Emoji Meaning in Ossetian - Emoji List in Ossetian - Эмодзи хъуыдды ирон æвзаг - Эмодзи скъуыд ирон æвзаг

😀    Мыдгӕнӕг цӕсгом
   
   
😃    Стыр цӕстытӕ, цӕсгом, дзыхӕй,
   
   
😄    Мыдгӕнджытӕ худгӕ кӕнынц
   
   
😁    Мыдгӕ ӕмӕ цӕстытӕ худгӕ кӕнынц
   
   
😆    Уыцы цӕсгом йӕ дзыхӕй ӕрлӕууын
   
   
😅    Хъуамӕ йӕ цӕсгом худтаид
   
   
🤣    Хындз ӕмӕ зӕххыл бахизын кодта
   
   
😂    Царды цӕссыгтӕ
   
   
🙂    Ныр худт цӕсгом
   
   
🙃    Ӕрмӕстдӕр цӕсгом
   
   
🫠    Уӕдӕ сӕмбӕлы ӕфсӕддон
   
   
😉    Цӕстытӕ ныууагътой цӕсгом
   
   
😊    Мыдгӕнӕг ӕмӕ цӕстытӕ
   
   
😇    Хӕрзӕг ахӕм цӕсгом
   
   
   
🥰    Мыдгӕнӕг зӕрдӕйы хуызӕн
   
   
😍    Мыдгӕ цӕстытӕ ӕмӕ цӕсгом
   
   
🤩    Стъалытӕ фӕстӕмӕ
   
   
😘    Уый ныпъах кӕны
   
   
😗    Нӕ цӕсгом ныпъах кӕнынц
   
   
☺    Мыдгӕнӕг цӕсгом
   
   
😚    Дӕ цӕсгом апъах кӕнынц дӕ
   
   
😙    Мыдгӕ цӕстытӕ йӕ цӕсгом ныпъах
   
   
🥲    Мыссыгтӕ кӕуын кӕнынц
   
   
😋    Пастыл
   
   
😛    Ӕвзаг ӕвзаг
   
   
😜    Ӕвзагыл цӕстытӕ ныккъуылымпыйы
   
   
🤪    Хъӕддаг цӕсгом
   
   
😝    Ӕвзаг цӕсгом ныууагъта
   
   
🤑    Ӕхца дзыхӕй
   
   
🤗    Къухтӕ байгом кӕнынц, цӕмӕй сӕ
   
   
🤭    Къух йӕ дзыхы цӕсгом ӕмбӕрзт
   
   
🫢    Дӕ цӕстытӕ байгом кӕнут ӕмӕ дӕ дзыхӕй дӕ
   
   
🫣    Ӕнӕхъӕн цӕсгом кӕсын
   
   
🤫    Хъыппӕрст кӕнын райдыдтой
   
   
🤔    Ӕцӕсгом хъуыды кӕнын
   
   
🫡    Салам кӕн
   
   
   
🤐    Разфысгӕ дзыхы къухы
   
   
🤨    Уыцы цӕсгом сӕрбӕрзонд
   
   
😐    Ницъиу цӕсгом
   
   
😑    Нӕ цӕсгом ӕвзӕр цӕсгом
   
   
😶    Нӕ цӕсгом дзыхӕй
   
   
🫥    Ныр кӕнынц
   
   
😶‍🌫️    Мигътӕ
   
   
😏    Хӕдгӕнаг цӕсгом
   
   
😒    Мыссаг цӕсгом
   
   
🙄    Цӕстӕ сӕ цӕсгом сӕрыл
   
   
😬    Ӕнӕхъӕн цӕсгом
   
   
😮‍💨    Ӕцӕсгом судзын кӕны
   
   
🤥    Ӕцӕсгом хуыссын кӕны
   
   
🫨    Цӕсгӕ зӕрзӕгъгӕ
   
   
😌    Уӕдӕ удӕнцой цӕсгом
   
   
😔    Ахъуыды кӕнынц цӕсгом
   
   
😪    Фынӕй цӕсгом
   
   
🤤    Дӕтты цӕсгом кӕнынц
   
   
😴    Фынӕй цӕсгом
   
   
😷    Дохтырты маскӕ
   
   
🤒    Уӕдӕ термометр
   
   
🤕    Сӕр сӕ цӕсгом бабӕттынц
   
   
🤢    Ӕфсӕддон цӕсгом
   
   
🤮    Цӕсгом кӕнынц
   
   
🤧    Уӕдӕ сӕ цӕсгом сӕрвӕзт
   
   
🥵    Тарвӕг хъӕмӕг
   
   
🥶    Уыцы уӕртӕ
   
   
🥴    Сӕрыл сӕ цӕсгом сӕфт кӕнынц
   
   
😵    Цӕстытӕ сӕ цӕсгом ӕрлӕууынц
   
   
😵‍💫    Цӕстытӕ сӕ цӕсгом
   
   
🤯    Сӕр быдыры
   
   
🤠    Ковы уӕззау ӕфсымӕртӕ
   
   
🥳    Фӕсӕфт цӕсгом
   
   
🥸    Ӕнӕхъӕнӕй цӕсгом
   
   
😎    Хурсӕсгӕ уӕлӕдарӕг худгӕ
   
   
🤓    Наивы цӕсгом
   
   
🧐    Иу-иу кӕсгӕттӕ цӕсгом
   
   
😕    Мӕнг цӕсгом
   
   
🫤    Уыцы дзыхӕй
   
   
😟    Мысгӕ цӕсгом
   
   
🙁    Ӕнӕхъӕн цӕсгом къӕбӕр
   
   
☹    Ӕцӕсгом ныууагъта
   
   
😮    Ӕцӕг байгом кӕнын райдыдта
   
   
😯    Ӕцӕсгом дзӕбӕх
   
   
😲    Дис диссаг у,
   
   
😳    Сырх къух
   
   
🥺    Кӕд лӕгъстӕ кӕнынц,
   
   
🥹    Нӕ цӕссыгтӕ сӕ цӕсгом
   
   
😦    Ӕргом ӕмӕ ныхмӕхъус кӕнынц
   
   
😧    Мысы цӕсгом
   
   
😨    Тӕрсын цӕсгом
   
   
😰    Мӕт кӕнынц, цӕмӕй сӕ
   
   
😥    Мыст ӕмӕ удӕнцой цӕсгом
   
   
😢    Куыг кӕнын цӕсгом
   
   
😭    Кӕдӕ хъӕрӕй кӕуын
   
   
😱    Ӕцӕсгом хъӕр кӕнынц, цӕмӕй
   
   
😖    Ӕнӕхъӕнӕй цӕсгом
   
   
😣    Бирӕфӕразондзинад
   
   
😞    Ныфссаст цӕсгом
   
   
😓    Цӕсгӕ хъахъхъӕджы уаг
   
   
😩    Фӕллад цӕсгом
   
   
😫    Фӕллад цӕсгом
   
   
🥱    Цӕсгом ӕфсӕджы уаг
   
   
   
😤    Фыдз ӕмӕ цӕсгом
   
   
😡    Ӕцӕсгом йӕ дзыхы ныхмӕ
   
   
😠    Мӕсты цӕсгом
   
   
🤬    Уыцы цӕсгом ис нысантӕ
   
   
😈    Даргъ сыкъайы мидджын цӕсгом
   
   
👿    Мӕсты сыкъа цӕсгом
   
   
💀    Сыгъдӕг стыр
   
   
☠    Стӕр ӕмӕ стджытӕ
   
   
💩    Хъӕдгӕнаг
   
   
🤡    Клоун цӕсгом
   
   
👹    Оро Хӕйрӕг Хӕйрӕг
   
   
👺    Хъӕбӕр хъӕбӕр
   
   
👻    Хӕйрӕг
   
   
👽    Ӕрцӕуӕггӕнӕг
   
   
👾    Ӕрцӕуӕггӕнӕг монстр
   
   
🤖    Робот
   
   
😺    Хындз гӕттӕ
   
   
😸    Мыдгӕ кӕнынц
   
   
😹    Царды кӕуын кӕны гӕттӕ
   
   
😻    Мыдгӕ кӕнынц
   
   
😼    Мыдгӕ худгӕ
   
   
😽    Маттӕ ныпъах кӕнынц
   
   
🙀    Фӕллад гӕттӕ
   
   
😿    Куыгӕйӕ гӕттӕ
   
   
😾    Гаттӕ сӕ дзыхӕй
   
   
🙈    Фыдгӕнӕг мӕстытӕ нӕ
   
   
🙉    Фыдгӕнӕг мӕнӕттӕ нӕ фехъусынц
   
   
🙊    Нӕ ныхас кӕнын кӕмӕн нӕй, уыцы
   
   
👋    Къух сӕ къух
   
   
🤚    Къухтӕ сӕвӕрын кӕнӕм
   
   
🖐    Къух ӕнус байгом кӕнынц
   
   
✋    Къух сӕвӕрын кӕнӕм
   
   
🖖    Вакены салам кӕнӕм
   
   
🫱    Рахиз къух
   
   
🫲    Гиуырдыгӕй
   
   
🫳    Къухтӕ сӕ къухы бынӕй
   
   
🫴    Къухтӕ уӕлдӕр
   
   
🫷    Галиуырдыгӕй къух
   
   
🫸    Рахиз къухмӕ кӕнӕ
   
   
👌    Хорз къух
   
   
🤌    Ниукъухтӕ сӕ къухы
   
   
🤏    Къухтӕ бакъух кӕнынц
   
   
✌    Уӕлахсдзинад къух
   
   
🤞    Ниукъухтӕ аххосджын
   
   
🫰    Къух, уыл-иу йӕ къухы ӕмӕ йӕ
   
   
🤟    Уарзт дӕ къухтӕ
   
   
🤘    Сыкъаг нысӕнттӕ
   
   
🤙    Мӕ къухтӕ сӕвӕрдтой
   
   
👈    Ацы къухы фыст ис
   
   
👉    Рахиз къухы фыст амоны
   
   
👆    Уый сӕрмӕ къухы къухы
   
   
🖕    Астӕут ӕнус
   
   
👇    Ниу-ӕнус ныхмӕ ныхмӕ
   
   
☝    Индекс сӕрмӕ амоны
   
   
🫵    Индекс адӕймагӕн амоны индекс
   
   
👍    Стыр ӕнус кӕнӕм
   
   
👎    Ныр къухы быдыры
   
   
✊    Хъуамӕ сӕ къухтӕ
   
   
👊    Ӕрцӕугӕ къухтӕ ӕрцӕуынц
   
   
🤛    Галиуырдыгӕй быхсын
   
   
🤜    Рахиз къӕппӕг
   
   
👏    Къухтӕ ныххатыр кӕнынц
   
   
🙌    Къух сӕвӕрын кӕнӕм
   
   
🫶    Зӕрдӕйы хуызӕн къух
   
   
👐    Къухтӕ байгом кӕнынц
   
   
🤲    Къухтӕ иумӕ иумӕ ис
   
   
🤝    Къухтӕ къухтӕ
   
   
🙏    Къухтӕ иумӕ ӕмбӕлы
   
   
✍    Фыссӕг
   
   
💅    Фӕттӕг сой
   
   
🤳    Хъуамӕ уа
   
   
👶    Сывӕллон
   
   
🧒    Сывӕллӕттӕ
   
   
👦    Лӕппу
   
   
👧    Чызг
   
   
🧑    Адӕймаг
   
   
👱    Адӕймаг: сӕрыхъуырӕг
   
   
👨    Адӕймаг
   
   
🧔    Адӕймаг: боцъог
   
   
🧔‍♂️    Адӕймаг: боцъог
   
   
🧔‍♀️    Сылгоймаг: боцъор
   
   
👨‍🦰    Нӕлгоймаг: сырх
   
   
👨‍🦱    Нӕлгоймаг: къухтӕ
   
   
👨‍🦳    Адӕймаг: урс сӕрыхъуыры
   
   
👨‍🦲    Адӕймаг: хъӕбӕр сӕр
   
   
👩    Сылгоймаг
   
   
👩‍🦰    Сылгоймаг: сырх
   
   
🧑‍🦰    Адӕймаг: сырх сӕрыхъуыры
   
   
👩‍🦱    Сылгоймаг: сӕрыхъуыртӕ
   
   
🧑‍🦱    Адӕймаг: къухтӕ
   
   
👩‍🦳    Сылгоймаг: урс сӕрыхъуыры
   
   
🧑‍🦳    Адӕймаг: урс сӕрыхъуыры
   
   
👩‍🦲    Сылгоймаг: сӕр
   
   
🧑‍🦲    Адӕймаг: хъӕбӕр сӕр
   
   
👱‍♀️    Сылгоймаг: сӕрыхъуырӕг
   
   
👱‍♂️    Нӕлгоймаг: сӕрыхъуырӕг
   
   
🧓    Ацӕргӕ
   
   
👴    Ацӕргӕ
   
   
👵    Ацӕргӕ сылгоймаг
   
   
🙍    Адӕймаг йӕ цӕсгӕйӕ
   
   
🙍‍♂️    Нӕ ныхмӕ чи хъӕуы, уыцы
   
   
🙍‍♀️    Сылгоймаг йӕ цӕстӕй кӕсы
   
   
🙎    Йӕ дзыхӕй чи ныллӕууа,
   
   
🙎‍♂️    Нӕлгоймаг йӕ дзыхӕй
   
   
🙎‍♀️    Сылгоймаг йӕ дзыхӕй
   
   
🙅    Нӕ ныхас кӕнын, нӕдӕр адӕймаг
   
   
🙅‍♂️    Нӕлгоймаг йӕ къухӕй дзуры,
   
   
🙅‍♀️    Сылгоймаг йӕ къухӕй дзуры,
   
   
🙆    Адӕймаг Хуыцауы раз ӕвдисы
   
   
🙆‍♂️    Нӕлгоймаг йӕ къухы
   
   
🙆‍♀️    Сылгоймаг йӕ къухы
   
   
💁    Адӕм йӕ къухтӕ
   
   
💁‍♂️    Нӕлгоймаг йӕ къухтӕ ныппырх
   
   
💁‍♀️    Сылгоймаг йӕ къухы
   
   
🙋    Къух сӕвӕрдта адӕймаг
   
   
🙋‍♂️    Адӕймаг йӕ къух
   
   
🙋‍♀️    Сылгоймаг йӕ къух
   
   
🧏    Къусӕй чи хъусы, уыдоны
   
   
🧏‍♂️    Къусӕй чи хъусы, уыдоны
   
   
🧏‍♀️    Хъусӕй сылгоймаг
   
   
🙇    Адӕм зонгуытыл ӕрхауынц
   
   
🙇‍♂️    Нӕлгоймаг зонгуытыл ӕрхауд
   
   
🙇‍♀️    Сылгоймаг зонгуытыл


🤦    Адӕймаг цӕсгом ныццагъта
   
   
🤦‍♂️    Нӕлгоймӕгтӕ ныхсадтой
   
   
🤦‍♀️    Сылгоймӕгтӕ ныхсадтой
   
   
🤷    Адӕймаг йӕ уӕхс-уӕхсӕ
   
   
🤷‍♂️    Нӕлгоймаг йӕ уӕхс-уӕхсӕ
   
   
🤷‍♀️    Сылгоймаг йӕ уӕхс-уӕхсӕй
   
   
🧑‍⚕️    Ӕнӕниздзинад кусджытӕ
   
   
👨‍⚕️    Нӕлгоймӕгтӕ сӕ къухы
   
   
👩‍⚕️    Сылгоймаг сӕ къухы
   
   
🧑‍🎓    Ахуыргӕнинӕгтӕ
   
   
👨‍🎓    Ныййарджытӕ
   
   
👩‍🎓    Сылгоймаг
   
   
🧑‍🏫    Ахуыргӕнӕг
   
   
👨‍🏫    Нӕлгоймаг ахуыргӕнӕг
   
   
👩‍🏫    Сылгоймаг ахуыргӕнӕг
   
   
🧑‍⚖️    Тӕрхонгӕнӕг
   
   
👨‍⚖️    Нӕлгоймаг тӕрхонгӕнӕг
   
   
👩‍⚖️    Сылгоймаг Тӕрхонгӕнӕг
   
   
🧑‍🌾    ФӔСКӔСТӔМ
   
   
👨‍🌾    ФӔСКӔСТӔМ
   
   
👩‍🌾    Сылгоймаг кусӕг
   
   
🧑‍🍳    Хъӕддаг
   
   
👨‍🍳    Нӕлгоймаг хӕринаг
   
   
👩‍🍳    Сылгоймаг хӕринаг
   
   
🧑‍🔧    Механик
   
   
👨‍🔧    Куыстытӕ
   
   
👩‍🔧    Сылгоймаг механик
   
   
🧑‍🏭    Фабрикӕ кусджытӕ
   
   
👨‍🏭    Фабрикӕ кусджытӕ
   
   
👩‍🏭    Фабрикӕ кусджытӕ
   
   
🧑‍💼    Куыстытӕ
   
   
👨‍💼    Нӕлгоймӕгтӕ офисы кусынц
   
   
👩‍💼    Сылгоймаг кусӕг
   
   
🧑‍🔬    Ахуыргӕндтӕ
   
   
👨‍🔬    Адӕймаг ахуыргӕнӕг
   
   
👩‍🔬    Сылгоймаг ахуыргӕнӕг
   
   
🧑‍💻    Архайджытӕ
   
   
👨‍💻    Адӕймаджы техникатӕ
   
   
👩‍💻    Сылгоймаг механик
   
   
🧑‍🎤    Зарӕг
   
   
👨‍🎤    Нӕлгоймаг зарӕг
   
   
👩‍🎤    Сылгоймаг зарӕг
   
   
🧑‍🎨    Артӕмаг нывонд
   
   
👨‍🎨    Нӕлгоймаг ӕмӕ сылгоймаг
   
   
👩‍🎨    Сылгоймаг аргъ
   
   
🧑‍✈️    Пилот
   
   
👨‍✈️    Нӕлгоймаг пилот
   
   
👩‍✈️    Сылгоймаг пилот
   
   
🧑‍🚀    Астронавт
   
   
👨‍🚀    Нӕлгоймаг астронавт
   
   
👩‍🚀    Сылгоймаг астронавт
   
   
🧑‍🚒    Артызтӕй
   
   
👨‍🚒    Нӕлгоймаг артӕзт
   
   
👩‍🚒    Сылгоймаг артӕссаг
   
   
👮    Пъӕлицӕг адӕймаг
   
   
👮‍♂️    Нӕлгоймаг пъӕлицӕйы лӕг
   
   
👮‍♀️    Сылгоймаг
   
   
🕵    Детективӕ
   
   
🕵️‍♂️    Детективы нӕлгоймаг
   
   
🕵️‍♀️    Сылгоймаг детектори
   
   
💂    Хъахъхъӕнӕг
   
   
💂‍♂️    Нӕлгоймаг хъахъхъӕнӕг
   
   
💂‍♀️    Сылгоймаг хъахъхъӕнӕг
   
   
🥷    Ниндзя
   
   
👷    Аразджытӕ
   
   
👷‍♂️    Аразджытӕ
   
   
👷‍♀️    Сылгоймаг кусӕг
   
   
🫅    Паддзахы кадыхуд
   
   
🤴    Паддзах
   
   
👸    Паддзах Паддзах
   
   
👳    Сӕр хъӕбӕр чи дары, уыцы
   
   
👳‍♂️    Сӕр хъӕбӕр кӕмӕн ис, уыцы
   
   
👳‍♀️    Сылгоймаг сӕрыл уӕлӕууыд
   
   
👲    Нӕуӕнгӕйӕ уӕлӕдарӕс адӕймаг
   
   
🧕    Сылгоймаг сӕрыл уӕлӕдарӕс
   
   
🤵    Стекмодо уӕлӕдарӕс
   
   
🤵‍♂️    Нӕлгоймаг, стекмостер дарӕс
   
   
🤵‍♀️    Сылгоймаг, стекмостер дарӕс
   
   
👰    Адӕймаг уӕлӕдарӕс
   
   
👰‍♂️    Адӕймаг уӕлӕдарӕс
   
   
👰‍♀️    Сылгоймаг йӕ уӕлӕдарӕс
   
   
🤰    Сывӕллон сывӕллон
   
   
🫃    Сывӕллон сывӕллон
   
   
🫄    Сывӕллон сывӕллон
   
   
🤱    Мад йӕ ӕхсыр хӕры
   
   
👩‍🍼    Сылгоймӕгтӕ сывӕллӕттӕ
   
   
👨‍🍼    Сывӕллон хӕринаг кӕнын
   
   
🧑‍🍼    Сывӕллон хӕринаг кӕнын
   
   
👼    Гыццыл зӕд
   
   
🎅    Санто-Клаус
   
   
🤶    Рождество сылгоймаг
   
   
🧑‍🎄    МКС Клаус
   
   
🦸    Стыр ӕфсӕддон
   
   
🦸‍♂️    Адӕймаг стыр ӕфсӕддон
   
   
🦸‍♀️    Сылгоймаг стыр ӕфсӕддон
   
   
🦹    Стыр фыдгӕнӕг адӕймаг
   
   
🦹‍♂️    Адӕймаг стыр фыдгӕнӕг
   
   
🦹‍♀️    Сылгоймаг стыр фыдгӕнӕг
   
   
🧙    Кӕд Хуыцау Хуыцау
   
   
🧙‍♂️    Нӕлгоймаг ахуыргӕнӕг
   
   
🧙‍♀️    Сылгоймаг ахуыргӕнӕг
   
   
🧚    Мӕнӕг
   
   
🧚‍♂️    Адӕймаг мӕлӕт
   
   
🧚‍♀️    Сылгоймаг мӕнг
   
   
🧛    Вампир
   
   
🧛‍♂️    Адӕймаг туг
   
   
🧛‍♀️    Сылгоймаг вампир
   
   
🧜    Рацианы
   
   
🧜‍♂️    Кӕсаджы адӕймаг
   
   
🧜‍♀️    Русалӕджы
   
   
🧝    Сывӕллӕттӕ
   
   
🧝‍♂️    Адӕймаг зӕдтӕ
   
   
🧝‍♀️    Сылгоймаг эльфид
   
   
🧞    Эльфӕ
   
   
🧞‍♂️    Адӕймаг ӕфсымӕртӕ
   
   
🧞‍♀️    Сылгоймаг эльфид
   
   
🧟    Зомбитӕ
   
   
🧟‍♂️    Зомбитӕ
   
   
🧟‍♀️    Сылгоймаг зомбийы
   
   
🧌    Тӕрллӕг
   
   
💆    Массаимӕ чи баххуыс кодта, уыцы
   
   
💆‍♂️    Массаимӕ нӕлгоймӕгтӕ
   
   
💆‍♀️    Массаимӕ чи лӕвӕрдта, уыцы
   
   
💇    Сӕрыхъуыр-хъуыр-хъуыр-хъ
   
   
💇‍♂️    Нӕлгоймаг
   
   
💇‍♀️    Сылгоймаг сӕрыхъуыры
   
   
🚶    Цӕугӕ адӕймаг
   
   
🚶‍♂️    Къахӕй чи хъахъхъӕны, уыдон
   
   
🚶‍♀️    Цӕугӕ сылгоймаг
   
   
🧍    Лӕууынц адӕймаг
   
   
🧍‍♂️    Лӕууынц адӕймаг
   
   
🧍‍♀️    Сылгоймаг лӕууыд
   
   
🧎    Хуыцау чи ӕрлӕууыд, уыцы
   
   
🧎‍♂️    Хуыцау чи ӕрлӕууыд, уыцы
   
   
🧎‍♀️    Сылгоймаг йӕ зонгуытыл
   
   
🧑‍🦯    Уурс лӕдзӕг чи ис, уыцы адӕймаг
   
   
👨‍🦯    Уурс лӕдзӕг чи ис, уыцы адӕймаг
   
   
👩‍🦯    Уурс лӕдзӕг сылгоймаг
   
   
🧑‍🦼    Электрический инвалидты кресӕгты
   
   
👨‍🦼    Электрический инвалидты кресӕгты
   
   
👩‍🦼    Сылгоймӕгтӕ инвалидты къордтыл
   
   
🧑‍🦽    Инвалидты къухы чи ис, уыцы
   
   
👨‍🦽    Инвалидты къухы чи бадта, уыцы
   
   
👩‍🦽    Сылгоймӕгтӕ инвалидты къухы
   
   
🏃    Адӕймаг згъордта
   
   
🏃‍♂️    Адӕм згъорынц
   
   
🏃‍♀️    Сылгоймаг згъоры
   
   
💃    Сылгоймӕгтӕ кафынц
   
   
🕺    Нӕлгоймӕгтӕ кафынц
   
   
🕴    Дӕдарӕс чи дары, уыцы адӕймаг
   
   
👯    Уый хъус ис адӕймаг
   
   
👯‍♂️    Мӕнӕджы хъустӕ чи ис, уыцы
   
   
👯‍♀️    Сылгоймаг, горӕтты хъустӕ
   
   
🧖    Адӕм, зӕрдӕйы уаты чи уыд, уыдон
   
   
🧖‍♂️    Нӕлгоймаг, зӕрдӕйӕ уаты
   
   
🧖‍♀️    Сылгоймаг, зӕрдӕйӕ уаты
   
   
🧗    Адӕм сӕмбӕлы
   
   
🧗‍♂️    Адӕм хохтӕ къӕппӕджы
   
   
🧗‍♀️    Сылгоймаг сӕмбӕлы
   
   
🤺    Адӕймаг хъама бахизын кӕны
   
   
🏇    Бӕхӕйы фӕндаг
   
   
⛷    Гаскӕйӕн
   
   
🏂    Сборбӕджы сылгоймаг
   
   
🏌    Гольф хъазы иу адӕймаг
   
   
🏌️‍♂️    Нӕлгоймӕгты гольф
   
   
🏌️‍♀️    Сылгоймӕгты гольф
   
   
🏄    Серфинӕгтӕ ис адӕймаг
   
   
🏄‍♂️    Нӕлгоймӕгтӕ серфӕ кӕнынц
   
   
🏄‍♀️    Сылгоймӕгтӕ серфӕ кӕнынц
   
   
🚣    Иунӕг бӕлӕгъы
   
   
🚣‍♂️    Иунӕг бӕлӕгъы
   
   
🚣‍♀️    Сылгоймаг бӕлӕгъы
   
   
🏊    Адӕм кӕнынц
   
   
🏊‍♂️    Нӕлгоймаг нал кӕны
   
   
🏊‍♀️    Сылгоймаг нал кӕны
   
   
⛹    Адӕймаг ныппырх кодта
   
   
⛹️‍♂️    Нӕлгоймаг ныппырх кодта
   
   
⛹️‍♀️    Сылгоймаг йӕ ныхмӕ ӕрцыд
   
   
🏋    Уӕрӕзтыл чи ӕмбӕлы, уыцы
   
   
🏋️‍♂️    Нӕлгоймӕгтӕ уӕззау
   
   
🏋️‍♀️    Сылгоймӕгтӕ уӕззау
   
   
🚴    Велосипедмӕ цӕуын
   
   
🚴‍♂️    Велосипедмӕ цӕуын
   
   
🚴‍♀️    Велосипедмӕ сылгоймӕгтӕ
   
   
🚵    Адӕймаг хохы велосипед
   
   
🚵‍♂️    Хӕхты велосипедмӕ гӕсгӕ
   
   
🚵‍♀️    Сылгоймаг хохы велосипед
   
   
🤸    Адӕймаг йӕ къухы нывонд
   
   
🤸‍♂️    Нӕлгоймаг йӕ къухы
   
   
🤸‍♀️    Сылгоймаг йӕ къухы нывонд
   
   
🤼    Адӕм тох кӕнынц
   
   
🤼‍♂️    Нӕлгоймӕгтӕ тох кӕнынц
   
   
🤼‍♀️    Сылгоймӕгтӕ тох кӕнынц
   
   
🤽    Доны бӕлтыл чи хъӕуы, уыцы
   
   
🤽‍♂️    Нӕлгоймаг дон бафтыдта
   
   
🤽‍♀️    Доны палон чи хъӕуы, уыцы
   
   
🤾    Хидболлӕг хъазынц
   
   
🤾‍♂️    Хидболлӕг хъазын кӕны
   
   
🤾‍♀️    Сылгоймаг, Хидбол чи хъӕуы
   
   
🤹    Адӕймаг хъазгӕйӕ хъазгӕйӕ
   
   
🤹‍♂️    Нӕлгоймӕгтӕ хъахъхъӕнгӕйӕ
   
   
🤹‍♀️    Сылгоймӕгтӕ хъахъхъӕнгӕйӕ
   
   
🧘    Лотойы бынат адӕймаг
   
   
🧘‍♂️    Лотойы бынат лӕг
   
   
🧘‍♀️    Лотойы сылгоймаг
   
   
🛀    Надӕймаг
   
   
🛌    Хуыцауы адӕймаг
   
   
🧑‍🤝‍🧑    Адӕм къухтӕ къухтӕ
   
   
👭    Сылгоймаг йӕ къухы
   
   
👫    Сылгоймаг ӕмӕ нӕлгоймаг къухтӕ
   
   
👬    Къухӕй къухы адӕймаг
   
   
💏    Апъах кӕнынц
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    Апъатӕ: сылгоймаг,
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    Апъах: адӕймаг, адӕймаг
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    Апъах: сылгоймаг,
   
   
💑    сӕ зӕрдӕйы
   
   
👩‍❤️‍👨    Лӕг ӕмӕ ус зӕрдӕйӕ: сылгоймаг,
   
   
👨‍❤️‍👨    Уӕдӕ ус: нӕлгоймаг,


👩‍❤️‍👩    Ус ӕмӕ лӕг: сылгоймаг, сылгоймаг
   
   
👪    Бинонтӕ
   
   
👨‍👩‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймаг, сылгоймаг ӕмӕ
   
   
👨‍👩‍👧    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ,
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, сылгоймӕгтӕ,
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, сылгоймӕгтӕ,
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    Бинонтӕ: нӕлгоймаг, сылгоймаг, чызг ӕмӕ
   
   
👨‍👨‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ,
   
   
👨‍👨‍👧    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ,
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, чызджытӕ,
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, лӕппутӕ,
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, чызг ӕмӕ чызг
   
   
👩‍👩‍👦    Бинонтӕ: сылгоймаг, сылгоймаг ӕмӕ
   
   
👩‍👩‍👧    Бинонтӕ: сылгоймаг, сылгоймаг ӕмӕ
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    Бинонтӕ: сылгоймаг, чызг, лӕппуйы
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    Бинонтӕ: сылгоймаг, сылгоймаг,
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    Бинонтӕ: сылгоймаг, чызг, чызг
   
   
👨‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ,
   
   
👨‍👦‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, лӕппутӕ ӕмӕ
   
   
👨‍👧    Бинонтӕ: нӕлгоймаг ӕмӕ
   
   
👨‍👧‍👦    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, чызг,
   
   
👨‍👧‍👧    Бинонтӕ: нӕлгоймӕгтӕ, чызг ӕмӕ
   
   
👩‍👦    Бинонтӕ: сылгоймаг, лӕппуйы
   
   
👩‍👦‍👦    Бинонтӕ: сылгоймаг, лӕппуйы ӕмӕ
   
   
👩‍👧    Бинонтӕ: сылгоймаг, чызг
   
   
👩‍👧‍👦    Бинонтӕ: сылгоймаг, чызг ӕмӕ
   
   
👩‍👧‍👧    Бинонтӕ: сылгоймаг, чызг ӕмӕ чызг
   
   
🗣    Сӕр дзурын
   
   
👤    Аууоны нывтӕ
   
   
👥    Аууоны нывтӕ
   
   
🫂    Адӕм сӕ ныхмӕ бахаудысты
   
   
👣    Къахдзӕугӕ
   
   
💪    Биппӕттӕ сӕ ныфс ӕрӕмбырд
   
   
🦾    Рабон къух
   
   
🦿    Механический къӕхтӕ
   
   
🦵    Къӕхтӕ
   
   
🦶    Къӕхтӕ
   
   
👂    Хъустӕ
   
   
🦻    Хъусӕй чи хъусы, уыдонӕй хъустӕ
   
   
👃    Фындзы
   
   
🧠    Магъз
   
   
🫀    Адӕймаг зӕрдӕйы аххосӕй
   
   
🫁    Рухтӕг
   
   
🦷    Дӕнгтӕ
   
   
🦴    Сстджытӕ
   
   
👀    Цӕстытӕ
   
   
👁    Цӕстытӕ
   
   
👅    Ӕвзаг
   
   
👄    ЙЫХЫС
   
   
🫦    Ныхас кӕнын райдыдта
   
   
🦰    Сырх
   
   
🦱    Къуыри сӕрыхъуыртӕ
   
   
🦳    Уурс сӕрыхъуыры
   
   
🦲    Хъӕбӕр лӕг
   
   
🏻    Цӕрӕг хуызӕн
   
   
🏼    Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ ӕввахс цармы
   
   
🏽    Сыгъдыг хуызӕн ӕмӕстдӕр
   
   
🏾    Стӕй ӕмӕ талынг цармы хуызы
   
   
🏿    Талынг царм
   
   
💋    Апъах кӕнынц
   
   
💌    Уарзондзинад фыстӕг
   
   
💘    Зӕрдӕйы фаты
   
   
💝    Зӕрдӕйы хуызӕн къӕппӕджы
   
   
💖    Сыгъдӕг зӕрдӕтӕ
   
   
💗    Зӕрдӕйы рӕзындзинад
   
   
💓    Зӕрдӕтӕ ныхмӕ кӕнынц
   
   
💞    Зӕрдӕйы зӕрдӕмӕ ӕрцӕуынц
   
   
💕    Дыууӕ зӕрдӕйы
   
   
💟    Зӕрдӕйы хуызӕн рӕсугъд
   
   
❣    Зӕрдӕйы хъӕр кӕнынц
   
   
💔    Сыст зӕрдӕтӕ
   
   
❤️‍🔥    Зӕрдӕтӕ судзынц
   
   
❤️‍🩹    Салцӕг кӕнын йӕ зӕрдӕйы
   
   
❤    Сырх зӕрдӕйы
   
   
🩷    Рӕджы зӕрдӕйы
   
   
🧡    Арӕнзӕрдӕ зӕрдӕтӕ
   
   
💛    Сыгъдӕг зӕрдӕйы
   
   
💚    Сызгъӕр зӕрдӕйы
   
   
💙    Сӕрвӕз зӕрдӕйы
   
   
🩵    Рыгъдӕг кӕрвӕзы зӕрдӕйы
   
   
💜    Сырхыркъуых зӕрдӕйы медзин
   
   
🤎    Мӕрӕг зӕрдӕ
   
   
🖤    Салынг зӕрдӕйы
   
   
🩶    Сыгъдӕг зӕрдӕйы
   
   
🤍    Уурс зӕрдӕйы
   
   
💯    Сӕдӕ проценты
   
   
💢    Мӕсты нысӕнттӕ
   
   
💥    Ахӕм хъуыддаг
   
   
💫    Сыгъдӕг кӕнынц
   
   
💦    Хъуамӕ хъуамӕ уа
   
   
💨    Ацӕуын тагъд
   
   
🕳    Хъӕлтӕ
   
   
💣    Бомбӕ
   
   
💬    Балун хъӕлӕс кӕнынц
   
   
👁️‍🗨️    Цӕстытӕ хъӕлӕсы хъӕуы
   
   
🗨    Галиуырдыгӕй хъӕлӕс кӕнынц
   
   
🗯    Рахиз фарс мӕсты
   
   
💭    Балун хъуыды кӕнынц
   
   
💤    ЗЗС
   
   
🐵    Мыййӕл цӕсгом
   
   
🐒    Мӕнӕмӕл
   
   
🦍    Горилла
   
   
🦧    Орангутанг
   
   
🐶    Куыйӕн цӕсгом
   
   
🐕    Куыйӕг
   
   
🦮    Разамынд кӕйӕг
   
   
🐕‍🦺    Лӕггад кӕнынц куыдтӕ
   
   
🐩    Дӕйттӕ
   
   
🐺    Бӕрӕг
   
   
🦊    Цӕттӕ дӕр ӕмбырд кӕнынц
   
   
🦝    Рокон
   
   
🐱    Матимӕ цӕсгом
   
   
🐈    Катарпилл
   
   
🐈‍⬛    Салынг гӕттӕ
   
   
🦁    Домбайӕ
   
   
🐯    Кигры цӕсгом
   
   
🐅    Тигр
   
   
🐆    Леппӕт нывонд
   
   
🐴    Бӕхӕйы цӕсгом
   
   
🫎    Къуыри бӕстӕйы
   
   
🫏    Хӕрӕг
   
   
🐎    Бӕхӕйы
   
   
🦄    Единӕсыкъаг сырдтӕ
   
   
🦓    Зебр
   
   
🦌    Сӕрд
   
   
🦬    Уыцы хъӕдтӕ
   
   
🐮    Уӕдӕ хъӕджы цӕсгом
   
   
🐂    Салтӕ
   
   
🐃    Буффо
   
   
🐄    Уӕд
   
   
🐷    Хъӕттӕ цӕсгом
   
   
🐖    Хъӕл
   
   
🐗    Хъӕдгӕджытӕ
   
   
🐽    Хъӕгъӕл фынг
   
   
🐏    Сывӕллӕг кӕнын райдыдтой
   
   
🐑    Фысы
   
   
🐐    Сӕгътӕ
   
   
🐪    Теуау
   
   
🐫    Дыууӕ къухы теуай
   
   
🦙    Лама
   
   
🦒    Жирафӕ
   
   
🐘    Алмӕл
   
   
🦣    Мамонты
   
   
🦏    Раздӕр
   
   
🦛    Гипомос
   
   
🐭    Марджыты цӕсгом
   
   
🐁    Масӕй
   
   
🐀    Мӕфтӕ
   
   
🐹    Хармӕр
   
   
🐰    Дӕтты цӕсгом
   
   
🐇    Ролит ӕввахс
   
   
🐿    Къӕбӕр
   
   
🦫    Бӕзӕг
   
   
🦔    Хъӕздыг
   
   
🦇    Нӕ хъӕдтӕ
   
   
🐻    Уыцы бартӕ
   
   
🐻‍❄️    Арс
   
   
🐨    Колӕ
   
   
🐼    Пандыйы
   
   
🦥    Ӕвӕццӕгӕн
   
   
🦦    Доны къухы
   
   
🦨    Скунс
   
   
🦘    Кенгуру
   
   
🦡    Беки
   
   
🐾    Къӕппӕты мыхуыр
   
   
🦃    Турцик
   
   
🐔    Къух
   
   
🐓    Къух
   
   
🐣    Къухтӕ ныууагътой
   
   
🐤    Къух
   
   
🐥    Раз цъиппӕт
   
   
🐦    Мӕргътӕ
   
   
🐧    Пингвин
   
   
🕊    Бӕлӕттӕ
   
   
🦅    Цӕцӕргӕ
   
   
🦆    Дӕджы дӕр ӕфсӕддон
   
   
🦢    Хъӕбӕр
   
   
🦉    Хъӕппӕт
   
   
🦤    Дордо
   
   
🪶    Бӕрӕг кӕм ис, ахӕм
   
   
🦩    Фламингтӕ
   
   
🦚    Махырдз къуыппӕт
   
   
🦜    Пенот
   
   
🪽    Базыртӕ
   
   
🐦‍⬛    Сар мӕргътӕ
   
   
🪿    ГӔРӔСТӔРТӔ
   
   
🐸    Хъӕбыр
   
     
🐊    Крокодил
   
   
🐢    Къахтӕ
   
   
🦎    Зӕрӕттӕ дӕр ӕмбырд кӕнынц
   
   
🐍    Калм
   
   
🐲    Залухаты цӕсгом
   
   
🐉    Къахтӕ
   
   
🦕    Саулоподаг
   
   
🐳    Доны кит
   
   
🐋    Киттӕ
   
   
🐬    Дельфин
   
   
🦭    Мыхыргӕнӕг
   
   
🐟    Кӕсаг
   
   
🐠    Тропикӕ кӕсаг
   
   
🐡    Фугайгӕ
   
   
🦈    Акулӕтӕ
   
   
🐙    Оксинос
   
   
🐚    Сывӕллӕттӕ
   
   
🪸    Коралл
   
   
🪼    Медулизи
   
   
🐌    Цӕттӕ дӕр ӕмбырд кӕнынц
   
   
🦋    Кӕрӕфсы кӕрӕдзийы
   
   
🐛    Къӕмгӕ
   
   
🐜    Мӕлӕттӕ
   
   
🐝    Мӕх
   
   
🪲    Хӕрзӕттӕ
   
   
🐞    Къӕмӕл къӕмӕл
   
   
🦗    Крикет
   
   
🪳    Къӕмӕт кӕм ис, ахӕм
   
   
🕷    Крест
   
   
🕸    Сӕйттӕ быхтӕ
   
   
🦂    Скорпион
   
   
🦟    Мӕнӕ уырдӕм
   
   
🪰    Хъӕхтӕ кӕнын райдыдтой
   
   
🪱    Хъӕздыг хъӕздыг
   
   
🦠    Микробог
   
   
💐    Диндинджыты къухтӕ
   
   
🌸    Сирӕридинӕ дидинӕг
   
   
💮    Уурс дидинӕг
   
   
🪷    Лотос
   
   
🏵    Рози дидинджытӕ
   
   
🌹    Рози
   
   
🥀    Хус дидинджытӕ
   
   
🌺    Гибискы
   
   
🌻    Хурсӕнтӕ
   
   
🌼    Динджытӕ кӕнынц дыргътӕ
   
   
🌷    Тюльпантӕй
   
   
🪻    Адӕймаг Хуыцауы Ныхас
   
   
🌱    Ныр къӕппӕджы
   
   
🪴    Ныййӕфтӕ зайӕгойтӕ
   
   
🌲    Ӕнӕсӕмгӕс бӕлас
   
   
🌳    Сыфтӕй бӕлас
   
   
🌴    Пальмӕбӕлас
   
   
🌵    Кактӕттӕ
   
   
🌾    Мис бӕстӕйы иу хъӕбӕр
   
   
🌿    Хӕрдӕгдзинад
   
   
☘    Клилоид
   
   
🍀    Цыппар сыфтӕг кӕрдӕг
   
   
🍁    Сӕрхы сыфт
   
   
🍂    Сыфттӕ ныппырх кодтой
   
   
🍃    Дымгӕйӕ сыфтӕ кӕнынц
   
   
🪹    Ниххӕй бынат
   
   
🪺    Ӕджытӕй гӕрӕг саразын
   
   
🍇    Сӕнӕфсиры
   
   
🍈    Дӕлӕх
   
   
🍉    Ардыууӕ бӕрӕг
   
   
🍊    Аргъуаны хуызӕн
   
   
🍋    Лимон
   
   
🍌    Банас
   
   
🍍    Ананас
   
   
🥭    Манго
   
   
🍎    Сырх къуымтӕй
   
   
🍏    Сыгъдӕг къуымтӕ
   
   
🍐    Гъахтӕ
   
   
🍑    Перси
   
   
🍒    Чирри
   
   
🍓    Мар
   
   
🫐    Мулобери
   
   
🥝    КИВИ
   
   
🍅    Домадр
   
   
🫒    Оливӕбӕлас
   
   
🥥    Кокос
   
   
🥑    Авокадо
   
   
🍆    Бахӕрзӕг уацары
   
   
🥔    Карти
   
   
🥕    Мародтӕ
   
   
🌽    Хӕрӕг быр
   
   
🌶    Пуыттӕй
   
   
🫑    Хӕрз тӕригъӕд
   
   
🥒    Хӕртӕттӕ
   
   
🥬    Сыфт къӕппӕр
   
   
🥦    Кави
   
   
🧄    Лесс
   
   
🧅    Дуар
   
   
🍄    Музы
   
   
🥜    Марахисон
   
   
🫘    Дунгтӕ
   
   
🌰    Кӕсӕг бӕстӕйы
   
   
🫚    Къӕдгӕнаг уидаг
   
   
🫛    Къӕдгӕ хъӕдгӕ
   
   
🍞    Дзул
   
   
🥐    Фысы дзул
   
   
🥖    Дарг дзулл
   
   
🫓    Дул
   
   
🥨    Цхх ӕмӕ фыцъӕны бурриттӕ
   
   
🥯    Библи дзул
   
   
🥞    Къул
   
   
🧇    Ваффӕ
   
   
🧀    Чырысти къухтӕ
   
   
🍖    Сджыты дзиар
   
   
🍗    Мӕргъты къӕхтӕ
   
   
🥩    Дӕйаг иу хайы
   
   
🥓    Беко
   
   
🍔    Гамбургер
   
   
🍟    Фрица французтӕ
   
   
🍕    ПИСӔР


🌭    Тынг куыг
   
   
🥪    Сэндвич
   
   
🌮    Кӕйӕн тыхтӕ
   
   
🌯    Мексиканӕйы бурриттӕ
   
   
🫔    Хъуаг дзиаг
   
   
🥙    Дул байдзаг
   
   
🧆    Салӕджы сэндвич
   
   
🥚    Мынг
   
   
🍳    Хӕдзары хӕринаг
   
   
🥘    Хӕринаг къӕппӕджы
   
   
🍲    Хӕринаг къух
   
   
🫕    Дур къухы
   
   
🥣    Къусӕ дзаумӕтӕй
   
   
🥗    Хуыцау салад
   
   
🍿    Попкорн
   
   
🧈    Сырӕг у, цӕмӕй сӕ уырдӕм
   
   
🧂    Цхх
   
   
🥫    Бамбарын кӕнынц хӕринаг
   
   
🍱    Кӕсӕг къамтӕ
   
   
🍘    Мис дзул
   
   
🍙    Марс къух
   
   
🍚    Мурс
   
   
🍛    Карри хӕринаг
   
   
🍜    Уыцы къус
   
   
🍝    Спагетти
   
   
🍠    Раттӕг бафызд
   
   
🍢    ОДН
   
   
🍣    СУИСИ
   
   
🍤    Къриттӕ къӕппӕджы
   
   
🍥    Кӕсагджын къух
   
   
🥮    Мӕйӕн дзул
   
   
🍡    Данго
   
   
🥟    Хъӕбӕр къӕбӕр
   
   
🥠    Армонгӕ бирӕ бирӕ
   
   
🥡    Кӕсӕг къамт уадзын
   
   
🦀    Краб
   
   
🦞    Лобстер
   
   
🦐    Сауджытӕ
   
   
🦑    Калмар
   
   
🦪    Уӕцгӕ
   
   
🍦    Мороженыйӕн лӕмӕгъ
   
   
🍧    Их кӕнынц
   
   
🍨    Мороженыйӕн
   
   
🍩    Кӕд дзы ис, уӕддӕр
   
   
🍪    Кекки
   
   
🎂    Гӕнӕнбонты хъӕбултӕ
   
   
🍰    Дул
   
   
🧁    Къухӕй къухтӕ
   
   
🥧    Къул
   
   
🍫    Моколад лӕг
   
   
🍬    Кандтӕй
   
   
🍭    Лоледенес
   
   
🍮    Раивд лӕвӕрд
   
   
🍯    Мауыны бынат
   
   
🍼    Сывӕллон ахӕм адӕймаг
   
   
🥛    Иу къус ӕхсыр
   
   
☕    Тынг нуазыс
   
   
🫖    Чахи къахтӕ
   
   
🍵    Ниузӕрдион къус
   
   
🍶    Нозт
   
   
🍾    Цӕйттӕ ис хъӕды бӕстӕйы.
   
   
🍷    Сӕн къус
   
   
🍸    Коктейлӕг къус
   
   
🍹    Тропикӕ нуазтӕ
   
   
🍺    Билы къус
   
   
🍻    Билы къус
   
   
🥂    Ныууӕ къус къус
   
   
🥃    Нус къус
   
   
🫗    Ды къухы кӕнынц
   
   
🥤    Къус къус
   
   
🧋    Чӕй кӕнынц
   
   
🧃    Нозт къамтӕ
   
   
🧉    Уӕдӕ ус ӕмӕ ус
   
   
🧊    Их их кӕнынц
   
   
🥢    Къӕмгӕтӕ къӕмгӕтӕ
   
   
🍽    Кадӕм ӕмӕ фӕрӕг
   
   
🍴    Кадӕм ӕмӕ фӕрӕг
   
   
🥄    Уыцы хӕрзӕх
   
   
🔪    Хъаммаг
   
   
🫙    Уыцы дзыхы
   
   
🏺    Густӕ
   
   
🌍    Европӕйы Африкӕйы глобальный
   
   
🌎    Америкӕйы дунейы зӕрдӕйы тыххӕй
   
   
🌏    Ази ӕмӕ Австралийы ӕгас дунейы
   
   
🌐    Глобӕттӕ ис медиаг
   
   
🗺    Дунейы карт
   
   
🗾    Япони
   
   
🧭    Компас
   
   
🏔    Мит хох
   
   
⛰    Хӕхтӕ
   
   
🌋    Вулкан
   
   
🗻    Фудзи хох
   
   
🏕    Лагер кӕнын райдыдтой
   
   
🏖    Былдар былӕг кӕм ис, уыцы
   
   
🏜    Ӕдзӕрӕг быдыры
   
   
🏝    Ӕдзӕрӕг сакъадахтӕ
   
   
🏞    Национальӕг парк
   
   
🏟    Стадионыл
   
   
🏛    Рагон арӕзт
   
   
🏗    Арӕзт
   
   
🧱    Мӕнгӕттӕ
   
   
🪨    Къӕдзӕх
   
   
🪵    Хӕд
   
   
🛖    ХАРТӔРТӔ
   
   
🏘    ХАРДӔР
   
   
🏚    Ныр хӕдзӕрттӕ
   
   
🏠    ХАРДӔР
   
   
🏡    Цӕхӕрадоны хӕдзар
   
   
🏢    Офисӕ
   
   
🏣    Япони почтӕ-иу
   
   
🏤    Почтӕ-иу
   
   
🏥    Рынчындоны
   
   
🏦    Банкӕ
   
   
🏨    Гостиницы
   
   
🏩    Уарзондзинад гостиницы
   
   
🏪    Дуккӕ дӕр Хуыцауы Ныхас
   
   
🏫    Скъолайы
   
   
🏬    Домагазин
   
   
🏭    Фабрикӕ
   
   
🏯    Японийы хӕдзӕрттӕ
   
   
🏰    Хъӕбӕр хъуыддаг
   
   
💒    Чындзӕхсӕвы
   
   
🗼    Токио мӕсыг
   
   
🗽    Сӕрибардзинад гуымив
   
   
⛪    Аргъуаны
   
   
🕌    Мехатӕ
   
   
🛕    Индуистытӕ кувӕндон
   
   
🕍    Сингулӕг
   
   
⛩    Синтоистыл кувӕндон
   
   
🕋    Уӕрвӕзт хӕтт
   
   
⛲    Сауадӕттӕ
   
   
⛺    Цатыры
   
   
🌁    Ӕмӕтгӕ ӕвзӕр у,
   
   
🌃    Стъалытӕ рухс кӕнынц ӕхсӕв
   
   
🏙    Горӕт рӕстӕг
   
   
🌄    Хурыскӕсӕг хохы
   
   
🌅    Хурыскысӕг
   
   
🌆    Изӕрӕвӕры горӕт
   
   
🌇    Хурныгуылд
   
   
🌉    Ӕхсӕвы бӕрӕг
   
   
♨    Стӕг дӕттӕ
   
   
🎠    Карузерил
   
   
🛝    Изи площадӕйы скӕсӕг
   
   
🎡    Сӕрберцозы къуар
   
   
🎢    РОСКӔРСТӔН
   
   
💈    Сӕрыхъуыр-хъӕр
   
   
🎪    Циркӕ цатыры
   
   
🚂    Мотоциклоз
   
   
🚃    Кӕнӕвӕндагӕй машинӕтӕ
   
   
🚄    Таргъӕд поезд
   
   
🚅    Уыцы поезд
   
   
🚆    Поезд
   
   
🚇    Метрон
   
   
🚈    Цыгъдӕг кӕнӕ кӕнӕ
   
   
🚉    Лӕууын
   
   
🚊    Трамвай
   
   
🚝    Монорельс къухтӕ
   
   
🚞    Хӕх-кӕнӕвӕрдтӕ
   
   
🚋    Трамвай
   
   
🚌    Автобус
   
   
🚍    Автобус ӕрбацыд
   
   
🚎    Троллибинӕйы
   
   
🚐    Автобус
   
   
🚑    Амбуликӕйы
   
   
🚒    Артыгӕттӕ
   
   
🚓    Маликӕйӕйы машинӕйы
   
   
🚔    Машинӕйы фӕрцы ӕрбацыд
   
   
🚕    Таксим
   
   
🚖    Таксим ӕрбацыд
   
   
🚗    Машинӕйы
   
   
🚘    Машинӕйы ӕрбацыд ӕмӕ-иу
   
   
🚙    Спортизы машинӕйы
   
   
🛻    Гыццыл машинӕйы
   
   
🚚    Мауатор
   
   
🚛    Уӕдӕ фурӕттӕ сӕмбӕлдысты
   
   
🚜    Трактор
   
   
🏎    Машинӕйы машинӕйы
   
   
🏍    Мотоциклор
   
   
🛵    Мотоциклет
   
   
🦽    Кувӕд инвалидты къухы
   
   
🦼    Электрический инвалидты
   
   
🛺    Риккшӕ
   
   
🚲    Велосипед
   
   
🛴    Токер уацары
   
   
🛹    Сскетборд
   
   
🛼    Кӕттӕ-иу сӕ дзабыртӕ
   
   
🚏    Автобус лӕууын
   
   
🛣    Фӕндагыл
   
   
🛤    Кӕнӕвӕндтӕ
   
   
🛢    Сой бинӕ
   
   
⛽    Нампо
   
   
🛞    Уӕрӕттӕ
   
   
🚨    Маликӕйы рухс
   
   
🚥    Ӕрмӕст трафик рухс
   
   
🚦    Раст цӕугӕйӕ трафик рухс
   
   
🛑    Махӕн кӕнынц нысӕнттӕ
   
   
🚧    Арӕзт
   
   
⚓    Ныр ӕвӕрд кӕны
   
   
🛟    Буйо къухы къухы
   
   
⛵    Науӕн
   
   
🛶    Канол
   
   
🚤    Нау
   
   
🛳    Пассаджыты нау
   
   
⛴    Науӕттӕ
   
   
🛥    Моторан бӕлӕгъы
   
   
🚢    Нау
   
   
✈    Хӕйрӕджы
   
   
🛩    Гыццыл хӕдтӕттӕ
   
   
🛫    Хӕйрӕджы ацыд
   
   
🛬    Хӕйрӕджы ӕрцыд
   
   
🪂    Парашют
   
   
💺    Бӕрнӕттӕ
   
   
🚁    Аллокелот
   
   
🚟    Кӕстӕг уагътой
   
   
🚠    Хъӕхты къӕппӕджы
   
   
🚡    Уыцы машинӕйы бӕстӕйы къорд
   
   
🛰    Стетнит
   
   
🚀    Ракет
   
   
🛸    НИДОРАГ
   
   
🛎    Сауджынты цӕрӕг
   
   
🧳    Махтӕ дӕр ӕмбырд кӕнынц
   
   
🚪    Дуӕрӕг
   
   
🛗    Лифт
   
   
🪞    Кӕсӕны ӕвдисынц
   
   
🪟    Рудзгӕ
   
   
🛏    Хуыцау
   
   
🛋    Ӕфсаг ӕмӕ рухсгӕнӕг
   
   
🪑    Бӕрӕг
   
   
🚽    Уӕдӕ
   
   
🪠    Пълӕутӕ
   
   
🚿    Дугӕ кӕнынц
   
   
🛁    Нафтӕйнаг
   
   
🪤    Мардзахӕй ӕппӕт
   
   
🪒    Бахӕрдт
   
   
🧴    Лексаг адӕймаг
   
   
🧷    Страховӕйӕн архайдтой
   
   
🧹    Хъӕппӕт
   
   
🧺    Къӕбӕр
   
   
🧻    Гумагӕнӕг тыхтӕ
   
   
🪣    Къӕвӕрдтӕ къӕвӕрдтӕ
   
   
🧼    Сапонӕн
   
   
🫧    Уымӕй уӕлдай тыххӕй
   
   
🪥    Дӕнджытӕг
   
   
🧽    Губкатӕ
   
   
🧯    Артыгӕнӕнтӕ
   
   
🛒    Махинӕйы машинӕйы
   
   
⌛    Змис зылӕг кӕнын райдыдта
   
   
⏳    Нӕ змис къух нӕ фӕци
   
   
⌚    Ӕркӕсӕм
   
   
⏰    Армӕст сахаты
   
   
⏱    Стеокусӕг
   
   
⏲    Сахатӕг ӕдзухдӕр
   
   
🕰    Хъӕмыргӕ сахаты къухы
   
   
🕛    12 сахаты
   
   
🕧    12: 30
   
   
🕐    1 сахаты
   
   
🕜    1 адӕм
   
   
🕑    Дыууӕ сахаты
   
   
🕝    2: 30
   
   
🕒    Ӕртӕ сахаты
   
   
🕞    3: 30
   
   
🕓    Цыппар сахаты
   
   
🕟    4: 30
   
   
🕔    Фондз сахаты
   
   
🕠    5: 30
   
   
🕕    Ӕхсӕз сахаты
   
   
🕡    6 сӕрӕг
   
   
🕖    Авд сахаты
   
   
🕢    7: 30
   
   
🕗    Аст сахаты
   
   
🕣    8 сӕрӕг
   
   
🕘    Фараст сахаты
   
   
🕤    9 сӕрӕг
   
   
🕙    Дӕс сахаты
   
   
🕥    10: 30
   
   
🕚    Ӕдӕс сахат
   
   
🕦    11: 30
   
   
🌑    Ног мӕйы
   
   
🌒    Фыццаг мӕйы
   
   
🌓    Фыццаг мӕйы
   
   
🌔    Фыццаг мӕйы
   
   
🌕    ДӔРӔМӔЙ МӔЙЫ
   
   
🌖    Ӕнӕххӕст мӕйы
   
   
🌗    Фыццаг мӕйы
   
   
🌘    Мӕйы
   
   
🌙    Ног мӕйы
   
   
🌚    Ног мӕйы цӕсгом
   
   
🌛    Синдуры мӕйы сӕрыл
   
   
🌜    Синдуры мӕйы сӕрыл
   
   
🌡    Термометр
   
   
☀    Хуры


🌝    Мӕйы цӕсгом
   
   
🌞    Хур цӕсгом
   
   
🪐    Планетӕтӕ
   
   
⭐    Стъалытӕ
   
   
🌟    Стъалытӕ рухс кӕнынц
   
   
🌠    Стъалы
   
   
🌌    Галактикӕ
   
   
☁    Мигътӕ
   
   
⛅    Мигъы фӕстӕ хур
   
   
⛈    Мигътӕ арвӕрттӕ ӕмӕ къӕвдайы
   
   
🌤    Хур гыццыл мигъы фӕстӕ
   
   
🌥    Стыр мигъты фӕстӕ хур
   
   
🌦    Хур къӕвдайы мигъты фӕстӕ
   
   
🌧    Къӕвдайы мигътӕ
   
   
🌨    Мит мигътӕ
   
   
🌩    Мигътӕ арвӕрттынц
   
   
🌪    Торнадо
   
   
🌫    Ӕмӕтгӕ
   
   
🌬    ДЫМГӔЙ УЫД
   
   
🌀    ТЫМТӔМ ДЫМЫД
   
   
🌈    Арвӕрдыл
   
   
🌂    Хъӕфтӕг хъӕфтӕг
   
   
☂    Хъуамӕ уа хъуамӕ
   
   
☔    Хъӕппӕт хъӕппӕт
   
   
⛱    Зӕхх хъӕугӕ кӕнын райдыдта
   
   
⚡    high voltage
   
   
❄    Митӕ-иу
   
   
☃    МИТӔНДӔН АРАДӔН
   
   
⛄    Миты нӕдӕр адӕймаг
   
   
☄    Кометы
   
   
🔥    Арт
   
   
💧    Къӕттӕ
   
   
🌊    Доны уылтӕ
   
   
🎃    Хӕйрӕг цырагътӕ
   
   
🎄    Рождествойы бӕлас
   
   
🎆    Фартертӕ
   
   
🎇    Фартеролог
   
   
🧨    Фаркертӕ
   
   
✨    Аргӕттӕ дӕр ӕвзӕр сты
   
   
🎈    Балулон
   
   
🎉    Бӕрӕгбӕттӕ
   
   
🎊    Лӕгъӕгъӕд гургӕттӕ
   
   
🎋    Танасибӕлас
   
   
🎍    Сыгъдӕг бӕлас
   
   
🎎    Япон гӕрӕттӕ
   
   
🎏    Карпы къӕппӕджы
   
   
🎐    ДЫМГӔЛДӔМӔН
   
   
🎑    Мӕйӕн бӕрӕгбӕттӕ
   
   
🧧    Сывӕллон къолау
   
   
🎀    Гауаг къухтӕ
   
   
🎁    Лӕвӕрттӕ ӕппӕт уаид
   
   
🎗    Зӕрдыл лӕууын кӕнынц
   
   
🎟    Билет
   
   
🎫    Билет
   
   
🎖    Ӕфсадмӕ уӕлахиз уацхъуыд
   
   
🏆    Къаппӕйы
   
   
🏅    Спорттӕ медлиалтӕ
   
   
🥇    Фыццаг медлиар
   
   
🥈    Дыккаг медзилӕг
   
   
🥉    Ӕртыккаг медлиар
   
   
⚽    Футбол
   
   
⚾    Бейсбол
   
   
🥎    Софтбол
   
   
🏀    Баскетбол
   
   
🏐    Волейболл
   
   
🏈    Америкӕйы футбол
   
   
🏉    Футбол
   
   
🎾    Теннис
   
   
🥏    Фрисби
   
   
🎳    Боулинг
   
   
🏏    Крикеты маст
   
   
🏑    Хоки
   
   
🏒    Хоккей
   
   
🥍    Хоки
   
   
🏓    Пеннис теннис
   
   
🏸    Бадминтон
   
   
🥊    Боксерты къухтӕ
   
   
🥋    Уартӕ-артӕсы дарӕс
   
   
🥅    Нӕ къухы фыдгӕнӕг
   
   
⛳    Хъӕтты мидӕг нысӕнттӕ
   
   
⛸    Стӕтты дзабыртӕ
   
   
🎣    Кӕсаг хъӕзтӕ
   
   
🤿    Маскы
   
   
🎽    Дугургӕйӕ згъоргӕ
   
   
🎿    Сейскӕйттӕ
   
   
🛷    Митӕ-иу
   
   
🥌    Курристӕ дуры
   
   
🎯    Нӕ цӕстытӕ сӕ цӕстытӕ
   
   
🪀    Йоо
   
   
🪁    Уӕлдӕмӕг къухтӕ
   
   
🎱    8 Дауыны бӕлтӕг
   
   
🔮    Сӕрст бартӕ
   
   
🪄    Лӕдзӕг
   
   
🧿    Назар амулет
   
   
🪬    ХАМСА
   
   
🎮    Видеохъазтӕ
   
   
🕹    Дойнаг къӕппӕджы
   
   
🎰    Машинӕ
   
   
🎲    Кӕсӕг хъазӕг кӕнынц
   
   
🧩    Уыцы нывтӕ
   
   
🧸    Тедийы арс
   
   
🪅    Пинатӕ
   
   
🪩    Кӕсӕны бартӕ
   
   
🪆    Кӕд ӕфсӕддон хъӕбӕр
   
   
♠    Сабыры дарӕс
   
   
♥    Зӕрдӕйы хуызӕн уӕлӕдарӕс
   
   
♦    Далмаз дарӕс
   
   
♣    Клубы дарӕс
   
   
♟    Къӕйттӕ къӕйттӕ
   
   
🃏    Клоун
   
   
🀄    Маджонг сырх залкъаг
   
   
🎴    Динджыты карточка
   
   
🎭    Арвӕзт кӕнынц
   
   
🖼    Нывтӕ
   
   
🎨    Артӕстӕг хӕрзӕгъдау
   
   
🧵    Цӕнгӕттӕ
   
   
🪡    Къӕмӕттӕ къӕмӕл
   
   
🧶    Ныр
   
   
🪢    Хъуамӕ бахизой
   
   
👓    Кӕсӕг
   
   
🕶    Хурсӕны кӕсгӕттӕ
   
   
🥽    Ныхсгӕнӕг
   
   
🥼    Фӕлӕ куыд фӕлӕууын
   
   
🦺    Ӕдасдзинад уӕлдай
   
   
👔    Галас
   
   
👕    Хуыцау
   
   
👖    Джинс
   
   
🧣    Хъӕбӕр къӕбӕр
   
   
🧤    Лӕдаг дӕр ӕмбырд кӕнынц
   
   
🧥    Уыцы хъуыддаг
   
   
🧦    Къӕбӕр кӕнынц
   
   
👗    Дӕдарӕс
   
   
👘    Кимоно
   
   
🥻    Сари
   
   
🩱    Сиамӕйы кусджытӕ
   
   
🩲    Библи
   
   
🩳    Къуыр дзауматӕ
   
   
👙    Бикини
   
   
👚    Сылгоймӕгты дарӕс
   
   
🪭    Къухы къухы къухы
   
   
👛    Духтӕ
   
   
👜    Къухтӕ
   
   
👝    Къухы сумӕт
   
   
🛍    Хъухтӕ кӕнынц
   
   
🎒    Рокси
   
   
🩴    Сандалбӕ
   
   
👞    Нӕлгоймӕгты дзабыртӕ
   
   
👟    Дзабыртӕ згъорынц
   
   
🥾    Уӕлхох дзакъӕттӕ
   
   
🥿    Дзабыртӕ
   
   
👠    Кӕрзӕг дзабӕттӕ
   
   
👡    Сылгоймӕгты сандбӕттӕ
   
   
🩰    Балеты дзабыртӕ
   
   
👢    Сылгоймӕгты дзакъӕттӕ
   
   
🪮    Сӕрыхъуыр-иу
   
   
👑    Кадыхуд
   
   
👒    Сылгоймаг йӕхицӕн
   
   
🎩    Хуыцау ӕвзӕрст кӕнынц
   
   
🎓    Сывӕллӕттӕ сӕвӕрдтой
   
   
🧢    Йӕ дзыхы тыххӕй
   
   
🪖    Ӕфсадмӕ зӕрдӕтӕ
   
   
⛑    Ӕххуысгӕнджыты зӕрдӕтӕ
   
   
📿    Кардийӕн хъӕздыг
   
   
💄    Ныр къухтӕ кӕнынц
   
   
💍    Сӕрттӕ
   
   
💎    Дур дуры
   
   
🔇    Ныхас дзырдта
   
   
🔈    Дӕлгоймаг йӕ хъӕлӕс
   
   
🔉    Дӕлӕггадгӕнӕг хъӕлӕс
   
   
🔊    Дӕлгоймаг хъӕлӕс хъӕуы
   
   
📢    Дзырд дзурынц
   
   
📣    Мефон
   
   
📯    Почтӕ-иу сыкъаг
   
   
🔔    Сахатӕг
   
   
🔕    Гъӕбӕр къӕбӕр
   
   
🎼    Музыкӕйы фыст
   
   
🎵    Номкъуыстытӕ
   
   
🎶    Номкъуыстытӕ
   
   
🎙    Студийы микрофон
   
   
🎚    Электрический къӕппӕджы
   
   
🎛    Хъуамӕ къухы бар кӕной
   
   
🎤    Микрофон
   
   
🎧    Нефшурнитӕ
   
   
📻    Радио
   
   
🎷    Саксы фыдбылызы
   
   
🪗    Аккордеон
   
   
🎸    Гитарӕ
   
   
🎹    Музыкӕйы клавиатурӕг
   
   
🎺    Сыкъаг
   
   
🎻    Скрипкам
   
   
🪕    Бандрин
   
   
🥁    Тӕрмӕтӕ
   
   
🪘    Дарг къухтӕ
   
   
🪇    Маракас
   
   
🪈    Фӕттӕг
   
   
📱    Мобильный телефоны
   
   
📲    Фартӕй телефонӕй
   
   
☎    Телефонӕй
   
   
📞    Телефоны уацамынды
   
   
📟    Педжер
   
   
📠    Факс машинӕ
   
   
💾    Компьютертӕ
   
   
🔋    Баккуаритӕ
   
   
🪫    Ныр электрический къухы
   
   
🔌    Электрик къухтӕ
   
   
💻    Ноутбукс
   
   
🖥    Докусӕн компьютер
   
   
🖨    Прингатр
   
   
⌨    Клавиатуры
   
   
🖱    Компьютеры масӕр
   
   
🖲    Тракбол
   
   
💽    Компьютеры дискым
   
   
💾    Дигурт
   
   
💿    Диск
   
   
📀    ДВД
   
   
🧮    Абакс
   
   
🎥    Кинокамерӕ
   
   
🎞    Фином
   
   
📽    Кинопрофильтӕ
   
   
🎬    Къӕттӕ къӕттӕ кӕнынц
   
   
📺    Телевизор
   
   
📷    Фотоаппаратӕ
   
   
📸    Фотоаппаратӕй иу фыццаг
   
   
📹    Камерӕтӕ
   
   
📼    Видеокастытӕ
   
   
🔍    Уыцы хъухӕ галиуырдыгӕй
   
   
🔎    Стыр къухтӕ рахиз фарсмӕ
   
   
🕯    Сыгъдӕг
   
   
💡    Цырагъдӕг
   
   
🔦    Фаранар
   
   
🏮    Сырх гурӕг цырагъӕтӕ
   
   
🪔    Дия рухс
   
   
⚗    АРАНДЕГЫ БИРДЕКЫ
   
   
🧪    Куывӕндоны бинонтӕ
   
   
🧫    Петри бӕстӕйы
   
   
🧬    ДНАР
   
   
🔬    Микроскопӕ
   
   
🔭    Телескоп
   
   
📡    Спутникон анте
   
   
📔    Библикатӕй ис рӕсугъд
   
   
📕    Чиныг
   
   
📖    Чиныг байгом кӕны
   
   
📗    Гызгъӕр чиныг
   
   
📘    Ныр чиныг
   
   
📙    Ныр чиныг
   
   
📚    ЧИНЫНТӔ
   
   
📓    Нотекстӕ
   
   
📒    Чиныг
   
   
📃    Къухтӕ фӕрстӕ
   
   
📜    Афтӕ кӕнӕм
   
   
📄    ФАРСТӔ
   
   
📰    Газеттӕ
   
   
🗞    Газеттӕ ӕрлӕууын кодтой
   
   
📑    Чиныджы нысӕнттӕ
   
   
🔖    Чиныджы нысаныл
   
   
🏷    Ныхас кӕнынц
   
   
💰    Ӕхца сумӕт
   
   
🪙    Ӕхца
   
   
💴    Янӕйы банкнот
   
   
💵    Доллар ӕхца
   
   
💶    Евро банкнот
   
   
💷    Библикнот
   
   
💸    Базыртӕ ис ӕхца
   
   
💳    Карточка кредит
   
   
🧾    Райсӕг
   
   
💹    Диаграмма иенай ис
   
   
✉    Уыцы гуыбынтӕ
   
   
📧    Электрон почты
   
   
📨    Уыцы конверт
   
   
📩    Фатты конверт
   
   
📤    Челокмӕ арвыста къӕппӕт
   
   
📥    Домбырды къӕппӕт
   
   
📦    Уыцы паддзах
   
   
📫    Уыцы почтон, нысӕнттӕ, сӕфгӕ
   
   
📪    Уыцы почтон, сӕхгӕд ӕмӕ нысӕнттӕ
   
   
📬    Нысаны нысӕнттӕ ис почтон
   
   
📭    Нысан кӕм ис, уыцы почтон
   
   
📮    Почтӕ-иу
   
   
🗳    Махинӕттӕ ис хъуыддӕгтӕ
   
   
✏    Карендайтӕ
   
   
✒    Сар фысӕг къухтӕ
   
   
🖋    Доны фысӕг
   
   
🖊    Фыссын
   
   
🖌    Сывӕллӕг
   
   
🖍    Краонил
   
   
📝    Ныхас фыст ис
   
   
💼    Уыцы сумка
   
   
📁    Куыппӕт
   
   
📂    Байгом кӕнӕм паддзахтӕ
   
   
🗂    Индекс карточкӕтӕ дихтӕ кӕнынц
   
   
📅    Календарӕр
   
   
📆    Календарӕджы скъуыддзаг кӕнын


🗒    Сывӕллӕттӕ бирӕ бынат
   
   
🗓    Календарӕр
   
   
📇    Индекс карточкӕтӕ
   
   
📈    Фылдӕр кӕнынц график
   
   
📉    Ныр кӕнынц график
   
   
📊    Нывтӕ
   
   
📋    Буферы
   
   
📌    Тургӕс
   
   
📍    Галут бынат къухтӕ
   
   
📎    Къахтӕ къахдзӕф
   
   
🖇    Къопк къоппӕт
   
   
📏    РАЙМАГ ХАРЫСТӔН
   
   
📐    Стӕй сӕ къухтӕ
   
   
✂    Хъуаг кӕнынц
   
   
🗃    Карточкӕ документтӕ
   
   
🗄    Чырыстон чырыстон чырыстон
   
   
🗑    Къухтӕ къухтӕ
   
   
🔒    Ӕрӕджы чи бахӕрдта, уыцы
   
   
🔓    Уый бафыста
   
   
🔏    Сыгъдӕг кӕнӕм ӕппӕт
   
   
🔐    Дӕгъӕджытӕ бахӕрдтой
   
   
🔑    Дӕттӕ
   
   
🗝    Зӕронд дӕлӕг
   
   
🔨    Фӕттӕг уацары
   
   
🪓    Фӕттӕ дӕр ӕмбырд кӕнынц
   
   
⛏    РАЗЫН ДӔРСТӔН
   
   
⚒    Хъуамӕ уа къухтӕ
   
   
🛠    Кӕд сӕ хъуамӕ уа, уӕддӕр сӕ
   
   
🗡    Къӕппӕт
   
   
⚔    Хаматӕ ахизынц
   
   
🔫    Доны хӕццӕ
   
   
🪃    Ромбартӕ
   
   
🏹    Ратт ӕмӕ фаттӕ
   
   
🛡    Ӕрхъахъхъӕныны
   
   
🪚    Хӕдгӕнаг кӕмӕн ис, уыцы
   
   
🔧    Хъӕппӕт уацары
   
   
🪛    Стъухатт къухтӕг
   
   
🔩    Науджытӕ ӕмӕ болтон
   
   
⚙    Къуар къухтӕ
   
   
🗜    Хъӕппӕт
   
   
⚖    Ахӕм хъуыддӕгтӕ ӕмбарын
   
   
🦯    Уурс лӕдзӕг
   
   
🔗    Кӕсӕг къӕппӕджы
   
   
⛓    Сӕнӕфсӕнтӕ
   
   
🪝    Къухтӕ
   
   
🧰    Къуыриуӕггӕнӕнтӕ къорд
   
   
🧲    Магнит
   
   
🪜    Арӕзт
   
   
💉    Сӕрцин къухтӕ кӕнынц
   
   
🩸    Тугӕй иу къӕппӕт
   
   
💊    Нацисттӕ
   
   
🩹    Кӕд сӕ къӕппӕт
   
   
🩼    Лӕдзӕг
   
   
🩺    Стетоскоп
   
   
🩻    Рентгеновӕ
   
   
🚬    Тамако
   
   
⚰    Чырыгӕй
   
   
🪦    Зӕппаддзӕг
   
   
⚱    Цӕмӕттӕ къӕппӕт
   
   
🗿    Моийы дуры гуымирытӕ
   
   
🪧    Платформытӕ
   
   
🪪    Докад ном
   
   
🏧    Афто нысӕнттӕ
   
   
🚮    Быдыры къӕппӕты нысӕнттӕ
   
   
🚰    Нуазынц дон
   
   
♿    Инвалидты нысӕнттӕ
   
   
🚹    Нӕлгоймӕгты уагъд
   
   
🚺    Сылгоймӕгты уагъд
   
   
🚻    Уӕдӕ
   
   
🚼    Сывӕллон нысӕнттӕ
   
   
🚾    Доны туалеттӕ сӕвӕрдтой
   
   
🛂    Паспортӕй ис базонӕн
   
   
🛃    Кӕстӕг ӕфсымӕртӕ
   
   
🛄    Уыцы бӕстӕйы базонын райдыдтой
   
   
🛅    Махӕн баззад
   
   
⚠    Фӕлӕ фӕдзӕхстытӕ
   
   
🚸    Сывӕллӕттӕ цӕуынц
   
   
⛔    Бахизынмӕ нӕ бауадзын
   
   
🚫    Уый бар нӕ уыд
   
   
🚳    Велосипедмӕ нӕ цӕуын
   
   
🚭    Тамако мако нӕ кӕндзӕн
   
   
🚯    Быдыртӕ баппӕрстой
   
   
🚱    Нуазынц дон
   
   
🚷    Адӕймаг йӕ къухы бар нӕ
   
   
📵    Нӕ телефонӕй нӕй
   
   
🔞    18 азы къаддӕр чи цӕуы, уыдоны
   
   
☢    Радиоактивы
   
   
☣    Цӕрӕг цӕрӕг тӕссаг
   
   
⬆    Уӕрлӕг фатӕ
   
   
↗    Рахиз фатӕ
   
   
➡    Рахиз фатӕ
   
   
↘    Рахиз фатӕ бынӕй
   
   
⬇    Фатӕ бынӕй
   
   
↙    Галиуырдыгӕй фатӕ
   
   
⬅    Галиуырдыгӕй фатӕ
   
   
↖    Уӕрлӕ галиуырдыгӕй фатӕ
   
   
↕    Фатӕ ӕмӕ уӕлдӕрӕй
   
   
↔    Рахиз фатӕ
   
   
↩    Рахиз фатӕ галиуырдыгӕй ӕрбакъӕвд
   
   
↪    Галиуырдыгӕй фатӕ рахиз рахиз
   
   
⤴    Рахиз фатӕ сӕрмӕ ӕрбакъуырд
   
   
⤵    Рахиз фатӕ бынӕй ӕрбакъуырд
   
   
🔃    Сахаты ӕвзӕр фатӕ
   
   
🔄    Сахаты къухы фатӕ къухтӕ
   
   
🔙    Фатӕ фӕстӕмӕ
   
   
🔚    Фатӕ кӕрон
   
   
🔛    Раст! Фатӕ
   
   
🔜    Тагъд фатӕ
   
   
🔝    Уыцы фатӕ
   
   
🛐    Хуыцауы бынат
   
   
⚛    Атом нысӕнттӕ
   
   
🕉    Ом
   
   
✡    Давиды стъалыл
   
   
☸    Фалун
   
   
☯    Инь ӕмӕ ян
   
   
✝    Латинӕгты крест
   
   
☦    Православон аргъуаны крест
   
   
☪    Стъалытӕ ӕмӕ мӕйы
   
   
☮    Фарнӕй нысан кӕны
   
   
🕎    Цӕттӕ кӕнынц
   
   
🔯    Ӕхсӕсӕг стъалытӕ
   
   
🪯    Кандӕ
   
   
♈    Овен бынат
   
   
♉    Салӕр бынат
   
   
♊    ДЕМИНТӔ
   
   
♋    Ракӕй
   
   
♌    Леон
   
   
♍    Уый бынат
   
   
♎    ВИРОНЫ
   
   
♏    Скорпион
   
   
♐    Стӕйттӕ кӕнынц
   
   
♑    Козерог
   
   
♒    Аквадратыл
   
   
♓    Кӕсагтӕ
   
   
⛎    Калмы бынат
   
   
🔀    Кӕд къӕппӕджы иу хатт
   
   
🔁    Кӕд дзы ис, уӕддӕр
   
   
🔂    Иу къухы ногӕй фӕстӕмӕ
   
   
▶    Кӕд дзы ис, уӕддӕр
   
   
⏩    Рацӕуынц тагъд
   
   
⏭    Иннӕ трек
   
   
⏯    Кӕд дӕ къухы бахъӕуа
   
   
◀    Машинӕйы раздӕхт кӕнынц
   
   
⏪    Уӕдӕ адӕймаг тагъд раздӕхт
   
   
⏮    Фӕстаг трек
   
   
🔼    Уыцы бынат сӕрмӕ
   
   
⏫    Уӕдӕ сӕвӕрдта бӕстӕйы
   
   
🔽    Бацары бынӕй
   
   
⏬    Уӕдӕ байхъуыста
   
   
⏸    Библи лӕууын кӕнынц
   
   
⏹    Ныр кӕнӕм
   
   
⏺    Ацы фыстӕг хъуыддаг
   
   
⏏    Библи ӕвзӕрст кӕнын
   
   
🎦    Кинотеатр
   
   
🔅    Рухс къухы къухтӕ
   
   
🔆    Раттӕг бынат
   
   
📶    Антӕйӕн хъӕздыг
   
   
🛜    Уӕд ӕнӕуи
   
   
📳    Кӕд уагътой, уӕддӕр
   
   
📴    Мобильный телефоны сӕхгӕд
   
   
   
♀    Сылгоймӕгты нысан
   
   
♂    Нӕлгоймӕгты нысӕнттӕ
   
   
⚧    Нымаджы нысӕнттӕ иууылдӕр
   
   
✖    Фылдӕр бирӕ
   
   
➕    Хъуамӕ
   
   
➖    Ӕвзӕр
   
   
➗    Адӕймаг Хицау Хуыцау
   
   
🟰    Ӕмӕст нысӕнттӕ
   
   
♾    Ниууылдӕр
   
   
‼    Дыууӕ хъуыдытӕ хъуыды кӕнынц
   
   
⁉    Фарстытӕ нысӕнттӕ хъуыды кӕнынц
   
   
❓    Сырх фарстайы нысан
   
   
❔    Уурс фарстайы нысан
   
   
❕    Уурс хъуыдытӕ
   
   
❗    Сырх хъуыды нысӕнттӕ
   
   
〰    Уылӕвӕрдтӕ нысантӕ
   
   
💱    Ӕхца ивын
   
   
💲    Доллары нысӕнттӕ
   
   
⚕    Медицинты нысӕнттӕ
   
   
♻    Нысан кӕнгӕйӕ
   
   
⚜    Ирис
   
   
🔱    Тридеры нысӕнттӕ
   
   
📛    Ном карточка
   
   
🔰    Япойнаг ӕвзагыл райдианы
   
   
⭕    Сырх къорд
   
   
✅    Арӕх кӕсын нысаны къордтӕ
   
   
☑    Чек раттынц, цӕмӕй сӕ
   
   
✔    Арӕх кӕсын нысӕнттӕ
   
   
❌    Крест нысан
   
   
❎    Крест нысаны нысаны къух
   
   
➰    Уыцы къухтӕ
   
   
➿    Дыууӕ къӕттыл
   
   
〽    Диахсджытӕ ивтой
   
   
✳    Аст дзырдта стъалыл
   
   
✴    Аст сыкъаг стъалыл
   
   
❇    Рацарг рухс
   
   
©    Адӕймаг бартӕ
   
   
®    Сыгъдӕг кӕнынц
   
   
™    Адӕймаг ныхӕстӕ
   
   
#️⃣    Къӕппӕт:
   
   
*️⃣    Кӕсӕг: *
   
   
0️⃣    Кӕстӕг: 0
   
   
1️⃣    Кӕстӕг: 1
   
   
2️⃣    Кӕстӕг: 2
   
   
3️⃣    Кӕстӕг: 3
   
   
4️⃣    Кӕстӕг: 4
   
   
5️⃣    Кӕстӕг: 5
   
   
6️⃣    Кӕстӕг: 6
   
   
7️⃣    Кӕстӕг: 7
   
   
8️⃣    Кӕстӕг: 8
   
   
9️⃣    Кӕстӕг: 9
   
   
🔟    Кӕстӕг: 10
   
   
🔠    Латинӕгты фыстӕджытӕ
   
   
🔡    Латинӕгты фыстытӕ ныффыссын
   
   
🔢    Нымӕц ныффыссын
   
   
🔣    Нысан ныхас ныффыссын
   
   
🔤    Латинаг дамгъӕтӕй
   
   
🅰    Арӕх (туг горӕт)
   
   
🆎    АБ-БУТТОН (туг къорд)
   
   
🅱    B Буттон (туг къорд)
   
   
🆑    КЛАЛ-ДЫНЫ КАЛОНЫ
   
   
🆒    Сывӕллӕг къухтӕ
   
   
🆓    Сӕрибардзинад
   
   
ℹ    Хорз хабар
   
   
🆔    Ныффыст ис
   
   
Ⓜ    Раут кӕрӕттӕй
   
   
🆕    Ног бынат
   
   
🆖    НГ-иу къухтӕ
   
   
🅾    ОБТТОН (туг горӕт)
   
   
🆗    Библи кӕнӕ бынат
   
   
🅿    Р-ПОРСТЫН
   
   
🆘    СООН БИРОНДӔР
   
   
🆙    СЫРЫС! Библи ӕмбырд кӕнын
   
   
🆚    ВС Библи
   
   
🈁    Япойнаг « Ацы » къорд
   
   
🈂    Япойнаг ӕвзагыл « ӕхца кӕнын »
   
   
🈷    Япойаг « Мӕйы цард »
   
   
🈶    Япон ӕвзагыл « лӕвар нӕ уыд »
   
   
🈯    Япойнаг « Хъуамӕ уа »
   
   
🉐    Япони « бӕлвырд » къухтӕ
   
   
🈹    Япойнаг « ахӕм хъуыддаджы »
   
   
🈚    Япойнаг « лӕвар »
   
   
🈲    Япойнаг « Нӕ къухы »
   
   
🉑    Япойаг « Хъуыд » къухтӕ
   
   
🈸    Япойнаг « Архайын » къорд
   
   
🈴    Япойнаг ӕвзагыл « Равзарынц »
   
   
🈳    Япойаг « бӕстӕйы » къухтӕ
   
   
㊗    Япойнаг « Хуыцау » къухтӕ
   
   
㊙    Япони « сусӕгдзинад »
   
   
🈺    Япойнаг ӕвзагыл « дур дур »
   
   
🈵    Япойаг « бынат » къухтӕ
   
   
🔴    Сырх къорд
   
   
🟠    Арӕнзӕрдӕг къорд
   
   
🟡    Къӕр къӕттӕ
   
   
🟢    Гызгъӕр кӕрӕттӕ
   
   
🔵    Кӕрвӕг кӕрӕттӕ
   
   
🟣    Сырхырх кӕрӕттӕ
   
   
🟤    Гӕнӕмӕсгӕ къорд
   
   
⚫    Салынг къордтӕ
   
   
⚪    Уурс къорд
   
   
🟥    Сырх Плато
   
   
🟧    Нарсындзинӕдтӕ къӕбӕр
   
   
🟨    Сыгъдӕг къӕппӕт
   
   
🟩    Гызмыл-иу къӕппӕт
   
   
🟦    Кӕрвӕс къӕппӕт


🟪    Сырхырх къӕппӕр
   
   
🟫    Гурӕс къӕппӕт
   
   
⬛    Стыр сакъард къӕппӕт
   
   
⬜    Стыр урс къӕппӕт
   
   
◼    Салынг астӕугӕ
   
   
◻    Уурс адӕм кӕрӕдзимӕ
   
   
◾    Сар къӕппӕт
   
   
◽    Уурс гыццыл къӕппӕт
   
   
▪    Сар къӕппӕт
   
   
▫    Гыццыл урс къӕппӕт
   
   
🔶    Стыр амӕлӕс алмаз
   
   
🔷    Стыр кӕрӕвс алмаз
   
   
🔸    Арӕнзӕрдӕг алмаз
   
   
🔹    Гыццыл кӕрӕвс алмаз
   
   
🔺    Сырх треуӕркӕ сӕрмӕ
   
   
🔻    Сырх триктӕртӕ бынӕй ӕрцыдысты
   
   
💠    Диамантӕ иу хъуыддаг
   
   
🔘    Библийы къухы бар кӕн
   
   
🔳    Уурс къӕппӕттӕ
   
   
🔲    Сар къӕппӕджы
   
   
🏁    Флаг къӕппӕджы
   
   
🚩    Фыдгӕнӕг
   
   
🎌    Фыдгӕнджытӕ аххосджын
   
   
🏴    Салынг фыдгӕнӕг
   
   
🏳    Уурс фыдгӕнӕг
   
   
🏳️‍🌈    Арвӕрдыл флаг
   
   
🏳️‍⚧️    Ныр къӕппӕджы
   
   
🏴‍☠️    Пиратты флаг
   
   
🇦🇨    Флаг: Ассон сакъадах
   
   
🇦🇩    Флаг: Андоррӕ
   
   
🇦🇪    Флаг: Арабла Иугонд Эмират
   
   
🇦🇫    Флаг: Афганистаны
   
   
🇦🇬    Флаг: Антигуо ӕмӕ Барбуда
   
   
🇦🇮    Флаг: Ангилӕ
   
   
🇦🇱    Флаг: Албания
   
   
🇦🇲    Флаг: Армения
   
   
🇦🇴    Флаг: Ангола
   
   
🇦🇶    Флаг: Антарктидайы
   
   
🇦🇷    Флаг: Аргентино
   
   
🇦🇸    Фӕларг: Америкаг Самоо
   
   
🇦🇹    Флаг: Австри
   
   
🇦🇺    Флаг: Австралийы
   
   
🇦🇼    Флаг: Арубӕ
   
   
🇦🇽    Флаг: Орланди сакъадахтӕ
   
   
🇦🇿    Флаг: Азербайджан
   
   
🇧🇦    Флаг: Босния ӕмӕ Герцеговинӕ
   
   
🇧🇧    Флаг: Барбадос
   
   
🇧🇩    Флаг: Бангладеш
   
   
🇧🇪    Флаг: Бельгия
   
   
🇧🇫    Флаг: Буркина-Фасо
   
   
🇧🇬    Флаг: Болгарийы
   
   
🇧🇭    Флаг: Бахрейн
   
   
🇧🇮    Флаг: Бурунди
   
   
🇧🇯    Флаг: Бенины
   
   
🇧🇱    Флаг: Сан-Бартелми
   
   
🇧🇲    Флаг: Бермудӕ
   
   
🇧🇳    Флаг: Бруней
   
   
🇧🇴    Флаг: Боливия
   
   
🇧🇶    Флаг: Карибский бар,
   
   
🇧🇷    Флаг: Бразилия
   
   
🇧🇸    Флаг: Багамӕйы
   
   
🇧🇹    Флаг: Бутан
   
   
🇧🇻    Флаг: Буэй сакъадах
   
   
🇧🇼    Флаг: Ботсванӕ
   
   
🇧🇾    Флаг: Беларусь
   
   
🇧🇿    Флаг: Белиз
   
   
🇨🇦    Флаг: Канадӕйы
   
   
🇨🇨    Фыдгӕнджытӕ: Кокос (Киллины)
   
   
🇨🇩    Флаг: Киншасӕйы, Конго
   
   
🇨🇫    Флаг: Централь-Африканӕйы
   
   
🇨🇬    Флаг: Браззавилл, Конго
   
   
🇨🇭    Флаг: Швейцар
   
   
🇨🇮    Флаг: Коти Дотори
   
   
🇨🇰    Флаг: КУКОКӔЙЫ
   
   
🇨🇱    Флаг: Чили
   
   
🇨🇲    Флаг: Камерун
   
   
🇨🇳    Флаг: Китайӕн
   
   
🇨🇴    Флаг: Колумбия
   
   
🇨🇵    Флаг: Клиппертон сакъадах
   
   
🇨🇷    Флаг: Костӕ-Рикӕ
   
   
🇨🇺    Флаг: КУБА
   
   
🇨🇻    Флаг: Кабо-Верде
   
   
🇨🇼    Флаг: сакъадах Курасойы
   
   
🇨🇽    Фӕларг: Рождествойы
   
   
🇨🇾    Флаг: Кипр
   
   
🇨🇿    Флаг: Чехия
   
   
🇩🇪    Флаг: Германи
   
   
🇩🇬    Флаг: ДИГОГАРИСА
   
   
🇩🇯    Флаг: Джибути
   
   
🇩🇰    Флаг: Данийы
   
   
🇩🇲    Флаг: Доминикӕ
   
   
🇩🇴    Флаг: Доминиканы Республикӕ
   
   
🇩🇿    Флаг: Алжир
   
   
🇪🇦    Фыдгӕнджытӕ: ХУДДАР ӕмӕ Мелирия
   
   
🇪🇨    Флаг: Эквадоры
   
   
🇪🇪    Флаг: Эстони
   
   
🇪🇬    Фӕлам: Египет
   
   
🇪🇭    Флаг: Ныгуылӕн Сахарӕ
   
   
🇪🇷    Флаг: Эритрея
   
   
🇪🇸    Флаг: Испани
   
   
🇪🇹    Флаг: Эфиопия
   
   
🇪🇺    Фыдгӕнӕг: Европӕйы
   
   
🇫🇮    Финляндин
   
   
🇫🇯    Финдӕ: Фиджийы
   
   
🇫🇰    Флаг: Фолклендский сакъадахтӕ
   
   
🇫🇲    Флаг: Микронезия
   
   
🇫🇴    Фарейӕйы сакъадахтӕ
   
   
🇫🇷    Францийы тынг фыдгӕнӕг
   
   
🇬🇦    Флаг: Габон
   
   
🇬🇧    Флаг: Ушымы Паддзахад
   
   
🇬🇩    Флаг: Гренада
   
   
🇬🇪    Флаг: Гуырдзысти
   
   
🇬🇫    Французӕйы Гайанӕ
   
   
🇬🇬    Флаг: сакъадах Гернси
   
   
🇬🇭    Флаг: Ганӕ
   
   
🇬🇮    Флаг: Гибралтар
   
   
🇬🇱    Флаг: Гренландия
   
   
🇬🇲    Флаг: Гамбия
   
   
🇬🇳    Флаг: Гвиней
   
   
🇬🇵    Флаг: ГАДДЛОПӔЙЫ
   
   
🇬🇶    Флаг: Экватор Гвиней
   
   
🇬🇷    Флаг: Греци
   
   
🇬🇸    Флаг: Хуссар Гуырдзысти ӕмӕ Хуссар Санвичейы
   
   
🇬🇹    Флаг: Гватемалы
   
   
🇬🇺    Флаг: Гуам
   
   
🇬🇼    Флаг: Гвинея-Бисау
   
   
🇬🇾    Флаг: Гайанӕ
   
   
🇭🇰    Флаг: Гонконг, Китайы Стыр
   
   
🇭🇲    Флаг: Херд-Макдональд-сакъадахтӕ
   
   
🇭🇳    Флаг: Гондурас
   
   
🇭🇷    Флаг: Хорватийы
   
   
🇭🇹    Флаг: Гаити
   
   
🇭🇺    Флаг: Венгри
   
   
🇮🇨    Флаг: Канарийы сакъадахтӕ
   
   
🇮🇩    Флаг: Индонезия
   
   
🇮🇪    Флаг: Ирландия
   
   
🇮🇱    Флаг: Израил
   
   
🇮🇲    Флаг: сакъадах Марны
   
   
🇮🇳    Флаг: Индия
   
   
🇮🇴    Флаг: Британи Индиаг океан
   
   
🇮🇶    Флаг: Ирак
   
   
🇮🇷    Флаг: Иран
   
   
🇮🇸    Флаг: Исланди
   
   
🇮🇹    Флаг: Итали
   
   
🇯🇪    Фӕларк: Джерси сакъадах
   
   
🇯🇲    Флаг: Ямайкӕ
   
   
🇯🇴    Флаг: Иордания
   
   
🇯🇵    Флаг: Япони
   
   
🇰🇪    Флаг: Кенийы
   
   
🇰🇬    Флаг: Хуыцауимӕ
   
   
🇰🇭    Флаг: Камбоджа
   
   
🇰🇮    Флаг: Кирибати
   
   
🇰🇲    Флаг: Оморрӕ
   
   
🇰🇳    Флаг: Сент-Китс ӕмӕ Невис
   
   
🇰🇵    Фӕлам: Корей
   
   
🇰🇷    Флаг: Корей
   
   
🇰🇼    Флаг: Кувейт
   
   
🇰🇾    Флаг: Кайманы сакъадахтӕ
   
   
🇰🇿    Флаг: Казахстанын
   
   
🇱🇦    Флаг: Лаос
   
   
🇱🇧    Флаг: Ливаны
   
   
🇱🇨    Флаг: Сент-Люсия
   
   
🇱🇮    Флаг: Лихтенштейн
   
   
🇱🇰    Флаг: Шри-Ланка
   
   
🇱🇷    Флаг: Либерия
   
   
🇱🇸    Флаг: Лесото
   
   
🇱🇹    Флаг: Литвай
   
   
🇱🇺    Флаг: Люксембург
   
   
🇱🇻    Флаг: Латви
   
   
🇱🇾    Флаг: Ливи
   
   
🇲🇦    Флаг: Марокко
   
   
🇲🇨    Флаг: Монако
   
   
🇲🇩    Флаг: Молдова
   
   
🇲🇪    Флаг: Черногория
   
   
🇲🇫    Флаг: САМТАРИНЫ
   
   
🇲🇬    Флаг: Мадагаскары
   
   
🇲🇭    Флаг: Маршаллов сакъадахтӕ
   
   
🇲🇰    Флаг: Цӕгат Македони
   
   
🇲🇱    Флаг: Мари
   
   
🇲🇲    Флаг: Мьянма (Мьянма)
   
   
🇲🇳    Флаг: Монголия
   
   
🇲🇴    Флаг: Макао, Китайы
   
   
🇲🇵    Флаг: Марианӕйы сакъадахтӕ
   
   
🇲🇶    Флаг: Мартиник
   
   
🇲🇷    Флаг: Мавританийы
   
   
🇲🇸    Флаг: Монтсеррат
   
   
🇲🇹    Флаг: Мальта
   
   
🇲🇺    Флаг: Маврикий
   
   
🇲🇻    Флаг: Мальдивы
   
   
🇲🇼    Флаг: Малавийы
   
   
🇲🇽    Флаг: Мексико
   
   
🇲🇾    Флаг: Малайзия
   
   
🇲🇿    Флаг: Мозамбик
   
   
🇳🇦    Флаг: Намибийы
   
   
🇳🇨    Флаг: Ног Каледони
   
   
🇳🇪    Флаг: Нигр
   
   
🇳🇫    Флаг: Норфолкӕ сакъадах
   
   
🇳🇬    Флаг: Нигерийы
   
   
🇳🇮    Флаг: Никарагуо
   
   
🇳🇱    Флаг: Нидерландтӕ
   
   
🇳🇴    Флаг: Норвеги
   
   
🇳🇵    Флаг: Непал
   
   
🇳🇷    Флаг: Наур
   
   
🇳🇺    Фӕларг: Ниуе
   
   
🇳🇿    Флаг: Зеландия
   
   
🇴🇲    Флаг: Оман
   
   
🇵🇦    Флаг: Панама
   
   
🇵🇪    Флаг: Перул
   
   
🇵🇫    Французла Полинезийы тыххӕй
   
   
🇵🇬    Флаг: Папуа-Ног Гвиней
   
   
🇵🇭    Филиппинтӕ: Филиппинтӕ
   
   
🇵🇰    Флаг: Пакистан


🇵🇱    Флаг: Польша
   
   
🇵🇲    Флаг: Сан-Пьер ӕмӕ Миклон
   
   
🇵🇳    Флаг: Питкены сакъадахтӕ
   
   
🇵🇷    Флаг: Пуэрто-Рико
   
   
🇵🇸    Флаг: Палестинец территорийы
   
   
🇵🇹    Флаг: Португалия
   
   
🇵🇼    Флаг: Палау
   
   
🇵🇾    Флаг: Парагвай
   
   
🇶🇦    Флаг: Катар
   
   
🇷🇪    Фӕларг: сакъадах Рюнион
   
   
🇷🇴    Флаг: Румымайы
   
   
🇷🇸    Флаг: Сербий
   
   
🇷🇺    Флаг: Уӕрӕсейы
   
   
🇷🇼    Флаг: Руанды
   
   
🇸🇦    Флаг: Сауаи
   
   
🇸🇧    Флаг: Соломоны сакъадахтӕ
   
   
🇸🇨    Флаг: Сейшельтӕ
   
   
🇸🇩    Флаг: Суданын
   
   
🇸🇪    Флаг: Швеци
   
   
🇸🇬    Флаг: Сингапур
   
   
🇸🇭    Флаг: Сан-Еленӕ
   
   
🇸🇮    Флаг: Словенийы
   
   
🇸🇯    Флаг: Свалбат ӕмӕ Янмайан
   
   
🇸🇰    Флаг: Словакийы
   
   
🇸🇱    Флаг: Сьерра-Леонейы
   
   
🇸🇲    Флаг: Сан-Маринон
   
   
🇸🇳    Флаг: Сенегал
   
   
🇸🇴    Флаг: Сомали
   
   
🇸🇷    Флаг: Суринам
   
   
🇸🇸    Флаг: Хуссар Суданы
   
   
🇸🇹    Фыдгӕнӕг: Сан-Том ӕмӕ Принсипи
   
   
🇸🇻    Флаг: Сальвадор
   
   
🇸🇽    Флаг: Сав Мартин сакъадах
   
   
🇸🇾    Флаг: Сирийы
   
   
🇸🇿    Фӕларг: Эсватини
   
   
🇹🇦    Флаг: Тристан ДАКУНИЙЫ
   
   
🇹🇨    Флаг: Теркс ӕмӕ Какосы сакъадахтӕ
   
   
🇹🇩    Флаг: ЧАДИ
   
   
🇹🇫    Флаг: Францийы хуссары территорийы
   
   
🇹🇬    Флаг: ТОГОН
   
   
🇹🇭    Флаг: Таиланд
   
   
🇹🇯    Флаг: Таджикистаны
   
   
🇹🇰    Флаг: Токелау
   
   
🇹🇱    Флаг: Скӕсӕн Тимор
   
   
🇹🇲    Флаг: Туркменистаны
   
   
🇹🇳    Флаг: Тунис
   
   
🇹🇴    Флаг: Тонгӕ
   
   
🇹🇷    Флаг: Турция
   
   
🇹🇹    Флаг: Тринидад ӕмӕ Тобаго
   
   
🇹🇻    Флаг: Тувалу
   
   
🇹🇼    Флаг: Тайвань
   
   
🇹🇿    Флаг: Танзанийы
   
   
🇺🇦    Флаг: Украинӕ
   
   
🇺🇬    Флаг: Уганда
   
   
🇺🇲    Флаг: ИУШТЫ дард
   
   
🇺🇳    Фӕларк: Организацийы
   
   
🇺🇸    Флаг: Америкӕйы Ӕвдисӕнтӕ
   
   
🇺🇾    Флаг: Уругвай
   
   
🇺🇿    Флаг: Узбек
   
   
🇻🇦    Флаг: Ватиканы горӕт
   
   
🇻🇨    Флаг: Сан-Винсент ӕмӕ Гренадинӕ
   
   
🇻🇪    Флаг: Венесуэлла
   
   
🇻🇬    Флаг: Британи Виргингӕнӕг
   
   
🇻🇮    Флаг: Америкӕйы Виргингӕнӕг
   
   
🇻🇳    Флаг: Вьетнам
   
   
🇻🇺    Флаг: Вануату
   
   
🇼🇫    Фыдгӕнджытӕ: Валлис ӕмӕ Футунӕйы
   
   
🇼🇸    Флаг: Самоо
   
   
🇽🇰    Флаг: Косово
   
   
🇾🇪    Флаг: Иемен
   
   
🇾🇹    Флаг: сакъадах Майот
   
   
🇿🇦    Флаг: Хуссар Африкӕйы
   
   
🇿🇲    Флаг: Замбия
   
   
🇿🇼    Флаг: Зимбабве
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Флаг: Англиси
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Флаг: Шотландийы
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Флаг: УэльсHappy Learning from Sweasy26.com-team