Emoji Meaning in Central Atlas Tamazight - Emoji List in Central Atlas Tamazight - ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵢⵎⵓⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ - ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵢⵎⵓⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ


😀    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ
   
   
😃    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⴷ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ
   
   
😄    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⴷ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ
   
   
😁    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵎⵎⵓⵎⵎⵓⵜⵏ
   
   
😆    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ
   
   
😅    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⵙ ⵡⴰⴹⵓ
   
   
🤣    ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵛⵛⵉ
   
   
😂    ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🙂    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
   
   
🙃    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ
   
   
🫠    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
😉    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ
   
   
😊    ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ
   
   
😇    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⴷ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
   
   
   
🥰    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ
   
   
😍    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
🤩    ⵙ ⵉⵜⵔⵉ
   
   
😘    ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ
   
   
😗    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⴳⴰⵔ
   
   
☺    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ
   
   
😚    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
😙    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙ
   
   
🥲    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⵙ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ
   
   
😋    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
😛    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
   
   
😜    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
   
   
🤪    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
😝    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
   
   
🤑    ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ
   
   
🤗    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ
   
   
🤭    ⴰⴼⵓⵙ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⵏⵉ
   
   
🫢    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵡⵏⵏⵉ
   
   
🫣    ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
🤫    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🤔    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ
   
   
🫡    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ
   
   
   
🤐    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵊⵉⴱⵔ
   
   
🤨    ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ
   
   
😐    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏⴻⵜⵔⴰⵍ
   
   
😑    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ
   
   
😶    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
🫥    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ
   
   
😶‍🌫️    ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
😏    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ
   
   
😒    ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵓⵔ ⵉⵎⵓⵔⵙ
   
   
🙄    ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
😬    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
😮‍💨    ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🤥    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⵉⵏ
   
   
🫨    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ
   
   
😌    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵏ
   
   
😔    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ
   
   
😪    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ
   
   
🤤    ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵅⵡⴰⵏ
   
   
😴    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
   
   
😷    ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ
   
   
🤒    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵔⵎⵓⵎⵉⵜⵔ
   
   
🤕    ⵙ ⵓⴱⴰⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ
   
   
🤢    ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ
   
   
🤮    ⴰⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🤧    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉ
   
   
🥵    ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵃⵓⵏⴰ
   
   
🥶    ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ
   
   
🥴    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
😵    ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
😵‍💫    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
🤯    ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
   
   
🤠    ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴽⵡⵓⴱⴰⵢ
   
   
🥳    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
   
   
🥸    ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ
   
   
😎    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵎⵎⵍ ⵙ ⵜⴳⵡⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
   
   
🤓    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ
   
   
🧐    ⴰⴽⵡ ⵎⵓⵏⵓⴽⵍ
   
   
😕    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵍⵜ
   
   
🫤    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
   
   
😟    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵜ
   
   
🙁    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
   
   
☹    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
😮    ⴰⴽⵡⴼⴰⵢ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
   
   
😯    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵍⵜ
   
   
😲    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ
   
   
😳    ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵔⵖⴰⵏ
   
   
🥺    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ
   
   
🥹    ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵡⵓⴽⵓⵙ
   
   
😦    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵃⵕⵛ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
   
   
😧    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ
   
   
😨    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ
   
   
😰    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⴹⵓ
   
   
😥    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⴼⴰ
   
   
😢    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ
   
   
😭    ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ
   
   
😱    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⵛⵕⵕⴰ ⵙⴳ ⵓⴽⵡⵕ
   
   
😖    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ
   
   
😣    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
   
   
😞    ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ
   
   
😓    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⴹⵓ
   
   
😩    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ
   
   
😫    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ
   
   
🥱    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉ
   
   
   
😤    ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⴷⵎ
   
   
😡    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
😠    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵡⵎⵎⴰ
   
   
🤬    ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
   
   
😈    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵙ ⵜⵓⵔⵖ
   
   
👿    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⵡⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵣⵏⵉⵜ
   
   
💀    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
☠    ⵜⴰⴳⵍⵍⵓⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
💩    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🤡    ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⵍ
   
   
👹    ⵓⵊⵔⵔ
   
   
👺    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
👻    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
👽    ⴰⵎⵣⴷⴰⵖ
   
   
👾    ⴰⵢⵜ ⵓⵅⵅⴰⵎ
   
   
🤖    ⵕⵓⴱⵓⵟ
   
   
😺    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⵔⵡⵍ
   
   
😸    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⵔⵡⵍ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
😹    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ
   
   
😻    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⵓⵎⵥⵏ ⵙ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
😼    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⴷ
   
   
😽    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⵓⵎⵥ
   
   
🙀    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
😿    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
😾    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
   
   
🙈    ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ
   
   
🙉    ⴰⵎⵔⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ
   
   
🙊    ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⵍⵉ ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ
   
   
👋    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🤚    ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
   
   
🖐    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
   
   
✋    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🖖    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵡⵓⵍⴽⴰⵏ
   
   
🫱    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🫲    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴼⴰ
   
   
🫳    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🫴    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🫷    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
🫸    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
   
   
👌    ⵃⴰⵙⴰⵏ
   
   
🤌    ⵉⴹⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ


🤏    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
✌    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🤞    ⵏⵙⴽⵛⵎ ⵉⴹⵏ
   
   
🫰    ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵙ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ
   
   
🤟    ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ
   
   
🤘    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵏⵟⴰⵕⵏ
   
   
🤙    ⵙⵎⵓⵜⵜⵉⴷ-ⵢⴰⵙ
   
   
👈    ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ
   
   
👉    ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ
   
   
👆    ⴰⵏⴷⵉⵚ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ
   
   
🖕    ⴰⵎⵎⴰⵙ
   
   
👇    ⴰⵏⴷⵉⵚ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ
   
   
☝    ⴰⵏⴷⵉⵚ ⵉⵔⵡⵍⵏ
   
   
🫵    ⴰⵏⴷⵉⵚ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵥⵕ
   
   
👍    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
👎    ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ
   
   
✊    ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
   
   
👊    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🤛    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ
   
   
🤜    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ
   
   
👏    ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ
   
   
🙌    ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
   
   
🫶    ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ
   
   
👐    ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ
   
   
🤲    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵙ ⵢⴰⵜ
   
   
🤝    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🙏    ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
   
   
✍    ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
   
   
💅    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🤳    ⵙⵉⵍⴼⵉ
   
   
👶    ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ
   
   
🧒    ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
👦    ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👧    ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
🧑    ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
👱    ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
👨    ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ
   
   
🧔    ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⵜⴰⵡⵊⴰ
   
   
🧔‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ: ⵜⴰⵡⵔⵖⴰ
   
   
🧔‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ: ⵜⴰⵡⵔⵖⴰ
   
   
👨‍🦰    ⴰⵔⴳⴰⵣ: ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
👨‍🦱    ⴰⵔⴳⴰⵣ: ⴰⵥⵟⵟⴰ
   
   
👨‍🦳    ⴰⵔⴳⴰⵣ: ⴰⵖⴰⵡⵍ
   
   
👨‍🦲    ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ:
   
   
👩    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
👩‍🦰    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ: ⵜⴰⵣⵣⴰⵡⵜ
   
   
🧑‍🦰    ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
👩‍🦱    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ: ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ
   
   
🧑‍🦱    ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⴰⵥⵟⵟⴰ
   
   
👩‍🦳    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ: ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🧑‍🦳    ⵓⴼⴳⴰⵏ: ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
👩‍🦲    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ: ⵜⴰⴽⵔⴷⴰ
   
   
🧑‍🦲    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵅⵡⴰⵏ:
   
   
👱‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ: ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ
   
   
👱‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ: ⵜⴰⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵜ
   
   
🧓    ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
   
   
👴    ⴰⵢⵜⵎⴰⵔ
   
   
👵    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ
   
   
🙍    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵔⵖⴰⵏ
   
   
🙍‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ
   
   
🙍‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵅⵙ
   
   
🙎    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵔⵡⵍ
   
   
🙎‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵔⵡⵍ
   
   
🙎‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵥ
   
   
🙅    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ
   
   
🙅‍♂️    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
   
   
🙅‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵓ NO
   
   
🙆    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ
   
   
🙆‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵍ OK
   
   
🙆‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵏⴽⴷ
   
   
💁    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
💁‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
💁‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🙋    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
   
   
🙋‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🙋‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🧏    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ
   
   
🧏‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ
   
   
🧏‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵄⵓⵔⵔ
   
   
🙇    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵍⵏ
   
   
🙇‍♂️    ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
🙇‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵙⵙⵏⴷ


🤦    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
🤦‍♂️    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
🤦‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ
   
   
🤷    ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵉⵔⵡⵍ
   
   
🤷‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ
   
   
🤷‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⵔ
   
   
🧑‍⚕️    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
👨‍⚕️    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
👩‍⚕️    ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
🧑‍🎓    ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ
   
   
👨‍🎓    ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ
   
   
👩‍🎓    ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🧑‍🏫    ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ
   
   
👨‍🏫    ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ
   
   
👩‍🏫    ⵜⴰⵎⵍⵎⴰⴷⵜ
   
   
🧑‍⚖️    ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ
   
   
👨‍⚖️    ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ
   
   
👩‍⚖️    ⵜⴰⵏⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🧑‍🌾    ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ
   
   
👨‍🌾    ⴰⵎⵣⴷⴰⵖ
   
   
👩‍🌾    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🧑‍🍳    ⴰⵙⵎⵓⵜⴳ
   
   
👨‍🍳    ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ
   
   
👩‍🍳    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⴳ
   
   
🧑‍🔧    ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⴽ
   
   
👨‍🔧    ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⴽ
   
   
👩‍🔧    ⵜⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⴽⵜ
   
   
🧑‍🏭    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ
   
   
👨‍🏭    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ
   
   
👩‍🏭    ⵜⴰⵎⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ
   
   
🧑‍💼    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ
   
   
👨‍💼    ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ
   
   
👩‍💼    ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🧑‍🔬    ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
   
   
👨‍🔬    ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
   
   
👩‍🔬    ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ
   
   
🧑‍💻    ⴰⵏⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ
   
   
👨‍💻    ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ
   
   
👩‍💻    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ
   
   
🧑‍🎤    ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ
   
   
👨‍🎤    ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ
   
   
👩‍🎤    ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ
   
   
🧑‍🎨    ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ
   
   
👨‍🎨    ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ
   
   
👩‍🎨    ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ
   
   
🧑‍✈️    ⴰⵎⵏⵣⵓ
   
   
👨‍✈️    ⴰⵏⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
   
   
👩‍✈️    ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
   
   
🧑‍🚀    ⴰⵙⵜⵔⵓⵏⴰⵜ
   
   
👨‍🚀    ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ
   
   
👩‍🚀    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵜⵔⵏⴰⵡⵉⵜ
   
   
🧑‍🚒    ⴰⵎⵎⵉⴷⵏ
   
   
👨‍🚒    ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ
   
   
👩‍🚒    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ
   
   
👮    ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ
   
   
👮‍♂️    ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ
   
   
👮‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ
   
   
🕵    ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ
   
   
🕵️‍♂️    ⴰⵎⵔⵣⵓ
   
   
🕵️‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ
   
   
💂    ⴰⵎⵃⴹⴰⵔ
   
   
💂‍♂️    ⴰⵎⵃⴹⴰⵔ
   
   
💂‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ
   
   
🥷    ⵏⵉⵏⵊⴰ
   
   
👷    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ
   
   
👷‍♂️    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ
   
   
👷‍♀️    ⵜⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ
   
   
🫅    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🤴    ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ
   
   
👸    ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ
   
   
👳    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
👳‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
👳‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ
   
   
👲    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
🧕    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙ ⵍⵇⴰⴷⴰⵙⴰ
   
   
🤵    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵙⵎⵓⴽⵙ
   
   
🤵‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵙ ⵙⵎⵓⴽⵙⵓ
   
   
🤵‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵙⵎⵓⴽⵙⵓ
   
   
👰    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ
   
   
👰‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵙ ⵓⵃⵕⵛ
   
   
👰‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵃⵕⵛ
   
   
🤰    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵥⵏ
   
   
🫃    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ
   
   
🫄    ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
🤱    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
👩‍🍼    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵙⵎⵓⵜⵜⵉ
   
   
👨‍🍼    ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
🧑‍🍼    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵛⵛⴰⵏ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
👼    ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
🎅    ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵍⵓⵣ
   
   
🤶    ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵍⴰⵓⵙ
   
   
🧑‍🎄    ⵎⵉⴽⵙ ⴽⵍⵓⵣ
   
   
🦸    ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ
   
   
🦸‍♂️    ⴰⵎⴻⴷⴷⵓⴽⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ
   
   
🦸‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ
   
   
🦹    ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ
   
   
🦹‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
   
   
🦹‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ
   
   
🧙    ⵎⴰⵊ
   
   
🧙‍♂️    ⴰⵎⴳⴳⴰⵣ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ
   
   
🧙‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ
   
   
🧚    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🧚‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ
   
   
🧚‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ
   
   
🧛    ⴰⴱⵓⵎⴱⵉⵔ
   
   
🧛‍♂️    ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵉⵔ
   
   
🧛‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵉⵔ
   
   
🧜    ⴰⵎⵔⴳⴰⵏ
   
   
🧜‍♂️    ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
   
   
🧜‍♀️    ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ
   
   
🧝    ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ
   
   
🧝‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ
   
   
🧝‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴼ
   
   
🧞    ⵊⵉⵏⵉ
   
   
🧞‍♂️    ⴰⵊⵉⵏⵉ
   
   
🧞‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵊⵉⵏⵉ
   
   
🧟    ⵣⵓⵎⴱⵉ
   
   
🧟‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ
   
   
🧟‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵣⵉⴽ
   
   
🧌    ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ
   
   
💆    ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
💆‍♂️    ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
💆‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⵙⴰⵙⴰ
   
   
💇    ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ
   
   
💇‍♂️    ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ
   
   
💇‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵢ
   
   
🚶    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ
   
   
🚶‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ
   
   
🚶‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵣ
   
   
🧍    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ
   
   
🧍‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⴽⵔ
   
   
🧍‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵍⵍⴰ
   
   
🧎    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊⵉⵏ
   
   
🧎‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵢⵓⴳⴰⵏ
   
   
🧎‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵊⵊⵉⵏ
   
   
🧑‍🦯    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
👨‍🦯    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
👩‍🦯    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🧑‍🦼    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ
   
   
👨‍🦼    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ
   
   
👩‍🦼    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ
   
   
🧑‍🦽    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
👨‍🦽    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ
   
   
👩‍🦽    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ
   
   
🏃    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵍ
   
   
🏃‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ
   
   
🏃‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵣⵣⵔⵉ


💃    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵔⵣⴰ
   
   
🕺    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴹⵏ
   
   
🕴    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⴷⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
   
   
👯    ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ
   
   
👯‍♂️    ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵉ
   
   
👯‍♀️    ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ
   
   
🧖    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
🧖‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
🧖‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
🧗    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢ
   
   
🧗‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢ
   
   
🧗‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⴽⵔⵔⴰ
   
   
🤺    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🏇    ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ
   
   
⛷    ⴰⵎⵙⵍⴰⵢ
   
   
🏂    ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵙⵏⵓⴱⵓⵔⴷ
   
   
🏌    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴳⵓⵍⴼ
   
   
🏌️‍♂️    ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴳⵓⵍⴼ
   
   
🏌️‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳⵓⵍⴼ
   
   
🏄    ⴰⵙⵓⵔⴼ
   
   
🏄‍♂️    ⴰⵎⵙⴼⵔⴽ
   
   
🏄‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵙⵙⵔⴼ
   
   
🚣    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
🚣‍♂️    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
   
   
🚣‍♀️    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🏊    ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ
   
   
🏊‍♂️    ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ
   
   
🏊‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵣⵏⵉⵜ
   
   
⛹    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ
   
   
⛹️‍♂️    ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵣ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ
   
   
⛹️‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵣⵏⵣⴰ
   
   
🏋    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⵔⵏ
   
   
🏋️‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⵎⵓⵇⵇⴰⵍⵏ
   
   
🏋️‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ
   
   
🚴    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵏ ⵓⴱⵉⴽⵍ
   
   
🚴‍♂️    ⴰⴷⵔⴰⵔ
   
   
🚴‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵉⴽⵍ
   
   
🚵    ⴰⵙⵉⴽⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🚵‍♂️    ⴰⴱⵉⴽⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
   
   
🚵‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵉⴽⵉⵏ
   
   
🤸    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⴳⴰⵍⵏ
   
   
🤸‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵔⵡⵍⵏ
   
   
🤸‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵙⵙⵓⵖⵍⵜ
   
   
🤼    ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰ ⵙⵏⵏⴰⵏ
   
   
🤼‍♂️    ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵉ
   
   
🤼‍♀️    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🤽    ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
🤽‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴱⵓⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
🤽‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴱⵓⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
🤾    ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ
   
   
🤾‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
🤾‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
🤹    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ
   
   
🤹‍♂️    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ
   
   
🤹‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ
   
   
🧘    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵓⵜⵓⵙ
   
   
🧘‍♂️    ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵓⵜⵓⵙ
   
   
🧘‍♀️    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵓⵜⵓⵙ
   
   
🛀    ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ
   
   
🛌    ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴹⵕ
   
   
🧑‍🤝‍🧑    ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⴹⵏ
   
   
👭    ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ
   
   
👫    ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵙⵙⵎⵓⵏⵏ
   
   
👬    ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵙ ⵡⵓⵔⵖ
   
   
💏    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵔⴳⴰⵣ
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ:
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    kiss: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
💑    ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ
   
   
👩‍❤️‍👨    ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵔⴳⴰⵣ
   
   
👨‍❤️‍👨    ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ


👩‍❤️‍👩    ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
👪    ⵜⴰⵡⵊⴰ
   
   
👨‍👩‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👨‍👩‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵉⵔⴳⴰⵣ
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵢⵜⵎⴰ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵜⵥⵓⵕⵉ
   
   
👨‍👨‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ
   
   
👨‍👨‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⵔⴱⴰⵜ, ⵜⵔⴱⴰⵜ
   
   
👩‍👩‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
   
   
👩‍👩‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵔⵡⴰ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵢⵜⵎⴰ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⵥⵓⵕⵜ, ⵜⵥⵓⵕⵜ
   
   
👨‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👨‍👦‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵢⵜⵎⴰ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👨‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
👨‍👧‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👨‍👧‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⴰⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵔⵡⴰ, ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
👩‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
   
   
👩‍👦‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵢⵜⵎⴰ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👩‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
👩‍👧‍👦    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵔⵡⴰ, ⴰⵢⵜⵎⴰ
   
   
👩‍👧‍👧    ⵜⴰⵡⵊⴰ: ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🗣    ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
   
   
👤    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵔⴳⴰⵍⵜ
   
   
👥    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ
   
   
🫂    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ
   
   
👣    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
💪    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ
   
   
🦾    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉ
   
   
🦿    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵜ
   
   
🦵    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🦶    ⴰⴹⴰⵕ
   
   
👂    ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ
   
   
🦻    ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ
   
   
👃    ⴰⵥⵏⵥⵕ
   
   
🧠    ⴰⵎⵏⴳⵓ
   
   
🫀    ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ
   
   
🫁    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🦷    ⵜⴰⵡⵊⴰ
   
   
🦴    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
👀    ⵉⵏⴰⵡⵏ
   
   
👁    ⴰⵥⵕⵓ
   
   
👅    ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
   
   
👄    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🫦    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🦰    ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
🦱    ⵉⴽⵡⵡⵍⴰⵏ
   
   
🦳    ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ
   
   
🦲    ⵜⴰⵍⵖⴰ
   
   
🏻    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ
   
   
🏼    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
   
   
🏽    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ
   
   
🏾    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴳⵡⵎⵎⴰⵢ
   
   
🏿    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵡⵏⵙ
   
   
💋    ⴰⵢⵜⵎⴰⴽ
   
   
💌    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ
   
   
💘    ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ
   
   
💝    ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵔⴱⴰⵜ
   
   
💖    ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ
   
   
💗    ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ
   
   
💓    ⴰⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ
   
   
💞    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ
   
   
💕    ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ
   
   
💟    ⴰⵙⴳⴷⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ
   
   
❣    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
💔    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
❤️‍🔥    ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴳ ⵓⵥⵏⵥⵕ
   
   
❤️‍🩹    ⴰⵙⴼⵍⴷ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ
   
   
❤    ⴰⵖⵔⵓⵎ
   
   
🩷    ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🧡    ⴰⵖⵏⵊⴰⵡ
   
   
💛    ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
💚    ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
💙    ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
🩵    ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
💜    ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
🤎    ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
   
   
🖤    ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
🩶    ⴰⵖⵏⵊⴰ
   
   
🤍    ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
💯    ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ
   
   
💢    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
   
   
💥    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
💫    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
💦    ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
   
   
💨    ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
   
   
🕳    ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
   
   
💣    ⴱⵓⵎⴱ
   
   
💬    ⵜⴰⴱⴰⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
   
   
👁️‍🗨️    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ
   
   
🗨    ⵜⴰⴱⵍⵖⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ
   
   
🗯    ⵜⴰⴱⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ
   
   
💭    ⴰⴱⴰⵍⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ
   
   
💤    ⵣⵣⵣ
   
   
🐵    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ
   
   
🐒    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🦍    ⵜⴰⴳⵓⵔⵉⵍⵜ
   
   
🦧    ⵓⵕⴰⵏⴳⵓⵜⴰⵏ
   
   
🐶    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⵔⴽ
   
   
🐕    ⴰⵖⵔⴼ
   
   
🦮    ⴰⵛⵍⵃⵉ
   
   
🐕‍🦺    ⴰⵛⵍⵃⵉ
   
   
🐩    ⴰⴱⵓⴹⵍ
   
   
🐺    ⵓⵍⴼ
   
   
🦊    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦝    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🐱    ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵜ
   
   
🐈    ⵜⴰⴽⴰⵜ
   
   
🐈‍⬛    ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🦁    ⴰⵙⵍⵢⵓⵏ
   
   
🐯    ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ
   
   
🐅    ⵜⵉⵖⵔⵉ
   
   
🐆    ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ
   
   
🐴    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⵓⵙ
   
   
🫎    ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍ
   
   
🫏    ⴰⵅⵅⴰⵎ
   
   
🐎    ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ
   
   
🦄    ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ
   
   
🦓    ⵜⴰⵣⴻⴱⵔⴰ
   
   
🦌    ⵜⴰⵔⴳⵡⴰ
   
   
🦬    ⴱⵉⵙⵓⵏ
   
   
🐮    ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🐂    ⴰⵖⵔⴼ
   
   
🐃    ⴱⵓⴼⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
🐄    ⵜⴰⵡⴰⵢ
   
   
🐷    ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ
   
   
🐖    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🐗    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🐽    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🐏    ⵔⴰⵎ
   
   
🐑    ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
🐐    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
🐪    ⴰⵛⵎⵉⵍ
   
   
🐫    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
🦙    ⵍⴰⵎⴰ
   
   
🦒    ⵊⵉⵔⴰⴼ
   
   
🐘    ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ
   
   
🦣    ⴰⵎⵎⵓⵜ
   
   
🦏    ⵉⵔⵡⴰⵏ
   
   
🦛    ⴰⵀⵉⴱⵓⵟⴰⵎⵓⵙ
   
   
🐭    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴷⴰ
   
   
🐁    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🐀    ⴰⵖⵔⴷⴰ


🐹    ⵀⴰⵎⵙⵜⵔ
   
   
🐰    ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴷⴰⵢ
   
   
🐇    ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
🐿    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦫    ⴰⵖⵔⴹⴰ
   
   
🦔    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦇    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🐻    ⴰⵥⴰⵢⵔ
   
   
🐻‍❄️    ⵓⴱⵢⵓⵔ ⴰⴱⵢⵓⵔ
   
   
🐨    ⴽⵓⴰⵍⴰ
   
   
🐼    ⴱⴰⵏⴷⴰ
   
   
🦥    ⴰⵅⵅⴰⵎ
   
   
🦦    ⴰⵢⵜⵔ
   
   
🦨    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🦘    ⴽⴰⵏⴳⵓⵔⵓ
   
   
🦡    ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ
   
   
🐾    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🦃    ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ
   
   
🐔    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
🐓    ⴰⵅⵅⴰⵎ
   
   
🐣    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
🐤    ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
🐥    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵜ
   
   
🐦    ⴰⵖⵔⴹⴰⵣ
   
   
🐧    ⴰⵅⵅⴰⵎ
   
   
🕊    ⵜⴰⴽⵔⴷⴰ
   
   
🦅    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🦆    ⵜⴰⴱⴷⴰ
   
   
🦢    ⵙⵡⴰⵏ
   
   
🦉    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦤    ⴷⴷⵓ
   
   
🪶    ⴰⵥⵕⵓ
   
   
🦩    ⵜⴰⴼⵍⴰⵎⵉⵏⴳⵓ
   
   
🦚    ⵜⴰⴱⴰⵡⵜ
   
   
🦜    ⵜⴰⴱⴱⵓⴽⵜ
   
   
🪽    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🐦‍⬛    ⴰⵖⴹⵓ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🪿    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🐸    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
     
🐊    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🐢    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦎    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🐍    ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ
   
   
🐲    ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🐉    ⴰⵊⴷⵉⵔ
   
   
🦕    ⵙⵓⵔⵓⴱⵓⴷ
   
   
🐳    ⴰⵃⵢⵓⴹ
   
   
🐋    ⴰⵃⵢⴰⵢ
   
   
🐬    ⴷⵓⵍⴼⵉⵏ
   
   
🦭    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🐟    ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ
   
   
🐠    ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
   
   
🐡    ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ
   
   
🦈    ⴰⵖⵔⴼ
   
   
🐙    ⴰⵅⵅⴰⵎ
   
   
🐚    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🪸    ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
   
   
🪼    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🐌    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦋    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🐛    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🐜    ⵜⴰⵔⴳⵡⴰ
   
   
🐝    ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵜ
   
   
🪲    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🐞    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦗    ⵜⴰⴽⵔⵉⴽⵜ
   
   
🪳    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🕷    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🕸    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🦂    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦟    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🪰    ⴰⵖⴰⵡⵍ
   
   
🪱    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🦠    ⴰⵎⵉⴽⵔⵓⴱ
   
   
💐    ⵜⴰⴱⵓⵣⴰ
   
   
🌸    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
💮    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🪷    ⵍⵓⵟⵓⵙ
   
   
🏵    ⵕⵓⵣⵉⵜ
   
   
🌹    ⵕⵓⵣ
   
   
🥀    ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🌺    ⴰⵃⵢⴰⵢ
   
   
🌻    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
   
   
🌼    ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
🌷    ⵜⵓⵍⵉⴱ
   
   
🪻    ⵀⵢⴰⵛⵉⵏⵜ
   
   
🌱    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🪴    ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
🌲    ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
🌳    ⴰⵥⴻⴹⴹⴰⵕ
   
   
🌴    ⴰⵥⴻⵟⵟⴰ
   
   
🌵    ⴽⴰⴽⵜⵓⵙ
   
   
🌾    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🌿    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
☘    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🍀    ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ
   
   
🍁    ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ
   
   
🍂    ⴰⵊⵊⵉⴳ
   
   
🍃    ⴰⵊⵕⵕⵓⵎ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
🪹    ⵜⴰⵊⵊⴷⵉⵔⵜ ⵉⵅⵡⴰⵏ
   
   
🪺    ⵜⴰⵊⵊⴷⵉⵔⵜ ⴷ ⵉⵊⵉⴷⴰ
   
   
🍇    ⵜⴰⵡⴰⵢⵙⵜ
   
   
🍈    ⵎⵉⵍⴰⵏ
   
   
🍉    ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🍊    ⵎⴰⵏⵊⴰⵔⵉⵏ
   
   
🍋    ⵍⵢⵓⵎⵓⵏ
   
   
🍌    ⴱⴰⵏⴰⵏ
   
   
🍍    ⴰⵏⴰⵏⴰⵙ
   
   
🥭    ⵎⴰⵏⴳⵓ
   
   
🍎    ⵍⴱⵓⵎⴰⵍ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
   
   
🍏    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🍐    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🍑    ⴰⵅⵅⴰⵎ
   
   
🍒    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🍓    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🫐    ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ
   
   
🥝    ⴽⵉⴼⵉ
   
   
🍅    ⵜⴰⴷⵓⵎⵉⵜ
   
   
🫒    ⵓⵍⵢⴼ
   
   
🥥    ⵜⴰⴽⵓⴽⵓⵙⵜ
   
   
🥑    ⴰⴱⵓⴽⴰⴷⵓ
   
   
🍆    ⵜⴰⴱⴰⵢⵢⵓⵕⵜ
   
   
🥔    ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ
   
   
🥕    ⵜⴰⴽⵔⵓⵜ
   
   
🌽    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🌶    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🫑    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🥒    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🥬    ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
🥦    ⴱⵔⵓⴽⵍⵉ
   
   
🧄    ⵍⵄⵢⵓⵏ
   
   
🧅    ⵍⴱⵢⴰⵣ
   
   
🍄    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🥜    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🫘    ⵍⴱⵓⵣ
   
   
🌰    ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ
   
   
🫚    ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ
   
   
🫛    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ
   
   
🍞    ⴰⵛⴰⵍ
   
   
🥐    ⴽⵔⵓⴰⵙⵙⴰⵏ
   
   
🥖    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🫓    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🥨    ⴱⵔⵉⵜⵣⵍ
   
   
🥯    ⴱⴰⵢⴳⵍ
   
   
🥞    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🧇    ⵓⴼⵍⵍ
   
   
🧀    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🍖    ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
   
   
🍗    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🥩    ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵔⵡⴰ
   
   
🥓    ⴱⵉⴽⵓⵏ
   
   
🍔    ⵀⴰⵎⴱⵓⵔⴳⵔ
   
   
🍟    ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
   
   
🍕    ⴱⵉⵣⴰ


🌭    ⵀⵓⵜ ⴷⵊ
   
   
🥪    ⵙⵏⵡⵉⵛ
   
   
🌮    ⵜⴰⴽⵓ
   
   
🌯    ⴱⵓⵔⵉⵜⵓ
   
   
🫔    ⵜⴰⵔⵡⴰ
   
   
🥙    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🧆    ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⴼⵉⵍⵜ
   
   
🥚    ⵜⴰⵡⴰⵢ
   
   
🍳    ⴰⵙⵓⵜⴳ
   
   
🥘    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ
   
   
🍲    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ
   
   
🫕    ⵜⴰⴼⵓⵏⴹⵓ
   
   
🥣    ⵜⴰⴽⵡⵛⵍⵜ ⴷ ⵜⴽⵡⵛⵍⵜ
   
   
🥗    ⵜⴰⵚⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🍿    ⴱⵓⴱⴽⵓⵔⵏ
   
   
🧈    ⵍⴱⵓⵜⵔ
   
   
🧂    ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🥫    ⵜⴰⵛⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🍱    ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⴱⵏⵟⵓ
   
   
🍘    ⵜⴰⴽⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⵣ
   
   
🍙    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🍚    ⵔⵔⵉⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ
   
   
🍛    ⵔⵉⵣ ⵏ ⴽⴰⵔⵉ
   
   
🍜    ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
🍝    ⵙⴱⴰⵜⵉ
   
   
🍠    ⵜⴰⴽⵔⵟⴰⵚⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🍢    ⵓⴷⵉⵏ
   
   
🍣    ⵙⵓⵙⵉ
   
   
🍤    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🍥    ⵜⴰⴽⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵔⴱⴰⵜ
   
   
🥮    ⵜⴰⴽⵉⵛⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
   
   
🍡    ⴷⴰⵏⴳⵓ
   
   
🥟    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🥠    ⵜⴰⴽⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵍⵉⵜ
   
   
🥡    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ
   
   
🦀    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🦞    ⴰⵅⵅⴰⵎ
   
   
🦐    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🦑    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🦪    ⵓⵚⵟⵕ
   
   
🍦    ⵜⴰⴽⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ
   
   
🍧    ⴰⵛⵍⵃⵉ
   
   
🍨    ⵜⴰⴽⵔⵉⵎⵜ
   
   
🍩    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🍪    ⴽⵓⴽⵉⵙ
   
   
🎂    ⵜⴰⴽⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ
   
   
🍰    ⵜⴰⴽⵉⵛⵛⵉⵜ
   
   
🧁    ⵜⴰⴽⴰⴱⴽⵉⴽⵜ
   
   
🥧    ⵜⴰⴽⴰⵢⵜ
   
   
🍫    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
🍬    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🍭    ⵍⵓⵍⵉⴱⵓⴱ
   
   
🍮    ⵜⴰⴽⵔⴽⴰⵙⵜ
   
   
🍯    ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🍼    ⵜⴰⴱⵓⵟⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ
   
   
🥛    ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵍⴽ
   
   
☕    ⴰⵎⵙⵙⵉⵀⵓⵔ
   
   
🫖    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
🍵    ⵜⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵡⵎⵎⴰ
   
   
🍶    ⵙⴰⴽⵉ
   
   
🍾    ⵜⴰⴱⵓⵜⵍⵜ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
🍷    ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵓ
   
   
🍸    ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ
   
   
🍹    ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
   
   
🍺    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵔ
   
   
🍻    ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵔ
   
   
🥂    ⵜⵉⴳⵡⵍⴰⵡⵉⵏ
   
   
🥃    ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🫗    ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ
   
   
🥤    ⵜⴰⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ
   
   
🧋    ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵜ
   
   
🧃    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵉ
   
   
🧉    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ
   
   
🧊    ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ
   
   
🥢    ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ
   
   
🍽    ⴷ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ ⴷ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ
   
   
🍴    ⵜⴰⴼⵓⵍⴽⵜ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🥄    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
🔪    ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵛⵉ
   
   
🫙    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ
   
   
🏺    ⴰⵎⴼⵓⵔ
   
   
🌍    ⵜⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ-ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
   
   
🌎    ⵜⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ
   
   
🌏    ⵜⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵙⵙⵏ ⴰⵙⵢⴰ-ⴰⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ
   
   
🌐    ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵔⵉⴷⵉⵢⵏ
   
   
🗺    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
   
   
🗾    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ
   
   
🧭    ⵜⴰⴱⵓⵎⴱⵓⵙⵜ
   
   
🏔    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
   
   
⛰    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱ
   
   
🌋    ⴰⵊⴷⵉⵔ
   
   
🗻    ⴰⵢⵜ ⴼⵓⵊⵉ
   
   
🏕    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🏖    ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵎⵉ
   
   
🏜    ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ
   
   
🏝    ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ
   
   
🏞    ⴰⴱⴰⵔⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
   
   
🏟    ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ
   
   
🏛    ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⵍⴰⵙⵉⴽⵉⵜ
   
   
🏗    ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ
   
   
🧱    ⴰⴱⵔⵉⴷ
   
   
🪨    ⴰⵥⵕⵓ
   
   
🪵    ⴰⵖⵣⵓ
   
   
🛖    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
   
   
🏘    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
   
   
🏚    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
   
   
🏠    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
   
   
🏡    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
   
   
🏢    ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵉ
   
   
🏣    ⵜⴰⴷⴽⴽⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉⵜ
   
   
🏤    ⵜⴰⴷⵍⴰ
   
   
🏥    ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ
   
   
🏦    ⴱⴰⵏⴽ
   
   
🏨    ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ
   
   
🏩    ⵀⵓⵜⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ
   
   
🏪    ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ
   
   
🏫    ⵜⵉⵏⵎⵍ
   
   
🏬    ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ
   
   
🏭    ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ
   
   
🏯    ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉⵜ
   
   
🏰    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
   
   
💒    ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ
   
   
🗼    ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⵓⴽⵢⵓ
   
   
🗽    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ
   
   
⛪    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🕌    ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ
   
   
🛕    ⵀⵉⵏⴷⵓ
   
   
🕍    ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ
   
   
⛩    ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⵓ
   
   
🕋    ⴽⴰⴱⴰ
   
   
⛲    ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
   
   
⛺    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
   
   
🌁    ⴰⵥⵏⵥⵕ
   
   
🌃    ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵜⵔⴰⵏ
   
   
🏙    ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ
   
   
🌄    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵜⵙⵙⴼⵍⴷ ⵅⴼ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ
   
   
🌅    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
   
   
🌆    ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵡⴰⵜ
   
   
🌇    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
   
   
🌉    ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ
   
   
♨    ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ
   
   
🎠    ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⵓⵙⵉⵍ
   
   
🛝    ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🎡    ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵔⵉⵙ
   
   
🎢    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ
   
   
💈    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
   
   
🎪    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵉⵕⴽⵓⵙ
   
   
🚂    ⵍⵓⴽⵓⵎⵓⵜⵉⴼ


🚃    ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ
   
   
🚄    ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ
   
   
🚅    ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉ
   
   
🚆    ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
   
   
🚇    ⵎⵉⵜⵔⵓ
   
   
🚈    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ
   
   
🚉    ⴰⵙⵖⵉⵎ
   
   
🚊    ⴰⴱⵔⵉⴷ
   
   
🚝    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ
   
   
🚞    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
🚋    ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
   
   
🚌    ⴰⴱⵓⵙ
   
   
🚍    ⴰⴱⵓⵣ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
   
   
🚎    ⴰⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵔ
   
   
🚐    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🚑    ⵜⴰⵊⵊⵉⵜ
   
   
🚒    ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ
   
   
🚓    ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ
   
   
🚔    ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
   
   
🚕    ⵜⴰⴽⴰⵙⵉ
   
   
🚖    ⴰⵟⴰⴽⵙⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
   
   
🚗    ⴰⴱⵔⵉⴷ
   
   
🚘    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
🚙    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ
   
   
🛻    ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
   
   
🚚    ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴰⵎ
   
   
🚛    ⵍⴰⵕⴽ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ
   
   
🚜    ⴰⵟⵔⴰⴽⵜⵓⵔ
   
   
🏎    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ
   
   
🏍    ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵓⵢⵜ
   
   
🛵    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🦽    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ
   
   
🦼    ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ
   
   
🛺    ⴰⵟⵓ ⵔⵉⴽⵙⵓ
   
   
🚲    ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ
   
   
🛴    ⴰⵙⵉⴽⵍ
   
   
🛹    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🛼    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🚏    ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⵓⵙ
   
   
🛣    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
   
   
🛤    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ
   
   
🛢    ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
   
   
⛽    ⵜⴰⵣⵎⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ
   
   
🛞    ⵜⴰⵡⵊⴰ
   
   
🚨    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵍⵉⵙ
   
   
🚥    ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
🚦    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ
   
   
🛑    ⴰⵙⴰⵔⵓ
   
   
🚧    ⵜⵓⵚⴽⴰ
   
   
⚓    ⴰⵙⵍⴳⵏ
   
   
🛟    ⵜⴰⴱⵓⵢⴰ
   
   
⛵    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🛶    ⴽⴰⵏⵓ
   
   
🚤    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
   
   
🛳    ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
⛴    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🛥    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🚢    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
✈    ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ
   
   
🛩    ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
🛫    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
🛬    ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ
   
   
🪂    ⵜⴰⴱⴰⵔⴰⵣⵜ
   
   
💺    ⴰⵏⵙⴰ
   
   
🚁    ⵀⴻⵍⵉⴽⵓⴱⵜⴻⵔ
   
   
🚟    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
🚠    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ
   
   
🚡    ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
🛰    ⴰⵙⴰⵜⵉⵍ
   
   
🚀    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🛸    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ
   
   
🛎    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🧳    ⵜⴰⴷⵍⴰ
   
   
🚪    ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ
   
   
🛗    ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ
   
   
🪞    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ
   
   
🪟    ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ
   
   
🛏    ⴰⴷⵖⴰⵔ
   
   
🛋    ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⴷ ⵜⵍⵖⴰ
   
   
🪑    ⵜⴰⵙⵖⴰⵍⵜ
   
   
🚽    ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ
   
   
🪠    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🚿    ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
   
   
🛁    ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ
   
   
🪤    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🪒    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🧴    ⵜⴰⴱⵓⵟⵍⵜ ⵏ ⵍⵓⵣⵉⵏ
   
   
🧷    ⵜⴰⴱⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ
   
   
🧹    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🧺    ⵜⴰⵇⴰⵔⵜ
   
   
🧻    ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ
   
   
🪣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🧼    ⵙⴰⴱⵓⵏ
   
   
🫧    ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ
   
   
🪥    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🧽    ⴰⵙⴱⵓⵏⴳ
   
   
🧯    ⴰⵙⵉⴷⴼ
   
   
🛒    ⵜⴰⵇⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ
   
   
⌛    ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ
   
   
⏳    ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵖⵣⵓ
   
   
⌚    ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ
   
   
⏰    ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵖⵣⵓ
   
   
⏱    ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ
   
   
⏲    ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ
   
   
🕰    ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🕛    ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕧    ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕐    ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵏ
   
   
🕜    ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕑    ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ
   
   
🕝    ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕒    ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ
   
   
🕞    ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕓    ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ
   
   
🕟    ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕔    ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ
   
   
🕠    ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕕    ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ
   
   
🕡    ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ
   
   
🕖    ⵜⵉⵙ ⵙⴰ
   
   
🕢    ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕗    ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎ
   
   
🕣    ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕘    ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ
   
   
🕤    ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕙    ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕥    ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕚    ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🕦    ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
   
   
🌑    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
   
   
🌒    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
   
   
🌓    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
   
   
🌔    ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ
   
   
🌕    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ
   
   
🌖    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵊⵉⴱⴱⵓ
   
   
🌗    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ
   
   
🌘    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
   
   
🌙    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ
   
   
🌚    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
   
   
🌛    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
   
   
🌜    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
   
   
🌡    ⴰⵖⵎⵉⵙ
   
   
☀    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ


🌝    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
   
   
🌞    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵓⵡⴽⴽⵍ
   
   
🪐    ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
   
   
⭐    ⵉⵜⵔⵉ
   
   
🌟    ⵉⵜⵔⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ
   
   
🌠    ⵉⵜⵔⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
   
   
🌌    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ
   
   
☁    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
⛅    ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
   
   
⛈    ⴰⵎⵏⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵏⵥⴰⵕ
   
   
🌤    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
🌥    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
   
   
🌦    ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
🌧    ⴰⵥⴰⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵥⴰⵕ
   
   
🌨    ⴰⵥⴰⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ
   
   
🌩    ⴰⵖⵏⵊⴰⵣ ⴷ ⵓⵖⵏⵊⴰⵣ
   
   
🌪    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🌫    ⴰⵥⵏⵥⵕ
   
   
🌬    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ
   
   
🌀    ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ
   
   
🌈    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🌂    ⵜⴰⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
   
   
☂    ⵜⴰⴳⵎⵎⵉ
   
   
☔    ⵜⴰⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
   
   
⛱    ⵜⴰⴳⵎⵎⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ
   
   
⚡    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ
   
   
❄    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
☃    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ
   
   
⛄    ⴰⵎⴷⴷⵓⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ
   
   
☄    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🔥    ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ
   
   
💧    ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
🌊    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ
   
   
🎃    ⵊⴰⴽ-ⵓ-ⵍⴰⵜⵔⵉⵏ
   
   
🎄    ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ
   
   
🎆    ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ
   
   
🎇    ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
🧨    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
✨    ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ
   
   
🎈    ⴰⴱⴰⵍⵓⵏ
   
   
🎉    ⴱⵓⴱⴱⴻⵔ
   
   
🎊    ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⵜⵉ
   
   
🎋    ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵟⴰⵏⴱⴰⵟⴰ
   
   
🎍    ⴰⵙⴳⴷⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ
   
   
🎎    ⵍⴱⵓⴷⴰ ⵊⴰⴱⵓⵏ
   
   
🎏    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🎐    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ
   
   
🎑    ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
   
   
🧧    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🎀    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🎁    ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ
   
   
🎗    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ
   
   
🎟    ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ
   
   
🎫    ⴰⴱⵔⵉⴷ
   
   
🎖    ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ
   
   
🏆    ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
   
   
🏅    ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
🥇    ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
   
   
🥈    ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ
   
   
🥉    ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ
   
   
⚽    ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
⚾    ⵍⴱⴻⵣⴱⴻⵍ
   
   
🥎    ⵙⵓⴼⵜⴱⵓⵍ
   
   
🏀    ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
🏐    ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🏈    ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ
   
   
🏉    ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
🎾    ⵜⵉⵏⵉⵙ
   
   
🥏    ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
   
   
🎳    ⴰⴱⵓⵍⵉⴳ
   
   
🏏    ⵜⴰⴽⵔⵉⴽⵜ
   
   
🏑    ⵀⵓⴽⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
   
   
🏒    ⵀⵓⴽⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ
   
   
🥍    ⵍⴰⴽⵔⵓⵙ
   
   
🏓    ⴱⵉⵏⴳ ⴱⵓⵏⴳ
   
   
🏸    ⴱⴰⴷⵎⵉⵏⵜⵓⵏ
   
   
🥊    ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵉ
   
   
🥋    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ
   
   
🥅    ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ
   
   
⛳    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ
   
   
⛸    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🎣    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ
   
   
🤿    ⵜⴰⵇⵏⵟⴰⵕⵜ
   
   
🎽    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🎿    ⵙⴽⵉ
   
   
🛷    ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ
   
   
🥌    ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⴽⵔⵍ
   
   
🎯    ⴰⵥⵟⵟⴰ
   
   
🪀    ⵢⵓ-ⵢⵓ
   
   
🪁    ⵜⴰⴽⵉⵜ
   
   
🎱    ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵢⴰⵕ 8
   
   
🔮    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🪄    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
🧿    ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵏⵣⴰⵔ
   
   
🪬    ⵀⴰⵎⵙⴰ
   
   
🎮    ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵉⴷⵢⵓ
   
   
🕹    ⵊⵓⵢⵙⵜⵉⴽ
   
   
🎰    ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ
   
   
🎲    ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ
   
   
🧩    ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵣⵍ
   
   
🧸    ⵓⴱⵢⵓⵔ
   
   
🪅    ⴱⵉⵏⵉⵜⴰ
   
   
🪩    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🪆    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
♠    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
♥    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ
   
   
♦    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵓⵣⵓ
   
   
♣    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
   
   
♟    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🃏    ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ
   
   
🀄    ⴰⵊⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
   
   
🎴    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
🎭    ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ
   
   
🖼    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ
   
   
🎨    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ
   
   
🧵    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🪡    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🧶    ⵉⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🪢    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
👓    ⵉⴳⵡⵎⴰⵎⵏ
   
   
🕶    ⵉⴽⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
   
   
🥽    ⵉⴽⵡⵍⴰⵏ
   
   
🥼    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🦺    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ
   
   
👔    ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
   
   
👕    ⵜⵉⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
👖    ⵊⵉⵏⵙ
   
   
🧣    ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ
   
   
🧤    ⵉⵊⵊⵉⴳⵏ
   
   
🧥    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🧦    ⵉⵊⵊⵉⴳⵏ
   
   
👗    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ
   
   
👘    ⴽⵉⵎⵓⵏⵓ
   
   
🥻    ⵙⴰⵔⵉ
   
   
🩱    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ
   
   
🩲    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🩳    ⵉⴽⵡⵍⴰⵏ
   
   
👙    ⴱⵉⴽⵉⵏⵉ
   
   
👚    ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🪭    ⴰⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
   
   
👛    ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ
   
   
👜    ⵜⴰⴱⵓⵣⵜ
   
   
👝    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🛍    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ
   
   
🎒    ⵜⴰⴱⵓⵣⵜ
   
   
🩴    ⵙⴰⵏⴷⴰⵍ ⵟⴰⵏⴳ
   
   
👞    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ
   
   
👟    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⵣ


🥾    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ
   
   
🥿    ⵜⴰⴽⵡⴼⴰⵢⵜ
   
   
👠    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ
   
   
👡    ⵙⴰⵏⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🩰    ⵜⴰⴱⴰⵍⵢⵓⵜ
   
   
👢    ⵍⴱⵓⵟ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🪮    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
👑    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
👒    ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🎩    ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
   
   
🎓    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ
   
   
🧢    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ
   
   
🪖    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ
   
   
⛑    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵖⴰⵏ
   
   
📿    ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ
   
   
💄    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
💍    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
💎    ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ
   
   
🔇    ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ
   
   
🔈    ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ
   
   
🔉    ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
   
   
🔊    ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ
   
   
📢    ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
   
   
📣    ⵎⴻⴳⴻⴼⵓⵏ
   
   
📯    ⵜⴰⴱⵓⵔⴽⵜ
   
   
🔔    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🔕    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵙ ⵜⵔⴳⴰⵍⵜ
   
   
🎼    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
   
   
🎵    ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵜ
   
   
🎶    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🎙    ⴰⵎⵉⴽⵔⵓⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵓⴷⵢⵓ
   
   
🎚    ⴰⵙⵍⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ
   
   
🎛    ⵉⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
   
   
🎤    ⴰⵎⵉⴽⵔⵓⴼⵓⵏ
   
   
🎧    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ
   
   
📻    ⵕⴰⴷⵢⵓ
   
   
🎷    ⵙⴰⴽⵙⵓⴼⵓⵏ
   
   
🪗    ⴰⵛⵓⵔⴷⵢⵓⵏ
   
   
🎸    ⵜⴰⴳⵉⵜⴰⵔ
   
   
🎹    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵜ
   
   
🎺    ⵜⵔⵓⵎⴱⵉⵜ
   
   
🎻    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🪕    ⴱⴰⵏⵊⵓ
   
   
🥁    ⵜⵔⵎ
   
   
🪘    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ
   
   
🪇    ⵎⴰⵔⴰⴽⴰⵙ
   
   
🪈    ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ
   
   
📱    ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ
   
   
📲    ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵙ ⵓⵥⵕⵓ
   
   
☎    ⵜⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ
   
   
📞    ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ
   
   
📟    ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ
   
   
📠    ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⴽⵙ
   
   
💾    ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ
   
   
🔋    ⵜⴰⴱⵜⴰⵔⵉⵜ
   
   
🪫    ⵜⴰⴱⴰⵜⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ
   
   
🔌    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ
   
   
💻    ⵍⵓⴱⵟⵓⴱ
   
   
🖥    ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ
   
   
🖨    ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ
   
   
⌨    ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
   
   
🖱    ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ
   
   
🖲    ⵜⵔⴰⴽⴱⵓⵍ
   
   
💽    ⴷⵉⵙⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ
   
   
💾    ⵜⴰⴷⵍⴰ
   
   
💿    ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ
   
   
📀    DVD
   
   
🧮    ⴰⴱⴰⴽⵓⵙ
   
   
🎥    ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
   
   
🎞    ⵜⵉⴼⵉⵍⵎⵉⵏ
   
   
📽    ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
   
   
🎬    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
📺    ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
   
   
📷    ⵜⴰⴽⴰⵎⵉⵔⴰ
   
   
📸    ⵜⴰⴽⴰⵎⵉⵔⴰ ⵙ ⵍⴼⵍⴰⵛ
   
   
📹    ⵜⴰⴽⴰⵎⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⴷⵢⵓ
   
   
📼    ⵜⴰⴽⴰⵙⵉⵜ
   
   
🔍    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵓⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
🔎    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⵣⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⴳⴰⴼⴰ
   
   
🕯    ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ
   
   
💡    ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ
   
   
🔦    ⵜⴰⵍⵖⴰ
   
   
🏮    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ
   
   
🪔    ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ
   
   
⚗    ⴰⵍⴰⵎⴱⵉ
   
   
🧪    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵜⴰⵔ
   
   
🧫    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵜⵔⵉ
   
   
🧬    DNA
   
   
🔬    ⴰⵎⵉⴽⵔⵓⵙⵓⴽⵓⴱ
   
   
🔭    ⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴱ
   
   
📡    ⴰⵏⵜⵉⵏⴰ ⵜⴰⵏⵣⵡⴰⵢⵜ
   
   
📔    ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵙ ⵓⵃⵕⵛ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ
   
   
📕    ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵇⵇⵏ
   
   
📖    ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎⵏ
   
   
📗    ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
   
   
📘    ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
📙    ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵕⴰⵏⵊ
   
   
📚    ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ
   
   
📓    ⴰⴹⵕⵉⵚ
   
   
📒    ⵓⴷⵍⵉⵙ
   
   
📃    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⴽⵔⵍ
   
   
📜    ⴰⵙⵓⵖⵍ
   
   
📄    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⵣⵔⵉ
   
   
📰    ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ
   
   
🗞    ⵜⵉⵖⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ
   
   
📑    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵍ
   
   
🔖    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ
   
   
🏷    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ
   
   
💰    ⵜⴰⴱⵓⵣⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ
   
   
🪙    ⴰⵥⵕⴼ
   
   
💴    ⴰⵥⵕⴼ ⵏ ⵢⵉⵏ
   
   
💵    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ
   
   
💶    ⴰⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵢⵔⵓ
   
   
💷    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ
   
   
💸    ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ
   
   
💳    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ
   
   
🧾    ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ
   
   
💹    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵏ
   
   
✉    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
📧    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ
   
   
📨    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
📩    ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
📤    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
📥    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
📦    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ
   
   
📫    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵏⵇⵇⵙⵓ
   
   
📪    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ
   
   
📬    ⵜⴰⴱⵓⴹⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵙⴳⴳⵡⴰⴷ
   
   
📭    ⵜⴰⴱⵓⴹⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵙ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉ
   
   
📮    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⴽⵜ
   
   
🗳    ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ
   
   
✏    ⵜⴰⵍⵖⴰ
   
   
✒    ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
   
   
🖋    ⵜⴰⵍⵖⴰ
   
   
🖊    ⴰⵇⵏⵟⴰⵕ
   
   
🖌    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🖍    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
📝    ⵎⵉⵎⵓ
   
   
💼    ⵜⴰⴷⵍⴰ
   
   
📁    ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
   
   
📂    ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉⵕⵥⵎⵏ
   
   
🗂    ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
   
   
📅    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ
   
   
📆    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ


🗒    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
   
   
🗓    ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
   
   
📇    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ
   
   
📈    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ
   
   
📉    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ
   
   
📊    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ
   
   
📋    ⵜⴰⴽⵍⵉⴱⵓⴷ
   
   
📌    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
📍    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
   
   
📎    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
🖇    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
📏    ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵣⵔⵉⴼ
   
   
📐    ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ
   
   
✂    ⵜⵉⵖⵔⵉ
   
   
🗃    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ
   
   
🗄    ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ
   
   
🗑    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
🔒    ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ
   
   
🔓    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ
   
   
🔏    ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵙ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ
   
   
🔐    ⵉⵇⵇⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ
   
   
🔑    ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ
   
   
🗝    ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ
   
   
🔨    ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
   
   
🪓    ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
⛏    ⴰⵙⵜⴰⵢ
   
   
⚒    ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
   
   
🛠    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴷ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🗡    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
⚔    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🔫    ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵙⵜⵓⵍ
   
   
🪃    ⴱⵓⵎⴻⵔⴳ
   
   
🏹    ⴰⵥⵕⵓ ⴷ ⵓⵥⵕⵓ
   
   
🛡    ⵜⴰⵍⵖⴰ
   
   
🪚    ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ
   
   
🔧    ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🪛    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
🔩    ⵏⵓⵜ ⴷ ⴱⵓⵍⵜ
   
   
⚙    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ
   
   
🗜    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
⚖    ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ
   
   
🦯    ⴰⵇⵏⵓⴹ
   
   
🔗    ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ
   
   
⛓    ⵜⵉⵙⵉ
   
   
🪝    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🧰    ⵜⴰⴱⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ
   
   
🧲    ⴰⵎⴻⴳⵏⴰⵟ
   
   
🪜    ⵜⴰⵍⵖⴰ
   
   
💉    ⵜⴰⵙⵔⴳⵍⵜ
   
   
🩸    ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ
   
   
💊    ⵜⴰⴱⴰⵢⵍⵓⵜ
   
   
🩹    ⵜⴰⴱⴰⵏⴷⴰⵣⵜ
   
   
🩼    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🩺    ⵙⵜⴻⵜⵓⵙⵓⴽⵓⴱ
   
   
🩻    ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ
   
   
🚬    ⵜⴰⵛⵉⵕⴹⴰ
   
   
⚰    ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ
   
   
🪦    ⴰⵥⵕⵓ
   
   
⚱    ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
   
   
🗿    ⵎⵓⵄⴰⵢ
   
   
🪧    ⵜⴰⴱⵍⴰⴽⴰⵔⵜ
   
   
🪪    ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ
   
   
🏧    ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴰⵟⴰⵎ
   
   
🚮    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ
   
   
🚰    ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ
   
   
♿    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ
   
   
🚹    ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ
   
   
🚺    ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
🚻    ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ
   
   
🚼    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ
   
   
🚾    ⴰⵎⴰⵏ
   
   
🛂    ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ
   
   
🛃    ⴰⵛⵍⵃⵉ
   
   
🛄    ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ
   
   
🛅    ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
   
   
⚠    ⴰⵃⴱⴰⵙ
   
   
🚸    ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ
   
   
⛔    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ
   
   
🚫    ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ
   
   
🚳    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵍⴱⵉⴽⵙⵉⵍ
   
   
🚭    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ
   
   
🚯    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ
   
   
🚱    ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⵓⵜ
   
   
🚷    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ
   
   
📵    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵖ
   
   
🔞    ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ 18
   
   
☢    ⴰⵕⴰⴷⵢⵓ
   
   
☣    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ
   
   
⬆    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
↗    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
➡    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
↘    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
⬇    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
↙    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
   
   
⬅    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
↖    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
↕    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ
   
   
↔    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
↩    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ
   
   
↪    ⴰⵥⵔⵉⴳ ⴰⵣⵍⵎⴰⴹ ⵉⵔⵡⵍ ⴰⵣⵍⵎⴰⴹ
   
   
⤴    ⴰⵥⵔⵉⴳ ⴰⵣⵍⵎⴰⴹ ⵉⵔⵖⴰⵏ
   
   
⤵    ⴰⵥⵔⵉⴳ ⴰⵣⵍⵎⴰⴹ ⵉⴳⴳⵡⵔⴰⵏ
   
   
🔃    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⵉⴳⵡⵏⵙⴰⵏⵉⵏ
   
   
🔄    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵉⴽⵡⴼⵍⴰⵍⵏ
   
   
🔙    ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ
   
   
🔚    ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ END
   
   
🔛    ⵙⵏⴼⵍ! ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ
   
   
🔜    ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵙⵓⵓⵏ
   
   
🔝    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
   
   
🛐    ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ
   
   
⚛    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵟⵓⵎ
   
   
🕉    ⵎⵎ
   
   
✡    ⵉⵜⵔⵉ ⵏ ⴷⵓⴷ
   
   
☸    ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴷⵀⵔⴰ
   
   
☯    ⵢⵉⵏ ⵢⴰⵏⴳ
   
   
✝    ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ
   
   
☦    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
   
   
☪    ⵉⵜⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
   
   
☮    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ
   
   
🕎    ⵎⵉⵏⵓⵔⴰ
   
   
🔯    ⵉⵜⵔⵉ ⵏ ⵙⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🪯    ⴽⵀⴰⵏⴷⴰ
   
   
♈    ⴰⵔⵉⴼ
   
   
♉    ⵟⴰⴽⵔⵔⴰⵣⵜ
   
   
♊    ⵊⵉⵎⵉⵏⵉ
   
   
♋    ⴰⵏⴼⵉⵔⵓⵙ
   
   
♌    ⵍⵢⵓ
   
   
♍    ⴱⵉⵔⴳⵓ
   
   
♎    ⵍⴱⵉⵔⵢⴰ
   
   
♏    ⵙⴽⵓⵔⴱⵢⵓ
   
   
♐    ⴰⵥⴰⴳⵡⴰⵖ
   
   
♑    ⴽⴰⴱⵔⵉⴽⵓⵔⵏ
   
   
♒    ⴰⴽⵡⴰⵔⵢⵓⵙ
   
   
♓    ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ
   
   
⛎    ⵓⴼⵉⵛⵓⵙ
   
   
🔀    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
🔁    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ
   
   
🔂    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵅⵛⵏ
   
   
▶    ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ
   
   
⏩    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ
   
   
⏭    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴰⴹⵏ
   
   
⏯    ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵖⴷ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ
   
   
◀    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ
   
   
⏪    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ
   
   
⏮    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
   
   
🔼    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ
   
   
⏫    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ
   
   
🔽    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵙⴷⵔⵓⵙ


⏬    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
   
   
⏸    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ
   
   
⏹    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ
   
   
⏺    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
   
   
⏏    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ
   
   
🎦    ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
   
   
🔅    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ
   
   
🔆    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
   
   
📶    ⵜⵉⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵏⴰ
   
   
🛜    ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ
   
   
📳    ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ
   
   
📴    ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ
   
   
   
♀    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ
   
   
♂    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ
   
   
⚧    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
   
   
✖    ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
➕    ⵓⴳⴳⴰⵔ
   
   
➖    ⵎⵉⵏⵓⵙ
   
   
➗    ⴰⴱⴹⵓ
   
   
🟰    ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ
   
   
♾    ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ
   
   
‼    ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ
   
   
⁉    ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ
   
   
❓    ⴰⵎⵙⵇⵙⵉ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
   
   
❔    ⴰⵎⵙⵇⵙⵉ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
❕    ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
   
   
❗    ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
   
   
〰    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ
   
   
💱    ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ
   
   
💲    ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ
   
   
⚕    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ
   
   
♻    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
   
   
⚜    ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ
   
   
🔱    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵟⵕⴰⴷⵢⵓ
   
   
📛    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ
   
   
🔰    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⴱⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ
   
   
⭕    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
✅    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ
   
   
☑    ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵛⵛⴽ
   
   
✔    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ
   
   
❌    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ
   
   
❎    ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ
   
   
➰    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⵔⵔⵓⵙⵜ
   
   
➿    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ
   
   
〽    ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
   
   
✳    ⴰⵙⵜⴰⵔⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
✴    ⵉⵜⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵜ
   
   
❇    ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
©    ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ
   
   
®    ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ
   
   
™    ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
   
   
#️⃣    ⴰⵙⴳⵎⴹ: #
   
   
*️⃣    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ: *
   
   
0️⃣    ⵜⴰⵍⵖⴰ: 0
   
   
1️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 1
   
   
2️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 2
   
   
3️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 3
   
   
4️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 4
   
   
5️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 5
   
   
6️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 6
   
   
7️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 7
   
   
8️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 8
   
   
9️⃣    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 9
   
   
🔟    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ: 10
   
   
🔠    ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🔡    ⴰⵙⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🔢    ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ
   
   
🔣    ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ
   
   
🔤    ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵏ
   
   
🅰    ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ (ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ)
   
   
🆎    ⴰⴱ (ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ)
   
   
🅱    ⴱ (ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ)
   
   
🆑    ⵜⴰⵍⵖⴰ CL
   
   
🆒    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ COOL
   
   
🆓    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ
   
   
ℹ    ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
   
   
🆔    ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ID
   
   
Ⓜ    M ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ
   
   
🆕    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
   
   
🆖    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ NG
   
   
🅾    O button (ⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ)
   
   
🆗    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ OK
   
   
🅿    ⵜⴰⵍⵖⴰ P
   
   
🆘    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ SOS
   
   
🆙    ⵙⵙⵉⵖ! ⵜⴰⵍⵖⴰ
   
   
🆚    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ VS
   
   
🈁    ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🈂    ⵜⴰⴱⵓⵏⵟⵓⵏⵉⵜ ⵅⴰⵜⴰⵔ ⵅⴰⵜⴰⵔ
   
   
🈷    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ
   
   
🈶    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ
   
   
🈯    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🉐    ⵜⴰⴱⵓⵏⵟⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵅⴰⴼⵙ
   
   
🈹    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🈚    ⵊⴰⴱⴱⵓⵏⵉ ⵅⴻⵍⵍⵓⵙ ⵅⴻⵍⵍⵓⵙ
   
   
🈲    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🉑    ⵜⴰⵊⴰⴱⴱⵓⵏⵉⵜ ⵟⴰⵙⵓⵎⵎⵍⵜ
   
   
🈸    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🈴    ⵊⴰⴱⴱⵓⵏⵉⵢⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵊⴰⴱⴱⵓⵏⵉⵢⵜ
   
   
🈳    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
㊗    ⵜⴰⵊⴰⴱⴱⵓⵏⵉⵜ ⵃⵎⵍⵖ ⵃⵎⵍⵖ
   
   
㊙    ⵜⴰⴱⵓⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🈺    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🈵    ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵊⴰⴱⴱⵓⵏ
   
   
🔴    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🟠    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵕⴰⵏⵊ
   
   
🟡    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🟢    ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🔵    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🟣    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🟤    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
⚫    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
⚪    ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⴱⵍⴽⵉⵎⵜ
   
   
🟥    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
   
   
🟧    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵓⵕⴰⵏⵊⵉ
   
   
🟨    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🟩    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
   
   
🟦    ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ


🟪    ⴰⴱⵓⵔⴳ
   
   
🟫    ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ
   
   
⬛    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ
   
   
⬜    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ
   
   
◼    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
◻    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
   
   
◾    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
◽    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
▪    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
▫    ⴰⵎⴽⴽⵓⵥⵥⵓ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🔶    ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ
   
   
🔷    ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ
   
   
🔸    ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⴰⵏⵊ
   
   
🔹    ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ
   
   
🔺    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⴼⵍⵍⴰ
   
   
🔻    ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ
   
   
💠    ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙ ⵜⴽⵍⵉⵜ
   
   
🔘    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ
   
   
🔳    ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
   
   
🔲    ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
   
   
🏁    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
   
   
🚩    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
   
   
🎌    ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
   
   
🏴    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🏳    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
   
   
🏳️‍🌈    ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ
   
   
🏳️‍⚧️    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
   
   
🏴‍☠️    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🇦🇨    ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵏⴰⵍ
   
   
🇦🇩    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴰⵏⴷⵓⵔⵔⴰ
   
   
🇦🇪    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
🇦🇫    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ
   
   
🇦🇬    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴰⵏⵜⵉⴳⵓⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ
   
   
🇦🇮    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴰⵏⴳⵡⵉⵍⵍⴰ
   
   
🇦🇱    ⴰⴱⵍⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇦🇲    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ
   
   
🇦🇴    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ
   
   
🇦🇶    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽ
   
   
🇦🇷    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
   
   
🇦🇸    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵙⴰⵎⵡⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵉⵜ
   
   
🇦🇹    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴰⵜⵔⵉⵜ
   
   
🇦🇺    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ
   
   
🇦🇼    ⴰⴱⵍⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵓⴱⴰ:
   
   
🇦🇽    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⴰⵏⴷ
   
   
🇦🇿    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔ:
   
   
🇧🇦    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⴳⵓⴼⵉⵏⴰ
   
   
🇧🇧    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ
   
   
🇧🇩    ⴰⴱⵍⴰⵏⴷⵉⵛ:
   
   
🇧🇪    ⴰⴱⵍⵊⵉⴽ
   
   
🇧🇫    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ
   
   
🇧🇬    ⴰⴱⵍⵖⴰⵕⵢⴰ
   
   
🇧🇭    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵕⴰⵢⵏ
   
   
🇧🇮    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ
   
   
🇧🇯    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵉⵏⵉⵏ
   
   
🇧🇱    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⴱⴰⵔⵜⵍⵀⵉⵎⵉ
   
   
🇧🇲    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵉⵔⵎⵓⴷⴰ
   
   
🇧🇳    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵔⵓⵏⵢⵓ
   
   
🇧🇴    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ
   
   
🇧🇶    ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⴽⴰⵔⵉⴱ: ⵏⵓⵍⴰⵏⴷⴰ
   
   
🇧🇷    ⴰⴱⵔⴰⵣⵉⵍ
   
   
🇧🇸    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ:
   
   
🇧🇹    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵓⵟⴰⵏ
   
   
🇧🇻    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵡⴰⵜ
   
   
🇧🇼    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ:
   
   
🇧🇾    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵉⵍⵓⵔⵓⵙ
   
   
🇧🇿    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵍⵉⵣ:
   
   
🇨🇦    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
   
   
🇨🇨    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⴽⵓⵙ (ⴽⵉⵍⵉⵏⴳ)
   
   
🇨🇩    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴽⵓⵏⴳⵓ - ⴽⵉⵏⵛⴰⵙⴰ
   
   
🇨🇫    ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
   
   
🇨🇬    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴽⵓⵏⴳⵓ - ⴱⵔⴰⵣⴰⴱⵉⵍ
   
   
🇨🇭    ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ:
   
   
🇨🇮    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ
   
   
🇨🇰    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⴽ
   
   
🇨🇱    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ
   
   
🇨🇲    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ
   
   
🇨🇳    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ
   
   
🇨🇴    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
   
   
🇨🇵    ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵍⵉⴱⵔⵟⵓⵏ
   
   
🇨🇷    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ
   
   
🇨🇺    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴽⵡⴱⴰ
   
   
🇨🇻    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴽⴰⴱ ⴼⵉⵔⴷⵉ
   
   
🇨🇼    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⴰⵣⵓ
   
   
🇨🇽    ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵎⵉⵙ
   
   
🇨🇾    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵛⵉⴱⵔ:
   
   
🇨🇿    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⴽⵢⵢⴰ
   
   
🇩🇪    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇩🇬    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ: ⴷⵉⵊⵓ ⴳⴰⵔⵙⵢⴰ
   
   
🇩🇯    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵊⵉⴱⵓⵜⵉ
   
   
🇩🇰    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴹⴰⵏⵎⴰⵕⴽ
   
   
🇩🇲    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰ
   
   
🇩🇴    ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽⴰⵏ
   
   
🇩🇿    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
   
   
🇪🇦    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⵢⵓⵜⴰ ⴷ ⵎⵉⵍⵍⵉⵍⴰ
   
   
🇪🇨    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵍⴽⵡⴰⴷⵓⵔ:
   
   
🇪🇪    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴰⵙⵜⵓⵏⵢⴰ
   
   
🇪🇬    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ:
   
   
🇪🇭    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
   
   
🇪🇷    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴰⵔⵉⵟⵔⴰ
   
   
🇪🇸    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇪🇹    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵟⵓⴱⵢⵢⴰ
   
   
🇪🇺    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ: ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ
   
   
🇫🇮    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ:
   
   
🇫🇯    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴼⵉⵊⵉ
   
   
🇫🇰    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
🇫🇲    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵎⵉⴽⵔⵓⵏⵉⵙⵢⴰ
   
   
🇫🇴    ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴼⵉⵔⵓ
   
   
🇫🇷    ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
   
   
🇬🇦    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴳⴰⴱⵓⵏ
   
   
🇬🇧    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🇬🇩    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵊⵔⵏⴰⴷⴰ
   
   
🇬🇪    ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ
   
   
🇬🇫    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴳⵡⴰⵏⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
   
   
🇬🇬    ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⴳⵉⵔⵏⵙⵉ
   
   
🇬🇭    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵊⴰⵏⴰ
   
   
🇬🇮    ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵊⵉⴱⵔⴰⵍⵟⴰⵕ:
   
   
🇬🇱    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴳⵔⵉⵏⵍⴰⵏⴷ
   
   
🇬🇲    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ
   
   
🇬🇳    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ:
   
   
🇬🇵    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴳⵡⴰⴷⵍⵓⴱ
   
   
🇬🇶    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⴽⵡⴰⵜⵓⵔⴰⵍⵜ
   
   
🇬🇷    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ
   
   
🇬🇸    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⴰⵏⴷⵡⵉⵜⵛ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
   
   
🇬🇹    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ
   
   
🇬🇺    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴳⵡⴰⵎ
   
   
🇬🇼    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴳⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ
   
   
🇬🇾    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴳⵡⴰⵏⴰ
   
   
🇭🇰    ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵀⵓⵏⴳ ⴽⵓⵏⴳ ⵛⵉⵏⵡⴰ
   
   
🇭🇲    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ: ⵀⵉⵔⴷ ⴷ ⵎⴽⴷⵓⵏⴰⵍⴷ
   
   
🇭🇳    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵀⵓⵏⴹⵓⵔⴰⵙ:
   
   
🇭🇷    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴽⵔⵓⵢⴰ
   
   
🇭🇹    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵀⴰⵢⵜⵉ
   
   
🇭🇺    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
   
   
🇮🇨    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⵔⵉ
   
   
🇮🇩    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ
   
   
🇮🇪    ⴰⴱⵍⵖⴰⵕ: ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ
   
   
🇮🇱    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⵢⵉⵍ:
   
   
🇮🇲    ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵏ
   
   
🇮🇳    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ
   
   
🇮🇴    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ
   
   
🇮🇶    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ
   
   
🇮🇷    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵉⵕⴰⵏ
   
   
🇮🇸    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵉⵙⵍⴰⵏⴷ
   
   
🇮🇹    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ
   
   
🇯🇪    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵊⵉⵔⵙⵉ:
   
   
🇯🇲    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵊⴰⵎⴰⴽⴰ:
   
   
🇯🇴    ⴰⵙⵓⵔⴼ:
   
   
🇯🇵    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ


🇰🇪    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ:
   
   
🇰🇬    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴽⵉⵔⵊⵉⵙⵜⴰⵏ
   
   
🇰🇭    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⴽⴰⵎⴱⵓⴷⵊⴰ:
   
   
🇰🇮    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ: ⴽⵉⵔⵉⴱⴰⵜⵉ
   
   
🇰🇲    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴽⵓⵎⵓⵔⵓⵙ
   
   
🇰🇳    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⴽⵉⵜⵙ ⴷ ⵏⵉⴼⵉⵙ
   
   
🇰🇵    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ
   
   
🇰🇷    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
   
   
🇰🇼    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ:
   
   
🇰🇾    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
🇰🇿    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ:
   
   
🇱🇦    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ:
   
   
🇱🇧    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵍⴱⴰⵏⴽ
   
   
🇱🇨    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⵍⵓⵙⵢⴰ
   
   
🇱🇮    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⴽⵉⴼⵟⴰⵏ:
   
   
🇱🇰    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⵔⵉ ⵍⴰⴽⴰ
   
   
🇱🇷    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ:
   
   
🇱🇸    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵍⵢⵓⵙⵓⵜⵓ
   
   
🇱🇹    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇱🇺    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⴽⵙⵓⵎⴱⵓⵔⴳ:
   
   
🇱🇻    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵍⴰⵟⵡⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇱🇾    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵍⵉⴱⵢⴰ
   
   
🇲🇦    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
   
   
🇲🇨    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ:
   
   
🇲🇩    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴼⵢⴰ
   
   
🇲🇪    ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵎⵓⵏⵟⵉⵏⵉⴳⵔⵓ:
   
   
🇲🇫    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ
   
   
🇲🇬    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵎⴰⴷⵊⴰⴽⴰⵙⴽⴰⵔ
   
   
🇲🇭    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵛⴰⵍ
   
   
🇲🇰    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵎⵉⴽⴰⴷⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ
   
   
🇲🇱    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
   
   
🇲🇲    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵎⵢⴰⵏⵎⴰⵔ (ⴱⵓⵔⵎⴰ)
   
   
🇲🇳    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵏⴳⵓⵍⵢⴰ
   
   
🇲🇴    ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵎⴰⴽⴰⵓ ⵛⵉⵏⵡⴰ
   
   
🇲🇵    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ
   
   
🇲🇶    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⴽ
   
   
🇲🇷    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇲🇸    ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵎⵓⵏⵙⵉⵔⴰⵜ
   
   
🇲🇹    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ
   
   
🇲🇺    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⵢⵓⵙ
   
   
🇲🇻    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ
   
   
🇲🇼    ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ:
   
   
🇲🇽    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ
   
   
🇲🇾    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ
   
   
🇲🇿    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ
   
   
🇳🇦    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ:
   
   
🇳🇨    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
🇳🇪    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ
   
   
🇳🇫    ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⵔⴼⵓⴽ
   
   
🇳🇬    ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵡⴰⴷⵜ: ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ
   
   
🇳🇮    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵏⵉⴽⴰⵔⴰⴳⵡⴰ:
   
   
🇳🇱    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ
   
   
🇳🇴    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵏⵓⵔⵡⵊⵢⴰ
   
   
🇳🇵    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏⴻⴱⴰⵍ:
   
   
🇳🇷    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵏⴰⵓⵔⵓ
   
   
🇳🇺    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵏⵢⵓ
   
   
🇳🇿    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵏⵢⵓⵣⵉⵍⴰⵏⴷⴰ
   
   
🇴🇲    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵓⵎⴰⵏ:
   
   
🇵🇦    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ
   
   
🇵🇪    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴱⵉⵔⵓ
   
   
🇵🇫    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵓⵍⵉⵏⵉⵣⵢⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
   
   
🇵🇬    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ: ⴱⴰⴱⵓⵡⴰ ⵏⵢⵓ ⴳⵉⵏⵢⴰ
   
   
🇵🇭    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱⵉⵏ:
   
   
🇵🇰    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ


🇵🇱    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ
   
   
🇵🇲    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⴱⵉⵔⵢⵔ ⴷ ⵎⵉⴽⵉⵍⵓⵏ
   
   
🇵🇳    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
🇵🇷    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵓⵔⵟⵓⵕⵉⴽⵓ
   
   
🇵🇸    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ: ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ
   
   
🇵🇹    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ
   
   
🇵🇼    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴱⴰⵍⵓ
   
   
🇵🇾    ⴰⴱⵔⴰⴳⵡⴰⵢ:
   
   
🇶🇦    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ:
   
   
🇷🇪    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵔⵢⵓⵏⵢⵓⵏ
   
   
🇷🇴    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵕⵓⵎⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇷🇸    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ
   
   
🇷🇺    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ
   
   
🇷🇼    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵕⵡⴰⵏⴷⴰ:
   
   
🇸🇦    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ
   
   
🇸🇧    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵙⴰⵍⵓⵎⵓⵏ
   
   
🇸🇨    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵛⵉⵍⵙ:
   
   
🇸🇩    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⵓⴷⴰⵏ
   
   
🇸🇪    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⵡⵉⴷ
   
   
🇸🇬    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ:
   
   
🇸🇭    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⵀⵉⵍⵉⵏⴰ
   
   
🇸🇮    ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ:
   
   
🇸🇯    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⴼⴰⵍⴱⴰⵔⴷ ⴷ ⵊⴰⵏ ⵎⴰⵢⵢⵏ
   
   
🇸🇰    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵙⵍⵓⴼⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇸🇱    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵙⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ
   
   
🇸🇲    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ
   
   
🇸🇳    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ
   
   
🇸🇴    ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵙⵓⵎⴰⵍⵢⴰ:
   
   
🇸🇷    ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ: ⵙⵓⵔⵉⵏⴰⵎ
   
   
🇸🇸    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
   
   
🇸🇹    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵙⴰⵓ ⵜⵓⵎⵢ ⴷ ⴱⵔⵉⵏⵙⵉⴱ
   
   
🇸🇻    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ
   
   
🇸🇽    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⵉⵏⵜ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ
   
   
🇸🇾    ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ: ⵙⵓⵔⵢⴰ
   
   
🇸🇿    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⴰⵙⴰⵡⴰⵏⵉ
   
   
🇹🇦    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ: ⵜⵔⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴰ ⴽⵓⵏⵀⴰ
   
   
🇹🇨    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵙ ⴷ ⴽⴰⵢⴽⵓⵙ
   
   
🇹🇩    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵛⵛⴰⴷ
   
   
🇹🇫    ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ: ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
   
   
🇹🇬    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ:
   
   
🇹🇭    ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ: ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴷ
   
   
🇹🇯    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ: ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ
   
   
🇹🇰    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵟⵓⴽⵍⴰⵓ
   
   
🇹🇱    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
   
   
🇹🇲    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ
   
   
🇹🇳    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵜⵓⵏⵙ
   
   
🇹🇴    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ:
   
   
🇹🇷    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ
   
   
🇹🇹    ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ: ⵟⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴳⴰ
   
   
🇹🇻    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵡⴰⵍⵓ:
   
   
🇹🇼    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
   
   
🇹🇿    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ: ⵟⴰⵏⵣⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇺🇦    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ
   
   
🇺🇬    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
   
   
🇺🇲    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ
   
   
🇺🇳    ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵡⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ:
   
   
🇺🇸    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ
   
   
🇺🇾    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴳⵡⴰⵢ
   
   
🇺🇿    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ
   
   
🇻🇦    ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ
   
   
🇻🇨    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ: ⴼⵉⵏⵛⵉⵏⵜ ⴷ ⴳⵔⵉⵏⴰⴷⵉⵏ
   
   
🇻🇪    ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵡⴰⴷⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵣⵓⵍⴰ:
   
   
🇻🇬    ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵉⵏ
   
   
🇻🇮    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵔⴳⵉⵏ
   
   
🇻🇳    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ
   
   
🇻🇺    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⴼⴰⵏⵡⴰⵜⵓ
   
   
🇼🇫    ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵙ ⴷ ⴼⵓⵜⵓⵏⴰ
   
   
🇼🇸    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⴰⵎⵡⴰ:
   
   
🇽🇰    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴽⵓⵙⵓⴼⵓ
   
   
🇾🇪    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⵢⵓⵎⴰⵏ:
   
   
🇾🇹    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ: ⵎⴰⵢⵓⵜ
   
   
🇿🇦    ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
   
   
🇿🇲    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ:
   
   
🇿🇼    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⵡⴱⵓ:
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    ⴰⵙⵓⵔⴼ: ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰ
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⵍⵣ:Happy Learning from Sweasy26.com-team