Emoji Meaning in Tok Pisin - Emoji List in Tok Pisin - Emoji mining long Tok Pisin - Emoji lista long Tok Pisin

😀    Smail
     
     
😃    Pes i Smail Long Tingpela Ai
     
     
😄    Smail wantaim ai bilong ol man i smail
     
     
😁    Pes na ai bilong smail
     
     
😆    Pes i Wok Long Maus Bilong Ol i Stap Wantaim
     
     
😅    Pes i Smail Long Swet
     
     
🤣    Smail na Rot Long Grap
     
     
😂    Wara i Kamap Long Pes Bilong Amamas
     
     
🙂    Pes i Smail liklik
     
     
🙃    Pes i tanim pes i go insait long en
     
     
🫠    Pas i brillik
     
     
😉    Pes i Pikinim Ai
     
     
😊    Pes na ai bilong smail
     
     
😇    Pes i Smail
     
     
     
🥰    Smail i kamap olsem bel
     
     
😍    Smail
     
     
🤩    Man i Ranim Ol sta
     
     
😘    Pas i blu na kisim kis
     
     
😗    Kisim pes bilong em
     
     
☺    Smail
     
     
😚    Kis long pes bilong yu, pasim ai
     
     
😙    Kisim pes bilong yu wantaim ai bilong yu long smail
     
     
🥲    Pes Bilong Smail Wara
     
     
😋    Pastaia
     
     
😛    Pes Bilong Tok
     
     
😜    Pes i Stap Long Tang
     
     
🤪    Pes Bilong Ol i Lamas
     
     
😝    Pas i Stap Long Tok Bilong Yu
     
     
🤑    Mani
     
     
🤗    Pes i smail long han bilong ol i opim
     
     
🤭    Pas i Kamapim Maus
     
     
🫢    Pas i opim na karamapim maus bilong han
     
     
🫣    Pes i Lukautim
     
     
🤫    Pas Bilong Ol i Stap Kamap
     
     
🤔    Tingim Pes
     
     
🫡    Salut Long Pes Bilong Yu
     
     
     
🤐    Maus Bilong Lipp
     
     
🤨    Pes i antap long ai bilong ai
     
     
😐    Pes i no insait long pes
     
     
😑    Pes i No Gat Pes
     
     
😶    Pes i No Mas
     
     
🫥    Wok Bilong Kamap i Kamap
     
     
😶‍🌫️    Pas bilong klaut
     
     
😏    Pes i Smap
     
     
😒    Pes i Bel Kas
     
     
🙄    Pes i opim pes
     
     
😬    Pes i Kamap
     
     
😮‍💨    Pes i Winim Wok
     
     
🤥    Pes i Slip
     
     
🫨    Pes i Gat Stap
     
     
😌    Pes Bilong Bel Strong
     
     
😔    Pes Bilong Tingim Tingting
     
     
😪    Pes i Slip
     
     
🤤    Pes i Wantaim
     
     
😴    Pes Bilong Slip
     
     
😷    Mask Bilong Ol Dokta
     
     
🤒    Pes i gat thermometer
     
     
🤕    Pas i pasim het
     
     
🤢    Pes Bilong Nogut
     
     
🤮    Pes i Sapim Pas
     
     
🤧    Pes i snem
     
     
🥵    Ol Paus i Hot
     
     
🥶    Kol Pas
     
     
🥴    Pes i Gat Het i Stap Kamap
     
     
😵    Pes i bin rausim ai bilong ol
     
     
😵‍💫    Pes i Wokim Ai
     
     
🤯    Het bilong pairap i pairap
     
     
🤠    Pes bilong hat bilong kukim
     
     
🥳    Pes Bilong Pikinini
     
     
🥸    Pes Bilong Pasin Bilong Pasin
     
     
😎    Pes Smail i Was Long Suna Glas
     
     
🤓    Pes Bilong Bikpela
     
     
🧐    Pes Bilong Ol Glas
     
     
😕    Pes i Pasin Long Ol Samting i Gat Pasin
     
     
🫤    Pes i Stap
     
     
😟    Pes Bilong Bel Sori
     
     
🙁    Pes i Stap Kamap liklik
     
     
☹    Pes i Kamap
     
     
😮    Pes i opim maus bilong ol
     
     
😯    Pes i No Kamap
     
     
😲    Pes Bilong Ol i Nogut
     
     
😳    Retpela Rot
     
     
🥺    Pes Bilong Pasin Bilong Akim
     
     
🥹    Pas Bilong Wara i Kamap
     
     
😦    Pes i opim maus na i krai long pes
     
     
😧    Pes Bilong Pen i Stap Pen
     
     
😨    Pes Bilong Pret
     
     
😰    Swet i Stap Long Pes Bilong Ol Pes i Ples
     
     
😥    Pes i Sori na i Bel Strong
     
     
😢    Pes Bilong Krai
     
     
😭    Pes Bilong Krai
     
     
😱    Pes Bilong Pret Long Krai
     
     
😖    Pes i Gutpela Pasin
     
     
😣    Pas Bilong No Kel Long Ol Samting i Stap
     
     
😞    Pes Bilong Bel hevi
     
     
😓    Pes i Swet
     
     
😩    Pes i Taim
     
     
😫    Pes i Taim
     
     
🥱    Pes i Wokim
     
     
     
😤    Nus i gat pes
     
     
😡    Pes i Pikinim Maus
     
     
😠    Pes Bilong Kel
     
     
🤬    Pes i gat mak long maus
     
     
😈    Smail long longpela horn
     
     
👿    Long Pes Bilong Krel
     
     
💀    Bun Bilong Kangel
     
     
☠    Skull na Bun Bilong Krusim
     
     
💩    Ol hap bilong ol haus bilong haus
     
     
🤡    Pes bilong Klown
     
     
👹    Ol Spirit Bilong Ol Man i Stap Long Ol
     
     
👺    Ol i gat ol kain kain kain kain kain
     
     
👻    Ol Spirit
     
     
👽    Ol Man i Kam Long Ol Man Bilong Kisim
     
     
👾    Ol Witnes Bilong Ol Narapela Witnes
     
     
🤖    Ol robot
     
     
😺    Lai Lai
     
     
😸    Piks i Smail
     
     
😹    Piks i Krai Long Amamas
     
     
😻    Piksi i smail long ai bilong em
     
     
😼    Pikk i Smail
     
     
😽    Kisim Pikk Bilong Kisim
     
     
🙀    Piks i Taim i Gat Taim
     
     
😿    Piksi i Krai
     
     
😾    Piksi i Pikinim Maus Bilong Ol
     
     
🙈    Ol Monki Nogut i No Stap Nogut
     
     
🙉    Ol Monki Nogut i No Ken Harim
     
     
🙊    Ol Monki i No Toktok
     
     
👋    Pasin Bilong Stap Long han Bilong Yu
     
     
🤚    Pasin Bilong Kamapim Bas Bilong han
     
     
🖐    Ol i opim han bilong pinga
     
     
✋    Pasin Bilong Kamapim han Bilong Yu
     
     
🖖    Salut long Vaken
     
     
🫱    Han sut
     
     
🫲    Han han
     
     
🫳    Pal i stap daun long han
     
     
🫴    Pal i go antap
     
     
🫷    Pasin han long han kais
     
     
🫸    Pasin bilong putim han long han sut
     
     
👌    Gutpela Skul
     
     
🤌    Sakim pinga bilong em
     
     
🤏    Pasin bilong painim han bilong em
     
     
✌    Pinis
     
     
🤞    Krusim pinga
     
     
🫰    Wanpela han i brukim pinga bilong indeksa na pinga bilong bikpela
     
     
🤟    Laikim Ol Sik Bilong Yu
     
     
🤘    Mak Bilong Hon
     
     
🤙    Yu Kisim han bilong mi
     
     
👈    Ol Baksap i makim han kais
     
     
👉    Ol Baksap i makim han sut
     
     
👆    Baksait i go antap
     
     
🖕    Mak Fingra
     
     
👇    Ol i Stap Aninit Long Ol Pingda
     
     
☝    Indeks i Tok Antap
     
     
🫵    Indeks Bilong Wok Bilong Wok
     
     
👍    Pinis Bilong Pinis
     
     
👎    Pinis Bilong Pinis i Draun
     
     
✊    Pasin Bilong Kisim Fis Bilong Yu
     
     
👊    Pas i Kam Long Pas
     
     
🤛    Pastik long han kais
     
     
🤜    Fast long han sut
     
     
👏    Kapim han bilong em
     
     
🙌    Pasin Bilong Kamapim han Bilong Yu
     
     
🫶    Han i kamap olsem bel
     
     
👐    Op Long han
     
     
🤲    Pasin Bilong Stap wantaim
     
     
🤝    Shan i Stap Long Handan
     
     
🙏    Pasin i Kam Long han i Stap
     
     
✍    Man Bilong Raitim Rait
     
     
💅    Nik Brait
     
     
🤳    Selfie
     
     
👶    Papa Bilong Bebi
     
     
🧒    Pikinini
     
     
👦    Pikinini
     
     
👧    Gel
     
     
🧑    Man
     
     
👱    Man: Blap gras
     
     
👨    Man
     
     
🧔    Man: Gas
     
     
🧔‍♂️    Man: Gas
     
     
🧔‍♀️    Meri: Gas
     
     
👨‍🦰    Man: Retpela gras
     
     
👨‍🦱    Man: Gas i rulim ol gras
     
     
👨‍🦳    Man: Wetpela gras
     
     
👨‍🦲    Man: Bel het
     
     
👩    Meri
     
     
👩‍🦰    Meri: Retpela gras
     
     
🧑‍🦰    Man: Retpela gras
     
     
👩‍🦱    Meri: Gas i ririk
     
     
🧑‍🦱    Man: Gas i rulim ol gras
     
     
👩‍🦳    Meri: Wetpela gras
     
     
🧑‍🦳    Man: Wetpela gras
     
     
👩‍🦲    Meri: Bel het
     
     
🧑‍🦲    Man: Bel het
     
     
👱‍♀️    Meri: Blap gras
     
     
👱‍♂️    Man: Blap gras
     
     
🧓    Lapun
     
     
👴    Lapun
     
     
👵    Lapun meri
     
     
🙍    Man i Kamap
     
     
🙍‍♂️    Man i Kamap
     
     
🙍‍♀️    Meri i Kisim Pai
     
     
🙎    Man i Pasim Maus Bilong Ol
     
     
🙎‍♂️    Man i Pikinim Maus Bilong Ol
     
     
🙎‍♀️    Meri i Pikinim Maus Bilong Ol
     
     
🙅    Man i Stap Tok Long Nogat
     
     
🙅‍♂️    Man i Stap Long Pasin na i tok Nogat
     
     
🙅‍♀️    Meri i tok: “Nogat.”
     
     
🙆    Man i Stap Long Orait
     
     
🙆‍♂️    Man i Stap Long Ol Stap OK
     
     
🙆‍♀️    Meri i Stap Long Stap Ok
     
     
💁    Ol i tanim han bilong ol
     
     
💁‍♂️    Man i Kamapim han bilong em
     
     
💁‍♀️    Pikinini bilong Meri
     
     
🙋    Man i Kamapim han bilong em
     
     
🙋‍♂️    Man i Pasim han bilong em
     
     
🙋‍♀️    Meri i Pasim han bilong em
     
     
🧏    Ol yaupas
     
     
🧏‍♂️    Ol yaupas
     
     
🧏‍♀️    Meri yaupas
     
     
🙇    Ol Man i Bungim Bek
     
     
🙇‍♂️    Man i Blok
     
     
🙇‍♀️    Meri i Blok


🤦    Pes Bilong Ol Man i Paitim
     
     
🤦‍♂️    Ol Man i wasim pes bilong ol
     
     
🤦‍♀️    Ol Meri i wasim pes bilong ol
     
     
🤷    Ol i Stap Long Solda Bilong Ol Man
     
     
🤷‍♂️    Man i Saplek Long Solda Bilong Ol
     
     
🤷‍♀️    Meri i Saplek Long Solda Bilong Ol
     
     
🧑‍⚕️    Wok Bilong Helt
     
     
👨‍⚕️    Wok Bilong Helt Man
     
     
👩‍⚕️    Wok Bilong Helt Meri
     
     
🧑‍🎓    Sumatin
     
     
👨‍🎓    Skul Man
     
     
👩‍🎓    Meri Skul
     
     
🧑‍🏫    Tisa
     
     
👨‍🏫    Tisa Man
     
     
👩‍🏫    Tisa Meri
     
     
🧑‍⚖️    Jas
     
     
👨‍⚖️    Jas Man
     
     
👩‍⚖️    Jas Meri
     
     
🧑‍🌾    Ol Fama
     
     
👨‍🌾    Ol Fama
     
     
👩‍🌾    Ol Meri i Gaden
     
     
🧑‍🍳    Man Bilong Kuk
     
     
👨‍🍳    Man Bilong Kuk
     
     
👩‍🍳    Meri Kaikai
     
     
🧑‍🔧    WANGALA MEKINGALA
     
     
👨‍🔧    Wok Bilong Wokim Wok
     
     
👩‍🔧    Wok Meri
     
     
🧑‍🏭    Wok Bilong Fak
     
     
👨‍🏭    Wok Bilong Fak
     
     
👩‍🏭    Wok Wokman Long Fak
     
     
🧑‍💼    Ois Wok
     
     
👨‍💼    Man i Wok Long Ofis
     
     
👩‍💼    Wok Woman
     
     
🧑‍🔬    Saientis
     
     
👨‍🔬    Ol Saientis Bilong Man
     
     
👩‍🔬    Saientis Meri
     
     
🧑‍💻    Man Bilong Teknikia
     
     
👨‍💻    Saveman Bilong Ol Man
     
     
👩‍💻    Witnes Meri
     
     
🧑‍🎤    Singsing
     
     
👨‍🎤    Man i singsing
     
     
👩‍🎤    Meri Bilong Singsing
     
     
🧑‍🎨    Piksain Bilong Piksait
     
     
👨‍🎨    Ol Man i Stap Kisim Ol Man
     
     
👩‍🎨    Meri Bilong Pisin
     
     
🧑‍✈️    Pilot
     
     
👨‍✈️    Pilot Man
     
     
👩‍✈️    Pilot meri
     
     
🧑‍🚀    Ol Astronaut
     
     
👨‍🚀    Ol Man Bilong Astronaut
     
     
👩‍🚀    Meri Bilong Astronais
     
     
🧑‍🚒    Ol paia i paia
     
     
👨‍🚒    Man i Paiaia
     
     
👩‍🚒    Meri i Paiaia
     
     
👮    Polis
     
     
👮‍♂️    Man Polis
     
     
👮‍♀️    Polis meri
     
     
🕵    Detective
     
     
🕵️‍♂️    Detective Man
     
     
🕵️‍♀️    WANIKEM MEKELI
     
     
💂    Wantaim Ol Wantaim
     
     
💂‍♂️    Wai Man i Gat Wok Bilong Man
     
     
💂‍♀️    Wai Wai Meri
     
     
🥷    Ninja
     
     
👷    Wok Bilong Wokim Ol Haus
     
     
👷‍♂️    Wok Bilong Wokim Ol Haus
     
     
👷‍♀️    Wokman Bilong Wokim Ol Meri
     
     
🫅    Man i Was Kot King
     
     
🤴    Prins
     
     
👸    Pikinini
     
     
👳    Ol Man i Was Long Het
     
     
👳‍♂️    Man i Was Long Het
     
     
👳‍♀️    Ol Meri i Was Long Het
     
     
👲    Ol Man i Was Ol Hat i No Gat Stap
     
     
🧕    Meri i Was Long Het
     
     
🤵    Ol Man i Was Long Tudo
     
     
🤵‍♂️    Man i Was Long Tudo
     
     
🤵‍♀️    Meri i Was Long Tuqudo
     
     
👰    Ol Man i Was Long Pas
     
     
👰‍♂️    Ol Man i Was Long Pas
     
     
👰‍♀️    Meri i Was Long Kispela Pas
     
     
🤰    Ol Mama i Mas Mekim
     
     
🫃    Ol Mama i Mas Mekim
     
     
🫄    Ol Mama i Mas Mekim
     
     
🤱    Mama i givim susu
     
     
👩‍🍼    Ol Meri i Kaikai Long Ol Pikinini
     
     
👨‍🍼    Man i Kaikai Long Ol Pebi
     
     
🧑‍🍼    Ol Man i Kaikai Long Ol Pebi
     
     
👼    Ol liklik ensel
     
     
🎅    Santa Claus
     
     
🤶    Meri Bilong Krismas
     
     
🧑‍🎄    Mx Klaus
     
     
🦸    Bikpela strongpela man
     
     
🦸‍♂️    Ol Man i Stap Strong Long Ol Man
     
     
🦸‍♀️    Meri i Stap Strong
     
     
🦹    Nambawan Man Nogut
     
     
🦹‍♂️    Ol Man i Nambawan Pasin Nogut
     
     
🦹‍♀️    Meri i Nambawan Man Nogut
     
     
🧙    Man Bilong Mekim
     
     
🧙‍♂️    Man Tisa
     
     
🧙‍♀️    Meri Tisa
     
     
🧚    Meri Bilong Fairy
     
     
🧚‍♂️    Man i no gat sin
     
     
🧚‍♀️    Meri i no gat wanpela samting
     
     
🧛    Vampire
     
     
🧛‍♂️    Ol Man i Wok Long Bikpela Blap
     
     
🧛‍♀️    Vampire Woman
     
     
🧜    Meri
     
     
🧜‍♂️    Man Bilong Pis
     
     
🧜‍♀️    Mermaid
     
     
🧝    Ol Spirit
     
     
🧝‍♂️    Ol Spirit Bilong Man
     
     
🧝‍♀️    Witnes Woman
     
     
🧞    Welf
     
     
🧞‍♂️    Ol spirit bilong man
     
     
🧞‍♀️    Witnes Woman
     
     
🧟    Zombie
     
     
🧟‍♂️    Ol zombie bilong man
     
     
🧟‍♀️    Zombie meri
     
     
🧌    Ol Saveman Bilong Ol Man
     
     
💆    Ol Man i Kisim Mekim
     
     
💆‍♂️    Ol Man i Kisim Man
     
     
💆‍♀️    Meri i Kisim Mekim
     
     
💇    Man i Kisim Gas
     
     
💇‍♂️    Man i Kisim Gas
     
     
💇‍♀️    Meri i Kisim Gas
     
     
🚶    Man i Wokabaut
     
     
🚶‍♂️    Ol Man i Wokabaut
     
     
🚶‍♀️    Meri i Wokabaut
     
     
🧍    Ol i Stap
     
     
🧍‍♂️    Ol i Stap
     
     
🧍‍♀️    Meri i Stap
     
     
🧎    Man i Naul
     
     
🧎‍♂️    Man i Naul
     
     
🧎‍♀️    Meri i Naul Long Nau
     
     
🧑‍🦯    Man i holim waitpela stik
     
     
👨‍🦯    Man i holim waitpela stik
     
     
👩‍🦯    Meri i holim waitpela stik
     
     
🧑‍🦼    Ol man i sindaun long wilsila bilong elektrik
     
     
👨‍🦼    Ol man i sindaun long wilsila bilong elektrik
     
     
👩‍🦼    Ol Meri i Stap Long Wilsila Bilong Elektrik
     
     
🧑‍🦽    Ol man i stap long wilsila
     
     
👨‍🦽    Man i sindaun long wilsila
     
     
👩‍🦽    Ol Meri i Stap Long Wilsila
     
     
🏃    Man i Risim
     
     
🏃‍♂️    Ol Man i Rai
     
     
🏃‍♀️    Ol Meri i Rai
     
     
💃    Danis Bilong Ol Meri
     
     
🕺    Danis Bilong Man
     
     
🕴    Ol man i save putim ol sut i go antap
     
     
👯    Man i gat yau bilong rabit
     
     
👯‍♂️    Man i gat yau bilong rabit
     
     
👯‍♀️    Meri i gat yau bilong rabit
     
     
🧖    Ol Man i stap long wanpela haus bilong step
     
     
🧖‍♂️    Man Long Rumas i Hot
     
     
🧖‍♀️    Meri i stap long rum i gat hat
     
     
🧗    Ol Man i Klai
     
     
🧗‍♂️    Ol Man i Klai Long Maunten
     
     
🧗‍♀️    Meri i Klap antap
     
     
🤺    Pasin bilong paitim bainat bilong yu yet
     
     
🏇    Rising Bilong Hos
     
     
⛷    Man i Skik
     
     
🏂    Skis Skis
     
     
🏌    Pilai Golf Yumi Wanwan
     
     
🏌️‍♂️    Golf Man
     
     
🏌️‍♀️    Golf Bilong Ol Meri
     
     
🏄    Surf bilong ol yet long solwara
     
     
🏄‍♂️    Ol Man i Surf
     
     
🏄‍♀️    Ol Meri i Surf
     
     
🚣    Wanpela bot bilong rot
     
     
🚣‍♂️    Wanpela bot bilong rot
     
     
🚣‍♀️    Ol meri i save rot long bot
     
     
🏊    Ol Man i Swim
     
     
🏊‍♂️    Man i swim
     
     
🏊‍♀️    Ol Meri i Swim
     
     
⛹    Ol Man i Kisim Ball Bilong Kisim
     
     
⛹️‍♂️    Man i Kisim Ball
     
     
⛹️‍♀️    Meri i Kisim Ball Bilong Mekim
     
     
🏋    Man Bilong Lukautim Hevi
     
     
🏋️‍♂️    Man i Lukautim Hevi
     
     
🏋️‍♀️    Ol Meri i Lukautim Hevi
     
     
🚴    Man i Raim Biskol
     
     
🚴‍♂️    Man i Raim Biskol
     
     
🚴‍♀️    Ol Meri i Raim Biskol
     
     
🚵    Ol Witnes Bilong Maunten
     
     
🚵‍♂️    Ol Biskol Bilong Maunten
     
     
🚵‍♀️    Biskol Bilong Ol Meri Long Maunten
     
     
🤸    Ol i tanim han bilong ol
     
     
🤸‍♂️    Man i tanim han bilong em
     
     
🤸‍♀️    Meri i paulim han bilong em
     
     
🤼    Ol Man i Pait
     
     
🤼‍♂️    Ol Man i Pait
     
     
🤼‍♀️    Ol Meri i Pait
     
     
🤽    Man i Pilaim Ol Ball Bilong Wara
     
     
🤽‍♂️    Man i pilai ol pilai bilong wara
     
     
🤽‍♀️    Meri i Pilaim Ol Pol Bilong Wara
     
     
🤾    Man i pilai long hapball
     
     
🤾‍♂️    Man i pilai long hapball
     
     
🤾‍♀️    Meri i pilai long hapball
     
     
🤹    Ol Man i Pikai Long Ol Man
     
     
🤹‍♂️    Ol Man i Stap Play
     
     
🤹‍♀️    Ol meri i save pilai long ol samting
     
     
🧘    Man Bilong Lotus
     
     
🧘‍♂️    Man i gat bikpela hap bilong lotus
     
     
🧘‍♀️    Meri Bilong Lotus
     
     
🛀    Ol man i waswas
     
     
🛌    Man i stap long bet
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Ol Man i Hat Long han
     
     
👭    Meri i holim han bilong em
     
     
👫    Ol Meri na Man i holim han
     
     
👬    Man i holim han bilong em
     
     
💏    Kis
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Kis: Meri, Man
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Kis: Man, Man
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    Kis: Meri, Meri
     
     
💑    Tupela i Stap Long Bel Bilong Ol
     
     
👩‍❤️‍👨    Marit na marit i gat bel: Meri, Man
     
     
👨‍❤️‍👨    Tupela marit i gat bel: Man, Man


👩‍❤️‍👩    Marit na meri: Meri, Meri
     
     
👪    Famili
     
     
👨‍👩‍👦    Famili: Man, Meri, Pikinini
     
     
👨‍👩‍👧    Famili: Man, Meri, Gel
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Famili: Man, Meri, Gel, Man
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Famili: Man, Meri, Man, Man, Man
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Famili: Man, Meri, Gel, Gel
     
     
👨‍👨‍👦    Famili: Man, Man, Man
     
     
👨‍👨‍👧    Famili: Man, Man, Gel
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Famili: Man, Man, Gel, Man
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Famili: Man, Man, Man, Man
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Famili: Man, Man, Gel, Gel
     
     
👩‍👩‍👦    Famili: Meri, Meri, Man
     
     
👩‍👩‍👧    Famili: Meri, meri, na meri
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Famili: Meri, meri, meri, mangi
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Famili: Meri, Meri, Man, Man
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Famili: Meri, meri, meri, na meri
     
     
👨‍👦    Famili: Man, Pikinini
     
     
👨‍👦‍👦    Famili: Man, Pikinini, na Man
     
     
👨‍👧    Famili: Man na Meri
     
     
👨‍👧‍👦    Famili: Man, Gel, Man
     
     
👨‍👧‍👧    Famili: Man, Gel, Gel
     
     
👩‍👦    Famili: Meri, Pikinini
     
     
👩‍👦‍👦    Famili: Meri, Pikinini, na Man
     
     
👩‍👧    Famili: Meri, Gel
     
     
👩‍👧‍👦    Famili: Meri, Gel, na Man
     
     
👩‍👧‍👧    Famili: Meri, Gel, na Gel
     
     
🗣    Tok
     
     
👤    Slihot Best
     
     
👥    Slihot Best
     
     
🫂    Ol i holimpas
     
     
👣    Lek Bilong Ol
     
     
💪    Ol masel i brukim ol i go long en
     
     
🦾    Sapos i Stap Long Ol Man
     
     
🦿    Lek bilong Mekin
     
     
🦵    Lek
     
     
🦶    Lek
     
     
👂    Yau
     
     
🦻    Ai Bilong Harim Man
     
     
👃    Nus
     
     
🧠    Krus
     
     
🫀    Pasin Bilong Pasin Long Bel
     
     
🫁    Lwaitlewa
     
     
🦷    Tis
     
     
🦴    Bun
     
     
👀    Ai
     
     
👁    Ai
     
     
👅    Tok
     
     
👄    Maus
     
     
🫦    Kaikai Maus
     
     
🦰    Retpela gras
     
     
🦱    Gas i Rikol Long Ol Samting i Gat
     
     
🦳    Waitpela gras
     
     
🦲    Ol i Bikpela Long Ol Man i Stap Long Ol
     
     
🏻    Kala i Let Skin
     
     
🏼    Kala i Kam Lai Long Skin Bilong Ol Skin
     
     
🏽    Skin i Kalet Man i Kalap Long Skin
     
     
🏾    Skin i Tudak
     
     
🏿    Skin Tudak
     
     
💋    Mak Bilong Kisis
     
     
💌    Laikim Pas
     
     
💘    Bel Bilong Bara
     
     
💝    Bel i gat strong
     
     
💖    Bel Bilong Ol i Stap Lait
     
     
💗    Bel Bilong Kamap
     
     
💓    Bel Bilong Kalap
     
     
💞    Tingim Bel Bilong Yu
     
     
💕    Tupela Bel
     
     
💟    Pasin Bilong Kisim Bel
     
     
❣    Bel i Stap Krai
     
     
💔    Bel i Bruk
     
     
❤️‍🔥    Bel i Kamap
     
     
❤️‍🩹    Stretim Bel
     
     
❤    Retpela Bel
     
     
🩷    Pink Bel
     
     
🧡    Bel Bilong Orange
     
     
💛    Bel Yellow
     
     
💚    Grip Bel
     
     
💙    Bel Blau
     
     
🩵    Bel Bilong Bel Bilong Blau i Lait
     
     
💜    Man Bilong Purple Bel
     
     
🤎    Bel Braun
     
     
🖤    Bel Blak
     
     
🩶    Bel Bilong Wikil
     
     
🤍    Witpela Bel
     
     
💯    100 pesen
     
     
💢    Mak Bilong Krel
     
     
💥    Ol i pait long pait
     
     
💫    Pasin i Gat Drap
     
     
💦    Swet Drop
     
     
💨    Hariap i go
     
     
🕳    Hol
     
     
💣    Bomb
     
     
💬    Ol Balloon Bilong Maus
     
     
👁️‍🗨️    Ai i Kam Long Win Bilong Win
     
     
🗨    Pikinini long han kais
     
     
🗯    Krel long han sut
     
     
💭    Ol Balloon Bilong Tingim Ol
     
     
💤    ZZZ
     
     
🐵    Pes bilong monki
     
     
🐒    Monki
     
     
🦍    Gorilla
     
     
🦧    Orangutan
     
     
🐶    Pes bilong dog
     
     
🐕    Dog
     
     
🦮    Dog Bilong Givim Aipas
     
     
🐕‍🦺    Dok Bilong Wok
     
     
🐩    Dog Bilong Lion
     
     
🐺    Wol
     
     
🦊    Fap
     
     
🦝    Raccoon
     
     
🐱    Pes bilong wan katik
     
     
🐈    Katerpillar
     
     
🐈‍⬛    Bakpela Doket
     
     
🦁    Laion
     
     
🐯    Pes Bilong Taiiga
     
     
🐅    Taiaia
     
     
🐆    Lepat
     
     
🐴    Pes bilong hos
     
     
🫎    MOLONG NA
     
     
🫏    Donki
     
     
🐎    Hos
     
     
🦄    Nikonni
     
     
🦓    SEBRA
     
     
🦌    Dilk
     
     
🦬    Bulau Bilong Wol
     
     
🐮    Pes bilong bulmakau
     
     
🐂    BAU
     
     
🐃    BUFAL
     
     
🐄    BAU
     
     
🐷    Pes bilong pik
     
     
🐖    Pikk
     
     
🐗    Pikk Bilong Wel
     
     
🐽    Nus bilong pik
     
     
🐏    Pasin Bilong Pasin Bilong Pasin
     
     
🐑    Mama Sipsip
     
     
🐐    Meme
     
     
🐪    Kamel
     
     
🐫    Kamel Bilong Tupela Maunten
     
     
🦙    Lakas
     
     
🦒    Girafa
     
     
🐘    Elefan
     
     
🦣    Ol Mamoth
     
     
🦏    Rhinosro
     
     
🦛    Hippopotamus
     
     
🐭    Pes bilong rat
     
     
🐁    Mau
     
     
🐀    Rat
     
     
🐹    Hamster
     
     
🐰    Pes bilong rabit
     
     
🐇    Rabit
     
     
🐿    Raket bilong Kratnat i Stap Long Ol
     
     
🦫    Saver
     
     
🦔    Bikpela Bikpela
     
     
🦇    Bakel Bakel
     
     
🐻    Bikpela Bikpela
     
     
🐻‍❄️    Bea Bilong Polan
     
     
🐨    Koala
     
     
🐼    Panda
     
     
🦥    Las
     
     
🦦    Otter
     
     
🦨    Skunk
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Begi
     
     
🐾    Mak Bilong Pas
     
     
🦃    TKI
     
     
🐔    Karuk
     
     
🐓    Kakuk
     
     
🐣    Pikinini i Kamap Long Ol Pikinini
     
     
🐤    Karuk
     
     
🐥    Kakaruk i Stap Strong
     
     
🐦    Pisin
     
     
🐧    Pengin
     
     
🕊    Pol
     
     
🦅    Egel
     
     
🦆    Dak
     
     
🦢    Swan
     
     
🦉    Wokman i gat wanpela hap
     
     
🦤    Dodo
     
     
🪶    Feia
     
     
🦩    Flingingo
     
     
🦚    Pikinini Pikinini
     
     
🦜    Penot
     
     
🪽    Wing
     
     
🐦‍⬛    Black Pisin
     
     
🪿    Ol Goose i Stap Long Ol Man
     
     
🐸    Frog
     
     
🐊    Kangkudia
     
     
🐢    Turtle
     
     
🦎    Langle
     
     
🐍    Snek
     
     
🐲    Pes bilong dragon
     
     
🐉    Drap
     
     
🦕    Ol Soropod
     
     
🐳    Wal i Winim Wara
     
     
🐋    Wal
     
     
🐬    Dolphin
     
     
🦭    Sakel
     
     
🐟    Pis
     
     
🐠    Pis Tropical
     
     
🐡    Puffel
     
     
🦈    Sak
     
     
🐙    OKPOP BILONG HAI
     
     
🐚    Sil bilong rot
     
     
🪸    Koral
     
     
🪼    Jellyfish
     
     
🐌    Skel
     
     
🦋    Papaipi
     
     
🐛    Ol Bikpela Bikpela
     
     
🐜    Anis
     
     
🐝    Binen
     
     
🪲    Stap
     
     
🐞    Ladybat
     
     
🦗    Kriket
     
     
🪳    Ol Bikri Bilong Ol Man i Stap
     
     
🕷    Kros
     
     
🕸    Spaida Net
     
     
🦂    Skorpion
     
     
🦟    Moskito
     
     
🪰    Flae
     
     
🪱    Pikk bilong kaikai
     
     
🦠    Ol liklik binatang
     
     
💐    Butpela Plaua
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    Waitpela Flaua
     
     
🪷    Lotus
     
     
🏵    Ol Plaua i Gat Rosa
     
     
🌹    Rosa
     
     
🥀    Ol Flaua i Drai—Ol i Drai—
     
     
🌺    Hibric
     
     
🌻    Solwail Bilong Solen
     
     
🌼    Kamap i Kamap
     
     
🌷    Tulip
     
     
🪻    Pasin Bilong Stap
     
     
🌱    Ol sik
     
     
🪴    Ol Pastik Bilong Ol Pastik
     
     
🌲    Ol Grip Diwai i Gutpela Olgeta
     
     
🌳    Ol diwai i pundaun
     
     
🌴    Diwai Pam
     
     
🌵    Kaktus
     
     
🌾    Wanpela hap rais
     
     
🌿    Ol gras i stap long gras bilong marasin
     
     
☘    Klover
     
     
🍀    Gas Bilong Fopela Lip
     
     
🍁    Lif Bilong Maple
     
     
🍂    Lip i pundaun
     
     
🍃    Lip i Wantaim Win
     
     
🪹    Nau i no gat lain nating
     
     
🪺    Wokim Bas Long Kau
     
     
🍇    Ol wain wain
     
     
🍈    Melon
     
     
🍉    Mekaua
     
     
🍊    Orange
     
     
🍋    Lemon
     
     
🍌    Banana
     
     
🍍    Pinanas
     
     
🥭    Mango
     
     
🍎    Retpela apol
     
     
🍏    Gulpela apol
     
     
🍐    Pela
     
     
🍑    PERA LONG PERES
     
     
🍒    Sakura
     
     
🍓    Strawberry
     
     
🫐    Bulberry
     
     
🥝    Kiwi
     
     
🍅    Tomato
     
     
🫒    Diwai Oliv
     
     
🥥    Kokosol
     
     
🥑    Aviocado
     
     
🍆    Bikplin
     
     
🥔    Potato
     
     
🥕    Krot
     
     
🌽    Ol pes bilong kon
     
     
🌶    Pepper
     
     
🫑    Pepia Swet
     
     
🥒    Kukupema
     
     
🥬    Gulin lip
     
     
🥦    Kabol
     
     
🧄    Galik
     
     
🧅    Aianol
     
     
🍄    Ol Mungkong
     
     
🥜    Pikinini Bilong Pikinini
     
     
🫘    Ol bean
     
     
🌰    Kalen Marston
     
     
🫚    Rus bilong ginger
     
     
🫛    Papas Bilong Papas Bilong Ol Papas
     
     
🍞    Bred
     
     
🥐    Bred Kanton Bilong Sipsip
     
     
🥖    Long Bred Bilong Stik
     
     
🫓    Bikpela bret
     
     
🥨    Sol na piper Burites
     
     
🥯    Bikpela Bikpela
     
     
🥞    Papan bret
     
     
🧇    Waff
     
     
🧀    Kis With With Tis Witnes
     
     
🍖    Pikinini Long Bun
     
     
🍗    Lek Bilong Pisin
     
     
🥩    Wanpela hap mit
     
     
🥓    Bikpela Bikpela
     
     
🍔    Hamburger
     
     
🍟    Frans Frans
     
     
🍕    Pisa


🌭    Ol hot dok
     
     
🥪    Sandwich
     
     
🌮    Roll bilong kon
     
     
🌯    Burritos Bilong Meksiko
     
     
🫔    Pikinini Bilong Kon
     
     
🥙    Pikai i pulim ol man i gat planti kaikai
     
     
🧆    Salat Sandwich
     
     
🥚    Ekik
     
     
🍳    Kaikai
     
     
🥘    Kaikai i no gat plet
     
     
🍲    Wanpela pan bilong kaikai
     
     
🫕    Pot Bot
     
     
🥣    Bikpela Bilong Spoon
     
     
🥗    Salat bilong kumu na kaikai
     
     
🍿    Popcorn
     
     
🧈    Butta
     
     
🧂    Sol
     
     
🥫    Kaikai i stap long ken
     
     
🍱    Bokis Bilong Kaikai
     
     
🍘    Bikpela Ris
     
     
🍙    Bakol Ris
     
     
🍚    Rice
     
     
🍛    Kaikai bilong ol arere
     
     
🍜    Ol Bikpela Bilong Step i Stap
     
     
🍝    Ol spaghetti
     
     
🍠    Potato i kukim
     
     
🍢    Oden
     
     
🍣    Sushi
     
     
🍤    Ol i stiaim ol pin bilong ol shrimp
     
     
🍥    Kek bilong
     
     
🥮    Kek Bilong mun
     
     
🍡    Tango
     
     
🥟    Ol Dumpling
     
     
🥠    Laki biscuit
     
     
🥡    Bokis Bilong Kisim
     
     
🦀    Krap
     
     
🦞    Lobster
     
     
🦐    Krama
     
     
🦑    Squid
     
     
🦪    Oster
     
     
🍦    Soft Iskrim
     
     
🍧    Pasin bilong painim ais
     
     
🍨    Iskrim
     
     
🍩    Donet
     
     
🍪    Kokie
     
     
🎂    Kek Bilong betde
     
     
🍰    Bred Bilong Kisim
     
     
🧁    Kakek bilong pepa
     
     
🥧    Pai
     
     
🍫    Ol soklet stik
     
     
🍬    Kandik
     
     
🍭    Lollipop
     
     
🍮    Krama i kol
     
     
🍯    Honkel
     
     
🍼    Botol bilong bebi
     
     
🥛    Wanpela kap susu
     
     
☕    Dring Hot
     
     
🫖    Papet
     
     
🍵    Kap i No Gat Pasin
     
     
🍶    Win Bilong Kisim Wok Bilong Kisim
     
     
🍾    Botol i gat ol diwai i gat wanpela hap bilong diwai
     
     
🍷    Gap Win
     
     
🍸    Kops Bilong Koktail
     
     
🍹    Dring Bilong Hot i Stap
     
     
🍺    Kap Bilong Beer
     
     
🍻    Kap Bilong Beer
     
     
🥂    Pikinim Kap
     
     
🥃    Flat Glass
     
     
🫗    Wara i kapsaitim
     
     
🥤    Kap Bilong Pas
     
     
🧋    Wokim Te
     
     
🧃    Bokis Bilong Dring
     
     
🧉    Marit
     
     
🧊    Kam long ais
     
     
🥢    Ol stik bilong stik
     
     
🍽    Pikinini na Bainat
     
     
🍴    Bainat na Folk
     
     
🥄    Sipun
     
     
🔪    Nipai Bilong Kaikai
     
     
🫙    Botel Bilong Maus
     
     
🏺    Botel Bilong Ai
     
     
🌍    Yurop-Afrika Globe
     
     
🌎    Ol i Soim Ol Glas Bilong Amerika
     
     
🌏    Esia Ostrelia i Stap Long olgeta hap
     
     
🌐    Glovan i gat Meridian Lot i Gat Meridian
     
     
🗺    MEP Bilong Ol Graun
     
     
🗾    Japan
     
     
🧭    Kampas
     
     
🏔    Ol maunten bilong sno
     
     
⛰    Maunten
     
     
🌋    Volkeno
     
     
🗻    Maunten Fuji
     
     
🏕    Kem
     
     
🏖    Nambra i gat ambrela
     
     
🏜    Drais
     
     
🏝    Ailan Wantaat
     
     
🏞    Nesen Pak
     
     
🏟    Stadium
     
     
🏛    Ol Haus Bilong Bipo
     
     
🏗    Ol Wok Bilong Wokim
     
     
🧱    Ol Brik
     
     
🪨    Ron
     
     
🪵    Diwai
     
     
🛖    Ol haus
     
     
🏘    Haus
     
     
🏚    Ol Haus i Lusim
     
     
🏠    Haus
     
     
🏡    Haus Bilong Gaden
     
     
🏢    Ofis Bilong Ol
     
     
🏣    Postofis long Japan
     
     
🏤    Postofis
     
     
🏥    Hospital
     
     
🏦    Bank
     
     
🏨    Hotel
     
     
🏩    Laikim Hotel
     
     
🏪    Stua Bilong Stap
     
     
🏫    Skul
     
     
🏬    Ol Domet Stua i Stap Long Ol Stua
     
     
🏭    Fak
     
     
🏯    Bikpela Bikpela Bilong Japan
     
     
🏰    Bikpela Bikpela
     
     
💒    Marit
     
     
🗼    Taua Tokyo
     
     
🗽    Istik bilong Frem
     
     
⛪    Misin
     
     
🕌    Moski
     
     
🛕    Ol Hindu Tempel
     
     
🕍    Sagoga
     
     
⛩    Sintos
     
     
🕋    Rumen Bilong Skai
     
     
⛲    Wara
     
     
⛺    Haus sel
     
     
🌁    Ol i gat smog
     
     
🌃    Long nait ol sta i gat lait
     
     
🏙    Ol Taun
     
     
🌄    San i Kamap Long Maunten
     
     
🌅    San i Kamap
     
     
🌆    Taun Long Kapun
     
     
🌇    San i go daun
     
     
🌉    Ol Bris Long nait
     
     
♨    Ol Wara Bilong Ol Stap Bilong Ol
     
     
🎠    Trojan Trojan
     
     
🛝    Slid bilong pilai plaua
     
     
🎡    Wil bilong Ferris
     
     
🎢    Roller Coaster
     
     
💈    Pikinini bilong gras
     
     
🎪    Siks Haus Sel
     
     
🚂    Lomotiv
     
     
🚃    Rot Bilong Rait
     
     
🚄    Tren i Hot Long Bikpela
     
     
🚅    Tren Bilong Bikpela Bos
     
     
🚆    Tren
     
     
🚇    TRAL BILONG MEL
     
     
🚈    Rot i Stap
     
     
🚉    Stap
     
     
🚊    Tram
     
     
🚝    Monopol Rail
     
     
🚞    Rot Bilong Maunten
     
     
🚋    Tram
     
     
🚌    Bus
     
     
🚍    Bus i Kam Long Pas
     
     
🚎    Bus Bilong Trolley
     
     
🚐    Ol liklik bas
     
     
🚑    Amambulens
     
     
🚒    Paia
     
     
🚓    Polis Polis
     
     
🚔    Polis ka i kam long pes
     
     
🚕    Taksi
     
     
🚖    Taksi i Kam Long Pas
     
     
🚗    Kar
     
     
🚘    Kam Long Kam Bilong Kam
     
     
🚙    Spot Tras Bilong Mekim Mekim Mekim
     
     
🛻    Liklik trak
     
     
🚚    Trak
     
     
🚛    Trak i Stap Long Ol Pikinini
     
     
🚜    Trakta
     
     
🏎    Ras
     
     
🏍    Moto
     
     
🛵    Slikpela motobak
     
     
🦽    Wilsila
     
     
🦼    Wilsila Bilong Elektrik
     
     
🛺    Rikshaw
     
     
🚲    Bikol
     
     
🛴    Rot
     
     
🛹    Skatbod
     
     
🛼    Skate bilong skin
     
     
🚏    Pasin Bilong Bus
     
     
🛣    Rot Bilong Hot
     
     
🛤    Rot Bilong Rait
     
     
🛢    Baket bilong oil
     
     
⛽    Pampela pap
     
     
🛞    Wil
     
     
🚨    Lait bilong polis
     
     
🚥    Ol Trafik Lait
     
     
🚦    Ol Trak Lam i Kamap Long Ol Trutik
     
     
🛑    Mak Bilong Pasin Bilong Pasin
     
     
🚧    Ol Haus Wok
     
     
⚓    Ol i Stap Long Ol Anka
     
     
🛟    Ol Ring Blap i Stap Long Ol Stap
     
     
⛵    Sil
     
     
🛶    Kan
     
     
🚤    Sipos Bot Bilong Stap i Stap
     
     
🛳    Sip Bilong Pasineri
     
     
⛴    Bis
     
     
🛥    Moto bot
     
     
🚢    Sip
     
     
✈    Balus
     
     
🛩    Ol liklik balus
     
     
🛫    Balus i Fail
     
     
🛬    Balus i kamap
     
     
🪂    Parachute
     
     
💺    SELA
     
     
🚁    Helikopta
     
     
🚟    Tris i hangre long en
     
     
🚠    Rot Bilong Maunten
     
     
🚡    Kisen i stap antap long win
     
     
🛰    Satelait
     
     
🚀    Ol Roket
     
     
🛸    UFO
     
     
🛎    Bel Bilong Wisman
     
     
🧳    Ol Kago Bilong Ol
     
     
🚪    Dua
     
     
🛗    Elevator
     
     
🪞    Lesas Bilong Kamap
     
     
🪟    Windo
     
     
🛏    Bet
     
     
🛋    Sofa na Lam
     
     
🪑    SELA NA LONG ELA
     
     
🚽    Toilet
     
     
🪠    Pol
     
     
🚿    Swas
     
     
🛁    Bas
     
     
🪤    Pasin Bilong Kisim Rat
     
     
🪒    Razar
     
     
🧴    Botol Bilong Louk
     
     
🧷    Ol insurens i salim ol samting
     
     
🧹    Bruk
     
     
🧺    Basket
     
     
🧻    Wanpela Rol Pepa
     
     
🪣    Baket
     
     
🧼    Sop
     
     
🫧    Bubble Bilong win
     
     
🪥    Bras bilong tit
     
     
🧽    Spongs
     
     
🧯    Ol Paia i Kamap
     
     
🛒    Karta bilong baim ol samting
     
     
⌛    Pinis Pinis
     
     
⏳    Ol i no pinisim dispela hap
     
     
⌚    Ol i Wok Long Ol
     
     
⏰    Alarm Wok
     
     
⏱    Stopwatch
     
     
⏲    Taim
     
     
🕰    Krama Bilong Paia
     
     
🕛    12 klok
     
     
🕧    1230
     
     
🕐    1 Ak
     
     
🕜    1 hap
     
     
🕑    2 klok
     
     
🕝    2:30
     
     
🕒    3 klok
     
     
🕞    3:30
     
     
🕓    4 klok
     
     
🕟    4:30
     
     
🕔    5-pela klok
     
     
🕠    5:30
     
     
🕕    6 klok
     
     
🕡    630
     
     
🕖    7 klok
     
     
🕢    7:30
     
     
🕗    8-pela klok
     
     
🕣    8:30
     
     
🕘    9 klok
     
     
🕤    9:30
     
     
🕙    10 klok
     
     
🕥    10:30
     
     
🕚    11-pela klok
     
     
🕦    11: 50
     
     
🌑    Nupela mun
     
     
🌒    Namba 1 mun
     
     
🌓    Namba 1 mun
     
     
🌔    Namba 1 mun
     
     
🌕    Mun Bilong Mun
     
     
🌖    Mun Bilong Ol i No Inap Gat Ol Man
     
     
🌗    Namba 1 mun
     
     
🌘    Mun Bilong Mun
     
     
🌙    Nupela mun
     
     
🌚    Nupela mun
     
     
🌛    Pas Bilong mun
     
     
🌜    Pas Bilong mun
     
     
🌡    Termometer
     
     
☀    San


🌝    Pes Bilong mun
     
     
🌞    San i gat pes
     
     
🪐    Ol Planet Bilong Ring
     
     
⭐    Ol sta
     
     
🌟    Ol sta i lait
     
     
🌠    Ol METERA
     
     
🌌    Milky Way
     
     
☁    Klaut
     
     
⛅    San bihain long klaut
     
     
⛈    Klaut i gat lait na ren
     
     
🌤    San i Bihainim liklik klaut
     
     
🌥    San i Bihainim Ol Klaut
     
     
🌦    San i Bihainim Klaut Bilong ren
     
     
🌧    Klaut i Kamap Long ren
     
     
🌨    Klaut bilong sno
     
     
🌩    Klaut Bilong Laitait
     
     
🌪    Tornado
     
     
🌫    Smok
     
     
🌬    Win
     
     
🌀    Wikil
     
     
🌈    Renbo
     
     
🌂    Pasin bilong pasim ambrela
     
     
☂    Amrel
     
     
☔    Amrel
     
     
⛱    Amrel Long graun
     
     
⚡    PLASANG HAI I KAP
     
     
❄    Sno
     
     
☃    Man Bilong Sno
     
     
⛄    Man i No Sno
     
     
☄    Ol sta i gat ol samting i kamap long en
     
     
🔥    Paia
     
     
💧    Drop
     
     
🌊    Wara
     
     
🎃    Lam Bilong Pumpk
     
     
🎄    Diwai Krismas
     
     
🎆    Ol paia i paia
     
     
🎇    Ol paia i paia
     
     
🧨    Ol paia i paia
     
     
✨    Stap i Stap
     
     
🎈    Balloon
     
     
🎉    Ol Pikinini Bilong Pikinini
     
     
🎊    Ol Ball Bilong Papel i Kalet Long Ol Papel
     
     
🎋    Diwai Tanabata
     
     
🎍    Pinus Bilong Givim Bilong Ol Pinus
     
     
🎎    Doli Bilong Japan
     
     
🎏    Bikpela Bikpela Bilong Kisman i Stap
     
     
🎐    Bel Bilong Win
     
     
🎑    Ol Bikpela Biknem Bilong Mun
     
     
🧧    Pikpela envelopet
     
     
🎀    Ol i gat strong bilong en
     
     
🎁    Ol presen i bin putim long en
     
     
🎗    Ol Hap Bilong Tingim Mekim
     
     
🎟    Tiket Bilong Insait
     
     
🎫    Tikit
     
     
🎖    Wok Bilong Wok Bilong Aisman
     
     
🏆    Trophy
     
     
🏅    Man Bilong Spot
     
     
🥇    Namba 1 medal
     
     
🥈    Namba 2 medal
     
     
🥉    Namba 3 medal
     
     
⚽    Futbol
     
     
⚾    Bei Ball
     
     
🥎    Softball
     
     
🏀    Basketbol
     
     
🏐    Voleil
     
     
🏈    Futbol Bilong Amerika
     
     
🏉    Rugby
     
     
🎾    Tenis
     
     
🥏    Frisbee
     
     
🎳    Bowling
     
     
🏏    Gem Bilong Kriket
     
     
🏑    Hokai
     
     
🏒    Hokkey
     
     
🥍    Long Hokai
     
     
🏓    Pennis tenis
     
     
🏸    Badminton
     
     
🥊    Ol Boxing Hands Bilong Paitim
     
     
🥋    War War Was
     
     
🥅    Got Bilong Go
     
     
⛳    Ol mak insait long hul
     
     
⛸    Skate
     
     
🎣    Pisis Stik Bilong Pisim Kisim
     
     
🤿    Mask bilong draiv
     
     
🎽    Suts Bilong Risen
     
     
🎿    Ol ski
     
     
🛷    Sis
     
     
🥌    Kurling ston
     
     
🎯    Lai Bilong Bikpela
     
     
🪀    Ball Bilong Mo-yo
     
     
🪁    Kitai Bilong win
     
     
🎱    Ball 8
     
     
🔮    Ball Bilong Kristal
     
     
🪄    Wok Bilong Mekim
     
     
🧿    Nazar Amulet
     
     
🪬    Hamsa
     
     
🎮    Video-Gem
     
     
🕹    Pasin bilong Joystik
     
     
🎰    Masin Bilong Slam
     
     
🎲    Gem Dis
     
     
🧩    Ol puzzle
     
     
🧸    Tedy Bear
     
     
🪅    Pinata
     
     
🪩    Ball Bilong Lesas
     
     
🪆    Doll i gat ol samting i stap long en
     
     
♠    Kiset Bilong Sapat
     
     
♥    Pasin Bilong Kisim Bel
     
     
♦    Ol Kiset Bilong Diamond
     
     
♣    Klub-klos klos
     
     
♟    Ol Pikinini Bilong Pikinini
     
     
🃏    Klown
     
     
🀄    Mahjong Retpela Dragon
     
     
🎴    Ol kat bilong ol plaua i pilai long en
     
     
🎭    Pikinini Bilong Pikinini
     
     
🖼    Foto
     
     
🎨    Ol Pikt Bilong Piksa i Kalet
     
     
🧵    Rot
     
     
🪡    Nil bilong paitim klos
     
     
🧶    Wing
     
     
🪢    Kapim Kapel Bilong Kamap
     
     
👓    Glas
     
     
🕶    Ol glas bilong san
     
     
🥽    Ol Glas
     
     
🥼    Ol Kos Bilong Traim
     
     
🦺    Savet Was Bilong Savetim
     
     
👔    Tai
     
     
👕    Semt
     
     
👖    Jeans
     
     
🧣    Sapel
     
     
🧤    Glovs
     
     
🧥    Pasin Bilong Kisim Ol Pasin
     
     
🧦    Ol Skos
     
     
👗    Kos
     
     
👘    Kimono
     
     
🥻    Sari
     
     
🩱    Swewis Bilong Siamese
     
     
🩲    Tok Bilong Ol
     
     
🩳    Ol Kampela Wetwel
     
     
👙    Bikini
     
     
👚    Pas Bilong Ol Meri
     
     
🪭    Pasin bilong paitim han
     
     
👛    Bag
     
     
👜    Bag
     
     
👝    Bag bilong Klutch
     
     
🛍    Bag bilong baim ol samting
     
     
🎒    Baksag
     
     
🩴    Ol Sandal Bilong Tett
     
     
👞    Sapos bilong ol man
     
     
👟    Ol Sup Bilong Ras
     
     
🥾    Ol Sut Bilong Maunten
     
     
🥿    Ol Pasin Bilong Ol Pasin
     
     
👠    Ol Sapos Bilong Hel Bilong Ol Man
     
     
👡    Sandal Bilong Ol Meri
     
     
🩰    Ol Sandos Bilong Danis Bilong Ballet
     
     
👢    BUTO MELI MEKEM
     
     
🪮    Piksa bilong gras bilong gras
     
     
👑    Hot bilong kros
     
     
👒    Hat Bilong Meri
     
     
🎩    Sapet Bilong Kisim
     
     
🎓    Sapet Bilong Sapos Bilong Sapos
     
     
🧢    Kot Bilong Maus
     
     
🪖    Het bilong ami
     
     
⛑    Het bilong ol Wok Bilong Helpim Ol Man
     
     
📿    Sandys
     
     
💄    Rot Bilong Lapim Pikinini
     
     
💍    Ring
     
     
💎    Ol ston
     
     
🔇    Ol Man i Mekim Kel i Stap
     
     
🔈    Ol man i mekim tok i no gat strong long en
     
     
🔉    Mas maus bilong ol man bilong toktok
     
     
🔊    Tok Bilong Tok i Strong
     
     
📢    Tok Bilong Mekim
     
     
📣    Mekron Bilong Mekrofon
     
     
📯    Pas Trupet
     
     
🔔    Krama
     
     
🔕    Bel Bilong Wok Bilong Slip
     
     
🎼    Musik Rot Bilong Musik
     
     
🎵    Ol not
     
     
🎶    Ol not
     
     
🎙    Mikrofon bilong studio
     
     
🎚    Ol i gat laik long elektrik
     
     
🎛    Bosim Bikpela
     
     
🎤    Mikrofon
     
     
🎧    Hephon
     
     
📻    Radio
     
     
🎷    Saks
     
     
🪗    Akordion
     
     
🎸    Gitara
     
     
🎹    Kibhodi Bilong Musik
     
     
🎺    Trupet
     
     
🎻    Vailin
     
     
🪕    Bandror
     
     
🥁    Drum
     
     
🪘    Longpela Butel
     
     
🪇    Malakas
     
     
🪈    Plain
     
     
📱    Mobile fon
     
     
📲    Mobail fon i gat spia
     
     
☎    Telefon
     
     
📞    Mesin bilong kisim telefon
     
     
📟    Pager
     
     
📠    Mesin Bilong Faks
     
     
💾    Kompiuta
     
     
🔋    Bateri
     
     
🪫    Pasin bilong elektrik i no daunim ol
     
     
🔌    Plap bilong elektrik
     
     
💻    Laptop
     
     
🖥    Kompiuta Bilong Desktop
     
     
🖨    Ol Prinim Mesin
     
     
⌨    Kibhodi
     
     
🖱    Mau bilong kompiuta
     
     
🖲    Trakbalon
     
     
💽    Disk bilong kompiuta
     
     
💾    Diskel
     
     
💿    Disk
     
     
📀    DVD
     
     
🧮    Abus
     
     
🎥    Vi kamera
     
     
🎞    Ol film
     
     
📽    Mekin Bilong Movi
     
     
🎬    Ol Bikpela Bikpela
     
     
📺    TV
     
     
📷    Kamera
     
     
📸    Kamera i gat lait
     
     
📹    Kamera
     
     
📼    Video-kaset
     
     
🔍    Glass i go antap long han kais
     
     
🔎    Ol i putim long han sut bilong glas
     
     
🕯    Kandel
     
     
💡    Bol bilong lam
     
     
🔦    Laytte
     
     
🏮    Retpela Pepa Lampela
     
     
🪔    Lam Diya
     
     
⚗    Aran Beach
     
     
🧪    Test-tube
     
     
🧫    Petri
     
     
🧬    DNA
     
     
🔬    Mikroskope
     
     
🔭    Teleskopi
     
     
📡    Satelita antenna
     
     
📔    Pasin bilong skelim ol buk
     
     
📕    Buk
     
     
📖    Orait Buk
     
     
📗    Grip Buk
     
     
📘    Blau Buk
     
     
📙    Yellow Buk
     
     
📚    Buk
     
     
📓    Buk
     
     
📒    Buk Bilong Kamap
     
     
📃    Ol Pes i Stap Long Ol Rol
     
     
📜    Rot
     
     
📄    PES Antap
     
     
📰    Nius
     
     
🗞    Ol niuspepa i bin raitim
     
     
📑    Ol Mak Bilong Ol Book
     
     
🔖    Ol Mark Bilong Ol
     
     
🏷    Mak Bilong Ol Mak
     
     
💰    Baks Bilong Mani
     
     
🪙    MONA
     
     
💴    Papol bilong Jen
     
     
💵    Bikpela Bilong Dola
     
     
💶    Bikpela Bilong Euro
     
     
💷    Papot Bilong Sterling
     
     
💸    Mani i gat wing
     
     
💳    Kredita
     
     
🧾    Risen Bilong Kisim
     
     
💹    Ol Sat i Kamap Wantaim Yen
     
     
✉    Sapel
     
     
📧    E-mail
     
     
📨    Pasin Bilong Kisim Envelop
     
     
📩    Envelop i gat spia
     
     
📤    Salim ol bokis plet
     
     
📥    Paket bilong ol insait bokis
     
     
📦    Paket
     
     
📫    Ol Bikis Bilong Ol Mak i Kamap
     
     
📪    Ol i pasim na ol i no gat mak long en
     
     
📬    Op long ol bokis i gat ol mak i go antap
     
     
📭    Op long ol bokis i stap daunbilo long mak
     
     
📮    Postboks
     
     
🗳    Ol bokis i gat ol vot
     
     
✏    Pensel
     
     
✒    Piksa Bakpela
     
     
🖋    Pen bilong wara
     
     
🖊    Pen
     
     
🖌    Prain bilong raitim
     
     
🖍    Kraon
     
     
📝    Piksa Bilong Mekim
     
     
💼    Bag
     
     
📁    Folda
     
     
📂    OKEM FOLD
     
     
🗂    Line Bilong Kad Indeks
     
     
📅    Kalenda
     
     
📆    Kalenda Bilong Kalenda


🗒    Ol i Wokim Ol Piksa Bilong Skripsa
     
     
🗓    Kalenda Bilong Slip
     
     
📇    Indeks Bilong Kad
     
     
📈    Ol Sat i Kamap
     
     
📉    Ol Sat i Dot Lusim
     
     
📊    Piksa bilong ol strong
     
     
📋    Bikbot
     
     
📌    Pikpek
     
     
📍    Ol i raitim ol piksa i go long en
     
     
📎    Piksa Bilong Kaksap
     
     
🖇    Links Klops Bilong Ol Man i Stap
     
     
📏    Rot Bilong Stretpela Man
     
     
📐    Ol i Stap Long Ol Tripsa Bilong Ol
     
     
✂    Sikai
     
     
🗃    Kad pepa bokis
     
     
🗄    Bokis Bilong Ol Pepa
     
     
🗑    Papet i Wok Long Ol Papas
     
     
🔒    Ol i Lok Long Ol Samting i Stap
     
     
🔓    Ol i Kamap
     
     
🔏    Pen i Lokaut Long Pen
     
     
🔐    Pasin Bilong Kil i Stap Long Ol Kei
     
     
🔑    Kei
     
     
🗝    Olpela Kei
     
     
🔨    Hammer
     
     
🪓    Ax
     
     
⛏    Pasin Bilong Mekim
     
     
⚒    Sapos i gat hap bilong hap bilong ol man
     
     
🛠    Hammer na Wok Bilong Stap
     
     
🗡    Papai i Stap Long Ol Stap
     
     
⚔    Krukim bainat
     
     
🔫    Gun Wara
     
     
🪃    Bombers
     
     
🏹    Bara na spia
     
     
🛡    Lukautim ol samting bilong lukautim ol man
     
     
🪚    Ol Sai Bilong Wok Long Diwai
     
     
🔧    Sapos Bilong Kisim Ol Sapos
     
     
🪛    Skripsap
     
     
🔩    Ol Nesel na Bol Bilong Ol Man i Stap
     
     
⚙    Wil
     
     
🗜    Ol hap i stap long hap
     
     
⚖    Skelim Stretpela Skelim
     
     
🦯    Witpela stik
     
     
🔗    Pikinini
     
     
⛓    Sen
     
     
🪝    Hokk
     
     
🧰    Tol Bokis
     
     
🧲    Magnet
     
     
🪜    Lata
     
     
💉    Siringia
     
     
🩸    Wanpela Drop Bilong Blut
     
     
💊    Bilip Bilong Marasin
     
     
🩹    Bandait bilong Glim
     
     
🩼    Wok Wantaim
     
     
🩺    Stethoscope
     
     
🩻    X-ray
     
     
🚬    Sigaret
     
     
⚰    Bokis
     
     
🪦    Ston matmat
     
     
⚱    Bokis Bilong Ol
     
     
🗿    Piksa bilong ston Moai
     
     
🪧    Plap
     
     
🪪    ID Kit
     
     
🏧    Mak ATM
     
     
🚮    Ol mak bilong doti insait long bos bilong doti
     
     
🚰    Wara Bilong Dring
     
     
♿    Mak Bilong Wilsila
     
     
🚹    Toilet bilong ol man
     
     
🚺    Toilet Bilong Ol Meri
     
     
🚻    Toilet
     
     
🚼    Mak Bilong Pikinini
     
     
🚾    Toilet
     
     
🛂    Paspast i Save Save Long Ol
     
     
🛃    Kustom
     
     
🛄    OL KONG KONG BAKOL
     
     
🛅    Ol samting i stap long en
     
     
⚠    Lukaut
     
     
🚸    Ol Pikinini i Wokabaut
     
     
⛔    I Gat Man i No Insait Long Go
     
     
🚫    Ol i tambuim ol
     
     
🚳    No ken raun long baiskol
     
     
🚭    No Gat Smok
     
     
🚯    Ol i tambuim ol man long tromoi ol doti
     
     
🚱    Wara i No Dring
     
     
🚷    Ol i tambuim ol man long wokabaut
     
     
📵    No Mekaifon Bilong Mekaifon
     
     
🔞    Ol Man i no Krismas 18
     
     
☢    Radioactive Radioactive
     
     
☣    Ol Bikpela Bikpela
     
     
⬆    Ol Bia i Go antap
     
     
↗    Ol spia i go antap long han sut
     
     
➡    Wanpela spia long han sut
     
     
↘    Drap i go daun long han sut bilong spia
     
     
⬇    Ol spia i daunim
     
     
↙    Ol spia i go long han kais
     
     
⬅    Wanpela spia long han kais
     
     
↖    Antap han kais spia
     
     
↕    Ol spia i daun na daun
     
     
↔    Ol spia long han sut na han kat
     
     
↩    Wanpela spia i brukim han kais long han kais
     
     
↪    Ol spia i brukim han kais i go long han sut
     
     
⤴    Sapia i Blik antap long han sut
     
     
⤵    Wanpela spia i brukim daun long han sut
     
     
🔃    Ol spia i stap long wanpela aua
     
     
🔄    Bon Bilong Bikpela Long Awa
     
     
🔙    Bri i go bek long ol spia
     
     
🔚    Ol spia i pinisim
     
     
🔛    Orait! Ol spia
     
     
🔜    Bara i Hariap
     
     
🔝    Antap long Bia
     
     
🛐    Ol Haus Bilong Lotu
     
     
⚛    Ol Mak Bilong Atomik
     
     
🕉    Om
     
     
✡    Stora Bilong Devit
     
     
☸    Falun
     
     
☯    Yin na Yang
     
     
✝    Krus Latin
     
     
☦    Kruse Bilong Misin Otodoks
     
     
☪    Ol sta na mun
     
     
☮    Piksa Bilong Bel isi
     
     
🕎    Kandel
     
     
🔯    Ol sta i gat 6-pela kona
     
     
🪯    Kanda
     
     
♈    Sipsip Bilong Sipsip
     
     
♉    Taurus
     
     
♊    Gemini
     
     
♋    Kensa
     
     
♌    Leo
     
     
♍    Virgo
     
     
♎    Libra
     
     
♏    Scorpio
     
     
♐    Stak
     
     
♑    Kaprikorn
     
     
♒    Aquarius
     
     
♓    Pisis
     
     
⛎    Snek Bilong Snek
     
     
🔀    Pilaim ol trak long wanpela taim
     
     
🔁    Button Bilong Kamapim
     
     
🔂    Bek Bon Bikpela
     
     
▶    Pilaim buton
     
     
⏩    Bon Bilong Go Strong
     
     
⏭    Bon i stap bihain long rot
     
     
⏯    Pilaim o malolo
     
     
◀    Bon Bilong tanim ka
     
     
⏪    Bon Bilong tanim hariap
     
     
⏮    Laspela Bon Bilong Rot
     
     
🔼    Bon i go antap
     
     
⏫    Bon i go antap hariap
     
     
🔽    Bon i daunim
     
     
⏬    Kamapim hariap ol buton
     
     
⏸    Bon Bilong Malolo
     
     
⏹    Lusim Bon
     
     
⏺    Bon Bilong Rekodis
     
     
⏏    Bon Bilong Kisim Kisim
     
     
🎦    Sinema
     
     
🔅    Bon Bilong Stap Lait
     
     
🔆    Bon Bilong Lait
     
     
📶    Antenna Stik
     
     
🛜    Wireless
     
     
📳    Pasin bilong Sipel i Stap
     
     
📴    Mekaifon i Pasim
     
     
     
♀    Ol Meri i Stap Bilong Ol Meri
     
     
♂    Ol Man Bilong Man
     
     
⚧    Ol Mak Bilong Stap Long Mipela
     
     
✖    Planti taim
     
     
➕    Plus
     
     
➖    Ol i no stret
     
     
➗    Dispela hap
     
     
🟰    Ol i Stap Wankain
     
     
♾    Olgeta Samting i No Gat Olgeta Samting
     
     
‼    Tupela Tok Bilong Kamap
     
     
⁉    Askim Mak Bilong Kamap
     
     
❓    Retpela Askin Mak
     
     
❔    Waitpela Askim Mak
     
     
❕    Waitpela Mak Bilong Kamap
     
     
❗    Retpela Mak Bilong Kamap
     
     
〰    Ol Wara i Stap Long Ol Stap Bilong Ol Man
     
     
💱    Senisim Mani
     
     
💲    Mak Bilong Dola
     
     
⚕    Ol Mak Bilong Dokta
     
     
♻    Ol Mak Bilong Kisim
     
     
⚜    Flaua Irisis
     
     
🔱    Trident Beden
     
     
📛    Kad Bilong Nem
     
     
🔰    Ol i Stap Long Tokples Japan
     
     
⭕    Retpela Rot i Dot
     
     
✅    Skelim Ol Mak Bon
     
     
☑    Kisim ol sek long vot bokis
     
     
✔    Save Long Ol Mak
     
     
❌    Mak Bilong Kruse
     
     
❎    Krusa Bon Bilong Krusim Krusim
     
     
➰    Ring Bilong Ol Rol
     
     
➿    Tupela Rol
     
     
〽    Ol hap i makim ol samting i stap long en
     
     
✳    8 Tok Bilong Ol sta
     
     
✴    Inap 8-pela sta
     
     
❇    Lait
     
     
©    Rot Bilong Kopim Ol Man
     
     
®    Ol i Rijistik
     
     
™    Mak
     
     
#️⃣    Key Hat: #
     
     
*️⃣    Key Hat: *
     
     
0️⃣    Key Hat: 0
     
     
1️⃣    Key Hat: 1
     
     
2️⃣    Key Hat: 2
     
     
3️⃣    Key Hat: 3
     
     
4️⃣    Key Hat: 4
     
     
5️⃣    Key Hat: 5
     
     
6️⃣    Key Hat: 6
     
     
7️⃣    Key Hat: 7
     
     
8️⃣    Key Hat: 8
     
     
9️⃣    Key Hat: 9
     
     
🔟    Key Hat: 10
     
     
🔠    Kisim ol bikpela rait Latin
     
     
🔡    Kisim ol Latin Skripsa
     
     
🔢    Kisim Namba
     
     
🔣    Ol mak i raitim
     
     
🔤    Raitim Alfabet Latin
     
     
🅰    Button (blut skin)
     
     
🆎    AB button (blut)
     
     
🅱    B button (blut skin)
     
     
🆑    Bon CL
     
     
🆒    Kol Bon
     
     
🆓    Bon Bilong Fred
     
     
ℹ    Tok Bilong Ol
     
     
🆔    Bon ID
     
     
Ⓜ    Wantaim Riling M
     
     
🆕    Nupela Buton
     
     
🆖    Bon NG
     
     
🅾    O Button (blut)
     
     
🆗    Kisim Bon Bilong Kisim
     
     
🅿    Bon P
     
     
🆘    Bon SOS
     
     
🆙    Kirap! Bon
     
     
🆚    Buton VS
     
     
🈁    Bon “Haus Hi” long Japan
     
     
🈂    Bon “Pasin Bilong Mekim Mekim Mekim
     
     
🈷    Bon “Mekim Mun Bilong Mipela” long Japan
     
     
🈶    Bon “No Free On That That That That That
     
     
🈯    Bon “Mekim Mekim Ol Mekim Long Tok Japan
     
     
🉐    Bon Bilong “Sakim Pais” long Japan
     
     
🈹    Bon “Rising Ris” long Japan
     
     
🈚    Bon “Free Free ” long Japan
     
     
🈲    Bon “No Mekim Ol Samting Long Japan
     
     
🉑    Bon “Abilip Long Tok Bilong Japan
     
     
🈸    Bon “Akim Long Tok Japan”
     
     
🈴    Bon “Pasin Bilong Pasim Ol Mek” long tok Japan
     
     
🈳    Bon “Narapela Pasin i No Stap Long Tok
     
     
㊗    Bon “Tikim Tok Bilong Mekim Tok Bilong
     
     
㊙    Bon “Hait” Bilong Japan
     
     
🈺    Bon “Op Long Tok Bilong Ol Bis” long Japan
     
     
🈵    Bon “No Mekim Narapela Ting” long Japan
     
     
🔴    Retpela Rot
     
     
🟠    Ol Orange Rot
     
     
🟡    Yellow Ring
     
     
🟢    Griin Ring
     
     
🔵    Blau Ring
     
     
🟣    Rot Petel
     
     
🟤    Braun Ring
     
     
⚫    Rot Blak
     
     
⚪    Waitpela Ring
     
     
🟥    Retpela Square
     
     
🟧    Ol Bokis Orange
     
     
🟨    Yellow Bokis
     
     
🟩    Grien Bokis
     
     
🟦    Blau Bokis


🟪    Petel Bokis
     
     
🟫    Braun Bikpela Bikpela
     
     
⬛    Bikpela Bikpela Bokis
     
     
⬜    Wanpela Witpela Bokis
     
     
◼    Blak Sentral Grim
     
     
◻    Witpela Skwata
     
     
◾    Ol Slikpela Bakpela Bikpela Bokis
     
     
◽    Ol Witpela Bikpela Bikpela
     
     
▪    Slikpela blakpela bokis
     
     
▫    Wanpela Witpela Bokis
     
     
🔶    Ol bikpela diamon orens
     
     
🔷    Bikpela Blau Diamond
     
     
🔸    Ol liklik diamon orangen
     
     
🔹    Slikpela blupela diamon
     
     
🔺    Retpela Triangle i go antap
     
     
🔻    Retpela Triangle i go daun
     
     
💠    Ol i gat mak long diamond i kamap olsem diamond
     
     
🔘    Kisim Bon Bilong Kisim
     
     
🔳    Witpela Bon Bilong Skware
     
     
🔲    Buton Blak
     
     
🏁    Flag bilong planti planti
     
     
🚩    Flag
     
     
🎌    Krusim Flag
     
     
🏴    Black Flag
     
     
🏳    Waitpela flag
     
     
🏳️‍🌈    Flag Bilong Renbo
     
     
🏳️‍⚧️    Flag Bilong Man i Gat Man
     
     
🏴‍☠️    Flag Bilong Ol Pilot
     
     
🇦🇨    Fleg: Ailan Assenson
     
     
🇦🇩    Fleg: Andorra
     
     
🇦🇪    Fleg: United Arab Emirates
     
     
🇦🇫    Fleg: Afghanistan
     
     
🇦🇬    Fleg: Antigua na Barbuda
     
     
🇦🇮    Fleg: Anguila
     
     
🇦🇱    Fleg: Albenia
     
     
🇦🇲    Fleg: Amenia
     
     
🇦🇴    Fleg: Angola
     
     
🇦🇶    Fleg: Antarctica
     
     
🇦🇷    Fleg: Ajentina
     
     
🇦🇸    Fleg: Samoa Amerika
     
     
🇦🇹    Fleg: Ostria
     
     
🇦🇺    Fleg: Ostrelia
     
     
🇦🇼    Fleg: Aruba
     
     
🇦🇽    Fleg: Ailan Oran
     
     
🇦🇿    Fleg: Aserbaijan
     
     
🇧🇦    Fleg: Bosnia na Herzegovina
     
     
🇧🇧    Fleg: Barbados
     
     
🇧🇩    Fleg: Bangladesh
     
     
🇧🇪    Fleg: Belgium
     
     
🇧🇫    Fleg: Burkina Faso
     
     
🇧🇬    Fleg: Bulgaria
     
     
🇧🇭    Fleg: Bahrain
     
     
🇧🇮    Fleg: Burundi
     
     
🇧🇯    Fleg: Benin
     
     
🇧🇱    Fleg: San Bartelemi
     
     
🇧🇲    Fleg: Bermuda
     
     
🇧🇳    Fleg: Brunei
     
     
🇧🇴    Fleg: Bolivia
     
     
🇧🇶    Fleg: Karibin, Netelan
     
     
🇧🇷    Fleg: Brasil
     
     
🇧🇸    Fleg: Bahamas
     
     
🇧🇹    Fleg: Butan
     
     
🇧🇻    Fleg: Ailan Buwe
     
     
🇧🇼    Fleg: Botswana
     
     
🇧🇾    Fleg: Belarus
     
     
🇧🇿    Fleg: Belis
     
     
🇨🇦    Fleg: Kanada
     
     
🇨🇨    Flag: Ailan Kokos (Kilim)
     
     
🇨🇩    Fleg: Kinshasa, Kongo
     
     
🇨🇫    Fleg: Ripablik Sentral Afrika
     
     
🇨🇬    Fleg: Kongo-Brazzaville
     
     
🇨🇭    Fleg: Swiselan
     
     
🇨🇮    Fleg: Kot Coast
     
     
🇨🇰    Fleg: Ailan Cook
     
     
🇨🇱    Fleg: Sili
     
     
🇨🇲    Fleg: Kamerun
     
     
🇨🇳    Fleg: Saina
     
     
🇨🇴    Fleg: Kolombia
     
     
🇨🇵    Fleg: Ailan Clipperton
     
     
🇨🇷    Fleg: Kosta Rika
     
     
🇨🇺    Fleg: Kuba
     
     
🇨🇻    Fleg: Cape Verde
     
     
🇨🇼    Fleg: Ailan Curaçao
     
     
🇨🇽    Flag: Krismas Ailan
     
     
🇨🇾    Fleg: Saiprus
     
     
🇨🇿    Fleg: Sek
     
     
🇩🇪    Fleg: Jemani
     
     
🇩🇬    Fleg: Diego Garcia
     
     
🇩🇯    Fleg: Djibouti
     
     
🇩🇰    Fleg: Denmak
     
     
🇩🇲    Fleg: Dominique
     
     
🇩🇴    Fleg: Ripablik Dominika
     
     
🇩🇿    Fleg: Algeria
     
     
🇪🇦    Flag: Ceuta na Melilia
     
     
🇪🇨    Fleg: Ekwado
     
     
🇪🇪    Fleg: Estonia
     
     
🇪🇬    Fleg: Isip
     
     
🇪🇭    Fleg: Wes Sahara
     
     
🇪🇷    Fleg: Eritrea
     
     
🇪🇸    Fleg: Spen
     
     
🇪🇹    Fleg: Etiopia
     
     
🇪🇺    Flag: Yunion Yurop
     
     
🇫🇮    Fleg: Finlan
     
     
🇫🇯    Fleg: Fiji
     
     
🇫🇰    Fleg: Ailan Falkland
     
     
🇫🇲    Fleg: Maikronesia
     
     
🇫🇴    Fleg: Ailan Fro
     
     
🇫🇷    Fleg: Frans
     
     
🇬🇦    Fleg: Gabon
     
     
🇬🇧    Fleg: Kingdom bilong United Kingdom
     
     
🇬🇩    Fleg: Grenada
     
     
🇬🇪    Fleg: Jojia
     
     
🇬🇫    Fleg: Frans Guiana
     
     
🇬🇬    Fleg: Ailan Guernsi
     
     
🇬🇭    Fleg: Gana
     
     
🇬🇮    Fleg: Gibraltar
     
     
🇬🇱    Fleg: Greenland
     
     
🇬🇲    Fleg: Gambia
     
     
🇬🇳    Fleg: Gini
     
     
🇬🇵    Fleg: Guadeloupe
     
     
🇬🇶    Fleg: Equatorial Gini
     
     
🇬🇷    Fleg: Grik
     
     
🇬🇸    Fleg: Saut Georgia na Saut Sandwich Ailan
     
     
🇬🇹    Fleg: GWATEMALA
     
     
🇬🇺    Fleg: Guam
     
     
🇬🇼    Fleg: Ginea-Bissau
     
     
🇬🇾    Fleg: Guyana
     
     
🇭🇰    Fleg: Hong Kong, Saina
     
     
🇭🇲    Flag: Herd-MacDonnell Ailan
     
     
🇭🇳    Fleg: Honduras
     
     
🇭🇷    Fleg: Krosia
     
     
🇭🇹    Fleg: Haiti
     
     
🇭🇺    Fleg: Hangari
     
     
🇮🇨    Fleg: Ailan Kanari
     
     
🇮🇩    Fleg: Indonesia
     
     
🇮🇪    Fleg: Aialan
     
     
🇮🇱    Fleg: Israel
     
     
🇮🇲    Fleg: Ailan Man
     
     
🇮🇳    Fleg: India
     
     
🇮🇴    Fleg: Teritori bilong Briten long Indian Ocean
     
     
🇮🇶    Fleg: Iraq
     
     
🇮🇷    Fleg: Iran
     
     
🇮🇸    Fleg: ISALAND
     
     
🇮🇹    Fleg: Itali
     
     
🇯🇪    Flag: Jesse
     
     
🇯🇲    Fleg: Jamaika
     
     
🇯🇴    Fleg: Jordan
     
     
🇯🇵    Fleg: Japan
     
     
🇰🇪    Fleg: Kenya
     
     
🇰🇬    Fleg: Kyrgyzstan
     
     
🇰🇭    Fleg: Kambodia
     
     
🇰🇮    Fleg: Kiribati
     
     
🇰🇲    Fleg: Komoros
     
     
🇰🇳    Fleg: Saint Kitts na Nevis
     
     
🇰🇵    Fleg: North Korea
     
     
🇰🇷    Fleg: Korea
     
     
🇰🇼    Fleg: Kuwait
     
     
🇰🇾    Fleg: Ailan Cayman
     
     
🇰🇿    Fleg: Kazakhstan
     
     
🇱🇦    Fleg: Laos
     
     
🇱🇧    Fleg: Lebanon
     
     
🇱🇨    Fleg: Saint-Lusia
     
     
🇱🇮    Fleg: Liechtenstein
     
     
🇱🇰    Fleg: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Fleg: Laiberia
     
     
🇱🇸    Fleg: Lesotho
     
     
🇱🇹    Fleg: Lituenia
     
     
🇱🇺    Fleg: Luxembourg
     
     
🇱🇻    Fleg: Latvia
     
     
🇱🇾    Fleg: Libia
     
     
🇲🇦    Fleg: Moroko
     
     
🇲🇨    Fleg: Monaco
     
     
🇲🇩    Fleg: Moldova
     
     
🇲🇪    Fleg: Montenegro
     
     
🇲🇫    Fleg: St. Martin
     
     
🇲🇬    Fleg: Madagaska
     
     
🇲🇭    Fleg: Ailan Marshall
     
     
🇲🇰    Fleg: Not Masedonia
     
     
🇲🇱    Fleg: Mari
     
     
🇲🇲    Fleg: Myanmar (Myanmar)
     
     
🇲🇳    Fleg: Mongolia
     
     
🇲🇴    Fleg: Macau, Saina
     
     
🇲🇵    Fleg: Ailan Not Mariana
     
     
🇲🇶    Fleg: Martinik
     
     
🇲🇷    Fleg: Mauritania
     
     
🇲🇸    Fleg: Montserrat
     
     
🇲🇹    Fleg: Malta
     
     
🇲🇺    Fleg: Mauritius
     
     
🇲🇻    Fleg: Maldives
     
     
🇲🇼    Fleg: Malawi
     
     
🇲🇽    Fleg: Meksiko
     
     
🇲🇾    Fleg: Malaisia
     
     
🇲🇿    Fleg: Mosambik
     
     
🇳🇦    Fleg: Namibia
     
     
🇳🇨    Fleg: Nupela Kaledonia
     
     
🇳🇪    Fleg: Naijer
     
     
🇳🇫    Fleg: Norfolk Ailan
     
     
🇳🇬    Fleg: Naijiria
     
     
🇳🇮    Fleg: Nikaragua
     
     
🇳🇱    Fleg: Netelan
     
     
🇳🇴    Fleg: Norwei
     
     
🇳🇵    Fleg: Nepal
     
     
🇳🇷    Fleg: Nauru
     
     
🇳🇺    Flag: Niue
     
     
🇳🇿    Fleg: Niu Sil
     
     
🇴🇲    Fleg: Oman
     
     
🇵🇦    Fleg: Panama
     
     
🇵🇪    Fleg: Peru
     
     
🇵🇫    Fleg: Frans Polinesia
     
     
🇵🇬    Fleg: Papua Niu Gini
     
     
🇵🇭    Fleg: Filipins
     
     
🇵🇰    Fleg: Pakistan


🇵🇱    Fleg: Polan
     
     
🇵🇲    Fleg: San Pierre na Miklon
     
     
🇵🇳    Fleg: Ailan Pitcain
     
     
🇵🇷    Fleg: Puerto Riko
     
     
🇵🇸    Fleg: Teritori Bilong Palestine
     
     
🇵🇹    Fleg: Potugal
     
     
🇵🇼    Fleg: Palau
     
     
🇵🇾    Fleg: Paraguay
     
     
🇶🇦    Fleg: Qatar
     
     
🇷🇪    Flag: Reunion Ailan
     
     
🇷🇴    Fleg: Romenia
     
     
🇷🇸    Fleg: Serbia
     
     
🇷🇺    Fleg: Rasia
     
     
🇷🇼    Fleg: RWANDA
     
     
🇸🇦    Fleg: Saudia
     
     
🇸🇧    Fleg: Ailan Solomon
     
     
🇸🇨    Fleg: Seychelles
     
     
🇸🇩    Fleg: Sudan
     
     
🇸🇪    Fleg: Swiden
     
     
🇸🇬    Fleg: Singpore
     
     
🇸🇭    Fleg: St Helena
     
     
🇸🇮    Fleg: Slovenia
     
     
🇸🇯    Fleg: Svalbard na Jan Myan
     
     
🇸🇰    Fleg: Slovakia
     
     
🇸🇱    Fleg: Siera Leon
     
     
🇸🇲    Fleg: San Marino
     
     
🇸🇳    Fleg: Senegal
     
     
🇸🇴    Fleg: Somalia
     
     
🇸🇷    Fleg: Suriname
     
     
🇸🇸    Fleg: Saut Sudan
     
     
🇸🇹    Flag: São Tomé na Prinsipe
     
     
🇸🇻    Fleg: El Salvador
     
     
🇸🇽    Fleg: Saint Martin
     
     
🇸🇾    Fleg: Siria
     
     
🇸🇿    Flag: Eswatini
     
     
🇹🇦    Fleg: Tristan da Kunia
     
     
🇹🇨    Fleg: Ol ailan Terks na Kaikos
     
     
🇹🇩    Fleg: Chad
     
     
🇹🇫    Fleg: Saut Frans
     
     
🇹🇬    Fleg: Togo
     
     
🇹🇭    Fleg: Tailan
     
     
🇹🇯    Fleg: Taikistan
     
     
🇹🇰    Fleg: Tokelau
     
     
🇹🇱    Fleg: Is Timor
     
     
🇹🇲    Fleg: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Fleg: Tunisia
     
     
🇹🇴    Fleg: Tonga
     
     
🇹🇷    Fleg: TKI
     
     
🇹🇹    Fleg: Trinidad na Tobago
     
     
🇹🇻    Fleg: Tuvalu
     
     
🇹🇼    Fleg: Taiwan
     
     
🇹🇿    Fleg: Tanzania
     
     
🇺🇦    Fleg: Yukren
     
     
🇺🇬    Fleg: Yuganda
     
     
🇺🇲    Fleg: Ol ailan bilong Amerika
     
     
🇺🇳    Flag: Yunaitet Nesen
     
     
🇺🇸    Fleg: Amerika
     
     
🇺🇾    Fleg: Uruguay
     
     
🇺🇿    Fleg: Uzbekistan
     
     
🇻🇦    Fleg: Vatiken
     
     
🇻🇨    Fleg: Saint-Vincent na Grenadines
     
     
🇻🇪    Fleg: Veneswela
     
     
🇻🇬    Fleg: Briten Virgin Ailan
     
     
🇻🇮    Fleg: Ailan Virgin Amerika
     
     
🇻🇳    Fleg: Vietnam
     
     
🇻🇺    Fleg: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Flag: Wallis na Futuna
     
     
🇼🇸    Fleg: Samoa
     
     
🇽🇰    Fleg: Kosovo
     
     
🇾🇪    Fleg: Yemen
     
     
🇾🇹    Fleg: Mayotte
     
     
🇿🇦    Fleg: Saut Afrika
     
     
🇿🇲    Fleg: Sambia
     
     
🇿🇼    Fleg: Simbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Fleg: Inglan
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Fleg: Skotlan
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Fleg: WalesHappy Learning from Sweasy26.com-team