Emoji Meaning in Shan - Emoji List in Shan - ဲညာိယဲအိဘိ။််ရ်ာ်ကစးိဲ - ညတး််ိ့ုဒ််ရ့မစးိဲ

😀  တတမ၀စိးုာခန

😃  တတမ၀စိးုာခန၅းန့က၀့ဆ

😄  တတမ၀စိးုာခန၅းးလအဲပိ။ ၀့ဆ

😁  း်င၊ုကဉုာခန၅းးလအဲပိ။၀့ဆ

😆  တတမ၀စိး။ြပေခခုာခန

😅  တတမ၀စိးုာခန၅းြေတစဲ

🤣  ္ိအယ်ုပမါးခ်စတ့းိဆမေကငမိး

😂  ုာခန၅းဒဖုွံဖစား်ရရ်သ

🙂  nTးလအဲပိ။ုာခန

🙃  ျ့ာိညီ-ံွုာခန

🫠  ၏ပယ်ုုာခန

😉  ူနမကုုာခန

😊  းလအဲပိ။ုာခန၅းးလအဲပိ။၀့ဆ

😇  းလအဲပိ။ုာခန၅း> ။ပယ

🥰  းလအဲပိ။ုာခန၅းာူ့။

😍  းလအဲပိ။ုာခန၅းုင-၀့ဆ

🤩  က၊ဇက- ရးမမရွ

😘  ုာခနခစငးာငစှ

😗  ငူး်လအြုာခန

☺  းလအဲပိ။ုာခန

😚  ငူး်လအြုာခန၅းိ်းြ၀့ဆ

😙  ငူး်လအြုာခန၅းးလအဲပိ။ ၀့ဆ

🥲  းလအဲပိ။ုာခန၅းဒဖုွွာ

😋  ုာခနာားဲျယ်ုသန်စ

😛  ုာခန၅းုာရျ့ာစ

😜  ူနမကုုာခန၅းုာရျ့ာစ

🤪  ိမတျးုာခန

😝  ။ြပေခခုာခန၅းုာရျ့ာစ

🤑  ူဒေ်-ဲုစဖုာခန

🤗  းလအဲပိ။ုာခန၅းတပ၀့င

🤭  ုာခန၅းုှသစေဲုစဖ

🫢  ုာခန၅းတပ၀၀့ဆတာမုှသစေဲုစဖ

🫣  ုာခန၅းီးင။်ငု်ယ်ုoသထ

🤫  ျယ်၀ရလဲt့ုာခန

🤔  ပွကုာခန

🫡  ်စလယ်ုုာခန

🤐  ှဂြ်ပွာ-ဲုစဖုာခန

🤨  ုာခန၅းဘစာနိမကျ

😐  ွUစးိဲုာခန

😑  ုးငပ့ဲခွာုာခန

😶  ုာခနှာွဲုစဖ

🫥  ာဆးျာိုာခန

😶 ‍ 🌫️  ုာခန််ရေက်ိအဘသ့။

😏  းလအဲ၏မကုုာခန

😒  ိါောေုုုာခန

🙄  ုာခန၅း္ိအယ်ု၀့ဆ

😬  စတာာီူိးုာခန

😮 ‍ 💨  ုာခနကိြာ်ျကိး

🤥  ကုဖုာခန

🫨  ေအမကုုာခန

😌  ကမယရုှ်ညုာခန

😔  ရကတာုံုာခန

😪  ဝ်ေ့ပိ ငှ၁့ုာခန

🤤  CွI်ပt့ုာခန

😴  မစေုာခန

😷  ုာခန၅းာေငကမစးိဲ

🤒  ုာခန၅းွအနသကြြ

🤕  ုာခန၅းေ့-eးမ၁ိရာ

🤢  းငစိ််လရာေရုာခန

🤮  ုာခနျိိေ

🤧  နမစပိ တိအထုာခန

🥵  ်တိဖုာခန

🥶  ံ့ုာခန

🥴  ာစရ်ပ်စးိဲုာခန

😵  ုာခန၅းး့ု-မာိိ၀့ဆ

😵 ‍ 💫  ုာခန၅းဲှး်ိ၀့ဆ

🤯  ွနု်ာေှေ့

🤠  မ့င်ိုူလ့ရစးိဲုာခန

🥳  နမခ်မပးုာခန

🥸  တက့ထးခ်ေေြရုာခန

😎  းလအဲပိ။ုာခန၅းြေိျါကရရ်သ

🤓  ေတွုာခန

🧐  ုာခန၅းိ။ရ

😕  ကဝာ်ညုာခန

🫤  ုာခန၅းညာစဲး်ိဲုစဖ

😟  ပ်ညုာခန

🙁  nTဖနဆျရေယ်ုုာခန

☹  ဖနဆျရေယ်ုုာခန

😮  ုာခန၅းတပ၀ဲုစဖ

😯  ဆအှမတ််ုာခန

😲  တ။နေရကွဆုာခန

😳  ်ရအွဆုာခန

🥺  I်ပ၅းိးုာခန

🥹  ုာခနပဒီ်ငအဒဖုွံဖ

😦  ဖနဆျရေယ်ုုာခန၅းတပ၀ဲုစဖ

😧  ၁ိရာှပပတ််ုာခန

😨  ာိှမြုာခန

😰  ၊ဒသှွာသညAုာခန၅းြေတစဲ

😥  ှက်ုခ်ကမယရုှ်ညုာခန

😢  သ်ြယ်ုုာခန

😭  i်ံ်တျးသ်ြယ်ုုာခန

😱  ုာခနအျ့အဟိး််ရင၎Hမ

😖  ဗ်ကြရေစဗ်ကြုာခန

😣  ခခဖပ့ခးမဲးုာခန

😞  ဖပုာခန

😓  ဖကါေ့ကုာခန၅းြေတစဲ

😩  းူဆှခုုာခန

😫  ြက်ညုာခန

🥱  ညျ့်ရ့ုုာခန

😤  ုာခန၅းမကခမ့်ဲလ်ာ်

😡  ကု်လမရးေုာခန

😠  ၁ိရာဆှခုုာခန

🤬  ုာခန၅းစဒပမါဲုစဖ

😈  းလအဲပိ။ုာခန၅းေ့ိစ

👿  ၁ိရာဆှခုုာခန၅းေ့ိစ

💀  ာတနကးa

☠  ာတနကးaတာမး့ံပခိယဲအ

💩  းငံထ်စား်ုျကစစးိဲ

🤡  ေက််စာုာခန

👹  Kးူစ

👺  မOမွိ်ိး

👻  ်ညဟာဖစးိဲ

👽  အုသ

🤖  ့ာုကင်ြ

😺  တတမ၀စိး််ရ

😸  တတမ၀စိး််ရ၅းးလအဲပိ။ ၀့ဆ

😹  ််ရ၅းဒဖုွံဖစား်ရရ်သ

😻  းလအဲပိ။််ရ၅းုင-၀့ဆ

😼  ််ရ၅းေ်တျးးး်

😽  ငူး်လအြ််ရ

🙀  းူဆှခု််ရ

😿  သ်ြယ်ု််ရ

😾  ကု်လမရးေ််ရ

🙈  Nေုဝ- င်ခွ- ငရကဉကဌုအ

🙉  ှာ်က-င်ခွ- ငရကဉကဌုအ

🙊  ျေနာ-င်ခွ- ငရကဉကဌုအ

🗣  ြ်ေ့

👤  ပသေAတ်််ရ၌ူွုုီ်ယိး

👥  ပသ်eျ််ရ၌ူွုုီ်ယိး

🫂  ကာချဉေက

👣  ပိ တိအထ့။

💪  ှက်ုြက့ပ်ညဖလ်း််ာ့။

🦾  းုေားငိ။ုငာကစးိဲ

🦿  းုေားငိ။ု်ာာစးိဲ

🦵  ်ာာစးိဲ

🦶  ိသူမ

👂  းငံွာ

🦻  းငံွာ၅းရသေးမဲးးရသ

👃  ာ်

🧠  ေတ

🫀  နး်နာတမုင

🫁  ာေးစ်ွယ

🦷  းြဲးအ

🦴  ံပခထ်

👀  ၀့ဆ

👁  oသထ

👅  ုာရျ့ာစ

👄  ဲုစဖ

🫦  းိ်ယ်ုိာကကစးိဲ

🦰  oသထကခမ

🦱  ခေမ် ကခမ

🦳  သတတကခမ

🦲  လကာ၏ပ

🏻  ၊ေဲေး််ထိိဆက

🏼  ်ှ၊မးငစိ-၊ေဲေး််ထိိဆက

🏽  ်ှ၊မးငစိး််ထိိဆက

🏾  ်ှ၊မးငစိ-ု်ှေစးိဲး််ထိိဆက

🏿  ု်ှေစးိဲး််ထိိဆက

💋  စှ၏

💌  ျသထနာိေး

💘  ုင၅း်စေြမလု

💝  ုင၅းငေုေုအ့်

💖  ံူညိိ။ုိးုင

💗  ့်ခုင

💓  မရ ယ်ုုင

💞  ခငပခာူ့။

💕  ီူာူ့။

💟  ုငဲတြကည်ွ

❣  ုငကခသအဆလံ

💔  းကုင

❤️ ‍ 🔥  ုငပမါီ။

❤️ ‍ 🩹  ီရ်ာေှုင

❤  oသထုင

🩷  ိားစးိဲုင

🧡  ညြတားုုင

💛  ။စ်နုင

💚  ှး။eုင

💙  စးိဲုင

🩵  ၊ေဲေစးိဲုင

💜  ံ၁ာI်ပစးိဲုင

🤎  ်ထြစးိဲုင

🖤  းေမုင

🩶  သဖိAတျးုင

🤍  သတတုင

💯  ဖာငတ်

💢  ဲစငုွာနန်

💥  ့Lွှမူပမါ

💫  t၂ရ်ပ်စးိဲ

💦  ြေတစဲ့းးြးေသစးိဲ

💨  ကုဖးးမယိယ

🕳  ီဲငထ်

💣  ုထ်ငး်

💬  ားျငလကာပျဖ်စ

👁️‍🗨️  oသထ််ရားျငခတ်ွဟက

🗨  nTားျငခတ်ွဟက

🗯  ်တ်ဲစငုွာခတ်ွဟက

💭  လကရိလကာပျဖ်စ

💤  ွဲြf

🐵  ကဉကဌုအုာခန

🐒  ကဉကဌုအ

🦍  ျိိေeးမ

🦧  ညြရြဲာ။ထင

🐶  ုြအုာခန

🐕  ုြအ

🦮  ခတိုြအ

🐕‍🦺  ြလကိုြအ

🐩  ုျကစိဲွီ

🐺  ျကိ့မ

🦊  ခန်း

🦝  နီဲါေီ့ိး

🐱  ််ရုာခန

🐈  ််ရ

🐈‍⬛  းေမ််ရ

🦁  ဖလ်

🐯  ၃ပမလုုာခန

🐅  ၃ပမလု

🐆  ို်အအAနပးေ

🐴  တး့်ုာခန

🫎  ဆှK

🫏  ုးြုအ

🐎  တး့်

🦄  ကငမအဆ

🦓  ကိငးခကရးစးိဲ

🦌  ြးတးမလု

🦬  နမ၁တ ပမါ

🐮  မ့င်ကျုာခန

🐂  ာ်မစးိဲ

🐃  မုးဆကငိ်။ပယ

🐄  မ့င်ကျ

🐷  ်ခစးိဲုာခန

🐖  ်ခစးိဲ

🐗  ျ်ုွာ

🐽  ်ခစးိဲာ်

🐏  ရး

🐑  ်တိဖစးိဲ

🐐  မOတစဲ

🐪  လင့းာ

🐫  ီူ-ုကမသ၊လင့းာ

🦙  တ်ဲေြစ့

🦒  စ့။န်မတ

🐘  ရးမဲဆ်မ်e

🦣  ်စလငငျစးိဲ

🦏  ကဲေပဗလနာာတနက

🦛  ့်ဆုN်ိ်းေကတပတ

🐭  စျုာခန

🐁  စျ

🐀  နး

🐹  oသထဖဘန

🐰  ငနုစခုာခန

🐇  ငနုစခ

🐿  ိ့၁ေပနးးရ

🦫  း်င၊ုခပ

🦔  ဖာမ့ရfြ်ာ်ောိ

🦇  ့ရိာ

🐻  ိ်မ

🐻 ‍ ❄ ️  ျရရ္နိ်မ

🐨  ါေီ့ေင

🐼  ်ံငးာင

🦥  ဝ်ေ့ှကုစးိဲ

🦦  ကိးခ မလု

🦨  ာတနကရeျန

🦘  ။စ်နစ်ရှွ

🦡  လကာ့ရမလု

🐾  ံငာတိအထ့။

🦃  ြကေုုအ

🐔  ိဲ

🐓  က့်နဖဘန

🐣  ့ရေရ့ြငမရွ

🐤  းသည့ြငမရွ

🐥  သညကီ- ငခ်ငိးးသည့ြငမရွ

🐦  ုက်က

🐧  မတတဲးခ်ိး

🕊  ဗ်ကြုခပ

🦅  ်တုုပငက

🦆  ရ္နနးးရ

🦢  ံယဇိး

🦉  ငုတဖ့ေ

🦤  ုကဉ။ပယ

🪶  မ်ွွအန စးိဲ

🦩  ြုာြေိာ

🦚  ညပl့။

🦜  ီကနင်ြ

🪽  ်ံ

🐦 ‍ ⬛  းေမုက်က

🪿  OအပKး

🐸  ဖနဆျt့

🐊  သ်ြမ့င်အမသထ်

🐢  ြကေုရမး

🦎  <pad>ပးေ

🐍  နမစီိ်င

🐲  iတငိAှာ်ိးုာခန

🐉  iတငိAှာ်ိး

🦕  ရးုိ့

🐳  ိာအုတာရိးးအေသိြ်

🐋  းအေသိြ်

🐬  ်တွ၊။ားဂိး

🦭  ််လဖ့ေ

🐟  ျရ

🐠  ်နေျရ

🐡  ှာိုူျရ

🦈  ာသနးးရ

🐙  ိာကကစှးုဒ

🐚  ဲှး်ိသာရေ

🪸  ်ေသိစးိဲ

🪼  ကြာမပျဖအသ်ျရ

🐌  နမစကွ စးိဲ

🦋  သဖိAN်ိ်ေမ်

🐛  ခတ်t့

🐜  ွ။််

🐝  ရာခ”ယတြးုစစးိဲ

🪲  းုစရမး

🐞  ေ်ားုစရမး

🦗  ှ

🪳  မ့င််ေကေဘစောတထ

🕷  ငြတိျ

🕸  ငြတိျ့မ်

🦂  ်းရှမးိး

🦟  ်၅ဲ

🪰  ရ်ေ

🪱  ခာြမ့်ဲ

🦠  ခငခခခငခခ

💐  းံိ်ည

🌸  ိယဖငဆှခုှာုျကစမ့်ဲ

💮  သတတေ်ကမမလု

🪷  ငုတုဒ

🏵  ၂သ၀ိး

🌹  l်

🥀  းးမုာ်က်ညေ်ကမမလု

🌺  eးေရုဘိး်

🌻  ုာ်က

🌼  ှာုျကစမ့်ဲ

🌷  ိစပ့

🪻  ာစဟီီူထပာတ

🌱  ိဆမေပိ။

🪴  ။ကုေရာေရေတွစးိဲ

🌲  ုှပိညတးျိးp၊C

🌳  ့ငမ််ယုဒp၊C

🌴  ာုမ့်ဲp၊C

🌵  လေုိှသီတ့။

🌾  ိတဝီ်းျစား်တး့်

🌿  Uးမနငး်

☘  ေအတပုုွ

🍀  ြတိျကစပိ့မေက်ုခပ

🍁  ဖပ့ခပငကကစပိ့မ

🍂  တခတဖနဆျကစပိ့မ

🍃  ကစပိ့မ်ရအင၄ယ်ု််ရဆထ

🪹  ေနြေအ့စးိဲ

🪺  ြေအ့စးိဲ၅း်စလ့။

🍇  သတုေကာစးိဲ

🍈  ဖတ။ေပမါ

🍉  ုသူပ်ဖတ။ေပမါ

🍊  ွာှတာတဆယိိ

🍋  နဒိး

🍌  ေခငးာင

🍍  တပုု့ေးင

🥭  တအမာ။ပယ

🍎  oသထ့ေးင

🍏  ှး။e့ေးင

🍐  ညပlွာ

🍑  ညပlနး့ည

🍒  ိယဖငှု

🍓  းသ်ိုူှယ

🫐  ုုးြထအိွ််ွပှြာာ

🥝  ငူး်ုေအိတmာ

🍅  အAနာူ

🫒  ရူုခပ

🥥  မ့င်င။ဋေြလကိ

🥑  ုတာိးဘ။ပယ

🍆  ်စလေတွစးိဲ

🥔  ေ်စးိဲ

🥕  ််ရင်ြ

🌽  းငံွာစား်အဆ

🌶  ်တိဖဆညုရ

🫑  ခဆတရစးိဲဆညုရ

🥒  စှ စှ နထယစးိဲ

🥬  ကစပ်တိဖှး။e

🥦  ိမေညညငးမ်ီ

🧄  စ်ရရသေစးိဲ

🧅  ေရကပမါ

🍄  ောေုေပ်ြံေ

🥜  ညပlပုရ့်။

🫘  း်င၊ိစ

🌰  ်ုွု်၅ဲ

🫚  ငလစစ်စဲစငု

🫛  ညပlစးိဲေညညင်ည

🍞  ပနု

🥐  သ်ြ်နသပွ။််

🥖  ရကယးစး အမ်ိပနု

🫓  ြုာနာနအရ

🥨  ငာဆ အAနစးိဲ

🥯  ရကယး့းာ

🥞  ၊်ကညီိယဲအ

🧇  ြစ်ါပငက

🧀  ်ုွရေစမ်တားု

🍖  ငခ်ငပမါံပခထ်

🍗  ့ရးြာ်ါ်ာာစးိဲ

🥩  မေြစား်ငခ်င

🥓  ြ်ဘပမါ

🍔  းာ

🍟  ှာ်ငကစကှပ

🍕  ိတဝီာ်ါ

🌭  ်တိဖုြအ

🥪  ိြခစေနး့ည

🌮  ပ့။ပယ

🌯  ််ေြငးာင။ပယ

🫔  ြငကကိြ်

🥙  မင်သှ့်ညြုာနာနအရ

🧆  ကငိ်လျဦိ့းာ

🥚  ်စလစးိဲ

🍳  ါေီ့မကု

🥘  ေအပျဖမလု၊်ကစးိဲစား်သန်စ

🍲  ူြြစား်သန်စ

🫕  Kးအစ

🥣  ှညလ်ဖ့ေ၅းိာအပမါ

🥗  ှး။eပသ်ည

🍿  N်ိ်အဆ

🧈  သဖိAမလု

🧂  ‘ဒြေAတ်

🥫  ြေအ့ုသန်စ

🍱  ခာကခ်ံု့ီ

🍘  တး့်ရတ်မလု

🍙  တး့်း့

🍚  ရးတ်တး့်

🍛  ခဆှခုတး့်

🍜  မကခုကဉှညလ်ဖ့ေ

🍝  သကကးoသထဖိကး

🍠  ဘစတ။နုနနစးိဲေ်စးိဲ

🍢  ေကာိး

🍣  ာွ်ပိ။

🍤  ပံအု ဖုာခစးိဲ

🍥  ျရညီထ်၅းတတသတတစးိဲ

🥮  ိာအညီထ်

🍡  ီိ်င။ပယ

🥟  ံွ်ယ်ု

🥠  ်ငကထ်ါေီ့ငူး်ထ်

🥡  ေဆြေျဉြလကို့ီ

🦀  ်ိ့ဆငး်

🦞  ဗြတငဲသးငံ

🦐  ဖုာခစးိဲ

🦑  ။ြပလ။

🦪  ိယာအဖဘန

🍦  ာဟရမရ်ောထှ်ိ

🍧  ေအါံျမရ

🍨  မရ်ောထှ်ိ

🍩  ျ်ြမ်ည်၅ဲ

🍪  ါေီ့ငူး်ထ်

🎂  လအညီထ်

🍰  ဖစာ နည်၅ီိ်င

🧁  ယ်ညီထ်

🥧  ေနစးိဲ

🍫  ိုထစုုေုာ်က

🍬  ေကတျး

🍭  ဗြတငေငးးွိ

🍮  ုတူဒေ််ည

🍯  ရာခ စှူြြ

🍼  းသညeုခစးိဲ

🥛  ေန့။စား်ထဌစ

☕  ်တိဖတမလ်ခဘ၁ိရာ

🫖  ဒဖုွူြြ

🍵  ဒဖုွ ယ်စးိဲှာွ ဆဘ်ထ်

🍶  ၃ပထ်

🍾  eုခစးိဲ၅းN်ိ်နရခ၂်ရပနးးရ

🍷  ူနထ်ေန့။

🍸  မ့င််ေကေု်Iာဖ့ေေန့။

🍹  ်နေလေ

🍺  းုစွာကိုt့

🍻  ။အးရးတ်ိးးုစွာကိုသစေ

🥂  ။အးရးတ်ိးေနရရ်သ

🥃  က်၃ကးမွာေန့။

🫗  အိက ယ်ုလရးှလ။

🥤  ယ်စးိဲ၅းးသ်ကျ

🧋  ခတ်ွဟကဒဖုွ စးိဲ

🧃  တမလ်ခဘ၁ိရာု့ီ

🧉  ဘ်လနစးိဲ

🧊  မရ

🥢  ိုသအှဟအဏမတ

🍽  ်သ်နးးရတာမူမ်ရပစးိဲ၅းိ။ထ်

🍴  ်သ်နးးရတာမူမ်ရပစးိဲ

🥄  ိာအပမါ

🔪  ာဆူမ်ရပစးိဲ

🫙  ုြာ်စးိဲ

🏺  စလြရေ့ငးာင

🌍  က်ွွခငခခငပ အှဟအ-်ြ့း

🌎  က်ွွခငခခငပ်််လျဦိ့။

🌏  က်ွွခငခခငပ တ်ပ-ွ

🌐  က်ွွခငခခ၅း့သ်၄ဲဆ်ဆ်

🗺  ်ပြ်ှ၊မ

🗾  ်ှ၊မစား်််းြ

🧭  လလယတ

🏔  မ်ျစးိဲ- ကခကcးပပု

⛰  ပု

🌋  ာိလပမွစးိဲ

🗻  ခ့ံစးိဲုြရမြ

🏕  လငနရခ၂

🏖  း်င၊နး့ည၅းယပလာတျ်နည်၅

🏜  အတိး

🏝  အတိး်ွ

🏞  တမငဘေအ်

🏟  ေတနးြး

🏛  ြကေုဖုွ

🏗  ဖုွနးးင

🧱  လ်ာမရွ

🪨  ွ

🪵  ျိတာ

🛖  တစလစးိဲ

🏘  ျင

🏚  ြသရသေေAတ်ရလဲ

🏠  ရလဲ

🏡  ရလဲ၅းစ်ရိဲ

🏢  င်ဲဖုွ

🏣  ယိ်ည်းမင်ဲ

🏤  ်းမင်ဲ

🏥  ဲပြ်

🏦  ပတဲ

🏨  ူေ

🏩  ျသထနူေ

🏪  ှညလ်ပရက။ည်

🏫  မျ

🏬  ဘိး်စးိဲ။ည်

🏭  ်ထြဆှခု

🏯  ယိ်ညရသကပငက

🏰  ရသကပငက

💒  မ််ာေှ

🗼  ဒပိ

🗽  ွေုကစား်ျ့ာိ

⛪  ကပ

🕌  ူ

🛕  ြီလ်မးပငက

🕍  ။တAှာ်ျ့ာစ

⛩  ရလဲ်ံဖုဆယိိ

🕋  Uးမနိူု

⛲  ျ်လစ့မမ််ရ

⛺  eးမေAတ်

🌁  ာစိသာခတျး

🌃  ္တယေ၅းရး

🏙  ခာကခနမခ်Aခာ

🌄  ်lငေသစေခ့ံာ့ု့။

🌅  ်lငေ

🌆  ခာကခနမခ်Aခာတစဲံျ်ငစးိဲ

🌇  ်လီ့သ

🌉  ကရတစဲ္တယေ

♨  ်တိဖိမ။ြြးူ

🎠  ာအ်ရကြ်ဖ့ေတး့်

🛝  ုတ်မငပ်ပာြf

🎡  ိာိပက်ာလ်န့းာ

🎢  ္ိအမလုကမယရမလု

💈  ေညာေစပငးိာ

🎪  းမဲး့။eးမေAတ်

🚂  ာက။ုမစေအတ

🚃  ာင့ံဘက

🚄  ြ၍ငမ-ွဟကဆက

🚅  ံ့၊တး။ဆက

🚆  ဆက

🚇  ေသးေစးိဲ

🚈  ၊ေဲေe

🚉  ကွ

🚊  ူ်မ့်ဲ

🚝  ိ။e

🚞  ပုာင

🚋  ူ်မ့်ဲ့ံဘက

🚌  င့ာ

🚍  ိုလအနာိးင့ာ

🚎  ကိုူညအသ်င့ာ

🚐  Aှာ်င့ာ

🚑  ဆ်းရသစးိဲ

🚒  ီ။းးမစးိဲ

🚓  ြာ့ံဘက

🚔  ိုလအနာိးြာ့ံဘက

🚕  ိး

🚖  ိုလအနာိးိး

🚗  စဲှရဟ

🚘  ိုလအနာိးစဲှရဟ

🚙  ိာအိးာမမေိမ

🛻  းတ်ါေီ့စးိဲံရ်ထနးးရ

🚚  ကနအေတျးံရ်ထနးးရ

🚛  ငရ၀အုသဗြတင််ွပတျး

🚜  ုု်ီူ

🏎  က့်နိး့ံဘက

🏍  ထအိွ နကြ၁ထ

🛵  ထအိွီူုဗလနာွာ

🦽  ငစိြလ်န်ေeွြး

🦼  ထအိွိြဟ်ံ့လ်န်ေeွြး

🛺  စဲစးိဲါာေပစင််ခါဖ စးိဲ

🚲  ေုေ်

🛴  ငူး်မရွုဗလနာွာ

🛹  ့ုုရီာံ်

🛼  ္ိအမလု့ုုရုုေု

🚏  င့ာီရ

🛣  ထအိွ နကဆက့က

🛤  ာငစေညမ

🛢  ြသiတငိးငစိ

⛽  းငဝဖ့ေးေွငပးးွစးိဲ

🛞  လ်န့းာ

🚨  ြာ့ံဘက၊ေဲေ

🚥  ူြ့ဆ၊ေဲေ

🚦  ကစပ စးိဲ့ဆ၊ေဲေ

🛑  ီရယကယ

🚧  နးးင

⚓  ာန။ာေ့စးိဲ

🛟  းမဲးခတ်ိယာအစးိဲ

⛵  းခြစျ်ုေAတ်

🛶  မွထ်

🚤  ့လကးျ်ုေAတ်

🛳  ြာဒး၊စးိဲဆက

⛴  ိာိဆှခု

🛥  ထအိွီူျ်ုေAတ်

🚢  ဆက

✈  ီ်ဒင<

🛩  ုကမသီ်ဒင<

🛫  ီ်ဒင<နှထ်ုပခီ့သ

🛬  ီ်ဒင<်၏း်ိ

🪂  ိမိလတး့်ုုေု

💺  မျ

🚁  ှး်ွးေမးငံ

🚟  ကာချူစပမါာင

🚠  ပုတ်ဲးမဆက့က

🚡  ာေယပညနူ်ေမေ်တျး

🛰  သင

🚀  နရ့းးြ

🛸  ််လပကုဖရးဗလနာစးိဲ

🛎  ခဆတရိက၊ခဆတရစးိဲ

🧳  ုြမ်ွါဖတားု

🚪  က့း

🛗  ရးမ်မ်ါီူ

🪞  တမငဘးတ် စးိဲ

🪟  ငင

🛏  မစး

🛋  မ့င််ုလတာမ၊ြ၊

🪑  ြး

🚽  နAစးိဲ

🪠  သယစ်န့

🚿  ့ေးငစည်wစးိဲ

🛁  ရာေရည် ရခငစစးိဲ

🪤  စျိ်ေစးိဲ

🪒  ရာံးွာ

🧴  ငုတဆလံeုခစးိဲ

🧷  ျေနာကလငငပကုတစးိဲ

🧹  ိမြံေ

🧺  လကာကကုေAတ်

🧻  ္ိအစးိဲစား်ိတဝီ

🪣  ကငိ်

🧼  လာတေ

🫧  ခတ်သမခ်

🪥  းြကန၊ာ်ာကိငေ

🧽  ပရတားု

🧯  ီ။နပမှပပ်ောိ

🛒  မွိ်ရ်ပ်စးိဲ

⌛ နေ့ငုီ်ယပိါက့။မု

⏳  ုီ်ယပိါက့။အးကသမု

⌚ နေ့ငြံေ

⏰  ာရမွိ်စးိဲခလြ

⏱  မ်ွာ့ုုွနး့ည

⏲  ငငပံွာခလြ

🕰  အတးရသမ့ပရကခလြ

🕛  န်။ပယွာမးခလြ

🕧  န်-ိမ

🕐  လဘ်။ပယွာမးခလြ

🕜  လဘ်-ိမ

🕑  ီူ။ပယွာမးခလြ

🕝  ီူ-ိမ

🕒  ဖလ်။ပယွာမးခလြ

🕞  ဖလ်-ိမ

🕓  ြတိျ။ပယွာမးခလြ

🕟  ြတိျ-ိမ

🕔  Cွ။ပယွာမးခလြ

🕠  Cွ-ိမ

🕕  ှြာာ။ပယွာမးခလြ

🕡  ှြာာ-ိမ

🕖  လာ်။ပယွာမးခလြ

🕢  လာ်-ိမ

🕗  ုြာ်။ပယွာမးခလြ

🕣  ုြာ်-ိမ

🕘  သပွ။ပယွာမးခလြ

🕤  သပွ-ိမ

🕙  လစ။ပယွာမးခလြ

🕥  လစ-ိမ

🕚  ု်ဉ၉။ပယွာမးခလြ

🕦  ု်ဉ၉-ိမ

🌑  ိေကလိာအ

🌒  ြစှွာိး်ောထတရေAတ်ိာအ

🌓  လးက်ေ်ျိာအ

🌔  ြစှွာိး၉ုေးံိ့။ိာအ

🌕  နညိိာအ

🌖  ရလ ယ်ု၉ုေးံိ့။ိာအ

🌗  ာတွေ်ျိာအ

🌘  ရလ ယ်ု်ောထတရေAတ်ိာအ

🌙  ်ောထတရေAတ်ိာအ

🌚  ိေကလိာအုာခန

🌛  လးက်ေ်ျိာအုာခန

🌜  ာတွေ်ျိာအုာခန

🌡  ွအနသကြြ

☀  ်ဖွ

🌝  နညိိာအုာခန

🌞  ်ဖွ၅းုာခန

🪐  ုကေီုးသ်

⭐  က၊ဇက

🌟  က်ွွ်ံက၊ဇက

🌠  ၅းယ်ုက၊ဇက

🌌  ာမမ်ဆက့က

☁  ေက့််ာ

⛅  ်ဖွုးဆေက့််ာ

⛈  ေက့််ာ၅းအကတးရ့ုတာမညPြ

🌤  ်ဖွုးဆုကမသေက့််ာ

🌥  ်ဖွုးဆ၊ခသယေက့််ာ

🌦  ်ဖွုးဆညPြေက့််ာ

🌧  ေက့််ာ၅းညPြ

🌨  ေက့််ာ၅းမ်ျစးိဲ

🌩  ေက့််ာ၅းအကတးရ့ု

🌪  ာ၈ညအးတ။ပယ

🌫  ာစိသt့

🌬  ဆထုာခန

🌀  ၁ေက်ဖာင

🌈  းှညလ်စးိဲ

🌂  ိ်းြယပလာတျ်နည်၅

☂  ယပလာတျ်နည်၅

☔  ယပလာတျ်နည်၅၅းညPြ့းးြ့။

⛱  ယပလာတျ်နည်၅ပမါငပ

⚡  ြ၍ငမာိလပငာကထ်

❄  မ်ျြုာွ။််

☃  မ်ျခtို

⛄  မ်ျခtိုှာွ မ်ျစးိဲ

☄  ယကမရးေ

🔥  ီ။

💧  ့းးြ၊တး။

🌊  မှ်စးိဲ

🎃  ှဘြမရွ-။ပယ-ေ့ကာွးခစးိဲ

🎄  က၊ဇကp၊C

🎆  သ၃ိာကက

🎇  ံူညိတိေစးိဲ

🧨  သ၃ရတ်မလု

✨  ံူညိရ်ိယဲအ

🎈  လကာပျဖ်စ

🎉  ောN်ိ်နာ

🎊  ဗ်ကြနးွငြေး့

🎋  ပုရ်ရာေရငးာငp၊C

🎍  ံ့ဲတြကည်ွ

🎎  ယိ်ညဘ်လန့။

🎏  ာအ်ရ၊်ာိမလု

🎐  ဆထခာြထ်

🎑  ိာအ<ယ်ုလာ

🧧  oသထငငှူြီရ

🎀  ငေုေုအ့်

🎁  သ ကcးပတရ

🎗  ိိဆကစးိဲငေုေုအ့်

🎟  ်ွါဖ်တ်အှဟအ်ထြ့။

🎫  အှဟအ့းးြ

🎖  ့ိ်တအမာ

🏆  ပဲမပပ

🏅  ိာအအနတအမာ

🥇  1st သမတအမာ

🥈  2nd သမတအမာ

🥉  3rd သမတအမာ

⚽  စုဗလနာစးိဲး့

⚾  လကာလ။စာ

🥎  ကိြာတပး့း့

🏀  လကာကကု နာ စာ

🏐  ာိလပို်အအသ်း့

🏈  ံယဇစုရဦ်

🏉  နက်စ။်ြ့ဦ်

🎾  eးမလ်

🥏  ််လပကုဖု်ဉ၉

🎳  ှညလ်ပိ။

🏏  ှေ့

🏑  ါရ်ိကဆလံတျး

🏒  မရိကဆလံတျး

🥍  ထးာ၂သ၀Kး

🏓  နရခ၂ ညာt့

🏸  လကာေS့်ု််ှပမါ

🥊  ြ၇ှွာိးက်ွွုခပ

🥋  ဒုိး်ိ်ုပခ့။ရေ််စးိဲ

🥅  ိယာအိယဲအ

⛳  ထဌစ််ရီဲငထ်

⛸  မရ့ုုရုုေု

🎣  ကာချငးိာ

🤿  သ်ြt့ငကမစးိဲ

🎽  ှမ်ေပး

🎿  ပအစ့။

🛷  ဝ်ေ့ု

🥌  ခပိ။ာန

🎯  ံ့းာသဲ်မ

🪀  ိန်-ိန်

🪁  ငာကထ်

🎱  ုျကစဖ့ေ8း့

🔮  သ်ြီတစးိဲး့

🪄  ု်ြလာ်ကစးိဲ

🧿  စျရ္နှသီတမရးေ

🪬  oသထစတုာ

🎮  ှဲေ့

🕹  စ။်လေတ

🎰  ျှ်ာ။းြ

🎲  ေ့နး်

🧩  ဲျထ်္ေ

🧸  ုေ်ုစးိ်မ

🪅  ိတဝီေကာရာေရ

🪩  တမငဘးတ် စးိဲး့

🪆  ြေအ့ယ်ုဘ်လန့။

♠  သကကးြfးတ

♥  ုငးတ

♦  Cငာတးတ

♣  ုပုလးတ

♟  ်ုွွငေငး်စာ

🃏  ကှာွာ

🀄  ်ပက၀့ဆt့oသထiတငိAှာ်ိး

🎴  ေ်ကမမလုနေးမာအ်ရ််ာ

🎭  ေြ်ုပခ့။

🖼  ။်မ်ညးမ

🎨  စစျခာုိး

🧵  >်ည

🪡  နည်၅ယ်ုရ်တ

🧶  တ်ိး

🪢  ူမင်ြ

👓  ေနရရ်သ

🕶  ြေိျါကရရ်သ

🥽  ဆှ်ှ့်။

🥼  ။်ုစးိဲ့ဘတေAတ်

🦺  ျေနာကလငငရနးေAတ်

👔  နေညုသလး၄း

👕  ေAတ်-်ေပး

👖  ကြာမဆ်

🧣  ဉိ့မ

🧤  က်ွွမေြ

🧥  ့ဘတေAတ်

🧦  စုဏမတ

👗  ိရ်ကစးိဲ

👘  ့်ာ့ုဘး

🥻  မွြေ

🩱  လဘ်-္ေတတ့ငလလယတ

🩲  လ်ာွU့။

🩳  ဖစာ်eျ

👙  ဖဖတဲးြေ

👚  ဆ်းွာမး့။ကငမ

🪭  ိါ်ာေှုှည်ုစးိဲ

👛  ံ၁ာKး

👜  ်ုြငမမ

👝  ီာကာယ၀နး့ညငမမ

🛍  မွိ်ရကယး့။

🎒  ြ့aလစးိဲ

🩴  ကမိးိြ နငစးိဲ

👞  ခtိုွာမး့။့ေးငထ်

👟  ှမ့ေးငထ်

🥾  ခဆတရစးိဲ့ုဘး

🥿  ြာဒ့ေးငထ်

👠  ြ၍ငမ-်ှ််ကအ့ေးငထ်

👡  ဆ်းွာမး့။ိြ နငစးိဲ

🩰  အ၁ေAတ်််ိတ

👢  ဆ်းွာမး့။့ုဘး

🪮  ကခမးတ်နးးရ

👑  ့အိး

👒  ဆ်းွာမး့။့ရစးိဲ

🎩  ့င့ရစးိဲ

🎓  ပြပ ကခစးိဲ

🧢  ုီ်ယ််ကအကခစးိဲ

🪖  ့ိ်ုး်ိလ်င

⛑  ယေဲုသြ်အ်မလုွာမး့။ုး်ိလ်င

📿  ြိာiွငလမး်င၊််ာ

💄  ိာကကလေတ

💍  းမဲး

💎  ွကစးိဲာန

🔇  ိာကကု့လ၊တး။

🔈  ့လ၊တး။ေမ်နငု

🔉  ့လ၊တး။်ှ၊မးငစိနငု

🔊  ့လ၊တး။ြ၍ငမနငု

📢  iံူညိညပl်းိ

📣  ၃ရှတု

📯  ်၅ဲဖ့ေေ့ိး

🔔  ခဆတရစးိဲ

🔕  ခဆတရစးိဲ၅းင့ငေ

🎼  ှရရငနက

🎵  ှရရငခ်

🎶  ှရရငိာကက

🎙  ုေအခငခခရှတု

🎚  အAန်ပာြတိျ

🎛  ု်ဒူမေငရေစးိဲ

🎤  ခငခခရှတု

🎧   <ရှတု

📻  သလ

🎷  ာားနန်စာတလဘ်

🪗  ကနအေဆလံ

🎸  Cွ

🎹  ှရရငာုာံ်

🎺  လ်ာရျူေAတ်

🎻  စသI်ပစးိဲ

🪕  ပုရ်ာရှိ

🥁  iတငိးငစိ

🪘  ယတြုiတငိးငစိ

🪇  းနြအေြ

🪈  ်ရအုုေု

📱  ှရဟရှတု

📲  ှရဟရှတု၅း်စေြမလု

☎  ုး်ရှတု

📞  ုး်ရှတုှက်ုမလု

📟  ညn်ခမလု

📠  ျုဏ့ော။းြ

💾  ဆ

🔋  းထပပပိ။

🪫  ေမ်းထပပပိ။

🔌  ့ားိကရနျင

💻  ျရ့င

🖥  ်ငနငမ

🖨  တိအထမလု

နေ့ငာုာံ်

🖱  ငမစျ

🖲  ူ််ေကေး့

💽  ငမှွ

💾  ငရုေို တျးှွ

💿  ိသူမတမှွ

📀  ဗ်ည

🧮  းေမဘိး်

🎥  းု်o

🎞  ြုာ။်မ့။

📽  ြုာာ့ီူ

🎬  း််ာြ်ပွာာံ်

📺  ်ာ်

📷  o

📸  o၅းြုာငေ

📹  ှဲo

📼  ဲုစဖိာကကးျာိအမ်ိ

🔍  ေ်တာဖတုတ်၏ေန့။ြ၇nT

🔎  ေ်တာဖတုတ်၏ေန့။ြ၇်တ်

🕯  ေကပငက

💡  ၊ေဲေံ့ငး်

🔦  ြုာ၊တး။၊ေဲေ

🏮  oသထိတဝီေ့ကာွးခစးိဲ

🪔  ီးင။ငးာင၊ြ၊

⚗  ေီောဖလ်စးိဲ

🧪  ြစမ့ထ်

🧫  ှတးုတက့ထ်တိဖ

🧬  ဲငခာငးာင

🔬  ခငခခစာ၃ငထ်

🔭  ုး်စာ၃ငထ်

📡  သငစည့ ယုေပ

📔  တမအညညညြ၅းဲတြ််ုခပငံမံ

📕  ိ်းြှတာတ

📖  တပ၀ှတာတ

📗  ှး။eှတာတ

📘  စးိဲှတာတ

📙  ညြတားုှတာတ

📚  န်၆

📓  တမအညညညြ

📒  ုာစ်စ

📃  ့်၅းခဖ့ေ

📜  ၊၆ိတmာစးိဲ

📄  ့်ငခ်ငိးိ့မ

📰  ငMော

🗞  ္ိအု-ိ့မငMော

📑  ရတ်မဲသစးိဲ

🔖  ရတ်

🏷  ဖမာစးိဲ

💰  ူဒေ်ငမမ

🪙  မ့င်််ရ

💴  ်ွေစးိဲဘခခ

💵  း််ထဘခခ

💶  တပ၀စးိဲဘခခ

💷  ကု်လုိ ဘခခ

💸  ူဒေ်၅းူနသစေ

💳  ာပာံ်

🧾  ်ငာဒစေAတ်

💹  အိံုမ်ရးတ၅း်ွေ စးိဲ

✉  ငငှူြီရ

📧  ထ်-ှမ

📨  ါေီ့ယ်ုငငှူြီရ

📩  ငငှူြီရ၅း်စေြမလု

📤  ျကု့ီူ်တျး

📥  နု့ီူ်တျး

📦  ြစေင

📫  ိ်းြခတရသြစု့ီ၅းဘစထဌစ

📪  ိ်းြခတရသြစု့ီ၅းြဖပ်ညထဌစ

📬  တပ၀ခတရသြစု့ီ၅းဘစထဌစ

📭  တပ၀ခတရသြစု့ီ၅းြဖပ်ည ထဌစ

📮  ပ့ု့ီ

🗳  ြဆသြု့ီ၅းြဆသြ

✏  မတတဲေိစးိဲ

✒  းေမဖတုတငး်

🖋  ျ်လစ့မမ််ရပတ

🖊  ပတ

🖌  ျလသနာဘ်တိဖ

🖍  ်ိ့ဆကခမစးိဲ

📝  ာနစးိဲ

💼  လ်ာွUိလ်င

📁  သဲ်မe

📂  တပ၀သဲ်မe

🗂  ာံ်ေပနး်ကနအေံဖ

📅  တကစဘ

📆  ဒဖုွွာ-ာေးစတကစဘ

🗒  ဲှး်ိတမအညိြ်ည

🗓  ဲှး်ိတကစဘ

📇  ာံ်ေပ

📈  အိံုမ်ရးတ

📉  အိံေဲရးတ

📊  ာ်ကအိံ

📋  ။အးအး

📌  ုွျိးပ်ပကုတစးိဲ

📍  နေညုွျိးပ်ပကုတစးိဲ

📎  ဖ၄ူပ််က််

🖇  Nဖ၄ူပ်။အးပကုတ

📏  ထပာတြ်ဘမလု

📐  ဓက၁ိရာုာွစးိဲြ်ဘမလု

✂  အွမုျကစံဖ

🗃  ာံ်သဲ်မု့ီ

🗄  သဲ်မြကေု

🗑  ြaလကာကကုေAတ်

🔒  ာက။ုဒနင်

🔓  တနာက။ုဒနင်

🔏  ာက။ုဒနင်၅းပတ

🔐  ာက။ုဒနင်၅းုအ

🔑  ုအ

🗝  ။ာဲုအ

🔨  oသထနA

🪓  ပပရထ်

⛏  းတ်နးးရ

⚒  oသထနAတာမးတ်နးးရ

🛠  oသထနAတာမာပ်ငက

🗡  စျစ်စ

⚔  း့ုသတု််ာ

🔫  မာှုုခပစးိဲ

🪃  ေတွရသကိး

🏹  ှညလ်စးိဲတာမ်စေြမလု

🛡  ၊ဘ့ငတ်ျစးိဲ

🪚  ာအ်ရKဆှခုင။ဋေ

🔧  ာပ်ငက

🪛  အျ့အိုူြေျဉ

🔩  ်၅ဲတာမ့ဲး

⚙  ဲရ္န

🗜  း််ာပးးွစးိဲ

⚖  ငေ်သးာိးပ်

🦯  သတတရးတထ်

🔗  စငမ

⛓  ုထ်ိစ

🪝  းတ်နးးရ

🧰  အညှူု့ီ

🧲  အြ်စးိဲ

🪜  ုာုြတိျ

💉  ျ်ုုကေီထ်

🩸  ်စိမစား်းေ

💊  းငံဖ့ေ

🩹  ကပ့၃ဂုခပeးမ၁ိရာ

🩼  eုခတေ

🩺  ဆအှမကမစာ၃ငထ်

🩻  ုဏ့ေ-ွးုတစးိဲ

🚬  ထ်စ်ရိး

⚰  မ့င်နှထိး

🪦   <ာန

⚱  ာေျာခ

🗿  ံ့ကးိယဖင

🪧  ီတာံ်

🪪  တသာံ်

🏧  ေတွ်ယငယကယ

🚮  းနးငံ််ရးးရယကယ

🚰  ွငေုေီသမ

♿  လ်န်ေeွြးနန်

🚹  း့ီကွာမး့။််လပ

🚺  နိးွာမး့။််လပ

🚻  <တရိေစးိဲ

🚼  းသညနန်

🚾  မြဆသြေAတ်

🛂  ြာဒoု်ဒ

🛃  Nေုဝ့။

🛄  ရကယး်ွါဖတားုခနဘ်

🛅  nTုြမ်ွါဖတားု

⚠  ယ်

🚸  ြာဒဖုွ

⛔  င်ခွိး

🚫  ယတမ၆ပေု

🚳  င်ခွဖလ့်သ်၄ခ်

🚭  င်ခွာ့ာ

🚯  င်ခွးနယတမိး

🚱  ာွးခ-ွငေုေီသမ

🚷  င်ခွီးင။်တတေတး့်ိစ

📵  င်ခွှရဟစာ္တယေ

🔞  င်ခွလဘ်ြ၁ထတှး

☢  ှလငါ

☣  ည့အရြ၏ု်ဒ

⬆  ိ့မ်စေြမလု

↗  ိ့မ-်တ််စေြမလု

➡  ်တ််စေြမလု

↘  ံွ-်တ််စေြမလု

⬇  ံွ်စေြမလု

↙  ံွ-nT်စေြမလု

⬅  nT်စေြမလု

↖  ိ့မ-nT်စေြမလု

↕  ိ့မ-ံွ်စေြမလု

↔  nT-်တ််စေြမလု

↩  ်တ််စေြမလုခပခnT

↪  nT်စေြမလုခပခ်တ်

⤴  ်တ််စေြမလုခပခိ့မ

⤵  ်တ််စေြမလုခပခံွ

🔃  ေက််ေကေပွကကစပစးိဲ်စေြငုတ့။

🔄  ီ်ူပ်ေက််ေကေပွက်စေြငုတ့။းွိ

🔙  စတ့းဖု့ရိာ်စေြမလု

🔚  ်ပတခ့ံစးိဲ်စေြမလု

🔛  ဖ!  ်စေြမလု

🔜  ြြလအဖ်စေြမလု

🔝  ုရိလအဲသ်စေြမလု

🛐  သမစား်ုပုလိ။

⚛  ူုစးိဲနန်

🕉  ြံေ

✡  က၊ဇကစား််ခါဖ

☸  လ်န့းာစား်ှရရငုယမြစးိဲ

☯  ထပာတစးိဲင၎Hမ

✝  ြမား့စးိဲ

☦  ေတယပု်ုုဏ့ေး့စးိဲ

☪  က၊ဇကတာမ်ောထတရေAတ်

☮  ာျာနန်

🕎  ါေီ့ေတကစးိဲ

🔯  ာဆှြာာ-ရ်က၊ဇက

🪯  ု်ယးေသ

♈  ်ငကှြာာ

♉  းဖဘစးိဲ

♊  လရးှ။ကုေ

♋  ီကရစ

♌  ေ့်

♍  ြိိာ

♎  ရေေ။

♏  လနနကှမးစးိဲ

♐  ဲမစ့။ာ့နာတဟးုဒ

♑  ြေအ့ငပမုုြ

♒  ု်IာKခငးခ်

♓  ဘငာ့။

⛎  နင။ိည်တ။နုဒ

🔀  ျယ်၀်ါပငကအမသးွိ

🔁  ှး်ွးွိ

🔂  ှး်ွုနးးွိ

▶  အးကသးွိ

⏩  ာု-ာောွးွိ

⏭  ့ပစေညမးွိ

⏯  အးကသီူထကးွိ

◀  ကု်Kးးွိ

⏪  ာုကု်Kးးွိ

⏮  ာတွစေညမးွိ

🔼  ကတခ ငဒ့။းွိ

⏫  ာုိ့မးွိ

🔽  ဖကါငဒ့။းွိ

⏬  ာုံွးွိ

⏸  ထကးွိ

⏹  ီရးွိ

⏺  Aလ်းွိ

⏏ နေ့ငွအနေဆးွိ

🎦  ်ေစးိဲ

🔅  ရကယးးွိ

🔆  လ်ာပာွ်းွိ

📶  စည့ ယုေပေညာေ့။

🛜  မု

📳  စသခကရး၆်းှုုမ

📴  ှရဟရှတုာေးစ

♀  ဗ်ကြယကယ

♂  ိာညယကယ

⚧  ်lငေt့နန်

✖  ှညလ်

➕  သညကီ

➖  ကာယ၀

➗  မစး

🟰  ဒးအ်တျးတ့ဲညယကယ

♾  ေတပက်ာကလငင

‼ နေ့င်ကကခသအဆလံ၏

⁉ နေ့ငကခသအဆလံတ့ုတ၏

❓  oသထတ့ုတ၏

❔  သတတတ့ုတ၏

❕  သတတကခသအဆလံ၏

❗  oသထကခသအဆလံ၏

〰  ြစုကကုဖ်တိဖ

💱  ါာပလ်ငန

💲  ဒးအ်တျးး််ထယကယ

⚕  ာေနန်

♻  ုာ်က့သ်၄ပိ။နန်

⚜  ှက်ု၏ပ-ြf-၊ဘ့စးိဲ

🔱  ဓကဆ်း််ိတခဆတရစးိဲ

📛  တ့ဲညလကာ့ရထ်

🔰  ယိ်ညနန်မေးမ်ီစးိဲ

⭕  စတုာမလုoသထ့ိေစးိဲ

✅  ်ာ၏းွိ

☑  ြဆသြု့ီ၅း်ာ

✔  ်ာ၏

❌  း့စးိဲ၏

❎  း့စးိဲ၏းွိ

➰  ခေမ်ိတကေ၊

➿  ်ကခေမ်ိတကေ၊

〽  ွြ့ေ၉ဲုဆလံ၏

✳  ုြာ်-ိာအဒနင်လဘ်ဆကစးိဲ

✴  ုြာ်-ရ်က၊ဇက

❇  ံူညိရ်ထ်

© နေ့ငကာချ်တ်

® နောအပငာကပ်ေ

™  ဲးီ၏

🔴  oသထ့ိေစးိဲ

🟠  ညြတားု့ိေစးိဲ

🟡  ။စ်န့ိေစးိဲ

🟢  ှး။e့ိေစးိဲ

🔵  စးိဲ့ိေစးိဲ

🟣  ံ၁ာI်ပစးိဲ့ိေစးိဲ

🟤  ်ထြစးိဲ့ိေစးိဲ

⚫  းေမ့ိေစးိဲ

⚪  သတတ့ိေစးိဲ

🟥  oသထာပေ

🟧  ညြတားုာပေ

🟨  ။စ်နာပေ

🟩  ှး။eာပေ

🟦  စးိဲာပေ

🟪  ံ၁ာI်ပစးိဲာပေ

🟫  ်ထြစးိဲာပေ

⬛  းေမ၊ခသယာပေ

⬜  သတတ၊ခသယာပေ

◼  းေမ်ှ၊မးငစိာပေ

◻  သတတ်ှ၊မးငစိာပေ

◾  းေမ်ှ၊မးငစိ-ုကမသာပေ

◽  သတတ်ှ၊မးငစိ-ုကမသာပေ

▪  းေမုကမသာပေ

▫  သတတုကမသာပေ

🔶  ၊ခသယညြတားုCငာတ

🔷  ၊ခသယစးိဲCငာတ

🔸  ုကမသညြတားုCငာတ

🔹  ုကမသစးိဲCငာတ

🔺  oသထဓကကcးပရ်ိ့မ

🔻  oသထဓကကcးပရ်ံွ

💠  Cငာတ၅းငးာငဆမ

🔘  သလးွိ

🔳  သတတာပေးွိ

🔲  းေမာပေးွိ

🏁  ်ုွ်ေက်oသထထဌစ

🚩  ဓက၁ိရာုာွစးိဲထဌစ

🎌  း့ုြုာသစေ

🏴  းေမထဌစ

🏳  သတတထဌစ

🏳️‍🌈  းှညလ်စးိဲထဌစ

🏳️‍⚧️  ်lငေt့ထဌစ

🏴‍☠️  ရနျငုုေုထဌစ

🇦🇨  ထဌစ:  uယတးမရးေ်တကေသးေ

🇦🇩  ထဌစ:  မ်။တ့ဘ။ငးာင

🇦🇪  ထဌစ:  ညးငတ္်န့ြငြိာi

🇦🇫  ထဌစ:  ခြှ့၇ သညA။ထင

🇦🇬  ထဌစ:  အပေည & ်ပရိိအဘသငးာင

🇦🇮  ထဌစ:  မထ်မုာ်ကဲေ

🇦🇱  ထဌစ:  အကတးတတးစးိဲ

🇦🇲  ထဌစ: ့ကလ

🇦🇴  ထဌစ:  မထ်မကှာ

🇦🇶  ထဌစ:  ညါ်ရတ ဖကာ

🇦🇷  ထဌစ: ေွာ

🇦🇸  ထဌစ: ုါOခငခခနြာက

🇦🇹  ထဌစ:  ဖဘန

🇦🇺  ထဌစ: ွ

🇦🇼  ထဌစ: ်ငကရခငစငးာင

🇦🇽  ထဌစ: ီ့ဗျေီောျြုြသ

🇦🇿  ထဌစ: ျိဘ

🇧🇦  ထဌစ:  စှးစးိဲ & ဲ်အုာ်က။ိ

🇧🇧  ထဌစ: ်ပရိ်လက။့။

🇧🇩  ထဌစ: ှပ

🇧🇪  ထဌစ: ့ှg

🇧🇫  ထဌစ:  ငကတြလာတေစးိဲေမ်။ပယ

🇧🇬  ထဌစ: ဲကု

🇧🇭  ထဌစ: ာိးဘညPြ

🇧🇮  ထဌစ:  ငကတြဆအှမစးိဲ

🇧🇯  ထဌစ:  တိကိ််ရ

🇧🇱  ထဌစ:  ပိ။. းညဲေခဆတရတျး

🇧🇲  ထဌစ: ိ်ရွကြ်ငးာင

🇧🇳  ထဌစ: ျငိတကေ

🇧🇴  ထဌစ: ်ရ့မပရကငးာင

🇧🇶  ထဌစ:  sသ၁မ်တတာ။းြ

🇧🇷  ထဌစ:  ရး

🇧🇸  ထဌစ: ြf။ြ်

🇧🇹  ထဌစ: ုာိ့ြ်စးိဲ

🇧🇻  ထဌစ: ်ွကဆစးိဲေသးေ

🇧🇼  ထဌစ:  တု

🇧🇾  ထဌစ: ါယယပဒာလတုဒ

🇧🇿  ထဌစ: ြှထခ်ာာ

🇨🇦  ထဌစ:  ပခ

🇨🇨  ထဌစ: ြေျဉာတနက (ုထ့်မ်ိး) ျြုြသ

🇨🇩  ထဌစ: း်ဆ။ပယ - ဆငဲတေအစတုာ

🇨🇫  ထဌစ: ာန။ာျြုညေ

🇨🇬  ထဌစ: း်ဆ။ပယ - အသ်ွဲကနအေန်ာက

🇨🇭  ထဌစ:  ပု

🇨🇮  ထဌစ:  ဖုအပမုုေု်ညွာမးဖမသှ

🇨🇰  ထဌစ:  မြးစးိဲျြုြသ

🇨🇱  ထဌစ: ဲထ်

🇨🇲  ထဌစ:  ခလြပမါ

🇨🇳  ထဌစ:  သရင

🇨🇴  ထဌစ:  ဉ့

🇨🇵  ထဌစ: ုုမြ်ပသသပမါေသးေ

🇨🇷  ထဌစ: ားှပရာေရတ်သခစးိဲ

🇨🇺  ထဌစ: ဲငခာ

🇨🇻  ထဌစ: ာိရ။့ာုကြf

🇨🇼  ထဌစ:  အျ့အဆယိိေ်ေ။ပယ

🇨🇽  ထဌစ:  က၊ဇကျြုျပခ

🇩🇰  ထဌစ: ေ်၏

🇩🇲  ထဌစ:  မ့ပက်ာ်ှ၊မ

🇩🇴  ထဌစ:  မ့ပက်ာစုရညေ

🇩🇿  ထဌစ:  ၂သ၀

🇪🇦  ထဌစ: ွရမခ်ိ & မ်ျဲေ

🇪🇨  ထဌစ:  ခကrာညဖ်တစြ်းစးိဲ

🇪🇪  ထဌစ: ီ့ဗျေရကငးာင

🇪🇬  ထဌစ:  မ

🇪🇭  ထဌစ:  ယ်ဗ

🇪🇷  ထဌစ: ြ်ပှါြရစးိဲ

🇪🇸  ထဌစ:  တတန

🇪🇹  ထဌစ:  ရ့ှတ

🇪🇺  ထဌစ: ှလကကစှး

🇫🇮  ထဌစ: ်းရ

🇫🇯  ထဌစ: ီရ

🇫🇰  ထဌစ:  ဖစအးေီောျြုြသ

🇫🇲  ထဌစ: ်တွ၊ာေငးာင

🇫🇴  ထဌစ:  တမငဘထ်ျြုြသ

🇫🇷  ထဌစ:  Pီိစ

🇬🇦  ထဌစ: ်ဲိပမါ

🇬🇧  ထဌစ:  ညးငoီင

🇬🇩  ထဌစ: ြဆသြညအးတငးာင

🇬🇪  ထဌစ:  မ်ရး

🇬🇫  ထဌစ: ေnကAလ်ုြဖငငးာင

🇬🇬  ထဌစ:  Aလ်ာွးခြကေု

🇬🇭  ထဌစ:  ခငခခ

🇬🇮  ထဌစ: ိာ

🇬🇱  ထဌစ:  တရုေီော

🇬🇲  ထဌစ:  ပးးွေိ

🇬🇳  ထဌစ: းမလ်ကနင

🇬🇵  ထဌစ:  အာရြ၏ရေစီရ

🇬🇶  ထဌစ: ေ်ေြဖပးမလ်ကနင

🇬🇷  ထဌစ:  ဖမာ

🇬🇸  ထဌစ:  ခာြမ်ရး &  ခာြပပ််းးမနး့ညျြုြသ

🇬🇹  ထဌစ:  အာနံေင

🇬🇺  ထဌစ:  အာမ့်ဲ

🇬🇼  ထဌစ: းမလ်ကနင-ဖုေကုြာ်

🇬🇾  ထဌစ:  Aလ်ာ့က

🇭🇰  ထဌစ:  စေညမပဒီာန။ာ်ဲိသရင

🇭🇲  ထဌစ: ်ဖွပးေ & ြံေျြုြသ

🇭🇳  ထဌစ:  ကကာေပ်ပာစးိဲ

🇭🇷  ထဌစ:  နးးင

🇭🇹  ထဌစ:  ၆ပေးအေသ

🇭🇺  ထဌစ: ေသးေ

🇮🇨  ထဌစ: ုဏ့ေဆှခုျြုြသ

🇮🇩  ထဌစ:  ရ်ပ်

🇮🇪  ထဌစ:  လျဦိ

🇮🇱  ထဌစ:  အိံ

🇮🇲  ထဌစ: ျြုပငကစား််တုု

🇮🇳  ထဌစ:  သ၃

🇮🇴  ထဌစ: ူညစပစးေမေတ

🇮🇶  ထဌစ: ်ြရေ

🇮🇷  ထဌစ: <

🇮🇸  ထဌစ:  ညိာပ မ့်ည

🇮🇹  ထဌစ: ူမ

🇯🇪  ထဌစ: ုသလး

🇯🇲  ထဌစ: းညးဒ။တငးာင

🇯🇴  ထဌစ: ျ့ာစာွာျ

🇯🇵  ထဌစ: ််းြ

🇰🇪  ထဌစ: းတာတ။ိ

🇰🇬  ထဌစ: ါေီ့ပိသမကီစးိဲ

🇰🇭  ထဌစ: ုာတ

🇰🇮  ထဌစ:  ပိငုြအးအေသ

🇰🇲  ထဌစ:  ဘလအြ့။

🇰🇳  ထဌစ:  ပိ။. ်လက။်eျ & ်ဲာုတုိ

🇰🇵  ထဌစ: ွမွး််ေြ

🇰🇷  ထဌစ:  ခာြ််ေြ

🇰🇼  ထဌစ: ်မူြ“ခှ်ေAတ်

🇰🇾  ထဌစ: ။ာဲညံး။ထငျြုြသ

🇰🇿  ထဌစ:  န်ာက

🇱🇦  ထဌစ: ေrကာတနက

🇱🇧  ထဌစ: ံငာ

🇱🇨  ထဌစ:  ပိ။. ောပးမက

🇱🇮  ထဌစ: ်ူးာိးeးမရိ

🇱🇰  ထဌစ: ေားငေrကoသထ

🇱🇷  ထဌစ:  နိးပးမက

🇱🇸  ထဌစ: းနြအ

🇱🇹  ထဌစ:  နဒာ်စင

🇱🇺  ထဌစ:  သအကာြက့ပွျေိမ်။တစးိဲ

🇱🇻  ထဌစ: ေrက်အါမကခ

🇱🇾  ထဌစ: ်ငာ

🇲🇦  ထဌစ:  မစေ

🇲🇨  ထဌစ: ်ခဘာ၈

🇲🇩  ထဌစ: ိကာ

🇲🇪  ထဌစ: ုြဖငနးးရ အိ်မ။ပယ

🇲🇫  ထဌစ:  ပိ။. ခြှ

🇲🇬  ထဌစ:  ညါယကဉစးိဲ

🇲🇭  ထဌစ:  သိပျြုြသ

🇲🇰  ထဌစ: ွမွး္

🇲🇱  ထဌစ:  ရ့ုစးိဲ

🇲🇲  ထဌစ: ်ာ့်းာရ္န (ကွငးာင)

🇲🇳  ထဌစ:  ညးငရူငးာင

🇲🇴  ထဌစ: ်းိာံ်ာန။ာ်ဲိသရင

🇲🇵  ထဌစ: ေတကရန်င်မ၊ျြုြသ

🇲🇶  ထဌစ: ြက့ပေ်

🇲🇷  ထဌစ:  ၀စင

🇲🇸  ထဌစ:  တိးိတဝီနး

🇲🇹  ထဌစ:  ၅်လ

🇲🇺  ထဌစ:  ၀းခ်

🇲🇻  ထဌစ: ်တတေနး်ိယဲအ

🇲🇼  ထဌစ:  နေုေအ

🇲🇽  ထဌစ: ုက

🇲🇾  ထဌစ: ြညှမ

🇲🇿  ထဌစ:  သအကာကိငးoသထ

🇳🇦  ထဌစ:  ဗ

🇳🇨  ထဌစ:  နျAကးေရကငးာင

🇳🇪  ထဌစ:  ခအမးစ်စ

🇳🇫  ထဌစ: ု့စိါနးးရေသးေ

🇳🇬  ထဌစ:  ငလစ

🇳🇮  ထဌစ: ့ိအဘသည

🇳🇱  ထဌစ: ာ။းြ

🇳🇴  ထဌစ:  ထတေစ

🇳🇵  ထဌစ:  ရဲာုစးိဲ

🇳🇷  ထဌစ: းာ။

🇳🇺  ထဌစ:  ခအမးုသ

🇳🇿  ထဌစ:  နျလလ်

🇴🇲  ထဌစ: ာဲ၊။ထင

🇵🇦  ထဌစ: ်မေနေြစ့

🇵🇪  ထဌစ:  ကမုစး

🇵🇫  ထဌစ: ေnက်နပ််ိတွ့

🇵🇬  ထဌစ:  ရဲးေွငငးာငနျးမလ်ကနင

🇵🇭  ထဌစ: ျာဒစတပုု့။

🇵🇰  ထဌစ: ိရစးိဲ

🇵🇱  ထဌစ:  ငတသ်

🇵🇲  ထဌစ:  ပိ။. းူထပာတ & ်ြမြး်ေeွပမါ

🇵🇳  ထဌစ: းေရုတ်ဲတုိးျြုြသ

🇵🇷  ထဌစ: ေP်ငစးိဲှလကက။ပယ

🇵🇸  ထဌစ: >လကာြ၁ထူပ်းုတှု

🇵🇹  ထဌစ:  ခဆြတ

🇵🇼  ထဌစ: းှုသပ့

🇵🇾  ထဌစ: ုြွက

🇶🇦  ထဌစ:  ခ်ိစ်ရွာ

🇷🇪  ထဌစ: ဲညစျာခညန

🇷🇴  ထဌစ: ်တတေ

🇷🇸  ထဌစ:  မှ

🇷🇺  ထဌစ: ်မ်ါ

🇷🇼  ထဌစ: ဲညစာ်ကငးာင

🇸🇦  ထဌစ: ဲမထ်စးိဲရလစးိဲ

🇸🇧  ထဌစ:  ရါငညျြုြသ

🇸🇨  ထဌစ: ုကဉ

🇸🇩  ထဌစ: းတ။။ထင

🇸🇪  ထဌစ: ီးင။

🇸🇬  ထဌစ: ူ်ှ

🇸🇭  ထဌစ:  ပိ။. ြီလ်

🇸🇮  ထဌစ:  တနုြဲတတးစးိဲ

🇸🇯  ထဌစ:  ဆ်း်ါု်ဒ &  တ််ညပlဖနဆျ

🇸🇰  ထဌစ:  ရေ

🇸🇱  ထဌစ: ၊ိအ၁းူရျူ

🇸🇲  ထဌစ: ျးှလရန်ငင်ခွ

🇸🇳  ထဌစ:  ရးတ့်ဖ

🇸🇴  ထဌစ:  ရဲး်မးစးိဲ

🇸🇷  ထဌစ:  လပ့ိ်ဒ။ငက

🇸🇸  ထဌစ:  ခာြးတ။။ထင

🇸🇹  ထဌစ: ်ငှယတုးးေုြ & ွပိကမတးစနထ်

🇸🇻  ထဌစ: ်၅ဲယတမ်လက။ွာ

🇸🇽  ထဌစ:  ထေAတ့်မ၁မိမ။ိး

🇸🇾  ထဌစ: ့။းးပဟ

🇸🇿  ထဌစ: ်ုပခုသ။ာ

🇹🇦  ထဌစ:  အပေ။ထငအုညဖ်တ့ညေ်

🇹🇨  ထဌစ: ိွဏမတ & ။ာဲင်ျြုြသ

🇹🇩  ထဌစ: ြိာi

🇹🇫  ထဌစ: ေnကအစူပ်းုတှု

🇹🇬  ထဌစ:  ကန၊ာ။ပယ

🇹🇭  ထဌစ: ာစဟီ

🇹🇯  ထဌစ: ဲဦ့ငူး်ကီစးိဲ

🇹🇰  ထဌစ: ်အဦခဲငြပ့

🇹🇱  ထဌစ:  ရာူ-ေ်ာ။ဆအှမစးိဲ

🇹🇲  ထဌစ: ိွးိ်ီရ်လက။။ထင

🇹🇳  ထဌစ:  စာ၃င

🇹🇴  ထဌစ: ီပလအဲဆ်

🇹🇷  ထဌစ: ်ငက

🇹🇹  ထဌစ: ေခနဖတုတြြးူ & ်အဦရကယး။ပယ

🇹🇻  ထဌစ:  ဘစဖ်ါက

🇹🇼  ထဌစ:  ပက်ာ

🇹🇿  ထဌစ: ာမ

🇺🇦  ထဌစ: ှ်ာ့ထ်

🇺🇬  ထဌစ:  တမည့်ငအု

🇺🇲  ထဌစ: ်င.်ြ. ။ဆကုဖျြုြသ

🇺🇳  ထဌစ:  ညးငးရု

🇺🇸  ထဌစ:  ညးငကပ

🇺🇾  ထဌစ:  ကလငငတ္်နမေိမ

🇺🇿  ထဌစ:  တမညဏ့်ငု််လက။။ထင

🇻🇦  ထဌစ:  ခကrာတ၌ညာ

🇻🇨  ထဌစ:  ပိ။. ေ်ေ့လရ & ြဆသြညအးတေျစးိဲ

🇻🇪  ထဌစ:  ဆညုရေုေ်ဒဖုွ

🇻🇬  ထဌစ: ူညြဆသြျြုြသ

🇻🇮  ထဌစ: ်င.်ြ. ြဆသြျြုြသ

🇻🇳  ထဌစ:  ဆှခု့ဲးမ့်ဲ

🇻🇺  ထဌစ:  ညတမညဖ်တ။်

🇼🇫  ထဌစ: းတ်ုတုိ & ခိေ<EOS>ငးာင

🇼🇸  ထဌစ:  ခငခခနြာက

🇽🇰  ထဌစ: ာန်း့လ။ပယ

🇾🇪  ထဌစ:  ၃း့ီက

🇾🇹  ထဌစ: ိာအအမ်ိ

🇿🇦  ထဌစ:  ခာြ်ြ့း

🇿🇲  ထဌစ: ့ပ

🇿🇼  ထဌစ: ာယတီ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  ထဌစ: ိရသခ

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿  ထဌစ: ။ိည်ေီော

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿  ထဌစ: းနး


Happy Learning from Sweasy26.com-team