Emoji Meaning in Santali - Emoji List in Santali - ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱮᱢᱳᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ - ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱨᱮ ᱤᱢᱳᱡᱤ ᱞᱤᱥᱴᱤ

😀      ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱪᱮᱬᱮ


😃      ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱪᱟ ᱥᱟᱶ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ


😄    ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😁    ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ
   
   
😆    ᱦᱟᱹᱲᱤᱝ ᱦᱟᱹᱲᱤᱝ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
😅    ᱦᱩᱲᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🤣    ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
😂    ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ


🙂    ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ
   
   
🙃    ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
🫠    ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
😉    ᱢᱚᱪᱟ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😊    ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😇    ᱦᱮᱞᱳ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
   
🥰    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
😍    ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱥᱟᱶ
   
   
🤩    ᱥᱴᱟᱨ-ᱥᱴᱨᱚᱠ
   
   
😘    ᱢᱤᱫ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
😗    ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
☺    ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😚    ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱩᱱ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
😙    ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱩᱱ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
🥲    ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😋    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩ
   
   
😛    ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱢᱚᱪᱟ
   
   
😜    ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🤪    ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ


😝    ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🤑    ᱢᱟᱱᱤ-ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱢᱩᱠᱷᱤ
   
   
🤗    ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🤭    ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🫢    ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱩᱱ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱨ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱯᱮᱨᱮᱡ
   
   
🫣    ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
🤫    ᱥᱩᱪᱤᱝ ᱢᱚᱦᱟ
   
   
🤔    ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
🫡    ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
   
🤐    ᱡᱤᱯᱚᱨ-ᱢᱩᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ
   
   
🤨    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
😐    ᱱᱤᱣᱴᱨᱟᱞ ᱢᱟᱦᱟ
   
   
😑    ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱧᱩᱛᱩᱢ
   
   
😶    ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ
   
   
🫥    ᱰᱟᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱟᱭᱤᱱ
   
   
😶‍🌫️    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
😏    ᱦᱩᱲᱟᱹᱭ
   
   
😒    ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱧᱩᱛᱩᱢ
   
   
🙄    ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
😬    ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ
   
   
😮‍💨    ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ
   
   
🤥    ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ
   
   
🫨    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ


😌    ᱟᱞᱜᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
😔    ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
😪    ᱩᱥᱩᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
🤤    ᱪᱤᱠᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤᱨ
   
   
😴    ᱟᱥᱩᱞ ᱟᱥᱩᱞ
   
   
😷    ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱢᱚᱥᱠ ᱥᱟᱶ
   
   
🤒    ᱛᱷᱚᱨᱢᱚᱢᱤᱴᱚᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟ.
   
   
🤕    ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱨᱮ ᱵᱮᱸᱰᱟᱠᱟᱱ
   
   
🤢    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🤮    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🤧    ᱪᱚᱠᱟᱜ
   
   
🥵    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
🥶    ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
🥴    ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱧᱩᱛᱩᱢ
   
   
😵    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱪᱟ
   
   
😵‍💫    ᱥᱯᱤᱨᱟᱞ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🤯    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ
   
   
🤠    ᱠᱟᱣᱵᱚᱭ ᱦᱮᱴ ᱢᱚᱪᱟ
   
   
🥳    ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱢᱚᱪᱟ
   
   
🥸    ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱱ
   
   
😎    ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱜᱞᱚᱸᱥ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🤓    ᱱᱮᱨᱰᱤ ᱢᱚᱪᱟ
   
   
🧐    ᱢᱳᱱᱳᱠᱞᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ
   
   
😕    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ
   
   
🫤    ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
😟    ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
🙁    ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
☹    ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
😮    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😯    ᱥᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱱ
   
   
😲    ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱜᱼᱟ
   
   
😳    ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱟᱠᱟᱱ
   
   
🥺    ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
🥹    ᱢᱚᱪᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
😦    ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😧    ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤᱨ
   
   
😨    ᱵᱚᱭᱦᱟ
   
   
😰    ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
😥    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ


😢    ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ
   
   
😭    ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
😱    ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ
   
   
😖    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟ.
   
   
😣    ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ
   
   
😞    ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ
   
   
😓    ᱫᱩᱠᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
😩    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
😫    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱷᱟᱯᱟ
   
   
🥱    ᱡᱚᱦᱟᱨ
   
   
   
😤    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱟᱶ
   
   
😡    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
😠    ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱰᱟ
   
   
🤬    ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵᱽ ᱨᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟ.
   
   
😈    ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
👿    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
💀    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
☠    ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱨ ᱠᱨᱚᱥᱵᱳᱱ
   
   
💩    ᱠᱟ.
   
   
🤡    ᱠᱞᱳᱣᱱ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
👹    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
👺    ᱜᱳᱵᱞᱤᱱ
   
   
👻    ᱡᱚᱱᱚᱢ
   
   
👽    ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ
   
   
👾    ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ
   
   
🤖    ᱨᱳᱵᱳᱴ
   
   
😺    ᱦᱩᱲᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
😸    ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
😹    ᱡᱚᱛᱷᱟᱛᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱮ
   
   
😻    ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
😼    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱟᱭᱳ
   
   
😽    ᱠᱩᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
🙀    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱰᱟ
   
   
😿    ᱠᱩᱠᱢᱩ
   
   
😾    ᱢᱩᱴᱷᱟ.
   
   
🙈    ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ-ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱢᱚᱦᱟ
   
   
🙉    ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱬᱮ
   
   
🙊    ᱵᱟᱝᱼᱮ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫᱼᱟᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ
   
   
👋    ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱫᱩᱜ
   
   
🤚    ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨ
   
   
🖐    ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱛᱮ
   
   
✋    ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱫᱩᱜ
   
   
🖖    ᱵᱩᱞᱠᱟᱱ ᱥᱚᱞᱩᱴ


🫱    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱡ
   
   
🫲    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱡ
   
   
🫳    ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ
   
   
🫴    ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ
   
   
🫷    ᱞᱚᱠᱮᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ
   
   
🫸    ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ
   
   
👌    ᱳᱠᱮ ᱦᱟᱸᱥ
   
   
🤌    ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🤏    ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ
   
   
✌    ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱦᱟᱥᱟ
   
   
🤞    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
🫰    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱚᱸᱭᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱨᱮ
   
   
🤟    ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ
   
   
🤘    ᱨᱚᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ
   
   
🤙    ᱤᱧᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱢᱮ
   
   
👈    ᱵᱮᱠᱦᱮᱸᱰ ᱤᱱᱰᱮᱠᱥ ᱞᱚᱠᱮᱥᱚᱱ
   
   
👉    ᱵᱮᱠᱦᱮᱸᱰ ᱤᱱᱰᱮᱥ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ
   
   
👆    ᱵᱮᱠᱦᱮᱸᱰ ᱤᱱᱰᱮᱠᱥ ᱩᱛᱟᱹᱨ
   
   
🖕    ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
👇    ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱠᱦᱮᱸᱰ ᱤᱱᱰᱮᱥ
   
   
☝    ᱤᱱᱰᱮᱠᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ
   
   
🫵    ᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱩᱪᱤ
   
   
👍    ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ
   
   
👎    ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ
   
   
✊    ᱩᱫᱩᱜ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
👊    ᱦᱮᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱴᱚ
   
   
🤛    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🤜    ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ-ᱥᱟᱶᱛᱟ
   
   
👏    ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ
   
   
🙌    ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱫᱩᱜ
   
   
🫶    ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
👐    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ
   
   
🤲    ᱯᱟᱞᱢᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮ
   
   
🤝    ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ
   
   
🙏    ᱜᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱠᱟ
   
   
✍    ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ
   
   
💅    ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱞᱚᱠ
   
   
🤳    ᱥᱮᱞᱯᱤ
   
   
👶    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
🧒    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
👦    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
👧    ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧑    ᱦᱚᱲ
   
   
👱    ᱦᱚᱲ: ᱵᱞᱳᱱᱰ ᱦᱟᱨ
   
   
👨    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🧔    ᱦᱚᱲ: ᱵᱟᱨᱰ
   
   
🧔‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ: ᱵᱟᱨᱰ


🧔‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ: ᱵᱟᱨᱰ
   
   
👨‍🦰    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ: ᱨᱚᱫᱷᱩᱲᱤ
   
   
👨‍🦱    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ: ᱠᱨᱩᱞᱤ ᱦᱟᱨ
   
   
👨‍🦳    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ: ᱵᱷᱮᱲᱮ
   
   
👨‍🦲    ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱲ:
   
   
👩    ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👩‍🦰    ᱠᱩᱲᱤ: ᱨᱚᱫᱷᱩᱲᱤ
   
   
🧑‍🦰    ᱦᱚᱲ: ᱨᱚᱫᱷᱩᱲᱤ
   
   
👩‍🦱    ᱠᱩᱲᱤ: ᱠᱨᱩᱞᱤ ᱠᱟ.
   
   
🧑‍🦱    ᱦᱚᱲ: ᱠᱨᱩᱞᱤ ᱦᱟᱨ
   
   
👩‍🦳    ᱠᱩᱲᱤ: ᱵᱷᱤᱞᱟ.
   
   
🧑‍🦳    ᱦᱚᱲ: ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ
   
   
👩‍🦲    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ:
   
   
🧑‍🦲    ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱲ:
   
   
👱‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ: ᱵᱞᱳᱱᱰ ᱦᱟᱨ
   
   
👱‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ: ᱵᱞᱳᱱᱰ ᱦᱟᱨ
   
   
🧓    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ
   
   
👴    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱲ
   
   
👵    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🙍    ᱡᱟᱹᱛᱤ
   
   
🙍‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱩᱲᱩ
   
   
🙍‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🙎    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱦᱚᱲ
   
   
🙎‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ
   
   
🙎‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🙅    ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ
   
   
🙅‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱵᱟᱝ
   
   
🙅‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱱᱮᱢ
   
   
🙆    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱞᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
   
   
🙆‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ
   
   
🙆‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
   
   
💁    ᱦᱚᱲ ᱴᱤᱯᱤᱝ ᱦᱟᱸᱥ
   
   
💁‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱴᱤᱯᱤᱝ ᱦᱟᱸᱥ
   
   
💁‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🙋    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🙋‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ
   
   
🙋‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🧏    ᱜᱩᱦᱩᱢ ᱦᱚᱲ
   
   
🧏‍♂️    ᱜᱩᱦᱩᱢ ᱦᱚᱲ
   
   
🧏‍♀️    ᱜᱩᱦᱩᱢᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🙇    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱚᱲ
   
   
🙇‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ
   
   
🙇‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ


🤦    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ
   
   
🤦‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ
   
   
🤦‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱚᱪᱟ
   
   
🤷    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🤷‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱩᱲᱟᱹᱭ
   
   
🤷‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🧑‍⚕️    ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
👨‍⚕️    ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
👩‍⚕️    ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
🧑‍🎓    ᱥᱮᱪᱮᱫᱤᱭᱟ
   
   
👨‍🎓    ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ
   
   
👩‍🎓    ᱥᱮᱪᱮᱫᱤᱭᱟ. ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧑‍🏫    ᱢᱟᱪᱮᱫ
   
   
👨‍🏫    ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱦᱚᱲ
   
   
👩‍🏫    ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱟᱪᱮᱫ
   
   
🧑‍⚖️    ᱨᱟᱡᱟ
   
   
👨‍⚖️    ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱦᱚᱲ
   
   
👩‍⚖️    ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ
   
   
🧑‍🌾    ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱨ
   
   
👨‍🌾    ᱡᱟᱹᱛᱤ
   
   
👩‍🌾    ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ
   
   
🧑‍🍳    ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
👨‍🍳    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
👩‍🍳    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🧑‍🔧    ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠ
   
   
👨‍🔧    ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
👩‍🔧    ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠ
   
   
🧑‍🏭    ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
👨‍🏭    ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ
   
   
👩‍🏭    ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ
   
   
🧑‍💼    ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
👨‍💼    ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ
   
   
👩‍💼    ᱠᱩᱲᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
🧑‍🔬    ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ
   
   
👨‍🔬    ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ
   
   
👩‍🔬    ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟ
   
   
🧑‍💻    ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤᱥᱴ
   
   
👨‍💻    ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤᱥᱴ
   
   
👩‍💻    ᱠᱩᱲᱤ ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤᱥᱴ
   
   
🧑‍🎤    ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟᱹ
   
   
👨‍🎤    ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟᱹ
   
   
👩‍🎤    ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟᱹ
   
   
🧑‍🎨    ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟᱹ
   
   
👨‍🎨    ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟᱹ
   
   
👩‍🎨    ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟᱹ
   
   
🧑‍✈️    ᱯᱤᱞᱚᱴ
   
   
👨‍✈️    ᱯᱤᱞᱚᱴ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
👩‍✈️    ᱯᱤᱞᱚᱴ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧑‍🚀    ᱚᱥᱴᱨᱚᱱᱟᱴ
   
   
👨‍🚀    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
👩‍🚀    ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱥᱯᱨᱚᱱᱟᱴ
   
   
🧑‍🚒    ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ
   
   
👨‍🚒    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ
   
   
👩‍🚒    ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱚᱡ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
👮    ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱟᱯᱷᱤᱥᱚᱨ
   
   
👮‍♂️    ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱟᱯᱷᱤᱥᱚᱨ
   
   
👮‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱟᱯᱷᱤᱥᱚᱨ
   
   
🕵    ᱰᱤᱴᱮᱠᱴᱤᱵᱷ
   
   
🕵️‍♂️    ᱰᱤᱴᱮᱠᱴᱤᱵᱷ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🕵️‍♀️    ᱰᱤᱴᱮᱠᱴᱤᱵᱷ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
💂    ᱜᱟᱨᱰ
   
   
💂‍♂️    ᱜᱟᱨᱰ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
💂‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
   
   
🥷    ᱱᱤᱱᱡᱟ
   
   
👷    ᱵᱮᱱᱟᱣᱤᱡ
   
   
👷‍♂️    ᱵᱮᱱᱟᱣᱤᱡ
   
   
👷‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ
   
   
🫅    ᱨᱟᱡᱽᱯᱩᱛ
   
   
🤴    ᱯᱨᱤᱱᱥ


👸    ᱯᱨᱤᱱᱥᱮᱥ
   
   
👳    ᱛᱚᱨᱵᱟᱱ ᱧᱩᱢᱟᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👳‍♂️    ᱴᱩᱨᱵᱟᱱ ᱧᱩᱢᱟᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👳‍♀️    ᱛᱚᱨᱵᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👲    ᱪᱚᱯᱚᱲᱟ ᱦᱚᱲ
   
   
🧕    ᱦᱮᱰᱠᱩᱣᱟᱴᱚᱨ
   
   
🤵    ᱥᱢᱚᱠᱥᱤᱰᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
🤵‍♂️    ᱥᱠᱳᱠᱥᱮᱰᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
🤵‍♀️    ᱥᱠᱳᱠᱥᱤᱰᱳ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👰    ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👰‍♂️    ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱲ
   
   
👰‍♀️    ᱵᱷᱮᱲᱣᱟᱲᱤ
   
   
🤰    ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🫃    ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🫄    ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🤱    ᱮᱢᱚᱜ
   
   
👩‍🍼    ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
👨‍🍼    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🧑‍🍼    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
👼    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
🎅    Santa Claus
   
   
🤶    ᱢᱟᱨᱠᱥ ᱠᱞᱟᱥ
   
   
🧑‍🎄    mx ᱠᱞᱚᱥ
   
   
🦸    ᱥᱩᱯᱚᱨᱦᱮᱨᱳ
   
   
🦸‍♂️    ᱥᱩᱯᱚᱨᱦᱮᱨᱳ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🦸‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱩᱯᱚᱨᱦᱮᱨᱳ
   
   
🦹    ᱥᱩᱯᱚᱨ ᱵᱷᱤᱞᱮᱱ
   
   
🦹‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱩᱯᱚᱨ ᱵᱷᱤᱞᱮᱱ
   
   
🦹‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱩᱯᱚᱨ ᱵᱷᱤᱞᱮᱱ
   
   
🧙    ᱢᱟᱜᱽ
   
   
🧙‍♂️    ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🧙‍♀️    ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧚    ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ
   
   
🧚‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱯᱷᱮᱭᱨᱤ
   
   
🧚‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🧛    ᱵᱷᱚᱸᱯᱤᱨ
   
   
🧛‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱷᱚᱸᱜᱟ
   
   
🧛‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ
   
   
🧜    ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱚᱲ
   
   
🧜‍♂️    ᱢᱤᱨᱢᱮᱱ
   
   
🧜‍♀️    ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🧝    ᱮᱞᱯᱷ
   
   
🧝‍♂️    ᱮᱞᱯᱷ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🧝‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱮᱞᱯᱷ
   
   
🧞    ᱡᱤᱱᱤ
   
   
🧞‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ
   
   
🧞‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱤᱱᱤ
   
   
🧟    ᱡᱚᱢᱵᱤ
   
   
🧟‍♂️    ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🧟‍♀️    ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧌    ᱴᱨᱚᱞ
   
   
💆    ᱢᱚᱥᱡᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
💆‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱥᱡᱟ
   
   
💆‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱚᱥᱡᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
   
   
💇    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ
   
   
💇‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱩᱰᱤᱧ
   
   
💇‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ
   
   
🚶    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🚶‍♂️    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🚶‍♀️    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧍    ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
🧍‍♂️    ᱨᱟᱠᱷᱟᱲ ᱦᱚᱲ
   
   
🧍‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ
   
   
🧎    ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🧎‍♂️    ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🧎‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱩᱡᱩᱜ
   
   
🧑‍🦯    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👨‍🦯    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ
   
   
👩‍🦯    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧑‍🦼    ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱩᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👨‍🦼    ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱩᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👩‍🦼    ᱢᱚᱴᱚᱨᱤᱡᱮᱰ ᱣᱤᱞᱥᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧑‍🦽    ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱞ ᱣᱤᱞᱥᱮᱭᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👨‍🦽    ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱞ ᱣᱤᱞᱥᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
👩‍🦽    ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱞ ᱣᱤᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🏃    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🏃‍♂️    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🏃‍♀️    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
💃    ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱮᱱᱮᱡ
   
   
🕺    ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🕴    ᱥᱴᱟᱣᱩᱴ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱮᱵᱤᱴᱮᱥᱚᱱ
   
   
👯    ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ
   
   
👯‍♂️    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👯‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🧖    ᱥᱩᱦᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
🧖‍♂️    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
🧖‍♀️    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🧗    ᱪᱮᱬᱮ ᱦᱚᱲ
   
   
🧗‍♂️    ᱪᱮᱬᱮ ᱦᱚᱲ
   
   
🧗‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ
   
   
🤺    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🏇    ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ
   
   
⛷    ᱥᱤᱠᱤ
   
   
🏂    ᱥᱱᱳᱵᱷᱳᱰᱟᱨ
   
   
🏌    ᱜᱚᱞᱯᱷ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ
   
   
🏌️‍♂️    ᱜᱳᱞᱯᱷ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ
   
   
🏌️‍♀️    ᱜᱳᱞᱯᱷ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ
   
   
🏄    ᱥᱚᱨᱯᱷᱤᱝ ᱦᱚᱲ
   
   
🏄‍♂️    ᱥᱚᱨᱯᱷᱤᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🏄‍♀️    ᱥᱚᱨᱯᱷᱤᱝ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🚣    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ
   
   
🚣‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱟᱰᱟ
   
   
🚣‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🏊    ᱡᱟᱹᱛᱤ
   
   
🏊‍♂️    ᱥᱩᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ
   
   
🏊‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱩᱲᱩᱵ
   
   
⛹    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱞ ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
⛹️‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱚᱞ ᱵᱚᱞ
   
   
⛹️‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🏋    ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱟ.
   
   
🏋️‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ
   
   
🏋️‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ
   
   
🚴    ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🚴‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱮᱠᱤᱝ
   
   
🚴‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱤᱡᱤᱞ
   
   
🚵    ᱢᱩᱸᱰᱟ.ᱱ ᱵᱤᱠᱟᱥ
   
   
🚵‍♂️    ᱢᱟᱱᱴᱮᱱ ᱵᱤᱠᱟᱥ
   
   
🚵‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱚᱣᱩᱱᱴᱮᱱ ᱵᱤᱠᱞᱤᱝ
   
   
🤸    ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱨᱴᱷᱣᱮᱞᱤᱝ
   
   
🤸‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱨᱴᱣᱮᱞᱤᱝ
   
   
🤸‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱟᱨᱴᱷᱣᱮᱞᱤᱝ
   
   
🤼    ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ
   
   
🤼‍♂️    ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ
   
   
🤼‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🤽    ᱫᱟᱜ ᱯᱚᱞᱳ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ.
   
   
🤽‍♂️    ᱫᱟᱜ ᱯᱳᱞᱳ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ.
   
   
🤽‍♀️    ᱫᱟᱜ ᱯᱳᱞᱳ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ.
   
   
🤾    ᱦᱮᱸᱰᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ
   
   
🤾‍♂️    ᱦᱮᱸᱰᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟᱹ
   
   
🤾‍♀️    ᱦᱮᱸᱰᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟ.
   
   
🤹    ᱡᱚᱝᱜᱚᱞᱤᱝ


🤹‍♂️    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ
   
   
🤹‍♀️    ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞ
   
   
🧘    ᱞᱳᱴᱚᱥ ᱯᱳᱡᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
🧘‍♂️    ᱞᱳᱴᱚᱥ ᱯᱳᱡᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ
   
   
🧘‍♀️    ᱞᱳᱴᱚᱥ ᱯᱳᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🛀    ᱵᱚᱸᱫᱷᱚᱜ ᱦᱚᱲ
   
   
🛌    ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ
   
   
🧑‍🤝‍🧑    ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ
   
   
👭    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ
   
   
👫    ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ
   
   
👬    ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱠᱚ
   
   
💏    ᱠᱩᱥᱤ
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
💑    ᱢᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ
   
   
👩‍❤️‍👨    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ
   
   
👨‍❤️‍👨    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ


👩‍❤️‍👩    ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👪    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ
   
   
👨‍👩‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👩‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👨‍👨‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👨‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👩‍👩‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👩‍👩‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👨‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👦‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👨‍👧‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👨‍👧‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👩‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👩‍👦‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱚᱲᱟ, ᱠᱚᱲᱟ
   
   
👩‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
👩‍👧‍👦    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
👩‍👧‍👧    ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ: ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ, ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🗣    ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ
   
   
👤    ᱥᱤᱞᱩᱣᱮᱴ ᱨᱮ ᱵᱩᱥᱴ
   
   
👥    ᱥᱤᱞᱩᱣᱮᱴ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱴ
   
   
🫂    ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ
   
   
👣    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
💪    ᱵᱤᱡᱮᱯᱥ ᱵᱷᱮᱡᱟ
   
   
🦾    ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🦿    ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠ ᱞᱟᱡ
   
   
🦵    ᱡᱟᱝ
   
   
🦶    ᱪᱮᱬᱮ
   
   
👂    ᱩᱧᱩᱢ
   
   
🦻    ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱥᱟᱶ ᱟᱸᱡᱚᱢ
   
   
👃    ᱟᱸᱡᱚᱢ
   
   
🧠    ᱢᱚᱦᱚᱞ
   
   
🫀    ᱮᱱᱟᱴᱚᱢᱤᱠ ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
🫁    ᱞᱩᱝᱜᱤ
   
   
🦷    ᱡᱟᱝ
   
   
🦴    ᱦᱩᱰᱤᱧ
   
   
👀    ᱧᱮᱞ
   
   
👁    ᱧᱮᱞ
   
   
👅    ᱡᱟᱝ
   
   
👄    ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🫦    ᱡᱟᱝ ᱡᱟᱝ
   
   
🦰    ᱨᱚᱫᱷᱩᱲᱤ
   
   
🦱    ᱠᱨᱩᱞᱤ ᱠᱟ.
   
   
🦳    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ
   
   
🦲    ᱨᱚᱦᱚᱲ
   
   
🏻    ᱞᱚᱞᱚ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
🏼    ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱚᱠᱰᱟᱩᱱ
   
   
🏽    ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱸᱜᱟ
   
   
🏾    ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ
   
   
🏿    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ
   
   
💋    ᱢᱟᱨᱠ ᱠᱤᱥ
   
   
💌    ᱞᱚᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟ
   
   
💘    ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱱᱮ
   
   
💝    ᱨᱤᱵᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
💖    ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮ
   
   
💗    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
💓    ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
💞    ᱨᱚᱯᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱱᱮ
   
   
💕    ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
💟    ᱦᱟᱨᱛᱟᱭᱟᱱ
   
   
❣    ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ
   
   
💔    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱱ
   
   
❤️‍🔥    ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱞᱚᱞᱚ
   
   
❤️‍🩹    ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱚᱯᱚᱲ
   
   
❤    ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ
   
   
🩷    ᱨᱚᱝᱠᱮ ᱦᱟᱨᱛᱟ


🧡    ᱚᱨᱚᱝᱜᱚᱥᱴᱤᱠ ᱦᱟᱨᱴ
   
   
💛    ᱡᱤᱞᱟᱹ
   
   
💚    ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ
   
   
💙    ᱵᱽᱞᱩ ᱦᱟᱨᱴ
   
   
🩵    ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱞᱩ ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
💜    ᱞᱚᱞᱚᱠᱷᱟ
   
   
🤎    ᱵᱨᱚᱦᱢᱚᱱ
   
   
🖤    ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ
   
   
🩶    ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
🤍    ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
💯    ᱑᱐᱐ ᱴᱟᱠᱟ
   
   
💢    ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱪᱤᱠᱤ
   
   
💥    ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ
   
   
💫    ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ
   
   
💦    ᱥᱩᱫᱷᱤ ᱫᱟᱜᱽ
   
   
💨    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
   
   
🕳    ᱜᱩᱲ
   
   
💣    ᱵᱚᱢᱵᱚ
   
   
💬    ᱨᱚᱲ ᱵᱚᱞᱚᱱ
   
   
👁️‍🗨️    ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱵᱚᱞ
   
   
🗨    ᱞᱚᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟ
   
   
🗯    ᱨᱟᱡᱚᱥᱴᱷᱤ
   
   
💭    ᱵᱚᱞᱚᱱ
   
   
💤    ᱤᱡᱽ
   
   
🐵    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🐒    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🦍    ᱜᱚᱨᱤᱞᱟ
   
   
🦧    ᱚᱨᱚᱝᱜᱩᱴᱟᱱ
   
   
🐶    ᱠᱩᱠᱢᱩ
   
   
🐕    ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🦮    ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🐕‍🦺    ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ
   
   
🐩    ᱯᱩᱰᱤᱞ
   
   
🐺    ᱞᱩᱠ
   
   
🦊    ᱨᱩᱯᱟᱹ
   
   
🦝    ᱨᱟᱠᱩᱱ
   
   
🐱    ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ
   
   
🐈    ᱠᱮᱴ
   
   
🐈‍⬛    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🦁    ᱞᱤᱭᱚᱱ
   
   
🐯    ᱛᱤᱜᱽᱨᱟ.
   
   
🐅    ᱛᱤᱨᱞᱟ
   
   
🐆    ᱞᱤᱯᱚᱨᱰ
   
   
🐴    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🫎    ᱢᱳᱥ
   
   
🫏    ᱦᱳᱲᱳ
   
   
🐎    ᱦᱩᱰᱤᱧ
   
   
🦄    ᱭᱩᱱᱤᱠᱚᱨᱱ
   
   
🦓    ᱡᱮᱵᱽᱨᱟ
   
   
🦌    ᱦᱮᱲᱮᱢ
   
   
🦬    ᱵᱤᱡᱳᱱ
   
   
🐮    ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🐂    ᱜᱩᱲᱤ
   
   
🐃    ᱫᱟᱜ ᱵᱷᱩᱞ
   
   
🐄    ᱠᱩᱲᱤ
   
   
🐷    ᱥᱩᱦᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🐖    ᱥᱩᱠ
   
   
🐗    ᱥᱩᱦᱤ
   
   
🐽    ᱥᱩᱦᱤ ᱡᱟᱝ
   
   
🐏    ᱨᱟᱢ


🐑    ᱦᱳᱲᱳ
   
   
🐐    ᱜᱚᱰᱟ
   
   
🐪    ᱜᱚᱢᱠᱮ
   
   
🐫    ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱚᱢᱠᱮ
   
   
🦙    ᱞᱟᱢᱟ
   
   
🦒    ᱡᱤᱨᱟᱯ
   
   
🐘    ᱤᱯᱤᱞ
   
   
🦣    ᱢᱟᱢᱩᱴ
   
   
🦏    ᱨᱚᱝᱠᱳ
   
   
🦛    ᱦᱤᱯᱳᱯᱳᱛᱟᱢᱚᱥ
   
   
🐭    ᱢᱟᱣᱩᱥ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🐁    ᱢᱟᱣᱩᱥ
   
   
🐀    ᱨᱟᱥᱟ
   
   
🐹    ᱦᱟᱢᱥᱴᱚᱨ
   
   
🐰    ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🐇    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
   
🐿    ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ
   
   
🦫    ᱵᱤᱵᱚᱨ
   
   
🦔    ᱥᱤᱢᱟᱹ
   
   
🦇    ᱵᱷᱟᱜᱽ
   
   
🐻    ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ
   
   
🐻‍❄️    ᱯᱚᱞᱟᱨ ᱵᱟᱨ
   
   
🐨    ᱠᱳᱣᱟᱞᱟ
   
   
🐼    ᱯᱟᱱᱰᱟ
   
   
🦥    ᱞᱚᱞᱚ
   
   
🦦    ᱚᱴᱚᱨ
   
   
🦨    ᱥᱠᱩᱱᱠ
   
   
🦘    ᱠᱟᱝᱜᱟᱨᱩ
   
   
🦡    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🐾    ᱯᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱟᱰᱟ
   
   
🦃    ᱛᱩᱨᱠᱤ
   
   
🐔    ᱪᱤᱠᱤ
   
   
🐓    ᱨᱚᱦᱚᱲ
   
   
🐣    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
   
🐤    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
🐥    ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
🐦    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
   
🐧    ᱯᱮᱱᱜᱩᱣᱤᱱ
   
   
🕊    ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ
   
   
🦅    ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ
   
   
🦆    ᱫᱟᱠᱟ
   
   
🦢    ᱥᱣᱟᱱ
   
   
🦉    ᱥᱩᱠ
   
   
🦤    ᱰᱳᱰᱳ
   
   
🪶    ᱵᱷᱟᱜᱽ
   
   
🦩    ᱯᱷᱞᱟᱢᱤᱝᱜᱳ
   
   
🦚    ᱯᱚᱣᱱ
   
   
🦜    ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ
   
   
🪽    ᱩᱯᱨᱩᱢ
   
   
🐦‍⬛    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🪿    ᱜᱩᱥ
   
   
🐸    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
     
🐊    ᱠᱨᱳᱠᱳᱰᱤᱞ
   
   
🐢    ᱛᱟᱨᱩᱵ
   
   
🦎    ᱡᱚᱡᱚᱢ
   
   
🐍    ᱥᱩᱯᱚᱨ
   
   
🐲    ᱰᱨᱟᱜᱚᱱ ᱪᱷᱟᱰᱟ
   
   
🐉    ᱰᱨᱟᱜᱚᱱ
   
   
🦕    ᱥᱟᱣᱨᱚᱯᱚᱰ
   
   
🐳    ᱵᱷᱮᱞᱮᱱ
   
   
🐋    ᱵᱷᱮᱞᱮᱱ
   
   
🐬    ᱰᱚᱞᱯᱤᱱ
   
   
🦭    ᱥᱤᱞ
   
   
🐟    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🐠    ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ
   
   
🐡    ᱵᱞᱚᱯᱷᱤᱠᱥ
   
   
🦈    ᱥᱟᱨᱠᱮᱞ
   
   
🐙    ᱚᱠᱴᱚᱯᱚᱥ
   
   
🐚    ᱥᱯᱤᱨᱟᱞ ᱥᱠᱮᱞ
   
   
🪸    ᱯᱚᱨᱚᱥᱟᱫ
   
   
🪼    ᱡᱮᱞᱤ
   
   
🐌    ᱥᱞᱚᱠ
   
   
🦋    ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ
   
   
🐛    ᱵᱟᱜᱽ
   
   
🐜    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🐝    ᱢᱮᱫᱦᱟ
   
   
🪲    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🐞    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🦗    ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ
   
   
🪳    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🕷    ᱥᱯᱟᱭᱰᱟᱨ
   
   
🕸    ᱥᱯᱟᱭᱰᱮᱵᱽ
   
   
🦂    ᱥᱠᱚᱨᱯᱤᱭᱚᱱ
   
   
🦟    ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ
   
   
🪰    ᱩᱰᱩᱠ
   
   
🪱    ᱡᱟᱹᱲᱤ
   
   
🦠    ᱢᱤᱠᱨᱳᱵᱷ
   
   
💐    ᱵᱩᱠᱮᱴ
   
   
🌸    ᱪᱮᱨᱥ ᱵᱞᱚᱥ
   
   
💮    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
   
🪷    ᱞᱳᱴᱚᱥ
   
   
🏵    ᱨᱳᱡᱮᱴ
   
   
🌹    ᱨᱳᱡᱟ
   
   
🥀    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ
   
   
🌺    ᱦᱟᱭᱵᱤᱥᱠᱩᱥ
   
   
🌻    ᱥᱩᱱᱩᱢ
   
   
🌼    ᱵᱩᱞᱩᱝ
   
   
🌷    ᱛᱩᱞᱤᱯᱤᱱ
   
   
🪻    ᱦᱤᱭᱟᱥᱤᱱᱛᱷ
   
   
🌱    ᱨᱚᱦᱚᱲ
   
   
🪴    ᱯᱚᱥᱴ ᱯᱞᱟᱱᱴ
   
   
🌲    ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ
   
   
🌳    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱟᱨᱮ
   
   
🌴    ᱯᱟᱞᱢ
   
   
🌵    ᱠᱟᱠᱴᱩᱥ
   
   
🌾    ᱨᱤᱡᱽ ᱠᱷᱟᱴᱚ
   
   
🌿    ᱦᱟᱨᱵᱽ
   
   
☘    ᱠᱮᱢᱨᱩᱠ
   
   
🍀    ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱞᱚᱯᱷᱟᱝ
   
   
🍁    ᱢᱮᱯᱞ ᱞᱤᱯᱷ
   
   
🍂    ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ
   
   
🍃    ᱫᱟᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ
   
   
🪹    ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱩᱲᱟᱹ
   
   
🪺    ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱥᱟᱶ ᱡᱚ
   
   
🍇    ᱨᱚᱵᱤᱱ
   
   
🍈    ᱢᱤᱞᱚᱱ
   
   
🍉    ᱫᱟᱨᱮ
   
   
🍊    ᱢᱟᱱᱰᱟᱨᱤᱱ
   
   
🍋    ᱞᱤᱢᱵᱩ
   
   
🍌    ᱵᱟᱱᱟᱱ
   
   
🍍    ᱟᱱᱱᱟᱥ
   
   
🥭    ᱢᱚᱝᱜᱚ
   
   
🍎    ᱨᱚᱵᱤᱱ ᱟᱯᱢᱮᱞ
   
   
🍏    ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ
   
   
🍐    ᱯᱮᱨ
   
   
🍑    ᱯᱮᱨᱤᱥ
   
   
🍒    ᱪᱤᱨ
   
   
🍓    ᱥᱴᱨᱚᱵᱷᱮᱨᱤ
   
   
🫐    ᱵᱽᱞᱩᱵᱮᱨᱤ
   
   
🥝    ᱠᱤᱣᱤ
   
   
🍅    ᱴᱚᱢᱟᱴᱚ
   
   
🫒    ᱚᱞᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ
   
   
🥥    ᱠᱳᱠᱳᱥ
   
   
🥑    ᱟᱵᱚᱠᱳᱰᱚ
   
   
🍆    ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱ
   
   
🥔    ᱯᱟᱴᱚ
   
   
🥕    ᱠᱟᱨᱚᱴ
   
   
🌽    ᱢᱚᱦᱩᱠᱢᱟ
   
   
🌶    ᱦᱟᱨᱛᱟ
   
   
🫑    ᱵᱚᱞᱤᱣᱩᱰ
   
   
🥒    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
   
🥬    ᱦᱩᱰᱤᱧ
   
   
🥦    ᱵᱨᱚᱠᱚᱞᱤ
   
   
🧄    ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ
   
   
🧅    ᱥᱩᱠ
   
   
🍄    ᱢᱚᱦᱩᱠᱢᱟ
   
   
🥜    ᱡᱟᱝ
   
   
🫘    ᱵᱚᱱᱟ
   
   
🌰    ᱠᱮᱥᱴᱟᱱ
   
   
🫚    ᱜᱤᱸᱡᱤᱵᱚᱨ ᱨᱟᱠᱷᱟ
   
   
🫛    ᱯᱮᱭᱥ ᱯᱚᱞ
   
   
🍞    ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
🥐    ᱠᱨᱳᱮᱥᱟᱱ
   
   
🥖    ᱵᱟᱜᱮᱴ ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🫓    ᱯᱞᱟᱴᱵᱷᱩᱰ
   
   
🥨    ᱯᱨᱮᱴᱡᱮᱞ
   
   
🥯    ᱵᱮᱜᱮᱞ
   
   
🥞    ᱯᱮᱱᱠᱮᱠ
   
   
🧇    ᱵᱷᱚᱯᱷᱮᱞ
   
   
🧀    ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🍖    ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
🍗    ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱡᱟᱝ
   
   
🥩    ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ
   
   
🥓    ᱵᱤᱠᱚᱱ
   
   
🍔    ᱦᱟᱢᱵᱚᱨᱜᱚᱨ
   
   
🍟    ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ
   
   
🍕    ᱯᱤᱡᱟ


🌭    ᱦᱳᱴᱰᱚᱜ
   
   
🥪    ᱥᱟᱱᱰᱤᱪ
   
   
🌮    ᱛᱟᱠᱳ
   
   
🌯    ᱵᱩᱨᱤᱴᱳ
   
   
🫔    ᱛᱟᱢᱟᱞ
   
   
🥙    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
🧆    ᱯᱷᱚᱞᱟᱯᱷᱮᱞ
   
   
🥚    ᱡᱟᱹᱲᱤ
   
   
🍳    ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
🥘    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ
   
   
🍲    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱴ
   
   
🫕    ᱯᱷᱚᱱᱰᱩ
   
   
🥣    ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱶ ᱡᱟᱝ
   
   
🥗    ᱦᱩᱞᱥᱟ
   
   
🍿    ᱯᱚᱯᱠᱚᱨᱱ
   
   
🧈    ᱵᱩᱴᱚᱨ
   
   
🧂    ᱞᱚᱞᱚ
   
   
🥫    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ
   
   
🍱    ᱵᱮᱱᱴᱳ ᱵᱟᱠᱥ
   
   
🍘    ᱨᱟᱭᱥ ᱠᱨᱮᱠᱚᱨ
   
   
🍙    ᱨᱤᱡᱽ ᱵᱚᱞ
   
   
🍚    ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱤᱡᱽ
   
   
🍛    ᱠᱟᱨᱤ ᱨᱤᱡᱽ
   
   
🍜    ᱥᱴᱮᱢ ᱵᱚᱭᱚᱞ
   
   
🍝    ᱥᱯᱮᱜᱮᱴᱤ
   
   
🍠    ᱨᱚᱥᱴ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ
   
   
🍢    ᱳᱰᱮᱱ
   
   
🍣    ᱥᱩᱥᱤ
   
   
🍤    ᱯᱷᱨᱟᱭᱰ ᱥᱠᱨᱮᱯᱴ
   
   
🍥    ᱥᱣᱚᱨᱞᱤ ᱥᱟᱶ ᱪᱟᱥᱤ ᱴᱮᱠ
   
   
🥮    ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱳᱠ
   
   
🍡    ᱰᱟᱱᱰᱳ
   
   
🥟    ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ
   
   
🥠    ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱠᱩᱠᱤ
   
   
🥡    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱟᱠᱥᱟ
   
   
🦀    ᱠᱮᱵᱽᱨᱟ
   
   
🦞    ᱞᱚᱵᱽᱥᱴᱚᱨ
   
   
🦐    ᱪᱮᱬᱮ
   
   
🦑    ᱥᱠᱚᱞᱟᱨ
   
   
🦪    ᱩᱥᱴᱚᱨ
   
   
🍦    ᱞᱚᱞᱚ ᱡᱤᱞᱠᱟᱹ
   
   
🍧    ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱱ
   
   
🍨    ᱡᱤᱞᱠᱟᱹ
   
   
🍩    ᱰᱚᱱᱟᱴ
   
   
🍪    ᱠᱩᱠᱤ
   
   
🎂    ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱮᱠ
   
   
🍰    ᱥᱚᱨᱴᱠᱮᱠ
   
   
🧁    ᱠᱮᱯᱠᱮᱠ
   
   
🥧    ᱯᱟᱭ
   
   
🍫    ᱪᱚᱠᱚᱞᱮᱴᱟᱨ
   
   
🍬    ᱥᱩᱱᱩᱢ
   
   
🍭    ᱞᱚᱞᱤᱯᱚᱯ
   
   
🍮    ᱠᱩᱠᱞᱤ
   
   
🍯    ᱫᱟᱠᱟ ᱢᱮᱫ
   
   
🍼    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
🥛    ᱢᱮᱫᱟᱜ
   
   
☕    ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
🫖    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
🍵    ᱦᱮᱸᱞ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱟᱠᱟ
   
   
🍶    ᱥᱟᱠᱮ
   
   
🍾    ᱵᱚᱞᱤᱣᱩᱰ ᱠᱳᱨᱠ
   
   
🍷    ᱣᱤᱱ ᱜᱽᱞᱟᱥ
   
   
🍸    ᱠᱳᱠᱴᱮᱞ ᱜᱽᱞᱟᱥ
   
   
🍹    ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱟᱜ
   
   
🍺    ᱵᱤᱨ ᱢᱟᱜᱽ
   
   
🍻    ᱵᱤᱨ ᱡᱚᱡᱚᱢ
   
   
🥂    ᱠᱞᱤᱱᱠᱮᱞᱟᱨ
   
   
🥃    ᱵᱷᱟᱜᱽᱞᱚᱨ
   
   
🫗    ᱞᱤᱠᱟᱭᱩᱰ
   
   
🥤    ᱥᱤᱞᱯᱤ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱯ
   
   
🧋    ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱪᱟ
   
   
🧃    ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱟᱠᱥᱟ
   
   
🧉    ᱜᱟᱛᱮ
   
   
🧊    ᱡᱤᱞ
   
   
🥢    ᱪᱚᱯᱥᱴᱤᱠ
   
   
🍽    ᱟᱨ ᱯᱞᱮᱴ ᱥᱟᱶ ᱡᱤᱞᱠᱟᱹ ᱱᱟᱠᱷᱟ
   
   
🍴    ᱡᱤᱞᱠᱟᱹ ᱟᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟ
   
   
🥄    ᱡᱟᱝ
   
   
🔪    ᱠᱩᱠᱤ ᱱᱟᱠᱷᱟ
   
   
🫙    ᱡᱚᱨ
   
   
🏺    ᱮᱢᱯᱷᱚᱨᱟ
   
   
🌍    ᱤᱣᱨᱳᱯᱼᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱜᱽᱞᱚᱵᱽ
   
   
🌎    ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱽᱞᱚᱵᱽ
   
   
🌏    ᱮᱥᱤᱭᱟ-ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ
   
   
🌐    ᱢᱮᱨᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱮᱜᱮᱫ
   
   
🗺    ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱯ
   
   
🗾    ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱯ
   
   
🧭    ᱠᱟᱢᱯᱟᱥ
   
   
🏔    ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱩᱨᱩ
   
   
⛰    ᱵᱩᱨᱩ
   
   
🌋    ᱵᱩᱞᱚᱠᱟᱱ
   
   
🗻    ᱯᱷᱩᱡᱤ ᱵᱩᱨᱩ
   
   
🏕    ᱠᱟᱢᱯᱤᱝ
   
   
🏖    ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟ.
   
   
🏜    ᱩᱛᱟᱹᱨ
   
   
🏝    ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱫᱤᱯ
   
   
🏞    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ
   
   
🏟    ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱚᱢ
   
   
🏛    ᱠᱞᱟᱥᱤᱠᱟᱞ ᱵᱮᱱᱟᱣ
   
   
🏗    ᱵᱮᱱᱟᱣ
   
   
🧱    ᱵᱤᱴᱤ
   
   
🪨    ᱨᱚᱠ
   
   
🪵    ᱠᱟᱴ
   
   
🛖    ᱦᱩᱰᱤᱧ
   
   
🏘    ᱚᱲᱟᱜ
   
   
🏚    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ
   
   
🏠    ᱚᱲᱟᱜ
   
   
🏡    ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱟᱶ ᱚᱲᱟᱜ
   
   
🏢    ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱵᱮᱱᱟᱣ
   
   
🏣    ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱯᱚᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ
   
   
🏤    ᱯᱚᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ
   
   
🏥    ᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ
   
   
🏦    ᱵᱮᱸᱠ
   
   
🏨    ᱦᱚᱴᱮᱞ
   
   
🏩    ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱮᱞ
   
   
🏪    ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ
   
   
🏫    ᱟᱥᱲᱟ
   
   
🏬    ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🏭    ᱯᱷᱮᱠᱴᱚᱨᱤ
   
   
🏯    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱟᱴ
   
   
🏰    ᱵᱤᱨ
   
   
💒    ᱵᱟᱯᱞᱟ
   
   
🗼    ᱴᱳᱠᱤᱭᱳ ᱵᱩᱨᱩ
   
   
🗽    ᱥᱴᱮᱪᱭᱩ ᱚᱯᱷ ᱞᱤᱵᱚᱨᱴᱤ
   
   
⛪    ᱪᱚᱨᱪ
   
   
🕌    ᱢᱚᱥᱡᱤᱫᱽ
   
   
🛕    ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ
   
   
🕍    ᱥᱤᱱᱜᱳᱜᱽ
   
   
⛩    ᱥᱤᱱᱛᱳ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ
   
   
🕋    ᱠᱟᱵᱟ
   
   
⛲    ᱯᱷᱩᱱᱴᱮᱱ
   
   
⛺    ᱴᱮᱞᱴ
   
   
🌁    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🌃    ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ
   
   
🏙    ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ
   
   
🌄    ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ
   
   
🌅    ᱧᱤᱫᱟᱹ
   
   
🌆    ᱧᱤᱫᱟ. ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ


🌇    ᱧᱤᱫᱟᱹ
   
   
🌉    ᱧᱤᱫᱟ. ᱨᱮ ᱵᱽᱨᱤᱡᱽ
   
   
♨    ᱦᱟᱨᱴ ᱥᱯᱚᱨᱥ
   
   
🎠    ᱠᱟᱨᱩᱥᱮᱞ ᱦᱚᱥ
   
   
🛝    ᱠᱷᱤᱞᱟᱹᱴ ᱥᱞᱟᱭᱰ
   
   
🎡    ᱨᱚᱯᱚᱲ
   
   
🎢    ᱨᱳᱞᱟᱨ ᱠᱳᱥᱴᱟᱨ
   
   
💈    ᱵᱟᱨᱵᱟᱨ ᱯᱚᱞ
   
   
🎪    ᱥᱮᱠᱥ ᱴᱮᱞᱴ
   
   
🚂    ᱞᱳᱠᱳᱢᱳᱴᱤᱵᱷ
   
   
🚃    ᱨᱮᱞᱣᱮ ᱠᱟᱨ
   
   
🚄    ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱴᱨᱮᱱ
   
   
🚅    ᱵᱩᱞᱮᱴ ᱴᱨᱮᱱ
   
   
🚆    ᱴᱨᱮᱱ
   
   
🚇    ᱢᱮᱴᱨᱳ
   
   
🚈    ᱞᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮᱞ
   
   
🚉    ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ
   
   
🚊    ᱴᱨᱟᱢ
   
   
🚝    ᱢᱳᱱᱳᱨᱮᱞ
   
   
🚞    ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱣᱮ
   
   
🚋    ᱴᱨᱟᱢᱵᱟᱠ
   
   
🚌    ᱵᱚᱥ
   
   
🚍    ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱵᱚᱥ
   
   
🚎    ᱴᱨᱚᱞᱤᱵᱚᱥ
   
   
🚐    ᱢᱤᱱᱤᱵᱟᱥ
   
   
🚑    ᱮᱢᱵᱩᱞᱮᱱᱥ
   
   
🚒    ᱜᱷᱚᱴᱚᱠ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🚓    ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱟᱨ
   
   
🚔    ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱟᱨ
   
   
🚕    ᱴᱟᱠᱥᱤ
   
   
🚖    ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱴᱟᱠᱥᱤ
   
   
🚗    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🚘    ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱨ
   
   
🚙    ᱥᱯᱳᱴ ᱭᱩᱴᱤᱞᱤᱴᱤ ᱵᱤᱵᱷᱚᱭ
   
   
🛻    ᱯᱤᱠᱟᱯ
   
   
🚚    ᱞᱚᱠᱰᱟᱨ ᱰᱮᱞᱤᱵᱷᱚᱨᱤ
   
   
🚛    ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱞᱟᱨ
   
   
🚜    ᱴᱨᱮᱠᱴᱚᱨ
   
   
🏎    ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ
   
   
🏍    ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ
   
   
🛵    ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱠᱩᱴᱚᱨ
   
   
🦽    ᱨᱩᱞᱥᱮᱭᱚᱨ ᱢᱟᱱᱩᱣᱟᱞ
   
   
🦼    ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱩᱞᱪᱟᱨ
   
   
🛺    ᱚᱴᱳ ᱨᱤᱠᱥᱚ
   
   
🚲    ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ
   
   
🛴    ᱠᱤᱠ ᱥᱠᱩᱴᱚᱨ
   
   
🛹    ᱥᱠᱮᱴᱵᱳᱨᱰ
   
   
🛼    ᱨᱚᱞ ᱥᱠᱮᱴ
   
   
🚏    ᱵᱟᱥ ᱥᱴᱚᱯ
   
   
🛣    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🛤    ᱨᱮᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ
   
   
🛢    ᱵᱚᱨᱢᱤᱞ ᱚᱞᱤ
   
   
⛽    ᱯᱷᱩᱞᱯᱩᱢᱯ
   
   
🛞    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🚨    ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱟᱨ ᱞᱟᱭᱯᱷ
   
   
🚥    ᱦᱚᱨᱤᱡᱚᱱᱴᱟᱞ ᱰᱟᱴᱟ ᱞᱟᱭᱯᱷ
   
   
🚦    ᱞᱚᱞᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
   
   
🛑    ᱥᱴᱚᱯ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ
   
   
🚧    ᱵᱮᱱᱟᱣ
   
   
⚓    ᱟᱱᱠᱚᱨ
   
   
🛟    ᱨᱤᱝ ᱵᱳᱭᱟ
   
   
⛵    ᱥᱮᱞ ᱵᱳᱴ
   
   
🛶    ᱠᱟᱱᱳᱣ
   
   
🚤    ᱥᱯᱤᱰᱵᱚᱠ
   
   
🛳    ᱯᱟᱥᱮᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ
   
   
⛴    ᱯᱷᱮᱨᱤ
   
   
🛥    ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱵᱟᱴ
   
   
🚢    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
✈    ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🛩    ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🛫    ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🛬    ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ
   
   
🪂    ᱯᱟᱨᱟᱥᱩᱴ
   
   
💺    ᱥᱤᱴᱤ
   
   
🚁    ᱦᱮᱞᱤᱠᱚᱯᱴᱚᱨ
   
   
🚟    ᱥᱩᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱨᱮᱞᱣᱮ
   
   
🚠    ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ
   
   
🚡    ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱦᱟᱨ
   
   
🛰    ᱥᱟᱴᱮᱞᱟᱭᱤᱴ
   
   
🚀    ᱨᱚᱠᱮᱴ
   
   
🛸    ᱩᱰᱟ. ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🛎    ᱵᱮᱞᱦᱟᱯ ᱵᱮᱞ
   
   
🧳    ᱡᱤᱱᱤᱥ
   
   
🚪    ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ
   
   
🛗    ᱞᱤᱯᱷᱴ
   
   
🪞    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🪟    ᱡᱤᱱᱤᱥ
   
   
🛏    ᱟᱞᱚᱢ
   
   
🛋    ᱥᱳᱯᱷᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱢᱯᱟ
   
   
🪑    ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🚽    ᱴᱚᱭᱟᱞᱮᱴ
   
   
🪠    ᱯᱞᱚᱝᱜᱚᱨ
   
   
🚿    ᱫᱩᱲᱩᱵ
   
   
🛁    ᱵᱟᱸᱫᱷᱩ
   
   
🪤    ᱢᱩᱥ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ
   
   
🪒    ᱨᱟᱡᱟᱨ
   
   
🧴    ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱯᱷᱩᱞ
   
   
🧷    ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱯᱤᱱ
   
   
🧹    ᱵᱷᱟᱜᱽ
   
   
🧺    ᱵᱟᱥᱠᱮᱴ
   
   
🧻    ᱨᱩᱞ ᱚᱞ
   
   
🪣    ᱵᱟᱠᱤᱴ
   
   
🧼    ᱥᱟᱯᱚᱱ
   
   
🫧    ᱵᱩᱞᱩᱝ
   
   
🪥    ᱫᱷᱩᱲᱤ
   
   
🧽    ᱥᱯᱚᱸᱡᱽ
   
   
🧯    ᱜᱷᱚᱴᱚᱠ ᱜᱷᱚᱴᱚᱠ
   
   
🛒    ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱠᱟᱨ
   
   
⌛    ᱫᱟᱫᱟᱠᱟᱱ
   
   
⏳    ᱫᱟᱫᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱦᱟ
   
   
⌚    ᱧᱮᱞ ᱢᱮ
   
   
⏰    ᱚᱞᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ
   
   
⏱    ᱥᱴᱚᱯ ᱚᱪᱚ
   
   
⏲    ᱚᱠᱛᱚᱠᱷᱟ
   
   
🕰    ᱪᱮᱢᱯᱤᱭᱩᱥ ᱚᱠᱛᱚ
   
   
🕛    ᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ
   
   
🕧    ᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ ᱟᱨ ᱛᱩᱨᱩᱭ
   
   
🕐    ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ
   
   
🕜    ᱢᱤᱫ ᱟᱨ ᱛᱩᱨᱩᱭ
   
   
🕑    ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ
   
   
🕝    ᱒.᱓᱐
   
   
🕒    ᱓ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕞    ᱓᱐
   
   
🕓    ᱯᱩᱱ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕟    ᱯᱩᱱᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ
   
   
🕔    ᱕ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕠    ᱕:᱓᱐
   
   
🕕    ᱖ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕡    ᱖.᱓᱐
   
   
🕖    ᱗ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕢    ᱗.᱓᱐
   
   
🕗    ᱜᱮᱞ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕣    ᱘.᱓᱐
   
   
🕘    ᱙ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕤    ᱙.᱓᱐
   
   
🕙    ᱑᱐ ᱴᱟᱲᱟᱝ
   
   
🕥    ᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ
   
   
🕚    ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ
   
   
🕦    ᱜᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱟᱨ ᱛᱩᱨᱩᱭ
   
   
🌑    ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌒    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌓    ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌔    ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ
   
   
🌕    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🌖    ᱜᱤᱵᱽᱵᱩᱥ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌗    ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌘    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌙    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌚    ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌛    ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ
   
   
🌜    ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🌡    ᱛᱷᱚᱨᱢᱚᱢᱤᱴᱚᱨ
   
   
☀    ᱥᱩᱱᱩᱢ


🌝    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🌞    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🪐    ᱨᱤᱝ ᱯᱞᱟᱱᱮᱴ
   
   
⭐    ᱥᱴᱟᱨ
   
   
🌟    ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱡᱤᱞᱤᱧ
   
   
🌠    ᱥᱮᱴᱤᱝ ᱥᱴᱟᱨ
   
   
🌌    ᱢᱤᱞᱠᱤ ᱣᱮ
   
   
☁    ᱩᱛᱩ
   
   
⛅    ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱩᱛᱩ
   
   
⛈    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱫᱟᱜᱽ
   
   
🌤    ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱩᱥᱩᱞ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ
   
   
🌥    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ
   
   
🌦    ᱫᱟᱜᱽ ᱫᱟᱜᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ
   
   
🌧    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ
   
   
🌨    ᱵᱷᱟᱜᱽᱲᱤ
   
   
🌩    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ
   
   
🌪    ᱛᱚᱨᱱᱟᱰᱳ
   
   
🌫    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🌬    ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ
   
   
🌀    ᱥᱤᱠᱞᱚᱱ
   
   
🌈    ᱫᱟᱨᱮ
   
   
🌂    ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ
   
   
☂    ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ
   
   
☔    ᱫᱟᱜᱽ ᱫᱟᱜᱽ ᱫᱟᱜᱽ ᱥᱟᱶ ᱪᱟᱸᱜᱟ
   
   
⛱    ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ
   
   
⚡    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱞᱴᱮᱥᱚᱱ
   
   
❄    ᱥᱱᱤᱯᱷᱞᱮᱠ
   
   
☃    ᱥᱱᱳᱣᱢᱮᱱ
   
   
⛄    ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱱᱳᱣᱢᱮᱱ
   
   
☄    ᱠᱳᱢᱮᱴ
   
   
🔥    ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ
   
   
💧    ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ
   
   
🌊    ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱞ
   
   
🎃    ᱡᱟᱠ-ᱳ-ᱞᱟᱱᱴᱟᱨ
   
   
🎄    ᱠᱨᱤᱥᱤᱢᱥ ᱵᱽᱨᱤᱪ
   
   
🎆    ᱯᱷᱭᱟᱨᱣᱮᱠ
   
   
🎇    ᱥᱯᱟᱨᱠᱞᱚᱨ
   
   
🧨    ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ
   
   
✨    ᱡᱤᱞᱟᱹ
   
   
🎈    ᱵᱚᱞᱚᱱ
   
   
🎉    ᱯᱚᱯᱚᱨ ᱯᱟᱨᱴᱤ
   
   
🎊    ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱴᱤ ᱵᱟᱞ
   
   
🎋    ᱛᱟᱱᱟᱵᱟᱴᱟ
   
   
🎍    ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱰᱮᱠᱚᱨᱮᱥᱚᱱ
   
   
🎎    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱯᱩᱯᱩᱞᱟᱹ
   
   
🎏    ᱠᱟᱨᱯᱷ ᱥᱴᱨᱮᱢᱟᱨ
   
   
🎐    ᱩᱛᱟᱹᱨ
   
   
🎑    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱨᱤ
   
   
🧧    ᱞᱚᱠᱮᱥᱚᱱ
   
   
🎀    ᱨᱤᱵᱚᱱ
   
   
🎁    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ.
   
   
🎗    ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱞᱤᱵᱽ
   
   
🎟    ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱴᱤᱠᱮᱴ
   
   
🎫    ᱴᱤᱠᱮᱴ
   
   
🎖    ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🏆    ᱴᱨᱚᱯᱷᱤ
   
   
🏅    ᱠᱷᱤᱞᱚᱱᱰ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🥇    ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🥈    ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🥉    ᱯᱩᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
⚽    ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ
   
   
⚾    ᱵᱮᱥᱵᱚᱞ
   
   
🥎    ᱥᱚᱯᱷᱴᱵᱚᱞ
   
   
🏀    ᱵᱟᱥᱠᱮᱴᱵᱚᱞ
   
   
🏐    ᱵᱚᱞᱤᱵᱚᱞ
   
   
🏈    ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ
   
   
🏉    ᱨᱟᱜᱵᱤ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ
   
   
🎾    ᱴᱮᱱᱤᱥ
   
   
🥏    ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱤᱥᱠ
   
   
🎳    ᱵᱚᱣᱞᱤᱝ
   
   
🏏    ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱠᱷᱮᱞ
   
   
🏑    ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱦᱳᱠᱤ
   
   
🏒    ᱦᱳᱠᱤ
   
   
🥍    ᱞᱚᱠᱨᱚᱥ
   
   
🏓    ᱯᱤᱝ ᱯᱳᱝ
   
   
🏸    ᱵᱮᱰᱢᱤᱱᱴᱚᱱ
   
   
🥊    ᱵᱚᱠᱥᱤᱝ ᱜᱽᱞᱚᱸᱥ
   
   
🥋    ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱨᱴᱥ ᱭᱩᱱᱤᱯᱷᱚᱨᱢ
   
   
🥅    ᱱᱮᱴᱳ ᱜᱳᱞ
   
   
⛳    ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
⛸    ᱥᱠᱮᱴ
   
   
🎣    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
🤿    ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱢᱚᱥᱠ
   
   
🎽    ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ
   
   
🎿    ᱥᱤᱠᱤ
   
   
🛷    ᱥᱞᱮᱰᱤ
   
   
🥌    ᱠᱟᱨᱞᱤᱝ ᱥᱴᱚᱱ
   
   
🎯    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🪀    ᱭᱳ-ᱭᱳ
   
   
🪁    ᱠᱟᱴᱤ
   
   
🎱    ᱘ ᱵᱤᱞᱤᱭᱚᱨ ᱵᱚᱞ
   
   
🔮    ᱠᱨᱤᱥᱴᱟᱞ ᱵᱚᱞ
   
   
🪄    ᱢᱚᱡᱤᱠ ᱣᱟᱱᱰ
   
   
🧿    ᱱᱟᱥᱚᱨ ᱟᱢᱩᱞᱮᱴ
   
   
🪬    ᱦᱟᱢᱥᱟ
   
   
🎮    ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱷᱮᱞ
   
   
🕹    ᱡᱚᱭᱥᱴᱤᱠ
   
   
🎰    ᱥᱞᱚᱴ ᱢᱚᱥᱤᱱ
   
   
🎲    ᱠᱷᱤᱞᱚᱱᱰ
   
   
🧩    ᱯᱟᱥᱴᱮᱞ ᱯᱤᱴ
   
   
🧸    ᱴᱮᱰᱤ ᱵᱟᱨ
   
   
🪅    ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱴᱟ
   
   
🪩    ᱥᱯᱮᱞᱟᱨ ᱵᱚᱞ
   
   
🪆    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
   
♠    ᱥᱯᱮᱰ ᱥᱩᱴ
   
   
♥    ᱦᱟᱨᱴ ᱥᱩᱴ
   
   
♦    ᱫᱟᱢᱟᱱᱴᱟ ᱥᱩᱴ
   
   
♣    ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱥᱩᱴ
   
   
♟    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
🃏    ᱡᱳᱠᱚᱨ
   
   
🀄    ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱝ ᱨᱚᱰ ᱰᱨᱟᱜᱚᱱ
   
   
🎴    ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱟᱨᱰ
   
   
🎭    ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ
   
   
🖼    ᱯᱷᱮᱨᱢᱮᱰ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
   
   
🎨    ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ
   
   
🧵    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🪡    ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱝ
   
   
🧶    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🪢    ᱜᱩᱴ
   
   
👓    ᱪᱟᱥ
   
   
🕶    ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱪᱟᱥ
   
   
🥽    ᱜᱩᱡᱽᱨᱟ.
   
   
🥼    ᱞᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱴ
   
   
🦺    ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ
   
   
👔    ᱠᱮᱴᱮᱡ
   
   
👕    ᱴᱤ-ᱥᱤᱨᱤᱴ
   
   
👖    ᱡᱤᱱᱥ
   
   
🧣    ᱥᱟᱨᱯᱷ
   
   
🧤    ᱜᱞᱚᱵᱽ
   
   
🧥    ᱡᱚᱡᱚᱢ
   
   
🧦    ᱡᱚᱡᱚᱢ
   
   
👗    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
👘    ᱠᱤᱢᱳᱱᱳ
   
   
🥻    ᱥᱟᱨᱤ
   
   
🩱    ᱢᱤᱫ-ᱴᱩᱴᱩ ᱵᱟᱸᱫᱽᱨᱚᱝ
   
   
🩲    ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🩳    ᱥᱚᱨᱴᱥ
   
   
👙    ᱵᱤᱠᱤᱱᱤ
   
   
👚    ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
🪭    ᱯᱚᱞᱴᱤᱝ ᱦᱮᱸᱰ ᱯᱷᱮᱱ
   
   
👛    ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
   
   
👜    ᱦᱮᱸᱰᱵᱮᱠ
   
   
👝    ᱠᱞᱮᱪ ᱵᱮᱜ


🌝    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🌞    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🪐    ᱨᱤᱝ ᱯᱞᱟᱱᱮᱴ
   
   
⭐    ᱥᱴᱟᱨ
   
   
🌟    ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱡᱤᱞᱤᱧ
   
   
🌠    ᱥᱮᱴᱤᱝ ᱥᱴᱟᱨ
   
   
🌌    ᱢᱤᱞᱠᱤ ᱣᱮ
   
   
☁    ᱩᱛᱩ
   
   
⛅    ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱩᱛᱩ
   
   
⛈    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱫᱟᱜᱽ
   
   
🌤    ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱩᱥᱩᱞ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ
   
   
🌥    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ
   
   
🌦    ᱫᱟᱜᱽ ᱫᱟᱜᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ
   
   
🌧    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ
   
   
🌨    ᱵᱷᱟᱜᱽᱲᱤ
   
   
🌩    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ
   
   
🌪    ᱛᱚᱨᱱᱟᱰᱳ
   
   
🌫    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🌬    ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ
   
   
🌀    ᱥᱤᱠᱞᱚᱱ
   
   
🌈    ᱫᱟᱨᱮ
   
   
🌂    ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ
   
   
☂    ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ
   
   
☔    ᱫᱟᱜᱽ ᱫᱟᱜᱽ ᱫᱟᱜᱽ ᱥᱟᱶ ᱪᱟᱸᱜᱟ
   
   
⛱    ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ
   
   
⚡    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱞᱴᱮᱥᱚᱱ
   
   
❄    ᱥᱱᱤᱯᱷᱞᱮᱠ
   
   
☃    ᱥᱱᱳᱣᱢᱮᱱ
   
   
⛄    ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱱᱳᱣᱢᱮᱱ
   
   
☄    ᱠᱳᱢᱮᱴ
   
   
🔥    ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ
   
   
💧    ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ
   
   
🌊    ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱞ
   
   
🎃    ᱡᱟᱠ-ᱳ-ᱞᱟᱱᱴᱟᱨ
   
   
🎄    ᱠᱨᱤᱥᱤᱢᱥ ᱵᱽᱨᱤᱪ
   
   
🎆    ᱯᱷᱭᱟᱨᱣᱮᱠ
   
   
🎇    ᱥᱯᱟᱨᱠᱞᱚᱨ
   
   
🧨    ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ
   
   
✨    ᱡᱤᱞᱟᱹ
   
   
🎈    ᱵᱚᱞᱚᱱ
   
   
🎉    ᱯᱚᱯᱚᱨ ᱯᱟᱨᱴᱤ
   
   
🎊    ᱠᱚᱱᱯᱷᱮᱴᱤ ᱵᱟᱞ
   
   
🎋    ᱛᱟᱱᱟᱵᱟᱴᱟ
   
   
🎍    ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱰᱮᱠᱚᱨᱮᱥᱚᱱ
   
   
🎎    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱯᱩᱯᱩᱞᱟᱹ
   
   
🎏    ᱠᱟᱨᱯᱷ ᱥᱴᱨᱮᱢᱟᱨ
   
   
🎐    ᱩᱛᱟᱹᱨ
   
   
🎑    ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱨᱤ
   
   
🧧    ᱞᱚᱠᱮᱥᱚᱱ
   
   
🎀    ᱨᱤᱵᱚᱱ
   
   
🎁    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ.
   
   
🎗    ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱞᱤᱵᱽ
   
   
🎟    ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱴᱤᱠᱮᱴ
   
   
🎫    ᱴᱤᱠᱮᱴ
   
   
🎖    ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🏆    ᱴᱨᱚᱯᱷᱤ
   
   
🏅    ᱠᱷᱤᱞᱚᱱᱰ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🥇    ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🥈    ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
🥉    ᱯᱩᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱮᱰᱟᱞ
   
   
⚽    ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ
   
   
⚾    ᱵᱮᱥᱵᱚᱞ
   
   
🥎    ᱥᱚᱯᱷᱴᱵᱚᱞ
   
   
🏀    ᱵᱟᱥᱠᱮᱴᱵᱚᱞ
   
   
🏐    ᱵᱚᱞᱤᱵᱚᱞ
   
   
🏈    ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ
   
   
🏉    ᱨᱟᱜᱵᱤ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ
   
   
🎾    ᱴᱮᱱᱤᱥ
   
   
🥏    ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱤᱥᱠ
   
   
🎳    ᱵᱚᱣᱞᱤᱝ
   
   
🏏    ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱠᱷᱮᱞ
   
   
🏑    ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱦᱳᱠᱤ
   
   
🏒    ᱦᱳᱠᱤ
   
   
🥍    ᱞᱚᱠᱨᱚᱥ
   
   
🏓    ᱯᱤᱝ ᱯᱳᱝ
   
   
🏸    ᱵᱮᱰᱢᱤᱱᱴᱚᱱ
   
   
🥊    ᱵᱚᱠᱥᱤᱝ ᱜᱽᱞᱚᱸᱥ
   
   
🥋    ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱨᱴᱥ ᱭᱩᱱᱤᱯᱷᱚᱨᱢ
   
   
🥅    ᱱᱮᱴᱳ ᱜᱳᱞ
   
   
⛳    ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
⛸    ᱥᱠᱮᱴ
   
   
🎣    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
🤿    ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱢᱚᱥᱠ
   
   
🎽    ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ
   
   
🎿    ᱥᱤᱠᱤ
   
   
🛷    ᱥᱞᱮᱰᱤ
   
   
🥌    ᱠᱟᱨᱞᱤᱝ ᱥᱴᱚᱱ
   
   
🎯    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🪀    ᱭᱳ-ᱭᱳ
   
   
🪁    ᱠᱟᱴᱤ
   
   
🎱    ᱘ ᱵᱤᱞᱤᱭᱚᱨ ᱵᱚᱞ
   
   
🔮    ᱠᱨᱤᱥᱴᱟᱞ ᱵᱚᱞ
   
   
🪄    ᱢᱚᱡᱤᱠ ᱣᱟᱱᱰ
   
   
🧿    ᱱᱟᱥᱚᱨ ᱟᱢᱩᱞᱮᱴ
   
   
🪬    ᱦᱟᱢᱥᱟ
   
   
🎮    ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱷᱮᱞ
   
   
🕹    ᱡᱚᱭᱥᱴᱤᱠ
   
   
🎰    ᱥᱞᱚᱴ ᱢᱚᱥᱤᱱ
   
   
🎲    ᱠᱷᱤᱞᱚᱱᱰ
   
   
🧩    ᱯᱟᱥᱴᱮᱞ ᱯᱤᱴ
   
   
🧸    ᱴᱮᱰᱤ ᱵᱟᱨ
   
   
🪅    ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱴᱟ
   
   
🪩    ᱥᱯᱮᱞᱟᱨ ᱵᱚᱞ
   
   
🪆    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ
   
   
♠    ᱥᱯᱮᱰ ᱥᱩᱴ
   
   
♥    ᱦᱟᱨᱴ ᱥᱩᱴ
   
   
♦    ᱫᱟᱢᱟᱱᱴᱟ ᱥᱩᱴ
   
   
♣    ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱥᱩᱴ
   
   
♟    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
🃏    ᱡᱳᱠᱚᱨ
   
   
🀄    ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱝ ᱨᱚᱰ ᱰᱨᱟᱜᱚᱱ
   
   
🎴    ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱟᱨᱰ
   
   
🎭    ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ
   
   
🖼    ᱯᱷᱮᱨᱢᱮᱰ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
   
   
🎨    ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ
   
   
🧵    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🪡    ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱝ
   
   
🧶    ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🪢    ᱜᱩᱴ
   
   
👓    ᱪᱟᱥ
   
   
🕶    ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱪᱟᱥ
   
   
🥽    ᱜᱩᱡᱽᱨᱟ.
   
   
🥼    ᱞᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱴ
   
   
🦺    ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ
   
   
👔    ᱠᱮᱴᱮᱡ
   
   
👕    ᱴᱤ-ᱥᱤᱨᱤᱴ
   
   
👖    ᱡᱤᱱᱥ
   
   
🧣    ᱥᱟᱨᱯᱷ
   
   
🧤    ᱜᱞᱚᱵᱽ
   
   
🧥    ᱡᱚᱡᱚᱢ
   
   
🧦    ᱡᱚᱡᱚᱢ
   
   
👗    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
👘    ᱠᱤᱢᱳᱱᱳ
   
   
🥻    ᱥᱟᱨᱤ
   
   
🩱    ᱢᱤᱫ-ᱴᱩᱴᱩ ᱵᱟᱸᱫᱽᱨᱚᱝ
   
   
🩲    ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🩳    ᱥᱚᱨᱴᱥ
   
   
👙    ᱵᱤᱠᱤᱱᱤ
   
   
👚    ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ
   
   
🪭    ᱯᱚᱞᱴᱤᱝ ᱦᱮᱸᱰ ᱯᱷᱮᱱ
   
   
👛    ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
   
   
👜    ᱦᱮᱸᱰᱵᱮᱠ
   
   
👝    ᱠᱞᱮᱪ ᱵᱮᱜ
   
   
🛍    ᱥᱳᱯᱷᱤᱝ ᱵᱟᱠᱥ
   
   
🎒    ᱨᱩᱯᱟ
   
   
🩴    ᱴᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ
   
   
👞    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱝ
   
   
👟    ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ
   
   
🥾    ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ
   
   
🥿    ᱯᱞᱟᱴ ᱥᱟᱠᱟᱢ
   
   
👠    ᱦᱟᱭ ᱦᱮᱞᱤᱝ ᱥᱟᱠᱳ
   
   
👡    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🩰    ᱵᱟᱞᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
   
   
👢    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🪮    ᱪᱮᱬᱮ
   
   
👑    ᱠᱨᱩᱱ
   
   
👒    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ
   
   
🎩    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱯ
   
   
🎓    ᱜᱨᱮᱡᱩᱣᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱯ
   
   
🧢    ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱯ
   
   
🪖    ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱞᱢᱮᱴ
   
   
⛑    ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱞᱢᱮᱴ
   
   
📿    ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
💄    ᱞᱤᱯᱴᱤᱠ
   
   
💍    ᱨᱚᱝ
   
   
💎    ᱡᱮᱣᱞᱤ
   
   
🔇    ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ
   
   
🔈    ᱞᱚᱞᱚ ᱵᱷᱳᱞᱤᱭᱚᱢ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ
   
   
🔉    ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱵᱚᱞᱤᱣᱩᱢ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ
   
   
🔊    ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ
   
   
📢    ᱥᱯᱤᱠᱚᱨ
   
   
📣    ᱢᱮᱜᱟᱯᱷᱳᱱ
   
   
📯    ᱯᱳᱥᱴᱟᱞ ᱦᱚᱨ
   
   
🔔    ᱵᱚᱞ
   
   
🔕    ᱥᱞᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱵᱮᱞ
   
   
🎼    ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ
   
   
🎵    ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ
   
   
🎶    ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ
   
   
🎙    ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱯᱷᱚᱱ
   
   
🎚    ᱥᱞᱟᱭᱰᱟᱨ
   
   
🎛    ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱠᱚᱱᱵᱷᱚᱞ
   
   
🎤    ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱯᱷᱚᱱ
   
   
🎧    ᱦᱮᱰᱯᱷᱚᱱ
   
   
📻    ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ
   
   
🎷    ᱥᱮᱠᱥᱳᱯᱷᱚᱱ
   
   
🪗    ᱟᱠᱟᱨᱰᱤᱭᱚᱱ
   
   
🎸    ᱜᱤᱛᱟᱨ
   
   
🎹    ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ
   
   
🎺    ᱛᱚᱨᱚᱯ
   
   
🎻    ᱵᱷᱤᱭᱚᱞᱤᱱ
   
   
🪕    ᱵᱟᱱᱡᱳ
   
   
🥁    ᱰᱨᱚᱢ
   
   
🪘    ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱢᱮᱨ
   
   
🪇    ᱢᱟᱨᱟᱠᱟᱥ
   
   
🪈    ᱯᱷᱞᱩᱴ
   
   
📱    ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱯᱷᱚᱱ
   
   
📲    ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ ᱯᱷᱚᱱ
   
   
☎    ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ
   
   
📞    ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱨᱤᱥᱤᱯᱷᱤ
   
   
📟    ᱯᱟᱭᱡᱟᱨ
   
   
📠    ᱯᱷᱮᱠᱥ ᱢᱤᱥᱤᱱ
   
   
💾    ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ
   
   
🔋    ᱵᱤᱴᱨᱤ
   
   
🪫    ᱵᱮᱴᱟᱨᱤ ᱠᱚᱢ
   
   
🔌    ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱤᱠ ᱯᱞᱟᱜ
   
   
💻    ᱞᱚᱯᱴᱚᱯ
   
   
🖥    ᱰᱮᱥᱠᱴᱚᱯ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ
   
   
🖨    ᱯᱨᱤᱱᱴᱟᱨ
   
   
⌨    ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ
   
   
🖱    ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱚᱨ ᱢᱟᱣᱩᱥ
   
   
🖲    ᱴᱨᱚᱠᱵᱚᱞ
   
   
💽    ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ ᱰᱤᱥᱠ
   
   
💾    ᱯᱷᱞᱚᱯᱤ ᱰᱤᱥᱠ
   
   
💿    ᱚᱯᱴᱤᱠ ᱰᱤᱥᱠ
   
   
📀    DVD
   
   
🧮    ᱟᱵᱟᱠᱩᱥ
   
   
🎥    ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱠᱟᱢᱮᱨᱟ
   
   
🎞    ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱨᱟᱢ
   
   
📽    ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱯᱨᱳᱡᱮᱠᱴᱚᱨ
   
   
🎬    ᱠᱞᱟᱯᱯᱚᱨ ᱵᱳᱨᱰ
   
   
📺    ᱴᱮᱞᱤᱵᱤᱡᱚᱱ
   
   
📷    ᱠᱟᱢᱮᱨᱟ
   
   
📸    ᱯᱷᱞᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱢᱮᱨᱟ
   
   
📹    ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱟᱢᱮᱨᱟ
   
   
📼    ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱟᱥᱮᱴ
   
   
🔍    ᱞᱩᱯᱤᱝ ᱜᱽᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱞᱤᱸᱜᱤᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ
   
   
🔎    ᱞᱩᱯᱤᱝ ᱜᱽᱞᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ
   
   
🕯    ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
💡    ᱞᱟᱭᱤᱴ ᱵᱚᱞᱵ
   
   
🔦    ᱞᱟᱞᱴᱟ
   
   
🏮    ᱞᱚᱠᱮᱥᱚᱱ
   
   
🪔    ᱞᱟᱢᱯᱟ ᱫᱤᱭᱟ
   
   
⚗    ᱟᱞᱮᱢᱵᱤᱠ
   
   
🧪    ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ
   
   
🧫    ᱯᱮᱴᱨᱤ ᱥᱳ
   
   
🧬    ᱰᱤ ᱮᱱ ᱮ
   
   
🔬    ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱥᱚᱯᱷ
   
   
🔭    ᱴᱮᱞᱤᱥᱠᱳᱯ
   
   
📡    ᱥᱟᱴᱮᱞᱟᱭᱤᱴ ᱟᱱᱴᱮᱱ
   
   
📔    ᱰᱮᱠᱚᱨᱮᱴᱤᱵᱷ ᱠᱮᱯ ᱥᱟᱶ ᱱᱮᱴᱵᱩᱠ
   
   
📕    ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ
   
   
📖    ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ
   
   
📗    ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ
   
   
📘    ᱵᱽᱞᱩ ᱵᱩᱠ
   
   
📙    ᱚᱨᱚᱝᱡᱚ ᱵᱩᱠ
   
   
📚    ᱯᱚᱛᱚᱵ
   
   
📓    ᱱᱮᱴᱵᱩᱠ
   
   
📒    ᱞᱮᱡᱟᱨ
   
   
📃    ᱠᱨᱩᱞ ᱥᱟᱦᱴᱟ
   
   
📜    ᱨᱩᱯᱟᱹ
   
   
📄    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ
   
   
📰    ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
   
   
🗞    ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
   
   
📑    ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱴᱟᱵ
   
   
🔖    ᱵᱮᱠᱢᱟᱨᱠ
   
   
🏷    ᱞᱤᱵᱤᱞ
   
   
💰    ᱥᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱥᱟ
   
   
🪙    ᱢᱚᱬᱮ
   
   
💴    ᱭᱮᱱ ᱵᱮᱸᱠ ᱱᱳᱴ
   
   
💵    ᱰᱚᱞᱟᱨ ᱵᱮᱸᱠ ᱱᱳᱴ
   
   
💶    ᱤᱣᱨᱳ ᱵᱮᱸᱠ ᱱᱳᱴ
   
   
💷    ᱯᱩᱸᱴ ᱵᱮᱸᱠ ᱱᱳᱴ
   
   
💸    ᱪᱮᱬᱮ ᱥᱟᱶ ᱫᱟᱣ
   
   
💳    ᱠᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱨᱰ
   
   
🧾    ᱨᱤᱥᱤᱯᱷᱤᱴ
   
   
💹    ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱟᱨᱴ
   
   
✉    ᱥᱩᱯᱚᱨᱴ
   
   
📧    ᱤ-ᱢᱮᱞ
   
   
📨    ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱞ
   
   
📩    ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ
   
   
📤    ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱟᱠᱥ ᱴᱨᱮᱭ
   
   
📥    ᱤᱱᱵᱚᱠᱥ ᱴᱨᱮᱭ
   
   
📦    ᱯᱟᱠᱮᱥ
   
   
📫    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱷᱞᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱞᱵᱚᱠᱥ
   
   
📪    ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱷᱞᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱞᱵᱚᱠᱥ
   
   
📬    ᱩᱥᱩᱞ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱥᱟᱶ ᱚᱯᱮᱱ ᱢᱮᱞᱵᱚᱠᱥ
   
   
📭    ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱷᱞᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱚᱯᱮᱱ ᱢᱮᱞ ᱵᱚᱠᱥ
   
   
📮    ᱯᱳᱥᱴ ᱵᱚᱠᱥ
   
   
🗳    ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ
   
   
✏    ᱯᱮᱱᱥᱤᱞ
   
   
✒    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ
   
   
🖋    ᱯᱷᱚᱱᱴᱮᱱ ᱯᱮᱱ
   
   
🖊    ᱯᱮᱱ
   
   
🖌    ᱯᱮᱱᱴᱵᱨᱩᱥ
   
   
🖍    ᱠᱨᱮᱭᱚᱱ
   
   
📝    ᱢᱮᱢᱳ
   
   
💼    ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ
   
   
📁    ᱯᱷᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱞᱰᱟᱨ
   
   
📂    ᱯᱷᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱞᱰᱟᱨ ᱮᱢ
   
   
🗂    ᱠᱟᱨᱰ ᱤᱱᱰᱮᱥ ᱰᱤᱵᱤᱡᱚᱨ
   
   
📅    ᱠᱮᱞᱮᱱᱰᱟᱨ
   
   
📆    ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱞᱮᱱᱰᱟᱨ


🗒    ᱥᱯᱤᱨᱟᱞ ᱱᱮᱴᱯᱮᱰ
   
   
🗓    ᱥᱯᱤᱨᱟᱞ ᱠᱟᱞᱮᱱᱰᱟᱨ
   
   
📇    ᱤᱱᱰᱮᱠᱥ ᱠᱟᱨᱰ
   
   
📈    ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱪᱟᱨᱴ
   
   
📉    ᱪᱟᱨᱴ ᱠᱚᱢᱚᱜ
   
   
📊    ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱨᱴ
   
   
📋    ᱠᱞᱤᱯᱵᱳᱨᱰ
   
   
📌    ᱯᱩᱥᱯᱤᱱ
   
   
📍    ᱨᱚᱝ ᱯᱩᱥᱯᱤᱱ
   
   
📎    ᱯᱮᱯᱟᱨᱠᱞᱤᱢ
   
   
🖇    ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱮᱯᱚᱨ ᱠᱞᱤᱢᱯᱥ
   
   
📏    ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱨᱩᱞᱟᱨ
   
   
📐    ᱯᱮᱭᱟᱝᱜᱽᱨᱟᱦᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
   
   
✂    ᱪᱟᱨ
   
   
🗃    ᱠᱟᱨᱰ ᱯᱷᱟᱭᱤᱞ ᱵᱟᱠᱥ
   
   
🗄    ᱠᱮᱵᱤᱱᱮᱴ ᱯᱷᱟᱭᱤᱞ
   
   
🗑    ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ
   
   
🔒    ᱞᱚᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ
   
   
🔓    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ
   
   
🔏    ᱯᱮᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱠ
   
   
🔐    ᱞᱚᱠ ᱛᱮ
   
   
🔑    ᱥᱤᱢᱟᱹ
   
   
🗝    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱩᱬ
   
   
🔨    ᱦᱮᱢᱚᱨ
   
   
🪓    ᱮᱠᱥ
   
   
⛏    ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱢᱮ
   
   
⚒    ᱦᱟᱢᱮᱨ ᱟᱨ ᱯᱤᱠ
   
   
🛠    ᱦᱟᱢᱮᱨ ᱟᱨ ᱥᱤᱸᱜᱽᱞᱮᱥ
   
   
🗡    ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ
   
   
⚔    ᱠᱨᱚᱥ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱵᱽ
   
   
🔫    ᱫᱟᱜ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ
   
   
🪃    ᱵᱩᱢᱮᱨᱚᱝ
   
   
🏹    ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
🛡    ᱥᱤᱞᱰ
   
   
🪚    ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
🔧    ᱡᱚᱡᱚᱢ
   
   
🪛    ᱥᱠᱨᱩᱣᱰᱨᱤᱵᱷ
   
   
🔩    ᱱᱩᱴ ᱟᱨ ᱵᱚᱞᱴ
   
   
⚙    ᱡᱤᱱᱤᱥ
   
   
🗜    ᱠᱞᱟᱢᱯ
   
   
⚖    ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱥᱠᱮᱞᱟ
   
   
🦯    ᱨᱚᱝ
   
   
🔗    ᱞᱤᱸᱠ
   
   
⛓    ᱪᱮᱬᱮ
   
   
🪝    ᱦᱩᱠ
   
   
🧰    ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ
   
   
🧲    ᱢᱮᱜᱽᱱᱮᱴ
   
   
🪜    ᱪᱮᱛᱟᱱ
   
   
💉    ᱥᱤᱨᱤᱡ
   
   
🩸    ᱞᱚᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟ
   
   
💊    ᱯᱤᱞ
   
   
🩹    ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ
   
   
🩼    ᱠᱩᱠᱞᱤ
   
   
🩺    ᱥᱴᱮᱛᱚᱥᱳᱯ
   
   
🩻    ᱮᱠᱥ-ᱨᱮᱭᱟ
   
   
🚬    ᱥᱤᱜᱟᱨᱮᱴ
   
   
⚰    ᱠᱷᱟᱴᱚ
   
   
🪦    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
⚱    ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
   
   
🗿    ᱢᱳᱭᱟᱭ
   
   
🪧    ᱯᱞᱮᱠᱟᱨᱰ
   
   
🪪    ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱠᱟᱨᱰ
   
   
🏧    ᱮᱴᱤ ᱮᱢ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ
   
   
🚮    ᱵᱟᱸᱠ ᱨᱮ ᱡᱟᱝ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ
   
   
🚰    ᱫᱟᱜ
   
   
♿    ᱨᱩᱞᱥᱮᱭᱚᱨ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ
   
   
🚹    ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨ
   
   
🚺    ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ
   
   
🚻    ᱥᱩᱦᱤ
   
   
🚼    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ.
   
   
🚾    ᱫᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🛂    ᱯᱟᱥᱯᱚᱨᱴ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ
   
   
🛃    ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ
   
   
🛄    ᱴᱟᱠᱟ ᱧᱟᱢ
   
   
🛅    ᱞᱚᱠᱮᱥᱚᱱ
   
   
⚠    ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ
   
   
🚸    ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ
   
   
⛔    ᱵᱟᱦᱟ
   
   
🚫    ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ
   
   
🚳    ᱵᱤᱡᱤᱞᱤ ᱵᱟᱝ
   
   
🚭    ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ
   
   
🚯    ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ
   
   
🚱    ᱵᱟᱝᱼᱮᱢ ᱫᱟᱜ
   
   
🚷    ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ
   
   
📵    ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱯᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ
   
   
🔞    ᱑᱘ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱡᱚᱦᱚᱜ
   
   
☢    ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱮᱠᱴᱤᱵᱷ
   
   
☣    ᱡᱤᱣᱤᱠᱚᱡᱚᱠᱟᱨ
   
   
⬆    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
↗    ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱥᱮᱦᱮᱫ
   
   
➡    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ
   
   
↘    ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ
   
   
⬇    ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
↙    ᱞᱟᱛᱟᱨᱼᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱲᱟᱝ
   
   
⬅    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱦᱮᱫ
   
   
↖    ᱪᱮᱛᱟᱱᱼᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱸᱣᱛᱟ
   
   
↕    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱰᱟᱹᱨ
   
   
↔    ᱥᱟᱢᱟᱝᱼᱮᱢᱟᱝ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ
   
   
↩    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱦᱮᱫ
   
   
↪    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ
   
   
⤴    ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱩᱛᱟᱹᱨ
   
   
⤵    ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ
   
   
🔃    ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱥᱩᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ
   
   
🔄    ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱸᱣ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱜ
   
   
🔙    ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ
   
   
🔚    END ᱟᱲᱟᱝ
   
   
🔛    ᱚᱞᱚᱜ ᱢᱮ! ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🔜    SOON ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🔝    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ
   
   
🛐    ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱴᱷᱟᱶ
   
   
⚛    ᱚᱴᱚᱢ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ
   
   
🕉    ᱳᱢ
   
   
✡    ᱰᱟᱵᱤᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
   
   
☸    ᱫᱷᱚᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ
   
   
☯    ᱤᱱ ᱭᱟᱝ
   
   
✝    ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
☦    ᱳᱨᱛᱷᱚᱰᱚᱠᱥ ᱠᱨᱩᱥ
   
   
☪    ᱥᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱨᱮᱥᱮᱱᱴ
   
   
☮    ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ
   
   
🕎    ᱢᱮᱱᱳᱨᱟ
   
   
🔯    ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱟᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ
   
   
🪯    ᱠᱷᱟᱸᱰᱟ
   
   
♈    ᱵᱚᱸᱜᱟ
   
   
♉    ᱛᱩᱨᱥ
   
   
♊    ᱡᱮᱢᱤᱱᱤ
   
   
♋    ᱠᱮᱱᱥᱟᱨ
   
   
♌    ᱞᱤᱭᱳ
   
   
♍    ᱠᱩᱲᱤ
   
   
♎    ᱵᱤᱵᱽᱨᱟ
   
   
♏    ᱥᱠᱳᱨᱯᱤᱭᱟᱱ
   
   
♐    ᱥᱟᱜᱤᱛᱟᱨᱤᱭᱟ
   
   
♑    ᱠᱟᱯᱨᱤᱠᱳᱱ
   
   
♒    ᱫᱷᱩᱲᱤ
   
   
♓    ᱯᱤᱪᱷᱤ
   
   
⛎    ᱳᱯᱷᱤᱭᱩᱠᱥ
   
   
🔀    ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱴᱨᱮᱠᱥ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🔁    ᱨᱤᱯᱮᱴ ᱵᱟᱴᱚᱱ
   
   
🔂    ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱢᱮ
   
   
▶    ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
⏩    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱩᱯᱚᱨᱵᱷᱳᱨᱰ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
⏭    ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱠᱤᱝ ᱵᱟᱴᱚᱱ
   
   
⏯    ᱠᱷᱮᱞ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱚᱡᱮᱴ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
◀    ᱨᱤᱵᱟᱨᱥ ᱵᱟᱴᱚᱱ
   
   
⏪    ᱥᱩᱯᱚᱨ ᱨᱤᱵᱟᱨᱥ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
⏮    ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱴᱨᱮᱠ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🔼    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨ
   
   
⏫    ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ
   
   
🔽    ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ
   
   
⏬    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱩᱴᱚᱱ
   
   
⏸    ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
⏹    ᱥᱴᱚᱯ ᱵᱟᱴᱚᱱ
   
   
⏺    ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
⏏    ᱩᱫᱩᱜᱽ ᱢᱮ
   
   
🎦    ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ
   
   
🔅    ᱰᱤᱢ ᱵᱟᱴᱚᱱ
   
   
🔆    ᱵᱩᱴᱟᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ
   
   
📶    ᱮᱱᱴᱮᱱ ᱥᱴᱟᱨ
   
   
🛜    ᱵᱚᱭᱨᱮᱞᱮᱥ
   
   
📳    ᱵᱤᱵᱨᱮᱥᱚᱱ ᱢᱚᱰ
   
   
📴    ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱯᱷᱚᱱ ᱟᱯ
   
   
   
♀    ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ
   
   
♂    ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ
   
   
⚧    ᱴᱨᱮᱱᱥᱡᱮᱱᱰᱟᱨ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ
   
   
✖    ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
   
   
➕    ᱟᱨᱦᱚᱸ
   
   
➖    ᱢᱟᱭᱱᱚᱥ
   
   
➗    ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ
   
   
🟰    ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟ
   
   
♾    ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ
   
   
‼    ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
⁉    ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨ
   
   
❓    ᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ
   
   
❔    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ
   
   
❕    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
❗    ᱨᱚᱫᱷᱩ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
〰    ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱰᱟᱥ
   
   
💱    ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ
   
   
💲    ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱚᱞᱟᱨ ᱥᱟᱭᱤᱱ
   
   
⚕    ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ
   
   
♻    ᱨᱟᱭᱥᱤᱞᱤᱝ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ
   
   
⚜    ᱞᱤᱞᱤ-ᱰᱤ-ᱯᱷᱞᱚᱨ
   
   
🔱    ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤ
   
   
📛    ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ
   
   
🔰    ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱤ
   
   
⭕    ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱫᱽᱨᱚ
   
   
✅    ᱪᱮᱠ ᱢᱟᱨᱠ ᱵᱚᱴᱚᱱ
   
   
☑    ᱪᱮᱠ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱵᱟᱫᱽ
   
   
✔    ᱪᱮᱠ ᱢᱟᱨᱠ
   
   
❌    ᱠᱨᱚᱥ ᱢᱟᱨᱠ
   
   
❎    ᱠᱨᱚᱥ ᱢᱟᱨᱠ ᱵᱚᱴᱟᱱ
   
   
➰    ᱠᱨᱩᱞᱤ ᱞᱚᱯ
   
   
➿    ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱨᱩᱞ ᱞᱚᱯ
   
   
〽    ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱟᱞᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱟᱱ ᱢᱟᱨᱠ
   
   
✳    ᱜᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱥᱴᱟᱨᱤᱥᱠ
   
   
✴    ᱜᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟᱹ
   
   
❇    ᱥᱠᱮᱞᱟᱨ
   
   
©    ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ
   
   
®    ᱨᱟᱡᱤᱥᱴᱟᱨ
   
   
™    ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱠ
   
   
#️⃣    ᱠᱤᱦᱞᱮᱯ: #
   
   
*️⃣    ᱠᱤᱦᱞᱮᱯ: *
   
   
0️⃣    ᱠᱮᱭᱯᱷ: ᱐
   
   
1️⃣    ᱠᱤᱦᱞᱮᱯ: 1
   
   
2️⃣    ᱠᱤᱦᱞᱮᱯ: 2
   
   
3️⃣    ᱠᱤᱯᱷ: 3
   
   
4️⃣    ᱠᱤᱯᱷ: 4
   
   
5️⃣    ᱠᱤᱣᱟᱯ: 5
   
   
6️⃣    ᱠᱤᱣᱟᱯ: 6
   
   
7️⃣    ᱠᱤᱯᱷ: ᱗
   
   
8️⃣    ᱠᱤᱣᱟᱯ: 8
   
   
9️⃣    ᱠᱤᱣᱟᱯ: 9
   
   
🔟    ᱠᱤᱣᱟᱯ: 10
   
   
🔠    ᱤᱱᱯᱷᱳᱨᱴ ᱞᱟᱴᱤᱱ ᱟᱭᱯᱷᱮᱭᱚᱨ
   
   
🔡    ᱤᱱᱯᱩᱴ ᱞᱟᱴᱤᱱ ᱞᱟᱴᱤᱱ
   
   
🔢    ᱤᱱᱯᱩᱴ ᱮᱞ
   
   
🔣    ᱤᱱᱯᱩᱴ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ
   
   
🔤    ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱚᱞ ᱠᱚ
   
   
🅰    ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱱᱴᱚᱱ (ᱦᱟᱨᱛᱟ)
   
   
🆎    AB ᱵᱟᱸᱴ (ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱩᱴ)
   
   
🅱    ᱵᱤ (ᱦᱟᱥᱟ)
   
   
🆑    CL ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🆒    COOL ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🆓    ᱯᱷᱨᱤ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
ℹ    ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ
   
   
🆔    ID ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
Ⓜ    ᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ
   
   
🆕    ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🆖    NG ᱵᱟᱰᱚᱦᱤ
   
   
🅾    O ᱵᱟᱴᱚᱱ (ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱩᱴ)
   
   
🆗    OK ᱵᱟᱴᱚᱱ
   
   
🅿    ᱯᱤ ᱵᱚᱱᱤᱰ
   
   
🆘    ᱥᱳᱥ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🆙    ᱩᱛᱱᱟ. ᱵᱩᱴᱟᱱ
   
   
🆚    VS ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🈁    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱺ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱺ
   
   
🈂    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱥᱟᱨᱵᱤᱥ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ
   
   
🈷    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟ.
   
   
🈶    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱤᱱᱠᱞᱚᱡᱮᱥᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ
   
   
🈯    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ
   
   
🉐    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ
   
   
🈹    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱚᱯᱷᱟ ᱐ᱚᱯᱷᱟ
   
   
🈚    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱤᱱᱠᱟᱨᱰ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
   
   
🈲    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
   
   
🉑    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ
   
   
🈸    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱐ᱮᱢ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ
   
   
🈴    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱤᱸᱜᱽᱞᱤᱥ ᱤᱸᱜᱽᱞᱤᱥ
   
   
🈳    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱵᱚᱠᱟᱱᱥᱤ ᱐ᱩᱸᱴ
   
   
㊗    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱺ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱺ
   
   
㊙    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱺ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱺ
   
   
🈺    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱐ᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ
   
   
🈵    ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱺ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱠᱮᱥᱚᱱ ᱺ ᱵᱚᱴᱚᱱ
   
   
🔴    ᱨᱚᱫᱷᱤᱢ ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🟠    ᱚᱨᱚᱝᱜᱚᱥᱚᱝ ᱡᱚᱝ
   
   
🟡    ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🟢    ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨ
   
   
🔵    ᱵᱽᱞᱩ ᱠᱨᱤᱠ
   
   
🟣    ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱡᱚᱠᱷᱟ
   
   
🟤    ᱵᱨᱚᱦᱢᱚᱠᱷᱟ
   
   
⚫    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱴ
   
   
⚪    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱡᱚᱠᱷᱟ
   
   
🟥    ᱨᱚᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱪᱟᱸᱜᱟ
   
   
🟧    ᱚᱨᱚᱝᱜᱚᱥ ᱪᱟᱸᱜᱟ
   
   
🟨    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱟᱨᱵᱟᱨ
   
   
🟩    ᱦᱩᱞᱥᱟᱹᱭ
   
   
🟦    ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱵᱞᱩ


🟪    ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱪᱟᱱᱟᱪ
   
   
🟫    ᱵᱨᱚᱦᱢᱚᱱ ᱪᱟᱱᱟᱪ
   
   
⬛    ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
⬜    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ
   
   
◼    ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱠᱮᱭᱟᱨ ᱵᱞᱚᱠ
   
   
◻    ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ
   
   
◾    ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ-ᱢᱟᱞᱮ ᱪᱟᱸᱜᱟ
   
   
◽    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ-ᱢᱟᱞᱮ-ᱢᱟᱞᱮ ᱪᱟᱵᱟ
   
   
▪    ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ
   
   
▫    ᱛᱤᱢᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ
   
   
🔶    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱨᱚᱝᱡᱚ ᱫᱟᱢᱟᱱ
   
   
🔷    ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱽᱞᱩ ᱫᱟᱢᱚᱱᱰ
   
   
🔸    ᱞᱚᱞᱚ ᱚᱨᱚᱝᱡᱚ ᱫᱟᱢᱟᱱ
   
   
🔹    ᱠᱩᱴᱟᱹᱱ ᱵᱞᱩ ᱫᱟᱢᱟᱱ
   
   
🔺    ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱩᱢᱩᱞ ᱛᱟᱹᱨᱤ
   
   
🔻    ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱚᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱯᱮᱭᱟ
   
   
💠    ᱰᱟᱴᱟ ᱥᱟᱶ ᱫᱟᱢᱟᱱ
   
   
🔘    ᱨᱟᱰᱤᱭᱳ ᱵᱟᱛᱚᱱ
   
   
🔳    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ
   
   
🔲    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ
   
   
🏁    ᱪᱮᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ
   
   
🚩    ᱯᱮᱭᱟᱝᱜᱽᱨᱟᱦᱟ
   
   
🎌    ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱮᱬᱮ
   
   
🏴    ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ
   
   
🏳    ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
   
   
🏳️‍🌈    ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ
   
   
🏳️‍⚧️    ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ
   
   
🏴‍☠️    ᱯᱤᱨᱮᱴ ᱯᱷᱞᱟᱜ
   
   
🇦🇨    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱟᱥᱮᱱᱥᱚᱱ ᱟᱭᱞᱮᱱᱰ
   
   
🇦🇩    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱟᱱᱰᱚᱨᱟ
   
   
🇦🇪    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱟᱨᱚᱵᱽ ᱮᱢᱤᱨᱮᱴ
   
   
🇦🇫    ᱟᱯᱷᱜᱟᱱᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ
   
   
🇦🇬    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱮᱱᱴᱤᱜᱩᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱵᱩᱰᱟ
   
   
🇦🇮    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱮᱝᱜᱩᱭᱟᱞᱟ
   
   
🇦🇱    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇦🇲    ᱡᱚᱨᱢᱟᱱᱤᱭᱟ
   
   
🇦🇴    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇦🇶    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇦🇷    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇦🇸    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇦🇹    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇦🇺    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇦🇼    ᱟᱨᱩᱵᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:
   
   
🇦🇽    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱟᱞᱟᱱᱰ ᱫᱤᱯᱠᱚ
   
   
🇦🇿    ᱟᱡᱟᱨᱵᱟᱭᱡᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇧🇦    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱵᱳᱥᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱡᱮᱜᱳᱵᱷᱤᱱᱟ
   
   
🇧🇧    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱵᱟᱨᱵᱟᱰᱚᱥ
   
   
🇧🇩    ᱵᱚᱝᱜᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ:
   
   
🇧🇪    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱵᱮᱞᱡᱤᱭᱟᱢ
   
   
🇧🇫    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱵᱩᱨᱠᱤᱱᱟ ᱯᱷᱮᱥᱳ
   
   
🇧🇬    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇧🇭    ᱵᱚᱨᱦᱮᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:
   
   
🇧🇮    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱵᱩᱨᱩᱸᱰᱤ
   
   
🇧🇯    ᱵᱮᱱᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
   
   
🇧🇱    ᱥᱴ. ᱵᱚᱨᱛᱷᱚᱞᱮᱢᱤ
   
   
🇧🇲    ᱵᱚᱨᱢᱩᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ
   
   
🇧🇳    ᱵᱨᱩᱱᱮᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ
   
   
🇧🇴    ᱵᱚᱞᱤᱵᱷᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ
   
   
🇧🇶    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱮᱨᱤᱵᱤᱭᱟᱱ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰᱥ
   
   
🇧🇷    ᱵᱽᱨᱟᱡᱤᱞ
   
   
🇧🇸    ᱵᱟᱦᱟᱢᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱜᱟᱰᱟ
   
   
🇧🇹    ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ
   
   
🇧🇻    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱵᱩᱵᱷᱮᱴ ᱟᱭᱞᱮᱱᱰ
   
   
🇧🇼    ᱵᱷᱳᱴᱥᱣᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇧🇾    ᱵᱮᱞᱟᱨᱩᱥ
   
   
🇧🇿    ᱵᱮᱞᱤᱡᱽ ᱫᱟᱹᱲ:
   
   
🇨🇦    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱮᱱᱰᱟ
   
   
🇨🇨    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱳᱠᱳ (ᱠᱤᱞᱤᱝ) ᱫᱤᱯᱠᱚ


🇨🇩    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱚᱝᱜᱳ - ᱠᱤᱱᱥᱮᱥᱟ
       
       
🇨🇫    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ
       
       
🇨🇬    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱚᱝᱜᱳ - ᱵᱨᱟᱡᱟᱵᱷᱤᱞᱤ
       
       
🇨🇭    ᱥᱩᱭᱡᱟᱨᱞᱮᱱᱰ
       
       
🇨🇮    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱳᱴ ᱰᱤᱵᱷᱚᱨ 
       
       
🇨🇰    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
       
       
🇨🇱    ᱪᱤᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱸᱪ:
       
       
🇨🇲    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
       
       
🇨🇳    ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ
       
       
🇨🇴    ᱵᱷᱟᱜᱮ: ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱤᱭᱟ   
       
       
🇨🇵    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱞᱤᱯᱟᱨᱴᱚᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ   
       
       
🇨🇷    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱚᱥᱴᱟ ᱨᱤᱠᱟ   
       
       
🇨🇺    ᱪᱟᱹᱥᱤ: ᱠᱩᱵᱟ   
       
       
🇨🇻    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ   
       
       
🇨🇼    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇨🇽    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱨᱤᱥᱴᱚᱢᱥ ᱟᱭᱞᱮᱱᱰ  
       
       
🇨🇾    ᱪᱟᱭᱯᱨᱚᱥᱟᱜᱽ:   
       
       
🇨🇿    ᱪᱷᱮᱠᱤᱭᱟ   
       
       
🇩🇪    ᱡᱚᱨᱢᱟᱱᱤ   
       
       
🇩🇬    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ   
       
       
🇩🇯    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱡᱤᱵᱩᱴᱤ
       
       
🇩🇰    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱰᱮᱱᱢᱟᱨᱠ   
       
       
🇩🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱰᱳᱢᱤᱱᱤᱠᱟ
       
       
🇩🇴    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱰᱳᱢᱤᱱᱤᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ   
       
       
🇩🇿    ᱡᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟ   
       
       
🇪🇦    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱮᱭᱩᱴᱟ ᱟᱨ ᱢᱮᱞᱤᱞᱟ   
       
       
🇪🇨    ᱤᱠᱟᱣᱰᱳᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇪🇪    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇪🇬    ᱤᱸᱜᱽᱨᱟᱹᱡᱤ:   
       
       
🇪🇭    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ   
       
       
🇪🇷    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱤᱨᱤᱛᱨᱤᱭᱟ
       
       
🇪🇸    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱥᱯᱮᱱ   
       
       
🇪🇹    ᱤᱛᱷᱤᱭᱳᱯᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ   
       
       
🇪🇺    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱤᱭᱩᱨᱚᱯᱤᱭᱟᱱ ᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ   
       
       
🇫🇮    ᱯᱷᱤᱱᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱷᱟᱸᱪ:   
       
       
🇫🇯    ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ   
       
       
🇫🇰    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱷᱚᱞᱠᱞᱮᱱᱰ ᱫᱚᱨᱭᱟ   
       
       
🇫🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱤᱠᱨᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ   
       
       
🇫🇴    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱷᱮᱨᱳᱭ ᱫᱚᱨᱭᱟ   
       
       
🇫🇷    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱷᱨᱟᱱᱥ
       
       
🇬🇦    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱜᱟᱵᱚᱱ   
       
       
🇬🇧    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ   
       
       
🇬🇩    ᱜᱨᱮᱱᱮᱰᱟ   
       
       
🇬🇪    ᱡᱚᱨᱡᱤᱭᱟ   
       
       
🇬🇫    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱜᱩᱭᱟᱱᱟ   
       
       
🇬🇬    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱜᱟᱨᱱᱥᱤ
       
       
🇬🇭    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱷᱟᱱᱱᱟ
       
       
🇬🇮    ᱡᱤᱵᱨᱟᱞᱴᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ:   
       
       
🇬🇱    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱜᱨᱤᱱᱞᱮᱱᱰ
       
       
🇬🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱜᱟᱢᱵᱤᱭᱟ
       
       
🇬🇳    ᱜᱤᱱᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇬🇵    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱜᱣᱟᱰᱮᱞᱩᱯ
       
       
🇬🇶    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱮᱠᱣᱮᱴᱚᱨᱟᱞ ᱜᱤᱱᱤ   
       
       
🇬🇷    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱜᱨᱤᱥ
       
       
🇬🇸    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱡᱚᱨᱡᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱱᱰᱣᱤᱪ ᱟᱭᱞᱮᱱᱰ   
       
       
🇬🇹    ᱜᱣᱟᱴᱮᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ   
       
       
🇬🇺    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱜᱩᱣᱟᱢ   
       
       
🇬🇼    ᱜᱤᱱᱤ ᱵᱤᱥᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱲ   
       
       
🇬🇾    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱜᱟᱭᱟᱱᱟ
       
       
🇭🇰    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ   
       
       
🇭🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱦᱟᱨᱰ ᱟᱨ ᱢᱮᱠᱰᱚᱱᱟᱞᱰ ᱤᱣᱨᱟᱞᱤ   
       
       
🇭🇳    ᱦᱚᱱᱰᱩᱨᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇭🇷    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇭🇹    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ   
       
       
🇭🇺    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱤᱝᱞᱮᱱᱰ
       
       
🇮🇨    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱮᱱᱮᱨᱤ ᱟᱭᱞᱮᱱᱰᱥ   
       
       
🇮🇩    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇮🇪    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱤᱨᱟᱹᱞ   
       
       
🇮🇱    ᱤᱥᱨᱟᱭᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ   
       
       
🇮🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱤᱥᱞ ᱚᱯᱷ ᱢᱮᱱ   
       
       
🇮🇳    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱤᱧᱚᱛ   
       
       
🇮🇴    ᱵᱽᱨᱤᱴᱤᱥ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱚᱥᱟᱨᱵᱟᱫᱽ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ   
       
       
🇮🇶    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇮🇷    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱤᱨᱟᱱ   
       
       
🇮🇸    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱤᱥᱞᱟᱢ
       
       
🇮🇹    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱤᱴᱟᱞᱤ   
       
       
🇯🇪    ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:   
       
       
🇯🇲    ᱡᱟᱢᱟᱭᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇯🇴    ᱡᱚᱨᱫᱟᱱᱤᱭᱟ   
       
       
🇯🇵    ᱡᱟᱯᱟᱱ   
       
       
🇰🇪    ᱠᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇰🇬    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱥᱛᱟᱱ
       
       
🇰🇭    ᱠᱟᱢᱵᱚᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇰🇮    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱤᱨᱤᱵᱟᱴᱤ
       
       
🇰🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱚᱢᱳᱨᱳᱥ   
       
       
🇰🇳    ᱥᱴ. ᱠᱤᱴᱥ ᱟᱨ ᱱᱤᱵᱤᱥ   
       
       
🇰🇵    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ: ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱳᱨᱤᱭᱟ   
       
       
🇰🇷    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ   
       
       
🇰🇼    ᱠᱩᱣᱮᱛᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇰🇾    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱠᱟᱭᱢᱟᱱ ᱤᱣᱨᱳᱯ   
       
       
🇰🇿    ᱠᱟᱡᱟᱠᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇱🇦    ᱞᱟᱣᱚᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱸᱪ:   
       
       
🇱🇧    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ   
       
       
🇱🇨    ᱥᱴ. ᱞᱩᱥᱤᱭᱟ   
       
       
🇱🇮    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇱🇰    ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ   
       
       
🇱🇷    ᱞᱟᱭᱵᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ   
       
       
🇱🇸    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇱🇹    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱞᱤᱛᱷᱩᱣᱟᱱᱤᱭᱟ   
       
       
🇱🇺    ᱞᱩᱠᱥᱮᱢᱵᱚᱨᱜᱽ   
       
       
🇱🇻    ᱪᱷᱟᱸᱪ:Latvia   
       
       
🇱🇾    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇲🇦    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:   
       
       
🇲🇨    ᱢᱳᱱᱟᱠᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:   
       
       
🇲🇩    ᱢᱳᱞᱰᱳᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱷᱟᱸᱪ:   
       
       
🇲🇪    ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ:   
       
       
🇲🇫    ᱥᱴ. ᱢᱟᱨᱴᱤᱱ   
       
       
🇲🇬    ᱢᱚᱫᱷᱭᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ   


🇲🇭    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇲🇰    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱮᱥᱤᱰᱳᱱᱤᱭᱟ
   
   
🇲🇱    ᱢᱟᱞᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
   
   
🇲🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ (ᱵᱚᱨᱢᱟ)
   
   
🇲🇳    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇲🇴    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ: ᱢᱟᱠᱟᱣ ᱮᱥ. ᱮᱥ. ᱟᱨ. ᱪᱤᱱ
   
   
🇲🇵    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱮᱛᱚᱢ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ
   
   
🇲🇶    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱟᱨᱴᱤᱱᱠ
   
   
🇲🇷    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇲🇸    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱚᱱᱥᱮᱨᱟᱴ
   
   
🇲🇹    ᱢᱟᱞᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:
   
   
🇲🇺    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱚᱣᱨᱤᱥᱤᱭᱟᱥ
   
   
🇲🇻    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱟᱞᱫᱤᱯ
   
   
🇲🇼    ᱢᱟᱞᱣᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇲🇽    ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ
   
   
🇲🇾    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱟᱞᱮᱥᱤᱭᱟ
   
   
🇲🇿    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇳🇦    ᱱᱟᱢᱵᱤᱵᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇳🇨    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱱᱤᱣ ᱠᱚᱞᱮᱰᱳᱱᱤᱭᱟ
   
   
🇳🇪    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇳🇫    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱱᱚᱨᱯᱷᱚᱞᱠ ᱱᱟᱜᱟᱨ
   
   
🇳🇬    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ
   
   
🇳🇮    ᱱᱤᱜᱽᱨᱟᱠᱩᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇳🇱    ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰᱥ
   
   
🇳🇴    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱱᱚᱨᱣᱮ
   
   
🇳🇵    ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇳🇷    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱱᱟᱣᱨᱩ
   
   
🇳🇺    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱱᱤᱣᱮ
   
   
🇳🇿    ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇴🇲    ᱳᱢᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇵🇦    ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:
   
   
🇵🇪    ᱯᱮᱨᱩ
   
   
🇵🇫    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱯᱚᱞᱤᱱᱮᱥᱤᱭᱟ
   
   
🇵🇬    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱟᱯᱩᱣᱟ ᱱᱤᱣ ᱜᱤᱱᱤ
   
   
🇵🇭    ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ
   
   
🇵🇰    ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ


🇵🇱    ᱯᱳᱞᱮᱱᱰ
   
   
🇵🇲    ᱥᱴ. ᱯᱤᱭᱮᱨ ᱟᱨ ᱢᱤᱠᱮᱞᱚᱱ
   
   
🇵🇳    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱤᱴᱠᱮᱨᱱ ᱟᱭᱞᱮᱱᱰᱥ
   
   
🇵🇷    ᱯᱳᱭᱚᱨᱴᱳ ᱨᱤᱠᱳ
   
   
🇵🇸    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱟᱞᱮᱥᱴᱟᱭᱤᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ
   
   
🇵🇹    ᱯᱚᱨᱛᱩᱜᱤᱡᱽ
   
   
🇵🇼    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱟᱞᱟᱣ
   
   
🇵🇾    ᱯᱟᱨᱜᱟᱵᱷᱩᱡᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ
   
   
🇶🇦    ᱠᱟᱴᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ:
   
   
🇷🇪    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱨᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ
   
   
🇷🇴    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱨᱳᱢᱟᱱᱤᱭᱟ
   
   
🇷🇸    ᱥᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱷᱟᱸᱪ:
   
   
🇷🇺    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ
   
   
🇷🇼    ᱨᱩᱣᱟᱱᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ
   
   
🇸🇦    ᱥᱩᱫᱷᱤ ᱟᱨᱚᱵᱽ ᱯᱚᱱᱚᱛ
   
   
🇸🇧    ᱥᱳᱞᱳᱢᱳᱱ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ
   
   
🇸🇨    ᱥᱮᱭᱪᱮᱞᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:
   
   
🇸🇩    ᱥᱩᱫᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇸🇪    ᱥᱣᱮᱰᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱷᱟᱸᱪ:
   
   
🇸🇬    ᱥᱤᱝᱜᱟᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱲ:
   
   
🇸🇭    ᱥᱴ. ᱦᱮᱞᱮᱱᱱᱟ
   
   
🇸🇮    ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱷᱟᱸᱪ:
   
   
🇸🇯    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱣᱟᱞᱵᱟᱨᱰ ᱟᱨ ᱡᱟᱱ ᱢᱮᱭᱮᱱ
   
   
🇸🇰    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱞᱳᱵᱷᱟᱠᱤᱭᱟ
   
   
🇸🇱    ᱥᱤᱭᱮᱨᱟ ᱞᱤᱭᱚᱱ
   
   
🇸🇲    ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱨᱤᱱᱳ
   
   
🇸🇳    ᱥᱤᱱᱮᱜᱟᱞ
   
   
🇸🇴    ᱥᱳᱢᱟᱞᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ
   
   
🇸🇷    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱩᱨᱤᱱᱟᱢ
   
   
🇸🇸    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇸🇹    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱟᱣ ᱴᱳᱢᱮ ᱟᱨ ᱯᱨᱤᱱᱥᱤᱯᱤ
   
   
🇸🇻    ᱥᱚᱞᱵᱷᱟᱫᱚᱨ
   
   
🇸🇽    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱥᱤᱸᱴ ᱢᱟᱨᱴᱮᱱ
   
   
🇸🇾    ᱥᱤᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇸🇿    ᱥᱣᱮᱛᱟᱱᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱟᱸᱪ:
   
   
🇹🇦    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇹🇨    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱛᱩᱨᱠᱥ ᱟᱨ ᱠᱟᱭᱠᱳᱥ ᱤᱣᱨᱳᱯ
   
   
🇹🇩    ᱪᱟᱫᱽ
   
   
🇹🇫    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱯᱷᱨᱟᱱᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟ
   
   
🇹🇬    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱴᱳᱜᱳ
   
   
🇹🇭    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ
   
   
🇹🇯    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱥᱛᱟᱱ
   
   
🇹🇰    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱴᱳᱠᱮᱞᱟᱣᱩ
   
   
🇹🇱    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱟᱞᱫᱤᱣᱮᱥ
   
   
🇹🇲    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱢᱟᱞᱫᱤᱣᱮᱥᱤᱭᱟ
   
   
🇹🇳    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇹🇴    ᱛᱳᱝᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ:
   
   
🇹🇷    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱛᱩᱨᱠᱤ
   
   
🇹🇹    ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱴᱨᱤᱱᱤᱰᱟᱰ ᱟᱨ ᱴᱳᱵᱮᱜᱳ
   
   
🇹🇻    ᱛᱩᱣᱟᱞᱩᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱹᱥᱤ:
   
   
🇹🇼    ᱛᱟᱭᱣᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ
   
   
🇹🇿    ᱛᱟᱱᱡᱟᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ
   
   
🇺🇦    ᱪᱷᱟᱸᱪ: ᱭᱩᱠᱨᱮᱱ
   
   
🇺🇬    ᱩᱜᱟᱱᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ
   
   
🇺🇲    ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱥᱴᱮᱴᱥ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱫᱤᱯᱠᱚ
   
   
🇺🇳    ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:
   
   
🇺🇸    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇺🇾    ᱪᱷᱟᱸᱪ: ᱩᱨᱩᱜᱩᱭ
   
   
🇺🇿    ᱩᱡᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ
   
   
🇻🇦    ᱵᱷᱮᱴᱤᱠᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇻🇨    ᱥᱴ. ᱵᱷᱤᱱᱥᱮᱱᱴ ᱟᱨ ᱜᱨᱮᱱᱟᱰᱤᱱᱥ
   
   
🇻🇪    ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ
   
   
🇻🇬    ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
🇻🇮    ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱥᱴᱮᱴᱥ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱵᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱟᱭᱞᱮᱱᱰᱥ
   
   
🇻🇳    ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ: ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ
   
   
🇻🇺    ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
🇼🇫    ᱵᱷᱳᱞᱤᱥ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱴᱩᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱲ
   
   
🇼🇸    ᱥᱚᱢᱳᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🇽🇰    ᱪᱷᱟᱸᱪ
   
   
🇾🇪    ᱡᱮᱢᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:
   
   
🇾🇹    ᱪᱷᱟᱸᱪ:
   
   
🇿🇦    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🇿🇲    ᱡᱟᱢᱵᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ:
   
   
🇿🇼    ᱡᱤᱢᱵᱟᱵᱩᱭᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱞ:
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:


🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱦᱤ:Happy Learning from Sweasy26.com-team