Bọ́tin

 

Stọ́p Bọ́tin

 

Rẹ́kọ́d Bọ́tin

 

Ijẹ́kt Bọ́tin🔅 Dim Bọ́tin


🔆 Braít Bọ́tin

 

📶 Antẹ́ná Baa-dẹmỌ́tọ́dọ́ks Krọs


Sta An Mun Wé Kọv

 

Piís Símbul

 

Yin Yang


Stá Ọf Dévid 

 

🛐 Ples Wiá Pípul De Prè

 

🕉 Om

🕎 Mẹnóra

 

Átọ́m SímbulDhárma Wil🔯 Síks Pọínt Sta Wit Dọt Fọ MídulÉ́riz

 

Tọ́rus

 

Jẹ́míni

 

Kánsa

 

Lío

 

Vẹ́go

 

Líbra

 

Skọ́pio

 

Sajitérius

 

Kápríkọn

 

Akwériọs

 

PaísizỌfiúkus


Wúman Sain


Man Sain


Transjẹ́ndá Símbul


Taims Sain


Plọs


Maínọs


Divaid


🟰 Bíg Íkwọ́ls SainInfíníti


Dọ́búl Ẹksklaméshọn Mak

 

Ẹksklaméshọn Kwẹ́shọn Mak


Kwẹ́shọn Mak

 

Waít Kwẹ́shọn Mak

 

Wait Ẹksklaméshọn Mak

 

Rẹ́d Ẹksklaméshọn MakKọv-kọ́v Dash


💱 Kọ́rẹ́nsí Ẹ́kschenj

 

💲 Hẹ́ví Dọ́lá SainMẹ́díkál Sain

Flẹ́-De-Lis


Risaíkúl Sain


🔰 Japán Sain Fọ Bigína


Rẹd Sẹ́kul Wé Gẹ́t Hol


Chẹ́k Bọks Wit Chẹk


Chẹ́k Mák Bọ́tin

 

Chẹ́k MakKrọ́s Mak

 

Krọ́s Mák Bọ́tinRaúnd Shép Rop


Dọ́búl Raúnd Shép Rop


Pát Ọltanéshọn Mak

 

© Kọ́pírait

 

® Rẹ́jísta

 

Tréd Mak


Astẹ́risk Wé Gẹ́t Ẹ́t Spok


Sta Wé Gẹ́t Ẹ́t PọintSpákul


#️⃣ Kíkap: #


*️⃣    Kíkap: *

 

0️⃣ Kíkap: 0

 

1️⃣ Kíkap: 1

 

2️⃣ Kíkap: 2

 

3️⃣ Kíkap: 3

 

4️⃣ Kíkap: 4

 

5️⃣ Kíkap: 5

 

6️⃣ Kíkap: 6

 

7️⃣ Kíkap: 7

 

8️⃣ Kíkap: 8

 

9️⃣ Kíkap: 9

 

🔟 Kíkap: 10


# Hásh Sain


🅰 A Bọ́tin (Blọ́d Taip)

 

🆎 AB Bọ́tin (Blọ́d Taip)

 

🅱 B Bọ́tin (Blọ́d Taip)

 

🆑 CL Bọ́tin

 

🆒 COOL Bọ́tin

 

🆓 FREE Bọ́tin

 

Ínfọméshọn

 

🆔 ID Bọ́tin

 

M Wé Dẹm Drọ́ Sẹ́kúl Raúnd Am

 

🆕 NEW Bọ́tin

 

🆖 NG Bọ́tin

 

🅾 O Bọ́tin (Blọ́d Taip)

 

🆗 OK Bọ́tin

 

🅿 P Bọ́tin

 

🆘 SOS Bọ́tin

 

🆙 UP! Bọ́tin

 

🆚 VS Bọ́tin

 

🈁 Japán Bọ́tin Fọ “Hia”

 

🈂 Japán Bọ́tin Fọ “Sávís Chaj”

 

🈷 Japán Bọ́tin Fọ “Mọ́nt Bai Mọ́nt Amaunt”

 

🈶 Japán Bọ́tin Fọ “Nọ́ Bi Frí Ọf Chaj”

 

🈯 Japán Bọ́tin Fọ “Rizav”

 

🉐 Japán Bọ́tin Fọ “Gívawé Praiz”

 

🈹 Japán Bọ́tin Fọ “Diskaunt” Bọ́tin

 

🈚 Japán Bọ́tin Fọ “Frí Ọf Chaj”

 

🈲 Japán Bọ́tin Fọ “Fọbid”

 

🉑 Japán Bọ́tin Fọ “Asẹpt”

 

🈸 Japán Bọ́tin Fọ “Aplai”

 

🈴 Japán Bọ́tin Fọ “Mak To Ték Pás Ẹkzam”

 

🈳 Japán Bọ́tin Fọ “Vákánsi Dè”

 

Japán Bọ́tin Fọ “Kọngratuléshọn”

 

Japán Bọ́tin Fọ “Síkrit”

 

🈺 Japán Bọ́tin Fọ “Ópún Fọ Bízẹs”

 

🈵 Japán Bọ́tin Fọ “Vákánsi Nọ́ Dè”


🔢 Pút Nọ́mba-dẹm


🔠 Pút Látin Bíg Sain-dẹm

 

🔡 Pút Látin Smọ́l Lẹ́ta-dẹm

 

🔣 Pút Sain-dẹm

 

🔤 Pút Látin Lẹ́ta-dẹm🔲 Blák Skweá Bọ́tin

 

🔳 Waít Skweá Bọ́tin

 

🔘 Rédió Bọ́tin

 

Waít Bíg Skwea

 

Blák Bíg Skwea

 

Blák Mídiọ́m-Smọ́l Skwea

 

Waít Mídiọ́m-Smọ́l Skwea

 

Blák Mídiọ́m Saíz Skwea

 

Waít Mídiọ́m Saíz Skwea

 

Waít Smọ́l Skwea

 

Blák Smọ́l Skwea

 

🔴 Rẹ́d Sẹ́kul

 

🔵 Blú Sẹ́kul

 

Waít Sẹ́kul

 

Blák Sẹ́kul

 

🔶 Bíg Ọ́rénj Kọ́lọ́ Dáyámọnd

 

🔷 Bíg Blú Dáyámọnd

 

🔸 Smọ́l Ọ́rénj Kọ́lọ́ Dáyámọnd

 

🔹 Smọ́l Blú Dáyámọnd

 

🔺 Rẹ́d Tráyángul Wé De Pọínt Ọp

 

🔻 Rẹ́d Tráyángul Wé De Pọínt Daun

 

🟠 Ọ́rénj Kọ́lọ Sẹ́kul

 

🟡 Yẹ́ló Sẹ́kul

 

🟢 Grín Sẹ́kul

 

🟣 Pọ́púl Kọ́lọ Sẹ́kul

 

🟤 Braún Sẹ́kul

 

🟥 Rẹ́d Skwea

 

🟧 Ọ́rénj Kọ́lọ Skwea

 

🟨 Yẹ́ló Skwea

 

🟩 Grín Skwea

 

🟦 Blú Skwea

 

🟪 Pọ́púl Kọ́lọ Skwea

 

🟫 Braún Skwea💠 Dáyámọnd Wit Dọt Fọ Mídul


🇦🇨 Flag: Asẹ́nshọ́n Aíland

 

🇦🇩 Flag: Andọ́ra

 

🇦🇪 Flag: Yunaítẹ́d Áráb Ẹ́mírets

 

🇦🇫 Flag: Afgánístan

 

🇦🇬 Flag: Antígwua & Barbúda

 

🇦🇮 Flag: Angwíla

 

🇦🇱 Flag: Albénia

 

🇦🇲 Flag: Armẹ́niá

 

🇦🇴 Flag: Angóla

 

🇦🇶 Flag: Antáktíka

 

🇦🇷 Flag: Ajẹntína

 

🇦🇸 Flag: Amẹ́ríká Samoa

 

🇦🇹 Flag: Ọ́stria

 

🇦🇺 Flag: Ọstrélia

 

🇦🇼 Flag: Arúba

 

🇦🇽 Flag: Ọ́lánd Aílands

 

🇦🇿 Flag: Azẹrbaijan

 

🇧🇦 Flag: Bọ́zniá & Hẹzẹgovína

 

🇧🇧 Flag: Barbédọs

 

🇧🇩 Flag: Bangladẹsh

 

🇧🇪 Flag: Bẹ́ljọm

 

🇧🇫 Flag: Burkína Fáso

 

🇧🇬 Flag: Bọlgéria

 

🇧🇭 Flag: Barein

 

🇧🇮 Flag: Burúndi

 

🇧🇯 Flag: Binin

 

🇧🇱 Flag: Sent Batẹlẹ́mi

 

🇧🇲 Flag: Bẹmiúda

 

🇧🇳 Flag: Brunẹi

 

🇧🇴 Flag: Bolívia

 

🇧🇶 Flag: Karíbián Nẹ́dalands

 

🇧🇷 Flag: Brázil

 

🇧🇸 Flag: Bahámas

 

🇧🇹 Flag: Butan

 

🇧🇻 Flag: Buvẹ́ Aíland

 

🇧🇼 Flag: Botswána

 

🇧🇾 Flag: Bẹ́larus

 

🇧🇿 Flag: Bẹliz

 

🇨🇦 Flag: Kánáda

 

🇨🇨 Flag: Kókós Aílands

 

🇨🇩 Flag: Kóngó – Kinshása

 

🇨🇫 Flag: Sẹ́ntrál Áfríkán Ripọ́blik

 

🇨🇬 Flag: Kóngo – Brázavil

 

🇨🇭 Flag: Swítsaland

 

🇨🇮 Flag: Aívri Kost

 

🇨🇰 Flag: Kúk Aílands

 

🇨🇱 Flag: Chílẹ

 

🇨🇲 Flag: Kamẹrun

 

🇨🇳 Flag: Chaína

 

🇨🇴 Flag: Kolómbia

 

🇨🇵 Flag: Klipatọ́n Aíland

 

🇨🇷 Flag: Kósta Ríka

 

🇨🇺 Flag: Kiúbá

 

🇨🇻 Flag: Kép Vẹ́d

 

🇨🇼 Flag: Kiurásao

 

🇨🇽 Flag: Krísmás Aíland

 

🇨🇾 Flag: Saíprọs

 

🇨🇿 Flag: Chẹ́kia

 

🇩🇪 Flag: Jámáni

 

🇩🇬 Flag: Diẹ́gó Garsia

 

🇩🇯 Flag: Jibúti

 

🇩🇰 Flag: Dẹ́nmak

 

🇩🇲 Flag: Dọmíníka

 

🇩🇴 Flag: Dọmíníka Ripọ́blik

 

🇩🇿 Flag: Aljíria

 

🇪🇦 Flag: Sẹúta & Mẹ́líla

 

🇪🇨 Flag: Ẹ́kwuádọ

 

🇪🇪 Flag: Ẹstónia

 

🇪🇬 Flag: Íjipt

 

🇪🇭 Flag: Wẹ́stán Sahára

 

🇪🇷 Flag: Ẹritrẹ́a

 

🇪🇸 Flag: Spen

 

🇪🇹 Flag: Ẹtiópia

 

🇪🇺 Flag: Yurópián Yúniọ́n

 

🇫🇮 Flag: Fínland

 

🇫🇯 Flag: Fíji

 

🇫🇰 Flag: Fọ́klánd Aílands

 

🇫🇲 Flag: Maikroníshia

 

🇫🇴 Flag: Fáro Aílands

 

🇫🇷 Flag: Frans

 

🇬🇦 Flag: Gabọn

 

🇬🇧 Flag: Yunáítẹ́d Kíndọm

 

🇬🇩 Flag: Grẹnéda

 

🇬🇪 Flag: Jọ́jia

 

🇬🇫 Flag: Frẹ́nch Giána

 

🇬🇬 Flag: Guẹnzi

 

🇬🇭 Flag: Gána

 

🇬🇮 Flag: Jibrọ́lta

 

🇬🇱 Flag: Grínland

 

🇬🇲 Flag: Gámbia

 

🇬🇳 Flag: Gíni

 

🇬🇵 Flag: Guadalúpẹ

 

🇬🇶 Flag: Ikwétóriál Gíni

 

🇬🇷 Flag: Gris

 

🇬🇸 Flag: Saút Jọ́jia an Saút Sándwích Aílands

 

🇬🇹 Flag: Guátẹmála

 

🇬🇺 Flag: Guam

 

🇬🇼 Flag: Gíní-Bisáu

 

🇬🇾 Flag: Gayána

 

🇭🇰 Flag: Họng Kọng SAR Chaína

 

🇭🇲 Flag: Hiád & MakDónáld Aílands

 

🇭🇳 Flag: Họndúras

 

🇭🇷 Flag: Kroéshia

 

🇭🇹 Flag: Haíti

 

🇭🇺 Flag: Họ́ngári

 

🇮🇨 Flag: Kenerí Aílands

 

🇮🇩 Flag: Indoníshia

 

🇮🇪 Flag: Ayaland

 

🇮🇱 Flag: Ízrẹl

 

🇮🇲 Flag: Aíl ọf Man

 

🇮🇳 Flag: Índia

 

🇮🇴 Flag: Brítísh Índián Óshen Tẹ́rẹ́tri

 

🇮🇶 Flag: Irak

 

🇮🇷 Flag: Iran

 

🇮🇸 Flag: Aísland

 

🇮🇹 Flag: Ítáli

 

🇯🇪 Flag: Jẹ́si

 

🇯🇲 Flag: Jamaíka

 

🇯🇴 Flag: Jọ́dan

 

🇯🇵 Flag: Japan

 

🇰🇪 Flag: Kẹ́nya

 

🇰🇬 Flag: Kẹjístan

 

🇰🇭 Flag: Kambódia

 

🇰🇮 Flag: Kiribáti

 

🇰🇲 Flag: Kọ́mọ́ros

 

🇰🇳 Flag: Sent Kits & Nẹ́vis

 

🇰🇵 Flag: Nọ́t Koria

 

🇰🇷 Flag: Saút Koria

 

🇰🇼 Flag: Kuwét

 

🇰🇾 Flag: Kéman Aílands

 

🇰🇿 Flag: Kazakstan

 

🇱🇦 Flag: Laos

 

🇱🇧 Flag: Lẹ́bánọn

 

🇱🇨 Flag: Sent Lúshia

 

🇱🇮 Flag: Líktẹ́nstain

 

🇱🇰 Flag: Sri Lánka

 

🇱🇷 Flag: Laibẹ́ria

 

🇱🇸 Flag: Lẹsóto

 

🇱🇹 Flag: Lituénia

 

🇱🇺 Flag: Lọ́ksẹ́mbọg

 

🇱🇻 Flag: Látvia

 

🇱🇾 Flag: Líbia

 

🇲🇦 Flag: Morọko

 

🇲🇨 Flag: Mọ́náko

 

🇲🇩 Flag: Mọldóva

 

🇲🇪 Flag: Mọntinígro

 

🇲🇫 Flag: Sent Mátin

 

🇲🇬 Flag: Madagáska

 

🇲🇭 Flag: Máshál Aílands

 

🇲🇰 Flag: Nọ́t Masidónia

 

🇲🇱 Flag: Máli

 

🇲🇲 Flag: Miánma (Bọ́ma)

 

🇲🇳 Flag: Mọngólia

 

🇲🇴 Flag: Makáo SAR Chaína

 

🇲🇵 Flag: Nọ́tán Mariána Aílands

 

🇲🇶 Flag: Matínik

 

🇲🇷 Flag: Mọriténia

 

🇲🇸 Flag: Mọntsẹrat

 

🇲🇹 Flag: Mọ́lta

 

🇲🇺 Flag: Mọríshọs

 

🇲🇻 Flag: Mọ́ldivs

 

🇲🇼 Flag: Maláwi

 

🇲🇽 Flag: Mẹ́ksíko

 

🇲🇾 Flag: Maléshia

 

🇲🇿 Flag: Mozámbik

 

🇳🇦 Flag: Namíbia

 

🇳🇨 Flag: Niú Kalẹdónia

 

🇳🇪 Flag: Nizhẹr

 

🇳🇫 Flag: Nọ́fọlk Aíland

 

🇳🇬 Flag: Naijíria

 

🇳🇮 Flag: Nikarágwua

 

🇳🇱 Flag: Nẹ́dalands

 

🇳🇴 Flag: Nọ́we

 

🇳🇵 Flag: Nẹ́pal

 

🇳🇷 Flag: Náuru

 

🇳🇺 Flag: Niúẹ

 

🇳🇿 Flag: Niú Zíland

 

🇴🇲 Flag: Oman

 

🇵🇦 Flag: Pánáma

 

🇵🇪 Flag: Pẹ́ru

 

🇵🇫 Flag: Frẹ́nch Poliníshia

 

🇵🇬 Flag: Pápuá Niú Gíni

 

🇵🇭 Flag: Fílípins

 

🇵🇰 Flag: Pakístan

 

🇵🇱 Flag: Póland

 

🇵🇲 Flag: Sent Piẹr & Míkẹlọn

 

🇵🇳 Flag: Pítkén Aílands

 

🇵🇷 Flag: Puẹ́rto Ríkọ

 

🇵🇸 Flag: Pálẹ́staín Éria-dẹm

 

🇵🇹 Flag: Pọ́túgal

 

🇵🇼 Flag: Palau

 

🇵🇾 Flag: Párágwue

 

🇶🇦 Flag: Kata

 

🇷🇪 Flag: Réyúniọn

 

🇷🇴 Flag: Ruménia

 

🇷🇸 Flag: Sẹ́bia

 

🇷🇺 Flag: Rọ́shia

 

🇷🇼 Flag: Ruwánda

 

🇸🇦 Flag: Saúdí Arébia

 

🇸🇧 Flag: Sólómọ́n Aílands

 

🇸🇨 Flag: Sẹ́chẹls

 

🇸🇩 Flag: Sudan

 

🇸🇪 Flag: Swídẹn

 

🇸🇬 Flag: Singapọ

 

🇸🇭 Flag: Sent Hẹlẹ́na

 

🇸🇮 Flag: Slovẹ́nia

 

🇸🇯 Flag: Sválbad & Jén Meyẹn

 

🇸🇰 Flag: Slovékia

 

🇸🇱 Flag: Siẹ́ra Líon

 

🇸🇲 Flag: San Maríno

 

🇸🇳 Flag: Sẹ́nẹ́gal

 

🇸🇴 Flag: Sọmália

 

🇸🇷 Flag: Súrínam

 

🇸🇸 Flag: Saút Sudan

 

🇸🇹 Flag: Sao Tómé & Prínsípẹ

 

🇸🇻 Flag: El Sálvádọ

 

🇸🇽 Flag: Sint Mátin

 

🇸🇾 Flag: Síria

 

🇸🇿 Flag: Ẹswatíni

 

🇹🇦 Flag: Trístán da Kúna

 

🇹🇨 Flag: Tọks an Kaíkọ́s Aílands

 

🇹🇩 Flag: Chad

 

🇹🇫 Flag: Frẹ́nch Saútán Tẹ́rẹ́tris

 

🇹🇬 Flag: Tógo

 

🇹🇭 Flag: Taíland

 

🇹🇯 Flag: Tajíkstan

 

🇹🇰 Flag: Tókẹ́lau

 

🇹🇱 Flag: Íst Tímọ

 

🇹🇲 Flag: Tọkmẹ́nístan

 

🇹🇳 Flag: Tuníshia

 

🇹🇴 Flag: Tónga

 

🇹🇷 Flag: Tọ́ki

 

🇹🇹 Flag: Trínídad & Tobágo

 

🇹🇻 Flag: Tuválu

 

🇹🇼 Flag: Taiwan

 

🇹🇿 Flag: Tanzánia

 

🇺🇦 Flag: Yukrein

 

🇺🇬 Flag: Yugánda

 

🇺🇲 Flag: U.S. Faá Faá Aílands

 

🇺🇳 Flag: Yunaítẹd Néshọns

 

🇺🇸 Flag: Yunaítẹ́d Stets

 

🇺🇾 Flag: Yúrugwue

 

🇺🇿 Flag: Uzbẹ́kistan

 

🇻🇦 Flag: Vátíkán Síti

 

🇻🇨 Flag: Sent Vínsẹnt & Grẹ́nádians

 

🇻🇪 Flag: Vẹnẹzuẹ́la

 

🇻🇬 Flag: Brítísh Vájín Aílands

 

🇻🇮 Flag: U.S. Vájín Aílands

 

🇻🇳 Flag: Viẹ́tnam

 

🇻🇺 Flag: Vanuátu

 

🇼🇫 Flag: Wọ́lis & Fiutúna

 

🇼🇸 Flag: Samóa

 

🇽🇰 Flag: Kósóvo

 

🇾🇪 Flag: Yẹ́mẹn

 

🇾🇹 Flag: Meyọt

 

🇿🇦 Flag: Saút Áfríka

 

🇿🇲 Flag: Zámbia

 

🇿🇼 Flag: Zimbábwẹ

 

🏴‍☠️ Paíret Flag

Paíret Flag

🏳️‍🌈 Rénbo Flag

Rénbo Flag

🏴 Blák Flag

Blák Flag

🏳 Waít Flag

Waít Flag

🏳️‍⚧️ Transjẹ́nda Flag


 

🏁 Flag Wé Dẹm Drọ́ Skwea Skwea Ọn Tọp

Flag Wé Dẹm Drọ́ Skwea Skwea Ọn Tọp

 

 

🎌 Flag-dẹm Wé Krọ́s Ích Ọ́da

Flag-dẹm Wé Krọ́s Ích Ọ́da

 

 

🚩 Tráyángul Flag

Tráyángul Flag


Happy Learning from Sweasy26.com-team