Emoji Meaning in Pangasinan - Emoji List in Pangasinan

😀    Makaimis a Lupa
     
     
😃    Say Great mata resinang et say makaimis a lupa
     
     
😄    Makaimis a Lupa a Maimis
     
     
😁    Maliket tan Makaimis a Lupa
     
     
😆    Say resinang a lupa so mansisilap ed sangi to
     
     
😅    Manlinget tan Maimis a Lupa
     
     
🤣    Inelek tan Inkalinget Yo ed Dalin
     
     
😂    Saray Luis na Liket
     
     
🙂    Say Urum ya Alimis
     
     
🙃    Akabaliksan a Kabiangan
     
     
🫠    Tinunaw a tapew
     
     
😉    Mankikemet a lupa
     
     
😊    Imis tan Maimis a Mata
     
     
😇    Makaimis a Lupa a Walaan na Masinag a Balor
     
     
     
🥰    Say imis a lupa a nengneng na puso
     
     
😍    Makaimis tan maimis a lupa
     
     
🤩    Say Panusilan ed Saray Bitla
     
     
😘    Sakey a Lupa ya angoban
     
     
😗    Angob ed lupa
     
     
☺    Makaimis a Lupa
     
     
😚    Say angoban ko ed lupa ya akapeket so matak
     
     
😙    Angoban so Lupa na Inimis
     
     
🥲    Makaimis a Lupa a Manakis
     
     
😋    MGA-SAKSI
     
     
😛    Say Panamabli ed Dila a Lupa
     
     
😜    Say Lupa a Mankikiram na Dila
     
     
🤪    Makapalek a Lupa
     
     
😝    Mansisilaw ed Lupa to
     
     
🤑    Say Kuarta so Napatnagan
     
     
🤗    Say Makaimis a Lupa ya Umbuk so Lima
     
     
🤭    Sakey a lima a manakbong ed lupa na sangi to
     
     
🫢    Lupam a lukas, tan ipukpok so limam ed sangim
     
     
🫣    Say Alimot a Lupa
     
     
🤫    Andian na-resolusyon a lupa
     
     
🤔    Nonoten so Lupa
     
     
🫡    Panasaludo ed Lupa
     
     
     
🤐    Siper na Siper
     
     
🤨    Matatagey a lupa na saray kiray
     
     
😐    Negatibon Lapad
     
     
😑    Say Lupa na Sakey a Mananengneng na Lupa
     
     
😶    Saray Lupa ya Ag-angisangal
     
     
🫥    Apeket a Lugar
     
     
😶‍🌫️    Lunem
     
     
😏    Sakey a Makulangkulang a Lupa
     
     
😒    Maermen a Lupa
     
     
🙄    Aputi so Lupa na Sakey a Mata
     
     
😬    Saray Makapapasakit a Lupa
     
     
😮‍💨    Maningas ed lupa
     
     
🤥    Say akadukol a lupa
     
     
🫨    Manigiwgiw a Lupa
     
     
😌    Nainawaan a Lupa
     
     
😔    Mandalepdep a Lupa
     
     
😪    Akatlep a Lupa
     
     
🤤    Say Lupa ya Ontagus na Sangal
     
     
😴    Naugip a lupa
     
     
😷    Medical Mask
     
     
🤒    Say Etermometro
     
     
🤕    Bedberan na Ulo so Arina
     
     
🤢    Makapasimbalo a Lupa
     
     
🤮    Suka ed Lupa
     
     
🤧    Say Lupa ya Onsesengeg
     
     
🥵    Apetang a pasen
     
     
🥶    Ambetel a Lugar
     
     
🥴    Makapaateng a Lupa
     
     
😵    Akalaslas a Lupa na Saray Mata
     
     
😵‍💫    Say lupa a singa-singa mata
     
     
🤯    Say ulo a pinmabog
     
     
🤠    Lupa na cowboy
     
     
🥳    Saray lupa na panliliketan
     
     
🥸    Say Alimpio a Lupa
     
     
😎    Say imis a lupa ya akasulong na tinta a leho
     
     
🤓    Lupa na colporteur
     
     
🧐    Lupa ya walay saksakey a salming
     
     
😕    Awetwet a Lupa
     
     
🫤    Saray Manangitingig a Sali
     
     
😟    Maermen a Lupa
     
     
🙁    Say Lupa a Mamimpinsan Alimbawa
     
     
☹    Alimpio a Lupa
     
     
😮    Say Lupa a Nibubulos ed Sangi
     
     
😯    Agla Makapadeen a Lupa
     
     
😲    Abigla so Lupa
     
     
😳    Ambalangan lupa
     
     
🥺    Saray Lupa a Mikakasi
     
     
🥹    Pigeran so Lupam
     
     
😦    Akalukso so sangi to
     
     
😧    Maer-ermen a Lupa
     
     
😨    Talagan lupa
     
     
😰    Linget na Kapagaan ed Lupa
     
     
😥    Maermen tan Makainawa a Lupa
     
     
😢    Manakis a Lupa
     
     
😭    Maksil a lupa
     
     
😱    Takot ed Iyeyag na Lupa
     
     
😖    Awetwet a Lupa
     
     
😣    Lupa a Maseet a Mansusungdo
     
     
😞    Adismaya
     
     
😓    Manlinget a Lupa
     
     
😩    Say Kekesawan a Lupa
     
     
😫    Say Kinmaksawan a Lupa
     
     
🥱    Manag-oil a Lupa
     
     
     
😤    Singaw a Lupa
     
     
😡    Inkabit so Lupa
     
     
😠    Masanok a Lupa
     
     
🤬    Say Lupa a Walaan na Simbolo ed Sangi
     
     
😈    Makaimis a Lupa ya Aandukey so Sasaklor
     
     
👿    Say Andukey a Lupa na Sanok
     
     
💀    Say abung
     
     
☠    Saray kalukel tan saray pukel a nankakapukel
     
     
💩    Panbunton
     
     
🤡    Say Lupa na Pallown
     
     
👹    Managtagey na Too tan Demonyo
     
     
👺    Inkasimple
     
     
👻    Saray Demonyo
     
     
👽    Saray Nanlapud Dalin
     
     
👾    Saray Deretroll a Deretso
     
     
🤖    Saray Robot
     
     
😺    Manaelekan a pusa
     
     
😸    Say Maimis a Pusa
     
     
😹    Saray pusa a manakis lapud liket
     
     
😻    Maimis tan Maimis a Pusa
     
     
😼    Say Maong a Pusa
     
     
😽    Ipangob ed pusa
     
     
🙀    Say Naknaksawan a Pusa
     
     
😿    Manakis a pusa
     
     
😾    Panangibitbit na Pusa
     
     
🙈    Agmo amta so Mauges a Monkey
     
     
🙉    Saray Bakes ya Agmakakarengel na Mauges
     
     
🙊    Saray Ag-makapansalita
     
     
👋    Manpaway
     
     
🤚    Itagey so Lima Yo
     
     
🖐    Say Lima ya Akalukso na Gamet
     
     
✋    Itagey so lima
     
     
🖖    Sasaludo na Vacken
     
     
🫱    Kawanan a lima
     
     
🫲    Kawigi a lima
     
     
🫳    Saray Lima a Manpaabeba na Lima
     
     
🫴    Saray palima ed tagey
     
     
🫷    Kawigi a lima a mangitutulak
     
     
🫸    Mantultuloy a Manpaarap ed Kawanan
     
     
👌    Maong a Too
     
     
🤌    Sugat na Gamet
     
     
🤏    Manangala na Saray Managgulo
     
     
✌    Say Anikdan Lima
     
     
🤞    Saray Gamet a Mankakurang na Gamet
     
     
🫰    Lima a nankakamukor ed tampal tan tangan
     
     
🤟    Saray Seksion na Panangaro ed Sika
     
     
🤘    Say Tanda na Saray Sasaklor
     
     
🤙    Tawagen Ko so Limayak
     
     
👈    Say Bacting Index so Manutukoy ed Kawigi
     
     
👉    Say Bandikey Index so Manakawanan
     
     
👆    Say Managtagey a Index
     
     
🖕    Pegleg a Tukoy
     
     
👇    Akalanor Iray Gamet
     
     
☝    Say Indese so Mangipapabitar ed Tagey
     
     
🫵    Indese na Saray Pian Nengnengen so Ibabaga
     
     
👍    Itagey so balang tangan to
     
     
👎    Say lima to ed leksab
     
     
✊    Itagey so kamokol
     
     
👊    Say onsabin kamiti
     
     
🤛    Say saksak ed kawigi
     
     
🤜    Say Tampok ed Kawanan
     
     
👏    Mantipak
     
     
🙌    Itagey so lima
     
     
🫶    Say Mangirerepresenta ed Puso a Lima
     
     
👐    'Ilalukas so Lima'
     
     
🤲    Mankakasakey so palad
     
     
🤝    Say Panamilalo
     
     
🙏    Panamakpel na Lima
     
     
✍    Manag-sulat
     
     
💅    PANAGLAGLAGIT
     
     
🤳    Pananggawa na Inkasikaton dili
     
     
👶    UGANGA
     
     
🧒    ANAK
     
     
👦    SAY UGI
     
     
👧    Say bii
     
     
🧑    Say totoo
     
     
👱    Saray karakter: Mabolitok so buek
     
     
👨    Say totoo
     
     
🧔    Too: Barbas
     
     
🧔‍♂️    Lalaki: Barbas
     
     
🧔‍♀️    BIBII: BAMBAS
     
     
👨‍🦰    Lalaki: Ambalangan buek
     
     
👨‍🦱    Lalaki: Kulot so buek
     
     
👨‍🦳    Laki: Ubanan maong
     
     
👨‍🦲    Too: PANAKAKPANAKPANAN
     
     
👩    Bii
     
     
👩‍🦰    BII: Ambalangan buek
     
     
🧑‍🦰    Saray karakter: Ambalangan buek
     
     
👩‍🦱    Bibii: Kulot so buek
     
     
🧑‍🦱    Lalaki: Kulot so buek
     
     
👩‍🦳    BII: Ubanan maong
     
     
🧑‍🦳    Too: Ubuan
     
     
👩‍🦲    BII: PANAKAKPANAK NA ULO
     
     
🧑‍🦲    Too: Pandederbo
     
     
👱‍♀️    BIBII: Alimog so buek da
     
     
👱‍♂️    Lalaki: Alimot so buek da
     
     
🧓    Saray Maedad la
     
     
👴    Saray Maedad la
     
     
👵    Saray Maedad lan Bibii
     
     
🙍    Saramay Agmakaawat na Aabobon
     
     
🙍‍♂️    Saray Lalaki ya Agnaabobonan
     
     
🙍‍♀️    Bii a Maabobon
     
     
🙎    Say Too a Makanibukel na Sangi
     
     
🙎‍♂️    Say Too a Nagamiting na Sangi
     
     
🙎‍♀️    Bii ya Amisibit ed Sangi to
     
     
🙅    Saray Too a Manpapasesyon na Andi
     
     
🙅‍♂️    Saray Lalaki so Mansinyas tan Agmangibagan Andi
     
     
🙅‍♀️    Saray Bibii so Nansinyas tan Andi
     
     
🙆    Saray totoo a nansinyas ed OK
     
     
🙆‍♂️    Say Inkisenyas na Lalaki OK
     
     
🙆‍♀️    Saray Bii ed Sagradon OK
     
     
💁    Saray Totoo so Nandukot
     
     
💁‍♂️    Ibabantak na saray lalaki iray karga ra
     
     
💁‍♀️    Bii a Manangiter na Tip
     
     
🙋    Say Sakey a Mangitatagey na lima to
     
     
🙋‍♂️    Itagey so Lima na Too
     
     
🙋‍♀️    Bii ya Angitagey na Lima to
     
     
🧏    Saray telek
     
     
🧏‍♂️    Saray telek
     
     
🧏‍♀️    Bibii ya telek
     
     
🙇    Say Ilalandukor ed Too
     
     
🙇‍♂️    Say Laki so Inmatakken
     
     
🙇‍♀️    Say Binii so Dinmakmomo


🤦    Manampapak ed Lupa na Too
     
     
🤦‍♂️    Manames iray lalaki
     
     
🤦‍♀️    Manamuras iray bibii
     
     
🤷    Manangibakbak na Too
     
     
🤷‍♂️    Manibibikel na Too
     
     
🤷‍♀️    Manangibibiang na Babii
     
     
🧑‍⚕️    Saray Manggagawa ed Health
     
     
👨‍⚕️    Lalaki a Managkimeyan ed Health
     
     
👩‍⚕️    Bibii a Managkimeyan ed Health
     
     
🧑‍🎓    Saray Estudyante
     
     
👨‍🎓    Lalaki ya estudyante
     
     
👩‍🎓    Saray Maestro a Bibii
     
     
🧑‍🏫    Saray Managbangat
     
     
👨‍🏫    Saray lalakin managbangat
     
     
👩‍🏫    Bibii a Maestra
     
     
🧑‍⚖️    Saray Ukom
     
     
👨‍⚖️    Sakey a huis
     
     
👩‍⚖️    Bii a Huis
     
     
🧑‍🌾    Saray Dalumamay
     
     
👨‍🌾    Saray Dalumamay
     
     
👩‍🌾    Bibii a Dalos
     
     
🧑‍🍳    Say Kusinero
     
     
👨‍🍳    Say lakin kusinero
     
     
👩‍🍳    Bibii a Kusinero
     
     
🧑‍🔧    SAY MEKANIO
     
     
👨‍🔧    Artipisyal a mekaniko
     
     
👩‍🔧    Sakey a Meknisyan Bii
     
     
🧑‍🏭    Saray trabahador ed pabrika
     
     
👨‍🏭    Saray trabahador ed pabrika
     
     
👩‍🏭    Bibii a mantratrabaho ed pabrika
     
     
🧑‍💼    Saray Manaopisina
     
     
👨‍💼    Lalaki a mantratrabaho ed opisina
     
     
👩‍💼    Bibii a Mantratrabaho ed Opisina
     
     
🧑‍🔬    Saray Scientist
     
     
👨‍🔬    Saray Too a Scientist
     
     
👩‍🔬    Bibii a Scientist
     
     
🧑‍💻    SAY teknisyan manag-anunsio
     
     
👨‍💻    Saray Episyalista ed Teknolohiya na Too
     
     
👩‍💻    Sakey a Teknisyan Bii
     
     
🧑‍🎤    Saray Manakansion
     
     
👨‍🎤    Lalaki a Manakansion
     
     
👩‍🎤    Bibii a Manakansion
     
     
🧑‍🎨    Say pintor
     
     
👨‍🎨    Saray lakin managlingaw
     
     
👩‍🎨    Bibii ya Artist
     
     
🧑‍✈️    SAY PAILOT
     
     
👨‍✈️    Takey a piloto
     
     
👩‍✈️    Bii a Piloto
     
     
🧑‍🚀    Saray Astronaut
     
     
👨‍🚀    Lalaki ya astronaut
     
     
👩‍🚀    Saray Astronaut
     
     
🧑‍🚒    Saray Fombero
     
     
👨‍🚒    Saray lalaki a bombero
     
     
👩‍🚒    Bibii a Bombero
     
     
👮    Sakey ya opisyal
     
     
👮‍♂️    Laki ya opisyal na polis
     
     
👮‍♀️    Bibii ya Polis
     
     
🕵    Saray Dektib
     
     
🕵️‍♂️    Lalaki a Detective
     
     
🕵️‍♀️    Bibii a Detective
     
     
💂    Saray Managbantay
     
     
💂‍♂️    Managdepensa na Lalaki
     
     
💂‍♀️    BIBIIN GUARDIA
     
     
🥷    Say Ninja
     
     
👷    Saray Manpapaalagey
     
     
👷‍♂️    Saray Manpapaalagey
     
     
👷‍♀️    Bibii a Managpaalagey
     
     
🫅    Say Lalaki a Manangikawes na Balanget
     
     
🤴    Say Prinsipe
     
     
👸    Say Prinsesa
     
     
👳    Sakey a laki ya akasulong na turbante
     
     
👳‍♂️    Sakey a laki ya akasulong na turbante
     
     
👳‍♀️    Saray bibii ya akasulong na turbante
     
     
👲    Lalaki ya Ag-angisulong na Dunget a sombrero
     
     
🧕    Akasulong a bibii
     
     
🤵    Saray totoon akasulong na aysing a tambutso
     
     
🤵‍♂️    Lalaki a mansulong na aysing a tambutso
     
     
🤵‍♀️    Bibii ya akakawes na abut a tambutso
     
     
👰    Sakey a Lalaki a Manasakbong
     
     
👰‍♂️    Sakey a Lalaki a Manasakbong
     
     
👰‍♀️    Saray Bibii ya Asakbong
     
     
🤰    Malukon a bii
     
     
🫃    Malukon a bii
     
     
🫄    Malukon a bii
     
     
🤱    Panagpasuso ed Ina
     
     
👩‍🍼    Bibii a Manamakan ed Saray Ugugaw
     
     
👨‍🍼    Lalaki a Manamakan ed Saray Ugugaw
     
     
🧑‍🍼    Say Sakey a Manamakan ed Saray Ugaw
     
     
👼    Saray kerubin
     
     
🎅    Santa Claus
     
     
🤶    Mrs.
     
     
🧑‍🎄    Si mx Claus
     
     
🦸    Superyor a Hero
     
     
🦸‍♂️    Sakey a Superyor a Hero ed Too
     
     
🦸‍♀️    Saray Superyor a Bii
     
     
🦹    Saray Mauges a Kontrabida
     
     
🦹‍♂️    Saray Maong a Kontrabida na Katooan
     
     
🦹‍♀️    Saray Superyor a Birhen
     
     
🧙    Say Managbangat na Legal
     
     
🧙‍♂️    Laki a Managbangat na Ganggan
     
     
🧙‍♀️    Bii a Managbangat na Law
     
     
🧚    Saray First-Civil
     
     
🧚‍♂️    Impatey na Too
     
     
🧚‍♀️    Saray Bibii
     
     
🧛    Saray bampira
     
     
🧛‍♂️    Say Too a Mamipisit
     
     
🧛‍♀️    Bii a Bampire
     
     
🧜    Sira a Too
     
     
🧜‍♂️    Too a Sira
     
     
🧜‍♀️    Say Marakep a Sira
     
     
🧝    Angkelag ya Espiritual
     
     
🧝‍♂️    Say Espiritu na Too
     
     
🧝‍♀️    Bibii a Shelf
     
     
🧞    Say Espiritu na Inka-Espiritu
     
     
🧞‍♂️    Say Espiritual na Too
     
     
🧞‍♀️    Bibii a Shelf
     
     
🧟    Saray Zombie
     
     
🧟‍♂️    Saray Zombie ed Tao
     
     
🧟‍♀️    Saray Zombie
     
     
🧌    Say Trouble Demonyo
     
     
💆    Sakey a Toon Masahe
     
     
💆‍♂️    Masahe Iray Lalaki
     
     
💆‍♀️    Bii a Masahe
     
     
💇    Saray Totong a Manag-ukis na Buek
     
     
💇‍♂️    Saray Lalaki so Manag-ukis na Buek
     
     
💇‍♀️    Bibii a Manag-buek na Buek
     
     
🚶    Saray Too a Manaakar
     
     
🚶‍♂️    Saray Totoo a Manaakar
     
     
🚶‍♀️    Saray Bibii a Manaakar
     
     
🧍    SARAY ALAY AKAALAGEY
     
     
🧍‍♂️    SARAY ALAY AKAALAGEY
     
     
🧍‍♀️    Bii ya akaalagey
     
     
🧎    Say Too a Manakatalimukor
     
     
🧎‍♂️    Say Too a Manakatalimukor
     
     
🧎‍♀️    Say Bii a Manakatalimukor
     
     
🧑‍🦯    Say Laki a Wala ed Amputi a Tekla
     
     
👨‍🦯    Say Laki a Wala ed Amputi a Tekla
     
     
👩‍🦯    Bii a Walay Akabemben a Aputin Tekkiab
     
     
🧑‍🦼    Saramay walad de-koryente a wheelchair
     
     
👨‍🦼    Saramay walad de-koryente a wheelchair
     
     
👩‍🦼    Bibii ya walad de-koryente a wheelchair
     
     
🧑‍🦽    Saray totoo ya walad wheelchair
     
     
👨‍🦽    Samay akayurong ed wheelchair
     
     
👩‍🦽    Bibii ya akayurong ed wheelchair
     
     
🏃    Saray Manbabatik
     
     
🏃‍♂️    Babatiken na Totoo
     
     
🏃‍♀️    Babatik na Bibii
     
     
💃    Pansasayaw na Bibii
     
     
🕺    Pansasayaw na Lalaki
     
     
🕴    Mantutletaw iray akaamerikana a totoo
     
     
👯    Sakey a Too a Walaan na Delikado na Koneho
     
     
👯‍♂️    Sakey a Laki a Walaan na Delngel na Koneho
     
     
👯‍♀️    Bii a Walaan na Delag na Koneho
     
     
🧖    Saray totoo ed saray kuarto a panaayaman na sengngaw
     
     
🧖‍♂️    Lalaki ed Maingongot a Kaaripen
     
     
🧖‍♀️    Bibii ed Maappetang a kuarto
     
     
🧗    Inmatdang so Too
     
     
🧗‍♂️    Tinmatdang so Too ed Palandey
     
     
🧗‍♀️    Inmatdang so Bii
     
     
🤺    Say Personal a Panampaway ed Espada
     
     
🏇    Say Lumba na Kabayo
     
     
⛷    Saray Mag-ski
     
     
🏂    Saray Manag-ski
     
     
🏌    Saray Personal a Mangigalaw na golf
     
     
🏌️‍♂️    Golf, a Laki
     
     
🏌️‍♀️    Backets na Golf ed Bibii
     
     
🏄    Personal ya Panag-surface
     
     
🏄‍♂️    Saray Lalaki ya Agmanag-surfing
     
     
🏄‍♀️    Saray Bibii ya Surf
     
     
🚣    Sakey a Baloto a Mansasagyakan
     
     
🚣‍♂️    Sakey a Baloto a Mansasagyakan
     
     
🚣‍♀️    Say Baloto na Bibii
     
     
🏊    Manlangoy so Too
     
     
🏊‍♂️    Langoy Too
     
     
🏊‍♀️    Manlangoy so Bibii
     
     
⛹    Mantutukso-tukso so Too
     
     
⛹️‍♂️    Mantutukso so Lalaki ed bola
     
     
⛹️‍♀️    Say Bii so Manlalapok ed Bola
     
     
🏋    Weight Well
     
     
🏋️‍♂️    Saray Lalaki so Mangibabelat na Ambelat
     
     
🏋️‍♀️    Saray Bibii so Weight Well
     
     
🚴    Saray Manbibisikleta
     
     
🚴‍♂️    Saray Manbibisikleta
     
     
🚴‍♀️    Saray Bibii a Mamimisikleta
     
     
🚵    Saray bisikleta ed palandey
     
     
🚵‍♂️    Say Isport na Panagbisikleta ed Palandey
     
     
🚵‍♀️    Bisikleta na Baben Mountain
     
     
🤸    Mantutultuloy so Totoo
     
     
🤸‍♂️    Tinmalikdo so Too
     
     
🤸‍♀️    Binmaliktad Bii
     
     
🤼    Mipupuligesgesan so Too
     
     
🤼‍♂️    Mipupuligesgesan so Too
     
     
🤼‍♀️    Say Bii so Mipupuligesgesan
     
     
🤽    Lalaki a Manag-asol na Bola
     
     
🤽‍♂️    Saray Lalaki so Manasol na bola
     
     
🤽‍♀️    Bibii ya Manasagmak na Bola
     
     
🤾    Saray Manggagalaw na Handball
     
     
🤾‍♂️    Lalaki a Mamapalampas na Handball
     
     
🤾‍♀️    Bibii a Manggagalaw na Handball
     
     
🤹    Panamayamay na Saray Taktika
     
     
🤹‍♂️    Manaayam Iray Lalaki
     
     
🤹‍♀️    Saray Bibii a Manaayam ed Seguridad
     
     
🧘    Laki a Llotus
     
     
🧘‍♂️    Sakey a Laki a Llotus
     
     
🧘‍♀️    Say Biin Llotus
     
     
🛀    Sakey a manames
     
     
🛌    Saray totoo a walad dukolan
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Saray Totoo a Manakabembenan na Lima
     
     
👭    Bii a Manakapeket na Lima
     
     
👫    Bii tan Lalaki a Manakapeket na Lima
     
     
👬    Lalaki a Manamemben na Lima
     
     
💏    Ipangob
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Angoban: Bii, laki
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Panangangob: pare, paet
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Aangoban: Bii, bii
     
     
💑    Maaron Sanasawa
     
     
👩‍❤️‍👨    Asawan laki tan bii a walaan na puso: Bibii, lalaki
     
     
👨‍❤️‍👨    Sanasawa a walaan na saray puso: Lalaki, lalaki


👩‍❤️‍👩    Maong ya asawan laki tan bii: Bibii, bibii
     
     
👪    Say Pamilya
     
     
👨‍👩‍👦    Pamilya: Lalaki, bibii, ugugaw
     
     
👨‍👩‍👧    Pamilya: Lalaki, bii, bii
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, bii, bii, laki
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, bii, ugugaw, ugugaw
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, bii, bibii, bii
     
     
👨‍👨‍👦    Pamilya: Lalaki, lalaki, ugugaw
     
     
👨‍👨‍👧    Pamilya: Lalaki, laki, bii
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, laki, bibii, laki
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, laki, ugugaw, ugugaw
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, laki, bibii, bibii
     
     
👩‍👩‍👦    Pamilya: Bibii, bibii, ugugaw
     
     
👩‍👩‍👧    Pamilya: Bibii, bibii, bii
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Pamilya: Bibii, bii, bii, laki
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Pamilya: Bibii, bii, laki, ugugaw
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Pamilya: Bibii, bibii, bii, bii
     
     
👨‍👦    Pamilya: Lalaki, ugugaw
     
     
👨‍👦‍👦    Pamilya: Lalaki, ugugaw, ugugaw
     
     
👨‍👧    Pamilya: Lalaki, bibii
     
     
👨‍👧‍👦    Pamilya: Lalaki, bibii, laki
     
     
👨‍👧‍👧    Pamilya: Lalaki, bibii, bibii
     
     
👩‍👦    Pamilya: Bibii, ugugaw
     
     
👩‍👦‍👦    Pamilya: Bibii, laki, laki
     
     
👩‍👧    Pamilya: Bibii, bii
     
     
👩‍👧‍👦    Pamilya: Bii, bii, laki
     
     
👩‍👧‍👧    Pamilya: Bibii, bibii, bibii
     
     
🗣    Mansalita na Ulo
     
     
👤    Say litrato na karakter
     
     
👥    Say litrato na karakter
     
     
🫂    Inlakipan na Totoo
     
     
👣    Saray bakat
     
     
💪    Doble muscle
     
     
🦾    Mekanikal a Taklay
     
     
🦿    Mekanikal a Salisali
     
     
🦵    Saray bikking
     
     
🦶    Saray Salisali
     
     
👂    Delag
     
     
🦻    Delag a Mangawit na Hearing Helpface
     
     
👃    Say Dilong
     
     
🧠    Say Utek
     
     
🫀    Usisaen so Puso
     
     
🫁    Saray baga
     
     
🦷    Saray ngipin-ngipin
     
     
🦴    Saray pukel
     
     
👀    Mata
     
     
👁    Mata
     
     
👅    Say dila
     
     
👄    Say sangi
     
     
🫦    Panangkagat ed Bibil
     
     
🦰    Ambalangan Buek
     
     
🦱    Kulot ya Buek
     
     
🦳    Ubuan ya ulo
     
     
🦲    Say Ulo
     
     
🏻    Apuy a Kolor na Bolor
     
     
🏼    Apuy a Kolor na Bolor
     
     
🏽    Mandarayew so Kolor na Bolor
     
     
🏾    Amaandalem a Kolor na Bolor
     
     
🏿    Andeket a kolor na kolor
     
     
💋    Saray Marka na Angob
     
     
💌    Sulat na Panangaro
     
     
💘    Puso a Walaan na Pana
     
     
💝    Singa-singa Puso ya Akabit
     
     
💖    Malikeliket a Puso
     
     
💗    Ombibiskeg so Puso
     
     
💓    Manampait a Puso
     
     
💞    Manaimaton ed Puso
     
     
💕    Duaran Puso
     
     
💟    Aparuksok so Inkurang na Puso
     
     
❣    Maermen so Puso
     
     
💔    'Mabunog a Puso'
     
     
❤️‍🔥    'Mandarlang so Puso'
     
     
❤️‍🩹    Panangipetek ed Puso
     
     
❤    'Aredreded Puso'
     
     
🩷    Apuy a puso
     
     
🧡    Orange Puso
     
     
💛    Mananoy a Puso
     
     
💚    Saratan a berde a puso
     
     
💙    Asul a Puso
     
     
🩵    Asul ya itsura na puso
     
     
💜    Order na Purple Heart
     
     
🤎    Puso a Palma
     
     
🖤    Andeket a Puso
     
     
🩶    Alimbawa so Puso
     
     
🤍    Aputi a Puso
     
     
💯    100%
     
     
💢    Saray Simbolo na Sanok
     
     
💥    Say Panagbangat
     
     
💫    Say Vertigo
     
     
💦    Saray tedter na linget
     
     
💨    Inmalis a Manggana
     
     
🕳    Say Bengaw
     
     
💣    Saray bomba
     
     
💬    Balloon a mansasalita na boses
     
     
👁️‍🗨️    Saray Mata ed Saray Bubbog na Pansasalita
     
     
🗨    Mansalita ed kawigi
     
     
🗯    Onsanok ed Kawanan
     
     
💭    Balloon na ideya
     
     
💤    Si zzz
     
     
🐵    Lupa na monkey
     
     
🐒    Saray Akey
     
     
🦍    Gorilya
     
     
🦧    Saray orangutan
     
     
🐶    Lupa na aso
     
     
🐕    Saray Aso
     
     
🦮    Say Gigiya ya Aso
     
     
🐕‍🦺    Say Manlilingkor ya Aso
     
     
🐩    Say Leon ya Aso
     
     
🐺    Saray lobo
     
     
🦊    Saray sora
     
     
🦝    Raccoon
     
     
🐱    Lupa na pusa
     
     
🐈    Si Cutpeller
     
     
🐈‍⬛    Andeket a pusa
     
     
🦁    Saray Leon
     
     
🐯    Lupa na tigre
     
     
🐅    Saray tigre
     
     
🐆    Saray Tanda na Leopardo
     
     
🐴    Lupa na kabayo
     
     
🫎    Moose
     
     
🫏    Saray Asno
     
     
🐎    Saray kabayo
     
     
🦄    Saray unicorn
     
     
🦓    Saray zebra
     
     
🦌    Say Usa
     
     
🦬    Bison
     
     
🐮    Lupa na baka
     
     
🐂    Saray baka
     
     
🐃    Say buffalo
     
     
🐄    Say baka
     
     
🐷    Lupa na baboy
     
     
🐖    Saray baboy
     
     
🐗    Balang a baboy
     
     
🐽    Say "Hoy" na Baboy
     
     
🐏    Piger
     
     
🐑    Saray Kabiangan a karnero
     
     
🐐    Saray kanding
     
     
🐪    Say kamelyo
     
     
🐫    Say Duan Palandey a Kamelyo
     
     
🦙    Saray llama
     
     
🦒    Say Giraffe
     
     
🐘    Saray Elepante
     
     
🦣    MAMMOTH
     
     
🦏    Rhino
     
     
🦛    Say hippopotamus
     
     
🐭    Lupa na utel
     
     
🐁    Saray mouse
     
     
🐀    Saray Uit
     
     
🐹    Saray hamster
     
     
🐰    Lupa na kuneho
     
     
🐇    Saray kuneho
     
     
🐿    Saray "chestnut"
     
     
🦫    Say Beaver
     
     
🦔    Say hedgehog
     
     
🦇    Saray baston
     
     
🐻    Saray Alas
     
     
🐻‍❄️    Say polar bear
     
     
🐨    Say koala
     
     
🐼    Pandanum
     
     
🦥    Say Inkangiras
     
     
🦦    Say Otter
     
     
🦨    Say skunk
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Begis badger
     
     
🐾    SAY TAMPOK NA SARAY KABAT
     
     
🦃    TURKEY
     
     
🐔    Saray manok
     
     
🐓    Sakok
     
     
🐣    Panangpaulop ed Siw
     
     
🐤    Saray siwsiw
     
     
🐥    Saray siwsiw ed arap
     
     
🐦    Saray manok
     
     
🐧    Saray penguin
     
     
🕊    Saray Malapati
     
     
🦅    Say Agila
     
     
🦆    Saray pato
     
     
🦢    Saray "gansa"
     
     
🦉    Saray owl
     
     
🦤    Say Doto
     
     
🪶    Saray Piking
     
     
🦩    Flamingo
     
     
🦚    Say paboreal
     
     
🦜    Say Penot
     
     
🪽    Saray Payak na Eroplano
     
     
🐦‍⬛    Black bird
     
     
🪿    Saray gansa
     
     
🐸    Saray patang
     
     
🐊    Saray Buaya
     
     
🐢    Say pawikan
     
     
🦎    Say Laylay
     
     
🐍    Say Uleg
     
     
🐲    Lupa na dragon
     
     
🐉    Say Dragon
     
     
🦕    Saray Sauropod
     
     
🐳    Saray spray whale
     
     
🐋    Saray Balyena
     
     
🐬    Dolphin
     
     
🦭    Say Pantatakan
     
     
🐟    Saray sira
     
     
🐠    Saray Siris ed Tropiko
     
     
🐡    Capybara
     
     
🦈    Saray pating
     
     
🐙    Say kurita
     
     
🐚    Say asikon balat na shell
     
     
🪸    Saray korales
     
     
🪼    Saray karayaman
     
     
🐌    Saray snail
     
     
🦋    Saray Kulibangbang
     
     
🐛    Saray kitit
     
     
🐜    Saray gilata
     
     
🐝    Saray bubuyog
     
     
🪲    Saray Beetle
     
     
🐞    Say Ladybird
     
     
🦗    Saray kuriat
     
     
🪳    Saray Ikapes
     
     
🕷    Say Cross Aehe
     
     
🕸    Say "Spiderweb"
     
     
🦂    Alakdan
     
     
🦟    Saray Mosait
     
     
🪰    Mantekkiab
     
     
🪱    Say Alinis
     
     
🦠    Saray mikrobyo
     
     
💐    Say bungkos na rosas
     
     
🌸    Si Sakura
     
     
💮    Amputin rosas
     
     
🪷    Lotus
     
     
🏵    Say rosas
     
     
🌹    Saray rosas
     
     
🥀    Akalenes a rosas
     
     
🌺    Saray Galab-clemamela
     
     
🌻    Say mirasol
     
     
🌼    Manbunga
     
     
🌷    Say Tulip
     
     
🪻    Say hyackbatros
     
     
🌱    Saray Bengatlan Sanim
     
     
🪴    Saray tanaman a Nitanem ed Pessai
     
     
🌲    Say Permanentin Kiew
     
     
🌳    Saray Kombension a Nandlep a Bulong
     
     
🌴    Kiew na palma
     
     
🌵    Saray kaktus
     
     
🌾    Sakey a binetel a metro
     
     
🌿    Saray Taman
     
     
☘    Saray cober
     
     
🍀    Apat-bulong a dasal
     
     
🍁    Bulong na Maple
     
     
🍂    Nanderep a Bulong
     
     
🍃    Saray Bulong a Manasagyat ed Dagem
     
     
🪹    Akanan Uubong
     
     
🪺    Manggawa na ubong panamegley na saray iknol
     
     
🍇    Saray Ubas
     
     
🍈    Saray Sino?
     
     
🍉    Saray sandia
     
     
🍊    Kolor na Bilberry
     
     
🍋    Lemonada
     
     
🍌    SAAT
     
     
🍍    Say pinya
     
     
🥭    Mangga
     
     
🍎    Ambalangan mansanas
     
     
🍏    Saray berdeng mansanas
     
     
🍐    Say peras
     
     
🍑    Si Wall
     
     
🍒    Saray bunga na cherry
     
     
🍓    Strawberry
     
     
🫐    Saray blueberry
     
     
🥝    Kiwifruit
     
     
🍅    Say Kamatis
     
     
🫒    Saray Olivo
     
     
🥥    Niyog
     
     
🥑    Say abokado
     
     
🍆    Si talong
     
     
🥔    Say patatas
     
     
🥕    Saray carrot
     
     
🌽    Saray uhay na mais
     
     
🌶    Saray sili
     
     
🫑    Say masamsam a sili
     
     
🥒    Saray pipino
     
     
🥬    Blood Blood
     
     
🥦    Say cauliflower
     
     
🧄    Bawang
     
     
🧅    Sibuyas
     
     
🍄    Uroong
     
     
🥜    Mani
     
     
🫘    Bunga
     
     
🌰    Kolor a kastanyas
     
     
🫚    Say Layad
     
     
🫛    Cisantes
     
     
🍞    Tinapay
     
     
🥐    Tinapay a Manangibaklay na Kordero
     
     
🥖    Tinapay a baston
     
     
🫓    Baleg a tinapay
     
     
🥨    Saray pirmi-sili a tinapay
     
     
🥯    Tinapay a Pisika
     
     
🥞    Saray maingpis a pancake
     
     
🧇    Walff's tinapay
     
     
🧀    Keso a Wear
     
     
🍖    Karne a Manlapu ed Saray pukel
     
     
🍗    Saray manok
     
     
🥩    Sakey a Karne
     
     
🥓    Karne
     
     
🍔    Say Hamburger
     
     
🍟    Pirit a French Fries
     
     
🍕    Say Pisa


🌭    Hot dog
     
     
🥪    Say Sandwich
     
     
🌮    Saray taco
     
     
🌯    Tinapay ed Mexico
     
     
🫔    Tahmales
     
     
🥙    Pambantayan na Palaman
     
     
🧆    Spanish na salad
     
     
🥚    Saray iknol
     
     
🍳    Say Panluto
     
     
🥘    Atanem a Tagano
     
     
🍲    Sakey a banga na tagano
     
     
🫕    Say fondue
     
     
🥣    Sakey a mangiyakar na kutsara
     
     
🥗    Kolor na pisipising
     
     
🍿    Popcorn
     
     
🧈    Mantikilya
     
     
🧂    Say Asin
     
     
🥫    Saray de-lata a tagano
     
     
🍱    Saratan a Bendisyon a Kahon
     
     
🍘    Microsas a tinapay
     
     
🍙    Saray Upper a Panangan
     
     
🍚    Inkan
     
     
🍛    Saratan a curry powder
     
     
🍜    Say "Steam Class"
     
     
🍝    Stiki
     
     
🍠    Inluto a kamote
     
     
🍢    Si Auden
     
     
🍣    Say sushi
     
     
🍤    Panangibaki na saray pasayan
     
     
🍥    Whirlpool sorbet
     
     
🥮    Bulan a tinapay
     
     
🍡    Si Dango
     
     
🥟    Say dumplabola
     
     
🥠    Masuwerte a biskuit
     
     
🥡    Saray kahon na Panaglako ed Arum a Tawen
     
     
🦀    Saray rango
     
     
🦞    Lamban
     
     
🦐    Sayan
     
     
🦑    Say pusit
     
     
🦪    Oster
     
     
🍦    Anlemek ya ice cream
     
     
🍧    Maong a Yelo
     
     
🍨    Say ice cream
     
     
🍩    Saray Dugar
     
     
🍪    Si Take
     
     
🎂    Birthday cake
     
     
🍰    Say souffle breaks
     
     
🧁    Papel a tasa a cake
     
     
🥧    Ag-akapansagpot ed si Jehova
     
     
🍫    Saray Tsokolate
     
     
🍬    Saray kendi
     
     
🍭    Say bat baseball
     
     
🍮    Ayeyelo ed krema
     
     
🍯    Say Punto na honeymoon
     
     
🍼    Botelya na Kugaw
     
     
🥛    Sakey a Baso na Gatas
     
     
☕    Ampetang ya Ininum
     
     
🫖    Say Tera
     
     
🍵    Andian na Tsa
     
     
🍶    Alimbawa ya Alak
     
     
🍾    Saray botelya ya atakep na tapon
     
     
🍷    Alak a kopa
     
     
🍸    Say kopa na cocktail
     
     
🍹    Tropiko ya Ininum
     
     
🍺    Saray baso ya inumen
     
     
🍻    Say Manggangganat a Topon Ag-inumen
     
     
🥂    Nandesisyon Iray Baso
     
     
🥃    Say baso a dapol ed leksab
     
     
🫗    Panangibung na Lider
     
     
🥤    Say baso a pansusuplay na balon na tubo
     
     
🧋    Kimchi Tsaa
     
     
🧃    Say kahon na iinumen
     
     
🧉    PANAAKONDOR
     
     
🧊    Yelo
     
     
🥢    Saray Chopstick
     
     
🍽    Aawit na kutsilyo tan tinidor
     
     
🍴    Saray kutsilyo tan tinidor
     
     
🥄    Say kutsara
     
     
🔪    Say kutsilyo
     
     
🫙    Say Maawang a Botelya
     
     
🏺    Botelya a duaran-layag
     
     
🌍    Europa-Say Globo na Aprika
     
     
🌎    Say globo a mangipapanengneng ed Amerika
     
     
🌏    SANKAMUNDON IPAPATANTAY
     
     
🌐    Say globo a walaay meridian
     
     
🗺    Mapa na Mundo
     
     
🗾    Larawan ed Hapon
     
     
🧭    Say compass
     
     
🏔    Saray Palandey a Niyebe
     
     
⛰    Saray palandey
     
     
🌋    Saray Bulkan
     
     
🗻    Palandey Fuji
     
     
🏕    Say Kampo
     
     
🏖    Say dayat ya awiten na payong
     
     
🏜    DESWERTO
     
     
🏝    Saray Mabebang ya Isla
     
     
🏞    National Park
     
     
🏟    Say istadyum
     
     
🏛    Klasikal ya Impaalagey
     
     
🏗    Panagpaalagey
     
     
🧱    Panaggawa na Laragyo
     
     
🪨    Say Bato
     
     
🪵    Taboy
     
     
🛖    Saray Alolong
     
     
🏘    Akaabungan
     
     
🏚    Saray abung ya inkaindan
     
     
🏠    Abung
     
     
🏡    Abung a Walaan na Hardin
     
     
🏢    Bilding na opisina
     
     
🏣    Post Office na Japan
     
     
🏤    Post office
     
     
🏥    Saray Ospital
     
     
🏦    Saray Bangko
     
     
🏨    Apaabung na Saray Maong a Panaayam
     
     
🏩    Saray Hotel na Panangaro
     
     
🏪    Say Sosyedad na Takdaan
     
     
🏫    Say Eskuelaan
     
     
🏬    Dedictions store
     
     
🏭    Say pabrika
     
     
🏯    Kastilyo na Japan
     
     
🏰    Say Kastilyo
     
     
💒    SAY KASAL
     
     
🗼    Tore na Tokyo
     
     
🗽    Say Liberty-Diosa
     
     
⛪    Saray Simbaan
     
     
🕌    Moske
     
     
🛕    Templo na Hindu
     
     
🕍    Say sinagoga
     
     
⛩    Santo a templo
     
     
🕋    Say Kaaba
     
     
⛲    Say Subol
     
     
⛺    Tolda
     
     
🌁    Alimbawa
     
     
🌃    Sakey a Labin a Mabitewen
     
     
🏙    Say Landukey na Syudad
     
     
🌄    Say Ibubutay na agew ed Palandey
     
     
🌅    Ibubuga na agew
     
     
🌆    Say Syudad ed Singlabi
     
     
🌇    Iseselek na agew
     
     
🌉    Sashimoto ed Labi
     
     
♨    Ampetang a Subol
     
     
🎠    Saray Kabayo a Taboy a Manliliber
     
     
🛝    Iyaatras ed Lugar na Pagaluganan
     
     
🎡    Saray Barko na Managbangon a Tulong
     
     
🎢    Saray Roller Coaster
     
     
💈    Say Pukok na Pagalot na Buek
     
     
🎪    Saray tolda ed sirko
     
     
🚂    Lugan
     
     
🚃    Saray luluganan ed tren
     
     
🚄    Mapmaples a tren
     
     
🚅    Ballistic train
     
     
🚆    Tren
     
     
🚇    Metro
     
     
🚈    Mainomay a Diretso
     
     
🚉    OTATAGED
     
     
🚊    Lugan a trambiya
     
     
🚝    Sakey a Riles na Tren
     
     
🚞    Tren ed kapalandeyan
     
     
🚋    Lugan a trambiya
     
     
🚌    Saray bus
     
     
🚍    Say Onsabi a bus
     
     
🚎    Saray de-koriente a bus
     
     
🚐    Melag a bus
     
     
🚑    Saray ambulansia
     
     
🚒    Saray trak na bombero
     
     
🚓    Saray luluganan na polis
     
     
🚔    Onsabi iran luluganan na polis
     
     
🚕    Saray taksi
     
     
🚖    Onsabi Iran Taxi
     
     
🚗    Say luluganan
     
     
🚘    Onsabi Iran Lugar
     
     
🚙    Modelo na Awatak a Lugar
     
     
🛻    Say melag a van
     
     
🚚    Mipar a van
     
     
🚛    Saray bisagra na van
     
     
🚜    Kaibad luganan
     
     
🏎    Say Lulumba
     
     
🏍    Motorsiklo
     
     
🛵    Melag a Motorsiklo
     
     
🦽    Wheelchair a manag-andar na lima
     
     
🦼    Saray de-koryente a wheelchair
     
     
🛺    Saray Rickshaw
     
     
🚲    Saray Bisikleta
     
     
🛴    Saray Bikleta
     
     
🛹    Scooter
     
     
🛼    Say Rolling shaft skating
     
     
🚏    Saray bus na bus
     
     
🛣    Saray karsada
     
     
🛤    Saray riles na tren
     
     
🛢    Saray bariles na larak
     
     
⛽    Saray bomba na gasolina
     
     
🛞    Saray dalig
     
     
🚨    Saray silew ed kotse na polis
     
     
🚥    Saray Lames a Nepeg a Lames na Red
     
     
🚦    Patakder a trapiko a silew
     
     
🛑    Saray Skaratula na Panagparada
     
     
🚧    Panagpaalagey
     
     
⚓    Say Angkla
     
     
🛟    Saray manliliber a palapaw
     
     
⛵    Say Baloto
     
     
🛶    Baloto
     
     
🚤    Baloto ed Speedboat
     
     
🛳    Saray Pampasahero a barko
     
     
⛴    Say Panagbaliw ed Baloto
     
     
🛥    Motorized Barkon
     
     
🚢    Saray Baloto
     
     
✈    Saray Eroplano
     
     
🛩    Angkelag ya Eroplano
     
     
🛫    Say Itetekkiab na Eroplano
     
     
🛬    Sinmabi so Eroplano
     
     
🪂    Parakayda
     
     
💺    Yurongan
     
     
🚁    Saray helikopter
     
     
🚟    Saray Tren a Manakabitin
     
     
🚠    Say Palandey a Karayan
     
     
🚡    Itagey so cable Lugar
     
     
🛰    SARAY SARAT
     
     
🚀    Saray rocket
     
     
🛸    Saray CD ed Flying
     
     
🛎    Say bell na saray serbidor
     
     
🧳    Saray bagahe
     
     
🚪    SAY KAPUT
     
     
🛗    Saray elebeytor
     
     
🪞    Sarag a Mananalwar na Lenguahe
     
     
🪟    Bintwa
     
     
🛏    Say dukolan
     
     
🛋    Siddaan tan Liwawa
     
     
🪑    Yurongan
     
     
🚽    Say kasilyas
     
     
🪠    Say poster
     
     
🚿    Panag-ames
     
     
🛁    Batub
     
     
🪤    Say Manangalot na Dat
     
     
🪒    Say Labaha
     
     
🧴    Botelya na Luso
     
     
🧷    Saray Probisyon na Insurance
     
     
🧹    Say Pisis
     
     
🧺    Saray basket
     
     
🧻    Sakey a Lolyo na Papel
     
     
🪣    Saray Panag-pala
     
     
🧼    Sabon
     
     
🫧    Saray Bukal
     
     
🪥    Sipilyo
     
     
🧽    Spongha
     
     
🧯    Saray Pandederal
     
     
🛒    Saray luluganan a pansasaliw
     
     
⌛    ASUMPOR IRAY IGORGO
     
     
⏳    Agni Asumpal so Ibuas
     
     
⌚    OSISIBERSION
     
     
⏰    Say alarm clock
     
     
⏱    Stopwatch
     
     
⏲    Regular a Relo
     
     
🕰    Say "sleeping" a kampana
     
     
🕛    Alas-dos
     
     
🕧    12: 30
     
     
🕐    1: 00
     
     
🕜    1/1
     
     
🕑    Alas dos
     
     
🕝    2: 30
     
     
🕒    Alas tres
     
     
🕞    3: 30
     
     
🕓    Alas 4
     
     
🕟    4: 30
     
     
🕔    Alas singko
     
     
🕠    5: 30
     
     
🕕    Alas sais
     
     
🕡    6: 30
     
     
🕖    Alas 7
     
     
🕢    7: 30
     
     
🕗    Olas 8
     
     
🕣    8: 30
     
     
🕘    Alas 9
     
     
🕤    9: 30
     
     
🕙    Alas 10
     
     
🕥    10: 30
     
     
🕚    SAMPLO
     
     
🕦    11: 1
     
     
🌑    Bulan a Balon
     
     
🌒    Diad Bulan
     
     
🌓    Diad Bulan
     
     
🌔    Diad Bulan
     
     
🌕    Bulan
     
     
🌖    Sakey a Bulan a Kulang
     
     
🌗    Diad Bulan
     
     
🌘    Arum a Bulan
     
     
🌙    Bulan a Balon
     
     
🌚    Say Blon Lupa na Balon Lupa
     
     
🌛    Diad Bulan
     
     
🌜    Diad Bulan
     
     
🌡    Say termometro
     
     
☀    Say agew


🌝    Lupa na Bulan
     
     
🌞    Say Lapag na Agew
     
     
🪐    Saray Akaliberliber a Planeta
     
     
⭐    Saray bitewen
     
     
🌟    Saray Masisilew a Bitewen
     
     
🌠    Saray Meteor
     
     
🌌    Milky Way
     
     
☁    Saray Lurem
     
     
⛅    Say agew ed kayari na lurem
     
     
⛈    Saray Lurem a Mamagkirmat tan Uran
     
     
🌤    Say Banwa ed Benegan na Angkelag a Lurem
     
     
🌥    Say Banwa ed Benegan na Saray Baleg a Lurem
     
     
🌦    Say Banwa ed Lener na Saray Lurem na Uran
     
     
🌧    Saray Lurem a Walaan na Uran
     
     
🌨    Saray Lurem na Niebe
     
     
🌩    Saray lurem a kirmat
     
     
🌪    Saray Dalus-dagem
     
     
🌫    Say Elop
     
     
🌬    Say dagem
     
     
🌀    Say Alipuipo
     
     
🌈    Say bunlalakaw
     
     
🌂    Say Sederic Paryong (Secret payong)
     
     
☂    Say payong
     
     
☔    Say payong
     
     
⛱    Parong ed dalin
     
     
⚡    Atagey a Desdes
     
     
❄    Saray niebe
     
     
☃    Too a Niyebe
     
     
⛄    Say Too a Snowy ya Anggapoy Niebe
     
     
☄    Saray kometa
     
     
🔥    Say Pool
     
     
💧    Saray Tedter na Danum
     
     
🌊    Saray Dallon na Dalus
     
     
🎃    Saray Lamew na Kalabasa
     
     
🎄    Christmas tree
     
     
🎆    Saray lusak
     
     
🎇    Saray luses
     
     
🧨    Saray "rebentador"
     
     
✨    Say Sankagrabian
     
     
🎈    Balloon
     
     
🎉    Saray Manliliket a Manliliket
     
     
🎊    Nanduruma so kolor a bola
     
     
🎋    Say kiew a Penggo-Bisperas
     
     
🎍    Saray dekorasyon na pino
     
     
🎎    Manyika a Hapones
     
     
🎏    Say kargada na karpa
     
     
🎐    Say bell na dagem
     
     
🎑    Saray Bulan a Seremonya
     
     
🧧    Ambalangan bag
     
     
🎀    Say balot
     
     
🎁    Importante ya akabalkot
     
     
🎗    Panonot a Pasen
     
     
🎟    Saray Kapigan ya Onloob
     
     
🎫    Saray tiket
     
     
🎖    Saray Pisikal a Armas
     
     
🏆    Say Tropyo
     
     
🏅    Medio ed Isports
     
     
🥇    Say Sankaunaan a Medalya
     
     
🥈    Say Komaduan Medalya
     
     
🥉    Say Komatlon Medalya
     
     
⚽    Soccer
     
     
⚾    Baseball
     
     
🥎    Sopbol
     
     
🏀    Basketball
     
     
🏐    Volleyball
     
     
🏈    Soccer ed Amerika
     
     
🏉    Rugby bola
     
     
🎾    Tennis
     
     
🥏    Saray Pisika ed Tekep
     
     
🎳    Say Bowling
     
     
🏏    Piglot ed cricket
     
     
🏑    Pickey
     
     
🏒    Saray ice clock
     
     
🥍    Say hockey
     
     
🏓    Ping-Pong
     
     
🏸    Bedminton
     
     
🥊    Saray boksingero
     
     
🥋    Saray kawes ed martial arts
     
     
🥅    Say "Tabon"
     
     
⛳    Say karatula ed loob na Don
     
     
⛸    Skating skating
     
     
🎣    Pansigay na banniit
     
     
🤿    Suck-diving mask
     
     
🎽    Say Batikey a Mamakiwas
     
     
🎿    Saray ski
     
     
🛷    Say kareta
     
     
🥌    Saray Bato ed Yelo
     
     
🎯    Say Puntirya
     
     
🪀    Saray yo-yo
     
     
🪁    Say ullaw
     
     
🎱    8 Boll na pool
     
     
🔮    Saray bola a kristal
     
     
🪄    Say Pansalim
     
     
🧿    Say Anting-anting na Nazar
     
     
🪬    Say Hamsa
     
     
🎮    Saray Video Game
     
     
🕹    SAY SAYSAY
     
     
🎰    Slot machine
     
     
🎲    Saray Galaw a Dis
     
     
🧩    Saray piraso na puzzle
     
     
🧸    Say Teddy Bear
     
     
🪅    Say pinata
     
     
🪩    Liberal
     
     
🪆    Panangibantak ed saray monyika
     
     
♠    Saray Walnut a Nisulong
     
     
♥    Say kapusoan
     
     
♦    Say brilyante a panag-usar na saray diamante
     
     
♣    Saray Club
     
     
♟    Saray Chess
     
     
🃏    Say "clown"
     
     
🀄    Area dragon
     
     
🎴    Poker na rosas
     
     
🎭    Saray PANAKAPAKASARAT NA
     
     
🖼    Say Kahon na Saray Taga-Taga
     
     
🎨    Say paleta na saray pintor
     
     
🧵    Saray tornilyo
     
     
🪡    Saray Dikom a Pandait
     
     
🧶    Say sinulid
     
     
🪢    Panamabil na Biglot
     
     
👓    Saray Salming ed Salming
     
     
🕶    Slass
     
     
🥽    Lengue na Goggoy
     
     
🥼    Saray Eeksperimental a Kawesen
     
     
🦺    Salimbengan so Salimbeng a Salimbeng
     
     
👔    Say Kurbata
     
     
👕    Saray t-shirt
     
     
👖    Maong a pantalon
     
     
🧣    Saray pandisana
     
     
🧤    Saray Gloves
     
     
🧥    Say pinta
     
     
🧦    Saray Aikey a stocking
     
     
👗    Saray Kawesen
     
     
👘    Saray kimono
     
     
🥻    Say Sarri
     
     
🩱    Saray slewing a pangisugat na balon-balon
     
     
🩲    Sakey ya Autoridad a Prueba
     
     
🩳    Short
     
     
👙    Si Bikini
     
     
👚    Kawesen na bibii
     
     
🪭    Akapikon Lima a Bentilador
     
     
👛    Say pitaka
     
     
👜    Stanka bag
     
     
👝    Potkot na cion
     
     
🛍    Saray bag a pansasakopan
     
     
🎒    Saray Drocks
     
     
🩴    Saray sandalyas a pantalon
     
     
👞    Sapatos na laki
     
     
👟    Sapatos a Mibabakal
     
     
🥾    Bota ed palandey
     
     
🥿    Saray Sapatos a Mairap a Sapatos
     
     
👠    Atagey a Takon
     
     
👡    Say sandalyas na Bibii
     
     
🩰    Sapatos na Ballet
     
     
👢    Botang na bibii
     
     
🪮    Apalipol so Buek
     
     
👑    Say Balanget
     
     
👒    Say sombrero na bibii
     
     
🎩    Say trapiko
     
     
🎓    Sombrero a Pansusukat
     
     
🧢    Panangawit na Sombrero
     
     
🪖    Say Helmet na Sundalo
     
     
⛑    Say Helmet na Saray Managsalimbang
     
     
📿    Say Rosaryo
     
     
💄    Ripstik
     
     
💍    Say singsing
     
     
💎    Saray Mabli a Bato
     
     
🔇    Say espiker a mareen so boses
     
     
🔈    Mabebbeba so Kosog na saray espiker
     
     
🔉    Mandarakep so Kosog na espiker
     
     
🔊    Mabiskeg so espiker
     
     
📢    Say espiker
     
     
📣    Saray Middle Trumpeta
     
     
📯    Saray Trumpeta ed Post
     
     
🔔    Say Relo
     
     
🔕    Say kampana ya akakurit so linya to
     
     
🎼    Say Isulat na Panankanta
     
     
🎵    Saray Nota
     
     
🎶    Saray Nota
     
     
🎙    Saray Studio
     
     
🎚    Saray Pambantay na elektrisidad
     
     
🎛    Panangontrol ed Saray Dukotan
     
     
🎤    Micropono
     
     
🎧    Saray Headphone
     
     
📻    REDIO
     
     
🎷    Say saxony
     
     
🪗    Say akordion
     
     
🎸    Gitara
     
     
🎹    Say Keyboard na Musika
     
     
🎺    Say Tumpeta
     
     
🎻    Say biolin
     
     
🪕    Si Banjo
     
     
🥁    Say tambor
     
     
🪘    Say andukey a trigo
     
     
🪇    Say Maracas
     
     
🪈    Say plauta
     
     
📱    Cell-phone
     
     
📲    Cell Telephone ya Walaan na Pana
     
     
☎    Telepono
     
     
📞    Telephone receiver
     
     
📟    Panag-beeper
     
     
📠    Saray Fax Machine
     
     
💾    Saray Computer
     
     
🔋    Saray tangke na baterya
     
     
🪫    Mabiskeg a kuryente
     
     
🔌    Saray spleet na koryente
     
     
💻    Laptop Computer
     
     
🖥    Saray kompyuter ed bilding
     
     
🖨    Manag-imprinta
     
     
⌨    Say Keyboard
     
     
🖱    Saray Computer Mouse
     
     
🖲    Saray trulay a basbas
     
     
💽    Say Computer Disk
     
     
💾    Say "complex"
     
     
💿    Saray CD-ROM
     
     
📀    dvd
     
     
🧮    Alkuenta
     
     
🎥    Picture camera
     
     
🎞    Factor na film
     
     
📽    Picture projector
     
     
🎬    Saray windshield
     
     
📺    Say TV
     
     
📷    Say Kamera
     
     
📸    Say Kamera a walay awit ton flash
     
     
📹    Saray Camera
     
     
📼    Saray Video
     
     
🔍    Say lente ya ontatangguyor ed kawigi
     
     
🔎    Say Lenggoy a Manpawanan
     
     
🕯    Saray kandila
     
     
💡    Say Bombilya
     
     
🔦    Saray Flashlight
     
     
🏮    Sakey a Silew a Ambalangan Papel
     
     
🪔    Say silew nen diya
     
     
⚗    Si Arenbitch
     
     
🧪    Say substansia
     
     
🧫    Say dish dish
     
     
🧬    Say dna
     
     
🔬    MISIKOPROPYESYON
     
     
🔭    Saray Teleskopyo
     
     
📡    Saray Antena na Satellite
     
     
📔    Notebook ya Akabit na Dekorasyon
     
     
📕    Say Libro
     
     
📖    Say Uloan a Tomo
     
     
📗    Libro a Berde-Kuer
     
     
📘    Asul a Libro
     
     
📙    Libro a Manlalapud Dilaw
     
     
📚    Saray libro
     
     
📓    Say Notebook
     
     
📒    Saray Kuenta
     
     
📃    Saray Pahina ya Akarukot
     
     
📜    Say Panag-imbalot ed Lugar
     
     
📄    Saray pahina a walad pakanengneng
     
     
📰    Saray peryodiko
     
     
🗞    Sakey a Dyaryo a Nirolot
     
     
📑    Etiketa na Book
     
     
🔖    Book sign
     
     
🏷    Saray Etiketa
     
     
💰    Say supot na kuarta
     
     
🪙    Saray Sinsilyo
     
     
💴    Say yen a papel na kuarta
     
     
💵    $dolyar a papel de banko
     
     
💶    Saray kuarta a papel ya euro
     
     
💷    Sintiron pound
     
     
💸    Say Walaan na Payak a Kuarta
     
     
💳    Saray credit card
     
     
🧾    Say Resibo
     
     
💹    Inmatnag so tsart a kaiba so yen
     
     
✉    Say Simbakan na Simbahan
     
     
📧    E-mail
     
     
📨    Impasabi ed Sobre
     
     
📩    Say Sobre a Walaan na Pana
     
     
📤    Say karton a pangibulos ed book
     
     
📥    Pankolekta na saray kahon a pangibulos ed saray trenta
     
     
📦    Say Panag-impake
     
     
📫    Akasara so post box ya walay karatula to
     
     
📪    Sarado tan Abebbeba so Karatula na Mail Box
     
     
📬    Say pangilukas ed karatula na karatula
     
     
📭    Ilukas so Mail Box ya Ababaan na Karatula
     
     
📮    Saray "Post"
     
     
🗳    Say box a walaan na balota
     
     
✏    Saray Lapis
     
     
✒    Andeket a Tulo
     
     
🖋    Say Pusiputan na Danum
     
     
🖊    Say Puma
     
     
🖌    Saray Pisit
     
     
🖍    Saray krayola
     
     
📝    Manderandum
     
     
💼    Say portpolyo
     
     
📁    Say Inkagawa na Folder
     
     
📂    Say Pangilukas ed Folder
     
     
🗂    Indese na Saray Kard a Manlalapud Linya
     
     
📅    Say Kalendaryo
     
     
📆    Pigatat ed Kalendaryo


🗒    Saray spiral a libro
     
     
🗓    Say Alilikon Kalendaryo
     
     
📇    Indese na Saray Kard
     
     
📈    Inmabuloy so Tsart
     
     
📉    Kinmapuy so Kartasyon na Tsart
     
     
📊    Saray litrato na saray probisyon
     
     
📋    Say CACEMBER a tablet
     
     
📌    Saray Tratiko
     
     
📍    Say malimon drowing
     
     
📎    Saray Picture
     
     
🖇    Link Clip
     
     
📏    Say Determinasyon
     
     
📐    Say Trigonometry
     
     
✂    Saray Kompay
     
     
🗃    Kahon na card
     
     
🗄    Say Kahon na Kabiangan
     
     
🗑    Basurahan
     
     
🔒    Akapetek Iray Ag-itan Nipaakar ed
     
     
🔓    Say Impangipaliwawa ed satan
     
     
🔏    Insulat ed Panag-isulat
     
     
🔐    Panag-inaraan na Tabek
     
     
🔑    Say Tekep
     
     
🗝    Daan a Tekep
     
     
🔨    Say martilyo
     
     
🪓    Say wasay
     
     
⛏    Mamili
     
     
⚒    Ppiko na martilyo
     
     
🛠    Say hamtilyo tan gatilio
     
     
🗡    Say Dunyal
     
     
⚔    Say Panangikisap na Kampilan
     
     
🔫    Saray Paltog ed Water
     
     
🪃    Saray boomerang
     
     
🏹    Say Pana tan Pana
     
     
🛡    Say Salimbong
     
     
🪚    Say panagkarpentero a lagari
     
     
🔧    Saray Panamairap
     
     
🪛    Stornilyo
     
     
🔩    Saray tornilyo tan bolt
     
     
⚙    Saray Engranahe
     
     
🗜    Saray Gills
     
     
⚖    Balansin Balang
     
     
🦯    Aputin Baston
     
     
🔗    Saray Panamairap
     
     
⛓    SAY KATENG
     
     
🪝    Saray Banit
     
     
🧰    Saray Kahon na Inkagawaan
     
     
🧲    Magnetismo
     
     
🪜    Say takayan
     
     
💉    Say ringilya
     
     
🩸    Sakey a Tedter na Dala
     
     
💊    Saray Tambal
     
     
🩹    Benda a Pipikit
     
     
🩼    Say saklay
     
     
🩺    Saray Gether
     
     
🩻    x ray
     
     
🚬    Panagsigarilyo
     
     
⚰    Say lungon
     
     
🪦    Say ponyon
     
     
⚱    Saray burna
     
     
🗿    Itatawan bato na Moegeos
     
     
🪧    Saray plakard
     
     
🪪    ID-DVD card
     
     
🏧    Karatula na ATM
     
     
🚮    Saray Tanda na Basura ed Basurahan
     
     
🚰    Danum a danum
     
     
♿    Say simbolo na wheelchair
     
     
🚹    Say Kasilyas na Lalaki
     
     
🚺    Say kasilyas na bibii
     
     
🚻    Saray Kasilyas
     
     
🚼    Saray simbolo na Ugaw
     
     
🚾    Sidoro a mansasagibit na danum
     
     
🛂    Say Pisising ed Pasaporte
     
     
🛃    Austoms
     
     
🛄    Say Director na Bagahe
     
     
🛅    Saray Andian a Bagahe
     
     
⚠    Pasakbay
     
     
🚸    Saray Ugugaw so Omabaliw
     
     
⛔    Sebel so Oloob
     
     
🚫    Sebel
     
     
🚳    Agnaabuloyan a Mibisikleta
     
     
🚭    Insebel so Panagsigarilyo
     
     
🚯    Isesebel so Panangibantak ed Dura
     
     
🚱    AGAN DUGAN NIANAM
     
     
🚷    Insebel ed Saray Manaakar
     
     
📵    Anggapo so Cell Phone
     
     
🔞    Saramay Anggapo ni 18 años
     
     
☢    Radioaktibo
     
     
☣    Saray Biolohikal a Kapeligroan
     
     
⬆    Say Pana ed Tagey
     
     
↗    Itagey so kawanan a pana
     
     
➡    Kawanan a pana
     
     
↘    Manpaarap ed Kawanan a pana
     
     
⬇    Say Pananeknekan na Pananisia
     
     
↙    Panangipawil ed kawigi a pana
     
     
⬅    Kawigi a pana
     
     
↖    Say tagey a pana ed kawigi
     
     
↕    Saray Arum tan Arum a Pana
     
     
↔    Saray palasyo na pana a nanlapu ed saray palasyo
     
     
↩    Say kawanan a pana ya akakurba ed kawigi
     
     
↪    Say kawigi a pana so onkurba ed kawanan
     
     
⤴    Say kawanan a pana ya akabaliktad tagey
     
     
⤵    Say kawanan a pana a nankurbado ed leksab
     
     
🔃    Apatagey a pana
     
     
🔄    Pandurungtal a Pana
     
     
🔙    Inatras so Pana
     
     
🔚    Pangangga ed Saray Pana
     
     
🔛    Lukasan! Saray pana
     
     
🔜    Maples a Pana
     
     
🔝    Say Pana
     
     
🛐    Say Pasen na Panagdayewan
     
     
⚛    Saray simbolo na atomika
     
     
🕉    Aum.
     
     
✡    Say Kabontatala nen David
     
     
☸    Saray Legal a Trowheel
     
     
☯    Yyang tan yang
     
     
✝    Latin cross
     
     
☦    Say Orthodox Cross
     
     
☪    Bitewen, Bun
     
     
☮    Say Simbolo na Kareenan
     
     
🕎    Say Candelabra
     
     
🔯    Anem-sulok a bitewen
     
     
🪯    Si Kanda
     
     
♈    Saray Arian
     
     
♉    Taurus
     
     
♊    Konstelasyon na Gemini
     
     
♋    Kanser
     
     
♌    Say Leo
     
     
♍    Say Himeneo
     
     
♎    Libra
     
     
♏    Scorpio
     
     
♐    Say yurongan na saray managpaltog
     
     
♑    Capricorn
     
     
♒    Say Aquarius
     
     
♓    Saray Tiponan na Diktoryo
     
     
⛎    Say Snake
     
     
🔀    Nandarandarandor a Program na Video
     
     
🔁    Uulit-uliten Iray Buton
     
     
🔂    Uulit-uliten so Sakey a Buton
     
     
▶    Pantugtog na saray buton
     
     
⏩    MAGAWAT YA OLANGEN
     
     
⏭    Say Osublay a Rikit na Buton
     
     
⏯    Patogtog odino Pandispenden so Buton
     
     
◀    Ibaliwbaliw so Buton
     
     
⏪    Pirmin Ibaliw so Buton
     
     
⏮    Say unor a Rikit a Buton
     
     
🔼    Saray Bidon Manatagey
     
     
⏫    Maples ya Ontasok a Buton
     
     
🔽    Say Pandadaeg a Button
     
     
⏬    Mapmaples ya Ibababa na Saray Buton
     
     
⏸    Say Pandispot ed Saray Buton
     
     
⏹    ITATUNDON IRAY
     
     
⏺    Panagrekord na saray buton
     
     
⏏    Pandadagsa na Saray Buton
     
     
🎦    Say sinehan
     
     
🔅    Panamegley na Liwawa a Buton
     
     
🔆    Malinlinew a Bendisyon
     
     
📶    Saray antenna
     
     
🛜    Ag-angilot
     
     
📳    Saray Dalus na Panag-ayeryeg
     
     
📴    Akasara Iray Cell Phone
     
     
     
♀    Saray Tanda na Bibii
     
     
♂    Tanda na Lalaki
     
     
⚧    Simbolo na transsubstansia tan transubstansia
     
     
✖    Baleg ya Idarakel
     
     
➕    Ag-onabig
     
     
➖    Say Akasegep
     
     
➗    Ag-anguman
     
     
🟰    Ambelat tan Arum a numero
     
     
♾    Say Inkabaleg a Baleg
     
     
‼    Saray Balikas a Makapainteres
     
     
⁉    Saray Tepet a Makapadinayew
     
     
❓    Say Ambalangan Tepet
     
     
❔    Saray Maputin Tepet
     
     
❕    Saray Maamputi a Balikas
     
     
❗    Say Ambalangan Singsing
     
     
〰    Say Lugar na Daluyon
     
     
💱    Panangisalat na Kuarta
     
     
💲    Balon dolyar a simbolo
     
     
⚕    Saray simbolo na medisina
     
     
♻    Saray Riklo a Simbolo
     
     
⚜    Saray rosas ya iris
     
     
🔱    Say badge na tridor
     
     
📛    Karatula na Ngaran
     
     
🔰    Simbolo na Hapones a pragonal
     
     
⭕    Ag-anguman a Ambalangan Circle
     
     
✅    Pinili Iran Marka
     
     
☑    Panangawit na Tseke box
     
     
✔    Saray Tanda a Pinili
     
     
❌    Say swastika
     
     
❎    Swastika-marka a buton
     
     
➰    Say Ritos a Panliliketan
     
     
➿    Duan Tomo
     
     
〽    Mansusublayan a Marka ed Saray Pasesa
     
     
✳    Walo-rayos
     
     
✴    Waloy saklor a bitewen
     
     
❇    Saray Liwawa na Liwawa
     
     
©    Saray Copyright
     
     
®    Nirehistro
     
     
™    Saray Trademark
     
     
#️⃣    Sombrero: #
     
     
*️⃣    Sombrero: *
     
     
0️⃣    Sombrero: 0
     
     
1️⃣    Sombrero: 1
     
     
2️⃣    Sombrero: 2
     
     
3️⃣    Sombrero: 3
     
     
4️⃣    Sombrero: 4
     
     
5️⃣    Sombrero: 5
     
     
6️⃣    Sombrero: 6
     
     
7️⃣    Sombrero: 7
     
     
8️⃣    Sombrero: 8
     
     
9️⃣    Sombrero: 9
     
     
🔟    Sombrero: 10
     
     
🔠    Impasok ed angkakabaleg a sulat ed Latin
     
     
🔡    Panangisulat ed angkelag a Latin a sulsulat
     
     
🔢    Say Inkisulat ed Saray Numero
     
     
🔣    Saray Simbolo na Panag-insulat
     
     
🔤    Say pangisulat ed Latin ya alpabeto
     
     
🅰    A kighton butones (tipo na dala)
     
     
🆎    AB button (tipo na dala)
     
     
🅱    B button (tipo na dala)
     
     
🆑    Saray CL buton
     
     
🆒    Amaminel a Buton
     
     
🆓    Libre buton
     
     
ℹ    Mensahe
     
     
🆔    DID BUDON
     
     
Ⓜ    Say balon M
     
     
🆕    Balon Bindon Ginawa
     
     
🆖    NG buton
     
     
🅾    O button (tipo na dala)
     
     
🆗    Amtaen so Saray Buton
     
     
🅿    P-buton
     
     
🆘    SAY SOS TATONON
     
     
🆙    Onalagey ka! Saray buton
     
     
🆚    VS buton
     
     
🈁    Dia ed Hapones a buton
     
     
🈂    Serbisyo buton na Hapones
     
     
🈷    Binulan a Kantidad na saray buton ed Hapones
     
     
🈶    No Libre buton na Hapones
     
     
🈯    Ireserba a buton ed Hapones
     
     
🉐    Tawaran a buton na Hapon
     
     
🈹    Diskuento a buton ed Hapones
     
     
🈚    Libre a buton ed Japanese
     
     
🈲    Sebel a buton ed Hapones
     
     
🉑    Aabobonan a buton ed Hapones
     
     
🈸    Application buton na Japan
     
     
🈴    Giering buton ed Hapones
     
     
🈳    Boses a buton ed Hapones
     
     
㊗    Panangibabaliwala ed saray Hapones
     
     
㊙    Sekreto na Hapon
     
     
🈺    Lukasan a buton ed Hapones
     
     
🈵    Andian na Boses a buton ed Hapones
     
     
🔴    Ambalangan Circle
     
     
🟠    Orange Circle
     
     
🟡    Dilaw a sirkulo
     
     
🟢    Saratan a berde a kulongan
     
     
🔵    Asul a Singsing
     
     
🟣    Say purpura a balikton
     
     
🟤    Kayumbok a Circle
     
     
⚫    Say andeket a sirkulo
     
     
⚪    Aputin Tipikon
     
     
🟥    Say Ambalangan Sports
     
     
🟧    Orange bloke
     
     
🟨    Dilaw a bloke
     
     
🟩    Saray berde a bloke
     
     
🟦    Asul a bloke


🟪    Say purpura a bloke
     
     
🟫    Brown bloke
     
     
⬛    Baleg ya andeket a block
     
     
⬜    Saray angkakabaleg ya amputi a bloke
     
     
◼    Saray Ger ed Andeket a Dalan
     
     
◻    Say Aputin Tumpeta so Kuadrado
     
     
◾    Angkekelag tan andeket iran bloke
     
     
◽    Angkelag a kamputin-kapegleyan a kampon
     
     
▪    Angkelag ya andeket a talon
     
     
▫    Angkelag ya amputi iran talon
     
     
🔶    Baleg ya orange diamante
     
     
🔷    Baleg a blue jackbarena
     
     
🔸    Angkelag ya brilyante ya orange
     
     
🔹    Melag ya asul a barena
     
     
🔺    Say Ambalangan Triangulo so Akasumpal
     
     
🔻    Say Ambalangan Trianggulo so Nipaarap ed leksab
     
     
💠    Walad diamant ya walaan na saray malimpek a balot
     
     
🔘    Alimbawa a Buton
     
     
🔳    Aputin kuadradon buton
     
     
🔲    Saray andeket a rektanggulo a buton
     
     
🏁    Say bandera a walaay balangkantis
     
     
🚩    Say bandera a trigonometry
     
     
🎌    Say Bandera a Niyuksoy
     
     
🏴    Andeket a Bandera
     
     
🏳    Aputin Bandera
     
     
🏳️‍🌈    Bandera a Rinabbow
     
     
🏳️‍⚧️    Saray Bandera a Nandanderanderas na
     
     
🏴‍☠️    Bandera na Pirata
     
     
🇦🇨    Bandira: Ascension Island
     
     
🇦🇩    Bandira: Andorra
     
     
🇦🇪    Bandira: United Arab Emirates
     
     
🇦🇫    Bandira: Afghanistan
     
     
🇦🇬    Bandira: Antigua tan Barbuda
     
     
🇦🇮    Bandira: Anguilla
     
     
🇦🇱    Bandira: Albania
     
     
🇦🇲    Bandira: Armenia
     
     
🇦🇴    Bandira: Angola
     
     
🇦🇶    Bandira: Antarctica
     
     
🇦🇷    Bandira: Argentina
     
     
🇦🇸    Bandira: American Samoa
     
     
🇦🇹    Bandira: Austria
     
     
🇦🇺    Bandira: Australia
     
     
🇦🇼    Bandira: Aruba
     
     
🇦🇽    Bandira: Orand Islands
     
     
🇦🇿    Bandira: Azerbaijan
     
     
🇧🇦    Bandira: Bosnia tan Herzegovina
     
     
🇧🇧    Bandira: Barbados
     
     
🇧🇩    Bandira: Bangladesh
     
     
🇧🇪    Bandira: Belgium
     
     
🇧🇫    Bandira: Burkina Faso
     
     
🇧🇬    Bandira: Bulgaria
     
     
🇧🇭    Bandira: BALIN
     
     
🇧🇮    Bandira: Burundi
     
     
🇧🇯    Bandira: Benin
     
     
🇧🇱    Bandira: San Bartelemy
     
     
🇧🇲    Bandira: Bermuda
     
     
🇧🇳    Bandira: Brunei
     
     
🇧🇴    Bandira: Bolivia
     
     
🇧🇶    Bandira: Netherlands diad Caribbean
     
     
🇧🇷    Bandira: Brazil
     
     
🇧🇸    Bandira: Bahamas
     
     
🇧🇹    Bandira: Bhutan
     
     
🇧🇻    Bandira: Buwe Island
     
     
🇧🇼    Bandira: Botswana
     
     
🇧🇾    Bandira: Belarus
     
     
🇧🇿    Bandira: Belize
     
     
🇨🇦    Bandira: Canada
     
     
🇨🇨    Bandera: Kocos (Kilin) Isla
     
     
🇨🇩    Bandira: Congo-Kinshasa
     
     
🇨🇫    Bandira: Central African Republic
     
     
🇨🇬    Bandira: Congo-Brazzaville
     
     
🇨🇭    Bandira: Switzerland
     
     
🇨🇮    Bandira: Côte d'Ivoire
     
     
🇨🇰    Bandira: Cook Islands
     
     
🇨🇱    Bandira: Chile
     
     
🇨🇲    Bandira: Cameroon
     
     
🇨🇳    Bandira: China
     
     
🇨🇴    Bandira: Colombia
     
     
🇨🇵    Bandira: Clipperton Island
     
     
🇨🇷    Bandira: Costa Rica
     
     
🇨🇺    Bandira: Cuba
     
     
🇨🇻    Bandira: Cape Verde
     
     
🇨🇼    Bandira: Curaçao
     
     
🇨🇽    Bandera: Christmas Island
     
     
🇨🇾    Bandira: Cyprus
     
     
🇨🇿    Bandira: Czech Republic
     
     
🇩🇪    Bandira: Alemanya
     
     
🇩🇬    Bandira: Didogasia
     
     
🇩🇯    Bandira: Djibouti
     
     
🇩🇰    Bandira: Denmark
     
     
🇩🇲    Bandira: Dominique
     
     
🇩🇴    Bandira: Dominican Republic
     
     
🇩🇿    Bandira: Algeria
     
     
🇪🇦    Bandera: Hueda tan Mellia
     
     
🇪🇨    Bandira: Ecuador
     
     
🇪🇪    Bandira: Estonia
     
     
🇪🇬    Bandira: Ehipto
     
     
🇪🇭    Bandira: West Sahara
     
     
🇪🇷    Bandira: Eritrea
     
     
🇪🇸    Bandira: Spain
     
     
🇪🇹    Bandira: Ethiopia
     
     
🇪🇺    Bandera: European Union
     
     
🇫🇮    Bandira: Finland
     
     
🇫🇯    Bandira: Fiji
     
     
🇫🇰    Bandira: Falkland Islands
     
     
🇫🇲    Bandira: Micronesia
     
     
🇫🇴    Bandira: Faeroe Islands
     
     
🇫🇷    Bandira: Pransya
     
     
🇬🇦    Bandira: Gabon
     
     
🇬🇧    Bandira: United Kingdom
     
     
🇬🇩    Bandira: Grenada
     
     
🇬🇪    Bandira: Georgia
     
     
🇬🇫    Bandira: French Guiana
     
     
🇬🇬    Bandira: Isla na Gernsey
     
     
🇬🇭    Bandira: Ghana
     
     
🇬🇮    Bandera: Gibraltar
     
     
🇬🇱    Bandira: Greenland
     
     
🇬🇲    Bandira: Gambia
     
     
🇬🇳    Bandira: Guinea
     
     
🇬🇵    Bandira: Guadeloupe
     
     
🇬🇶    Bandira: Equatorial Guinea
     
     
🇬🇷    Bandira: Gresya
     
     
🇬🇸    Bandira: South Georgia tan South Sandwich Islands
     
     
🇬🇹    Bandira: Guatemala
     
     
🇬🇺    Bandira: Guam
     
     
🇬🇼    Bandira: Guinea-Bissau
     
     
🇬🇾    Bandira: Guyana
     
     
🇭🇰    Bandila: Autority Region na Hong Kong, China
     
     
🇭🇲    Bandera: Herd-MacDonald Islands
     
     
🇭🇳    Bandira: Honduras
     
     
🇭🇷    Bandira: Croatia
     
     
🇭🇹    Bandira: Haiti
     
     
🇭🇺    Bandira: Hungary
     
     
🇮🇨    Bandira: Canary Islands
     
     
🇮🇩    Bandira: Indonesia
     
     
🇮🇪    Bandira: Ireland
     
     
🇮🇱    Bandira: Israel
     
     
🇮🇲    Bandira: Isle of Man
     
     
🇮🇳    Bandira: India
     
     
🇮🇴    Bandira: Teritoryo na British India
     
     
🇮🇶    Bandira: Iraq
     
     
🇮🇷    Bandira: Iran
     
     
🇮🇸    Bandira: Iceland
     
     
🇮🇹    Bandira: Italya
     
     
🇯🇪    Bandera: Jersey Island
     
     
🇯🇲    Bandira: Jamaica
     
     
🇯🇴    Bandira: Jordan
     
     
🇯🇵    Bandira: Hapon
     
     
🇰🇪    Bandira: KENYA
     
     
🇰🇬    Bandira: Kyrgyzstan
     
     
🇰🇭    Bandira: Cambodia
     
     
🇰🇮    Bandira: Kiribati
     
     
🇰🇲    Bandira: Comoro
     
     
🇰🇳    Bandira: San Kitts tan Nevis
     
     
🇰🇵    Bandira: Korea
     
     
🇰🇷    Bandira: Korea
     
     
🇰🇼    Bandira: Kuwait
     
     
🇰🇾    Bandira: Cayman Islands
     
     
🇰🇿    Bandira: Kazakhstan
     
     
🇱🇦    Bandira: Laos
     
     
🇱🇧    Bandira: Lebanon
     
     
🇱🇨    Bandira: Santa Lucia
     
     
🇱🇮    Bandera: Liechtenstein
     
     
🇱🇰    Bandira: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Bandira: Liberia
     
     
🇱🇸    Bandira: Lesotho
     
     
🇱🇹    Bandira: Lithuania
     
     
🇱🇺    Bandira: Luxembourg
     
     
🇱🇻    Bandira: Latvia
     
     
🇱🇾    Bandira: Libya
     
     
🇲🇦    Bandira: Morocco
     
     
🇲🇨    Bandira: Monaco
     
     
🇲🇩    Bandira: Moldova
     
     
🇲🇪    Bandira: Andeket a Palandey
     
     
🇲🇫    Bandira: San Martin
     
     
🇲🇬    Bandira: Madagascar
     
     
🇲🇭    Bandira: Marshall Islands
     
     
🇲🇰    Bandira: Amianen ya Macedonia
     
     
🇲🇱    Bandira: Mali
     
     
🇲🇲    Bandira: Myanmar (Myanmar)
     
     
🇲🇳    Bandira: Mongolia
     
     
🇲🇴    Bandira: Macau, Tsina
     
     
🇲🇵    Bandira: North Mariana Islands
     
     
🇲🇶    Bandira: Isla na Martinique
     
     
🇲🇷    Bandira: Mauritania
     
     
🇲🇸    Bandira: Montserrat
     
     
🇲🇹    Bandira: Malta
     
     
🇲🇺    Bandira: Mauritius
     
     
🇲🇻    Bandira: Maldives
     
     
🇲🇼    Bandira: Malawi
     
     
🇲🇽    Bandira: Mexico
     
     
🇲🇾    Bandira: Malaysia
     
     
🇲🇿    Bandira: Mozambique
     
     
🇳🇦    Bandira: Namibia
     
     
🇳🇨    Bandira: New Caledonia
     
     
🇳🇪    Bandira: Niger
     
     
🇳🇫    Bandira: Norfolk Island
     
     
🇳🇬    Bandira: Nigeria
     
     
🇳🇮    Bandira: Nicaragua
     
     
🇳🇱    Bandira: Netherlands
     
     
🇳🇴    Bandira: Norway
     
     
🇳🇵    Bandira: Nepal
     
     
🇳🇷    Bandira: Nauru
     
     
🇳🇺    Bandera: Niue
     
     
🇳🇿    Bandira: New Zealand
     
     
🇴🇲    Bandira: Oman
     
     
🇵🇦    Bandira: Panama
     
     
🇵🇪    Bandira: Peru
     
     
🇵🇫    Bandira: French Polynesia
     
     
🇵🇬    Bandira: Papua New Guinea
     
     
🇵🇭    Bandira: Pilipinas
     
     
🇵🇰    Bandira: Pakistan


🇵🇱    Bandira: Poland
     
     
🇵🇲    Bandira: Saint-Pierre tan Miclonon
     
     
🇵🇳    Bandira: Pitcairn Islands
     
     
🇵🇷    Bandira: Puerto Rico
     
     
🇵🇸    Bandira: Teritoryo na Palestina
     
     
🇵🇹    Bandira: Portugal
     
     
🇵🇼    Bandira: Palau
     
     
🇵🇾    Bandira: Paraguay
     
     
🇶🇦    Bandira: Qatar
     
     
🇷🇪    Bandera: Réunion
     
     
🇷🇴    Bandira: Romania
     
     
🇷🇸    Bandira: Serbia
     
     
🇷🇺    Bandira: Russia
     
     
🇷🇼    Bandira: Rwanda
     
     
🇸🇦    Bandira: Saudi Arabia
     
     
🇸🇧    Bandira: Solomon Islands
     
     
🇸🇨    Bandira: Seychelles
     
     
🇸🇩    Bandira: Sudan
     
     
🇸🇪    Bandira: Sweden
     
     
🇸🇬    Bandira: Singapore
     
     
🇸🇭    Bandira: San Helena
     
     
🇸🇮    Bandira: Slovenia
     
     
🇸🇯    Bandira: Svalbard Islands tan Yamayan
     
     
🇸🇰    Bandira: Slovakia
     
     
🇸🇱    Bandira: Sierra Leone
     
     
🇸🇲    Bandira: San Marino
     
     
🇸🇳    Bandira: Senegal
     
     
🇸🇴    Bandira: Somalia
     
     
🇸🇷    Bandira: Suriname
     
     
🇸🇸    Bandira: Southern Sudan
     
     
🇸🇹    Bandera: St.
     
     
🇸🇻    Bandira: El Salvador
     
     
🇸🇽    Bandira: Sant Maarten Island
     
     
🇸🇾    Bandira: Sirya
     
     
🇸🇿    Bandera: Esvatini
     
     
🇹🇦    Bandira: Tristan da Cunha
     
     
🇹🇨    Bandira: Turks tan Caicos Islands
     
     
🇹🇩    Bandira: Chad
     
     
🇹🇫    Bandira: Teritoryo ed abalaten a Pransya
     
     
🇹🇬    Bandira: Togo
     
     
🇹🇭    Bandira: Thailand
     
     
🇹🇯    Bandira: Tajikistan
     
     
🇹🇰    Bandira: Tokelau
     
     
🇹🇱    Bandira: East Timor
     
     
🇹🇲    Bandira: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Bandira: Tunisia
     
     
🇹🇴    Bandira: Tonga
     
     
🇹🇷    Bandira: Turkey
     
     
🇹🇹    Bandira: Trinidad tan Tobago
     
     
🇹🇻    Bandira: Tuvalu
     
     
🇹🇼    Bandira: Taiwan
     
     
🇹🇿    Bandira: Tanzania
     
     
🇺🇦    Bandira: Ukraine
     
     
🇺🇬    Bandira: Uganda
     
     
🇺🇲    Bandira: Inmalis ed isla na United States
     
     
🇺🇳    Bandera: United Nations
     
     
🇺🇸    Bandila: U.S.
     
     
🇺🇾    Bandira: Uruguay
     
     
🇺🇿    Bandira: Uzbekistan
     
     
🇻🇦    Bandira: Siudad na Vatican
     
     
🇻🇨    Bandila: San Vincent tan Grenadines
     
     
🇻🇪    Bandira: Venezuela
     
     
🇻🇬    Bandira: British Virgin Islands
     
     
🇻🇮    Bandira: American Virgin Islands
     
     
🇻🇳    Bandira: Vietnam
     
     
🇻🇺    Bandira: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Bandera: Wallis tan Futuna
     
     
🇼🇸    Bandira: Samoa
     
     
🇽🇰    Bandira: Kosovo
     
     
🇾🇪    Bandira: Yemen
     
     
🇾🇹    Bandira: Mayotte
     
     
🇿🇦    Bandira: Abalaten ya Aprika
     
     
🇿🇲    Bandira: Zambia
     
     
🇿🇼    Bandira: Zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bandira: England
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Bandira: Scotland
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bandira: WalesHappy Learning from Sweasy26.com-team