Emoji Meaning in Sena - Emoji List in Sena - Emoji Mabvekero a Ntsonga Ku Seina- Emoji Ndandanda wa Ncito Ku Seina

😀    Nkhope zakumwetulira
     
     
😃    Cala ca maso makulu ca alresinang
     
     
😄    Nkhope Yakumwetulira na Maso Akumwetulira
     
     
😁    Mphala Zakutsandzaya na Manyolo Akwetulira
     
     
😆    Cala ca alkitran
     
     
😅    Mphala Zakutsukwala na Kusamwetulira
     
     
🤣    Kuseka Mbubwerera Pantsi Pantsi
     
     
😂    Misozi ya Kutsandzaya
     
     
🙂    Nkhope yakumwetulira
     
     
🙃    Cakucinja-cinja
     
     
🫠    Phwando ya Kusengulirwa
     
     
😉    Nkhope yakutsukwala ya maso
     
     
😊    Manyolo Akumwetulira na Amwetulira
     
     
😇    Nkhope Yakumwetulira Yakuceza
     
     
     
🥰    Nkhope yakutsandzayisa na yakutsandzayisa
     
     
😍    Mphambvu na maso
     
     
🤩    Kutowera Nyenyezi
     
     
😘    Nkhope Yace Yakupswompswa
     
     
😗    Mphumphumphana nkhope
     
     
☺    Nkhope zakumwetulira
     
     
😚    Ndikhapsompsompswa nkhope na maso athu akufunga
     
     
😙    Mphumphumphumani nkhope na maso anu
     
     
🥲    Nkhope zakumwetulira na misozi
     
     
😋    CAKUDYA
     
     
😛    Kukhala na Nkhope Yadidi ya Lirimi
     
     
😜    Nkhope Yakutsukwala na Lirimi Yanu
     
     
🤪    Nkhope Yakusekerera
     
     
😝    Kucita Nkhope Yace
     
     
🤑    Mafala Acitisa Kuwina Mphambvu
     
     
🤗    Nkhope yakumwetulira inafungula manja
     
     
🤭    Kukhungana nkhope na nkanwa
     
     
🫢    Mungafungula nkhope yanu, mbamuikha nkanwa wanu na djanja
     
     
🫣    Ntsogolo Yakubisika
     
     
🤫    Nkhope ya Citima
     
     
🤔    Nyerezerani pya nkhope zanu
     
     
🫡    Kusamira nkhope
     
     
     
🤐    Ciphwando ca Ziplu
     
     
🤨    Nkhope yakudzikuza
     
     
😐    Ntsamba wa makhundu
     
     
😑    Nkhope Yace Yakukhonda Khalisa
     
     
😶    Nkhope Zakusowa Milomo
     
     
🫥    NKHONDO WAKUTSHONDZA
     
     
😶‍🌫️    Nkhope ya khole
     
     
😏    Ntsogolo Wakukhonda Khonda
     
     
😒    Nkhope Yakutsukwala
     
     
🙄    Nkhope Yakukhonda Khonda
     
     
😬    'Ntsisi na maso akukhonda kubvera'
     
     
😮‍💨    Kupuma nkhope
     
     
🤥    Nkhope yakugona
     
     
🫨    Nkhope yakutsitsinta
     
     
😌    Nkhope Yakubalangazwa
     
     
😔    Nkhope ya Nyerezerani
     
     
😪    Nkhope Zakugona
     
     
🤤    Nkhope Yakufuluka na Mafala
     
     
😴    Gona m'maso
     
     
😷    Mphangwa za ukondzi
     
     
🤒    Ciphedzo ca Thundzithundzi Yakupisa
     
     
🤕    Ufa Wakufungirwa Nsolo
     
     
🤢    Nkhope Yakutsukwala
     
     
🤮    KUTHANA NKHONDO
     
     
🤧    Nkhope Yakukhulupira
     
     
🥵    Ciphatiso ca kupisa
     
     
🥶    Mbuto yakutoma
     
     
🥴    Nkhope ya cizungwe
     
     
😵    Nkhope Yakugoswa na Maso
     
     
😵‍💫    Nkhope ya maso akuzungama
     
     
🤯    Nsolo wa phulumusi
     
     
🤠    Nkhope ya nkumbizi wa ng'ombe
     
     
🥳    Nkhope za maphwando
     
     
🥸    Nkhope Yakubisika
     
     
😎    Mwakumwetulira na kubvala mageu
     
     
🤓    Nkhope ya colporteur
     
     
🧐    Nkhope yace na magóte a m'bodzi
     
     
😕    Nkhope Yakukhonda Dzudzumika
     
     
🫤    Nkanwa Wakukhonda Khonda
     
     
😟    Nkhope yakutsukwala
     
     
🙁    Nkhope Yakukhonda Tawira
     
     
☹    Nkhope Yakukhonda Tawira
     
     
😮    Fungula Nkanwa Wanu
     
     
😯    Nkhope Yakukhonda Khonda
     
     
😲    Nkhope Yace Yakudzumatirwa
     
     
😳    Nkhope yakufuwira
     
     
🥺    Nkhope za Dembetera
     
     
🥹    Citani Ntsisi Zanu Zakukhonda Lira
     
     
😦    Mwakutsukwala nkhope yace na nkanwa
     
     
😧    Nkhope Yakutsukwala
     
     
😨    Nkhope yakugopa
     
     
😰    Ntsamba wa Ntsiku Zakudzudzumika pa
     
     
😥    Nkhope Yakutsukwala na Yakubalangaza
     
     
😢    Nkhope yakutsalira
     
     
😭    Nkhope yakugaluza
     
     
😱    Kugopa Nkhope Zakugaluza
     
     
😖    Nkhope Yakudzudzumika
     
     
😣    Nkhope Yakupirira
     
     
😞    Mphapo Yakutsukwala
     
     
😓    Nkhope Zakutsukwala
     
     
😩    Nkhope Yakuneta
     
     
😫    Nkhope Yakueta
     
     
🥱    Nkhope Yakukhulupira
     
     
     
😤    Nkhope ya pheu
     
     
😡    Nkanwa Wace Wakukhonda Khonda
     
     
😠    Nkhope yaukali
     
     
🤬    Nkhope Yakupirira Nkanwa
     
     
😈    Nkhope Yakumwetulira Yakutsalakana Ntsembe
     
     
👿    Nkhope Yakuipa ya Ntsembe Zakulapha ya Uipirwa
     
     
💀    Cibale
     
     
☠    Mafogodo a makhundu na a makhundu a makhundu
     
     
💩    Mphala ya mbuto
     
     
🤡    Nkhope ya Cikhiro
     
     
👹    Anyakudya Anthu na Mademonyo
     
     
👺    Anyamphambvu Akhulupirika
     
     
👻    Mademonyo
     
     
👽    Anthu Ale Akhala m'Dziko Yanango
     
     
👾    CIPHANGWANI CA
     
     
🤖    MAROBO
     
     
😺    Kuseka na Mati
     
     
😸    Catsi Unapwetera Ntsamba
     
     
😹    Mati analira thangwi ya kutsandzaya
     
     
😻    Ntima Wakutsandzayisa na Mati
     
     
😼    Mati Wakutsukwala
     
     
😽    Mphumphumphana na Mati
     
     
🙀    Mati Wakueta
     
     
😿    Kulira na Mphidi
     
     
😾    Mati Wakukhonda Nwa
     
     
🙈    Nkhabe Kwanisa Kucita Ntsamba Zakuipa
     
     
🙉    Ntsala Zakuti Nkhabe Kubva Pyakuipa
     
     
🙊    Ntsala Ukhonda Kulonga
     
     
👋    Manyanya
     
     
🤚    Tamula Manja Ace
     
     
🖐    Djanja Yakufunguka na Cala
     
     
✋    Tambuka Djanja
     
     
🖖    NDZIRO WA VACANE
     
     
🫱    Djanja yamadyo
     
     
🫲    Cabwere
     
     
🫳    Djanja Yakukhulupirika Pantsi
     
     
🫴    'Manja a kudzulu'
     
     
🫷    Djanja yacidzwere inaphatisira
     
     
🫸    Kunyanyirisa Ntsamba Wadyo
     
     
👌    MADZIMBO AKULONGANA
     
     
🤌    Kugumana Cala
     
     
🤏    KUPHUNDZA MAKUBALA
     
     
✌    Djanja Yakunda
     
     
🤞    Cala Cakukhonda Khonda
     
     
🫰    Djanja inafungana na nkwala na cala
     
     
🤟    Pipangizo Pyaufuni
     
     
🤘    CIDINGIRO CA NTSANGA
     
     
🤙    'Cemani Manja Awanga'
     
     
👈    Ncito wa Decree wa Circo wa Decree
     
     
👉    Ncito wa Ncenjezi Ukhali wa Dyo
     
     
👆    Ncito wa manja wa kubulukira pa dziko yapantsi
     
     
🖕    CIFUKWA CAKATI
     
     
👇    Cincwa Cakukhonda Khonda
     
     
☝    Cidikhiro Cakudzulu Cakudzulu
     
     
🫵    Index ya Masasanyiro Akusaka Mphangwa
     
     
👍    Ikhani maminwe akuwanga
     
     
👎    Cinja ca manja pantsi
     
     
✊    Kulamula nyongo
     
     
👊    Mphondo inafika toera kugumana nayo
     
     
🤛    Khondo ya dzwere
     
     
🤜    Khondo ya madyo
     
     
👏    Khumana manja
     
     
🙌    Tambuka Djanja
     
     
🫶    Djanja Yakuphiphirisa Ntima
     
     
👐    'Kufungula Manja'
     
     
🤲    Manyango akukhunganywa pabodzi
     
     
🤝    'Khala Ntsamba'
     
     
🙏    KUGWANA MAMANA
     
     
✍    MALONGA AKULONGA
     
     
💅    Mafuta
     
     
🤳    KUTHANIRA KWA UTHU
     
     
👶    MWANA
     
     
🧒    ANA
     
     
👦    MUNAMAN
     
     
👧    NTHANI WAKATANA
     
     
🧑    Anthu
     
     
👱    ANTHU: Ntsisi zakufunguka
     
     
👨    Anthu
     
     
🧔    Mamuna: Ndebvu
     
     
🧔‍♂️    Amuna: Ndebvu
     
     
🧔‍♀️    MAKAZI: NDEBEBERU
     
     
👨‍🦰    MAmuna: Ntsisi zakufuwira
     
     
👨‍🦱    Amuna: Kusasuka ntsisi
     
     
👨‍🦳    Mamuna: Mphala za nyivu
     
     
👨‍🦲    MAMPHU: MALANDHO
     
     
👩    MAKAZI
     
     
👩‍🦰    MAKAZI: Ntsisi zakufuwira
     
     
🧑‍🦰    ANTHU: Ntsisi zakufuwira
     
     
👩‍🦱    Akazi: Kusasuka kwa tsisi
     
     
🧑‍🦱    Amuna: Ntsisi zakukhonda tsisi
     
     
👩‍🦳    NKAZI: Ntsivu
     
     
🧑‍🦳    Mamuna: Mphala za nyivu
     
     
👩‍🦲    NKAZI: NSAKHWANI
     
     
🧑‍🦲    MUNTU: Ntsembe wa nsolo
     
     
👱‍♀️    Akazi: Ntsisi zakufunguka
     
     
👱‍♂️    MAMUNA: Ntsisi zakufunguka
     
     
🧓    Akalamba
     
     
👴    AGWALI AKUKALUNGA
     
     
👵    Akazi Akalamba
     
     
🙍    Anthu Akhonda Kuwika
     
     
🙍‍♂️    Amuna Akukhonda Kuwika
     
     
🙍‍♀️    Nkazi Unoyu Akhonda Khala Anthu Akhonda
     
     
🙎    Mamuna Wakukhulupira Milomo Yace
     
     
🙎‍♂️    Mamuna Wakukhulupira Milomo Yace
     
     
🙎‍♀️    Nkazi Wakukhulupira Milomo Yace
     
     
🙅    Anthu Akhonda Tawira Nkhabe
     
     
🙅‍♂️    Amuna Acitisa Citsandzo Cawo Kukhonda Nkhabe
     
     
🙅‍♀️    Akazi Acitambo Cidzindikiro Cakukhonda Khonda
     
     
🙆    Anthu anapereka cidzindikiro ku Ok
     
     
🙆‍♂️    Citsandzo ca Mamuna OK
     
     
🙆‍♀️    Ntsamba wa Nkazi Ukhali na Uphaso
     
     
💁    Anthu Afunguka
     
     
💁‍♂️    Amuna akhaphatisira mitolo yawo
     
     
💁‍♀️    Nkazi Akupereka Mphambvu
     
     
🙋    Munthu adambuka manja ace
     
     
🙋‍♂️    'Tamula Djanja Yace Kwamuna'
     
     
🙋‍♀️    Nkazi Unoya Djanja Yace
     
     
🧏    Anthu a madhrodhro
     
     
🧏‍♂️    Anthu a madhrodhro
     
     
🧏‍♀️    Akazi akuti ndi madhrodhro
     
     
🙇    Godama Anthu
     
     
🙇‍♂️    Mamuna Akugodama
     
     
🙇‍♀️    Nkazi Akugodama


🤦    Kumenyana Nkhope
     
     
🤦‍♂️    Amuna asamba nkhope zawo
     
     
🤦‍♀️    Akazi asasamba nkhope zawo
     
     
🤷    Anthu Akhonda Khonda
     
     
🤷‍♂️    Anthu Akhonda Khonda Makhuya
     
     
🤷‍♀️    Nkazi Akhunganyira Maphepe Ace
     
     
🧑‍⚕️    ASAKUTHANA UTUMWI
     
     
👨‍⚕️    Amuna Akuphata basa ya ungumi
     
     
👩‍⚕️    Akazi anaphata basa ya ungumi
     
     
🧑‍🎓    ANYAKUPFUNDA
     
     
👨‍🎓    ANYAKUPANDZA AMUNU
     
     
👩‍🎓    Mwana Wakuxikola
     
     
🧑‍🏫    APHUNDZISI
     
     
👨‍🏫    Apfundzisi a amuna
     
     
👩‍🏫    Mpfundzisi Wacikazi
     
     
🧑‍⚖️    ATONGI
     
     
👨‍⚖️    Ntongi wa amuna
     
     
👩‍⚖️    NTONGI WA NKAZI
     
     
🧑‍🌾    KULIMA
     
     
👨‍🌾    KULIMA
     
     
👩‍🌾    Nkazi Wakulima
     
     
🧑‍🍳    Kuphika
     
     
👨‍🍳    Mamuna wakuphika
     
     
👩‍🍳    Nkazi Wakuphika
     
     
🧑‍🔧    NYAKUTSHIMWANA NA
     
     
👨‍🔧    Nyakutsalakana Motekenya wa Pantsi
     
     
👩‍🔧    Nkazi Wakutsalakana Motoka
     
     
🧑‍🏭    AKUPHANGA MFUKU
     
     
👨‍🏭    AKUPHANGA MFUKU
     
     
👩‍🏭    Akazi anaphata basa m'fuku
     
     
🧑‍💼    AKUPHANDZA M'BHERITA
     
     
👨‍💼    Amuna anaphata basa pa ofesi
     
     
👩‍💼    Akazi Akuphata basa pa Bhuku
     
     
🧑‍🔬    ASIYENTISTA
     
     
👨‍🔬    Asiyentista a anthu
     
     
👩‍🔬    AKAZI ASIYENTISTA
     
     
🧑‍💻    NYAKUTSANGA MALENDO
     
     
👨‍💻    NDZIWISO WA
     
     
👩‍💻    NKAZI WANTHU WA
     
     
🧑‍🎤    AKUMBI
     
     
👨‍🎤    Amuna Akuimba
     
     
👩‍🎤    Akazi Akuimba
     
     
🧑‍🎨    KUTHANDZA
     
     
👨‍🎨    Mamuna wakutsandzayisa
     
     
👩‍🎨    Nkazi Akulandza Nkazi
     
     
🧑‍✈️    NTHU YA KUTHANIRA
     
     
👨‍✈️    Mamuna anafuna ndeka
     
     
👩‍✈️    Nkazi wa ndeka
     
     
🧑‍🚀    AKUTHANIRA KUDZIYA
     
     
👨‍🚀    Mamuna anafuna kudzulu
     
     
👩‍🚀    Nkazi anafuna kudzulu
     
     
🧑‍🚒    AKUKHONDZA MATO
     
     
👨‍🚒    Amuna akuphatisira mapiri a nzima
     
     
👩‍🚒    AKAZI AKUPITIRA MAZIRO
     
     
👮    NSOLOGANI WA NDOLO
     
     
👮‍♂️    AMAMPHI AKUPHONDZA
     
     
👮‍♀️    NKAZI WA AKAZI
     
     
🕵    APROFISA AKUTSANDZA
     
     
🕵️‍♂️    AMAMPHI AKUTSANDZA
     
     
🕵️‍♀️    AKAZI AKUTHANIRA NTHU
     
     
💂    NKHONDZI
     
     
💂‍♂️    Nyakutsidzikiza Mamuna
     
     
💂‍♀️    ANKAZI AKUKHONDERA
     
     
🥷    NKHANI WA KUTANIYA
     
     
👷    AKUMANGA MASANI
     
     
👷‍♂️    AKUMANGA MASANI
     
     
👷‍♀️    Akazi Akuphata basa Yakumanga
     
     
🫅    Mamuna Akubvala Nthimba
     
     
🤴    NKAMBA
     
     
👸    Mwanacikazi wa Nkazi
     
     
👳    Mamuna wakubvala nsolo
     
     
👳‍♂️    Mamuna wakubvala nsolo
     
     
👳‍♀️    Akazi akubvala nsolo
     
     
👲    Amuna Ababvala Capeu Cakukhonda Fika
     
     
🧕    Nkazi Wakubvala Ntsembe
     
     
🤵    Anthu Akubvala Nguwo za Tipo
     
     
🤵‍♂️    Amuna anabvala nguwo za cimbudo
     
     
🤵‍♀️    Akazi anabvala nguwo za cimbudo
     
     
👰    Mamuna Akubvala Cibvundzo
     
     
👰‍♂️    Mamuna Akubvala Cibvundzo
     
     
👰‍♀️    Akazi Akabvala Cibvundzo
     
     
🤰    'Nkazi Mbathimba'
     
     
🫃    'Nkazi Mbathimba'
     
     
🫄    'Nkazi Mbathimba'
     
     
🤱    Kunyira
     
     
👩‍🍼    Akazi Adalya ana Akulu
     
     
👨‍🍼    Amuna Apadyesa ana
     
     
🧑‍🍼    Munthu Asidyesa ana
     
     
👼    Akerubi
     
     
🎅    Santa Claus
     
     
🤶    Mama wa Khisimisi
     
     
🧑‍🎄    MX Claus
     
     
🦸    NDZAMBI WANTHU
     
     
🦸‍♂️    CIMALU CAKUPHONDZA
     
     
🦸‍♀️    NKAZI WANTHU
     
     
🦹    Ntsamba Wakuipa Wakuwanga
     
     
🦹‍♂️    Ntsamba Wakuipa Wakukhonda Dziwa Anthu
     
     
🦹‍♀️    Akazi Akhali Nyakuipa Wakuwanga
     
     
🧙    MPHANGWI WA MWAMBO
     
     
🧙‍♂️    MPHANGWI WA MUNAMWANA
     
     
🧙‍♀️    Nkazi Wakupfundzisa Mafala
     
     
🧚    AKAZI AKUTHANIKA
     
     
🧚‍♂️    Anthu Akufa
     
     
🧚‍♀️    Akazi Akhundu
     
     
🧛    Ntsamba wa vampira
     
     
🧛‍♂️    Anthu Akhonda Khunganya Ungombo Wawo
     
     
🧛‍♀️    Ntsamba wa Ntsamba
     
     
🧜    Ntsomba za munthu
     
     
🧜‍♂️    Mphambvu
     
     
🧜‍♀️    Ntsomba Zakubalika
     
     
🧝    Maonero Acing'ono
     
     
🧝‍♂️    Maonero a Maonero a Mamuna
     
     
🧝‍♀️    Akazi Akhali Akunentsa
     
     
🧞    MALONGO AKUTHANIRA
     
     
🧞‍♂️    Maonero a Anthu
     
     
🧞‍♀️    Akazi Akhali Akunentsa
     
     
🧟    Zombie
     
     
🧟‍♂️    Zombie
     
     
🧟‍♀️    Zombie
     
     
🧌    Ncenju Wakutsandzayisa
     
     
💆    Mamuna Udacitwa na Masasanyiro
     
     
💆‍♂️    Amuna Acitwa Mphangwa
     
     
💆‍♀️    Nkazi Ule Athambarwa
     
     
💇    Amuna Akukhulupira Ntsisi
     
     
💇‍♂️    Amuna Akumenya Masisi
     
     
💇‍♀️    Nkazi Akhagula Ntsisi
     
     
🚶    Anthu Akufamba
     
     
🚶‍♂️    Anthu Akufamba M'Matenda
     
     
🚶‍♀️    Akazi Akufamba
     
     
🧍    Ale adalimira
     
     
🧍‍♂️    Ale adalimira
     
     
🧍‍♀️    NKAZI AKHALI
     
     
🧎    Amuna Akugodama
     
     
🧎‍♂️    Amuna Akugodama
     
     
🧎‍♀️    Nkazi Akugodama
     
     
🧑‍🦯    Mamuna Ule Akwana Ndodo Yakucena
     
     
👨‍🦯    Mamuna Ule Akwana Ndodo Yakucena
     
     
👩‍🦯    Nkazi Ule Akwana Ndodo Yakucena
     
     
🧑‍🦼    Anthu anafamba pa nkandinga wa magesi
     
     
👨‍🦼    Anthu anafamba pa nkandinga wa magesi
     
     
👩‍🦼    Akazi akugwesera pa nkandinga wa magesi
     
     
🧑‍🦽    Anthu anafamba pa nkandinga wa manja
     
     
👨‍🦽    Munthu anakhala pa nkandinga wa manja
     
     
👩‍🦽    Akazi akuti ali pa nkandinga wa manja
     
     
🏃    AKUMAMA
     
     
🏃‍♂️    Anthu Athamanga
     
     
🏃‍♀️    Akazi Akuthamanga
     
     
💃    Akazi Akubvina
     
     
🕺    Amuna Akubvina
     
     
🕴    Anthu akubvala suti akhaenda m'madzi
     
     
👯    Mamuna Ule Ali na Makutu a Ciphundzi
     
     
👯‍♂️    Mamuna Ule Ali na Makutu a Ntsalwe
     
     
👯‍♀️    Nkazi Ule Na Makutu a Ciphundzi
     
     
🧖    Anthu m'nyumba za matsamba
     
     
🧖‍♂️    Amuna Ale Akhala m'Nyartu Zakupisa
     
     
🧖‍♀️    Akazi Ale M'Nkwartu Yakupisa
     
     
🧗    Anthu Akwira
     
     
🧗‍♂️    Munthu Akwira Phiri
     
     
🧗‍♀️    NKAZI AKWIKWA
     
     
🤺    Kumenya Supada
     
     
🏇    MAKAVALI
     
     
⛷    MAKUTHANIZA
     
     
🏂    AKUTHANIKA NA NTHU
     
     
🏌    Munthu na Munthu Anasendzeka Bhola ya Golf
     
     
🏌️‍♂️    Mamuna wa golf
     
     
🏌️‍♀️    Nkazi Akhali na Bhola ya Golf
     
     
🏄    Kucedza Pekha
     
     
🏄‍♂️    Amuna Akuthimbana
     
     
🏄‍♀️    Akazi Akwana Mabumba
     
     
🚣    Bote ya mamuna m'bodzi
     
     
🚣‍♂️    Bote ya mamuna m'bodzi
     
     
🚣‍♀️    Nkazi Akhali na Bote
     
     
🏊    Anthu Akhambira
     
     
🏊‍♂️    Mamuna Akusamba
     
     
🏊‍♀️    Nkazi Akhambira
     
     
⛹    Anthu Atsamphuka na Bola
     
     
⛹️‍♂️    Mamuna Atsambuka Bola
     
     
⛹️‍♀️    Nkazi Atsambuka Bola
     
     
🏋    Kukula Anthu Amalemera
     
     
🏋️‍♂️    Amuna Akunyamira Mphapo
     
     
🏋️‍♀️    Akazi Akwata Mphambvu Yakulemera
     
     
🚴    Anyakufamba Njinga
     
     
🚴‍♂️    Anyakufamba Njinga
     
     
🚴‍♀️    Akazi Akwendesa Njinga
     
     
🚵    Njinga za mapiri
     
     
🚵‍♂️    Kuthimbana na njinga za mapiri
     
     
🚵‍♀️    Njinga ya nkazi wakuti asaphatisira pontho
     
     
🤸    Anthu Acitisa Kuenda Kufa
     
     
🤸‍♂️    Mamuna Acitira Cinthu Cakukhonda Dziwa
     
     
🤸‍♀️    Nkazi Acitira Cibverano
     
     
🤼    Mamuna Akuthimbana
     
     
🤼‍♂️    Mamuna Athimbana
     
     
🤼‍♀️    Nkazi Athimbana na Nkazi
     
     
🤽    Amuna akukwana bola ya madzi
     
     
🤽‍♂️    Amuna Akhonda Tonga Mabola
     
     
🤽‍♀️    Akazi Akhulupira Bola ya Madzi
     
     
🤾    Anthu Akusendzeka na Bola ya manja
     
     
🤾‍♂️    Amuna Akhanyerezera Bola ya Manja
     
     
🤾‍♀️    Akazi Akhanyindira Bola ya Manja
     
     
🤹    Anthu Akhulupirika
     
     
🤹‍♂️    Amuna Acitisa Mphambvu
     
     
🤹‍♀️    Akazi Acitisa Ntsamba
     
     
🧘    Mamuna Wakutsalakana Maluwa a Llotus
     
     
🧘‍♂️    Mamuna Wakutsalakana Maluwa
     
     
🧘‍♀️    Nkazi Wakutsalakana Maluwa a Llotus
     
     
🛀    Munthu akusamba
     
     
🛌    Anthu akuti ali pa magona
     
     
🧑‍🤝‍🧑    Anthu Apikhaphatana Manja
     
     
👭    Nkazi Akuphatana Manja
     
     
👫    Nkazi na Mamuna Akuphatana Manja
     
     
👬    Amuna Akuphatana Manja
     
     
💏    Kupswipswa
     
     
👩‍❤️‍💋‍👨    Mphumpsompswa: Nkazi, mamuna
     
     
👨‍❤️‍💋‍👨    Mphumphumphana: kapitulu, kapitulu
     
     
👩‍❤️‍💋‍👩    MPHWANI: NKAZI, NKAZI
     
     
💑    Anyakumanga Banja Atsandzayisa
     
     
👩‍❤️‍👨    Mamuna na nkazi akukhulupira ntima: akazi, amuna
     
     
👨‍❤️‍👨    Banja na mamuna akukhonda kuwangisira: Mamuna, mamuna


👩‍❤️‍👩    MAUMUNA NA MAUMBU AKUTHUNDULWA:
     
     
👪    Banja
     
     
👨‍👩‍👦    Banja: Mamuna, nkazi, ana
     
     
👨‍👩‍👧    Banja: Mamuna, nkazi, ntsikana
     
     
👨‍👩‍👧‍👦    Banja: Mamuna, nkazi, ntsikana, m'phale
     
     
👨‍👩‍👦‍👦    Banja: Mamuna, nkazi, mphale, m'phale
     
     
👨‍👩‍👧‍👧    Banja: Mamuna, nkazi, ntsikana, ntsikana
     
     
👨‍👨‍👦    Banja: Mamuna, mamuna, ana
     
     
👨‍👨‍👧    Banja: Mamuna, mamuna, ntsikana
     
     
👨‍👨‍👧‍👦    Banja: Mamuna, mamuna, ntsikana, m'phale
     
     
👨‍👨‍👦‍👦    Banja: Mamuna, mamuna, ana, ana
     
     
👨‍👨‍👧‍👧    Banja: Mamuna, mamuna, ntsikana, acikazi
     
     
👩‍👩‍👦    Banja: Nkazi, nkazi, mphale
     
     
👩‍👩‍👧    Banja: Nkazi, nkazi, ntsikana
     
     
👩‍👩‍👧‍👦    Banja: Nkazi, nkazi, ntsikana, mphale
     
     
👩‍👩‍👦‍👦    Banja: Nkazi, nkazi, mphale, m'phale
     
     
👩‍👩‍👧‍👧    Banja: Nkazi, nkazi, ntsikana, ntsikana
     
     
👨‍👦    Banja: Mamuna, ana
     
     
👨‍👦‍👦    Banja: Mamuna, mphale, mphale
     
     
👨‍👧    Banja: Mamuna, nkazi
     
     
👨‍👧‍👦    Banja: Mamuna, ntsikana, mphale
     
     
👨‍👧‍👧    Banja: Mamuna, ntsikana, ntsikana
     
     
👩‍👦    Banja: Nkazi, mphale
     
     
👩‍👦‍👦    Banja: Nkazi, mphale, mphale
     
     
👩‍👧    Banja: Nkazi, ntsikana
     
     
👩‍👧‍👦    Banja: Nkazi, ntsikana, mphale
     
     
👩‍👧‍👧    Banja: Nkazi, ntsikana, ntsikana
     
     
🗣    Longani Nsolo
     
     
👤    CIFUNDZO CAKUTHANIKA
     
     
👥    CIFUNDZO CAKUTHANIKA
     
     
🫂    Anthu Akumbumbatira
     
     
👣    Ntsamba
     
     
💪    Mphambvu za nsolo wa manungo
     
     
🦾    Manyara Akunja
     
     
🦿    Miyendo ya Mipingo
     
     
🦵    Miyendo
     
     
🦶    MYAMBO
     
     
👂    MAKHO
     
     
🦻    Makutu Akuphedza Kubva
     
     
👃    Nthowa
     
     
🧠    ONONGO
     
     
🫀    Kudinga Ntima Wanu
     
     
🫁    MAPHUNDU
     
     
🦷    MALU
     
     
🦴    MAGOGO
     
     
👀    MASO
     
     
👁    MASO
     
     
👅    Limi
     
     
👄    Nkanwa
     
     
🫦    Kusuma Milomo
     
     
🦰    Ntsisi zakufuwira
     
     
🦱    Kusasuka kwa Ntsisi
     
     
🦳    Mivala
     
     
🦲    Ciphwando ca Nsolo
     
     
🏻    Nkhanda Yakukhonda Dzala
     
     
🏼    Nkhanda Yakukhonda Khonda
     
     
🏽    Ntsamba Wakuthema
     
     
🏾    Ntsamba Wakukhonda Khonda
     
     
🏿    Tkhundu yacipa
     
     
💋    Cidzindikiro ca Kupswompswa
     
     
💌    MATSHATA AKUFUNA
     
     
💘    Ntima Udalonga Mphala
     
     
💝    Ntima Ukhali na Ntsamba
     
     
💖    Ntima Wakutsandzaya
     
     
💗    Ntima Ukukulisa
     
     
💓    Ntima Uphatika
     
     
💞    KUSENGEZA NTHU
     
     
💕    Mitima Miwiri
     
     
💟    Ntima Wakubalikiswa
     
     
❣    Ntima Utsukwala
     
     
💔    Ntima Wakutsukwala
     
     
❤️‍🔥    Ntima Unogaka
     
     
❤️‍🩹    Kukhazikisa Mitima
     
     
❤    Ntima Wakufuwira
     
     
🩷    Ntima wakufuwira
     
     
🧡    Ntima wa orange
     
     
💛    Ntima Wakukhonda Khonda
     
     
💚    Ntima Wakukhonda Khonda
     
     
💙    Ntima Wakukhulupira
     
     
🩵    Ntima Wakubuluka
     
     
💜    Ntsonga wa Ntima Wakupswipa
     
     
🤎    Ntima Wakukhala
     
     
🖤    NDZIMA WAKUPHWIRA
     
     
🩶    Ntima Wakukhonda Khonda
     
     
🤍    Ntima Wakucena
     
     
💯    Pana 100
     
     
💢    CIPIGIZO CAKUKATWA
     
     
💥    Kuvundana
     
     
💫    Citima
     
     
💦    Mathomba a nthonga
     
     
💨    Abuluka Mwakucimbiza
     
     
🕳    CIFUTA CA NTHU
     
     
💣    Bhomba
     
     
💬    Bhola ya mafala
     
     
👁️‍🗨️    Maso Akubulukira mu Mafala
     
     
🗨    Mafala a dzwere
     
     
🗯    Uipirwa Wadidi
     
     
💭    Bhola ya maonero
     
     
💤    ZZA
     
     
🐵    Nkhope ya nyamuke
     
     
🐒    Ntsala
     
     
🦍    Gorlole
     
     
🦧    Orangutan
     
     
🐶    Nkhope ya mbwa
     
     
🐕    Mbwa
     
     
🦮    Nbalwa Wakutsogolera Maboliboli
     
     
🐕‍🦺    Nbwa Uphate Basa Yakutumikira
     
     
🐩    Mbwa ya nkhalamu
     
     
🐺    Mphunga
     
     
🦊    Mphumba
     
     
🦝    Raccoon
     
     
🐱    Nkhope za phatti
     
     
🐈    Cutpeller
     
     
🐈‍⬛    Mati wakupswipa
     
     
🦁    NGAMBA
     
     
🐯    Nkhope ya gara
     
     
🐅    Tigre
     
     
🐆    Cidzindikiro ca nyuwe
     
     
🐴    Nkhope ya kavalo
     
     
🫎    Mphawala ya Rose
     
     
🫏    Bunda
     
     
🐎    Makavalo
     
     
🦄    Cinyama ca nyanga
     
     
🦓    NKHO
     
     
🦌    Mbala
     
     
🦬    Ng'ombe
     
     
🐮    Nkhope ya ng'ombe
     
     
🐂    Nombe
     
     
🐃    Bomba
     
     
🐄    Ng'ombe
     
     
🐷    Nkhope ya ngwe
     
     
🐖    NKHANI
     
     
🐗    Ntsanga wa Ntsanga
     
     
🐽    Ntsongwe ya Nkuwe
     
     
🐏    Kucinja
     
     
🐑    Bira za Bira
     
     
🐐    Mbuzi
     
     
🐪    Makamero
     
     
🐫    Makamero a mapiri mawiri
     
     
🦙    Nyama za llama
     
     
🦒    Gaffe
     
     
🐘    NZAMBO
     
     
🦣    PINYama PYAKULUNGWA
     
     
🦏    CIRURO CA NTHU
     
     
🦛    CIPHONGO
     
     
🐭    Nkhope ya nsoka
     
     
🐁    Mphangwa za Umambo Zakukhonda Khunganyika
     
     
🐀    Mphaka
     
     
🐹    Mphanga
     
     
🐰    Nkhope ya nyanyazi
     
     
🐇    NDHONDHO
     
     
🐿    Ntsamba wa maluwa
     
     
🦫    Mabanya
     
     
🦔    Cinyama ca nyakubalwa
     
     
🦇    Bhola
     
     
🐻    Anyankhondo
     
     
🐻‍❄️    Ubhu polar
     
     
🐨    CORA
     
     
🐼    Panda
     
     
🦥    'Ungali'
     
     
🦦    Natófula ya Madzi
     
     
🦨    MUNAKUTANIKA
     
     
🦘    Kangaroo
     
     
🦡    Mbani wa Bégis
     
     
🐾    CIPHINDZO CA
     
     
🦃    KUTHANIKA KU Turquia
     
     
🐔    NKHONDO
     
     
🐓    Gambala
     
     
🐣    Kutonga Tana
     
     
🐤    Tana
     
     
🐥    Ntsana wa mbuto ya nkhondo
     
     
🐦    Mbalame
     
     
🐧    Penguin
     
     
🕊    Nangaiwa
     
     
🦅    Nyakupha
     
     
🦆    Mphata
     
     
🦢    Ntsalame
     
     
🦉    Buwala
     
     
🦤    Mbalame ya dodo
     
     
🪶    Masasau
     
     
🦩    Flamingo
     
     
🦚    Pakukhonda thema, pyakukhonda thema
     
     
🦜    Penote
     
     
🪽    Maphungu a Ndeke
     
     
🐦‍⬛    Ntsalame wakublackla
     
     
🪿    Mphambvu
     
     
🐸    Bhondu
     
     
🐊    CAGORO
     
     
🐢    Ntsalaka
     
     
🦎    NYAKULANGA
     
     
🐍    NYOYA
     
     
🐲    Nkhope ya nyanga
     
     
🐉    Nyanga
     
     
🦕    Ntsamba wa sauropoda
     
     
🐳    Bhale Aphitira Madzi Aphitira Madzi
     
     
🐋    Balawe
     
     
🐬    Dolphin
     
     
🦭    Cidzindikiro
     
     
🐟    M'madzi
     
     
🐠    M'madzi a m'mbuto
     
     
🐡    Capybara
     
     
🦈    MABHAI
     
     
🐙    Ntsomba
     
     
🐚    Ciphungu cakudzindikira
     
     
🪸    Mali
     
     
🪼    Nyakutonga wa madzi
     
     
🐌    NKHONGO
     
     
🦋    CIPHUNDZIRO
     
     
🐛    Mphunga
     
     
🐜    Nyalira
     
     
🐝    NYUKI
     
     
🪲    Mbambala
     
     
🐞    Ladybird
     
     
🦗    Cimunyu
     
     
🪳    Mphepha
     
     
🕷    NTHU WA MALERO
     
     
🕸    Cikhuta ca Ntsamba
     
     
🦂    NKHONDO
     
     
🦟    MUNAKUTANIKA
     
     
🪰    KUTHANA NA KUTHANA
     
     
🪱    NTHU WA CIPHANGO
     
     
🦠    THONDZO TANI
     
     
💐    Mphunga ya maluwa
     
     
🌸    Sakura
     
     
💮    Maluwa akucena
     
     
🪷    Maluwa a lotus
     
     
🏵    Ciphwando ca Rose
     
     
🌹    Rose
     
     
🥀    Maluwa akuuma
     
     
🌺    Cibale
     
     
🌻    Cinthu Cakukhonda Khalisa Cakukhonda
     
     
🌼    Misapo
     
     
🌷    MALONGO AKUTSANDZA
     
     
🪻    Cibale ca hubro
     
     
🌱    Mpheu Zakucepa
     
     
🪴    Miti Yakuzimwa
     
     
🌲    Muti Ukhonda Khala Ukhonda Tamba
     
     
🌳    Miti Yakugwa na Matsamba
     
     
🌴    Miti ya ndala
     
     
🌵    Misapo ya cactus
     
     
🌾    Mphangwa ya mametru
     
     
🌿    Miyanga
     
     
☘    Tribolónio
     
     
🍀    Tale inai
     
     
🍁    Mathamba a maple
     
     
🍂    Matsamba akugwa
     
     
🍃    Matsamba a Mphepo
     
     
🪹    NSAMBA ZAKUKHALA
     
     
🪺    Manga nthala na makhundu
     
     
🍇    Uvas
     
     
🍈    'MALONGO AKUTANA'
     
     
🍉    MASANDO
     
     
🍊    Mphambvu ya Brisonnio
     
     
🍋    Limonimoni
     
     
🍌    Mabanjo
     
     
🍍    Ncila wa pinya
     
     
🥭    Manga
     
     
🍎    Masu akufuwira
     
     
🍏    Masu a Breu
     
     
🍐    PERAS
     
     
🍑    Muli-mbuto ya pyaka pizinji
     
     
🍒    Misapo ya cherry
     
     
🍓    Strawberry
     
     
🫐    Cazbracberry
     
     
🥝    Kiwifruit
     
     
🍅    Cimphambvu ca Tomato
     
     
🫒    Mivera ya maolivera
     
     
🥥    Cikoko
     
     
🥑    Abokado
     
     
🍆    Cerempho
     
     
🥔    Mphala
     
     
🥕    Mphambvu ya carroti
     
     
🌽    Mphunga ya nyongo
     
     
🌶    Pironda pyakukhonda thema
     
     
🫑    'Pepele Yakupswipa'
     
     
🥒    PANTHU PYAKUTHANIKA
     
     
🥬    Tsamba Twakubvera
     
     
🥦    Cakudya ca cauliflower
     
     
🧄    ABHU
     
     
🧅    Sobola
     
     
🍄    UWORO
     
     
🥜    Mandanati
     
     
🫘    Mphunga
     
     
🌰    Ntsamba wa cuma ca makhundu a cuma
     
     
🫚    Citima ca Dawizawa
     
     
🫛    Mphunga ya phindu
     
     
🍞    Nkate
     
     
🥐    Mukate wa Nyengo ya Mwanabira
     
     
🥖    Mikate Yakugwa na Ncimuti
     
     
🫓    Mikate Ikulu
     
     
🥨    Mpholo za mapiri zidaphatwa na munyu
     
     
🥯    Mikate ya Phiscis
     
     
🥞    Mpholo zakucepeseka za pancakes
     
     
🧇    Mpholo ya Huaff
     
     
🧀    Ciphiro ca keju
     
     
🍖    Nyama Iwo Ibulukira mu Magogodo
     
     
🍗    Manyendo a nkwala
     
     
🥩    Nyama Ibodzi
     
     
🥓    Nyama
     
     
🍔    Cakuphonyeka ca Hamburger
     
     
🍟    Phomo ya fries
     
     
🍕    Pisa


🌭    NJA WAKUPHONDZA
     
     
🥪    Bandzala
     
     
🌮    Mphambvu
     
     
🌯    Mikate mu Mbuyu ya ku Mexiko
     
     
🫔    Nyama ya male
     
     
🥙    Phatisaneni Mphapo Zizinji
     
     
🧆    Bandzala za saladi
     
     
🥚    Matai
     
     
🍳    Pyakudya
     
     
🥘    Cakudya Cakukhonda Khala Cakukhonda
     
     
🍲    Cakudya Cibodzi
     
     
🫕    Cimulo ca moto
     
     
🥣    Cibale ca Cipoko Cakukhonda Khala na Cipoko
     
     
🥗    Ntsamba wa matsamba
     
     
🍿    Mphambarco
     
     
🧈    Mantikiya
     
     
🧂    Munyu
     
     
🥫    Cakudya Cakukhunganywa mu Mphata
     
     
🍱    Bokosi Yakukhonda Khonda
     
     
🍘    Mikate ya phewa
     
     
🍙    Nsoka wa kudya
     
     
🍚    Mphunga
     
     
🍛    Cakudya ca curry
     
     
🍜    Bale ya Cakukhonda Khonda
     
     
🍝    Tsambi
     
     
🍠    Pisaphika Pyakukhonda Khonda
     
     
🍢    ODEN
     
     
🍣    Mafala a makhaliro anewa
     
     
🍤    Kusasanya madzi akukhonda kukulisa madzi
     
     
🍥    M'madzi a alumbiri a sorbet
     
     
🥮    Nkate wa nthanda
     
     
🍡    Dango
     
     
🥟    Dhoma ya makhundu
     
     
🥠    Biskuwita Pyakutsandzayisa
     
     
🥡    Bokosi ya kugulisa kunja
     
     
🦀    Cimphasu
     
     
🦞    Mphambvu
     
     
🦐    Mphambvu
     
     
🦑    Phomba ya squos
     
     
🦪    CIPHUNDZO
     
     
🍦    Sorvete yakufewa
     
     
🍧    CIFUKWA CA GEL
     
     
🍨    O sorvete
     
     
🍩    Mphambvu Yakutsukwala Yakutsukwala
     
     
🍪    CIRE
     
     
🎂    Bolo ya ntsiku ya kubalwa
     
     
🍰    Mphapo, 'Mphapo'
     
     
🧁    Kholo ya matsamba
     
     
🥧    Ciphedzo
     
     
🍫    Mphapo za chokolate
     
     
🍬    Bolwiti
     
     
🍭    Cimphaswa ca bola ya baseball
     
     
🍮    Kuthuma kwa Cirrame (Cirrame)
     
     
🍯    Cibale ca Pyakumanga Basa
     
     
🍼    Botolo ya Nkaka ya ana
     
     
🥛    Kopo ya Nkaka
     
     
☕    KUKUWA KUPHONDZA
     
     
🫖    Cipholo ca Tai
     
     
🍵    Ciphwando Cakukhonda Ntsalana
     
     
🍶    Vinyu Yakukhonda Khunganywa
     
     
🍾    Ntsuwa wa pyakubalwa na pyakubalwa pyakubalwa na pyakubalwa
     
     
🍷    Mavinyu
     
     
🍸    Makopo a kumwa pyakumwa
     
     
🍹    KUMWA KUPHATISA
     
     
🍺    Mafokotopo a pyakumwa
     
     
🍻    Mphambvu za Bwersa Zakukhonda Khalwa
     
     
🥂    Khopha Mphapo Yanji?
     
     
🥃    Cipholo ca pantsi pa dziko
     
     
🫗    Kuthulira Madzi
     
     
🥤    Kopo ya kuiphera na kuiphera
     
     
🧋    Kimchi
     
     
🧃    Bokosi ya Pyakumwa
     
     
🧉    KUMAMBANA
     
     
🧊    Ciguru
     
     
🥢    Chopstique
     
     
🍽    Kukhala na maphasiya na masaka
     
     
🍴    Mphanga na Ncito
     
     
🥄    Cipeso
     
     
🔪    Mphoko ya cakudya
     
     
🫙    Mabumba akukhonda thema
     
     
🏺    Mabaru a makutu mawiri
     
     
🌍    Europa-Dziko Yakudzala pa Afrika
     
     
🌎    Dziko Yakudzala na Akabere
     
     
🌏    DZIVIRI YA PA DZIKO YONSO
     
     
🌐    Dziko yapantsi yakuti iri na cinema ca meridian
     
     
🗺    MARATA A DZIKO YONSO
     
     
🗾    Cithundzithundzi ca ku Japau
     
     
🧭    Campasu
     
     
🏔    Mapiri a Cigweta
     
     
⛰    Mapiri
     
     
🌋    Phiri ya Kuphira
     
     
🗻    Phiri ya Fuji
     
     
🏕    Khundu ya Ntsamba
     
     
🏖    Pakugwesera mbuto ya gombe
     
     
🏜    Nthando
     
     
🏝    Ntsuwa Zakuthambaruka
     
     
🏞    NDZIKA YA NDZIKA
     
     
🏟    Mbuto ya Stadio
     
     
🏛    Nyumba ya Cingerezi
     
     
🏗    Kumanga Manyumba
     
     
🧱    Kusasanyira madokoli
     
     
🪨    Mala
     
     
🪵    NTHI
     
     
🛖    Nyumba
     
     
🏘    Nyumba
     
     
🏚    Nyumba zakusiywa
     
     
🏠    Nyumba
     
     
🏡    Nyumba Yakubweza Munda
     
     
🏢    Nyumba za maofesi
     
     
🏣    Ofisi ya Post ya Japau
     
     
🏤    Poste de ofesi
     
     
🏥    Ungumi
     
     
🏦    Banku
     
     
🏨    Nyumba ya Alendo
     
     
🏩    Ufuni
     
     
🏪    Ntsamba ya kugulisa pizinji
     
     
🏫    XIKOLA
     
     
🏬    Mbuto ikulu
     
     
🏭    Mafambaliro a makhundu
     
     
🏯    Nyumba ya Japau
     
     
🏰    Nyumba ya Umambo
     
     
💒    MAFUNDZO AKUMWAZA
     
     
🗼    Ntsamba wa ku Tokyo
     
     
🗽    Cimunthu ca Liberty
     
     
⛪    MAGEREZA
     
     
🕌    Mezque
     
     
🛕    Templo ya Hindu
     
     
🕍    Sinagoga
     
     
⛩    Mbuto za uphemberi wa Xintoísmo
     
     
🕋    Nyumba ya Kaaba
     
     
⛲    Phera ya dziko
     
     
⛺    Tenda
     
     
🌁    Cidziwiso Cakukhonda Khonda
     
     
🌃    Namasiku Akulandanisa na Nyenyezi
     
     
🏙    ZINJA ZINAKHONDZA
     
     
🌄    Kubuluka kwa Duwa pa Phiri
     
     
🌅    Kubuluka kwa dzuwa
     
     
🌆    Nzinda Unango wa Cimaulo
     
     
🌇    Kubira kwa dzuwa
     
     
🌉    Cimudzo ca masiku
     
     
♨    Phera ya kupisa
     
     
🎠    Makavalo Akhulupirika
     
     
🛝    Kuthimbana pa mbuto yakusendzeka
     
     
🎡    Mali wa Troxito
     
     
🎢    Mphambvu za mapiri
     
     
💈    Mphati Yakugula Ntsisi
     
     
🎪    Masaka akuthema
     
     
🚂    Motoka wa ndekha
     
     
🚃    Motoka wa xitima
     
     
🚄    Xitima ya ntima wakucimbiza
     
     
🚅    Xitima ya ntima
     
     
🚆    Xitima
     
     
🚇    Xitima
     
     
🚈    Ntsamba Wakukhonda Khonda
     
     
🚉    KUMWA
     
     
🚊    Mu motokala
     
     
🚝    Xitima ya Xitima
     
     
🚞    Xitima ya njira ya mapiri
     
     
🚋    Mu motokala
     
     
🚌    Xibombo
     
     
🚍    Bhomba inabwera
     
     
🚎    Mibodzi yakuti nkhabe gojo
     
     
🚐    Mabotolo mang'ono akutcisa alendo
     
     
🚑    Motoroto wa ambulansia
     
     
🚒    Motoka wa kugima
     
     
🚓    Motoka wa apolixa
     
     
🚔    Motoka wa apolixa unafika
     
     
🚕    Teksi
     
     
🚖    Tekísia Yakufika
     
     
🚗    Motoka
     
     
🚘    Motoka Unango Ukubwera
     
     
🚙    Motoka Wakuthambuka Uphatisiro Wakusiyana-
     
     
🛻    Motoka ung'ono
     
     
🚚    Kutamira motokala
     
     
🚛    Motoka unaphatwa na makhundu akuthimizirika
     
     
🚜    Kucita motokala
     
     
🏎    MAPHANDZO
     
     
🏍    Mota
     
     
🛵    Mota Ucing'ono
     
     
🦽    Ninga wa nkandinga wa manja unaphatisira manja
     
     
🦼    Ninga ya marobe ya magesi
     
     
🛺    Moto wa rickshaw
     
     
🚲    Njinga
     
     
🛴    Golika
     
     
🛹    Ciphwando ca kuphunganya maphwando
     
     
🛼    Ntsapato zakuthabuka na gelo
     
     
🚏    Mbuto ya motokala
     
     
🛣    NSAMBA
     
     
🛤    Nsondo wa xitima ya xitima
     
     
🛢    Thete ya mafuta
     
     
⛽    Pobomba ya mafuta
     
     
🛞    Mipingo ya maroda
     
     
🚨    Nyale za motokala wa apolixa
     
     
🚥    Ntsamba Wakufuwira
     
     
🚦    NYALI ZAKUTANIKA KUTANIKA
     
     
🛑    CIPHANGWIRO
     
     
🚧    Kumanga
     
     
⚓    NANGWA
     
     
🛟    Ciphwando ca pyakukhonda kulungama
     
     
⛵    Bote
     
     
🛶    Bote
     
     
🚤    Bote Yakuthema
     
     
🛳    Bote ya kugwa alendo
     
     
⛴    Kwenda na Bote
     
     
🛥    Bote ya Motor
     
     
🚢    Bote
     
     
✈    Ndeka
     
     
🛩    Ndeka Zing'ono
     
     
🛫    Ndeka Ikubuluka
     
     
🛬    Ndeka Zafika
     
     
🪂    Mbuto za Parapola
     
     
💺    Mphando
     
     
🚁    ELIPHEROTERO
     
     
🚟    Ntsamba wa Xitima wa Xitima
     
     
🚠    Ntsamba wa mapiri
     
     
🚡    Khunganya motokala wakudzulu
     
     
🛰    MATELENTHU
     
     
🚀    Roket
     
     
🛸    CIPHINDHU CA MADHU
     
     
🛎    Cingani ca Atumiki
     
     
🧳    Mphata
     
     
🚪    NSUYO
     
     
🛗    CAKUKWIRA CIPHITO
     
     
🪞    Galau Yakufuna Kupasa Mphangwa
     
     
🪟    Janela
     
     
🛏    Bhala
     
     
🛋    Cipandza na Ceza
     
     
🪑    Cipando
     
     
🚽    Cimbuzi
     
     
🪠    Phalash
     
     
🚿    Kusamba
     
     
🛁    BHENA
     
     
🪤    Nyakumanga
     
     
🪒    CAKUTHANA CIPHUNDU
     
     
🧴    Mabumba a mafuti
     
     
🧷    MAKOPHERI AKUSANUKA
     
     
🧹    Nthimba
     
     
🧺    Cibale
     
     
🧻    Mpukutu wa tsamba
     
     
🪣    Kuthimbana na Mphambvu
     
     
🧼    Sabau
     
     
🫧    Mabula a Mphepo
     
     
🪥    Musilyo wa mano
     
     
🧽    Sponha
     
     
🧯    PIPIRO PYAKUZITIKA
     
     
🛒    Motoka wakugula pinthu
     
     
⌛    MALANDZO A MASHI
     
     
⏳    Mphapo Ikhali Iwo Ikhati Kumaliswa
     
     
⌚    KUDINDINGANA
     
     
⏰    Celoroci
     
     
⏱    THONDOLA YA
     
     
⏲    Ndzidzi Unapswa Ntsiku Zonsene
     
     
🕰    Mpholoko ya ku Moto
     
     
🕛    Ndola 12
     
     
🕧    12: 30
     
     
🕐    1: 1-3
     
     
🕜    Cibodzi ca pyaka pizinji
     
     
🕑    M'midzidzi miwiri
     
     
🕝    2: 30
     
     
🕒    M'midzidzi 3
     
     
🕞    3: 30
     
     
🕓    M'midzidzi inai
     
     
🕟    4: 30
     
     
🕔    M'midzidzi mixanu
     
     
🕠    5: 30
     
     
🕕    M'midzidzi 6
     
     
🕡    6: 30
     
     
🕖    M'midzidzi ya 7
     
     
🕢    7: 30
     
     
🕗    Ndzidzi usere
     
     
🕣    8: 30
     
     
🕘    M'midzidzi 9
     
     
🕤    9: 30
     
     
🕙    Ndzidzi 10
     
     
🕥    10: 30
     
     
🕚    Khumi
     
     
🕦    11/01
     
     
🌑    MWANI WA MWANA
     
     
🌒    NTHU WA NTHU
     
     
🌓    NTHU WA NTHU
     
     
🌔    NTHU WA NTHU
     
     
🌕    Mwezi
     
     
🌖    Ntsanda wa Ncito
     
     
🌗    NTHU WA NTHU
     
     
🌘    NTHENDA ZIKUTANIRA
     
     
🌙    MWANI WA MWANA
     
     
🌚    Nkhope ya Mwezi
     
     
🌛    Mu Nthanda
     
     
🌜    Mu Nthanda
     
     
🌡    THEROTERO YAKUPHWA
     
     
☀    Duwa


🌝    Nkhope ya Mwezi
     
     
🌞    Duwa Yakukhonda Khonda
     
     
🪐    Planeta Yakuzungulirwa
     
     
⭐    Nyenyezi
     
     
🌟    Nyenyezi Zakuceza
     
     
🌠    Nyenyezi
     
     
🌌    Láxia de galaxia
     
     
☁    Makole
     
     
⛅    Duwa Pakumala kwa Makole
     
     
⛈    Makole Akhali na Citale na Mvumba
     
     
🌤    Duwa Yali Ntsogolo ya Makole Acing'ono
     
     
🌥    Duwa Yali Ntsogolo ya Makole Makulu
     
     
🌦    Duwa Yakumalisa kwa Makole a Mvumba
     
     
🌧    Makole Akunja Mavula
     
     
🌨    Makole a Cighuru
     
     
🌩    Makole a Citale
     
     
🌪    CIPULU
     
     
🌫    CIFULA
     
     
🌬    Ciphepo ca mphepo
     
     
🌀    CIPHUPHU
     
     
🌈    Ncongwe
     
     
🌂    Mbarrila Yakufudzika
     
     
☂    Mbarrola
     
     
☔    Mbarrola ya Mboni Zakukhonda Khalwa
     
     
⛱    Mbarela ya pantsi
     
     
⚡    Mphambvu Zakuwanga
     
     
❄    Mphambwe ya malapha
     
     
☃    Munthu wa Ciguru
     
     
⛄    Munthu Wakukhonda Nthelu
     
     
☄    Ntsamba
     
     
🔥    Moto
     
     
💧    Mathomba a madzi
     
     
🌊    MABHI A MADZI
     
     
🎃    Nyale za Maluwa
     
     
🎄    Muti wa Natale
     
     
🎆    Tobi
     
     
🎇    Kutcisa Futsi
     
     
🧨    Mphata za Fulumento
     
     
✨    Citima ca Moto
     
     
🎈    Bhobhola
     
     
🎉    Anyakuphonyeka Akusandzayisa
     
     
🎊    Mabola akusiyana-siyana
     
     
🎋    Muti wa Ntsiku ya Nsiku
     
     
🎍    Kusasanyira kwa Miti Yakukhonda Khalisa
     
     
🎎    Nyamphombe wa ku Japau
     
     
🎏    Citsandzo ca Carpa
     
     
🎐    Cingani ca Mphepo
     
     
🎑    Ntsamba Wakutsandzayisa wa Nthanda
     
     
🧧    Mphapha yakufuwira
     
     
🎀    Mphangwa
     
     
🎁    Cithuzi cakukhunganywa na cakukhunganywa
     
     
🎗    Cikumbuso Cakukhonda Basa
     
     
🎟    Ntsamba za Kupita mu Ciphedzo
     
     
🎫    Matiketi
     
     
🎖    Mphambvu za nkhondo
     
     
🏆    Mphaso
     
     
🏅    Mphoni za masendzeka
     
     
🥇    Mali Akutoma
     
     
🥈    Mali Waciwiri
     
     
🥉    Mphoni Yacitatu
     
     
⚽    Bhola
     
     
⚾    Kusambuka basebol
     
     
🥎    Bhola ya softball
     
     
🏀    Kusaka bola
     
     
🏐    Bhola ya volleyball
     
     
🏈    Bhola ya ku Estados Unidos
     
     
🏉    Bola ya rugby
     
     
🎾    Tennis
     
     
🥏    Mphala Zakuthambaruka
     
     
🎳    Kucita Bhola
     
     
🏏    Masendzekero a cricket
     
     
🏑    Bola ya hockey
     
     
🏒    Bhola ya Gelo
     
     
🥍    Bhola ya hockey
     
     
🏓    Bhola ya tennis
     
     
🏸    Bedminton
     
     
🥊    Bhondo ya maboxyo
     
     
🥋    Nguwo za kumalisa nkhondo
     
     
🥅    Ntsamba wa Nsuwo
     
     
⛳    CIPHANGO CA
     
     
⛸    Ntsapato
     
     
🎣    Mafuta akutsomba
     
     
🤿    Mphambvu za maso za m'madzi
     
     
🎽    Kuthamanga na Nguwo Yakubvala
     
     
🎿    Ciphatiso ca neve
     
     
🛷    Cikareta
     
     
🥌    Mala wa Ciphiro
     
     
🎯    Cidzindikiro
     
     
🪀    Bhomba
     
     
🪁    Ciru ca mbiri
     
     
🎱    8 Bola ya Dzala
     
     
🔮    Bola ya cristal
     
     
🪄    Ndodo wa Mphambvu
     
     
🧿    Ntsamba wa Nazar
     
     
🪬    CIFUKWA CA Hamsa
     
     
🎮    Masendzekero a Video
     
     
🕹    MALONGO AKUTHANIKA
     
     
🎰    Mechini wa slot
     
     
🎲    Masendzekero
     
     
🧩    Cibvundzo ca mafala
     
     
🧸    Ubhu wa teddy
     
     
🪅    Pinata
     
     
🪩    Bola ya glasu
     
     
🪆    Kukhala na nyamphambvu
     
     
♠    Ntsalakana
     
     
♥    Ntima wa ntima
     
     
♦    Citsandzo ca diamante
     
     
♣    Kucita Cibale Cakukhonda Khungana
     
     
♟    Ciphwando ca Bhola
     
     
🃏    Cikhiro
     
     
🀄    Nyanga yakufuwira
     
     
🎴    Phari ya maluwa
     
     
🎭    MAFUNDZO AKUTHANIKA
     
     
🖼    Bokosi
     
     
🎨    CIFUKWA CAKUSANDZA
     
     
🧵    Cikhiro
     
     
🪡    Ncini wa kusonona
     
     
🧶    Nya
     
     
🪢    KUTHANA MALONGO
     
     
👓    MAOTELO
     
     
🕶    Lengeso ya dzuwa
     
     
🥽    Galau ya Basa Yakuthema
     
     
🥼    Nguwo za kuyesera
     
     
🦺    Tsidzikiza Ntsiku Zathu
     
     
👔    Ciravata
     
     
👕    Mafirata
     
     
👖    Njans
     
     
🧣    Ciphelo ca Bolivia
     
     
🧤    Goles
     
     
🧥    CIFUTA CAKUTHANIKA
     
     
🧦    MPHANGO ZAKUCITIKA
     
     
👗    Nguwo
     
     
👘    Nguwo za kimono
     
     
🥻    SARI
     
     
🩱    Nguwo zakuthambaruka
     
     
🩲    Mphangwa Zakugwagwa
     
     
🩳    Ntsalatu ya cidzo
     
     
👙    Bikini
     
     
👚    Nguwo za akazi
     
     
🪭    Manyara Akunkhungana
     
     
👛    Cibokosi
     
     
👜    Bato ya Stanka
     
     
👝    Mphangwa ya cidikhiro
     
     
🛍    Masaka akugula pinthu
     
     
🎒    Mphato
     
     
🩴    Ntsapato
     
     
👞    Nsapato za mamuna
     
     
👟    Nsapato zakuthamanga
     
     
🥾    Mabapha a mapiri
     
     
🥿    Nsapato Zakuwanga
     
     
👠    Nsapato Zakuwanga
     
     
👡    Nsapato za akazi
     
     
🩰    Nsapato za Ballet
     
     
👢    Mabapato a akazi
     
     
🪮    Ntsisi zinaphonyana
     
     
👑    Mimba
     
     
👒    Capeu ca nkazi
     
     
🎩    Capeu
     
     
🎓    Capeu ca Kuphatisira Cipimo
     
     
🧢    Kukhala na Capeu ca Mulomo
     
     
🪖    Capeu ca Anyankhondo
     
     
⛑    Capeu ca Anyabasa Akupulumusa
     
     
📿    Ciroto ca Rosario
     
     
💄    NTHU WAKUFWIRA
     
     
💍    Ntsamba
     
     
💎    Miyala Yakutsalakana
     
     
🔇    Nyakucita nkhani yakukhonda kubveka mafala
     
     
🔈    Nyakucita nkhani ndi wakucepeseka
     
     
🔉    Nyakucita nkhani mwakucepa
     
     
🔊    Nyakucita nkhani wakudzala na fala kakamwe
     
     
📢    Nyakucita nkhani
     
     
📣    Ciphedzo ca Mafala
     
     
📯    Matumbeta a mu tsamba
     
     
🔔    Coroco
     
     
🔕    Khundza ya ntambo wa cingasi na ukulu wa ntambo
     
     
🎼    Ntsamba wa Nyimbo
     
     
🎵    MALONGO AKUTHANIKA
     
     
🎶    MALONGO AKUTHANIKA
     
     
🎙    Mphambvu za matsamba
     
     
🎚    Cibale Cakukhonda Khalisa Magetesi
     
     
🎛    Kutonga Ciphedzo Cakukhonda Khunganyika
     
     
🎤    Micropono
     
     
🎧    Masephoni a ku makutu
     
     
📻    RADO
     
     
🎷    Sacsaxophy
     
     
🪗    Cakubverwa Cakubverwa Cakubverwa
     
     
🎸    Gitara
     
     
🎹    Koyboard of the Twentieth Century
     
     
🎺    'Tumbeta'
     
     
🎻    Violonita
     
     
🪕    Banjo
     
     
🥁    Ntsonga
     
     
🪘    Ntsale ukulu
     
     
🪇    MARACAS
     
     
🪈    Kulira kwa Fulani
     
     
📱    Motokodzi
     
     
📲    Mphangwa za Motelefone Zakuti Ziri na Mphala
     
     
☎    NTONDOKELO
     
     
📞    Kutambira Ncito wa ntokodzi
     
     
📟    Kuphatisira Dhuber
     
     
📠    Minjini ya fax
     
     
💾    MAKOTROPYU
     
     
🔋    Cerberi
     
     
🪫    Kutcepa kwa magetesi
     
     
🔌    Ciphedzo ca magetesi
     
     
💻    Topcuta ya portátil
     
     
🖥    TTHINTHU WA DIOTRAMA
     
     
🖨    KUDHINDHWA MADHINDA
     
     
⌨    Citilado
     
     
🖱    Mphangwa za ntcini
     
     
🖲    Ntsamba wa njira
     
     
💽    Drama ya ntcini
     
     
💾    Ciphungu
     
     
💿    CD-ROM
     
     
📀    DVD
     
     
🧮    Akabitiki Akunentsa (Akabitiki)
     
     
🎥    Cimera ca ku Finema
     
     
🎞    Cibhundzo ca filimu
     
     
📽    NTHINDZI WA KUPANGISA
     
     
🎬    Ciphedzo
     
     
📺    Televizau
     
     
📷    Camera
     
     
📸    Camera yakuti iri na cimphambvu
     
     
📹    CAMERA
     
     
📼    VIDEO
     
     
🔍    Gulisa mageu akugumanika na madzwere
     
     
🔎    Gelóu Yakuthimizira Ncito Wadidi
     
     
🕯    Candela
     
     
💡    BLABI YA MALONGO
     
     
🔦    Tochi
     
     
🏮    Nyuzi wa Tsamba Yakufuwira
     
     
🪔    Nyale ya Diya
     
     
⚗    Aarenbich
     
     
🧪    Ntsamba wa kuyesera
     
     
🧫    Ciphwando ca mbuto ineyi
     
     
🧬    ADN
     
     
🔬    Microscópio
     
     
🔭    Teleskopyo
     
     
📡    ATANDHERA AKUTHANIKA NA
     
     
📔    CAKUTSANI CAKUTANA
     
     
📕    BUKU YANJI
     
     
📖    Bukhu Yakutoma
     
     
📗    Bukhu ya Nkhembe za Ntsamba
     
     
📘    Bukhu ya Bbulu
     
     
📙    Bukhu ya Ntsamba
     
     
📚    Mabukhu
     
     
📓    CABOLO CA
     
     
📒    Mabhuku Akusiyana na Mabhuku
     
     
📃    Tsamba Lidaphatwa
     
     
📜    Kusasanyira mu Ncito
     
     
📄    TSANI YAKUTSANGA
     
     
📰    MPHANGO YA MATSHALI
     
     
🗞    Mphangwa za tsamba zidalembwa
     
     
📑    Dziwiso ya bukhu
     
     
🔖    Ciphatiso ca bukhu
     
     
🏷    MADZIMBO AKUTHANIRA
     
     
💰    Masaka a kobiri
     
     
🪙    Kobiri ya Nkobiri
     
     
💴    Kobiri ya Japão
     
     
💵    Kopa ya madolari
     
     
💶    Kobiri ya euro
     
     
💷    Kobiri ya pounds
     
     
💸    Khaliri Yakuphapha
     
     
💳    CARTHU CA CATERTA
     
     
🧾    Revista
     
     
💹    Bhokosi yakuthimizirika na dzuwa
     
     
✉    Ntsamba wa Cikhiro
     
     
📧    E-mail
     
     
📨    Ndikhonde Kuikhuma mu Nvelopero
     
     
📩    Nvelope Yakukhulupira Mphala
     
     
📤    Bokosi ya matsisi
     
     
📥    Kusaka bokosi ya matsamba
     
     
📦    KUFUKWA KUPHUNDUKWA
     
     
📫    Bokosi yakufungwa na cidzindikiro
     
     
📪    Bokosi Yakufungwa na Yakucepeseka
     
     
📬    Kufungula bokosi ya matsamba yakuti iri na cidzindikiro
     
     
📭    Fungula Bokosi Yakucepa Yakucepa ya Mabokosi
     
     
📮    Tolai ya mphangwa
     
     
🗳    Bokosi Yakugwesera Teketero
     
     
✏    Pensulu
     
     
✒    Ntsamba Wakupswipa
     
     
🖋    Ntsamba wa madzi
     
     
🖊    Plati
     
     
🖌    MALONDZO AKUTHANIKA
     
     
🖍    Cilola ca krayola
     
     
📝    Mandandum
     
     
💼    Bokosi ya mabukhu
     
     
📁    KUKHWASANA MATHU
     
     
📂    KUFUNDZA MAFULIRO
     
     
🗂    Candikhiro ca Cartão Cakugawana Ntenda
     
     
📅    Kalendariu
     
     
📆    KUGWANA KALENDRO


🗒    Bukhu ya pakhulupiro
     
     
🗓    Kalendariu Yakuzungama
     
     
📇    Ntsandzayu wa Cartão
     
     
📈    Kuthimizirika kwa Bokosi
     
     
📉    Kucepswa Bhokosi
     
     
📊    Cithundzithundzi ca Masasanyiro
     
     
📋    CIPHWA CAKUTSHANA
     
     
📌    Citsandzo Cakukhulupirika
     
     
📍    Cithundzithundzi ca Ciphwando
     
     
📎    NTHU WA MATSHANDZO
     
     
🖇    CIPHITHU CIKUTANIKA
     
     
📏    Ndandanda wa Ntima
     
     
📐    Trigonometry
     
     
✂    Mphasu
     
     
🗃    Bokosi ya maphaso
     
     
🗄    Bokosi Yakucitwa Mabokosi
     
     
🗑    Ntsakata Yakunyukira
     
     
🔒    Cinthu Cakufunika
     
     
🔓    KUFUNDZA MAFUNDZO
     
     
🔏    Kulemba na Pizinji
     
     
🔐    Kuphatisira Nfungulo
     
     
🔑    NTHUNDZO WA MAFUNDU
     
     
🗝    Nyakufungira Kale
     
     
🔨    Ntambo
     
     
🪓    Cimphala
     
     
⛏    Kusankhula
     
     
⚒    Piphiko pya maso
     
     
🛠    Nyanddo na Mphambvu
     
     
🗡    MPIKA
     
     
⚔    Kusasanyira Supada
     
     
🔫    Mfuti ya Madzi
     
     
🪃    CIPHANGO CA MATHU
     
     
🏹    Upha na Mphaha
     
     
🛡    Cakutsalakana
     
     
🪚    Mphasulo ya makhundu a makhundu
     
     
🔧    Kutomesa Ntsogolo
     
     
🪛    Cipanga ca Bosnivel
     
     
🔩    Cisankho na bolt
     
     
⚙    Mabhera
     
     
🗜    Mphabhuta za Ciphatiso
     
     
⚖    PIBELO PYAKULANDZA
     
     
🦯    Ndodo Yakucena
     
     
🔗    MATHANGWANI AKUTHANIKA
     
     
⛓    NKHONGO
     
     
🪝    Ntsamba
     
     
🧰    Bokosi za Pinthu
     
     
🧲    Maginéu
     
     
🪜    Matandanjo
     
     
💉    Kusasanyira
     
     
🩸    Dhoma ya ciropa
     
     
💊    Mirombwe
     
     
🩹    Bhenda Yakukhonda Khunganywa
     
     
🩼    Ncinga
     
     
🩺    CIFUKHO
     
     
🩻    X-Rays
     
     
🚬    Kutumiza Kufumali
     
     
⚰    Bokosi
     
     
🪦    Nthumbi
     
     
⚱    Bokosi
     
     
🗿    Cimunthu ca mwala wa ku Moxite
     
     
🪧    Ciphwando ca maphaso
     
     
🪪    Cartão de cidzindikiro
     
     
🏧    CIPHANGWIRO CA ATM
     
     
🚮    Cidzindikiro ca Mapswipa mu Ciphwisi
     
     
🚰    MAKUWA AKUNYENE
     
     
♿    Cidzindikiro ca nkandzo wa njinga
     
     
🚹    Cimbuzi ca Amuna
     
     
🚺    Cimbuzi ca akazi
     
     
🚻    KUSANDZA
     
     
🚼    CIPIGWIRO CA
     
     
🚾    Ntsamba wa madzi
     
     
🛂    KUDINDZIWA NA PASPARTI
     
     
🛃    Ntsamba za makhundu
     
     
🛄    Dziko ya Ciphatiso
     
     
🛅    Kutsamba mitundu inafuna kucitwa
     
     
⚠    Cenjezo
     
     
🚸    Ana Akwana Apitira
     
     
⛔    Kukhondeswa Kupita
     
     
🚫    Basa Idakhondeswa
     
     
🚳    Nee Akhondeswa Kucita Njinga
     
     
🚭    Kukhondeswa Kufumali
     
     
🚯    Kukhondeswa Kusiya Mapukhu
     
     
🚱    MAKUWA AKUSANA
     
     
🚷    Kakhondeswa Kupita M'Buluka pa
     
     
📵    Nkhabe Motokodzi
     
     
🔞    Anthu Akhonda Khonda Pyaka 18
     
     
☢    Uphungu wa Rabia
     
     
☣    Ngozwi za Umaumiro
     
     
⬆    Mphala Iwo Ukhali Pakukhulupirika
     
     
↗    Kuenda na mphala ya madyo pakudzulu
     
     
➡    Mphala ya madyo
     
     
↘    Kuenda ku Mphala Yakumadyo
     
     
⬇    Citsandzo Cakukhonda Khuma pa Mphala
     
     
↙    Kuphatisira Mphala ya Bhabwere
     
     
⬅    Mphala ya cizwere
     
     
↖    Cigala cakudzulu ca cizere
     
     
↕    Mphala Zakusiyana-siyana
     
     
↔    Mphala
     
     
↩    Mphala ya madyo inagondeka ku madzwere
     
     
↪    Ntsala wa madzwere unaphatana ku madyo
     
     
⤴    Ciphatiso ca madyo cinagumanyikana padzulu
     
     
⤵    Ciphatiso ca madyo ca kunjondoka pantsi
     
     
🔃    Mphala wakuthema
     
     
🔄    KUTHANIRA MASANDZO
     
     
🔙    Kubwerera Kunyanyira Mphaha
     
     
🔚    KUMALA KUTHANIZA MISAKA
     
     
🔛    Fungula! Mphala
     
     
🔜    Mphala Yakucimbiza
     
     
🔝    Kugumana Mphala
     
     
🛐    Mbuto za Kulambira
     
     
⚛    PINDZIKHO PYA
     
     
🕉    Ng.
     
     
✡    Nyenyezi ya Dhavidhi
     
     
☸    Mphaso ya ntundu
     
     
☯    Yyang-yang
     
     
✝    CRUS CALATIN
     
     
☦    Ckurusho ya Igreja ya Ortodoxa
     
     
☪    Nyoezi, Nthanda
     
     
☮    Ciphiphiriso ca Ntendere
     
     
🕎    Candelero
     
     
🔯    Nyenyezi ya nyenyezi za manungo matanthatu
     
     
🪯    Kandda
     
     
♈    Asiano
     
     
♉    Cikhiro ca Taurus
     
     
♊    Gemini
     
     
♋    Utenda wa cancer
     
     
♌    Citonga ca Leo
     
     
♍    Ku Himeneu
     
     
♎    Libra
     
     
♏    Mphangwa za kudzulu
     
     
♐    Ciphato ca mpfuti
     
     
♑    Capricorn
     
     
♒    Ntsamba wa Aquarius
     
     
♓    Cipantsi ca Ntsomba
     
     
⛎    Mbuto ya nyoka
     
     
🔀    MAVIDYO AKUTHANIZA NTHU
     
     
🔁    Kubwerezera Mphangwa
     
     
🔂    Kubwerezera Mabodho Abodzi
     
     
▶    KUTHANIZA MAVIVIU
     
     
⏩    KUTHANIRA KUCITIKA
     
     
⏭    Ntsamba Unoya Unango
     
     
⏯    KUTHANIRA PO KULIMISA
     
     
◀    KUTSHIMISA MABOLO
     
     
⏪    Kuthunganya Mwakucimbiza Video
     
     
⏮    Nsonkho Wakumalisa
     
     
🔼    KUTHANIRA KUDZIKHWA
     
     
⏫    KUTHULA KUCITIKA
     
     
🔽    KUTHANIKA KUTHANIKA
     
     
⏬    KUFULUKA KUCITIKA
     
     
⏸    KULINDZIRA MAVIDO
     
     
⏹    KUSANDZA MAVIDEO
     
     
⏺    KUGRAVIRA MAPHRU
     
     
⏏    KUTHANIKA NA MATHANI
     
     
🎦    Mbuto ya filimu
     
     
🔅    Kusasanyira Ceza
     
     
🔆    Mphangwa Zakucena
     
     
📶    PITHI PYAKUTHANIKA
     
     
🛜    Cakukhonda Nduya
     
     
📳    Ntsogolo wa Kutetemera
     
     
📴    Mphangwa Zakufungirwa
     
     
     
♀    CIPIGIZO CA NKAZI
     
     
♂    Cidzindikiro ca Amuna
     
     
⚧    Cidzindikiro ca Cidzindikiro ca
     
     
✖    Kuthimizirika Kwakuthimizirika
     
     
➕    Mphapo, anango na anango
     
     
➖    PINATHANIKA
     
     
➗    KUGANA
     
     
🟰    Ntsamba Zakulemera na Zakukhonda Khalisa
     
     
♾    NKUPIRI ZIKUPITIKA
     
     
‼    MAFUNDZO AKUTHUNDZA
     
     
⁉    Mafala Akunentsa
     
     
❓    Mbvundzo Wakufuwira
     
     
❔    Mbvundzo Wakucena
     
     
❕    MAFUNDZO AKUTSANDZA
     
     
❗    NTSHI WAKUFWIRA
     
     
〰    Nsolo wa Bhomba
     
     
💱    Kucinja Kkobiri
     
     
💲    Cidzindikiro ca Dolari
     
     
⚕    Cidzindikiro ca Utombwe
     
     
♻    Kusasanyira Pizipiziro Pyakuthema
     
     
⚜    Maluwa a Iris
     
     
🔱    Badhabu ya matatu
     
     
📛    DZINA
     
     
🔰    Cidzindikiro ca Cipswa ca ku Japau
     
     
⭕    Cipingo Cakufuwira Cakukhonda Khonda
     
     
✅    CIPHANGO CAKUSANDZA
     
     
☑    Kukwatisa matsamba akukhulupira matsamba
     
     
✔    Cidzindikiro Cakukhulupirika
     
     
❌    Cidzindikiro ca cruz
     
     
❎    MADZIRO A CRUASTIKA
     
     
➰    Ciphwando ca Mphunga
     
     
➿    Mipingizo Iiwiri
     
     
〽    Mabhundu Akusiyana-siyana
     
     
✳    Citima ca 8-rayos
     
     
✴    Nyenyezi za nyenyezi zisere
     
     
❇    Ceza ca Ceza
     
     
©    UDZI WANTHU
     
     
®    Ndikhundzise Mphangwa Zadidi
     
     
™    Cidzindikiro
     
     
#️⃣    Capeu: N.
     
     
*️⃣    Capeu: *
     
     
0️⃣    Capeu: 0
     
     
1️⃣    Capeu: 1
     
     
2️⃣    Capeu: 2
     
     
3️⃣    Capeu: 3
     
     
4️⃣    Capeu: 4
     
     
5️⃣    Capeu: 5
     
     
6️⃣    Capeu: 6
     
     
7️⃣    Capeu: 7
     
     
8️⃣    Capeu: 8
     
     
9️⃣    Capeu: 9
     
     
🔟    Capeu: 10
     
     
🔠    Kulembeswa malemba makulu a Cilatini
     
     
🔡    Kulemba malemba akucepa a Cilatini
     
     
🔢    Kulemba Nnumero
     
     
🔣    Kulemba Ciphedzo
     
     
🔤    Kulemba alfera ya Cilatini
     
     
🅰    A elumento (ntundu wa ciropa)
     
     
🆎    AB button (ntundu wa ciropa)
     
     
🅱    B button (ntundu wa ciropa)
     
     
🆑    CL
     
     
🆒    KUTHULA MAPHONDO
     
     
🆓    UFULULO
     
     
ℹ    MPHANGU
     
     
🆔    VIDEO ID
     
     
Ⓜ    M.
     
     
🆕    Khacitwa Mabodho Mapswa
     
     
🆖    NG
     
     
🅾    O button (ntundu wa ciropa)
     
     
🆗    Dzindikira Mabodelo
     
     
🅿    P-VIDEOS
     
     
🆘    MABOTELO
     
     
🆙    Lamuka! MAVIVIO
     
     
🆚    VS
     
     
🈁    Lino mu Cijapau
     
     
🈂    Khaliri ya Basa ya ku Japau
     
     
🈷    Nkobiri ya nthanda mu Cijapau
     
     
🈶    BOLO NO'LERE YA JAJAU
     
     
🈯    Koyerani VIDEO ZA CIJAPO
     
     
🉐    KWANISANA KWA JAPAU
     
     
🈹    FICTITO mu Cijapau
     
     
🈚    VIDEO KULIPHWA YA
     
     
🈲    KHUNDZIRO MU CIJAPAU
     
     
🉑    MABODILO AKUTHUNDULUKA A
     
     
🈸    PIPITIZIRO PYA
     
     
🈴    CAFRANCIO CA JAJAU
     
     
🈳    MABODILO A CASCURTION A
     
     
㊗    Kusimba mu Cijapau
     
     
㊙    Ntsisi wa Japau
     
     
🈺    Fungura Nsuwo ku Japau
     
     
🈵    MABODILO A CIJAPAU NKHALI
     
     
🔴    Cipingo Cakufuwira
     
     
🟠    Circle de orange
     
     
🟡    Cipingo ca Dziko
     
     
🟢    Ciphwando ca Ukhundu wa Mphambvu
     
     
🔵    Ciphwando ca Bhulu
     
     
🟣    Cikubverano ca pyakukhungupira
     
     
🟤    CIPHWANI CAKUTANA
     
     
⚫    Cipingo Cakupswipa
     
     
⚪    Cipingo Cakucena
     
     
🟥    Mbuto Yakufuwira
     
     
🟧    Citima ca orange
     
     
🟨    Mphala ya makhulupala na makhulupala
     
     
🟩    Mphambvu ya matsamba
     
     
🟦    Ntsamba wa buluu


🟪    Mphambvu yakufuna
     
     
🟫    Ciphungu ca makhundu akufufuwira
     
     
⬛    Mphambvu ikulu yakukhonda pswipa
     
     
⬜    Mphambvu ikulu yakucena
     
     
◼    Ntsamba wa Cipswipa
     
     
◻    Matumbeta Acena Akhali Akubuluka
     
     
◾    Ntsamba wa Cipswire na wa Cipswire
     
     
◽    Ntsamba wakucena na wakucena
     
     
▪    Ntsamba wa makhonda akupswipa
     
     
▫    Ntsamba wakucena
     
     
🔶    Diamante ikulu ya orange
     
     
🔷    Cimburo cikulu ca bulu
     
     
🔸    Diamante ing'ono wa orange
     
     
🔹    Cimburo ca bhuzhuni
     
     
🔺    Triátriángulo Yakufuwira
     
     
🔻    Triátriángulo Yakufuwira
     
     
💠    Citsandzo ca makhundu a makhundu
     
     
🔘    MAPHONDO AKUSANDZIWA
     
     
🔳    Mabitho akucena akucena
     
     
🔲    Mphitsi zakupswipa
     
     
🏁    Bandera
     
     
🚩    Bandera ya trigonometry
     
     
🎌    Bandera Yakuthimizirika
     
     
🏴    Bandera Yakucipa
     
     
🏳    Bandera Yakucena
     
     
🏳️‍🌈    Bandera ya Ungondo
     
     
🏳️‍⚧️    Mabandera a Ncenjezi
     
     
🏴‍☠️    Bandera ya Nyakubalwa
     
     
🇦🇨    Bandera: Ntsuwa ya Ascension
     
     
🇦🇩    Bandera: Andorra
     
     
🇦🇪    Bandera: Ntonga wa United Nations Arab Emirates
     
     
🇦🇫    Bandera: Afghanistan
     
     
🇦🇬    Bandera: Antigua na Barbuda
     
     
🇦🇮    Bandera: Anguilla
     
     
🇦🇱    Bandera: Albania
     
     
🇦🇲    Bandera: Armenia
     
     
🇦🇴    Bandera: Angola
     
     
🇦🇶    Bandera: Antarctica
     
     
🇦🇷    Bandera: Argentina
     
     
🇦🇸    Bandera: Samoa ya ku Amerika
     
     
🇦🇹    Bandera: Áustria
     
     
🇦🇺    Bandera: Australya
     
     
🇦🇼    Bandera: Aruba
     
     
🇦🇽    Bandera: Ntsuwa za Orand
     
     
🇦🇿    Bandera: Azerbaijão
     
     
🇧🇦    Bandera: Bosnia na Herzegovina
     
     
🇧🇧    Bandera: Barbados
     
     
🇧🇩    Bandera: Bangladesh
     
     
🇧🇪    Bandera: Bélgica
     
     
🇧🇫    Bandera: Burkina Faso
     
     
🇧🇬    Bandera: Bulgaria
     
     
🇧🇭    Bandera: BALINN
     
     
🇧🇮    Bandera: Burundi
     
     
🇧🇯    Bandera: Benin
     
     
🇧🇱    Bandera: San Bartelemy
     
     
🇧🇲    Bandera: Bermuda
     
     
🇧🇳    Bandera: Brunei
     
     
🇧🇴    Bandera: Bolivia
     
     
🇧🇶    Bandera: Holanda ku Caribe
     
     
🇧🇷    Bandera: BRAZIL
     
     
🇧🇸    Bandera: Bahamas
     
     
🇧🇹    Bhira: Bhutan
     
     
🇧🇻    Bandera: Ntsuwa ya Buwe
     
     
🇧🇼    Bandera: Botswana
     
     
🇧🇾    Bandera: BELRUSIA
     
     
🇧🇿    Bandera: Belize
     
     
🇨🇦    Bandera: Kanada
     
     
🇨🇨    Bandera: Ntsuwa za Kocos (Kilin)
     
     
🇨🇩    Bandera: Congo-Kinshasa
     
     
🇨🇫    Bandera: República Central Africana
     
     
🇨🇬    Bandera: Congo-Brazzaville
     
     
🇨🇭    Bandera: Suíça
     
     
🇨🇮    Bandera: Côte d'Ivoire
     
     
🇨🇰    Bandera: Ntsuwa za Cook
     
     
🇨🇱    Bandera: Chile
     
     
🇨🇲    Bandera: Cameroun
     
     
🇨🇳    Bandera: Xina
     
     
🇨🇴    Bandera: Colombia
     
     
🇨🇵    Bandera: Ntsuwa ya Clipperton
     
     
🇨🇷    Bandera: Costa Rica
     
     
🇨🇺    Bandera: Cuba
     
     
🇨🇻    Bandera: Cape Verde
     
     
🇨🇼    Bandera: Ntsuwa ya Curaçao
     
     
🇨🇽    Bendera: Ntsuwa ya Natale
     
     
🇨🇾    Bandera: Chipre
     
     
🇨🇿    Bandera: República Tcheca
     
     
🇩🇪    Bandera: Alemanya
     
     
🇩🇬    Bandera: Digogasia
     
     
🇩🇯    Bandera: Djibouti
     
     
🇩🇰    Bandera: Dinamarka
     
     
🇩🇲    Bandera: Dominique
     
     
🇩🇴    Bandera: República Dominicana
     
     
🇩🇿    Bandera: Algeria
     
     
🇪🇦    Bandera: Ceuta na Meliya
     
     
🇪🇨    Bandera: Equador
     
     
🇪🇪    Bandera: Estoniya
     
     
🇪🇬    Bandera: Ejito
     
     
🇪🇭    Bandera: Wakumadokero a Sahara
     
     
🇪🇷    Bandera: Eritrea
     
     
🇪🇸    Bandera: Espanya
     
     
🇪🇹    Bandera: Etiopya
     
     
🇪🇺    Bendera: Union Europeo
     
     
🇫🇮    Bandera: Finlândia
     
     
🇫🇯    Bandera: Fiji
     
     
🇫🇰    Bandera: Nisuwa ya Falkland
     
     
🇫🇲    Bandera: Micronésia
     
     
🇫🇴    Bandera: Asuwa a Faeroe
     
     
🇫🇷    Bandera: Fransa
     
     
🇬🇦    Bandera: Gabon
     
     
🇬🇧    Bandera: Umambo wa Bingu
     
     
🇬🇩    Bandera: Grenada
     
     
🇬🇪    Bandera: Geórgia
     
     
🇬🇫    Bandera: Guiana França
     
     
🇬🇬    Bandera: Ntsuwa ya Gernsey
     
     
🇬🇭    Bandera: Gana
     
     
🇬🇮    Bandera: Gibraltar
     
     
🇬🇱    Bandera: Greenland
     
     
🇬🇲    Bandera: Gambia
     
     
🇬🇳    Bandera: Guinea
     
     
🇬🇵    Bandera: Guadeloupe
     
     
🇬🇶    Bandera: Guinea Equatorial
     
     
🇬🇷    Bandera: Gresya
     
     
🇬🇸    Bandera: Ntsuwa ya Georgia ya Sul na Ntsuwa za Sandwich ya Sul
     
     
🇬🇹    Bandera: Guatemala
     
     
🇬🇺    Bandera: Guam
     
     
🇬🇼    Bandera: Guinea-Bissau
     
     
🇬🇾    Bandera: Guyana
     
     
🇭🇰    Bandera: Gawo ya ku Hong Kong, ku Xina
     
     
🇭🇲    Bandera: Herd-MacDonald Islands
     
     
🇭🇳    Bandera: Honduras
     
     
🇭🇷    Bandera: Croatia
     
     
🇭🇹    Bandera: Haiti
     
     
🇭🇺    Bandera: Hungria
     
     
🇮🇨    Bandera: Ntsuwa za Canary
     
     
🇮🇩    Bandera: Indonesia
     
     
🇮🇪    Bandera: Irlanda
     
     
🇮🇱    Bandera: Israele
     
     
🇮🇲    Bandera: Ntsuwa ya Manx
     
     
🇮🇳    Bandera: Indiya
     
     
🇮🇴    Bandera: Dziko ya Bara ya ku Britanya
     
     
🇮🇶    Bandera: Iraki
     
     
🇮🇷    Bandera: Iran
     
     
🇮🇸    Bandera: Iceland
     
     
🇮🇹    Bandera: Itália
     
     
🇯🇪    Bendera: Ntsuwa ya Jersey
     
     
🇯🇲    Bandera: Jamaica
     
     
🇯🇴    Bandera: Yordano
     
     
🇯🇵    Bandera: Japau
     
     
🇰🇪    Bandera: KENYA
     
     
🇰🇬    Bandera: Kirguistão
     
     
🇰🇭    Bandera: Camboja
     
     
🇰🇮    Bandera: Kiribati
     
     
🇰🇲    Bandera: Comoro
     
     
🇰🇳    Bandera: San Kitts na Nevis
     
     
🇰🇵    Bandera: Koreya
     
     
🇰🇷    Bandera: Koreya do Sul
     
     
🇰🇼    Bandera: Kuwait
     
     
🇰🇾    Bandera: NSOLO ZA CAMAN
     
     
🇰🇿    Bandera: Kazakhstan
     
     
🇱🇦    Bandera: Laos
     
     
🇱🇧    Bandera: Lebanoni
     
     
🇱🇨    Bandera: Santa Lucia
     
     
🇱🇮    Bandera: Liechtenstein
     
     
🇱🇰    Bandera: Sri Lanka
     
     
🇱🇷    Bandera: Liberia
     
     
🇱🇸    Bandera: Lesotho
     
     
🇱🇹    Bandera: Lituania
     
     
🇱🇺    Bandera: Luxembourg
     
     
🇱🇻    Bandera: Letonia
     
     
🇱🇾    Bandera: Libya
     
     
🇲🇦    Bandera: Morocco
     
     
🇲🇨    Bandera: Monaco
     
     
🇲🇩    Bandera: Moldova
     
     
🇲🇪    Bandera: Phiri Ipswipa
     
     
🇲🇫    Bandera: San Martin
     
     
🇲🇬    Bandera: Madagascar
     
     
🇲🇭    Bandera: Ntsuwa za Marshall
     
     
🇲🇰    Bandera: Kukukwiriro kwa Masedonya
     
     
🇲🇱    Bandera: Mari
     
     
🇲🇲    Bandera: Myanmar (Myanmar)
     
     
🇲🇳    Bandera: Mongolia
     
     
🇲🇴    Bandera: Makam, D.C., ku Xina
     
     
🇲🇵    Bandera: Ntsuwa za Mariana Kunkwiriro
     
     
🇲🇶    Bandera: Ntsuwa ya Martinique
     
     
🇲🇷    Bandera: Mauritania
     
     
🇲🇸    Bandera: Montserrat
     
     
🇲🇹    Bandera: Malta
     
     
🇲🇺    Bandera: Maurice
     
     
🇲🇻    Bandera: Maldives
     
     
🇲🇼    Bandera: Malawi
     
     
🇲🇽    Bandera: México
     
     
🇲🇾    Bandera: Malásia
     
     
🇲🇿    Bandera: Mozambique
     
     
🇳🇦    Bandera: Namibia
     
     
🇳🇨    Bandera: Nova Caledonia
     
     
🇳🇪    Bandera: Níger
     
     
🇳🇫    Bandera: Ntsuwa ya Norfolk
     
     
🇳🇬    Bandera: Nigeria
     
     
🇳🇮    Bandera: Nikaragua
     
     
🇳🇱    Bandera: Holanda
     
     
🇳🇴    Bandera: Noruega
     
     
🇳🇵    Bandera: Nepal
     
     
🇳🇷    Bandera: Nauru
     
     
🇳🇺    Bendera: Niue
     
     
🇳🇿    Bandera: Nova Zelandia
     
     
🇴🇲    Bandera: Aman
     
     
🇵🇦    Bandera: Panamá
     
     
🇵🇪    Bandera: Peru
     
     
🇵🇫    Bandera: Polinesia França
     
     
🇵🇬    Bandera: Papua Nova Guiné
     
     
🇵🇭    Bandera: Filipinas
     
     
🇵🇰    Bandera: Pakistão


🇵🇱    Bandera: Poloniya
     
     
🇵🇲    Bandera: Saint-Pierre na Miclonon
     
     
🇵🇳    Bandera: Ntsuwa za Pitcairn
     
     
🇵🇷    Bandera: Porto Rico
     
     
🇵🇸    Bandera: Dziko ya Palestina
     
     
🇵🇹    Bandera: Portugal
     
     
🇵🇼    Bandera: Palau
     
     
🇵🇾    Bandera: Paraguay
     
     
🇶🇦    Bandera: Qatar
     
     
🇷🇪    Bendera: Ntsuwa ya Réunion
     
     
🇷🇴    Bandera: Romania
     
     
🇷🇸    Bandera: Serbia
     
     
🇷🇺    Bandera: RUSIYA
     
     
🇷🇼    Bandera: Rwanda
     
     
🇸🇦    Bandera: Saudi Arabia
     
     
🇸🇧    Bandera: Illas Salomão
     
     
🇸🇨    Bandera: Seychelles
     
     
🇸🇩    Bandera: Sudan
     
     
🇸🇪    Bandera: Suécia
     
     
🇸🇬    Bandera: Singapura
     
     
🇸🇭    Bandera: San Helena
     
     
🇸🇮    Bandera: Slovenia
     
     
🇸🇯    Bandera: Ntsuwa za Svalbard na Yamayan
     
     
🇸🇰    Bandera: Slovakia
     
     
🇸🇱    Bandera: Sierra Leone
     
     
🇸🇲    Bandera: San Marino
     
     
🇸🇳    Bandera: Senegal
     
     
🇸🇴    Bandera: Somalia
     
     
🇸🇷    Bandera: Suriname
     
     
🇸🇸    Bandera: Sudan wa kubangwe
     
     
🇸🇹    Bandela: St.
     
     
🇸🇻    Bandera: El Salvador
     
     
🇸🇽    Bandera: Ntsuwa ya Santa Martinão
     
     
🇸🇾    Bandera: Sirya
     
     
🇸🇿    Bendera: Esvatini
     
     
🇹🇦    Bandera: Tristan da Cunha
     
     
🇹🇨    Bandera: Isuwa za Turks na Caicos
     
     
🇹🇩    Bandera: dziko ya Chad
     
     
🇹🇫    Bandera: Cisa ca kubangwe kwa Fransa
     
     
🇹🇬    Bandera: Togo
     
     
🇹🇭    Bandera: Tailandia
     
     
🇹🇯    Bandera: Tajikistan
     
     
🇹🇰    Bandera: Tokelau
     
     
🇹🇱    Bandera: Timor-Leste
     
     
🇹🇲    Bandera: Turkmenistan
     
     
🇹🇳    Bandera: Tunisia
     
     
🇹🇴    Bandera: Tonga
     
     
🇹🇷    Bandera: Turkia
     
     
🇹🇹    Bandera: Trinidad na Tobago
     
     
🇹🇻    Bandera: Tuvalu
     
     
🇹🇼    Bandera: Taiwan
     
     
🇹🇿    Bandera: Tanzania
     
     
🇺🇦    Bandera: Ukraniya
     
     
🇺🇬    Bandera: Uganda
     
     
🇺🇲    Bandera: Ntsuwa ya Estados Unidos
     
     
🇺🇳    Bendera: Nações Unidas
     
     
🇺🇸    Bandera: U.S.
     
     
🇺🇾    Bandera: Uruguay
     
     
🇺🇿    Bandera: Uzbekistan
     
     
🇻🇦    Bandera: Nzinda wa Vaticano
     
     
🇻🇨    Bandera: San Vincent na Grenadines
     
     
🇻🇪    Bandera: Venezuela
     
     
🇻🇬    Bandera: Ntsuwa za Virgin Britannica
     
     
🇻🇮    Bandera: Ntsuwa za Virgin American
     
     
🇻🇳    Bandera: Vietname
     
     
🇻🇺    Bandera: Vanuatu
     
     
🇼🇫    Bandera: Wallis na Futuna
     
     
🇼🇸    Bandera: Samoa
     
     
🇽🇰    Bandera: Kosovo
     
     
🇾🇪    Bandera: Yemen
     
     
🇾🇹    Bandera: Mayotte
     
     
🇿🇦    Bandera: Afrika Wakubangwe
     
     
🇿🇲    Bandera: Zambia
     
     
🇿🇼    Bandera: Zimbabwe
     
     
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bandera: Inglatera
     
     
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Bandera: Escócia
     
     
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bandera: WelshHappy Learning from Sweasy26.com-team