Emoji Meaning in Wolaitta - Emoji List in Wolaitta - Emoji deˈiya malaataa birshshettay Wolayttatto Doonaa - Emoji asa danddayettida Wolayttatto Doonaa

😀    Mishkkiyoogaa
     
     
😃    Gita aifee, ba huuphiyaa michchiyo wode
     
     
😄    Pashkki Bessiya Aifee Pashkki
     
     
😁    Pilkkiyaageetanne Pilkki Ayfee
     
     
😆    Sinttan Xoossaa Qommoy Xoossaa Qommoy
     
     
😅    Pilkkiyo Sooshshay Pilkkiyo
     
     
🤣    Saˈan Pilkkiyo Wodiyaa
     
     
😂    Ufayssaa Afutta
     
     
🙂    Guutta Pashkki
     
     
🙃    SHin SHin SHin Gidikkokka
     
     
🫠    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
😉    Aifiyaa Xoossaa
     
     
😊    Pashkki Somˈanne Pashkki Ayfee
     
     
😇    SHin Pilkka Gidiyoogaa
     
     
     
🥰    Wozanaadan Pashkki
     
     
😍    Qofay Pilkkiyoogaa
     
     
🤩    Xoolinttiyaa Kaalettiyaageeta
     
     
😘    Sommiyo wode
     
     
😗    Soykkiyoogaa
     
     
☺    Mishkkiyoogaa
     
     
😚    Ne sombbaa yeggite.
     
     
😙    Pashkki Ayfee Yooba
     
     
🥲    Afutta Soochuwaa Pilkki
     
     
😋    PAASATIYA MIIYAA
     
     
😛    Sinttan deˈiya qaalaa deˈiyoogaa
     
     
😜    Sinttaa inxxarssaa aifiyaa shiishshiyoogaa
     
     
🤪    Loytta Soychoy
     
     
😝    Nu inxxarssaa sinttan xoqqu oottiis
     
     
🤑    Miishshaa DEEEEES
     
     
🤗    Nuuni ba kushiyaa dooyiyo wode, ba huuphiyaa
     
     
🤭    Kushee ba doonaappe sinttan qoppite
     
     
🫢    Sinttappe dooyidi, ba kushiyaa ba doonaappe yootidi,
     
     
🫣    Sinttappe Xoossaa Qoppiyoogaa
     
     
🤫    Sinttan ceeqettanaadan oottiya
     
     
🤔    Soychuwaa qoppiyoogaa
     
     
🫡    Soykko
     
     
     
🤐    SHin DEEEENA
     
     
🤨    Xoqqu sinttan deˈiya sinttan
     
     
😐    SHin Mishettidi Oykka
     
     
😑    Soykkettenna sombbaa
     
     
😶    Soychoy Bainna
     
     
🫥    Gidikkokka, Xoossaa Gidikkokka
     
     
😶‍🌫️    SHaraappe SHin
     
     
😏    Qeesettida Somˈaa
     
     
😒    Unˈˈettiya Soychoy
     
     
🙄    Sinttawu ayfiyaa zoozcissiyoogaa
     
     
😬    SHin Xoossaa
     
     
😮‍💨    Somˈˈa shemppiyoogaa
     
     
🤥    Sinttettiya Sinttawu Xoossaa
     
     
🫨    Sooshshiya Sooshshay
     
     
😌    Minttettiya Soychoy
     
     
😔    Wottida Qoppiyoogaa
     
     
😪    Xaqqida sinttan deˈiya sinttan deˈiya
     
     
🤤    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
😴    Xxiskkiyo sinttan
     
     
😷    Akkamuwaa Maskkata
     
     
🤒    Hirotetiriyaa SHin SHin SHin SHin
     
     
🤕    Sinttaa huuphiyaa qohuwaa gakkiyo wode
     
     
🤢    Iitabaa Soychoy
     
     
🤮    Somˈˈaa SHin SHin SHin
     
     
🤧    Sinttettiya sinttan deˈiya sinttan deˈiya
     
     
🥵    SHOOTTIYA
     
     
🥶    SHin SHOOTTIYA
     
     
🥴    SHin Xoossaa Qoppiyo SHemppuwaa
     
     
😵    Aifee Xoqqu Somˈaa
     
     
😵‍💫    Aifiyaa Xoossaa
     
     
🤯    HUUWE XOOSSIYAA
     
     
🤠    Koshshiyo Somˈaa Koshshiyo Godaa
     
     
🥳    SHOOTIYA
     
     
🥸    Miyaagaa Soychoy Miyaagaa Gidiyoogaa
     
     
😎    Solkkee maayiyo qofaa moorettiyoogaa
     
     
🤓    NIDEERA SOOTTIYA
     
     
🧐    SHin Moozziyaara Gidiya Somˈaa
     
     
😕    SHin Maqettidaageeti
     
     
🫤    SHin SHin SHin Denddida
     
     
😟    Kazzaniyoogaa
     
     
🙁    Guutta Somˈaa Qoossiyoogaa
     
     
☹    Sooquwaa Qoossaa Soochuwaa
     
     
😮    Sinttappe Dooshshiyoogaa Dooshshiyoogaa
     
     
😯    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
😲    Eti garamissiyoogaa
     
     
😳    Zoˈˈa
     
     
🥺    Wossiyo Somˈaa
     
     
🥹    Afutta Somˈaa Eccite
     
     
😦    Sinttiyaa Dooshshiyo Dooshshiyoogaa Dooshshiyoogaa
     
     
😧    SHin SHin SHin SHin
     
     
😨    Yashshiyoogaa
     
     
😰    SHin Qofissiyoogaa Koyiyo Giduwaa
     
     
😥    Kayyottananne Minttettiya Soychoy
     
     
😢    Yekkiyoogaa
     
     
😭    Cenggurssaa yeekkiyoogaa
     
     
😱    Yashshiya Xoossaa
     
     
😖    SHin Mazamettiya Soychoy
     
     
😣    Danddayan Danddayiyoogaa
     
     
😞    Hidootaa Qoppiyoogaa
     
     
😓    SHin Xoossaa SHoykka Goynnaagaa
     
     
😩    Daafuridaagaa
     
     
😫    Daafuridaageeta Soychoy
     
     
🥱    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
     
😤    Somˈˈaa Xoossaa Godaa Godaa
     
     
😡    Sinttiyaa Sinttettiyoogaa
     
     
😠    Hankkiyo Soychoy
     
     
🤬    Malaataa Somˈay Doonaa?
     
     
😈    Daro Konddiyo Mishquwaa
     
     
👿    Hankkiyo Daro Konddaa Somˈaa
     
     
💀    SHUUWAA SHUWAA
     
     
☠    SHin SHOOTTIYA
     
     
💩    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
🤡    Kawaawaa sinttan deˈiya
     
     
👹    OLIRIYA DEERIYA
     
     
👺     Xoossaa Kawotettaa
     
     
👻    Iita
     
     
👽    KAAKKAA IITTAA
     
     
👾    Kaalettiya Doomiyaa Denddida Dumma
     
     
🤖    Roobotiyaa
     
     
😺    MIKKIYA GODAA
     
     
😸    Pilkkiya Godaa
     
     
😹    Ufayssan Yekkiya Godaa
     
     
😻    Qofaa moorettiyo gallassaa
     
     
😼    Mishkkiya Godaa
     
     
😽    SHOOTIYA
     
     
🙀    Daafuridaageeti Daafuridaageeta
     
     
😿    Yekkiyo Godaa
     
     
😾    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
🙈    Iita Booshshiyaabaa Beenna
     
     
🙉    Iita Maway Siyenna
     
     
🙊    Haasayenna Bashkkata
     
     
👋    Koshshiyaabaa oottiyoogaa doommiis.
     
     
🤚    Kushiyaa Xoqqu
     
     
🖐    Kushiyaa Doykka Bantta Bantta Bantta
     
     
✋    Kushiyaa Xoqqu
     
     
🖖    Wakani Salotaa
     
     
🫱    Ushacha ushachcha kushiyaa
     
     
🫲    Ushshay haddirssa
     
     
🫳    Kushiyaa kushiyaa kushiyaa kushiyaa kushiyaa
     
     
🫴    Koshshiyaabaa bolli deˈiya wode
     
     
🫷    Ushaa haddirssa kushiyaa kushiyaa
     
     
🫸    Ushacha baggaara kushiyaa kushiyaa
     
     
👌    Loˈˈo Kushiyaa
     
     
🤌    Qoossaa Qoossaa Qoossaa
     
     
🤏    Kushiyaa Sooqqiyoogaa
     
     
✌    Xoonettiyoogaa
     
     
🤞    Qofaa Pilggiyaagaa gidiyoogaa
     
     
🫰    Qolaa kawushshenne guyyeppe guyyiyan kushiyaa
     
     
🤟    Ne Qofaa Siiqiyoogaa
     
     
🤘    Kemblee Malaataa
     
     
🤙    Ta kushiyaa yeddiis.
     
     
👈    Bantta kushiyaa birshshettay haddirssa baggaara
     
     
👉    Ushacha baggaara malaatees
     
     
👆    Koyro Koyro Koyro Koyro Koyro
     
     
🖕    Gidoppe Giddiya Bashshaa
     
     
👇    Bantta Qaalaa Eexxiyoogaa
     
     
☝    Indekissiyaageeti bolli deˈiya qofaa
     
     
🫵    Xomoossaa Ishkkarata Indekisiyaa
     
     
👍    Gitaappe Xoqqu Oottiyoogaa
     
     
👎    Gubaaˈiyaa Wodiyaa Koykkiyo
     
     
✊    Gubaaˈiyaa Xoqqu
     
     
👊    SHin Yaatiyo Godaa
     
     
🤛    Bitanchchaa baggaara baggaara
     
     
🤜    Ushacha baggaara gubaaˈiyaa
     
     
👏    Kushiyaa shiishshiyoogaa
     
     
🙌    Kushiyaa Xoqqu
     
     
🫶    Wozanaadan Mallata Kushiyaa
     
     
👐    Kushiyaa Dooˈiyoogaa Dooˈiyoogaa
     
     
🤲    Kushiyaa Issippe Issippe Issippe
     
     
🤝    Kushshiyaabaa kushiyaa kushiyaa
     
     
🙏    Koshshiyaabaa oottiyoogaa
     
     
✍    Xaafiyaagaa
     
     
💅    Kawuwaa zaytta
     
     
🤳    Nu huuphiyaa kaalliyoogaa
     
     
👶    Naˈaa
     
     
🧒    Naˈa
     
     
👦    Naˈaa
     
     
👧    NAAYYO GAALIYO
     
     
🧑    Asa
     
     
👱    ERA: BULIYYA
     
     
👨    Asa
     
     
🧔    Asa: Bashshaa
     
     
🧔‍♂️    ASAA: BUURAA
     
     
🧔‍♀️    Maccaasiyaa: Bashshaa
     
     
👨‍🦰    Attumaasa: Zoˈo boˈuwaa
     
     
👨‍🦱    Attumaasa: CHIRIRIYA
     
     
👨‍🦳    ASATTIYA: BULLIYA
     
     
👨‍🦲    ASATTIYA: SHOONNI
     
     
👩    Maccaasiyaa
     
     
👩‍🦰    Maccaasiyaa: Zoˈo boˈuwaa
     
     
🧑‍🦰    Asa: Zoˈo boˈuwaa
     
     
👩‍🦱    Maccaasiyaa: Cullee bantta huuphiyaa
     
     
🧑‍🦱    Asa: CHIDDDDAA
     
     
👩‍🦳    Maccaasiyaa: Botta boqqaa
     
     
🧑‍🦳    Asa: Botta Boohuwaa
     
     
👩‍🦲    Maccaasiyaa: SHin huuphe
     
     
🧑‍🦲    Asa: SHin huuphe
     
     
👱‍♀️    Maccaasiyaa: Bishshaa bishshaa
     
     
👱‍♂️    Attumaa: Bishuwaa bishshaa
     
     
🧓    Cimata
     
     
👴    Cimata
     
     
👵    Cimma maccaasiyaa
     
     
🙍    SHin SHOOTIYA
     
     
🙍‍♂️    SHin SHin Asi Asi? (Ajj.
     
     
🙍‍♀️    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
🙎    SHin ba doonaappe guyyiyan,
     
     
🙎‍♂️    SHin Xoossaa Attiyaagaa
     
     
🙎‍♀️    SHin Xoossaa Maccaasiyaa
     
     
🙅    Koyennan Xoossaa Oosoy
     
     
🙅‍♂️    Attumaasi CHii Yaatidosona
     
     
🙅‍♀️    Maccaasiyaa ba huuphiyaa maaddiyoogaa yootada,
     
     
🙆    Ooratta Bessiya Ooratta
     
     
🙆‍♂️    Attumaassi Oykka
     
     
🙆‍♀️    Maccaasiyaa Mishettiyo Oyshaa
     
     
💁    Asay ba kushiyaa zaarettiis.
     
     
💁‍♂️    Asi ba kushiyaa gussiis
     
     
💁‍♀️    Maccaasiyaa kushiyaa miishshaa miishshaa
     
     
🙋    Koshshiyaageeti Xoossaa
     
     
🙋‍♂️    Koshshiyaageeti Xoqqu Anaagaa
     
     
🙋‍♀️    Koshshiyo maccaasiyaa
     
     
🧏    Hayttay Aybee?
     
     
🧏‍♂️    Hayttay Aybee?
     
     
🧏‍♀️    Hayttay Maccaasiyaa
     
     
🙇    Asay Xumboosona
     
     
🙇‍♂️    Attumay Xumboosona
     
     
🙇‍♀️    Maccaasiyaa Xumboy


🤦    Asaa Somˈoy Qoosettiyo Wodiyaa
     
     
🤦‍♂️    Attumaassi ba sinttan meeccettidosona
     
     
🤦‍♀️    Maccaasati ba sinttan meeccettidosona
     
     
🤷    Asay ba shemppuwaa shiishshiyoogaa
     
     
🤷‍♂️    ASATI GODDDAA
     
     
🤷‍♀️    Maccaasiyaa Godaa
     
     
🧑‍⚕️    Payyatettaa Oosiyaageeta
     
     
👨‍⚕️    Attumaa Payyatettaa Oosuwaa
     
     
👩‍⚕️    Payyatettaa Oosuwaa Maccaasiyaa
     
     
🧑‍🎓    Tamaariyaa
     
     
👨‍🎓    Tamaarissiyaageeta
     
     
👩‍🎓    Tamaariyaa naˈˈiyo maccaasiyaa
     
     
🧑‍🏫    Tamaarissiyaageeta
     
     
👨‍🏫    Attumaa Tamaarissiyaageeta
     
     
👩‍🏫    Maccaasiyaa Tamaarissiyaageeta
     
     
🧑‍⚖️    Daannata
     
     
👨‍⚖️    Attumaa daannata
     
     
👩‍⚖️    Maccaasiyaa daannaa
     
     
🧑‍🌾    Goshshanchaa
     
     
👨‍🌾    Goshshanchaa
     
     
👩‍🌾    Goshshanchaa maccaasiyaa
     
     
🧑‍🍳    KATTIYA OOSHIYA
     
     
👨‍🍳    Attumaa Koyiyaagaa
     
     
👩‍🍳    Aqqiyo maccaasiyaa
     
     
🧑‍🔧    Mishiraachuwaa Oosanchaa
     
     
👨‍🔧    Oosanchata Oosanchata
     
     
👩‍🔧    Mishiraachuwaa Oosanchaa Maccaasiyaa
     
     
🧑‍🏭    PAAKKIRIKIYAA
     
     
👨‍🏭    PAAKKIRIKIYAA
     
     
👩‍🏭    Oosuwaa maccaasiyaa
     
     
🧑‍💼    Oosanchati Oosanchata
     
     
👨‍💼    Attumaasa Oosanchata Oosanchata
     
     
👩‍💼    Maccaasiyaa
     
     
🧑‍🔬    Saynttisttiyaa
     
     
👨‍🔬    Asaa Saynttisttiyaa
     
     
👩‍🔬    Saynttisttiyaa Maccaasiyaa
     
     
🧑‍💻    Mishiraachuwaa
     
     
👨‍💻    Asa Tikinooniyaa eranchata
     
     
👩‍💻    Maaddiya Maccaasiyaa
     
     
🧑‍🎤    Yexxiyo yexxiyaageeta
     
     
👨‍🎤    Attumaa yexxiyaageeta
     
     
👩‍🎤    Yexxiyo maccaasiyaa
     
     
🧑‍🎨    Eti Xoossaa Kawotettaa
     
     
👨‍🎨    Attumaasa Maaddiya Attumaasa
     
     
👩‍🎨    Eti Aawatettaa Aawatettaa
     
     
🧑‍✈️    Pilotiyoosa
     
     
👨‍✈️    Aattuma Pilotiyoosa
     
     
👩‍✈️    Pilotiyoosa maccaasiyaa
     
     
🧑‍🚀    Ashkkati Ashkkati
     
     
👨‍🚀    Ashkkaratussi Ashkkaratussi
     
     
👩‍🚀    Ashkkati Ashkkati
     
     
🧑‍🚒    Tamaaniyaa Oykka Oykka
     
     
👨‍🚒    Attumaa tamaa giyaagaa
     
     
👩‍🚒    Tamachaa Oykkiya maccaasiyaa
     
     
👮    Polisiyaa
     
     
👮‍♂️    Aattuma polisee
     
     
👮‍♀️    Polisiyaa maccaasiyaa
     
     
🕵    PHOOTIYA
     
     
🕵️‍♂️    Attumaasa PHOONGAA
     
     
🕵️‍♀️    POOSHIYA
     
     
💂    Nagaraa naagiyaageeta
     
     
💂‍♂️    Attumaasa naagiyaageeta
     
     
💂‍♀️    Nagiyo maccaasiyaa
     
     
🥷    Ninjja
     
     
👷    Keexxiyo Oosanchati
     
     
👷‍♂️    Keexxiyo Oosanchati
     
     
👷‍♀️    Keexxiyo maccaasiyaa
     
     
🫅    Kawuwaa Maayidaageeti
     
     
🤴    KAWUWA
     
     
👸    Kawuwaa
     
     
👳    Haggaazuwaa maayida bitanee
     
     
👳‍♂️    HUUWAA WOLAAYYAA
     
     
👳‍♀️    Haggaazuwaa maayida maccaasaa
     
     
👲    Kofee Miyenna Asa
     
     
🧕    HUUWAA WOOTTIYAA
     
     
🤵    Tuxdo Maayuwaa Maayida Asa
     
     
🤵‍♂️    Tuxdo Maayuwaa Maayida Attuma
     
     
🤵‍♀️    Tuxdo Maayuwaa Maayida Maccaasiyaa
     
     
👰    Maayiyaageeta
     
     
👰‍♂️    Maayiyaageeta
     
     
👰‍♀️    Maayuwaa maayida maccaasiyaa
     
     
🤰    Machiyo Maachaa Haggaazanawu
     
     
🫃    Machiyo Maachaa Haggaazanawu
     
     
🫄    Machiyo Maachaa Haggaazanawu
     
     
🤱    Aayee Miyanau Miyanau Gidikkokka
     
     
👩‍🍼    Naˈaa Miziya Maccaasaa
     
     
👨‍🍼    Naˈaa Mizanawu Aattaa
     
     
🧑‍🍼    Naˈaa Miziyaageeta
     
     
👼    Guutta kiitanchata
     
     
🎅    SINTA KALALAA
     
     
🤶    Ufayssa Masqqalaa maccaasiyaa
     
     
🧑‍🎄    Mx Klaus
     
     
🦸    ALAAAAA AYYAAA
     
     
🦸‍♂️    Asaa naati Xoossaa Kawotettaa
     
     
🦸‍♀️    ALAAAAA AYYAAAA
     
     
🦹    Iita Asa Gidikkokka
     
     
🦹‍♂️    Asaa naati iita iita
     
     
🦹‍♀️    Iita Maccaasiyaa
     
     
🧙    EERA KAALIYA
     
     
🧙‍♂️    Attumaa Tamaarissiyaageeta
     
     
🧙‍♀️    Maccaasiyaa Tamaarissiyaageeta
     
     
🧚    EERIYA BEERIYA
     
     
🧚‍♂️    Asay hayqqana danddayees.
     
     
🧚‍♀️    Maccaasiyaa Eti
     
     
🧛    Vampiriyaa
     
     
🧛‍♂️    Asaa naati suuttaa suuttaa
     
     
🧛‍♀️    SHin suuttaa suuttaa maccaasiyaa
     
     
🧜    Mermaiden
     
     
🧜‍♂️    Moliyaa Asa
     
     
🧜‍♀️    Mermaayee
     
     
🧝    Ishanttati Xoossaa Kawotettaa
     
     
🧝‍♂️    Asaa Ayyaana
     
     
🧝‍♀️    EERIYA MAYAYYAA
     
     
🧞    Ishanttati Xoossaa Kawotettaa
     
     
🧞‍♂️    Asaa Ayyaana
     
     
🧞‍♀️    EERIYA MAYAYYAA
     
     
🧟    Zombie
     
     
🧟‍♂️    Asa Zombie
     
     
🧟‍♀️    Maccaasiyaa Zombie
     
     
🧌    Ishanttuwaa Xoossaa
     
     
💆    Mishshiyaageeta
     
     
💆‍♂️    Attumaassi Mishettiyo Wodiyaa
     
     
💆‍♀️    Mishshiyaageeta Maccaasiyaa
     
     
💇    Doohuwaa Pilggiyaagaa
     
     
💇‍♂️    Attumaassi bantta huuphiyaa qaalaa
     
     
💇‍♀️    Dhuwiyaa Koyiyo Maccaasiyaa
     
     
🚶    Hegaa Bessiyaageeta
     
     
🚶‍♂️    Hegaa gallassi bantta huuphiyaa asaa
     
     
🚶‍♀️    Hegaa Bessiya Maccaasiyaa
     
     
🧍    Eqqida asati
     
     
🧍‍♂️    Eqqida asati
     
     
🧍‍♀️    Edda Maccaasiyaa
     
     
🧎    Gubbay Xoossaa
     
     
🧎‍♂️    Gubbay Xoossaa
     
     
🧎‍♀️    SHin Xummiyo Maccaasiyaa
     
     
🧑‍🦯    Botta gatimaa oyqqida bitanee
     
     
👨‍🦯    Botta gatimaa oyqqida bitanee
     
     
👩‍🦯    Botta gatimaa oyqqida maccaasiyaa
     
     
🧑‍🦼    Elektrikiyaa gakkiya gubaaˈiyan deˈiya
     
     
👨‍🦼    Elektrikiyaa gakkiya gubaaˈiyan deˈiya
     
     
👩‍🦼    Elektrikiyaa gakkiya gubaaˈiyan deˈiya
     
     
🧑‍🦽    Koyro gubaaˈiyan deˈiya bitanee
     
     
👨‍🦽    Kushiyan deˈiya asaa
     
     
👩‍🦽    Kushiyan Oottiya Maccaasaa
     
     
🏃    Wottida Asa
     
     
🏃‍♂️    Asay woxxiis
     
     
🏃‍♀️    Maccaasiyaa Wottida
     
     
💃    Maccaasiyaa Dayssiyo Dayssiyo
     
     
🕺    ASATTAA
     
     
🕴    Maayuwaa maayida asati bantta bolli deˈees
     
     
👯    SHin haittiya bitanee deˈiyo bitanee
     
     
👯‍♂️    SHin haittiya bitanee deˈiyo bitanee
     
     
👯‍♀️    SHin haittiya maccaasiyaa deˈiya maccaasiyaa
     
     
🧖    SHin Eti Eti Eti? (Ajj.
     
     
🧖‍♂️    Attuma asay mishettiyo kifiliyan deˈiyo asaa naati deˈees
     
     
🧖‍♀️    Maccaasiyaa Eti Eti Koshshiyo Kofan
     
     
🧗    Asay Xoqqu
     
     
🧗‍♂️    Deriyaa Koyiyaageeti Xoqqu
     
     
🧗‍♀️    Maccaasiyaa Xoqqu
     
     
🤺    Bantta Bisuwaa Boqqiyoogaa
     
     
🏇    Parata Wottaa Wottaa Wottaa
     
     
⛷    Sikkiyaageeti Sikkiyaageeta
     
     
🏂    Sikkee gakkiyo gakkiyo gakkiya
     
     
🏌    Golfoose Caassiyo Issi Issi
     
     
🏌️‍♂️    ASATTU GOLOLONE
     
     
🏌️‍♀️    Maccaasaa Golfee
     
     
🏄    Bantta huuphe
     
     
🏄‍♂️    Aattati beettidi beettidi beettiis
     
     
🏄‍♀️    Maccaasati Surfing Bessiyaabaa
     
     
🚣    Issi Markkabiyaa Wodiyaa
     
     
🚣‍♂️    Issi Markkabiyaa Wodiyaa
     
     
🚣‍♀️    Maccaasiyaa Markkabiyaa Wodiyaa
     
     
🏊    Asay shaakkiyoogaa bessees.
     
     
🏊‍♂️    Aattati Bonchchaa Bonchchaa
     
     
🏊‍♀️    Maccaasiyaa Bonchchaa
     
     
⛹    Asa Bolaa SHoppite
     
     
⛹️‍♂️    Attumaasi Booˈaa Koykkiyo
     
     
⛹️‍♀️    Maccaasiyaa Booˈaa SHoppite
     
     
🏋    Keehi Xoqqiya Oychchaa
     
     
🏋️‍♂️    Attumati deexxiyoogaa
     
     
🏋️‍♀️    Maccaasiyaa Deexxiyoogaa
     
     
🚴    Bikkkilidi Toggiya Oosata
     
     
🚴‍♂️    Bikkkilidi Toggiya Oosata
     
     
🚴‍♀️    Bikkkiliiliyan Toggiya Maccaasaa
     
     
🚵    Biskkilidi Deriyaa Biskkiliis
     
     
🚵‍♂️    Deriyaa Biskkilidi Oottiyo Wozuwaa
     
     
🚵‍♀️    Maccaasiyaa deriyaa bishkkiliis
     
     
🤸    Asay ba kushiyan gakkidosona
     
     
🤸‍♂️    Attumaassi kushiyan xoqqu oottiis
     
     
🤸‍♀️    Maccaasiyaa kushiyaa shiishshiyoogaa
     
     
🤼    Asay Xoonanaadan Oottana
     
     
🤼‍♂️    Attumati Xoqqu Oottanaadan Oottana
     
     
🤼‍♀️    Maccaasiyaa Wozanawu
     
     
🤽    Haattaa bollaa kaqqiya bitanee
     
     
🤽‍♂️    Attati haattaa bollaa kaxxiyoogaa
     
     
🤽‍♀️    Haattaa bollaa kaqqiya maccaasiyaa
     
     
🤾    Oosoy kushiyaa kaaˈiyaageeta
     
     
🤾‍♂️    Hegaa bolli kaaˈiya bitanee
     
     
🤾‍♀️    SHin Haggaaziya Maccaasiyaa
     
     
🤹    Asa Qaalaa Koyiyoogaa
     
     
🤹‍♂️    ASATTI CHAAAAAA
     
     
🤹‍♀️    Maccaasati CHashshiyoogaa
     
     
🧘    Lolotussi Asa Gidikkokka
     
     
🧘‍♂️    Lolotussi Asi SHin Asa Gidiyoogaa
     
     
🧘‍♀️    Lolotussi SHin Maccaasiyaa
     
     
🛀    Mishettiya Asa
     
     
🛌    SHin deˈiya bitanee
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Kushiyan kushiyaa kushiyaa kushiyaa kushiyaa
     
     
👭    Kushiyaa Oyqqida Maccaasiyaa
     
     
👫    Asa kushiyaa oyqqida maccaasaanne
     
     
👬    Kushiyaa Oyqqida bitanee
     
     
💏    SHOOTTIYA
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    SHOOSSIYA: Maccaasiyo,
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    SHOOTTIYA: Asa, Asa
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    SHOOSSIYA: Maccaasiyaa,
     
     
💑    Wozanawu minttettiya Aqo Qaalaa
     
     
👩‍❤️‍👨    Aqo Aqo: Maccaasaa, Attuma
     
     
👨‍❤️‍👨    Aqo laggeti: Attumanne Attumanne


👩‍❤️‍👩    Aqo Aqo: Maccaasiyaa, Maccaasiyaa
     
     
👪    So Asa
     
     
👨‍👩‍👦    So Asaa: Attumanne Maccaasaa, Naˈaa
     
     
👨‍👩‍👧    So Asaa: Attumanne Maccaasiyaa
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    So Asaa: Attumaasa, maccaasiyo, naˈiyo, naˈa
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    So Asaa: Attumaasa, maccaasaa, naatussi,
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    So Asaa: Attumaasa, maccaasiyo, naˈiyo, naˈiyo
     
     
👨‍👨‍👦    So Asaa: Attumanne Attumanne Naˈaa
     
     
👨‍👨‍👧    So Asaa: Attumanne Attumanne Naˈiyaa
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    So Asaa: Attumanne attuma, naˈiyo, naˈa
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    So Asaa: Attumanne attuma, naatussi, naatussi
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    So Asaa: Attumanne attuma, naˈiyo, naˈiyo
     
     
👩‍👩‍👦    So Asaa: Maccaasiyaa, Maccaasaa, Naˈaa
     
     
👩‍👩‍👧    So Asaa: Maccaasiyo, Maccaasiyaa, Naˈiyaa
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    So Asaa: Maccaasiyo, maccaasiyo, naˈiyo, naˈa
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    So Asaa: Maccaasiyo, maccaasaa, naatussi,
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    So Asaa: Maccaasiyo, maccaasiyo, naˈiyo, naˈiyaa
     
     
👨‍👦    So Asaa: Attumanne Naˈaa
     
     
👨‍👦‍👦    So Asaa: Attumanne Naˈaa
     
     
👨‍👧    So Asaa: Aattumanne Maccaasiyaa
     
     
👨‍👧‍👦    So Asaa: Attumaa, Naˈiyo, Naˈa
     
     
👨‍👧‍👧    So Asaa: Attumaa, Naˈiyo, Naˈiyaa
     
     
👩‍👦    So Asaa: Maccaasiyo, Naˈaa
     
     
👩‍👦‍👦    So Asaa: Maccaasiyo, Naˈaa, Naˈa
     
     
👩‍👧    So Asaa: Maccaasiyo, Naˈiyaa
     
     
👩‍👧‍👦    So Asaa: Maccaasiyo, Naˈiyo, Naˈa
     
     
👩‍👧‍👧    So Asaa: Maccaasiyo, Naˈiyo, Naˈiyaa
     
     
🗣    Haasayiyoobaa haasayiyoogaa
     
     
👤    SHILIYA EERIYA
     
     
👥    SHILIYA EERIYA
     
     
🫂    Asay Eeshshiyoogaa
     
     
👣    TAADDAA MAXAADAA
     
     
💪    SHin BILIYAA GIYYAA
     
     
🦾    MOOOTIYA
     
     
🦿    Mishiniyaa Godaa
     
     
🦵    GODAA
     
     
🦶    GODAA
     
     
👂    HAYYAA
     
     
🦻    SHIYAA MITTIYAA
     
     
👃    SHINNNI GODDAA
     
     
🧠    Guuggiyaa
     
     
🫀    Wozana Gakkiyoogaa
     
     
🫁    GODDAA GODDAA
     
     
🦷    Ta achaa
     
     
🦴    Luftiyaa
     
     
👀    AFEEE
     
     
👁    AFEEE
     
     
👅    Qaalaa
     
     
👄    DEELA
     
     
🫦    Dumma Dumma
     
     
🦰    Zoˈo boˈuwaa
     
     
🦱    Koyro miishshaa bantta huuphiyaa
     
     
🦳    Botta Boohuwaa
     
     
🦲    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🏻    SHOONNI SHOONNI
     
     
🏼    Gidikkokka, Pillaasiyaa Meree
     
     
🏽    SHin SHIGGIYA
     
     
🏾    Gidikkokka, Xumma Meree
     
     
🏿    Xumma mereta
     
     
💋    SHOOTTIYA
     
     
💌    Siiquwaa dabddaabbee
     
     
💘    Dorssaa Wozanawu
     
     
💝    Wozanaadan maaddida qashettidaageeta gidiyoogaa
     
     
💖    Looˈˈiya Wozanawu Mishiraachuwaa
     
     
💗    Dikka Wozanawu Dikkiya Wozana
     
     
💓    Wozanawu Xoqqu
     
     
💞    Wozana Sooqqiyoogaa
     
     
💕    Naaˈˈu Wozanawu
     
     
💟    Wozanaadan Leemisuwaa
     
     
❣    Wozanawu Yeekkiyoogaa
     
     
💔    Maqettido Wozana
     
     
❤️‍🔥    Wozanee xuuggiyoogaa
     
     
❤️‍🩹    Wozana Giigissiyoogaa
     
     
❤    Zoˈo Wozanaa
     
     
🩷    Wozanawu PHinaa Wozanawu
     
     
🧡    Oorissiyaabaa wozanaa
     
     
💛    Wozanaa
     
     
💚    CHIYAA WOONI
     
     
💙    SHOOLLA WOTTAA
     
     
🩵    Wozanawu pooˈo milatiya asay deˈiyo
     
     
💜    Zaarettaa Wozanaa Mikke
     
     
🤎    SHin Wozanaa
     
     
🖤    XAAKKAA WONI
     
     
🩶    Wozanawu Xoossaa Wozanawu
     
     
🤍    Booˈa Wozana
     
     
💯    XAAQAAA XAAQAAA
     
     
💢    Hankkiyo Malaataa
     
     
💥    SHin GODDAA
     
     
💫    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
💦    SHOOTTIYA
     
     
💨    Eesuwan Biyo
     
     
🕳    GODAA GODAA
     
     
💣    Bombbee
     
     
💬    CAAAAAAA
     
     
👁️‍🗨️    Cenggurssaa Cenggurssaa Aifee
     
     
🗨    Haggaazuwan haasayiya qaalaa qaalaa
     
     
🗯    Ushacha baggaara hanqquwaa
     
     
💭    Qofaa Balloonee
     
     
💤    ZZZ
     
     
🐵    Kawuwaa sinttan deˈiya sinttan
     
     
🐒    MOONYAA
     
     
🦍    Goriliyaa
     
     
🦧    Oorangutan
     
     
🐶    TULAA SOOTTIYA
     
     
🐕    TAALAA
     
     
🦮    Qooqe Kaalettiya Tullay
     
     
🐕‍🦺    OOSSAAA GAALAA
     
     
🐩    SHOONNI GODDAA
     
     
🐺    GODAA GODAA
     
     
🦊    SHOOTTIYA
     
     
🦝    Rootistte giyo gishshau,
     
     
🐱    SHOOTIYA
     
     
🐈    QATATILAA
     
     
🐈‍⬛    XAAKKAA GAAKKAA
     
     
🦁    Gommuwau
     
     
🐯    SHOOTIYA
     
     
🐅    GODAA GODAA
     
     
🐆    SHOOTIYA
     
     
🐴    Paraasa sinttan
     
     
🫎    GODAA GODAA
     
     
🫏    Hariyaa
     
     
🐎    Paraasa
     
     
🦄    SHONDOONNI KODAA
     
     
🦓    Zebraabaa
     
     
🦌    Ooraa
     
     
🦬    Dorssaa miishshaa
     
     
🐮    MOONNI SOOTTIYA
     
     
🐂    MOOONYA
     
     
🐃    BILIYO BILIYO
     
     
🐄    MOOONNI GODDAA
     
     
🐷    Hagaappe sinttan deˈiya asay
     
     
🐖    GODAA GODAA
     
     
🐗    Daro Gorssaa Gorssa
     
     
🐽    Haggaara ginddaa
     
     
🐏    SHin GODDDAA
     
     
🐑    Dorssa aayyiyaa
     
     
🐐    Deeshshati deeshsha
     
     
🐪    GAALAA
     
     
🐫    Naaˈˈu Gaameeliyaa
     
     
🦙    Lakata
     
     
🦒    SIRIRAA
     
     
🐘    SHOOLAA
     
     
🦣    Mamotta
     
     
🦏    GODAA GODAA
     
     
🦛    Hipotamaasa gidiyoogaa bessees.
     
     
🐭    EEEEENE SEEENNE
     
     
🐁    MEEEEENA
     
     
🐀    EEEELA
     
     
🐹    Hamster
     
     
🐰    Kawotettaa sinttan deˈiya sinttan
     
     
🐇    KAAKKAA GAAKKAA
     
     
🐿    Kawotettaa gakkiyo gishshau
     
     
🦫    SHOONNI BAABAA
     
     
🦔    Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa
     
     
🦇    SHOOTIYA
     
     
🐻    GODDAA GODDAA
     
     
🐻‍❄️    POLALAA BORERA
     
     
🐨    KOOLA
     
     
🐼    Pandda
     
     
🦥    Azzatettaa
     
     
🦦    SHOOTIYA
     
     
🦨    Sikkas
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Baggee Gogee gakkiyo gishshawu
     
     
🐾    Koyro maatafaa
     
     
🦃    Turkke
     
     
🐔    Kokkaa
     
     
🐓    Kolaa
     
     
🐣    Kokkaa Godaa Godaa Godaa Godaa
     
     
🐤    Kokkaa
     
     
🐥    Loytta Kokkaa
     
     
🐦    Kafaa
     
     
🐧    PHINGINI
     
     
🕊    Harahiyaa
     
     
🦅    GOGGAA
     
     
🦆    DOOTIYA
     
     
🦢    SHONNI GODDAA
     
     
🦉    Kolaa
     
     
🦤    Dododo
     
     
🪶    Takkiyo gallassa
     
     
🦩    Flamingo
     
     
🦚    SHOOTIYA
     
     
🦜    Penoote
     
     
🪽    KOOTIYA GODAA
     
     
🐦‍⬛    Hegaa kawotettaa kawotettaa
     
     
🪿    GODAA GODAA
     
     
🐸    GOOTTAA
     
     
🐊    Koshshiya gishshau
     
     
🐢    Koshshiya gishshau
     
     
🦎    Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa
     
     
🐍    SHooshssa
     
     
🐲    Mishirotuppe issuwaa sinttan
     
     
🐉    Mishirotuwaa
     
     
🦕    SHOOOTIYA MAALIYA
     
     
🐳    Haattaa Walee
     
     
🐋    WEEENE
     
     
🐬    Dolfintteti deˈiyo wode
     
     
🦭    Maqqasiyaa gakkiyo wode
     
     
🐟    Moliyaa
     
     
🐠    Tiroppite moliyaa
     
     
🐡    PHIRIRIRA NIYAA
     
     
🦈    SHOOLA
     
     
🐙    OKKOPOPOPOPA
     
     
🐚    GODDAA GODAA
     
     
🪸    KOOLAA GODDAA
     
     
🪼    Jelyfisiyus
     
     
🐌    GODAA GODAA
     
     
🦋    Bulkkaa
     
     
🐛    GODAA GODAA
     
     
🐜    SHOOTTIYA
     
     
🐝    SHOONNI
     
     
🪲    SHOOTTIYA
     
     
🐞    SHOOTTIYA GODAA
     
     
🦗    Kolikiyaa
     
     
🪳    Kolaa
     
     
🕷    Masqqaliyaa
     
     
🕸    Tanggee gittiyo gittiyaa
     
     
🦂    SHin DHIRIYA
     
     
🦟    GODAA GODAA
     
     
🪰    PHOOONNI
     
     
🪱    GODAA GODAA
     
     
🦠    MIKKORORIYORIY
     
     
💐    Cishanttuwaa
     
     
🌸    Sakura ciishshay
     
     
💮    Botta ciishshata
     
     
🪷    Laytta
     
     
🏵    Cishshaa Cishshaa
     
     
🌹    Roosaa gakkiya gakkanaashin
     
     
🥀    Mishshiya ciishshata
     
     
🌺    Hibikoosappe denddiis.
     
     
🌻    Awaayiyaa Kawuwaa
     
     
🌼    Cishshaa ayfiyaa ayfiyaa
     
     
🌷    Tulippaa
     
     
🪻    EERA EERIYAA
     
     
🌱    Zerettaa
     
     
🪴    SHin Zerettaa Zerettaa
     
     
🌲    CHIYAA MATTAA
     
     
🌳    SHin SHIDDAA MATTAA
     
     
🌴    ZAAAAA mittaa
     
     
🌵    Kaktoosi
     
     
🌾    SHin SHIRIYA
     
     
🌿    Zardduwaa
     
     
☘    Killoobaa
     
     
🍀    Odduwatu zardduwaa
     
     
🍁    Kolaa SHafaa
     
     
🍂    SHin Koyidosona
     
     
🍃    Carkkiyan SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
🪹    Mela Bantta Bantta Bantta Bantta
     
     
🪺    Bantta bollaappe keexxiyoogaa
     
     
🍇    Winiyaa woyniyaa
     
     
🍈    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🍉    Amarkkee
     
     
🍊    Ooratta Markkata
     
     
🍋    SOOONNI SOONNI
     
     
🍌    Bantta Bantta Bantta Bantta
     
     
🍍    GAAAAAAA
     
     
🥭    Mangoona
     
     
🍎    Zoˈo Pappal
     
     
🍏    Cullee Pappal
     
     
🍐    PIIYAA BIYYAA
     
     
🍑    PHERIKIYA
     
     
🍒    SEERIA
     
     
🍓    SHAABRIYA
     
     
🫐    SHAABBERIYA
     
     
🥝    Kiwi
     
     
🍅    Tomataara gayttidaagan
     
     
🫒    Zagaraa mittaa
     
     
🥥    KOOONYAA
     
     
🥑    Askodogatto giyo gishshau,
     
     
🍆    Gubaaˈiyaa gubaaˈiyaa
     
     
🥔    SHOOTIYA
     
     
🥕    Kawotta
     
     
🌽    Kaytta Bantta Bantta Bantta
     
     
🌶    SHILIYA BILIYA
     
     
🫑    SHin SHOOTIYA
     
     
🥒    Pommiyo wode, qommiyo wode
     
     
🥬    CHILILA BAAKKAA
     
     
🥦    Colaayyo Colaayyo Kolaayyo
     
     
🧄    SHOOTIYA GODAA
     
     
🧅    SHin SHOOTTIYA
     
     
🍄    Mishshata gidiyoogaa bessiya wode
     
     
🥜    Manttuwaa
     
     
🫘    Bagga gidiyoogaa bessiya wodiyaa
     
     
🌰    Kawotettaa kawushshiya meretaa
     
     
🫚    SHUUWAA XOOTTAA
     
     
🫛    Kawotaa gakkiya gakkiya
     
     
🍞    Ottau
     
     
🥐    Dorssa Ottau
     
     
🥖    Daro Otta
     
     
🫓    Oytta
     
     
🥨    Minttiyaa Bittiyaa Bittata Bittata
     
     
🥯    Oytta Oytta
     
     
🥞    SHin Otta Godaa Godaa Godaa
     
     
🧇    Waffay
     
     
🧀    CHIDAA
     
     
🍖    Lufettida ashuwaa
     
     
🍗    Kofaa Godaa
     
     
🥩    Ashuwaa
     
     
🥓    SHOOTTIYA
     
     
🍔    Hamburggee
     
     
🍟    PARIKIYE PERIKIYE
     
     
🍕    PIZAA


🌭    SHOOTTIYA
     
     
🥪    Sandwich
     
     
🌮    Kaytta gubaaˈiyaa
     
     
🌯    Mekisiiko Biritetto
     
     
🫔    Kaytta ashuwaa shiishshiya ashuwaa
     
     
🥙    Oytta kumido gishshawu
     
     
🧆    SELAA SEEREDAA
     
     
🥚    MIKKIYAA
     
     
🍳    Qumaa qumaa
     
     
🥘    Qumaa Qumaa
     
     
🍲    Qumaa
     
     
🫕    SHin DOOTIYA
     
     
🥣    Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa
     
     
🥗    Sahamiyaa zambbaa salaadaa
     
     
🍿    KOOPPOPOPOPOPOP
     
     
🧈    SHin deˈiya zawaa
     
     
🧂    Minttiyaa
     
     
🥫    Koyro qumaa
     
     
🍱    SHin saˈaa saˈaa gallassaa
     
     
🍘    Bantta Ottau
     
     
🍙    BAAKKAA BAAKKAA
     
     
🍚    MORIYE
     
     
🍛    Kuriyau qumaa
     
     
🍜    SHin Xoossaa Qaalaa
     
     
🍝    Sappaghee
     
     
🍠    SHin SHILIYA
     
     
🍢    ODENA
     
     
🍣    SUUTIA SUTITIYA
     
     
🍤    SHinchchaa Gidanawu Gidiya
     
     
🍥    SHOOTIYA KOTIYA
     
     
🥮    Aginaa Oyttaa
     
     
🍡    DANGOONA
     
     
🥟    SHin Dumma Gidikkokka
     
     
🥠    Laytta Kisikee
     
     
🥡    Eefiyaa Bashshaa
     
     
🦀    Kawotettaa
     
     
🦞    Lobbee
     
     
🦐    SHOOTIYA
     
     
🦑    Sikkidiyaa moliyaa oyqqiis.
     
     
🦪    SHOOTTIYA
     
     
🍦    SHin Ikkrim Gidikkokka
     
     
🍧    SHashshaa Wodiyaa Koshshiyoogaa
     
     
🍨    Ikkrim
     
     
🍩    Kawotettaa Kawotettaa Kawotettaa
     
     
🍪    KOKKEEES
     
     
🎂    Yelettiyo Kekee
     
     
🍰    Oytta
     
     
🧁    Kekkee
     
     
🥧    Otta
     
     
🍫    SOKOLOLE GODAA
     
     
🍬    Kawotettaa gakkiyo gishshau
     
     
🍭    Lolippopop
     
     
🍮    SHin SHIRIYAA
     
     
🍯    EEENA EENNI
     
     
🍼    Naˈaa Botta
     
     
🥛    Issi Culccukkuwaa Macaafa
     
     
☕    SHOOTTIYA UNYAA
     
     
🫖    Kaytiyaa Koykkiyo Godaa
     
     
🍵    Koshshenna shaykkuukkaa
     
     
🍶    Eeˈiyaa sheeshshiyoogaa bessiya
     
     
🍾    SHin mittaa gakkiyo qofaa gakkiya qofaa gakkiya
     
     
🍷    Winiyaa Woshkkuwaa
     
     
🍸    KOKTELAA WONNI
     
     
🍹    SHOOTTIYA UNYAA
     
     
🍺    Boyniyaa Wurkkuwaa
     
     
🍻    Woyniyaa Wurkkuwaa Wurssiyo Wurkkuwaa
     
     
🥂    Wozuwaa Wozuwaa Wozuwaa
     
     
🥃    Wozanawu gakkiya burccukkaa
     
     
🫗    Haattaa gussiyo wode
     
     
🥤    Gubaaˈiyaa burccukkaa
     
     
🧋    SHayaa Mishiraachuwaa
     
     
🧃    Ushshaa Saaxxiyaabaa
     
     
🧉    EEEEENGAA
     
     
🧊    SHarchchaa qachchaa oottiyoogaa
     
     
🥢    Koshshiya gubaaˈiyaa
     
     
🍽    Bisuwaa Godaa Gidiyoogaa Gidiyoogaa
     
     
🍴    Bisuwaa
     
     
🥄    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🔪    KOONNI BIYYAA
     
     
🫙    Daro Denttiyaa Denttettiya
     
     
🏺    Hoytta
     
     
🌍    Awurooppaa Afirkkan
     
     
🌎    Amarkkan Amarkkan Amarkkan Bessiya Alˈˈo
     
     
🌏    Alame Kumetta Isiyaanne Awusttiraaliyaa
     
     
🌐    Amarida Amarida Miishshaa Gidiyoogaa
     
     
🗺    Alamiyaa Kartta
     
     
🗾    Jaappaane
     
     
🧭    Kamppase
     
     
🏔    SHachal Deriyaa
     
     
⛰    Deriyaa
     
     
🌋    Doliyaa Bulchuwaa
     
     
🗻    Fijji Deriyaa
     
     
🏕    Kambbiyo wode
     
     
🏖    Abbaa Abbaa SHin Oottidi
     
     
🏜    BALLAA BALLAA
     
     
🏝    Bacuwan Aaruuruura
     
     
🏞    Asa Bantta Gorssan
     
     
🏟    Isttadaamiyaa
     
     
🏛    Beni Keexxiyo Keexxiyo
     
     
🏗    Keexxiyoogaa
     
     
🧱    Tirssa gakkanaashin deˈiya
     
     
🪨    SHAAKKAA
     
     
🪵    Mittaa
     
     
🛖    KOOTTAA KEEREE
     
     
🏘    SOOTTIYA
     
     
🏚    Keettaa aggennan aggana danddayoos.
     
     
🏠    SOOTO
     
     
🏡    Gannatte sohuwan deˈiya keettaa
     
     
🏢    Keettaa keettaa keettaa keettaa
     
     
🏣    Jaappaane Posta Biiruwaa
     
     
🏤    Posta biiruwaa
     
     
🏥    Hospitaaliyaa
     
     
🏦    Bankka
     
     
🏨    Hoteeliyaa
     
     
🏩    Siiqo hooteeliyaa
     
     
🏪    Gubaaˈiyaa Dendduwaa
     
     
🏫    Timirtte Keettaa
     
     
🏬    Kawotettaa Dummaasiyaa
     
     
🏭    PAABBIRIKIYA
     
     
🏯    Jaappaane Keettaa Keettaa
     
     
🏰    Keettaa keettaa
     
     
💒    Bullachaa
     
     
🗼    Tokiyoo Keelaa Keelaa
     
     
🗽    Lˈˈatettaa misiliyaa
     
     
⛪    Woosa Keettaa
     
     
🕌    Mishshiyaagaa gidiyoogaa bessees
     
     
🛕    Hinddu Beeta Maqidasiyaa
     
     
🕍    SIGOGOGAA
     
     
⛩    Sinto Beeta Maqidasiyaa
     
     
🕋    SHOONNI BAAKKAA
     
     
⛲    PHUUWAA
     
     
⛺    Dunkkaaniyaa
     
     
🌁    SHin Xoossaa Koshshiya Xoossaa
     
     
🌃    Xoolinttiyaa Pooˈiya Qammi
     
     
🏙    Katamaa Sohoy
     
     
🌄    Deriyaa bolli away kiyiyoogaa
     
     
🌅    AWAY KEEEEES
     
     
🌆    Oomarssan katamaa sohuwaara deˈiya sohuwaa
     
     
🌇    Away Woggiyoogaa
     
     
🌉    Qammi Xoossaa Xoossaa
     
     
♨    Buluwaa Buluwaa
     
     
🎠    Kawotettaabaa
     
     
🛝    Woziyaa kaaˈiyaa gallassaa gallassaa
     
     
🎡    SHONNI GODDAA
     
     
🎢    KOONNI KODDAA
     
     
💈    Bulliyaa tuussaa tuussa
     
     
🎪    Sirik CHAALAA Dunkkaaniyaa
     
     
🚂    Lomoomootiyaara gayttidaagan
     
     
🚃    Gaburiyaa kaamiyaa
     
     
🚄    Eta ERRAAABAA
     
     
🚅    GAABBAABAA
     
     
🚆    Gaburiyaa
     
     
🚇    Maaddiyaabaa
     
     
🚈    Koyro Gogaa
     
     
🚉    Eti eqqidi eqqiis.
     
     
🚊    Trabiyaa
     
     
🚝    Kawotettaabaa giyaagaa giyaagaa
     
     
🚞    Deriyaa baaburiyaa baaburiyaa
     
     
🚋    Trabiyaa
     
     
🚌    OTISES
     
     
🚍    Ootobisiyaa Yaatiyo Gidikkokka
     
     
🚎    Tirolilee Baassi Gidiyoogaa Bessiya
     
     
🚐    MIITIYAA
     
     
🚑    Amambulance
     
     
🚒    Tamaaniyaa kaamiyaa
     
     
🚓    Polisiyaa
     
     
🚔    Polisiyaa kaamiyaa yiidosona
     
     
🚕    Taksiis
     
     
🚖    Taksiis
     
     
🚗    Kaamiyaa
     
     
🚘    Kaamiyaa Yaatiyo Gidikkokka
     
     
🚙    Ispporttiyaa kaamiyaa
     
     
🛻    Guutta kaamiyaa
     
     
🚚    Kaamiyaa tookkiyo gishshawu
     
     
🚛    Koyro kaamiyaa gakkiyo gishshau
     
     
🚜    TAAKKAAAA
     
     
🏎    Kaalaa kaamiyaa kaamiyaa
     
     
🏍    MOOTIRIYA
     
     
🛵    MOOTIRIYA
     
     
🦽    Kushiyan SHUUWAA
     
     
🦼    Elektrikiyaa gakkiya gubaaˈiyaa
     
     
🛺    Rikkata
     
     
🚲    Bikkklee
     
     
🛴    SHOOLILIYAA
     
     
🛹    Saykate
     
     
🛼    Sikkati gakkiyo caamiyaa
     
     
🚏    Ootisiyaa Oyshaa
     
     
🛣    Oogiyaa
     
     
🛤    Gabbee gubaaˈiyaa
     
     
🛢    Zaytta Bantta Bantta Bantta
     
     
⛽    Nuuni shemppuwaa pamppuwaa
     
     
🛞    Kaamiyaa kaamiyaa kaamiyaa
     
     
🚨    Polisiyaa xomoosiyaa
     
     
🚥    Gakkiyo xomooliyaa xomoosiyaagaa
     
     
🚦    Koyro xomoosiyaageeti
     
     
🛑    Kaamiyaa malaataa
     
     
🚧    Keexxiyo gishshawu
     
     
⚓    SHin Xoossaa Koshshiyoogaa
     
     
🛟    SHin deˈiya gallassa gallassaa
     
     
⛵    Markkabiyaa
     
     
🛶    Kaanaa Markkiyo Wodiyaa
     
     
🚤    Wolkkiyo Markkiyaappe
     
     
🛳    Ooratta Markkabiyaa
     
     
⛴    Markkiyo Markkiyaa
     
     
🛥    KOONNI DEERIYA
     
     
🚢    Markkabiyaa
     
     
✈    Phorophiliyaa
     
     
🛩    Guutta horophilliyaa
     
     
🛫    Phorophiliyaa Boggiyoogaa
     
     
🛬    Phorophiliyaa Yaa Gakkiyo
     
     
🪂    Paarachute gakkiyo gishshawu
     
     
💺    AMATTAA SHITTAA
     
     
🚁    Helikopter
     
     
🚟    Girabiyaa Girabaa Oottiyo Girabaa
     
     
🚠    Deriyaa Kawotettaa Oosoy
     
     
🚡    Kawotettaa kaamiyaa gakkiyo kaamiyaa
     
     
🛰    SIITILIYAALIY
     
     
🚀    SHin SHOOTIYA
     
     
🛸    UFO
     
     
🛎    Oosuwaa Bantta Kawotettaa
     
     
🧳    SHin AAKKAAKKAA
     
     
🚪    POGIYAA
     
     
🛗    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🪞    Hegaa gishshau, Xoossaa
     
     
🪟    Maskkiyaa
     
     
🛏    SHITTAA
     
     
🛋    SHOONNE XOOOLIYA
     
     
🪑    SHin SHin WOTTAA
     
     
🚽    SHin deˈiya shemppuwaa
     
     
🪠    GODAA GODAA
     
     
🚿    Mishettiyoogaa
     
     
🛁    Mishettiyo Gubaaˈiyaa
     
     
🪤    EEEEENI OODDAA
     
     
🪒    SHOOTIYA
     
     
🧴    Maasayee Dumma Godaa Godaa
     
     
🧷    Inshurotettaa bayzziyo gishshawu
     
     
🧹    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🧺    SHOOTIYA GODAA
     
     
🧻    Issi Woraqaataa Xaalliyaa
     
     
🪣    SHin SHOOTIYA
     
     
🧼    Saalaa
     
     
🫧    CHIKKAA BAAKKAA
     
     
🪥    SHINTTI BAAKKKAA
     
     
🧽    SHONNIYA
     
     
🧯    Tama Qaxxiyoobaa Mishiraachuwaa
     
     
🛒    SHAALLIYA
     
     
⌛    SHin SHin Wurssetta
     
     
⏳    SHin Wurssettibeenna
     
     
⌚    EREEES BEEREES
     
     
⏰    ALAARAA SOLAAA
     
     
⏱    SHOONNI SHOONNI
     
     
⏲    Saamiyaa Saamee
     
     
🕰    Tamaa Saaciyaa
     
     
🕛    Tummentu saatiyaa
     
     
🕧    12:30
     
     
🕐    1 saate
     
     
🕜    SHin:
     
     
🕑    Naaˈˈu saatiyaa
     
     
🕝    Naaˈˈu saˈan deˈiya
     
     
🕒    Heezzu saatiyaa
     
     
🕞    3ppe 3ppe
     
     
🕓    Oyddu saatiyaa
     
     
🕟    4: 30
     
     
🕔    Ichashu saatiyaa
     
     
🕠    5ppe 530
     
     
🕕    Usuppun saatiyaa
     
     
🕡    6ppe 30ppe
     
     
🕖    Laappun saatiyaa
     
     
🕢    7:30ppe
     
     
🕗    Happun saatiyaa
     
     
🕣    8ppe 30ppe biittaa
     
     
🕘    Uddufun saatiyaa
     
     
🕤    9:30ppe
     
     
🕙    Tammu saatiyaa
     
     
🕥    10ppe haˈˈi haˈˈi
     
     
🕚    Tumma SHAAAA
     
     
🕦    11: 30
     
     
🌑    Ooratta Agina
     
     
🌒    Oosuwaa agina
     
     
🌓    Oosuwaa agina
     
     
🌔    Oosuwaa agina
     
     
🌕    Aagaa kumetta
     
     
🌖    Wozuwaa Aginaa Wozuwaa Wozuwaa
     
     
🌗    Oosuwaa agina
     
     
🌘    Aginaa
     
     
🌙    Ooratta Agina
     
     
🌚    Ooratta Aginaa Soochoy
     
     
🌛    Ainaa Xoossaa Xoossaa Xoossaa
     
     
🌜    Ainaa Xoossaa Xoossaa Xoossaa
     
     
🌡    Hirotettaa Maaddiyootiyaa
     
     
☀    AWAY


🌝    AMAAA SOOTTIYA
     
     
🌞    Soychiyo Away
     
     
🪐    SHin Planeeteetee
     
     
⭐    Xoolinttiyaa
     
     
🌟    Pooˈˈiya xoolinttiyaa
     
     
🌠    MEEERIYIYAA
     
     
🌌    Galaktiki
     
     
☁    SHaraa
     
     
⛅    Awaayiyaa shaaraa guyyiyan
     
     
⛈    Momooletinne iray shaarai de7ees.
     
     
🌤    Guutta shaaraa guyyiyan Away
     
     
🌥    Gita shaaraa guyyiyan Away
     
     
🌦    Roobaa SHaraappe Awaayee
     
     
🌧    Roobaa Bessiya shaaraa
     
     
🌨    SHachaa shaaraa
     
     
🌩    Momoˈaa shaaraa
     
     
🌪    Tiroyndo GODAA GODAA
     
     
🌫    SHOOTTIYA
     
     
🌬    Carkkiyaa
     
     
🌀    Bomboy carkkoy gakkiyo wode
     
     
🌈    Zuulaa
     
     
🌂    Oytti Oytti Oytti
     
     
☂    SHin XOONNI
     
     
☔    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
⛱    Saˈan Oxxiyaagaa
     
     
⚡    DOODAA DOODAA
     
     
❄    SHachal Godaa
     
     
☃    SHachchaa bitaniyaa
     
     
⛄    SHachchaa Bainna bitanee
     
     
☄    Xoolinttiyaa
     
     
🔥    Tama
     
     
💧    SHOOTTIYA
     
     
🌊    Haattaa Bashshaa
     
     
🎃    Kolkkee xomoolaa
     
     
🎄    Ufayssa Masqqalaa mittaa
     
     
🎆    Tomuwaa Tomuwaa Tomuwaa
     
     
🎇    Tamaariyaa
     
     
🧨    Paxxiyoogaa bessiya qaxxiyoogaa
     
     
✨    SHin SHOOTTIYA
     
     
🎈    Balloonee
     
     
🎉    Baalaa Baalaa Baalaa
     
     
🎊    Loytta Warqqaama Boota
     
     
🎋    Qabita mittaa
     
     
🎍    Pinee Layttidaageeta
     
     
🎎    Jaappaane Laytta
     
     
🎏    Koliyaa Godaa Godaa Godaa Godaa
     
     
🎐    Carkkiyaa SHalasiyaa
     
     
🎑    Agina Baalaa Baalaa
     
     
🧧    Wozkkootiyaa Booshshiyo
     
     
🎀    Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa
     
     
🎁    Qassi Imotaa Gidiyoogaa
     
     
🎗    Hassayissiyo Hegaa
     
     
🎟    Tiketi Oottanaadan Oottiyoobaa
     
     
🎫    Tiketi
     
     
🎖    Wolaaddarata Minttettiya Kawotettaa
     
     
🏆    SHin KOOTTIYA
     
     
🏅    Ispporttiyaa Mishiraachuwaa
     
     
🥇    Koyro Mishiraachuwaa
     
     
🥈    Naaˈˈantto Mishiriyaa
     
     
🥉    Heezzantto Mishiraachuwaa
     
     
⚽    SHOOTTAA
     
     
⚾    Beseboliyaa
     
     
🥎    Softti
     
     
🏀    Basketbee
     
     
🏐    Woykkaa
     
     
🏈    Amarkkan kawottidi kawottidi
     
     
🏉    Baalaa
     
     
🎾    Tennisiyaa
     
     
🥏    PHEERIYA BERIYA
     
     
🎳    Boowulla Boowulee
     
     
🏏    Kikketikiyaa Wozuwaa Wozuwaa
     
     
🏑    Hockee
     
     
🏒    Hokkee
     
     
🥍    Hokkee
     
     
🏓    Tennisis Tennisis
     
     
🏸    Badminton
     
     
🥊    Boksee Kushiyaa
     
     
🥋    Marttial Markkata Maayuwaa
     
     
🥅    Holliyaa GODDDAA
     
     
⛳    Goyttan malaataa giddon deˈiya malaataa
     
     
⛸    Sikkati shaamettiyo caamettaa
     
     
🎣    Oyyo moliyaa gubaaˈiyaa
     
     
🤿    SHin Mikkata Mikkata
     
     
🎽    Wottida shamppa
     
     
🎿    Sikkee
     
     
🛷    SHANAAKKAA GODAA
     
     
🥌    Kurkkee shuchaa
     
     
🎯    SHOONNI
     
     
🪀    Yo
     
     
🪁    KAAKKAA KAAKKAA
     
     
🎱    8 Gubaaˈiyaa
     
     
🔮    Kiraytta Ballay
     
     
🪄    Gatimaa
     
     
🧿    Nazaraara Atalett
     
     
🪬    HAMSA
     
     
🎮    Videekiyoonaa kaaˈiyaa
     
     
🕹    Yoyoysttiyaa giyo gubaaˈiyaa
     
     
🎰    SHOOTTIYA Mashiniyaa
     
     
🎲    Days Caassiyo Caassiyaa
     
     
🧩    PHIGGILIYA
     
     
🧸    Teddy
     
     
🪅    PINATA
     
     
🪩    Mirssaa Bullay
     
     
🪆    Layttan Layttidabaa
     
     
♠    Sakkata maayuwaa maayuwaa
     
     
♥    Wozanaadan maayettiyaabaa
     
     
♦    Diyamayssiya maayuwaa
     
     
♣    Kolibee maayuwaa maayuwaa
     
     
♟    SHin SHOOTTIYA
     
     
🃏    Kawuwaa
     
     
🀄    Mahjongggen Zoˈo Mishira
     
     
🎴    Cishshaa Pocker
     
     
🎭    Loytti Maaddiyaabaa
     
     
🖼    POOTIRA MAXAALAA
     
     
🎨    Laytta Markka
     
     
🧵    SHin EENNAA GODAA
     
     
🪡    SHin maayuwaa gubaaˈiyaa
     
     
🧶    GODAA GODAA
     
     
🪢    Godaa gakkiyo wode
     
     
👓    Maqqasiyaa
     
     
🕶    Awaayiyaa guuggee
     
     
🥽    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🥼    Maydda maayuwaa
     
     
🦺    Woykko Kawotettaa Kawotettaa
     
     
👔    Tiraayyo gakkiyo gishshau
     
     
👕    SHemppiyaa
     
     
👖    JENSIA
     
     
🧣    SHin GODDAA GODAA
     
     
🧤    MEEREERA MAALAA
     
     
🧥    SHin Mishiraachuwaa
     
     
🧦    SHOOTIYA GODAA
     
     
👗    Maayuwaa
     
     
👘    Kimono
     
     
🥻    SAARA
     
     
🩱    SHUUUWAA MAAYYAA
     
     
🩲    Qorissiya Qofaa
     
     
🩳    Qantta shemppuwaa
     
     
👙    Bikiniyaa
     
     
👚    Maccaasaa Maayuwaa
     
     
🪭    Kushiyaa Wodiyaa Wodiyaa
     
     
👛    Booshssiyo gishshau
     
     
👜    Kushiyaa boorssiyo gishshau
     
     
👝    Kolettiya boorssiyo gallassaa
     
     
🛍    SHAALLIYA
     
     
🎒    Baccaa bolli deˈiyoogaa bessees
     
     
🩴    Sandaliyaa
     
     
👞    Attumaasa caammaasu
     
     
👟    Wottaa Wottaa Kawotettaa Wottaa
     
     
🥾    Deriyaa Deriyaa Kawotettaa Kawotettaa
     
     
🥿    SHin Cantta Cantta Kawotettaa
     
     
👠    Xoqqu shemppuwaa
     
     
👡    Maccaasiyaa Sandaldal
     
     
🩰    Baleet Dayssiyo Camantta
     
     
👢    Maccaasiyaa Paamatiyaa
     
     
🪮    Tuullee gakkiyo gakkiyo
     
     
👑    Kaaliyaa
     
     
👒    Maccaasiyaa Koshshee
     
     
🎩    Koshshiyo Koshshuwaa
     
     
🎓    Kofiyaa Layttaa Koshshiyo Godaa
     
     
🧢    Kofiyaa Yaatiyo Godaa
     
     
🪖    Wolaaddarati woosa sholee
     
     
⛑    Maaddanawu Oosiyaageeti Doohddaa
     
     
📿    SHOODAA NAADAA
     
     
💄    Qaalaa Qaalaa Qaalaa
     
     
💍    SHOOTTAA GODAA
     
     
💎    SHOOTTIYA ASAAA
     
     
🔇    Hegaa haasayiyaageeta
     
     
🔈    Haasayiyaageeti cenggurssaa guutta
     
     
🔉    Haasayiyaageeti Cenggurssaa Godaa
     
     
🔊    Haasayiyoobaa qaalaa qaalaa qaalaa
     
     
📢    Haasayiyaageeta
     
     
📣    Cenggurssaa haasayiya gishshawu
     
     
📯    PAALIYAA
     
     
🔔    Saˈaa
     
     
🔕    Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa
     
     
🎼    Muziqaa
     
     
🎵    Qofaa
     
     
🎶    Qofaa
     
     
🎙    Isttiyooba Mikoofone
     
     
🎚    Elektrikiyaa Godaa
     
     
🎛    Gubaaˈiyaa Oossiyoogaa
     
     
🎤    Mikoofoniyaa
     
     
🎧    SHOOTIYAA
     
     
📻    Raadooniyaa
     
     
🎷    Sakkos
     
     
🪗    Kaardone giyo gishshawu
     
     
🎸    GITAARA
     
     
🎹    Muziqaa Qobeeliyaa
     
     
🎺    Kaaliyaa
     
     
🎻    VAILIOOLIYE
     
     
🪕    Bandzor
     
     
🥁    Bantta Bantta Bantta Bantta
     
     
🪘    Daro Gubaaˈiyaa Gubaaˈe
     
     
🪇    Malakas
     
     
🪈    SHin PHILILIYA
     
     
📱    Mobiliyaa Mobiliyaa
     
     
📲    Caawaa Mobilee
     
     
☎    Silkkee
     
     
📞    Silkkiyan Eeshshiyo Mishiiniyaa
     
     
📟    Pager
     
     
📠    Faksxx Mashiniyaa
     
     
💾    Komputeriyaa
     
     
🔋    Betteriyaa
     
     
🪫    Kawotettaa elektrikiyaa
     
     
🔌    Korinttiyaa Godaa
     
     
💻    Layttoppal Computeriyere
     
     
🖥    Dekkibaase Komputeriyaa
     
     
🖨    Attamiyoobaa
     
     
⌨    Koboriyaabaa
     
     
🖱    Komputeriyaa Moobee
     
     
🖲    SHin
     
     
💽    Komputeriyaa Dabbee
     
     
💾    SHin DOOTIYA
     
     
💿    CD
     
     
📀    DVD
     
     
🧮    Abaakissi
     
     
🎥    Pilimiyaa Kaameriyaa
     
     
🎞    Pilimiyaa
     
     
📽    Pilimiyaa Projekisiyaa
     
     
🎬    GODDAA GODAA
     
     
📺    TEHIWIYAA
     
     
📷    Kaameriyaa
     
     
📸    Pilooliyaa giyo kaameraa
     
     
📹    Kaameraa
     
     
📼    BIDIDOONE
     
     
🔍    Gita biittaa biittaa biittaa baggaara gakkiya
     
     
🔎    Gita biittaa qohuwaara ushachcha baggaara
     
     
🕯    SHin Xoossaa Mishiraachuwaa
     
     
💡    Xoolaa
     
     
🔦    Pittiyaa
     
     
🏮    Zoˈo woraqataa xomoolaa
     
     
🪔    DIYA XOOLOOLAA
     
     
⚗    Aaraama BEEGIGIGAA
     
     
🧪    Paacee?
     
     
🧫    Pittiyoosan deˈiya miishshaa
     
     
🧬    DNA
     
     
🔬    Mikiskooppe
     
     
🔭    Teleskope
     
     
📡    Saytteree Antantna
     
     
📔    SINTTAA KORRAA
     
     
📕    Maxaafaa
     
     
📖    Koyro maxaafaa
     
     
📗    CHIDAA maxaafaa
     
     
📘    SHOLLO maxaafaa
     
     
📙    SHin MILIYO maxaafaa
     
     
📚    Maxaafaa
     
     
📓    Maxaafaa
     
     
📒    SHin DHIDDAA
     
     
📃    Xaaxxiyo sinttaa
     
     
📜    SHin Xoossaa
     
     
📄    Sinttaa Boqqu Boqqu
     
     
📰    GAAZEENE
     
     
🗞    GAAKKAALIYA
     
     
📑    Markkattiyaa Malaataa Malaataa
     
     
🔖    Maxaafaa malaataa
     
     
🏷    Malaataa
     
     
💰    Miishshaa Koshshiyo Godaa
     
     
🪙    SIITAA
     
     
💴    YEENE BAAKKORIYA
     
     
💵    Dolaara Dolaare Mishiraachuwaa
     
     
💶    ERORORO
     
     
💷    Pooran Bappuntel Mishiraachuwaa
     
     
💸    Qappe Denddida Miishshaa
     
     
💳    Karttiyaa Kaarddiyaa
     
     
🧾    Mommiyo Oosoy Oosettiis
     
     
💹    Yayenaara Gidiyoogaa Saattaa Gidiyoogaa
     
     
✉    Koyro GODAABAA
     
     
📧    Imeyil
     
     
📨    Boosttoosa Eti Eeshsha Gidiyoogaa
     
     
📩    Dorssaa Booshsbee
     
     
📤    Sinttaa kiittiyoogaa
     
     
📥    Sinttaa Saaxiliyaa
     
     
📦    SHin Xoossaa Qaalaa
     
     
📫    Denddida malaataa gakkiya keettaa boxxiyaabaa
     
     
📪    Gorddiyaageeti guutta malaataa keehi guutta giddon
     
     
📬    Denddida malaataa oyqqida keettaa
     
     
📭    Malaatay guutta keettaa dooyiyo keettaa
     
     
📮    Posta Boostiyaa
     
     
🗳    Koyttidaageeti tuuggiyaageeta keettaa
     
     
✏    Pilissiis xaafettidaagaa
     
     
✒    Xabbee Xabbee?
     
     
🖋    Haattaa Pilkka Gidikkokka
     
     
🖊    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🖌    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🖍    Kayraayiyoonne Xoossaa
     
     
📝    Xoossaa Qaalaa
     
     
💼    Booshshay deˈiyo wode
     
     
📁    PORPORIYA
     
     
📂    Pilkka Dooˈiyoogaa Dooˈiyoogaa
     
     
🗂    Karddiyaa Indekissiyoogaa
     
     
📅    Kalanddariyaa
     
     
📆    Kalanddariyaa Podgiyoogaa


🗒    Wozuwaa Xoossaa Maxaafaa
     
     
🗓    Kalanddariyaa Xoossaa Kalanddariyaa
     
     
📇    Karddiyaa Indekisiyaa
     
     
📈    SHaarettati Gujjidoogaa
     
     
📉    SHaratettay guutta gidiyoogaa
     
     
📊    BAALAA MAXAALAA
     
     
📋    Boosttiyaa
     
     
📌    PIGIGILIYA
     
     
📍    SHin Pilkkee
     
     
📎    Kawotettaa Kawotettaa
     
     
🖇    Gidikkokka Gidikkokka Gidikkokka
     
     
📏    SHin Haggaazuwaa Kawotettaa
     
     
📐    Hegaa gishshawu, Xoossaa
     
     
✂    SHin SHOOTTIYA
     
     
🗃    Karddiyaa maxaafaa Saaxaatiyaa
     
     
🗄    Xoossaa Taabaa
     
     
🗑    SHin GODDDAA
     
     
🔒    Giddiyo Gidikkokka
     
     
🔓    Oytti Oytti Koyidosona
     
     
🔏    Pilggiyan Oytti Oytti
     
     
🔐    Kawuwaa Giddiyoogan Qashettidosona
     
     
🔑    Kawuwaa
     
     
🗝    Ceega Kufiyaa
     
     
🔨    Maaddee
     
     
🪓    GODAA GODAA
     
     
⛏    Dooriyo wode, Xoossaa Koyro
     
     
⚒    SHin SHOOTIYA
     
     
🛠    SHOOTIYAA
     
     
🗡    Kolaa gakkiyo wode
     
     
⚔    Bisaa Xoqqu
     
     
🔫    Haattaa meezetaa
     
     
🪃    SHOOONNI GODDAA
     
     
🏹    Tomaayiyaa Dorssaa Dorssaa
     
     
🛡    Nuuni Xoossaa Qaalaa
     
     
🪚    Mittaa Oottiyoobaa
     
     
🔧    Koyiyaagaa Koyiyaagaa
     
     
🪛    SHin SHOOTTIYA
     
     
🔩    GODAALIYAA
     
     
⚙    SHin SHOOTTIYA
     
     
🗜    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
⚖    SHin Eti Maaddiyaageeta
     
     
🦯    Botta Gatimaa
     
     
🔗    GODAA GODAA
     
     
⛓    SHin Xoossaa Kawotettaa
     
     
🪝    GODAA GODAA
     
     
🧰    Miishshata Saafinttaa
     
     
🧲    Maginiyaa
     
     
🪜    SHAALAA GAALAA
     
     
💉    Sireeriyaa
     
     
🩸    Suuttaa SHoppa
     
     
💊    SHOOTIYA
     
     
🩹    Gidiyaagaa Bashshaa
     
     
🩼    Gatimaa
     
     
🩺    Astthostisoppe gakkiya
     
     
🩻    X-Ray
     
     
🚬    SIYAARAA
     
     
⚰    Sinttaa Sinttaa
     
     
🪦    Duufiyaa SHuchaa
     
     
⚱    SHin Bantta SHOOTIYA
     
     
🗿    MOEEEELA SHuchaa misiliyaa
     
     
🪧    Paglee
     
     
🪪    Eti Eti Kawotettaa
     
     
🏧    ATMM malaataa
     
     
🚮    Gubaaˈiyaa malaataa
     
     
🚰    Ushshiya haattaa
     
     
♿    SHUUWAA KAALAA
     
     
🚹    Attumaassi keehi shiishshiyo
     
     
🚺    Maccaasiyaa Shirxxiyo Godaa
     
     
🚻    Mishiraachuwaa
     
     
🚼    Naˈaa malaataa
     
     
🚾    Tuuliyaa Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa
     
     
🛂    Passapporttiyaa Passattidi
     
     
🛃    Kawotettaa Kawotettaa
     
     
🛄    Koyro Oyshaa Koyiyo Oyshaa
     
     
🛅    Ashshiyaabaa naagiis.
     
     
⚠    AKKEESSIYAA
     
     
🚸    Naati Pillaˈettiyoogaa
     
     
⛔    Gidennaadan diggana danddayees.
     
     
🚫    Dennaagaa Dennaagaa
     
     
🚳    Bikkkiliikiyaa Toggenna
     
     
🚭    Suyaaraa diggiyoogaa aggibeenna
     
     
🚯    Gubaaˈiyaa olettiyoogaa diggiyoogaa
     
     
🚱    Ushshenna haattaa
     
     
🚷    Bantta Bantta Bantta Bantta
     
     
📵    Mobilee Baawa
     
     
🔞    Layttay 18 gidennan aggenna asati
     
     
☢    Raykkiyoosaa
     
     
☣    Deˈuwan Deˈiya Qohiyaabaa
     
     
⬆    Dollaappe Xoossaa Dollaasiyaa
     
     
↗    Ushacha baggaara xomoosiya xomoosiyaa
     
     
➡    Ushacha baggaara xomoosiya
     
     
↘    Ushacha baggaara xomoosiya xomoosiyaa
     
     
⬇    Dorssaa gakkiyo wode
     
     
↙    Bitanchchaa baggaara baggaara
     
     
⬅    Bittaa haddirssa baggaara
     
     
↖    Dorssa baggaara xomoosiya dembaa
     
     
↕    Dorssiya Dorssiya Dorssiyo
     
     
↔    Ushacha baggaara, Danddayiya
     
     
↩    Ushacha baggaara bolli xoqqu
     
     
↪    Ushacha baggaara dottidi xoqqu oottiis
     
     
⤴    Ushacha baggaara xollaassa xollaassa
     
     
⤵    Ushacha baggan xomoosiya dotaa gallassan
     
     
🔃    Saate saatiyan xomoosiya dotay deˈiyo wode
     
     
🔄    Saate Hegaa Bessiya Dorssaa Bessiya Wodiyaa
     
     
🔙    Guyyeppe simmidi denttettiya
     
     
🔚    Dorssaa wurssetta
     
     
🔛    Koyro! Doriyaa
     
     
🔜    Eesuwan Danddayiya Danddayiyaabaa
     
     
🔝    Dollaasiyaa bolli deˈiya dollaasiyaa
     
     
🛐    Goynuwaa Sohoy
     
     
⚛    Aatomike Malaatata
     
     
🕉    OMM
     
     
✡    Daawita Xoolinttiyaa
     
     
☸    FALOONNI
     
     
☯    Yinne Yange
     
     
✝    Laatiniyaa Masqqaliyaa
     
     
☦    Ortodokise Woosa Keettaa Masqqaliyaa
     
     
☪    Xoolinttiyaa Agina
     
     
☮    Sarotettaa Malaataa
     
     
🕎    SHOOLAA SHOOLAA
     
     
🔯    Usuppun Koliyaa Xoolinttiyaa
     
     
🪯    Kandda
     
     
♈    Dorssa
     
     
♉    TAALIYA GODDAA
     
     
♊    ZIITIYA MAALIYA
     
     
♋    Kanseriyaa
     
     
♌    LIOO
     
     
♍    BIRIYO GAALAA
     
     
♎    LIRIRA
     
     
♏    SHIKKIOONI
     
     
♐    SHOOTIYAA GODAA
     
     
♑    Kaprikorniyaa
     
     
♒    Ashkeri giyo gallassaa gallassaa
     
     
♓    MOLIYO GODAA
     
     
⛎    SHooshssaa Sohuwaa
     
     
🔀    Hegaappe simmin, gakkiya gakkiya
     
     
🔁    SHin zaarettidi zaarettidi
     
     
🔂    SHin Zaarettada Zaarettidi
     
     
▶    SHin Wozaara Wozaara
     
     
⏩    Eesuwan Eesuwan SHin Koyro
     
     
⏭    Kaalliya Oyshaa
     
     
⏯    Woykko shemppiyo gallassaa
     
     
◀    SHin zaarettidi zaarettidi
     
     
⏪    Esohuwaara zaarettidi zaarettidi
     
     
⏮    Wurssetta Oyshaa
     
     
🔼    SHin Xoossaa Boqqu
     
     
⏫    Eesuwan Pilettiyaabaa Xoqqu
     
     
🔽    Hegaa gallassaa gallassaa
     
     
⏬    Esohuwaara gakkiya qofaa
     
     
⏸    SHemppuwaa Wodiyaa
     
     
⏹    SHin Xoossaa Godaa Aggite
     
     
⏺    Gidikkokka, Xoossaa Qaalaa
     
     
⏏    SHin Xoossaa Qaalaa Koyiyoogaa
     
     
🎦    Simiyaa
     
     
🔅    Pooˈuwaa Wodiyaa
     
     
🔆    Poykkiya qofaa bessiya qofaa
     
     
📶    Antantna Gittiyaa
     
     
🛜    Wozanawu Maaddiyaabaa Oottiyoogaa
     
     
📳    SHin DOOTTIYA
     
     
📴    Mobilee Gidiyoogaa
     
     
     
♀    Maccaasiyaa Malaataa
     
     
♂    Attumaasa malaataa
     
     
⚧    Asay Asaa Gubaaˈiyaa Layttaa
     
     
✖    Daro Gidiyoogaa
     
     
➕    Qassi
     
     
➖    Iita
     
     
➗    SHAAKKAA
     
     
🟰    Gidikkokka, Gidikkokka
     
     
♾    Wurssetta Wodiyaa
     
     
‼    Naaˈˈu Qofaa Wodiyaa
     
     
⁉    Oyshaa malaataa
     
     
❓    Zoˈo Oyshaa Malaataa
     
     
❔    Botta Oyshaa Malaatata
     
     
❕    Botta Qaalaa
     
     
❗    Zoˈo Wozuwaa Wozanawu Maaddiya
     
     
〰    BEEREERA MEEEEEEE
     
     
💱    Miishshaa Laamettiyoogaa
     
     
💲    Dolaara gayttidaagan malaataa
     
     
⚕    Akkamuwaa Malaatata
     
     
♻    Malaatata Zaarettiyoogaa
     
     
⚜    Irisisiyaa ciishshata
     
     
🔱    Tiridaliyaa Beddee
     
     
📛    Suntta karddiyaa
     
     
🔰    Jaappaane qaalan doomettaa eranchata malaatata
     
     
⭕    Zoˈo Wodiyaa
     
     
✅    Malaataa Bessiyaabaa Koyite
     
     
☑    Koykkiyaa keexxiyo saanggiyaa ekkite
     
     
✔    Malaataa Zaarite
     
     
❌    Masqqaliyaa malaataa
     
     
❎    Masqqaliyaa malaataa
     
     
➰    Xoqqu Godaa
     
     
➿    Naaˈˈu Xoossaa
     
     
〽    SHin Hegaa Malaataa
     
     
✳    Xoolinttiyaa Kaallidi
     
     
✴    Happun Koliyaa Xoolinttiyaa
     
     
❇    Pooˈuwaa pooˈuwaa
     
     
©    Kawotettaa maataa
     
     
®    Xaafettidaageeti Xaafettidaageeta
     
     
™    Malaataa Malaataa
     
     
#️⃣    KEEEEEEE: #
     
     
*️⃣    KEEELIYA: *
     
     
0️⃣    Keyboy: 0
     
     
1️⃣    Keykkota: 1
     
     
2️⃣    Keykkota: 2
     
     
3️⃣    Keykkota: 3
     
     
4️⃣    Keyboy: 4
     
     
5️⃣    Keyboy: 5
     
     
6️⃣    Keyboy: 6
     
     
7️⃣    Keyboy: 7
     
     
8️⃣    Keyboy: 8
     
     
9️⃣    Keyboy: 9
     
     
🔟    Keyboy: 10
     
     
🔠    Laatiniyaa xaafettida xaafettida xaafettida
     
     
🔡    Laatiniyan xaafettidaageeta gidiyoogaa
     
     
🔢    Qoodaa Xaafite
     
     
🔣    Malaatata Xaafettida
     
     
🔤    Laatiniyaa Qaaliyaa Xaafite
     
     
🅰    A suuttaa gita (suuttaa gita)
     
     
🆎    AB Button (suuttaa gita)
     
     
🅱    B Button (suuttaa gita)
     
     
🆑    CL
     
     
🆒    SHin SHOOTTIYA
     
     
🆓    Lˈˈatettaa Godaa
     
     
ℹ    Hegaa gishshawu, qassi qofaa
     
     
🆔    IDAADAA BAALAA
     
     
Ⓜ    SHin deˈiya M.
     
     
🆕    Ooratta Wozuwaa
     
     
🆖    NG
     
     
🅾    O Button (suuttaa gita)
     
     
🆗    SHin Oottite
     
     
🅿    P
     
     
🆘    SOSO SONTIYA
     
     
🆙    Dendda! SHin SHin SHin
     
     
🆚    Vs Wozuwaa Wozuwaa Wozuwaa
     
     
🈁    Jaappaane qaalan “Hagaa”
     
     
🈂    Jaappaane qaalan “Oottiyoobaa”
     
     
🈷    Jaappaane qaalan “Aginan Qaala”
     
     
🈶    Jaappaane qaalan “Mishiraachuwaa
     
     
🈯    Jaappaane qaalan “Oyttaa” giyaagaa
     
     
🉐    Jaappaane “Zalˈˈiyo”
     
     
🈹    Jaappaane qaalan “Kawotettaa
     
     
🈚    Jaappaane qaalan “Mishiraachuwaa ”
     
     
🈲    Jaappaane qaalan “Denna”
     
     
🉑    Jaappaane qaalan “Eefissiyaa” giyaagaa
     
     
🈸    Jaappaane qaalan “Oottiyoogaa”
     
     
🈴    Jaappaane qaalan “Pilettiyaageeta” giyaagaa
     
     
🈳    Jaappaane qaalan “Oosettaa”
     
     
㊗    Jaappaane qaalan “Galatissiyaa”
     
     
㊙    Jaappaane “Qoyroo”
     
     
🈺    Jaappaane qaalan “Dooshshiyaabaa”
     
     
🈵    Jaappaane qaalan “Oosoy Baawa” giyaagaa
     
     
🔴    Zoˈo Wodaa
     
     
🟠    Ooratta Markkata Markkata
     
     
🟡    SHin SHin SHin SHin
     
     
🟢    CHIYAA GODDAA
     
     
🔵    SHOOLLA GODDAA
     
     
🟣    Zaarettaa Markkata
     
     
🟤    SHin Xoossaa Godaa
     
     
⚫    Xumma Godaa
     
     
⚪    Botta Godaa
     
     
🟥    Zoˈo Sakkata
     
     
🟧    Oorissi Sakkiyo Sakkata
     
     
🟨    SHin SHin SHin SHin SHin
     
     
🟩    Canggee Godaa Godaa Godaa
     
     
🟦    SHOOLLA SHOLAA


🟪    Zaarettaa SHin SHin Godaa SHin
     
     
🟫    Kawotettaa Kawotettaa Kawotettaa
     
     
⬛    Gita Xabbee
     
     
⬜    Gita bootta keettaa
     
     
◼    Gidoppe Gidoppe Ballay
     
     
◻    Botta Gidikkokka, Botta Gidikkokka
     
     
◾    Gita Kerkkata Godaa Godaa Godaa
     
     
◽    Botta Gubaaˈiyaa Gubaaˈiyaa
     
     
▪    Guutta Xabbee
     
     
▫    Guutta bootta keettaa
     
     
🔶    Gita Diyamaykka Aarissi Markkata
     
     
🔷    Gita Soll Diyamantta
     
     
🔸    Aarissi giyo diamanttiyaa
     
     
🔹    Guutta Soll Diyamantta
     
     
🔺    Zoˈo Tirettooniyaa Xoqqu
     
     
🔻    Zoˈo Theezzantto Koyro
     
     
💠    Dammaayiyaa malaatiya gallassaa malaatiya
     
     
🔘    SHin Xoossaa Koyro
     
     
🔳    Botta Sakkata Booshshiya
     
     
🔲    SHin XAAKKAA
     
     
🏁    SHin Bendda
     
     
🚩    Benddida
     
     
🎌    Benddiyaa Pinchchiyoogaa
     
     
🏴    XAAKKAA BANKKAA
     
     
🏳    Botta Banddaa
     
     
🏳️‍🌈    Zuulaa Benddiyaa
     
     
🏳️‍⚧️    Amarida Bannaaniyaa Bantta Bannaaniyaa
     
     
🏴‍☠️    Pilkkiyaa Benddiyaa
     
     
🇦🇨    Banddiriyaa: Arssina Haruuruwaa
     
     
🇦🇩    Banddiraa: Andoraara
     
     
🇦🇪    Banddiriyaa: Arabaa Emirate
     
     
🇦🇫    Banddiriyaa: Afghanistaanen
     
     
🇦🇬    Banddiraa: Antiguwanne Barbuda
     
     
🇦🇮    Banddiraa: Anguila
     
     
🇦🇱    Banddiriyaa: Albaniyaa
     
     
🇦🇲    Banddiriyaa: Arminiyaa
     
     
🇦🇴    Banddiriyaa: Angola
     
     
🇦🇶    Banddiriyaa: Antarktika biittan deˈiya
     
     
🇦🇷    Bandduwaa: Arjjeniyaa
     
     
🇦🇸    Bandduwaa: Amarkkan Samoˈan
     
     
🇦🇹    Bandduwaa: Osttiriyaa
     
     
🇦🇺    Banddiriyaa: Awusttiraaliyaa
     
     
🇦🇼    Banddiriyaa: Aruba
     
     
🇦🇽    Banddiriyaa: Ooran Aruurota
     
     
🇦🇿    Banddiriyaa: Azerbaijane
     
     
🇧🇦    Banddiriyaa: Bosniyaaninne Herzegovina
     
     
🇧🇧    Bandduwaa: Barbadoos
     
     
🇧🇩    Banddiriyaa: Bangladeshin
     
     
🇧🇪    Banddiriyaa: Beljjiyaame
     
     
🇧🇫    Banddiriyaa: Burkkina Fasoo
     
     
🇧🇬    Banddiriyaa: Bulgariyaa
     
     
🇧🇭    Bandduwaa: Baayraine
     
     
🇧🇮    Banddiriyaa: Burundi
     
     
🇧🇯    Banddiriyaa: Beenine
     
     
🇧🇱    Banddiraa: Saintta Bartelemiya
     
     
🇧🇲    Banddiriyaa: Bermuda
     
     
🇧🇳    Bandduwaa: Brune
     
     
🇧🇴    Banddiriyaa: Boliviyaa
     
     
🇧🇶    Banddiriyaa: Kariibiyan Nederlandde
     
     
🇧🇷    Banddiriyaa: Brazile
     
     
🇧🇸    Banddiriyaa: Bahamaasa
     
     
🇧🇹    Banddiriyaa: Buttan
     
     
🇧🇻    Banddiriyaa: BUWE
     
     
🇧🇼    Banddiriyaa: Botswanaara gayttidaagan
     
     
🇧🇾    Bandduwaa: Belarusiyaaninne
     
     
🇧🇿    Banddiriyaa: Beeliz
     
     
🇨🇦    Banddiriyaa: Kanaada
     
     
🇨🇨    Bendda: Kokos (Kilimene) Haruurota
     
     
🇨🇩    Banddiriyaa: KOKOSONGAA
     
     
🇨🇫    Banddiriyaa: Senttal Afirkkan
     
     
🇨🇬    Banddiriyaa:
     
     
🇨🇭    Banddiriyaa: Siwizerandlande
     
     
🇨🇮    Bandduwaa: Kot Kot
     
     
🇨🇰    Banddiriyaa: Kuk Aruurota
     
     
🇨🇱    Bandduwaa: CHILILE
     
     
🇨🇲    Bandduwaa: Kaarooniyaa
     
     
🇨🇳    Bandduwaa: CHINA
     
     
🇨🇴    Banddiriyaa: Kolombiyaa
     
     
🇨🇵    Banddiriyaa: Klippertone Aruuruura
     
     
🇨🇷    Banddiriyaa: Kostta Rika
     
     
🇨🇺    Bandduwaa: Kuba
     
     
🇨🇻    Banddiraa: Kawabe Verde
     
     
🇨🇼    Banddiriyaa: Kurasoo Haruuruwaa
     
     
🇨🇽    Benddida: Ufayssa Masqqalaa
     
     
🇨🇾    Bandduwaa: Qyproose
     
     
🇨🇿    Banddiriyaa: Zechek
     
     
🇩🇪    Bandduwaa: Jarmane
     
     
🇩🇬    Bandduwaa: DIGOGO GarIA
     
     
🇩🇯    Bandduwaa: Djibotidi
     
     
🇩🇰    Banddiriyaa: Denmarke
     
     
🇩🇲    Banddiraa: Dominike
     
     
🇩🇴    Banddiriyaa: Dominikane Ripublik
     
     
🇩🇿    Bandduwaa: Aljjeeriyaa
     
     
🇪🇦    Bendda: Hudaadanne Meliliyaanne
     
     
🇪🇨    Banddiraa: Ekwadoriyoo
     
     
🇪🇪    Banddiriyaa: Isttoostiyaa
     
     
🇪🇬    Banddiriyaa: Gibxxe
     
     
🇪🇭    Bandduwaa: Arggo Sahara
     
     
🇪🇷    Banddiriyaa: ERITRIRIYA
     
     
🇪🇸    Bandduwaa: Isppeene
     
     
🇪🇹    Bandduwaa: ITIPIYA
     
     
🇪🇺    Benddida: Awurooppan Iyyoota
     
     
🇫🇮    Banddiriyaa: Finlandde
     
     
🇫🇯    Banddiriyaa: Fiji
     
     
🇫🇰    Banddiriyaa: Falkkland Aruurota
     
     
🇫🇲    Bandduwaa: Mikroneeziyaa
     
     
🇫🇴    Banddiriyaa: Faaroosu Haruurota
     
     
🇫🇷    Banddiriyaa: Paransaaye
     
     
🇬🇦    Banddiriyaa: Gaboona
     
     
🇬🇧    Banddiriyaa: UKKAALIYA
     
     
🇬🇩    Banddiriyaa: Grenada
     
     
🇬🇪    Bandduwaa: Jojjiyaa
     
     
🇬🇫    Bandduwaa: Paransaaye Gayana
     
     
🇬🇬    Banddiriyaa: Gernsi Haruuruwaa
     
     
🇬🇭    Bandduwaa: GAANAA
     
     
🇬🇮    Banddiriyaa: Gibraltar
     
     
🇬🇱    Banddiriyaa: Greenlandde
     
     
🇬🇲    Banddiriyaa: Gambiyaa
     
     
🇬🇳    Banddiriyaa: GIINE
     
     
🇬🇵    Banddiriyaa: Guadelouppe haruuruwaa
     
     
🇬🇶    Banddiraa: Ekatoral Ginee
     
     
🇬🇷    Bandduwaa: Giriike
     
     
🇬🇸    Bandduwaa: Tohossa Jorjiyiyaa
     
     
🇬🇹    Banddiriyaa: GWATEMALAA
     
     
🇬🇺    Bandduwaa: Guam
     
     
🇬🇼    Banddiriyaa: Giniyen-Bishaaw
     
     
🇬🇾    Banddiriyaa: Guyanaa
     
     
🇭🇰    Bandduwaa: Hong Kong, CHINA
     
     
🇭🇲    Bendda: Herdd-Macdonald Aruurota
     
     
🇭🇳    Banddiriyaa: Honduras
     
     
🇭🇷    Bandduwaa: Krooviyaaniyaa
     
     
🇭🇹    Banddiriyaa: Heyiti
     
     
🇭🇺    Bandduwaa: Hangariyaa
     
     
🇮🇨    Banddiriyaa: Kanaari Haruurota
     
     
🇮🇩    Banddiriyaa: Endoneziyaa
     
     
🇮🇪    Banddiraa: Aerlandde
     
     
🇮🇱    Banddiraa: Israaˈeela
     
     
🇮🇲    Banddiriyaa: Maa Haruuruwaa
     
     
🇮🇳    Bandduwaa: Hindde
     
     
🇮🇴    Banddiriyaa: Birttaaniyaa Hinddiya Hinddaa
     
     
🇮🇶    Banddiriyaa: Iraqaaqe
     
     
🇮🇷    Banddiriyaa: IRAANE
     
     
🇮🇸    Banddiriyaa: ISALANDE
     
     
🇮🇹    Bandduwaa: Xaaliyan
     
     
🇯🇪    Benddida: JESSI
     
     
🇯🇲    Banddiriyaa: Jamaaykka
     
     
🇯🇴    Bandduwaa: Yorddaaniyaa
     
     
🇯🇵    Bandduwaa: Jaappaane
     
     
🇰🇪    Banddiriyaa: Keeniyaa
     
     
🇰🇬    Banddiriyaa: Kirggizistan
     
     
🇰🇭    Bandduwaa: Kamboodiyaa
     
     
🇰🇮    Bandduwaa: Kiribaati
     
     
🇰🇲    Banddiraa: Komoroos
     
     
🇰🇳    Bandduwaa: Saintt Kitz, Nevis
     
     
🇰🇵    Bandduwaa: BORKPAA
     
     
🇰🇷    Banddiriyaa: Kooriyan
     
     
🇰🇼    Bandduwaa: Kuwaite
     
     
🇰🇾    Banddiriyaa: Kayman Aruurota
     
     
🇰🇿    Bandduwaa: Kazakstan
     
     
🇱🇦    Bandduwaa:
     
     
🇱🇧    Banddiriyaa: Libaanoona
     
     
🇱🇨    Banddiriyaa: Saintte Lusiyaasa
     
     
🇱🇮    Banddiriyaa: Liichtensten
     
     
🇱🇰    Bandduwaa: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Banddiriyaa: Laiberiyaa
     
     
🇱🇸    Banddiriyaa: Lesotoo
     
     
🇱🇹    Bandduwaa: Lituwaniyaaniyaa
     
     
🇱🇺    Banddiriyaa: Lukksemburggee
     
     
🇱🇻    Banddiriyaa: Laatviyiyaa
     
     
🇱🇾    Banddiriyaa: LILIYA
     
     
🇲🇦    Banddiriyaa: MOROKOKO
     
     
🇲🇨    Banddiriyaa: Monaco
     
     
🇲🇩    Banddiriyaa: Moldova
     
     
🇲🇪    Banddiriyaa: Montenegaara gayttidaagan
     
     
🇲🇫    Bandduwaa: Saintta Martti
     
     
🇲🇬    Banddiriyaa: Madagaskaar
     
     
🇲🇭    Banddiriyaa: Marshal Aruurota
     
     
🇲🇰    Bandduwaa: Huuphessa Maqidooniyaa
     
     
🇲🇱    Bandduwaa: Mari
     
     
🇲🇲    Banddiriyaa: Myanmar (Myanmar)
     
     
🇲🇳    Banddiriyaa: MONILIYAA
     
     
🇲🇴    Bandduwaa: Macaawaa, CHINA
     
     
🇲🇵    Bandduwaa: Huuphessa Mariyana Haruurota
     
     
🇲🇶    Bandduwaa: Martinike
     
     
🇲🇷    Banddiriyaa: Mauritaaniyaa
     
     
🇲🇸    Banddiraa: Montseraat
     
     
🇲🇹    Banddiriyaa: Maltta
     
     
🇲🇺    Banddiriyaa: Maurisiyaasa
     
     
🇲🇻    Banddiraa: Maldiven
     
     
🇲🇼    Bandduwaa: Malaawi
     
     
🇲🇽    Banddiriyaa: Mekisiiko
     
     
🇲🇾    Banddiriyaa: Maysiyan
     
     
🇲🇿    Banddiriyaa: MOZABBIKE
     
     
🇳🇦    Banddiriyaa: Namibiyaa
     
     
🇳🇨    Banddiriyaa: Niwu Kaledoniyaa
     
     
🇳🇪    Banddiriyaa: Nijeeren
     
     
🇳🇫    Banddiriyaa: Norfok Aruuruura
     
     
🇳🇬    Banddiriyaa: Nayjeeriyaa
     
     
🇳🇮    Banddiriyaa: NIKAARGWAA
     
     
🇳🇱    Banddiriyaa: Nederlandde
     
     
🇳🇴    Bandduwaa: Norwjee
     
     
🇳🇵    Banddiriyaa: Neppal
     
     
🇳🇷    Bandduwaa: Naaˈuru
     
     
🇳🇺    Benddida: NIYIA
     
     
🇳🇿    Banddiriyaa: Niwu Ziilandden
     
     
🇴🇲    Bandduwaa: Oman
     
     
🇵🇦    Banddiriyaa: Paanaama
     
     
🇵🇪    Banddiriyaa: Peru
     
     
🇵🇫    Banddiriyaa: Paransaaye Polineese
     
     
🇵🇬    Banddiriyaa: Papuua Niwu Gine
     
     
🇵🇭    Banddiriyaa:
     
     
🇵🇰    Banddiriyaa: Pakistaante


🇵🇱    Banddiraa: Poolandde
     
     
🇵🇲    Banddiriyaa: Saint-Pierilinne Miklooninne
     
     
🇵🇳    Banddiriyaa: Pitkaine Aruurota
     
     
🇵🇷    Banddiriyaa: Porto Riko
     
     
🇵🇸    Banddiriyaa: PELISENTIYE
     
     
🇵🇹    Bandduwaa: Porchugaale
     
     
🇵🇼    Bandduwaa: Paalaawa
     
     
🇵🇾    Bandduwaa: Paraguway
     
     
🇶🇦    Banddiriyaa: Qatari
     
     
🇷🇪    Benddida: Runiuwaa Haruuruwaa
     
     
🇷🇴    Banddiriyaa: Rumaaniyaa
     
     
🇷🇸    Banddiriyaa: Serbiiyaa
     
     
🇷🇺    Bandduwaa: Raashiyaa
     
     
🇷🇼    Banddiriyaa: Ruwandda
     
     
🇸🇦    Bandduwaa: Saawaadi
     
     
🇸🇧    Banddiriyaa: Solomon Aruurota
     
     
🇸🇨    Banddiriyaa: Seychelles
     
     
🇸🇩    Banddiriyaa: Suudan
     
     
🇸🇪    Banddiriyaa: SIWIDINDE
     
     
🇸🇬    Bandduwaa: Singpan
     
     
🇸🇭    Banddiraa: Saintta Helena
     
     
🇸🇮    Banddiriyaa: Sloveniyaaniyaa
     
     
🇸🇯    Banddiriyaa: Svalbart haruuruutanne Janmaayenanne
     
     
🇸🇰    Banddiriyaa: Slovakiyakiya
     
     
🇸🇱    Bandduwaa: Sierra Leonee
     
     
🇸🇲    Bandduwaa: San Marino
     
     
🇸🇳    Banddiriyaa: Senegaale
     
     
🇸🇴    Banddiriyaa: SOOLAALE
     
     
🇸🇷    Banddiraa: Suriname
     
     
🇸🇸    Banddiriyaa: Tohossa Suudan
     
     
🇸🇹    Bendda: So Tomenne Prinsippe
     
     
🇸🇻    Bandduwaa: El Salvadore
     
     
🇸🇽    Banddiriyaa: Saintta Martiina haruuruwaa
     
     
🇸🇾    Bandduwaa: Sooriyaa
     
     
🇸🇿    Benddida: Esvartini
     
     
🇹🇦    Bandduwaa: TRITITAN-DAKUNIA
     
     
🇹🇨    Banddiriyaa: Tirkksanne Kaykosi Haruurota
     
     
🇹🇩    Banddiriyaa: Chaadi
     
     
🇹🇫    Banddiriyaa: Tohossa Paransaaye moottan
     
     
🇹🇬    Banddiriyaa: Toogoo
     
     
🇹🇭    Banddiriyaa: Taylaande
     
     
🇹🇯    Banddiriyaa: Taazikistan
     
     
🇹🇰    Banddiraa: Tookelaawa
     
     
🇹🇱    Banddiriyaa: Arshsho Timor-Leste
     
     
🇹🇲    Banddiriyaa: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Bandduwaa: Tunisiyaa
     
     
🇹🇴    Banddiraa: Tonga
     
     
🇹🇷    Bandduwaa: Turkke
     
     
🇹🇹    Banddiriyaa: Trinidaadanne Tobaago
     
     
🇹🇻    Banddiriyaa: Tuvalu
     
     
🇹🇼    Bandduwaa: Taywaane
     
     
🇹🇿    Banddiriyaa: Tanzaaniyaa
     
     
🇺🇦    Bandduwaa: Yukreenee
     
     
🇺🇬    Banddiriyaa: UGANDAA
     
     
🇺🇲    Banddiriyaa: Amarkkan deˈiya haruurota
     
     
🇺🇳    Benddida: Kawotettaa
     
     
🇺🇸    Banddiriyaa: Amarkkan
     
     
🇺🇾    Bandduwaa: Urugaygiyoosa
     
     
🇺🇿    Banddiriyaa: Uzbekisttiyaaninne
     
     
🇻🇦    Banddiraa: Vatikaaniyaa katamaa
     
     
🇻🇨    Banddiriyaa: Saintt Vinsenanne Grenadiniyaa
     
     
🇻🇪    Bandduwaa: Venezuelaara
     
     
🇻🇬    Banddiriyaa: Birttiyaani Virgin Aruurota
     
     
🇻🇮    Banddiriyaa: Amarkkan Virgin Aruurota
     
     
🇻🇳    Bandduwaa: Viyeetaame
     
     
🇻🇺    Banddiriyaa: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Bendda: Vallisinne Fotunna
     
     
🇼🇸    Bandduwaa: Samoˈa
     
     
🇽🇰    Banddiriyaa: Kosovo
     
     
🇾🇪    Banddiriyaa: Yeemen
     
     
🇾🇹    Banddiriyaa: Mayotte Haruuruwaa
     
     
🇿🇦    Banddiraa: Tohossa Afirkkan
     
     
🇿🇲    Banddiriyaa: Zambbiiyaa
     
     
🇿🇼    Banddiriyaa: Zimbabbuwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bandduwaa: Inggilizen
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Banddiriyaa: Skotklanden
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bandduwaa: WelesHappy Learning from Sweasy26.com-team