Emoji Meaning in Syriac - Emoji List in Syriac - ܡܕܡ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܫܘܪܝܐ - ܘܪܘܚܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܐܝܠܝܢ

😀    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
😃    ܘܥܝܢܐ ܪܒܐ ܘܫܘܩܐ ܘܦܘܡܐ
     
     
😄    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ ܥܝܢܐ ܕܫܘܚܐ
     
     
😁    ܘܥܝܢܐ ܕܫܘܚܐ ܘܕܫܘܚܐ
     
     
😆    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܗܘܐ
     
     
😅    ܘܫܘܚܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🤣    ܘܫܘܟܐ ܘܡܬܪܥܐ ܒܐܪܥܐ
     
     
😂    ܘܚܘܒܐ ܕܚܕܐ ܕܐܝܬ ܠܦܪܡܐ
     
     
🙂    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܫܘܩܐ ܕܝܢ
     
     
🙃    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ
     
     
🫠    ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܗ
     
     
😉    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܝܢܐ
     
     
😊    ܘܥܝܢܐ ܕܫܘܩܐ ܘܕܫܘܩܐ
     
     
😇    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
     
🥰    ܘܫܘܚܐ ܕܒܪܐ
     
     
😍    ܘܫܘܚܐ ܠܥܝܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🤩    ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
😘    ܘܐܬܪܥܐ ܠܐܝܠܝܢ
     
     
😗    ܘܡܬܚܙܐ ܠܦܘܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
☺    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
😚    ܘܐܬܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
😙    ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܦܘܪܫܐ ܒܥܝܢܐ
     
     
🥲    ܘܫܘܚܐ ܕܒܚܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
😋    ܘܦܫܐ
     
     
😛    ܘܐܝܬ ܠܡܠܬܐ
     
     
😜    ܘܢܦܫܐ ܥܝܢܐ ܒܠܘܬܐ
     
     
🤪    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😝    ܘܐܬܪܥܝܢ ܠܘܠܗ
     
     
🤑    ܘܦܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܒܕܐ
     
     
🤗    ܘܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🤭    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
🫢    ܘܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܘܐܝܕܐ ܘܐܚܪܢܐ
     
     
🫣    ܘܚܙܐ ܠܦܘܪܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🤫    ܘܡܫܟܚܐ ܠܦܘܪܫܐ
     
     
🤔    ܘܡܫܟܚܐ ܠܦܘܪܫܐ
     
     
🫡    ܫܠܡܐ ܕܝܢ
     
     
     
🤐    ܘܦܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤨    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܪܘܡܐ ܕܝܢ
     
     
😐    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
😑    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
     
     
😶    ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܦܘܡܐ
     
     
🫥     ܕܝܢ
     
     
😶‍🌫️    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😏    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😒    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🙄    ܘܢܦܫܐ ܥܝܢܐ ܘܢܦܫܐ
     
     
😬    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😮‍💨    ܘܐܬܪܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🤥    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🫨    ܘܪܘܡܐ ܕܚܪܘܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
😌    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😔    ܘܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😪    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤤    ܘܪܡܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
😴    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😷    ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤒    ܘܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🤕    ܘܪܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܗܘܐ
     
     
🤢    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤮    ܘܢܦܫܐ ܠܐܝܠܝܢ
     
     
🤧    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🥵    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🥶    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥴    ܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😵    ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
😵‍💫    ܘܥܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤯    ܘܪܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🤠    ܘܪܘܚܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🥳    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥸    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😎    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ ܒܫܡܝܐ ܕܝܢ
     
     
🤓    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧐    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😕    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫤    ܘܦܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😟    ܘܪܘܚܐ ܕܚܝܐ
     
     
🙁    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܡܢܐ
     
     
☹    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😮    ܘܐܬܪܥܐ ܦܘܡܐ ܘܐܪܡܐ
     
     
😯    ܘܪܘܡܐ ܕܫܠܡܐ
     
     
😲    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܬܚܠܝܢ
     
     
😳    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🥺    ܘܐܪܡܐ ܕܢܫܘܥܐ
     
     
🥹    ܘܐܬܪܥܝܢ ܠܦܘܪܫܐ
     
     
😦    ܘܐܬܪܥܘ ܦܘܡܐ ܘܐܬܪܥܝܢ ܐܢܘܢ
     
     
😧    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😨    ܘܪܘܚܐ ܕܚܠܐ
     
     
😰    ܘܡܬܪܥܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
😥    ܘܪܘܡܐ ܕܚܝܐ ܘܕܚܝܐ
     
     
😢    ܘܪܘܡܐ ܕܩܘܐ
     
     
😭    ܘܪܘܚܐ ܕܩܠܐ ܩܠܐ
     
     
😱    ܘܚܠܐ ܕܢܩܘܪܐ ܕܢܩܘܪܐ
     
     
😖    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😣    ܘܪܘܚܐ ܕܡܛܠ ܕܝܢ
     
     
😞    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😓    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
😩    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ
     
     
😫    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥱    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
     
😤    ܘܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😡    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
😠    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤬    ܐܝܬ ܠܗ ܦܘܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ
     
     
😈    ܘܫܘܚܐ ܕܩܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👿    ܘܪܘܚܐ ܕܚܘܪܐ ܕܚܘܪܐ
     
     
💀    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
☠    ܘܪܘܚܐ ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
💩    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🤡    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👹    ܘܐܪܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👺    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
👻    ܘܪܘܚܐ
     
     
👽    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ
     
     
👾    ܘܚܘܪܐ ܕܒܬܪܟܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
🤖    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
😺    ܘܚܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😸    ܘܚܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܫܘܚܐ ܗܘܐ
     
     
😹    ܘܕܝܢ ܕܚܕܐ ܘܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
😻    ܘܥܝܢܐ ܕܝܢ ܫܘܩܐ
     
     
😼    ܘܚܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
😽    ܘܡܬܚܙܐ ܠܡܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
🙀    ܘܚܪܝܐ ܕܝܢ ܡܬܚܪܝܢ
     
     
😿    ܘܠܡܩܝܐ ܕܢܩܝܐ
     
     
😾    ܘܡܪܐ ܕܝܢ ܡܪܬܐ
     
     
🙈    ܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܢ
     
     
🙉    ܠܐ ܫܡܥܐ ܠܡܫܡܥܐ ܕܝܢ
     
     
🙊    ܘܠܐ ܡܠܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܠܐ
     
     
👋    ܘܐܝܕܗ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤚    ܘܫܪܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ
     
     
🖐    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
✋    ܘܫܪܝܢ ܐܝܕܗ ܕܝܢ
     
     
🖖    ܫܠܡܐ ܕܒܟܢܐ
     
     
🫱    ܐܝܕܝܡܝܐ ܕܝܡܝܢܐ
     
     
🫲    ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܝܡܐ
     
     
🫳    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
🫴    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܠܥܠ ܠܗ
     
     
🫷    ܘܐܝܬܝܗܘܢ
     
     
🫸    ܘܐܝܬ ܠܝܡܢܐ
     
     
👌    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܫܒܝܐ
     
     
🤌    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🤏    ܘܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
✌    ܐܝܕܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🤞    ܘܢܦܫܐ ܠܥܒܕܐ ܕܝܢ
     
     
🫰    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܒܕܐ
     
     
🤟    ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܠܟ ܕܝܢ
     
     
🤘    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤙    ܘܐܝܕܝ ܕܝܢ ܐܝܕܝ
     
     
👈    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
👉    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
👆    ܘܐܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܝܢ
     
     
🖕    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
👇    ܘܥܠ ܥܒܕܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
☝    ܘܐܬܘܗܝ ܠܥܠܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫵    ܘܐܬܘܗܕܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡܚܝܢܐ
     
     
👍    ܘܐܬܪܥܝܢ ܪܒܐ ܕܝܢ
     
     
👎    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
✊    ܘܩܪܝܢ ܠܗ ܕܢܦܫܐ
     
     
👊    ܘܐܬܐ ܕܢܬܬܐ ܠܚܡܐ ܕܢܬܬܐ
     
     
🤛    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🤜    ܘܐܝܡܢܐ ܕܝܡܢܐ
     
     
👏    ܘܐܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ
     
     
🙌    ܘܫܪܝܢ ܐܝܕܗ ܕܝܢ
     
     
🫶    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
👐    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤲    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
🤝    ܐܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܝܢ
     
     
🙏    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܐ
     
     
✍    ܟܬܝܒ ܕܝܢ
     
     
💅    ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤳    ܫܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
👶    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܬܐ
     
     
🧒    ܘܒܪܐ
     
     
👦    ܒܪܐ ܕܝܢ
     
     
👧    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🧑    ܐܢܫܐ
     
     
👱    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨    ܐܢܫܐ
     
     
🧔    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ
     
     
🧔‍♂️    ܒܢܝܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧔‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍🦰    ܘܒܪܫܐ ܕܝܢ ܪܫܐ ܪܫܐ
     
     
👨‍🦱    ܘܒܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍🦳    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
👨‍🦲    ܐܢܫܐ ܕܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
👩    ܐܢܬܬܐ
     
     
👩‍🦰    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܪܘܚܐ
     
     
🧑‍🦰    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܘܚܐ
     
     
👩‍🦱    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🦱    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👩‍🦳    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🦳    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍🦲    ܐܢܬܬܐ ܕܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🦲    ܐܢܫܐ ܕܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
👱‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👱‍♂️    ܘܒܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧓    ܘܩܫܝܫܐ ܕܝܢ
     
     
👴    ܘܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
👵    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܪܫܐ
     
     
🙍    ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🙍‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🙍‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🙎    ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🙎‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܠܗ ܕܢܦܫܐ
     
     
🙎‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܥܐ
     
     
🙅    ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ
     
     
🙅‍♂️    ܘܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܒܢܫܐ ܕܝܢ
     
     
🙅‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ
     
     
🙆    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🙆‍♂️    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܒܢܫܐ
     
     
🙆‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
💁    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܘ
     
     
💁‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܫܪܝܢ
     
     
💁‍♀️    ܐܝܕܐ ܕܐܢܬܬܐ ܕܝܢ
     
     
🙋    ܗܘ ܕܢܫܪܐ ܐܝܕܗ
     
     
🙋‍♂️    ܐܝܕܐ ܕܫܪܝܢ ܐܝܕܗ
     
     
🙋‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܗ
     
     
🧏    ܘܫܡܝܐ ܕܝܢ
     
     
🧏‍♂️    ܘܫܡܝܐ ܕܝܢ
     
     
🧏‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܫܡܝܢ
     
     
🙇    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🙇‍♂️    ܘܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🙇‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܡܬܬܪܥܝܢ


🤦    ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🤦‍♂️    ܘܒܢܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܐܢܘܢ
     
     
🤦‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ
     
     
🤷    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🤷‍♂️    ܘܐܬܪܥܝܢ ܒܢܝܢܫܐ
     
     
🤷‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܬܬܐ ܕܝܢ
     
     
🧑‍⚕️    ܚܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍⚕️    ܚܕܝܢ ܕܝܢ ܒܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍⚕️    ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🎓    ܘܬܠܡܝܕܐ
     
     
👨‍🎓    ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܒܪܐ
     
     
👩‍🎓    ܐܬܪܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🧑‍🏫    ܡܠܠܐ
     
     
👨‍🏫    ܡܠܬܐ ܕܒܪܫܐ
     
     
👩‍🏫    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧑‍⚖️    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍⚖️    ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
👩‍⚖️    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧑‍🌾    ܚܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
👨‍🌾    ܚܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍🌾    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܚܪܝܐ
     
     
🧑‍🍳    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ
     
     
👨‍🍳    ܘܒܪܫܐ ܕܝܢ ܒܪܫܐ
     
     
👩‍🍳    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧑‍🔧    ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍🔧    ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍🔧    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🏭    ܚܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
👨‍🏭    ܚܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
👩‍🏭    ܐܢܬܬܐ ܕܒܦܪܐ
     
     
🧑‍💼    ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
👨‍💼    ܘܒܪܫܐ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ
     
     
👩‍💼    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܤܝܪܐ
     
     
🧑‍🔬    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
👨‍🔬    ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ
     
     
👩‍🔬    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧑‍💻    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👨‍💻    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍💻    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🎤    ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
👨‍🎤    ܡܢܐ ܕܒܪܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
👩‍🎤    ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧑‍🎨    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍🎨    ܘܒܪܫܐ ܕܝܢ ܒܪܫܐ
     
     
👩‍🎨    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧑‍✈️    ܘܦܪܝܐ ܕܝܢ
     
     
👨‍✈️    ܐܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
👩‍✈️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧑‍🚀    ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍🚀    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
👩‍🚀    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧑‍🚒    ܘܚܪܘܚܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
👨‍🚒    ܘܒܪܫܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
👩‍🚒    ܐܢܬܬܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
👮    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܘܢ
     
     
👮‍♂️    ܘܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
👮‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🕵    ܘܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕵️‍♂️    ܘܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🕵️‍♀️    ܘܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
💂    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
💂‍♂️    ܘܪܘܚܐ ܕܒܪܫܐ
     
     
💂‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܚܪܝܐ
     
     
🥷    ܘܢܦܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
👷    ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܒܝܬܝܗܘܢ
     
     
👷‍♂️    ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܒܝܬܝܗܘܢ
     
     
👷‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܥܒܕܐ
     
     
🫅    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤴    ܘܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
👸    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
👳    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܫܐ
     
     
👳‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܫܐ
     
     
👳‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܫܐ
     
     
👲    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܐ
     
     
🧕    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܫܐ
     
     
🤵    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤵‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܤܝܡܐ ܕܝܢ
     
     
🤵‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܤܝܡܐ
     
     
👰    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👰‍♂️    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👰‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܝܬܝܢ
     
     
🤰    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🫃    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🫄    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🤱    ܐܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܡܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍🍼    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܟܠܝܢ
     
     
👨‍🍼    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܝܗܘܢ
     
     
🧑‍🍼    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܟܠܝܢ
     
     
👼    ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ
     
     
🎅    ܫܘܚܐ ಕ್લાܘಸ್
     
     
🤶    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🎄    ܡܠܘܬܐ ಕ್લાܘܚܐ
     
     
🦸    ܘܪܒܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🦸‍♂️    ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ
     
     
🦸‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦹    ܘܪܒܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܕܝܢ
     
     
🦹‍♂️    ܘܒܢܫܐ ܕܝܢ ܪܒܝܢ ܒܢܫܐ
     
     
🦹‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܒܐ
     
     
🧙    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧙‍♂️    ܡܢܟܘܬܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🧙‍♀️    ܡܢܟܘܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧚    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧚‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧚‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ
     
     
🧛    ܕܡܢ ܕܡܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧛‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܕܢܗܘܐ
     
     
🧛‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܡܢ ܕܡܢ ܕܡܢ
     
     
🧜    ܡܫܪܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🧜‍♂️    ܘܒܢܝܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🧜‍♀️    ܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧝    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🧝‍♂️    ܪܘܚܐ ܕܒܢܝܢܫܐ
     
     
🧝‍♀️    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧞    ܘܪܘܚܐ
     
     
🧞‍♂️    ܪܘܚܐ ܕܒܢܝܢܫܐ
     
     
🧞‍♀️    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🧟    ܘܗܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧟‍♂️    ܘܒܢܝܢܫܐ ܕܒܢܝܢܫܐ
     
     
🧟‍♀️    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧌    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
💆    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💆‍♂️    ܐܬܝܗܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ
     
     
💆‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐ
     
     
💇    ܘܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܪܫܐ
     
     
💇‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
💇‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚶    ܐܝܠܝܢ ܕܢܗܘܐ
     
     
🚶‍♂️    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܪܥܐ
     
     
🚶‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ
     
     
🧍    ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܐ
     
     
🧍‍♂️    ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܐ
     
     
🧍‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܩܝܡܐ
     
     
🧎    ܘܗܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ
     
     
🧎‍♂️    ܘܗܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ
     
     
🧎‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐ
     
     
🧑‍🦯    ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
👨‍🦯    ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍🦯    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🦼    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
     
     
👨‍🦼    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
     
     
👩‍🦼    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧑‍🦽    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
👨‍🦽    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍🦽    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
🏃    ܘܗܘܐ ܕܢܚܙܐ
     
     
🏃‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܢܚܙܘܢ
     
     
🏃‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܚܙܝܢ
     
     
💃    ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🕺    ܕܢܦܫܐ ܕܒܢܫܐ
     
     
🕴    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👯    ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܠܝܢ
     
     
👯‍♂️    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
     
     
👯‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬ ܐܝܕܝܢ
     
     
🧖    ܐܢܫܐ ܕܒܟܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧖‍♂️    ܒܟܢܫܐ ܕܝܢ ܒܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧖‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܒܟܪܐ ܕܚܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ
     
     
🧗    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🧗‍♂️    ܘܢܦܫܐ ܠܪܘܚܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🧗‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ
     
     
🤺    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏇    ܘܪܥܐ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ
     
     
⛷    ܘܡܢ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏂    ܘܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܚܪܢܐ
     
     
🏌    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏌️‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܝܢ
     
     
🏌️‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏄    ܘܒܢܝܢܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏄‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏄‍♀️    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚣    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🚣‍♂️    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🚣‍♀️    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏊    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🏊‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🏊‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ
     
     
⛹    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡܢܐ
     
     
⛹️‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡܢܐ
     
     
⛹️‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܡܬܪܥܐ
     
     
🏋    ܘܪܘܚܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏋️‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡܢܐ
     
     
🏋️‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🚴    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܒܤܓܝܐܐ
     
     
🚴‍♂️    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܒܤܓܝܐܐ
     
     
🚴‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚵    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
🚵‍♂️    ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
🚵‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
🤸    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܐ
     
     
🤸‍♂️    ܘܐܝܕܗ ܕܒܢܝܢܫܐ
     
     
🤸‍♀️    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܗ
     
     
🤼    ܐܢܫܐ ܕܢܗܘܐ
     
     
🤼‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܢܦܫܐ ܠܗܘܢ
     
     
🤼‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܡܬܟܠܝܢ
     
     
🤽    ܗܘ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܝܐ
     
     
🤽‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܝܐ
     
     
🤽‍♀️    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܝܐ
     
     
🤾    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤾‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🤾‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤹    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤹‍♂️    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🤹‍♀️    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧘    ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܠܝܢ
     
     
🧘‍♂️    ܘܒܪܝܫܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
     
     
🧘‍♀️    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛀    ܐܝܠܝܢ ܕܢܤܝܐ
     
     
🛌    ܐܝܠܝܢ ܕܒܤܪܐ
     
     
🧑‍🤝‍🧑    ܐܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܝܢ ܗܘܘ
     
     
👭    ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
👫    ܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܢܫܐ ܕܐܝܕܐ
     
     
👬    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
💏    ܘܡܬܟܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    ܐܬܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܢܫܐ
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    ܘܒܪܐ ܒܪܘܚܐ ܒܪܘܚܐ ܕܒܪܘܚܐ
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    ܘܐܬܬܐ ܘܐܬܬܐ
     
     
💑    ܘܒܪܝܢ ܕܝܢ ܒܪܝܐ ܕܝܢ
     
     
👩‍❤️‍👨    ܘܒܢܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ
     
     
👨‍❤️‍👨    ܘܒܪܝܢ ܕܒܪܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ


👩‍❤️‍👩    ܘܒܢܝܬܐ ܕܝܢ ܒܪܝܬܐ ܕܝܢ
     
     
👪    ܒܝܬܐ
     
     
👨‍👩‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👨‍👩‍👧    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܬܐ
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👨‍👨‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܒܢܝܢܫܐ
     
     
👨‍👨‍👧    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܒܢܝܢܫܐ
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܒܢܝܢܫܐ
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܒܢܝܢܫܐ ܘܒܢܝܢܐ
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܒܢܝܢܫܐ
     
     
👩‍👩‍👦    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܪܐ
     
     
👩‍👩‍👧    ܒܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܪܐ ܘܒܪܐ
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👨‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܐ ܘܒܢܝܐ
     
     
👨‍👦‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܪܝܐ ܘܒܪܝܐ ܘܒܪܝܐ
     
     
👨‍👧    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👨‍👧‍👦    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܐ
     
     
👨‍👧‍👧    ܒܝܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܐܢܬܐ
     
     
👩‍👦    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܒܪܐ
     
     
👩‍👦‍👦    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܒܪܐ ܘܒܪܐ
     
     
👩‍👧    ܒܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
👩‍👧‍👦    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܪܐ
     
     
👩‍👧‍👧    ܒܝܬܐ ܐܢܬܬܐ ܘܐܢܬܬܐ
     
     
🗣    ܘܪܫܐ ܕܡܠܠܐ
     
     
👤    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👥    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫂    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܥܢܐ ܕܝܢ
     
     
👣    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
💪    ܘܒܪܫܐ ܕܢܦܫܐ ܗܘܐ
     
     
🦾    ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦿    ܘܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦵    ܘܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
🦶    ܘܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
👂    ܐܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
🦻    ܐܝܕܝܢ ܕܝܢ ܡܫܡܥܐ ܕܫܡܥܐ
     
     
👃    ܘܚܘܪܐ
     
     
🧠    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🫀    ܐܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠܒܪܐ
     
     
🫁    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🦷    ܘܕܝܢܐ ܕܝܢ
     
     
🦴    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
👀    ܥܝܢܐ
     
     
👁    ܥܝܢܐ
     
     
👅    ܘܠܡܠܬܐ
     
     
👄    ܘܦܘܡܐ
     
     
🫦    ܘܢܦܫܐ ܠܦܘܪܐ
     
     
🦰    ܘܪܘܚܐ ܪܘܚܐ
     
     
🦱    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦳    ܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦲    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏻    ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🏼    ܘܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܪܝܐ
     
     
🏽    ܡܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ
     
     
🏾    ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏿    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܚܘܪܐ
     
     
💋    ܘܡܬܟܪܐ ܕܡܬܟܪܐ
     
     
💌    ܟܬܝܗܘܢ ܕܚܘܒܐ
     
     
💘    ܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
💝    ܘܐܝܬܝܢ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܢ
     
     
💖    ܘܢܫܬܪܐ ܠܒܪܐ ܕܢܫܬܪܐ
     
     
💗    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
💓    ܘܠܒܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
💞    ܘܢܦܫܐ ܠܒܪܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
💕    ܘܬܪܝܢ ܠܒܪܐ
     
     
💟    ܘܡܬܪܒܐ ܕܒܪܝܐ
     
     
❣    ܘܒܪܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
💔    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
❤️‍🔥    ܘܢܦܫܐ ܠܒܪܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
❤️‍🩹    ܘܢܦܫܐ ܠܒܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
❤    ܘܠܒܐ ܪܘܚܐ
     
     
🩷    ܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧡    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܘܚܐ
     
     
💛    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
💚    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ
     
     
💙    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
🩵    ܘܒܪܐ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
💜    ܘܡܠܬܐ ܕܒܪܘܚܐ ܕܪܘܚܐ
     
     
🤎    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🖤    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ
     
     
🩶    ܠܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤍    ܘܠܒܐ ܕܝܢ ܪܒܐ
     
     
💯    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💢    ܡܠܬܐ ܕܚܘܪܐ
     
     
💥    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
💫    ܘܡܬܪܥܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
💦    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
💨    ܘܢܦܩܐ ܠܡܚܕܐ
     
     
🕳    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💣    ܘܒܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
💬    ܐܠܐ ܕܩܠܐ
     
     
👁️‍🗨️    ܥܝܢܐ ܕܒܪܘܚܐ ܕܩܠܐ
     
     
🗨    ܘܡܠܐ ܕܡܠܐ ܕܝܢ ܡܢ
     
     
🗯    ܘܪܘܚܐ ܕܝܡܝܢܐ
     
     
💭    ܐܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💤    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐵    ܘܐܪܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐒    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦍    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🦧    ܐܠܐ ܕܝܢ
     
     
🐶    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐕    ܘܠܒܪܐ ܕܝܢ
     
     
🦮    ܘܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܫܬܚܐ
     
     
🐕‍🦺    ܘܠܒܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐩    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐺    ܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦊    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🦝    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐱    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐈    ܕܝܢ ܩܪܦܠܝܐ
     
     
🐈‍⬛    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦁    ܐܠܘܬܐ
     
     
🐯    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐅    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐆    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐴    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ
     
     
🫎    ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🫏    ܘܚܘܪܐ
     
     
🐎    ܘܠܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🦄    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦓    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🦌    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🦬    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐮    ܘܪܘܡܐ ܕܚܘܪܐ
     
     
🐂    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🐃    ܘܒܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🐄    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🐷    ܘܪܘܡܐ ܕܚܪܘܬܐ
     
     
🐖    ܘܚܪܢܐ ܕܝܢ
     
     
🐗    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐽    ܘܪܘܚܐ ܕܚܪܘܚܐ
     
     
🐏    ܘܐܬܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
🐑    ܐܡܐ ܕܝܢ
     
     
🐐    ܘܡܪܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐪    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐫    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦙    ܠܦܠas ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🦒    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐘    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦣    ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🦏    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🦛    ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🐭    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐁    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐀    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐹    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🐰    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐇    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐿    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦫    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🦔    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦇    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐻    ܘܐܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
🐻‍❄️    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐨    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐼    ܘܦܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
🦥    ܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦦    ܡܝܐ ܕܝܢ
     
     
🦨    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🦘    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦡    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܒܪܥܐ
     
     
🐾    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦃    ܘܬܪܘܚܐ
     
     
🐔    ܘܪܘܚܐ
     
     
🐓    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐣    ܘܢܦܫܐ ܠܦܘܪܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🐤    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐥    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܩܕܡ
     
     
🐦    ܘܥܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🐧    ܕܦܠܘܢܐ ܕܝܢ
     
     
🕊    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🦅    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🦆    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🦢    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🦉    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🦤    ܘܕડોܘܕܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🪶    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🦩    ܘܦܠܡܐ ܕܝܢ
     
     
🦚    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦜    ܦܢܘܛܐ
     
     
🪽    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐦‍⬛    ܘܚܘܪܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪿    ܘܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐸    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🐊    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐢    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦎    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐍    ܘܡܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
🐲    ܘܪܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐉    ܘܚܪܢܐ ܕܝܢ
     
     
🦕    ܘܤܪܘܦܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🐳    ܘܐܢܬܐ ܕܡܝܐ
     
     
🐋    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐬    ܘܠܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦭    ܘܡܬܪܥܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐟    ܘܢܦܫܐ
     
     
🐠    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐡     ܕܝܢ
     
     
🦈    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐙    ܘܐܘܪܚܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
🐚    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪸    ܘܡܪܟܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🪼    ܡܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
🐌    ܘܚܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🦋    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐛    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🐜    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐝    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪲    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🐞    ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🦗    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪳    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🕷    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🕸    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦂    ܘܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🦟    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪰    ܘܢܦܫܐ
     
     
🪱    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🦠    ܡܢܝܢܫܐ ܕܝܢ
     
     
💐    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌸    ܘܫܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
💮    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪷    ܘܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏵    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌹    ܘܪܘܚܐ
     
     
🥀    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ
     
     
🌺    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🌻    ܫܘܡܐ ܕܝܢ
     
     
🌼    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🌷    ܘܠܘܠܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
🪻     ܕܝܢ
     
     
🌱    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🪴    ܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌲    ܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌳    ܘܟܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🌴    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌵    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌾    ܘܚܕ ܕܝܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܕܝܢ
     
     
🌿    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
☘    ܘܠܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍀    ܘܐܪܒܥܐ ܕܝܢ
     
     
🍁    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍂    ܘܡܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗܘܐ
     
     
🍃    ܘܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܒܪܘܚܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🪹    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪺    ܘܗܘܐ ܒܥܝܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍇    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🍈    ܘܠܡܘܟܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍉    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍊    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🍋    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍌    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍍    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🥭    ܡܠܐ
     
     
🍎    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܚܘܪܐ
     
     
🍏    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍐     ܕܝܢ
     
     
🍑    ܘܠܦܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍒    ܫܘܪܐ
     
     
🍓    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🫐    ܘܒܠܒܪܐ
     
     
🥝    ܘܩܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍅    ܘܤܝܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🫒    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🥥    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥑    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍆    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥔    ܘܤܓܝܐܐ
     
     
🥕    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ
     
     
🌽    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌶    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🫑    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥒    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🥬    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🥦    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧄    ܘܠܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧅    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍄    ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ
     
     
🥜    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🫘    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌰    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫚    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫛    ܘܤܝܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍞    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🥐    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܪܝܐ
     
     
🥖    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫓    ܚܡܐ ܕܝܢ
     
     
🥨    ܘܫܘܪܐ ܘܤܝܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥯    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🥞    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧇    ܘܦܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧀    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍖    ܘܦܓܪܐ ܥܠ ܪܘܚܐ
     
     
🍗    ܘܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🥩    ܘܚܕ ܕܢܦܫܐ
     
     
🥓    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍔    ܗܠܝܒܪܐ
     
     
🍟    ܦܪܫܐ ܕܝܢ
     
     
🍕    ܦܫܐ


🌭    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥪    ܘܫܘܚܕܘܬܐ
     
     
🌮    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌯    ܘܡܠܫܝܢ ܕܝܢ ܡܠܫܝܢ
     
     
🫔    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥙    ܘܡܠܠ ܠܚܘܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ
     
     
🧆    ܫܠܝܐ ܕܝܢ ܫܠܝܬܐ ܕܝܢ
     
     
🥚    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍳    ܘܡܬܟܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🥘    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🍲    ܘܚܕ ܡܢܐ ܕܐܝܬܝܢ
     
     
🫕    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥣    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🥗    ܫܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🍿    ܘܦܘcorܢܐ
     
     
🧈    ܡܫܟܚܐ
     
     
🧂    ܘܫܘܪܐ
     
     
🥫    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🍱    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܪܐ
     
     
🍘    ܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍙    ܘܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍚    ܘܪܘܚܐ
     
     
🍛    ܘܐܬܐ ܕܠܩܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍜    ܘܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍝    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍠    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍢    ܐܘܠܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍣    ܫܘܚܐ
     
     
🍤    ܘܐܬܪܥܝܢ ܠܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🍥    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🥮    ܚܛܝܐ ܕܒܢܝܫܐ
     
     
🍡    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥟    ܘܠܡܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🥠    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🥡    ܘܤܓܝܐܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🦀    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🦞    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦐    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦑    ܘܫܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🦪    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🍦    ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍧    ܘܢܦܫܐ ܠܝܘܪܐ
     
     
🍨    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🍩    ܘܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍪    ܘܩܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🎂    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🍰    ܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧁    ܟܢܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🥧    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍫    ܘܚܘܪܐ ܕܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🍬    ܘܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍭    ܘܠܪollipop
     
     
🍮    ܘܫܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🍯    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🍼    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܒܪܘܬܐ
     
     
🥛    ܚܕ ܕܝܢ ܕܝܢ ܚܕ ܡܫܟܐ
     
     
☕    ܘܫܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܚܘܪܐ
     
     
🫖    ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍵    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܐ
     
     
🍶    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍾    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍷    ܘܟܘܪܐ ܕܚܝܐ
     
     
🍸    ܟܘܪܐ ܕܩܘܪܛܠܐ
     
     
🍹    ܘܫܡܐ ܕܐܬܪܡܝܐ
     
     
🍺    ܟܠܐ ܕܒܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🍻    ܘܟܘܪܐ ܕܡܬܪܝܐ ܕܡܬܪܝܢ ܗܘܐ
     
     
🥂    ܘܢܦܫܐ ܠܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🥃    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫗    ܘܡܫܟܚܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ
     
     
🥤    ܟܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧋    ܘܡܬܒܥܐ ܠܚܝܐ
     
     
🧃    ܘܫܘܬܐ ܕܫܘܬܐ
     
     
🧉    ܘܡܬܟܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧊    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🥢    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🍽    ܘܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🍴    ܘܕܪܥܐ ܘܕܪܥܐ
     
     
🥄    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🔪    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🫙    ܘܪܘܚܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏺    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
     
     
🌍    ܐܘܪܚܘܬܐ ܘܐܘܪܚܘܬܐ
     
     
🌎    ܘܐܬܚܙܐ ܕܐܢܘܢ ܕܐܢܘܢ
     
     
🌏    ܐܝܬܝܐ ܘܐܘܪܚܠܐ ܕܥܠܡܐ
     
     
🌐    ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܠܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬ
     
     
🗺    ܡܤܝܪܐ ܕܥܠܡܐ
     
     
🗾    ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܡܢܐ
     
     
🧭    ܘܩܘܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🏔    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⛰    ܘܪܘܚܐ
     
     
🌋    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🗻    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏕    ܘܢܦܫܐ ܠܗܘܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏖    ܘܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
🏜    ܘܠܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🏝    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏞    ܘܐܬܪܥܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🏟    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏛    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🏗    ܘܒܝܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧱    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ
     
     
🪨    ܘܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪵    ܘܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🛖    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܬ ܗܘܐ
     
     
🏘    ܒܝܬܐ
     
     
🏚    ܒܝܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🏠    ܒܝܬܐ
     
     
🏡    ܒܝܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏢    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🏣    ܘܫܒܝܫܐ ܕܝܢ ܦܘܫܬܐ
     
     
🏤    ܫܒܝܫܐ ܕܝܢ ܡܫܬܚܐ
     
     
🏥    ܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🏦    ܘܒܢܐ
     
     
🏨    ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🏩    ܐܬܪܬܐ ܕܚܘܒܐ
     
     
🏪    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏫    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏬    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏭    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🏯    ܘܩܪܒܐ ܕܝܢ ܥܡܢܐ
     
     
🏰    ܘܩܪܒܐ ܕܝܢ
     
     
💒    ܘܒܢܝܬܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🗼    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🗽    ܘܐܝܬܝܗܘܢ
     
     
⛪    ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܬܐ
     
     
🕌    ܡܤܟܪܐ ܕܝܢ
     
     
🛕    ܗܠܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܕܘܗܝ
     
     
🕍    ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
⛩    ܗܝܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🕋    ܘܒܝܬܐ ܕܫܡܝܐ
     
     
⛲    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
⛺    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🌁     ܕܝܢ
     
     
🌃    ܘܠܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ
     
     
🏙    ܘܡܬܕܝܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🌄    ܘܫܡܝܐ ܕܝܢ ܥܠ ܪܘܚܐ
     
     
🌅    ܫܡܫܐ
     
     
🌆    ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܒܐܝܬܝܢ
     
     
🌇    ܫܡܫܐ ܕܝܢ
     
     
🌉    ܘܪܘܚܐ ܕܠܝܠܝܐ
     
     
♨    ܘܐܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐ
     
     
🎠    ܘܕܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛝    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🎡    ܘܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ
     
     
🎢    ܘܠܡܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💈    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎪    ܘܟܠܡܕܡ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚂    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚃    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚄    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚅    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚆    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🚇    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🚈    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚉    ܘܩܘܡܐ ܕܝܢ
     
     
🚊    ܘܐܬܪܡܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🚝    ܘܡܢܪܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🚞    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚋    ܘܐܬܪܡܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🚌    ܒܤܘܪܐ
     
     
🚍    ܐܬܐ ܕܝܢ ܠܡܬܬܐ ܠܡܬܬܐ
     
     
🚎    ܐܬܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚐    ܡܢܐ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ
     
     
🚑    ܐܘܠܤܢܐ ܕܝܢ
     
     
🚒    ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🚓    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🚔    ܐܬܐ ܠܡܢܐ ܕܢܬܬܐ ܠܡܢܐ
     
     
🚕    ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚖    ܐܬܐ ܕܝܢ ܠܡܬܬܐ
     
     
🚗    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🚘    ܐܬܐ ܠܡܫܬܚܐ ܕܢܬܬܐ
     
     
🚙    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛻    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🚚    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🚛    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚜    ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܝܢ
     
     
🏎    ܘܠܡܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏍    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🛵    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦽    ܘܟܠܟܘܬܐ ܕܒܝܫܐ ܕܝܢ
     
     
🦼    ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🛺    ܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚲    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🛴    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛹    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛼    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🚏    ܐܬܪܐ ܕܒܤܘܪܐ
     
     
🛣    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🛤    ܘܐܬܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛢    ܘܒܪܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
⛽    ܘܦܘܠܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🛞    ܘܡܢܬܐ ܕܝܢ ܡܢܬܐ
     
     
🚨    ܘܢܘܪܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🚥    ܘܢܘܪܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚦    ܘܢܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛑    ܘܡܠܬܐ ܕܡܬܪܥܐ
     
     
🚧    ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܬ ܗܘܐ
     
     
⚓    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🛟    ܘܒܢܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⛵    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🛶    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚤    ܘܒܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛳    ܐܢܬܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
⛴    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🛥    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🚢    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
✈    ܘܢܦܫܐ
     
     
🛩    ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܕܝܢ
     
     
🛫    ܘܢܦܩܐ ܠܦܘܪܐ
     
     
🛬    ܐܬܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🪂    ܕܦܪܘܚܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
💺    ܘܟܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🚁    ܘܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🚟    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚠    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚡    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🛰    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚀    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🛸    ܘܠܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🛎    ܘܡܠܐ ܕܒܥܝܕܐ ܕܝܢ
     
     
🧳    ܘܡܠܟܐ ܕܝܢ
     
     
🚪    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🛗    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪞    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪟    ܡܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🛏    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🛋    ܘܚܘܪܐ ܘܚܘܪܐ
     
     
🪑    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🚽    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🪠    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🚿    ܡܫܬܐ ܕܝܢ
     
     
🛁    ܘܒܢܝܐ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ
     
     
🪤    ܘܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪒    ܘܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧴    ܘܤܓܝܐܐ ܕܠܡܠܬܐ
     
     
🧷    ܡܬܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
🧹    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧺    ܘܠܒܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧻    ܘܚܕ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܗܘܐ
     
     
🪣    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧼    ܫܡܥܐ
     
     
🫧    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🪥    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧽    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧯    ܘܡܤܒܪܐ ܢܘܪܐ ܕܢܘܪܐ
     
     
🛒    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
⌛    ܘܐܬܝܬܝܢ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
⏳    ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܬܬܬܬܬܬܐ
     
     
⌚    ܘܕܚܙܐ ܕܝܢ
     
     
⏰    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
⏱    ܘܫܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⏲    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕰    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܤܝܪܐ
     
     
🕛    ܘܬܪܥܝܢ ܕܝܢ
     
     
🕧    ܘܬܪܬܪܝܢ ܘܬܪܝܢ
     
     
🕐    ܘܫܠܡܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕜    ܘܐܬܪܐ ܘܐܬܪܐ
     
     
🕑    ܘܬܪܝܢ
     
     
🕝    ܘܬܪܝܢ ܘܬܪܝܢ
     
     
🕒    ܘܠܬܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
🕞    ܘܬܪܬܐ ܘܬܪܬܐ
     
     
🕓    ܐܪܒܥܐ ܕܝܢ
     
     
🕟    ܐܪܒܝܢ ܘܐܬܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
🕔    ܚܡܫܐ ܡܢ ܗܘܐ
     
     
🕠    ܚܡܫܐ ܘܚܡܫܐ ܕܝܢ
     
     
🕕    ܘܫܬܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🕡    ܘܬܪܘܚܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕖    ܫܒܥܐ ܕܝܢ
     
     
🕢    ܫܒܥܐ ܘܫܒܥܐ ܕܝܢ
     
     
🕗    ܘܫܡܥܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕣    ܘܬܘܬܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕘    ܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕤    ܘܬܘܬܝܢ ܘܬܪܥܐ
     
     
🕙    ܘܫܒܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕥    ܘܫܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕚    ܘܬܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🕦    ܘܚܕܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🌑    ܚܕܐ ܕܝܢ
     
     
🌒    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌓    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌔    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌕    ܘܡܬܪܐ ܡܢ ܡܢ ܢܦܫܐ
     
     
🌖    ܘܡܬܪܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌗    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌘    ܘܡܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🌙    ܚܕܐ ܕܝܢ
     
     
🌚    ܘܪܘܚܐ ܕܚܕܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🌛    ܘܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌜    ܘܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌡    ܘܬܪܡܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
☀    ܫܡܝܐ


🌝    ܘܪܡܐ ܕܡܢ ܚܘܪܐ
     
     
🌞    ܫܡܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܪܡܐ
     
     
🪐    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⭐    ܟܘܗܪܐ ܕܝܢ
     
     
🌟    ܟܘܗܪܐ ܕܢܫܘܚܐ
     
     
🌠    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🌌    ܘܠܐܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
☁     ܕܝܢ
     
     
⛅    ܫܡܝܐ ܒܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
⛈    ܘܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܘܕܪܘܚܐ
     
     
🌤    ܫܡܝܐ ܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ
     
     
🌥    ܫܡܝܐ ܕܝܢ ܒܚܪܝܐ ܪܒܐ
     
     
🌦    ܫܡܝܐ ܕܝܢ ܒܚܡܐ ܕܡܢܐ
     
     
🌧    ܘܕܝܢ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܗܘܐ
     
     
🌨    ܘܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌩    ܘܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🌪    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🌫    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🌬    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🌀    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🌈    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🌂    ܘܚܠܝܐ ܕܝܢ ܡܬܪܝܢ
     
     
☂    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
☔    ܘܐܪܥܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
⛱    ܘܐܪܥܐ ܕܝܢ ܐܪܥܐ
     
     
⚡    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
❄    ܘܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
☃    ܘܒܢܝܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⛄    ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܘܪܐ
     
     
☄    ܘܤܝܡܐ ܕܝܢ
     
     
🔥    ܘܢܘܪܐ
     
     
💧    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🌊    ܡܝܐ ܕܝܢ
     
     
🎃    ܘܢܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎄    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🎆    ܘܕܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎇    ܘܢܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🧨    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
✨    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ
     
     
🎈    ܘܒܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🎉    ܘܒܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎊    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎋    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🎍    ܘܡܬܟܪܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎎    ܘܠܦܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎏    ܘܡܪܟܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🎐    ܘܫܘܠܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🎑    ܘܒܬܪܐ ܕܒܬܪܐ
     
     
🧧    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎀    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎁    ܘܚܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܪܝܢ
     
     
🎗    ܘܡܢ ܕܡܫܟܚܐ ܕܡܫܟܚܐ
     
     
🎟    ܐܬܐ ܕܝܢ
     
     
🎫    ܘܐܬܐ ܕܝܢ
     
     
🎖    ܘܡܬܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏆    ܘܕܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🏅    ܘܠܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🥇    ܘܩܕܡܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🥈    ܘܬܪܝܢ ܡܢܐ
     
     
🥉    ܘܬܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
⚽    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ
     
     
⚾    ܒܝܫܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
🥎    ܘܒܢܝܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏀    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🏐    ܘܒܪܘܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🏈    ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ
     
     
🏉    ܘܪܓܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎾    ܘtenܘܠܐ ܕܝܢ
     
     
🥏    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🎳    ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܒܤܝܪܐ
     
     
🏏    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🏑    ܘܐܝܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ
     
     
🏒    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🥍    ܐܠܦܘܩܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🏓    ܘܠܦܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏸    ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ
     
     
🥊    ܐܝܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🥋    ܘܢܦܫܐ ܕܡܢܬܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🥅    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
⛳    ܘܡܠܬܐ ܕܒܟܪܐ
     
     
⛸    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🎣    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🤿    ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🎽    ܘܫܘܠܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🎿    ܘܒܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🛷    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🥌    ܟܐܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎯    ܥܝܢܐ ܕܢܫܘܪܐ
     
     
🪀    ܘyo
     
     
🪁    ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎱    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܬܐ
     
     
🔮    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪄    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧿    ܘܐܠܐ ܕܢܤܪܐ
     
     
🪬    ܗܡܫܐ
     
     
🎮    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܠܝܐ
     
     
🕹    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🎰    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎲    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧩     ܕܝܢ
     
     
🧸    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪅    ܦܢܬܐ
     
     
🪩    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪆    ܘܠܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
♠    ܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
♥    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
♦    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
♣    ܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
♟    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ
     
     
🃏     ܕܝܢ
     
     
🀄    ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ
     
     
🎴    ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🎭    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🖼    ܘܦܘܠܤܪܐ ܕܝܢ
     
     
🎨    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ
     
     
🧵    ܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪡    ܘܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🧶    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🪢    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
👓    ܘܠܡܫܟܚܐ ܕܝܢ
     
     
🕶    ܫܡܝܐ ܕܝܢ
     
     
🥽    ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ
     
     
🥼    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🦺    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👔    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👕    ܘܫܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👖    ܘܠܝܢܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🧣    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🧤    ܘܠܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧥     
     
     
🧦    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👗    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
👘    ܘܡܢܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🥻    ܫܝܐ
     
     
🩱    ܘܢܫܘܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🩲    ܡܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
🩳    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👙    ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܒܢܝܢܐ
     
     
👚    ܐܬܝܬܝܢ ܕܐܢܬܐ
     
     
🪭    ܘܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܥܐ
     
     
👛    ܘܠܡܪܥܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👜    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
👝    ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🛍    ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🎒    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ
     
     
🩴    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👞    ܐܬܪܐ ܕܒܢܫܐ ܕܒܢܫܐ
     
     
👟    ܘܐܬܪܥܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🥾    ܘܦܘܪܐ ܕܪܘܚܐ
     
     
🥿    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
👠    ܘܪܓܠܐ ܪܓܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
👡    ܕܢܦܫܐ ܕܐܢܬܐ
     
     
🩰    ܐܬܪܐ ܕܒܠܐ
     
     
👢    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🪮    ܘܪܘܚܐ ܕܪܘܚܐ
     
     
👑    ܘܩܠܝܐ ܕܝܢ
     
     
👒    ܘܪܘܚܐ ܕܐܢܬܬܐ
     
     
🎩    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎓    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧢    ܘܪܘܚܐ ܕܦܘܡܐ
     
     
🪖    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⛑    ܘܪܘܚܐ ܕܚܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
📿    ܘܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💄    ܘܠܦܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💍    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
💎    ܘܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🔇    ܡܠܟܐ ܕܫܘܠܐ
     
     
🔈    ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܩܠܐ
     
     
🔉    ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܢ ܩܠܝܐ ܕܝܢ
     
     
🔊    ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܩܠܐ
     
     
📢    ܡܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
📣    ܡܠܬܐ ܕܩܠܐ
     
     
📯    ܘܪܘܚܐ ܕܡܬܪܡܐ
     
     
🔔    ܡܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
🔕    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🎼    ܘܡܠܟܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ
     
     
🎵    ܘܡܬܟܢܐ ܕܝܢ
     
     
🎶    ܘܡܬܟܢܐ ܕܝܢ
     
     
🎙    ܡܝܢܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎚    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎛     ܕܝܢ
     
     
🎤    ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ
     
     
🎧    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ
     
     
📻    ܘradܝܘܝܐ
     
     
🎷    ܘܫܩܘܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪗    ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܘܢ
     
     
🎸    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🎹    ܩܠܝܐ ܕܡܘܬܐ
     
     
🎺    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🎻    ܘܕܝܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪕    ܘܒܢܤܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🥁    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪘    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪇    ܡܠܩܐ
     
     
🪈    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
📱    ܘܠܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📲    ܘܠܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
☎    ܘܠܡܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📞    ܡܬܩܘܪܒܐ ܕܠܡܢ ܩܠܘܪܐ
     
     
📟    ܘܦܪܐ ܕܝܢ
     
     
📠    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💾    ܘܟܘܠܦܝܪܐ ܕܝܢ
     
     
🔋    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪫    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔌    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💻    ܘܠܟܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🖥    ܘܕܩܘܪܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🖨    ܡܬܪܬܐ ܕܝܢ
     
     
⌨    ܩܠܝܐ ܕܝܢ
     
     
🖱    ܘܦܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🖲    ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
💽    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
💾    ܘܕܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💿    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📀    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧮    ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🎥    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎞    ܘܦܠܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📽    ܘܦܪܘܚܐ ܕܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🎬    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📺    ܘܠtelevܠܐ ܕܝܢ
     
     
📷    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📸    ܘܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܐ
     
     
📹    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📼    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔍    ܘܪܓܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܥܐ
     
     
🔎    ܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܥܐ
     
     
🕯    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
💡    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🔦    ܘܡܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ
     
     
🏮    ܘܟܘܪܐ ܕܩܪܝܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🪔    ܘܢܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
⚗    ܐܠܝܢܐ ܒܝܬܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🧪    ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🧫    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🧬    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔬    ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ
     
     
🔭    ܕܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܠܗ ܕܝܢ
     
     
📡    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📔    ܘܒܬܪܬܐ ܕܡܬܪܒܐ ܕܝܢ
     
     
📕    ܟܬܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
📖    ܘܟܬܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📗    ܟܬܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📘    ܟܬܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📙    ܟܬܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📚    ܟܬܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
📓    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪܐ
     
     
📒    ܟܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
📃    ܘܟܢܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܝܢ
     
     
📜    ܘܢܦܫܐ ܠܗ ܕܢܦܫܐ
     
     
📄    ܘܩܪܝܢ ܠܗ ܕܢܦܫܐ
     
     
📰    ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🗞    ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
📑    ܡܬܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔖    ܘܡܬܟܬܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏷    ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
💰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪙    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💴    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܘܢܐ
     
     
💵    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
💶    ܐܢܬܐ ܕܐܠܘܬܐ
     
     
💷    ܘܦܘܠܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
💸    ܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܡܘܟܐ
     
     
💳    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧾    ܘܡܬܟܪܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
💹     ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
✉     ܢܦܫܐ
     
     
📧    ܐܠܐ ܕܝܢ
     
     
📨    ܘܢܬܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܝܢ
     
     
📩    ܘܐܬܪܥܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ
     
     
📤    ܘܫܕܪܐ ܕܢܦܫܐ ܠܗ ܕܢܦܫܐ
     
     
📥    ܘܦܪܐ ܕܐܢܬܐ ܕܐܢܬܐ
     
     
📦    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ
     
     
📫    ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܝܢ ܗܘܐ
     
     
📪    ܐܬܪܐ ܘܐܬܪܝܢ ܡܢ ܐܬܪܝܢ
     
     
📬    ܘܢܦܩܘܢ ܐܬܪܬܐ ܕܐܝܬܝܢ
     
     
📭    ܘܢܦܩܘܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
📮    ܘܫܘܬܐ ܕܡܬܪܬܐ
     
     
🗳    ܘܒܤܪܐ ܕܒܤܪܐ ܕܒܤܪܐ
     
     
✏    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ
     
     
✒    ܘܪܘܚܐ ܕܫܘܚܐ
     
     
🖋    ܘܡܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܝܐ
     
     
🖊    ܘܟܪܐ ܕܝܢ
     
     
🖌    ܕܢܦܫܐ ܕܝܢ
     
     
🖍    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
📝    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
💼    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
📁    ܘܦܠܚܐ ܕܝܢ
     
     
📂    ܘܢܦܩܘܢ ܦܠܚܐ
     
     
🗂    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
📅    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
📆    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ


🗒    ܟܬܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🗓    ܘܤܓܝܐܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
📇    ܐܬܘܗܕܐ ܕܩܪܝܐ
     
     
📈    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܩܪܝܬܐ
     
     
📉    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📊     ܕܝܢ
     
     
📋    ܘܒܤܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
📌    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
📍     ܕܝܢ
     
     
📎    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🖇    ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
📏    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
📐    ܘܐܬܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
✂    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🗃    ܘܦܘܠܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕܝܢ
     
     
🗄    ܘܟܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🗑    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔒    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🔓    ܘܐܬܪܥܐ ܠܗ ܕܢܦܫܐ
     
     
🔏    ܘܒܪܘܚܐ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ
     
     
🔐    ܘܒܪܘܬܐ ܕܝܢ ܐܬܪܝܢ
     
     
🔑    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ
     
     
🗝    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔨    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪓    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⛏    ܘܡܫܟܚܐ
     
     
⚒    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🛠    ܘܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🗡    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
⚔    ܘܢܦܫܐ ܠܤܓܝܐܐ
     
     
🔫    ܘܚܘܪܐ ܡܝܐ
     
     
🪃    ܕܒܪܐ ܕܝܢ
     
     
🏹    ܘܪܘܚܐ ܘܪܘܚܐ
     
     
🛡     
     
     
🪚    ܘܤܓܝܐܐ ܕܡܢ ܟܘܪܐ
     
     
🔧    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪛    ܘܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔩    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
⚙    ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🗜    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
⚖    ܘܡܬܟܪܝܢ ܕܝܢ
     
     
🦯    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔗    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⛓    ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪝    ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧰    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🧲    ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🪜    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
💉    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ
     
     
🩸    ܚܕ ܕܡܢ ܕܡܐ
     
     
💊    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🩹    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🩼    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🩺    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🩻    ܘܟܘܬrܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🚬    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⚰    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🪦    ܟܐܪܐ ܕܝܢ
     
     
⚱    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🗿    ܘܟܐܝܐ ܕܡܘܗܐ
     
     
🪧    ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪪    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🏧    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🚮    ܘܡܠܬܐ ܕܒܤܝܪܐ ܕܝܢ
     
     
🚰    ܡܝܐ ܕܫܡܐ
     
     
♿    ܡܠܬܐ ܕܒܤܠܝܐ ܕܝܢ
     
     
🚹    ܘܐܢܬܘܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🚺    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🚻    ܘܒܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🚼    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܪܘܬܐ
     
     
🚾    ܘܒܪܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܢܦܫܐ
     
     
🛂    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܘܬܐ
     
     
🛃    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🛄    ܘܐܬܪܥܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🛅    ܘܡܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
⚠    ܘܡܫܟܚܐ ܕܝܢ
     
     
🚸    ܘܒܢܝܐ ܕܝܢ ܥܠܝܢ
     
     
⛔    ܠܐ ܢܥܠܘܢ
     
     
🚫    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🚳    ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܬܪܐ
     
     
🚭    ܡܫܟܚܐ ܕܢܫܟܚܐ
     
     
🚯    ܘܡܬܟܪܐ ܠܡܫܟܚܐ
     
     
🚱    ܡܝܐ ܕܠܐ ܫܡܐ
     
     
🚷    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
📵    ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ
     
     
🔞    ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢ 18
     
     
☢    ܘܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
☣    ܘܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⬆    ܘܪܘܚܐ ܕܫܪܝܐ
     
     
↗    ܘܠܡܫܟܚܐ ܠܝܡܝܢܐ
     
     
➡    ܘܪܘܚܐ ܕܝܡܝܐ
     
     
↘    ܘܠܡܢ ܝܡܝܢܐ ܠܡܢ ܪܘܚܐ
     
     
⬇    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
↙    ܘܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
⬅    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡܢ
     
     
↖    ܘܪܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܠܝܐ
     
     
↕    ܘܠܡܪܐ ܘܠܡܪܥܐ ܕܝܢ
     
     
↔    ܘܐܝܡܝܢܐ ܘܐܝܡܝܢܐ
     
     
↩    ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܡܝܐ ܕܡܬܚܙܐ
     
     
↪    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
     
     
⤴    ܘܐܝܡܝܢܐ ܕܝܡܝܢܐ ܕܝܢ
     
     
⤵    ܘܐܝܬܝܢ ܕܝܡܝܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🔃    ܘܪܓܠܐ ܕܝܢ ܒܫܘܡܐ ܕܝܢ
     
     
🔄    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܫܘܠܐ ܕܝܢ
     
     
🔙    ܘܢܦܫܐ ܠܡܘܬܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🔚     ܢܦܫܐ
     
     
🔛    ܘܢܦܩܘܢ! ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🔜    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔝    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܥܠ ܪܘܚܐ
     
     
🛐    ܐܬܐ ܕܡܠܬܐ
     
     
⚛    ܡܠܬܐ ܕܐܢܘܢ
     
     
🕉    ܘܐܡܐ
     
     
✡    ܘܟܘܡܐ ܕܝܘܕܝܐ
     
     
☸    ܦܠܘܪܐ
     
     
☯    ܘܝܢܐ ܘܝܢܐ
     
     
✝    ܘܟܘܪܫܐ ܕܠܝܠܝܢ ܕܝܢ
     
     
☦    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܘܪܘܕܘܬܐ
     
     
☪    ܘܟܘܟܒܪܐ ܘܐܬܪܐ
     
     
☮    ܡܠܬܐ ܕܫܠܡܐ
     
     
🕎    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🔯    ܘܟܘܟܒܐ ܕܫܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🪯    ܕܢܦܫܐ
     
     
♈    ܘܡܪܥܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
♉    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
♊    ܘܥܠܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
♋    ܚܢܫܐ
     
     
♌    ܘܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
♍    ܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
♎    ܘܠܦܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
♏    ܘܫܒܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
♐    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
♑    ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ
     
     
♒    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
♓    ܘܢܦܫܐ
     
     
⛎    ܘܟܘܪܫܐ ܕܡܫܟܚܐ
     
     
🔀    ܘܢܦܫܐ ܠܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🔁    ܘܡܬܬܪܐ ܠܡܢܐ
     
     
🔂    ܘܬܡܢ ܚܕ ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
▶    ܘܡܬܪܥܐ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
⏩    ܘܡܬܪܥܐ ܕܢܦܫܐ ܒܪܥܐ
     
     
⏭    ܘܡܬܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܬܪܐ
     
     
⏯    ܘܐܬܪܐ ܐܘ ܐܬܪܥܐ
     
     
◀    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
⏪    ܘܢܦܫܐ ܠܡܪܥܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
⏮    ܘܡܬܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔼    ܘܡܢܐ ܕܢܫܬܐ ܠܥܠܡܐ
     
     
⏫    ܘܢܬܪܐ ܒܪܥܐ ܕܢܬܪܐ
     
     
🔽    ܘܡܬܪܥܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
⏬    ܘܢܦܫܐ ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
⏸    ܘܡܬܚܙܐ ܕܢܫܬܘܒ
     
     
⏹    ܘܫܘܥܐ ܠܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
⏺    ܘܡܬܪܥܐ ܕܢܩܘܪܐ
     
     
⏏    ܘܢܦܫܐ ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🎦    ܘܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔅    ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🔆    ܘܡܢܐ ܕܢܗܘܐ ܕܢܗܘܐ
     
     
📶    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܘܢ
     
     
🛜    ܘܠܐ ܒܪܝܐ ܕܝܢ
     
     
📳    ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
📴    ܡܬܚܙܐ ܠܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
     
♀    ܐܝܬܝܢ ܕܐܢܬܬܐ
     
     
♂    ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܢܫܐ
     
     
⚧    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
✖    ܘܬܪܥܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
➕    ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
➖    ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
➗    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟰    ܘܡܬܝܬܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
♾    ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
‼    ܘܬܪܝܢ ܡܬܪܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
⁉    ܡܫܬܐ ܕܡܬܪܬܐ ܕܡܬܪܬܐ
     
     
❓    ܡܫܬܐ ܕܚܝܐ ܕܝܢ ܫܘܬܐ
     
     
❔    ܡܫܬܐ ܕܫܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
❕    ܡܬܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪܝܢ
     
     
❗    ܘܡܬܪܐ ܕܚܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
〰    ܡܬܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܬܟܪܝܢ
     
     
💱    ܡܬܟܪܝܢ ܕܝܢ ܥܠܝܐ
     
     
💲    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⚕    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ
     
     
♻    ܡܬܟܪܝܢ ܕܝܢ
     
     
⚜    ܐܠܝಸ್
     
     
🔱    ܡܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
📛    ܫܡܐ ܕܝܢ
     
     
🔰    ܡܠܬܐ ܕܩܪܝܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
⭕    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
✅    ܡܬܟܪܝܢ ܠܡܬܪܬܐ
     
     
☑    ܘܐܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
✔    ܡܬܟܪܝܢ ܕܝܢ ܡܬܟܪܝܢ
     
     
❌    ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
❎    ܡܬܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
➰    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
➿    ܘܬܪܝܢ ܪܘܚܐ
     
     
〽    ܡܬܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
✳    ܘܬܘܬܝܢ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
✴    ܟܘܗܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
❇    ܘܢܦܫܐ
     
     
©    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
®    ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
™    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
#️⃣    ܩܪܝܩܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
*️⃣    ܩܪܝܫܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
0️⃣    ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
1️⃣    ܩܪܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
2️⃣    ܩܪܝܐ ܕܝܢ 2 ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ
     
     
3️⃣    ܩܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܗ ܕܝܢ 3
     
     
4️⃣    ܩܪܝܐ ܕܝܢ 4 ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ
     
     
5️⃣    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ 5
     
     
6️⃣    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ 6 ܐܢܬܘܢ
     
     
7️⃣    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ 7 ܐܢܬܘܢ
     
     
8️⃣    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ 8
     
     
9️⃣    ܘܩܪܝܐ ܕܝܢ 9
     
     
🔟    ܩܪܝܐ ܕܝܢ 10
     
     
🔠    ܘܬܬܪܐ ܠܟܬܝܐ ܕܪܫܐ
     
     
🔡    ܘܬܬܪܐ ܠܟܬܝܬܐ
     
     
🔢    ܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔣    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ
     
     
🔤    ܘܬܬܪܐ ܠܦܠܬܐ ܕܠܐܠܐ
     
     
🅰    ܘܡܢܐ ܕܡܢ ܕܡܢ ܢܦܫܐ
     
     
🆎    ܐܒܐ ܒܬܘܪܬܐ ܕܡܢ ܕܡܢ ܕܡܢ ܕܡܢ
     
     
🅱    ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܢ ܒܬܘܪܐ
     
     
🆑    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🆒    ܡܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🆓    ܡܢܐ ܕܚܝܠܐ
     
     
ℹ    ܡܠܬܐ ܕܝܢ
     
     
🆔    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
Ⓜ    ܘܐܬܪܥܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🆕    ܘܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🆖    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🅾    ܘܒܬܘܪܬܐ ܕܡܢ ܕܡܢ
     
     
🆗    ܘܫܪܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🅿    ܘܦܘܠܐ ܕܝܢ ܦܘܠܐ
     
     
🆘    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܫܘas
     
     
🆙    ܩܡܝܢ! ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🆚    ܘܐܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🈁    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܒjapܘܢܐ
     
     
🈂    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🈷    ܡܬܟܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ
     
     
🈶    ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܦܫܐ ܒjapܘܢܐ
     
     
🈯    ܡܬܟܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🉐    ܘܡܬܪܥܐ ܕܝܢ ܥܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🈹    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🈚    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🈲    ܡܬܟܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠjapܘܢܐ
     
     
🉑    ܡܬܟܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🈸    ܘܡܬܟܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🈴    ܡܬܟܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠjapܘܢܐ
     
     
🈳    ܘܡܬܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
㊗    ܡܬܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
㊙    ܘܡܬܟܪܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🈺    ܘܡܬܪܥܐ ܕܢܦܫܐ ܒjapܘܢܐ
     
     
🈵    ܘܡܬܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܢܗܘܐ
     
     
🔴    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܘܪܐ
     
     
🟠    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟡    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟢    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🔵    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🟣    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟤    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⚫    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܫܘܚܐ
     
     
⚪    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟥    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ
     
     
🟧    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟨    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟩    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🟦    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܕܝܢ


🟪    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🟫    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
⬛    ܪܒܐ ܕܝܢ ܚܠܡܐ ܕܝܢ ܪܒܐ
     
     
⬜    ܪܒܐ ܕܝܢ ܚܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
◼    ܘܪܘܚܐ ܕܝܢ ܫܘܚܐ
     
     
◻    ܘܪܓܝܪܐ ܕܡܢ ܪܓܝܪܐ ܕܝܢ
     
     
◾    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܚܠܝܬܐ
     
     
◽    ܘܡܪܟܐ ܕܝܢ ܡܪܟܐ
     
     
▪    ܘܚܘܪܐ ܕܝܢ ܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
▫    ܘܚܪܝܐ ܕܝܢ ܚܪܝܐ ܕܝܢ
     
     
🔶    ܪܓܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܘܚܐ
     
     
🔷    ܪܒܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܪܒܐ ܕܝܢ
     
     
🔸    ܘܚܪܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔹    ܘܚܠܝܐ ܕܝܢ ܚܠܝܐ ܕܝܢ
     
     
🔺    ܘܫܘܠܐ ܕܝܢ ܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
🔻    ܘܫܘܠܐ ܕܝܢ ܚܘܪܐ ܕܝܢ
     
     
💠     ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔘    ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🔳    ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🔲    ܘܤܓܝܐܐ ܕܝܢ ܤܓܝܐܐ
     
     
🏁    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🚩    ܘܗܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🎌    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🏴    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܚܠܝܢ
     
     
🏳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏳️‍🌈    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏳️‍⚧️    ܘܕܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🏴‍☠️    ܘܟܠܐ ܕܪܘܚܐ
     
     
🇦🇨    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇦🇩    ܘܐܢܘܪܐ ܕܝܢ ܐܢܘܪܐ
     
     
🇦🇪    ܘܐܢܬܐ ܕܐܢܬܘܢ ܐܪܡܝܐ
     
     
🇦🇫    ܘܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇦🇬    ܘܐܢܬܘܢ ܘܒܪܒܘܬܐ ܕܐܢܬܘܗܝ
     
     
🇦🇮    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܠܐ ܕܝܢ
     
     
🇦🇱    ܘܐܠܒܢܐ ܕܝܢ ܐܠܒܢܐ
     
     
🇦🇲    ܘܐܪܡܢܝܐ
     
     
🇦🇴    ܘܐܢܘܠܐ ܕܝܢ ܐܢܘܠܐ
     
     
🇦🇶    ܘܐܢܬܐ ܕܐܢܬܘܢ
     
     
🇦🇷    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇦🇸    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܫܡܘܐ
     
     
🇦🇹    ܘܐܬܪܐ ܕܐܬܪܘܚܐ
     
     
🇦🇺    ܘܐܢܬܐ ܕܐܢܬܘܢ
     
     
🇦🇼    ܘܐܪܒܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇦🇽    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܐܠܘܐ
     
     
🇦🇿    ܘܟܠܐ ܕܐܢܫܝܢܐ ܕܐܢܫܝܢܐ
     
     
🇧🇦    ܘܐܢܬܐ ܕܐܢܬܐ ܕܐܢܬܘܢܝܐ ܘܐܢܫܝܢܐ
     
     
🇧🇧    ܘܟܠܐ ܕܒܪܒDܘܫܐ
     
     
🇧🇩    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇧🇪    ܘܟܠܡܢܐ ܕܒܠܡܠܐ
     
     
🇧🇫    ܘܟܠܐ ܕܒܪкܢના ܦܫܘܤ
     
     
🇧🇬    ܘܟܠܡܢܐ ܕܡܠܟܐ
     
     
🇧🇭    ܘܟܠܐ ܕܒܝܠܝܢ ܗܘܐ
     
     
🇧🇮    ܘܟܠܡܢܐ ܕܒܢܘܪܢܐ
     
     
🇧🇯    ܘܟܠܡܢܐ ܕܒܢܝܢܐ
     
     
🇧🇱    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܘܚܐ ܒܪಟೆܠܡܐ
     
     
🇧🇲    ܘܟܠܡܢܐ ܕܒܪܡܘܬܐ
     
     
🇧🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܒܪܘܢܐ
     
     
🇧🇴    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܠܡܠܬܐ
     
     
🇧🇶    ܘܟܠܡܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🇧🇷    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🇧🇸    ܘܟܠܡܢܐ ܕܒܗܝܡܢܐ
     
     
🇧🇹    ܘܟܠܐ ܕܐܬܐ ܒܬܘܪܐ
     
     
🇧🇻    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܒܘܐ
     
     
🇧🇼    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܒܦܘܤܝܢܐ
     
     
🇧🇾    ܘܟܠܐ ܕܐܬܪܒܪܐ
     
     
🇧🇿    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܒܠܝܠܝܐ
     
     
🇨🇦    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇨🇨    ܘܦܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܩܘܩܝܐ (ܩܠܝܠܝܢ)
     
     
🇨🇩    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇨🇫    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇨🇬    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇨🇭    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🇨🇮    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇨🇰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🇨🇱    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܩܠܐ
     
     
🇨🇲    ܘܟܠܡܢܐ ܕܡܢ
     
     
🇨🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢ
     
     
🇨🇴    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🇨🇵    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇨🇷    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܩܘܬܪܐ ܪܘܚܐ
     
     
🇨🇺    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇨🇻    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇨🇼    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܩܪܫܘܤ
     
     
🇨🇽    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇨🇾    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܫܡܝܐ
     
     
🇨🇿    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇩🇪    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇩🇬    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇩🇯    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇩🇰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇩🇲    ܘܕܝܢܘܕܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇩🇴    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇩🇿    ܘܐܠܝܠܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🇪🇦    ܘܥܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܘܡܠܝܠܝܐ
     
     
🇪🇨    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇪🇪    ܘܐܬܪܢܐ ܕܐܬܘܬܢܝܐ
     
     
🇪🇬    ܘܡܠܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܠܬܐ
     
     
🇪🇭    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܟܪܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇪🇷    ܘܐܪܝܛܝܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇪🇸    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܫܘܒܢܐ
     
     
🇪🇹    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ
     
     
🇪🇺    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇫🇮    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇫🇯    ܘܦܠܓܐ ܕܝܢ ܦܝܕܝܐ
     
     
🇫🇰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܦܘܠkland
     
     
🇫🇲    ܘܡܢܤܐ ܕܡܢܩܢܫܐ
     
     
🇫🇴    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇫🇷    ܘܦܪܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ
     
     
🇬🇦    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܥܒܢܐ
     
     
🇬🇧    ܘܟܠܡܠܟܘܬܐ ܐܢܫܐ
     
     
🇬🇩    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇬🇪    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ
     
     
🇬🇫    ܘܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇬🇬    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇬🇭    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܥܢܐ
     
     
🇬🇮    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܥܒܪܬܐ
     
     
🇬🇱    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇬🇲    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܥܠܡܐ
     
     
🇬🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܝܢܝܐ
     
     
🇬🇵    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܥܠܘܗܘܐ
     
     
🇬🇶    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇬🇷    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇬🇸    ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܥܠܝܐ ܕܝܢ ܥܠܝܐ ܘܐܝܠܝܢ
     
     
🇬🇹    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܒܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
     
     
🇬🇺    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠಗುܘܡܐ ܕܝܢ
     
     
🇬🇼    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܒܝܫܘܥ
     
     
🇬🇾    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܥܝܢܐ
     
     
🇭🇰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇭🇲    ܘܦܠܐ ܕܝܢ ܗܪܕܝܢ ܕܡܩܕܢܘܢ
     
     
🇭🇳    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ
     
     
🇭🇷    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ
     
     
🇭🇹    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ
     
     
🇭🇺    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ
     
     
🇮🇨    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇮🇩    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܘܬܢܝܐ
     
     
🇮🇪    ܘܐܪܘܚܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇮🇱    ܘܐܝܤܪܝܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🇮🇲    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܡܪܢܐ
     
     
🇮🇳    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇮🇴    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܐܢܬܐ
     
     
🇮🇶    ܘܕܝܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬ
     
     
🇮🇷    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ
     
     
🇮🇸    ܘܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ
     
     
🇮🇹    ܘܐܬܪܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
     
     
🇯🇪    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇯🇲    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡܝܐ
     
     
🇯🇴    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇯🇵    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܥܡܢܐ
     
     
🇰🇪    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܡܢܐ
     
     
🇰🇬    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܡܢܝܢܫܐ
     
     
🇰🇭    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇰🇮    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܩܪܝܒܐ
     
     
🇰🇲    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܩܡܘܪܐ
     
     
🇰🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܘint ܩܝтс ܘનેܦܘс
     
     
🇰🇵    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ
     
     
🇰🇷    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🇰🇼    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܢܦܫܐ
     
     
🇰🇾    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🇰🇿    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܡܢܟܢܐ
     
     
🇱🇦    ܘܠܦܘܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇱🇧    ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܗܘܢ
     
     
🇱🇨    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܘܟܐ ܠܘܫܝܐ
     
     
🇱🇮    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܝܟܝܢܫܝܢ
     
     
🇱🇰    ܘܕܪܢܐ ܕܝܢ ܫܪkan ܕܝܢ
     
     
🇱🇷    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܐܠܝܐ ܕܝܢ
     
     
🇱🇸    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܫܘܛܘܤ
     
     
🇱🇹    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠLitܘܠܐ
     
     
🇱🇺    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܫܡܘܠܐ
     
     
🇱🇻    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܛܘܟܐ
     
     
🇱🇾    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠલિܝܐ
     
     
🇲🇦    ܘܡܪܘܩܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ
     
     
🇲🇨    ܘܡܢܩܐ ܕܝܢ ܡܢܩܘܢ
     
     
🇲🇩    ܘܡܠܬܐ ܕܡܠܘܚܐ
     
     
🇲🇪    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܡܢܪܫܐ
     
     
🇲🇫    ܘܕܝܢ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܕܫܘܚܐ
     
     
🇲🇬    ܡܠܟܐ ܕܡܠܦܫܩܪܐ
     
     
🇲🇭    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🇲🇰    ܘܡܢܟܢܐ ܕܡܢ ܡܢܟܢܐ
     
     
🇲🇱    ܡܠܐ ܕܝܢ ܡܠܐ
     
     
🇲🇲    ܡܢܪܐ ܕܝܢ ܡܢܪܢܐ
     
     
🇲🇳    ܡܢܘܬܐ ܕܡܢܘܬܐ
     
     
🇲🇴    ܘܕܝܢ ܕܝܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇲🇵    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🇲🇶    ܘܐܢܬܐ ܕܡܛܝܢܘಕ್
     
     
🇲🇷    ܘܡܘܪܝܢܝܐ ܕܝܢ ܡܬܪܝܢܝܐ
     
     
🇲🇸    ܘܡܢܫܪܝܐ ܕܝܢ ܡܢܬܫܪܝܐ
     
     
🇲🇹    ܘܡܠܝܐ ܕܝܢ ܡܠܝܬܐ
     
     
🇲🇺    ܘܡܘܪܝܫܐ ܕܝܢ ܡܘܪܝܫܐ
     
     
🇲🇻    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܡܠܝܕܝܐ
     
     
🇲🇼    ܡܠܟܐ ܕܡܠܘܗܝ
     
     
🇲🇽    ܘܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ
     
     
🇲🇾    ܡܠܬܐ ܕܡܠܫܝܢ
     
     
🇲🇿    ܘܡܘܤܡܟܘܬܐ ܕܝܢ ܡܬܪܡܢܐ
     
     
🇳🇦    ܘܟܠܐ ܕܢܡܘܒܝܐ
     
     
🇳🇨    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇳🇪    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🇳🇫    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܢܘܪܘܚܐ
     
     
🇳🇬    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🇳🇮    ܘܢܦܫܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🇳🇱    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ
     
     
🇳🇴    ܘܢܘܪܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇳🇵    ܘܢܦܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦܠܐ
     
     
🇳🇷    ܘܢܘܪܐ ܕܝܢ ܢܘܪܐ
     
     
🇳🇺    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܗܘܢ ܠܗܘܢ
     
     
🇳🇿    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐܢܫܐ
     
     
🇴🇲    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܐ
     
     
🇵🇦    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ ܕܢܦܢܐ
     
     
🇵🇪    ܘܦܪܘܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🇵🇫    ܘܦܠܘܢܫܐ ܕܦܠܘܢܫܐ
     
     
🇵🇬    ܘܦܘܦܘܐ nܘܬܝܐ ગܝܢܐ
     
     
🇵🇭    ܘܦܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇵🇰    ܘܦܓܪܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ


🇵🇱    ܘܦܠܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇵🇲    ܘܟܠܡܢܐ ܕܫܘ ܦܝܠܘܬܐ
     
     
🇵🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇵🇷    ܘܦܘܪܝܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇵🇸    ܘܐܬܪܐ ܕܐܬܪܐ
     
     
🇵🇹    ܘܦܘܪܦܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🇵🇼    ܘܦܠܘܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🇵🇾    ܘܦܪܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🇶🇦    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇷🇪    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܠܪܘܢܘܢ ܕܝܢ
     
     
🇷🇴    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ
     
     
🇷🇸    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܒܪܐ
     
     
🇷🇺    ܘܪܫܝܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ
     
     
🇷🇼    ܘܕܢܦܫܐ ܕܝܢ ܪܘܒܢܐ
     
     
🇸🇦    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܘܒܥܐ ܕܝܢ
     
     
🇸🇧    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇸🇨    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܝܫܠܝܐ
     
     
🇸🇩    ܘܕܢܦܫܐ ܕܫܘܪܢܐ
     
     
🇸🇪    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇸🇬    ܘܟܠܦܢܐ ܕܢܦܫܐ
     
     
🇸🇭    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܘܟܐ હેܠܢܐ
     
     
🇸🇮    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇸🇯    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܫܒܪܒܬܐ ܘયાܡܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ
     
     
🇸🇰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇸🇱    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܠܝܠܘܢܐ
     
     
🇸🇲    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫанܝܢ ܡܪܝܢܐ
     
     
🇸🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܢegܠܐ
     
     
🇸🇴    ܘܢܦܫܐ ܕܫܡܠܘܗܝ
     
     
🇸🇷    ܘܟܠܐ ܕܫܘܪܢܘಮ್
     
     
🇸🇸    ܘܢܦܫܐ ܕܝܢ ܫܘܚܢܐ
     
     
🇸🇹    ܘܦܠܐ ܕܫܘܬܐ тоܡܘܬܐ ܘܦܠܫܝܦܐ
     
     
🇸🇻    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇸🇽    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܫܘܬܐ
     
     
🇸🇾    ܘܫܘܪܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🇸🇿    ܘܐܬܪܐ ܕܐܬܒܝܬܐ
     
     
🇹🇦    ܘܟܠܐ ܕܝܢ trܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇹🇨    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇹🇩    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܝܕܝܐ
     
     
🇹🇫    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇹🇬    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܠܬܘܩܪܐ
     
     
🇹🇭    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇹🇯    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇹🇰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ тоܩܠܘܤ
     
     
🇹🇱    ܘܟܠܗܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ
     
     
🇹🇲    ܘܟܠܐ ܕܬܪܡܢܝܢܐ
     
     
🇹🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܬܘܠܐ
     
     
🇹🇴    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ тоܘܢકા
     
     
🇹🇷    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܬܪܘܚܐ
     
     
🇹🇹    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܬܪܢܝܕܘಡ್ ܘܬܘܒܛܘܒܐ
     
     
🇹🇻    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒܠܘܬܐ
     
     
🇹🇼    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇹🇿    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܬܘܢܝܢܐ
     
     
🇺🇦    ܘܟܠܡܢܐ ܕܒܪܘܚܐ
     
     
🇺🇬    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܒܥܢܐ
     
     
🇺🇲    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܝܢ
     
     
🇺🇳    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇺🇸    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ
     
     
🇺🇾    ܘܦܠܚܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܠܘܬܐ
     
     
🇺🇿    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇻🇦    ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܒܛܝܢܐ
     
     
🇻🇨    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܡܝܐ ܒܢܫન્ટܐ ܘgrenܢDinܘܬܐ
     
     
🇻🇪    ܘܢܒܘܠܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ
     
     
🇻🇬    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🇻🇮    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܐܢܫܐ
     
     
🇻🇳    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇻🇺    ܘܟܠܐ ܕܒܢܘܛܘܤ
     
     
🇼🇫    ܘܦܠܤܐ ܘܦܘܚܢܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ
     
     
🇼🇸    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܫܡܘܗܐ
     
     
🇽🇰    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܩܫܘܒܘܤ
     
     
🇾🇪    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܝܗܘܡܝܐ
     
     
🇾🇹    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܡܝܘܝܬܐ ܕܝܢ
     
     
🇿🇦    ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬܐ
     
     
🇿🇲    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܕܝܢ
     
     
🇿🇼    ܘܟܠܡܢܐ ܕܝܢ ܡܠܡܒܟܐ
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    ܘܟܠܐ ܕܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    ܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    ܘܐܢܬܐ ܕܝܢ ܠܗܘܢHappy Learning from Sweasy26.com-team