Emoji Meaning in Dholuo - Emoji List in Dholuo

😀    ng'ama bwonjo
   
   
😃    ng'ama bwonjo kendo ma wengene ng'eny
   
   
😄    ng'ama bwonjo gi wang' mamor
   
   
😁    wang' mamor gi wenge mamor
   
   
😆    ng'ich ng'ich
   
   
😅    ng'ato ng'iyo wang'e ka okuot
   
   
🤣    gilworo piny ka ginyiero
   
   
😂    pi wang'gi ne chwer nikech mor
   
   
🙂    ng'ama bwonjo matin
   
   
🙃    wang' molokore piny
   
   
🫠    ng'ich mar wang'
   
   
😉    ng'iyo piny
   
   
😊    wang' mamor gi wenge mamor
   
   
😇    ng'at ma bwonjo gi ler
   
   
   
🥰    wang' mamor gi chuny
   
   
😍    wang' mamor gi wang' ma nigi chuny
   
   
🤩    ma nigi sulwe
   
   
😘    ng'ato ka ng'ato ywak
   
   
😗    ng'ato ka ng'ato nyodho wang'e
   
   
☺    ng'ama bwonjo
   
   
😚    ng'ato ka ng'ato nyodho wang'gi
   
   
😙    ng'ato ka ng'ato nyodho wang'e ka obwonjo
   
   
🥲    ng'ama bwonjo gi pi wang'
   
   
😋    ng'at ma neno chiemo
   
   
😛    wang' gi lep
   
   
😜    ng'iyo wang' gi lep
   
   
🤪    wang' marach
   
   
😝    ng'iyo wang' gi lep
   
   
🤑    ng'at mohero pesa
   
   
🤗    ng'at ma bwonjo kendo ma lwete oyawore
   
   
🤭    wang' gi lwedo e dhoge
   
   
🫢    wang' gi wang' ma oyawore kendo lwedo e dhoge
   
   
🫣    wang' ma ng'iyo piny
   
   
🤫    ng'at motimo ling'
   
   
🤔    wang' ma paro
   
   
🫡    ng'at ma mor
   
   
   
🤐    ng'at ma nigi dhoge molos gi zip
   
   
🤨    ng'at ma wang'e oting'ore malo
   
   
😐    wang' ma ok opogre
   
   
😑    wang' ma ok onyiso paro
   
   
😶    wang' maonge dhoge
   
   
🫥    wang' ma nigi kido mag kido
   
   
😶‍🌫️    wang'e opong' gi boche polo
   
   
😏    ng'ama bwonjo
   
   
😒    wang' ma ok mor
   
   
🙄    wang' gi wang' molokore
   
   
😬    ng'ama ng'ich
   
   
😮‍💨    yweyo e wang'
   
   
🤥    ng'at ma wacho miriambo
   
   
🫨    wang' ma tetni
   
   
😌    wang' mokuwe
   
   
😔    ng'at ma paro matut
   
   
😪    ng'at ma nindo omako
   
   
🤤    ng'ich
   
   
😴    ng'at ma nindo
   
   
😷    gi masik mar thieth
   
   
🤒    ng'at ma nigi thermometer
   
   
🤕    ma otweyo wiye
   
   
🤢    ng'ich
   
   
🤮    ng'ich
   
   
🤧    ng'ich
   
   
🥵    wang' maliet
   
   
🥶    wang' mang'ich
   
   
🥴    ng'at ma wiye tek
   
   
😵    wang' gi wang' mokethore
   
   
😵‍💫    wang' ma nigi wenge molworore
   
   
🤯    wich ma muoch
   
   
🤠    ng'at ma nigi ng'ut ng'ato
   
   
🥳    ng'at mohero nyasi
   
   
🥸    ng'at moumore
   
   
😎    ng'at ma bwonjo kendo morwako angolo
   
   
🤓    ng'at mofuwo
   
   
🧐    ma nigi lela wang' achiel
   
   
😕    wang'e obarore
   
   
🫤    wang' ma nigi dhoge ma lach
   
   
😟    ng'at ma parore
   
   
🙁    wang' ma chwer
   
   
☹    wang' ma chwer
   
   
😮    wang' gi dhoge oyawore
   
   
😯    wang' mokuyo
   
   
😲    ng'at mowuoro
   
   
😳    ng'ich
   
   
🥺    ng'at ma ywak
   
   
🥹    ng'at ma pi wang'e chuer
   
   
😦    ng'ato ng'iyo wang'e gi dhoge
   
   
😧    ng'at ma chunye chandore
   
   
😨    ng'at maluor
   
   
😰    ng'ato nigi parruok mang'eny
   
   
😥    Chuny mokuyo to mor
   
   
😢    ng'ama ywak
   
   
😭    ng'ato ywak matek
   
   
😱    wang'e ywak nikech luoro
   
   
😖    ng'at mofuwo
   
   
😣    ng'at ma nano
   
   
😞    wang' mokuyo
   
   
😓    wang'e opong' gi luya
   
   
😩    wang' ma ool
   
   
😫    wang'no ool
   
   
🥱    ng'ich
   
   
   
😤    wang' gi iro mar muya
   
   
😡    wang' ma chwer
   
   
😠    wang' mager
   
   
🤬    ng'at ma nigi kido mar wang' e dhoge
   
   
😈    ng'at ma bwonjo kendo ma nigi tunge
   
   
👿    wang' mager gi tunge
   
   
💀    wich
   
   
☠    fuonde mag choke
   
   
💩    chumbi mang'eny
   
   
🤡    ng'at mofuwo
   
   
👹    ok
   
   
👺    nyasaye moro
   
   
👻    jachien
   
   
👽    welo
   
   
👾    chwech moro mowuok e piny machielo
   
   
🤖    robot
   
   
😺    onyiero
   
   
😸    ondiek ma bwonjo gi wang' mamor
   
   
😹    paka gi pi wang' mor
   
   
😻    Ondiek ma bwonjo gi wang' ma nigi chuny
   
   
😼    dhako ma bwonjo
   
   
😽    dhakono
   
   
🙀    ok
   
   
😿    ondiek ma ywak
   
   
😾    ondiek ma chwer
   
   
🙈    ondiek ma ok ne rach
   
   
🙉    ondiek ma ok winj wach
   
   
🙊    ok ok monkey
   
   
👋    lwete ma goyo
   
   
🤚    ting'o lwedo malo
   
   
🖐    luet ma lith lwete opie
   
   
✋    lwet ng'ato oting'o malo
   
   
🖖    gwelo ji
   
   
🫱    lweti korachwich
   
   
🫲    lwedo koracham
   
   
🫳    lwete piny
   
   
🫴    lweti malo
   
   
🫷    lweti matayo koracham
   
   
🫸    luet ma riembo korachwich
   
   
👌    Ok hand
   
   
🤌    lith lwete
   
   
🤏    mako lwedo
   
   
✌    loch
   
   
🤞    wachuru
   
   
🫰    lwet ng'at ma nigi lith lwete ma korachwich kod ma koracham
   
   
🤟    Nyiso hera
   
   
🤘    ranyisi mar tunge
   
   
🤙    luonga ni lweta
   
   
👈    Nyiso mar lwedo ma koracham
   
   
👉    Ranyisi mar lwedo ma korachwich
   
   
👆    Nyiso mar lwedo ma korachwich
   
   
🖕    lith lweti ma korachwich
   
   
👇    Kido mar ng'at matimo gima rach
   
   
☝    kido mar ng'injo
   
   
🫵    yo ma ng'ato ng'iyogo
   
   
👍    chungi malo
   
   
👎    lith lweti piny
   
   
✊    ting'o bade malo
   
   
👊    mako bade
   
   
🤛    mako bade koracham
   
   
🤜    mako bade korachwich
   
   
👏    goyo lwedo
   
   
🙌    ting'o lwedo malo
   
   
🫶    luete gi chuny
   
   
👐    lwete oyawore
   
   
🤲    luete malo kanyachiel
   
   
🤝    goyo lwedo
   
   
🙏    lwete molworore
   
   
✍    ndiko gi lwedo
   
   
💅    lewni ma itiyogo
   
   
🤳    selfie
   
   
👶    nyathi
   
   
🧒    nyathi
   
   
👦    wuoyi
   
   
👧    nyako
   
   
🧑    ng'ato
   
   
👱    ng'at ma yie wiye rachar
   
   
👨    dhano
   
   
🧔    ng'at ma nigi yie wich
   
   
🧔‍♂️    ng'at ma nigi yie wich
   
   
🧔‍♀️    dhako: yie tike
   
   
👨‍🦰    dichwo: yie wich makwar
   
   
👨‍🦱    ng'at: yie wich
   
   
👨‍🦳    dichwo: yie wich marachar
   
   
👨‍🦲    ng'at ma wiye obokore:
   
   
👩    dhako
   
   
👩‍🦰    dhako: yie wich makwar
   
   
🧑‍🦰    ng'at ma yie wiye lwar
   
   
👩‍🦱    dhako: yie wich
   
   
🧑‍🦱    ng'ato: yie wich
   
   
👩‍🦳    dhako: yie wich marachar
   
   
🧑‍🦳    ng'at ma yie wiye rachar
   
   
👩‍🦲    dhako ma wiye obokore
   
   
🧑‍🦲    ng'at ma wiye obokore
   
   
👱‍♀️    dhako: yie wich
   
   
👱‍♂️    Dichwo: yie wich ma rateng '
   
   
🧓    ng'at moti
   
   
👴    jaduong'
   
   
👵    dhako moti
   
   
🙍    ng'at ma ng'ich
   
   
🙍‍♂️    ng'at ma ng'ich
   
   
🙍‍♀️    dhako ma ng'ich
   
   
🙎    ng'at ma ng'ur
   
   
🙎‍♂️    ng'at ma ng'ich
   
   
🙎‍♀️    dhako ma ng'ich
   
   
🙅    ng'at matimo ranyisi mar ng'ato
   
   
🙅‍♂️    ng'at matimo ranyisi mar ng'ato
   
   
🙅‍♀️    dhako matimo ranyisi mar ng'ato
   
   
🙆    ng'at matimo ranyisi maber
   
   
🙆‍♂️    ng'at matimo ranyisi maber
   
   
🙆‍♀️    dhako matimo ranyisi maber
   
   
💁    ng'at ma miyo ng'ato tip
   
   
💁‍♂️    ng'at mating'o lwedo
   
   
💁‍♀️    dhako mating'o lwedo
   
   
🙋    ng'at ma oting'o lwete malo
   
   
🙋‍♂️    ng'at ma oting'o lwete malo
   
   
🙋‍♀️    dhako mating'o lwete malo
   
   
🧏    ng'at ma ite odino
   
   
🧏‍♂️    ng'at ma ite odino
   
   
🧏‍♀️    dhako ma ite odino
   
   
🙇    ng'at maluor
   
   
🙇‍♂️    ng'at maluor
   
   
🙇‍♀️    dhako ka kulore


🤦    ng'at ma chango
   
   
🤦‍♂️    ng'ato goyo ng'at machielo
   
   
🤦‍♀️    dhako matimo gik maketho wang'
   
   
🤷    ng'at mating'o bade
   
   
🤷‍♂️    ng'at mating'o bade
   
   
🤷‍♀️    dhako ka ting'o bade
   
   
🧑‍⚕️    jatich thieth
   
   
👨‍⚕️    jatich mar thieth
   
   
👩‍⚕️    dhako matiyo tij thieth
   
   
🧑‍🎓    japuonjre
   
   
👨‍🎓    japuonjre
   
   
👩‍🎓    japuonjre
   
   
🧑‍🏫    japuonj
   
   
👨‍🏫    japuonj
   
   
👩‍🏫    japuonj
   
   
🧑‍⚖️    jang'ad bura
   
   
👨‍⚖️    jang'ad bura
   
   
👩‍⚖️    jang'ad bura dhako
   
   
🧑‍🌾    japur
   
   
👨‍🌾    japur
   
   
👩‍🌾    dhako ma japur
   
   
🧑‍🍳    tedo
   
   
👨‍🍳    jakum chiemo
   
   
👩‍🍳    dhako matedo
   
   
🧑‍🔧    jathek
   
   
👨‍🔧    jathek
   
   
👩‍🔧    dhako molony e loso masin
   
   
🧑‍🏭    jatich e faktori
   
   
👨‍🏭    jatich e faktori
   
   
👩‍🏭    dhako matiyo e faktori
   
   
🧑‍💼    jatij ofis
   
   
👨‍💼    ng'at ma tiyo e ofis
   
   
👩‍💼    dhako matiyo e ofis
   
   
🧑‍🔬    jasayans
   
   
👨‍🔬    jasayans
   
   
👩‍🔬    dhako molony e sayans
   
   
🧑‍💻    jatim nonro
   
   
👨‍💻    jatim nonro
   
   
👩‍💻    dhako molony e teknoloji
   
   
🧑‍🎤    jathum
   
   
👨‍🎤    jawer
   
   
👩‍🎤    jathum
   
   
🧑‍🎨    jathum
   
   
👨‍🎨    jatugo
   
   
👩‍🎨    dhako molony
   
   
🧑‍✈️    jatend ndege
   
   
👨‍✈️    jatend ndege
   
   
👩‍✈️    dhako ma en jariemb ndege
   
   
🧑‍🚀    jawuoth ma fuyo e kor lwasi
   
   
👨‍🚀    jawuoth mar kor lwasi
   
   
👩‍🚀    jawuoth ma dhako
   
   
🧑‍🚒    jatuo mach
   
   
👨‍🚒    ng'at matiyo tij goyo mach
   
   
👩‍🚒    dhako ma jang'o mach
   
   
👮    polis
   
   
👮‍♂️    polis ma dichwo
   
   
👮‍♀️    dhako ma polis
   
   
🕵    Japuonj
   
   
🕵️‍♂️    Japuonj
   
   
🕵️‍♀️    dhako ma janon weche
   
   
💂    jarit
   
   
💂‍♂️    jarit
   
   
💂‍♀️    dhako ma rito
   
   
🥷    ninja
   
   
👷    jatij gedo
   
   
👷‍♂️    jatich gedo
   
   
👷‍♀️    dhako matiyo tij gedo
   
   
🫅    ng'at ma nigi osimbo
   
   
🤴    ruoth
   
   
👸    ruoth madhako
   
   
👳    ng'at morwako turban
   
   
👳‍♂️    ng'at morwakore gi turban
   
   
👳‍♀️    dhako morwako turban
   
   
👲    ng'at ma nigi ogudu
   
   
🧕    dhako morwako rageng'
   
   
🤵    ng'at morwako smoking
   
   
🤵‍♂️    ng'at morwako smoking
   
   
🤵‍♀️    dhako morwako smoking
   
   
👰    ng'at morwako rageng'
   
   
👰‍♂️    ng'at morwako rageng'
   
   
👰‍♀️    dhako morwako rageng'
   
   
🤰    dhako ma nigi ich
   
   
🫃    dichwo ma nigi ich
   
   
🫄    dhako ma nigi ich
   
   
🤱    miyo nyithindo chiemo
   
   
👩‍🍼    dhako machiemo nyathi
   
   
👨‍🍼    dichwo pidho nyathi
   
   
🧑‍🍼    ng'at machiemo nyathi
   
   
👼    malaika
   
   
🎅    Santa Claus
   
   
🤶    Nyaminwa Krismas
   
   
🧑‍🎄    mx claus
   
   
🦸    superhero
   
   
🦸‍♂️    superhero man
   
   
🦸‍♀️    superhero woman
   
   
🦹    ng'at marach ahinya
   
   
🦹‍♂️    ng'at marach ahinya
   
   
🦹‍♀️    ng'at marach ahinya
   
   
🧙    mage
   
   
🧙‍♂️    mage man
   
   
🧙‍♀️    mage woman
   
   
🧚    nyako ma silili
   
   
🧚‍♂️    ng'at ma jachien
   
   
🧚‍♀️    nyako ma jachien
   
   
🧛    jakuo
   
   
🧛‍♂️    dhano ma jakuo
   
   
🧛‍♀️    dhako ma jakuo
   
   
🧜    joluo
   
   
🧜‍♂️    jaluo
   
   
🧜‍♀️    nyako mar pi
   
   
🧝    ng'at ma nigi teko
   
   
🧝‍♂️    jal ma en elf
   
   
🧝‍♀️    dhako mar elf
   
   
🧞    jachien
   
   
🧞‍♂️    jachien
   
   
🧞‍♀️    dhako ma jachien
   
   
🧟    chwech mag roho
   
   
🧟‍♂️    ng'at ma en ja zombie
   
   
🧟‍♀️    dhako ma en zombie
   
   
🧌    gi
   
   
💆    ng'at ma yudo massage
   
   
💆‍♂️    Ng'at ma ne timo massage
   
   
💆‍♀️    Dhako ma ne yudo massage
   
   
💇    ng'at ma lielo yie wiye
   
   
💇‍♂️    ng'at ma lielo yie wiye
   
   
💇‍♀️    Dhako ma ne lielo yie wiye
   
   
🚶    ng'at mawuotho
   
   
🚶‍♂️    ng'at mawuotho
   
   
🚶‍♀️    dhako mawuotho
   
   
🧍    ng'at mochung'
   
   
🧍‍♂️    ng'at mochung'
   
   
🧍‍♀️    dhako mochung'
   
   
🧎    ng'at ma goyo chonge piny
   
   
🧎‍♂️    ng'at ma goyo chonge piny
   
   
🧎‍♀️    dhako ka goyo chonge piny
   
   
🧑‍🦯    ng'at ma nigi luth marachar
   
   
👨‍🦯    ng'at ma nigi luth marachar
   
   
👩‍🦯    dhako man gi luth marachar
   
   
🧑‍🦼    ng'at manie kom midhiro
   
   
👨‍🦼    ng'at manie kom midhiro
   
   
👩‍🦼    dhako manie kom midhiro
   
   
🧑‍🦽    ng'at manie kom midhiro
   
   
👨‍🦽    ng'at manie kom midhiro
   
   
👩‍🦽    dhako manie kom midhiro
   
   
🏃    ng'at matayo
   
   
🏃‍♂️    ng'at ma ringo
   
   
🏃‍♀️    dhako ma ringo
   
   
💃    dhako matugo
   
   
🕺    ng'at ma miel
   
   
🕴    ng'at morwakore gi nanga ma dhi malo
   
   
👯    joma nigi it kaka mag bunny
   
   
👯‍♂️    chwo ma nigi ite kaka mag bunny
   
   
👯‍♀️    mon ma itgi chalo gi mag bunny
   
   
🧖    ng'at manie ot mopong' gi iro
   
   
🧖‍♂️    ng'at manie ot ma nigi liet
   
   
🧖‍♀️    dhako e ot mopong' gi iro
   
   
🧗    ng'at ma idho got
   
   
🧗‍♂️    ng'at ma idho got
   
   
🧗‍♀️    dhako ma idho got
   
   
🤺    ng'ato achiel
   
   
🏇    piem mag farese
   
   
⛷    jaidh pikni
   
   
🏂    ng'at matimo snowboard
   
   
🏌    ng'at matugo golf
   
   
🏌️‍♂️    ng'at ma tugo golf
   
   
🏌️‍♀️    dhako ma tugo golf
   
   
🏄    ng'at matimo surf
   
   
🏄‍♂️    ng'at ma bayo
   
   
🏄‍♀️    dhako matimo surf
   
   
🚣    yie ma ji riembo
   
   
🚣‍♂️    yie ma ji riembo
   
   
🚣‍♀️    yie ma dhako riembo
   
   
🏊    ng'at ma tugo
   
   
🏊‍♂️    ng'at ma tugo
   
   
🏊‍♀️    dhako ma thoro
   
   
⛹    ng'at ma goyo opira
   
   
⛹️‍♂️    ng'at ma goyo opira
   
   
⛹️‍♀️    dhako ma goyo opira
   
   
🏋    ng'at mating'o pek
   
   
🏋️‍♂️    ng'at mating'o pek
   
   
🏋️‍♀️    dhako mating'o pek
   
   
🚴    ng'ato riembo ndiga
   
   
🚴‍♂️    jaidh ndiga
   
   
🚴‍♀️    dhako riembo ndiga
   
   
🚵    riembo ndiga
   
   
🚵‍♂️    riembo ndiga
   
   
🚵‍♀️    dhako riembo ndiga
   
   
🤸    ng'at mating'o gari
   
   
🤸‍♂️    ng'at ma riembo gari
   
   
🤸‍♀️    dhako ma riembo
   
   
🤼    ji kedo
   
   
🤼‍♂️    chwo ma kedo
   
   
🤼‍♀️    piem mag mon
   
   
🤽    ng'at matugo polo
   
   
🤽‍♂️    ng'at matugo polo mar pi
   
   
🤽‍♀️    dhako tugo polo mar pi
   
   
🤾    ng'at ma tugo opira
   
   
🤾‍♂️    ng'ato tugo opira
   
   
🤾‍♀️    dhako tugo opira
   
   
🤹    ng'at matimo gik moko e yor achach
   
   
🤹‍♂️    ng'at matugo
   
   
🤹‍♀️    dhako matugo
   
   
🧘    ng'at manie kido mar lotus
   
   
🧘‍♂️    ng'at manie kido mar lotus
   
   
🧘‍♀️    dhako e kido mar lotus
   
   
🛀    ng'at maliemo
   
   
🛌    ng'at manie otanda
   
   
🧑‍🤝‍🧑    ji mako lwetgi
   
   
👭    mon mako lwetgi
   
   
👫    dhako gi dichwo mako lwetgi
   
   
👬    chwo mako lwetgi
   
   
💏    kis
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    kis: dhako, dichwo
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    gi kiss: man, man
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    kis: dhako, dhako
   
   
💑    dichwo gi dhako
   
   
👩‍❤️‍👨    dichwo gi dhako ma nigi chuny achiel
   
   
👨‍❤️‍👨    dichwo gi dhako ma nigi chuny achiel:


👩‍❤️‍👩    dichwo gi dhako ma nigi chuny mamor: dhako, dhako
   
   
👪    joot
   
   
👨‍👩‍👦    joot: dichwo, dhako, wuoyi
   
   
👨‍👩‍👧    joot: dichwo, dhako, nyako
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    joot: dichwo, dhako, nyako, wuoyi
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    joot: dichwo, dhako, wuoyi, wuoyi
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    joot: dichwo, dhako, nyako, nyako
   
   
👨‍👨‍👦    joot: dichwo, dichwo, wuoyi
   
   
👨‍👨‍👧    joot: dichwo, dichwo, nyako
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    joot: dichwo, dichwo, nyako, wuoyi
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    joot: dichwo, dichwo, wuoyi, wuoyi
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    joot: dichwo, dichwo, nyako, nyako
   
   
👩‍👩‍👦    joot: dhako, dhako, wuoyi
   
   
👩‍👩‍👧    joot: dhako, dhako, nyako
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    joot: dhako, dhako, nyako, wuoyi
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    joot: dhako, dhako, wuoyi, wuoyi
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    joot: dhako, dhako, nyako, nyako
   
   
👨‍👦    joot: dichwo, wuoyi
   
   
👨‍👦‍👦    joot: dichwo, wuoyi, wuoyi
   
   
👨‍👧    joot: dichwo, nyako
   
   
👨‍👧‍👦    joot: dichwo, nyako, wuoyi
   
   
👨‍👧‍👧    joot: dichwo, nyako, nyako
   
   
👩‍👦    joot: dhako, wuowi
   
   
👩‍👦‍👦    joot: dhako, wuoyi, wuoyi
   
   
👩‍👧    joot: dhako, nyako
   
   
👩‍👧‍👦    joot: dhako, nyako, wuoyi
   
   
👩‍👧‍👧    joot: dhako, nyako, nyako
   
   
🗣    wich mawacho
   
   
👤    ringre ng'at machielo
   
   
👥    kido mar ringre ng'ato
   
   
🫂    mako ji
   
   
👣    tiendegi
   
   
💪    ng'ato ma nigi ng'ol
   
   
🦾    lwedo mar masin
   
   
🦿    tiend masin
   
   
🦵    tiende
   
   
🦶    tiende
   
   
👂    ite
   
   
🦻    ite ma nigi gige winjo
   
   
👃    dhoga
   
   
🧠    obwongo
   
   
🫀    chuny
   
   
🫁    ng'ich
   
   
🦷    dho
   
   
🦴    choke
   
   
👀    wenge
   
   
👁    wang'
   
   
👅    dhok
   
   
👄    dho
   
   
🫦    ng'ich
   
   
🦰    yie wich makwar
   
   
🦱    yie wich
   
   
🦳    yie wich marachar
   
   
🦲    ok
   
   
🏻    pien ma rieny
   
   
🏼    pien ma ok rachar
   
   
🏽    rangi mar del
   
   
🏾    pien ma boyo
   
   
🏿    pien ma rachar
   
   
💋    kis mar
   
   
💌    Barua mar hera
   
   
💘    chuny gi asere
   
   
💝    chuny gi tonde
   
   
💖    chuny ma rieny
   
   
💗    chuny medore
   
   
💓    chuny ma goyo
   
   
💞    chuny ma lokore
   
   
💕    chuny ariyo
   
   
💟    gige dusruok
   
   
❣    ywak matek
   
   
💔    chuny motur
   
   
❤️‍🔥    chuny maliel
   
   
❤️‍🩹    chango chuny
   
   
❤    chuny makwar
   
   
🩷    chuny ma rachar
   
   
🧡    chuny ma rachar
   
   
💛    chuny ma rachar
   
   
💚    chuny moti
   
   
💙    chuny ma rachar
   
   
🩵    chuny ma rateng'
   
   
💜    chuny ma rachar
   
   
🤎    chuny maras
   
   
🖤    chuny ma rateng'
   
   
🩶    chuny ma rachar
   
   
🤍    chuny marachar
   
   
💯    kwan mar alama
   
   
💢    ranyisi mar mirima
   
   
💥    chwanyruok
   
   
💫    bedo gi parruok
   
   
💦    chuodho
   
   
💨    ringo matek
   
   
🕳    dhoot
   
   
💣    maromo
   
   
💬    dwol mar wuoyo
   
   
👁️‍🗨️    muya mar wang' e twak
   
   
🗨    dho ng'ato
   
   
🗯    ng'ato bedo gi mirima
   
   
💭    opuk mar paro
   
   
💤    gi
   
   
🐵    ng'at ma nigi lela wang'
   
   
🐒    nyonyo
   
   
🦍    ok
   
   
🦧    jaluo
   
   
🐶    wang' guok
   
   
🐕    guok
   
   
🦮    guok
   
   
🐕‍🦺    guok matiyo
   
   
🐩    nyako
   
   
🐺    ondiek
   
   
🦊    ok
   
   
🦝    ogwende
   
   
🐱    wang' mar gweno
   
   
🐈    ok
   
   
🐈‍⬛    ondiek ma rateng'
   
   
🦁    sibuor
   
   
🐯    wang'o
   
   
🐅    thuon
   
   
🐆    ondiek
   
   
🐴    wang' faras
   
   
🫎    ok
   
   
🫏    ng'ato
   
   
🐎    faras
   
   
🦄    nyaroya
   
   
🦓    mar
   
   
🦌    ondiek
   
   
🦬    ondiek
   
   
🐮    wang' dhok
   
   
🐂    dhok
   
   
🐃    ogwende
   
   
🐄    dhok
   
   
🐷    wang' ng'owo
   
   
🐖    dhok
   
   
🐗    le mar bungu
   
   
🐽    ng'e dhok
   
   
🐏    mar
   
   
🐑    nyirombe
   
   
🐐    dhok
   
   
🐪    ngamia
   
   
🐫    ngamia ma wiye ariyo
   
   
🦙    mar
   
   
🦒    gi
   
   
🐘    thuol
   
   
🦣    gi
   
   
🦏    ogolo
   
   
🦛    joluo
   
   
🐭    ng'at ma nigi lela wang'
   
   
🐁    opuk
   
   
🐀    opuk
   
   
🐹    nyirigo
   
   
🐰    ng'at ma nigi lela wang' maboyo
   
   
🐇    ok
   
   
🐿    nyonyo
   
   
🦫    ok
   
   
🦔    ok
   
   
🦇    ok
   
   
🐻    gi
   
   
🐻‍❄️    ondiek mar polar
   
   
🐨    ogolo
   
   
🐼    gi
   
   
🦥    ng'at ma jasamuoyo
   
   
🦦    ok
   
   
🦨    ok
   
   
🦘    nguruwe
   
   
🦡    ogolo
   
   
🐾    kido mag lith tiende
   
   
🦃    mar
   
   
🐔    chicken
   
   
🐓    thuon
   
   
🐣    nyithi gwen
   
   
🐤    nyathino
   
   
🐥    nyathino mochung' e nyim
   
   
🐦    winy
   
   
🐧    winy
   
   
🕊    akuru
   
   
🦅    thuol
   
   
🦆    ok
   
   
🦢    ok
   
   
🦉    ok
   
   
🦤    gi
   
   
🪶    gi
   
   
🦩    mar
   
   
🦚    ok
   
   
🦜    ok
   
   
🪽    lwete
   
   
🐦‍⬛    winy ma rateng'
   
   
🪿    ok
   
   
🐸    ok
   
     
🐊    gi
   
   
🐢    gi
   
   
🦎    ogolo
   
   
🐍    thuol
   
   
🐲    wang' thuol
   
   
🐉    thuol
   
   
🦕    choke
   
   
🐳    ondiek miluongo ni spotting whale
   
   
🐋    ok
   
   
🐬    mar mar
   
   
🦭    mar
   
   
🐟    rech
   
   
🐠    rech ma wuok e pinje mag tropiki
   
   
🐡    rech ma nigi mbala
   
   
🦈    ok
   
   
🐙    ondiek
   
   
🐚    ogudu ma ok opie
   
   
🪸    moringo
   
   
🪼    jellyfish
   
   
🐌    ok
   
   
🦋    ogolo
   
   
🐛    wach
   
   
🐜    ogolo
   
   
🐝    ok
   
   
🪲    nyok
   
   
🐞    nyako ma nigi kute
   
   
🦗    nyamburko
   
   
🪳    ok
   
   
🕷    thuon
   
   
🕸    otamba mar otamba
   
   
🦂    ondiek
   
   
🦟    ok
   
   
🪰    wuoth
   
   
🪱    ok
   
   
🦠    wach
   
   
💐    olemo
   
   
🌸    ok ok
   
   
💮    maua marachar
   
   
🪷    malich
   
   
🏵    ok
   
   
🌹    malich
   
   
🥀    maua motwo
   
   
🌺    ok
   
   
🌻    aluru
   
   
🌼    olemo
   
   
🌷    mar
   
   
🪻    ok
   
   
🌱    kodhi
   
   
🪴    kit yien moro
   
   
🌲    yien mang'ich
   
   
🌳    yien ma otwo
   
   
🌴    yiend othith
   
   
🌵    ok
   
   
🌾    mogo ma nigi mogo matin
   
   
🌿    alot
   
   
☘    ok
   
   
🍀    olemo mar clover
   
   
🍁    yadh mzabibu
   
   
🍂    yadh yath motur
   
   
🍃    yiende ma yamo kudho
   
   
🪹    ot ma onge gimoro
   
   
🪺    buru moting'o tong'
   
   
🍇    olemb mzabibu
   
   
🍈    ogolo
   
   
🍉    ogolo
   
   
🍊    mar
   
   
🍋    machuoyo
   
   
🍌    ok
   
   
🍍    mar mar
   
   
🥭    mango
   
   
🍎    olemo makwar
   
   
🍏    olemo ma rachar
   
   
🍐    oregano
   
   
🍑    ok
   
   
🍒    cheri
   
   
🍓    ok
   
   
🫐    olemo mag blueberry
   
   
🥝    olemo mar kiwi
   
   
🍅    ok
   
   
🫒    mor zeituni
   
   
🥥    ogolo
   
   
🥑    aloe
   
   
🍆    oregano
   
   
🥔    ok
   
   
🥕    karoti
   
   
🌽    ngano
   
   
🌶    mogo ma nigi suya mamit
   
   
🫑    mogo
   
   
🥒    okor
   
   
🥬    ma nigi kite ma boyo
   
   
🥦    olemo mar broccoli
   
   
🧄    aloe
   
   
🧅    aloe
   
   
🍄    chumbi
   
   
🥜    ogolo
   
   
🫘    alot
   
   
🌰    ok
   
   
🫚    olemo mar ginger
   
   
🫛    ogolo
   
   
🍞    makate
   
   
🥐    choke
   
   
🥖    makate mar baguette
   
   
🫓    makate ma ok opogi
   
   
🥨    mogo
   
   
🥯    mogo
   
   
🥞    makati
   
   
🧇    ok
   
   
🧀    cheese wedge
   
   
🍖    ring'o moting'o choke
   
   
🍗    gweno
   
   
🥩    ring'o
   
   
🥓    chiek
   
   
🍔    jambu
   
   
🍟    makate motedi
   
   
🍕    pizza

🌭    welo
   
   
🥪    sandwich
   
   
🌮    ok
   
   
🌯    mar
   
   
🫔    choke
   
   
🥙    makate mopong'
   
   
🧆    mogo
   
   
🥚    yadh
   
   
🍳    loso chiemo
   
   
🥘    chiemo mang'eny
   
   
🍲    chiemo
   
   
🫕    chumbi
   
   
🥣    agulu gi opuk
   
   
🥗    salata mar alot
   
   
🍿    popcorn
   
   
🧈    makate
   
   
🧂    chumbi
   
   
🥫    chiemo molos e togo
   
   
🍱    sanduk bento
   
   
🍘    mogo mag loso mogo
   
   
🍙    mogo
   
   
🍚    mor kich
   
   
🍛    mor kich
   
   
🍜    chupa mar chuodho
   
   
🍝    makati
   
   
🍠    makate mang'we ng'ar
   
   
🍢    oden
   
   
🍣    chiemo mag sushi
   
   
🍤    oregano
   
   
🍥    makate mar rech ma nigi chuodho
   
   
🥮    kek dwe
   
   
🍡    dango
   
   
🥟    choke
   
   
🥠    makati mar hawi
   
   
🥡    sanduk mar chiemo
   
   
🦀    ogolo
   
   
🦞    ogolo
   
   
🦐    ok
   
   
🦑    ogolo
   
   
🦪    choke
   
   
🍦    ice cream mang'ich
   
   
🍧    yien motwo
   
   
🍨    ice cream
   
   
🍩    ok
   
   
🍪    ok
   
   
🎂    kek mar nyuol
   
   
🍰    kaka
   
   
🧁    kek
   
   
🥧    pie
   
   
🍫    chuoko
   
   
🍬    gwen
   
   
🍭    chuodho
   
   
🍮    makate
   
   
🍯    mor kich
   
   
🍼    chupa mar nyathi
   
   
🥛    chupa mar chak
   
   
☕    madho kong'o
   
   
🫖    chupa mar chai
   
   
🍵    kikombe mar chai ma onge lwedo
   
   
🍶    chak
   
   
🍾    chupa moting'o korgi
   
   
🍷    chupa mar divai
   
   
🍸    chupa mar kong'o
   
   
🍹    kong'o
   
   
🍺    chupa mar bia
   
   
🍻    chupa mag kong'o
   
   
🥂    chuodho
   
   
🥃    chupa mar chupa
   
   
🫗    piyo piyo
   
   
🥤    kikombe moting'o lum
   
   
🧋    chai ma nigi chuodho
   
   
🧃    sanduk mar metho
   
   
🧉    osiepna
   
   
🧊    yie
   
   
🥢    gige chiemo
   
   
🍽    gi pala kod pala
   
   
🍴    nyinyo kod pala
   
   
🥄    chupa
   
   
🔪    ligangla
   
   
🫙    chupa
   
   
🏺    mar
   
   
🌍    piny ma nyiso Ulaya gi Afrika
   
   
🌎    Piny ma nyiso Amerka
   
   
🌏    piny ma nyiso Asia-Australia
   
   
🌐    piny molos gi meridians
   
   
🗺    map mar piny
   
   
🗾    map mar Japan
   
   
🧭    kompas
   
   
🏔    got mopong'gi baraf
   
   
⛰    got
   
   
🌋    mach maliel
   
   
🗻    got mar Fuji
   
   
🏕    timo kambi
   
   
🏖    wath man gi bunde
   
   
🏜    thim
   
   
🏝    chula mar thim
   
   
🏞    puodho maduong'
   
   
🏟    paw tuke
   
   
🏛    ot machon
   
   
🏗    gedo
   
   
🧱    kite
   
   
🪨    lwanda
   
   
🪵    yien
   
   
🛖    ot moro matin
   
   
🏘    udi
   
   
🏚    ot molal
   
   
🏠    ot
   
   
🏡    ot man gi puodho
   
   
🏢    od ofis
   
   
🏣    Ofis mar posta mar Japan
   
   
🏤    ofise mag posta
   
   
🏥    osiptal
   
   
🏦    bengi
   
   
🏨    otel
   
   
🏩    hotel mar hera
   
   
🏪    duka moro matin
   
   
🏫    skul
   
   
🏬    duka maduong'
   
   
🏭    chiro
   
   
🏯    ohinga mar Japan
   
   
🏰    dala maduong'
   
   
💒    arus
   
   
🗼    Tokyo Tower
   
   
🗽    Kido mar Thuolo
   
   
⛪    kanisa
   
   
🕌    hekalu
   
   
🛕    Hekalu mar Jo-Hindu
   
   
🕍    sunagogi
   
   
⛩    hekalu mar Shinto
   
   
🕋    kaaba
   
   
⛲    soko
   
   
⛺    kar dak
   
   
🌁    ok
   
   
🌃    otieno mopong' gi sulwe
   
   
🏙    alwora mar taon
   
   
🌄    chieng'wuok e wi gode
   
   
🌅    wuok mar chieng'
   
   
🌆    alwora mar taondno ka piny yuso
   
   
🌇    chieng' podho
   
   
🌉    yawo gotieno
   
   
♨    soko maliet
   
   
🎠    farese ma nigi tiendgi ariyo
   
   
🛝    kar tugo
   
   
🎡    mar mar
   
   
🎢    ng'wech mar meli
   
   
💈    ng'at ma lielo yie
   
   
🎪    hema mar circus
   
   
🚂    ng'wech
   
   
🚃    gach reru
   
   
🚄    gach reru mar ng'wech
   
   
🚅    gach reru
   
   
🚆    gach reru
   
   
🚇    metro
   
   
🚈    rieny mar sitima
   
   
🚉    stesen mar meli
   
   
🚊    gari mar bas
   
   
🚝    Ruwa achiel
   
   
🚞    reru mar gode
   
   
🚋    mtoka mar gach reru
   
   
🚌    bas
   
   
🚍    bas mabiro
   
   
🚎    mtokni
   
   
🚐    bas matin
   
   
🚑    ambulans
   
   
🚒    masin mar tieko mach
   
   
🚓    mtoka mar polis
   
   
🚔    mtoka mar polis ma biro
   
   
🚕    taksi
   
   
🚖    taksi ma biro
   
   
🚗    mtoka
   
   
🚘    mtoka mabiro
   
   
🚙    mtoka mitiyogo e tuke
   
   
🛻    mtoka mar ting'o osike
   
   
🚚    ting'o gik moko gi mtoka
   
   
🚛    mtoka mar ting'o osike
   
   
🚜    ng'at ma riembo
   
   
🏎    mtoka mar piem
   
   
🏍    ndiga
   
   
🛵    ng'wech
   
   
🦽    buk moting'o weche ma nyalo konyo ng'ato
   
   
🦼    kom midhiro
   
   
🛺    mtokni mag riksha
   
   
🚲    ndiga
   
   
🛴    ng'wech
   
   
🛹    skateboard
   
   
🛼    tugo tuke mag tugo tuke
   
   
🚏    kama ichungoe bas
   
   
🛣    ndara maduong'
   
   
🛤    ndara mar gach reru
   
   
🛢    chuodho
   
   
⛽    chuodho mar mafuta
   
   
🛞    gi
   
   
🚨    ler mar mtoka mar polis
   
   
🚥    ler mar ndara
   
   
🚦    ler mar ndara
   
   
🛑    Ranyisi mar chung'
   
   
🚧    gedo
   
   
⚓    gi
   
   
🛟    ring buoy
   
   
⛵    yie mar meli
   
   
🛶    kendo
   
   
🚤    yie mar meli
   
   
🛳    meli mar ting'o ji
   
   
⛴    meli
   
   
🛥    yie ma nigi masin
   
   
🚢    meli
   
   
✈    ndege
   
   
🛩    ndege matin
   
   
🛫    ndege wuok
   
   
🛬    sama ndege chopo
   
   
🪂    ok
   
   
💺    kom
   
   
🚁    ndege mar ndege
   
   
🚟    riembo gari
   
   
🚠    ndara mar cable
   
   
🚡    ndara mar sitima
   
   
🛰    sulwe
   
   
🚀    gi
   
   
🛸    ndege ma fuyo
   
   
🛎    ng'at ma goyo thum
   
   
🧳    gige wuoth
   
   
🚪    dhoot
   
   
🛗    mtoka mar ting'o ji
   
   
🪞    rang'i
   
   
🪟    okna
   
   
🛏    otanda
   
   
🛋    otanda gi taya
   
   
🪑    kom
   
   
🚽    kama ler
   
   
🪠    ng'at ma goyo tong'
   
   
🚿    chuodho
   
   
🛁    chuodho
   
   
🪤    obadho mar mako ji
   
   
🪒    ng'at ma lielo
   
   
🧴    chupa mar mo
   
   
🧷    pin mar ritruok
   
   
🧹    gweno
   
   
🧺    ogolo
   
   
🧻    kalatas molos
   
   
🪣    chuodho
   
   
🧼    sabun
   
   
🫧    chumbi
   
   
🪥    chuodho
   
   
🧽    chumbi
   
   
🧯    masin mar nego mach
   
   
🛒    ng'iewo gik moko
   
   
⌛    sa mar kwoyo osetieko
   
   
⏳    ok ok
   
   
⌚    neno
   
   
⏰    sa mar chiwo siem
   
   
⏱    sa mar ng'ado sa
   
   
⏲    sa mar goyo sa
   
   
🕰    sa mar mach
   
   
🕛    saa apar gariyo
   
   
🕧    sa apar gariyo gi nus
   
   
🕐    sa achiel
   
   
🕜    sa achiel gi nus
   
   
🕑    Sa ariyo
   
   
🕝    sa ariyo gi nus
   
   
🕒    Sa adek
   
   
🕞    sa adek gi nus
   
   
🕓    Sa ang'wen
   
   
🕟    sa ang'wen gi nus
   
   
🕔    Sa abich
   
   
🕠    sa abich gi nus
   
   
🕕    Sa auchiel
   
   
🕡    sa auchiel gi nus
   
   
🕖    sa abiriyo
   
   
🕢    sa abiriyo gi nus
   
   
🕗    sa ochiko
   
   
🕣    sa ochiko gi nus
   
   
🕘    sa ochiko
   
   
🕤    kar sa ochiko gi nus
   
   
🕙    saa apar
   
   
🕥    apar gi nus
   
   
🕚    sa apar gachiel
   
   
🕦    sa apar gachiel gi nus
   
   
🌑    dwe manyien
   
   
🌒    dwe ma rieny
   
   
🌓    dwe mar adek
   
   
🌔    dwe ma rieny
   
   
🌕    dwe opong'
   
   
🌖    dwe ma rumo
   
   
🌗    dwe mar adek mogik
   
   
🌘    dwe ma rumo
   
   
🌙    dwe mar dwe
   
   
🌚    dwe manyien
   
   
🌛    dwe mar adek
   
   
🌜    dwe mar pasent mogik
   
   
🌡    thermometer
   
   
☀    chieng'


🌝    wang' dwe opong'
   
   
🌞    chieng' gi wang'
   
   
🪐    piny molworore
   
   
⭐    sulwe
   
   
🌟    sulwe marieny
   
   
🌠    sulwe ma lwar
   
   
🌌    yo mar chak
   
   
☁    ok
   
   
⛅    boche polo e tok chieng'
   
   
⛈    boche polo gi mil polo kod koth
   
   
🌤    chieng' e bwo boche polo
   
   
🌥    chieng' e bwo boche polo madongo
   
   
🌦    chieng' e bwo boche koth
   
   
🌧    boche polo gi koth
   
   
🌨    boche polo moting'o baraf
   
   
🌩    boche polo
   
   
🌪    yamo mager
   
   
🌫    ok
   
   
🌬    kor yamo
   
   
🌀    yamo mager
   
   
🌈    nyakalondo
   
   
🌂    kiyo
   
   
☂    kiyo
   
   
☔    kilemba ma koth chuoyo
   
   
⛱    kiyo piny
   
   
⚡    teko maduong'
   
   
❄    chumbi
   
   
☃    ng'at mar baraf
   
   
⛄    ng'at motimo baraf maonge baraf
   
   
☄    kometa
   
   
🔥    mach
   
   
💧    chuodho
   
   
🌊    apaka mar pi
   
   
🎃    jack-o-lantern
   
   
🎄    Yien mar Krismas
   
   
🎆    gik makelo mach
   
   
🎇    mach ma rieny
   
   
🧨    mach mar mach
   
   
✨    ma rieny
   
   
🎈    ok
   
   
🎉    nyasi mar popper
   
   
🎊    opuk mar confetti
   
   
🎋    yiend tanabata
   
   
🎍    gik moketie yien
   
   
🎎    Dhok mag Japan
   
   
🎏    joluo
   
   
🎐    dwol mar yamo
   
   
🎑    nyasi mar neno dwe
   
   
🧧    sanduk makwar
   
   
🎀    kitamba
   
   
🎁    mich mokan
   
   
🎗    tong' mar paro
   
   
🎟    tiketi mag donjo
   
   
🎫    tiket
   
   
🎖    mich mar lweny
   
   
🏆    mich
   
   
🏅    mich mar tuke
   
   
🥇    Mich mar namba 1
   
   
🥈    Ohala mar 2
   
   
🥉    Mich mar namba 3
   
   
⚽    opira mar opira
   
   
⚾    tugo opich tielo
   
   
🥎    tugo opira
   
   
🏀    tugo opira
   
   
🏐    tugo opira
   
   
🏈    opira mar Amerka
   
   
🏉    opira mar rugby
   
   
🎾    tugo tuke mag tenis
   
   
🥏    gik molworore
   
   
🎳    tugo opich tielo
   
   
🏏    tugo tuke mag cricket
   
   
🏑    tugo opich tielo
   
   
🏒    tugo tuke mag hockey
   
   
🥍    tugo tuke mag lacrosse
   
   
🏓    tugo opira
   
   
🏸    tuke mag badminton
   
   
🥊    gwen mar goyo adhong'
   
   
🥋    lep lweny
   
   
🥅    gol mar net
   
   
⛳    bendera e bur
   
   
⛸    tugo tuke mag ice skate
   
   
🎣    thuond wuoth
   
   
🤿    maske mar umo
   
   
🎽    lewni mar ringo
   
   
🎿    gi
   
   
🛷    gi
   
   
🥌    kidi mar chungo
   
   
🎯    wach
   
   
🪀    yo-yo
   
   
🪁    winy
   
   
🎱    opira mar pool 8
   
   
🔮    gi
   
   
🪄    ludh teko
   
   
🧿    kido mar nazar
   
   
🪬    mar
   
   
🎮    tuke mag kompyuta
   
   
🕹    joystick
   
   
🎰    masin mar goyo tuke
   
   
🎲    tuke mag tho
   
   
🧩    gima inyalo tigo
   
   
🧸    nyako ma nyako
   
   
🪅    mar mar
   
   
🪩    ok
   
   
🪆    gweno
   
   
♠    law ma ok opidh
   
   
♥    law mar chuny
   
   
♦    law mar diamond
   
   
♣    lewni mag tuke
   
   
♟    chess pawn
   
   
🃏    joker
   
   
🀄    mahjong red dragon
   
   
🎴    tuke mag tuke mag maua
   
   
🎭    tuke mag drama
   
   
🖼    picha moket e kor picha
   
   
🎨    jathum
   
   
🧵    wach
   
   
🪡    tong' mar goyo lewni
   
   
🧶    nyonyo
   
   
🪢    gi
   
   
👓    okane
   
   
🕶    gige neno chieng'
   
   
🥽    gige geng'o
   
   
🥼    nanga mar laktar
   
   
🦺    nanga mar ritruok
   
   
👔    thong
   
   
👕    t-shirt
   
   
👖    jeans
   
   
🧣    gi
   
   
🧤    gwen
   
   
🧥    nanga
   
   
🧦    soket
   
   
👗    rwakruok
   
   
👘    gi
   
   
🥻    mar
   
   
🩱    lewni mag wuoth
   
   
🩲    weche machuok
   
   
🩳    lewni maboyo
   
   
👙    gi
   
   
👚    lewni mag mon
   
   
🪭    fener mar lwedo
   
   
👛    sanduk
   
   
👜    sanduku mar lwedo
   
   
👝    ofuko mar clutch
   
   
🛍    gige uso gik moko
   
   
🎒    sanduk
   
   
🩴    sandal mar thong
   
   
👞    wuoche mag chwo
   
   
👟    wuoche mar ringo
   
   
🥾    wuoche mag wuoth
   
   
🥿    wuoche mopie
   
   
👠    wuoche ma nigi ofuko ma malo
   
   
👡    sandal mar dhako
   
   
🩰    wuoche mag ballet
   
   
👢    wuoche mon
   
   
🪮    ng'at ma ng'ado yie wiye
   
   
👑    osimbo
   
   
👒    ogudu mar mon
   
   
🎩    ok
   
   
🎓    kwan mar jopuonjre
   
   
🧢    kwan mar pesa ma ng'ato onego ochul
   
   
🪖    ogudu mar lweny
   
   
⛑    ogudu mar jares
   
   
📿    weche mag lemo
   
   
💄    mil momni
   
   
💍    mar
   
   
💎    kite ma nengone tek
   
   
🔇    ng'at ma ok winj dwol
   
   
🔈    dwol matin
   
   
🔉    dwol mar ng'at mawacho
   
   
🔊    dwol maduong'
   
   
📢    dwol maduong'
   
   
📣    dwol maduong'
   
   
📯    dwol mar barua
   
   
🔔    olang'
   
   
🔕    olang' ma nigi nyukta
   
   
🎼    thum
   
   
🎵    thum
   
   
🎶    Weche mag thum
   
   
🎙    simo mar studio
   
   
🎚    Slide mar level
   
   
🎛    gige chiko
   
   
🎤    simo
   
   
🎧    ite
   
   
📻    redio
   
   
🎷    thumbe mag thum
   
   
🪗    thum mar goyo thum
   
   
🎸    goyo gita
   
   
🎹    thum
   
   
🎺    goyo tung'
   
   
🎻    thum mar thum
   
   
🪕    thumbnail
   
   
🥁    goyo thum
   
   
🪘    gamo maboyo
   
   
🪇    maracas
   
   
🪈    thum
   
   
📱    simo
   
   
📲    simo ma nigi asere
   
   
☎    simo
   
   
📞    simu marwako
   
   
📟    ng'eyo weche
   
   
📠    masin mar faks
   
   
💾    Kompyuta
   
   
🔋    bateri
   
   
🪫    Bateri matin
   
   
🔌    tiyo gi sitima
   
   
💻    laptop
   
   
🖥    kompyuta mar desktop
   
   
🖨    masin mar goyo buge
   
   
⌨    tiyo gi keyboard
   
   
🖱    ng'injo mar kompyuta
   
   
🖲    opira mar ng'wech
   
   
💽    disk mar kompyuta
   
   
💾    disket
   
   
💿    optical disk
   
   
📀    DVD
   
   
🧮    ok
   
   
🎥    kamera mar sinema
   
   
🎞    gik molos gi piche
   
   
📽    masin mar nyiso piche
   
   
🎬    kom mar choko
   
   
📺    televison
   
   
📷    kamera
   
   
📸    kamera ma nigi flash
   
   
📹    kamera mar vidio
   
   
📼    vidio
   
   
🔍    kiyo mar opira molokore koracham
   
   
🔎    gir medo duong' molokore korachwich
   
   
🕯    mach
   
   
💡    ler mar taya
   
   
🔦    ler mar taya
   
   
🏮    taya mar kalatas makwar
   
   
🪔    taya mar taya
   
   
⚗    dho-Alembia
   
   
🧪    tiyo
   
   
🧫    ok
   
   
🧬    DNA
   
   
🔬    ng'iyo gik matindo tindo
   
   
🔭    telescope
   
   
📡    mar satellite
   
   
📔    buk moting'o weche ma nyiso kaka ng'ato onego orit ngimane
   
   
📕    buk ma olor
   
   
📖    buk moel
   
   
📗    buk ma nyalilanda
   
   
📘    buk ma bulu
   
   
📙    orange book
   
   
📚    buge
   
   
📓    buk moting'o weche
   
   
📒    buk maduong'
   
   
📃    ite moting'o gik molos gi rangi
   
   
📜    chungo
   
   
📄    ite molokore malo
   
   
📰    gaset
   
   
🗞    gaset molos
   
   
📑    Tab mag alama
   
   
🔖    alama mar buk
   
   
🏷    weche moket
   
   
💰    ofuko mar pesa
   
   
🪙    pesa
   
   
💴    Yen note
   
   
💵    dola mar Amerka
   
   
💶    pesa mag euro
   
   
💷    pesa ma mingli
   
   
💸    pesa ma nigi bwombe
   
   
💳    kad mar bengi
   
   
🧾    yudo pesa
   
   
💹    chart medore gi yen
   
   
✉    sanduk
   
   
📧    e-mail
   
   
📨    barua ma biro
   
   
📩    kalatas molos gi asere
   
   
📤    sanduk mar otese
   
   
📥    sanduk mar weche
   
   
📦    gik moko duto
   
   
📫    sanduk mondikie barupe moting'o bendera
   
   
📪    sanduku mar barupe molor
   
   
📬    sanduku mar barupe ma oting'o bendera
   
   
📭    sanduku mar barupe ma oyaw gi bendera molor
   
   
📮    sanduku mar barupe
   
   
🗳    sanduk mar yiero ma nigi sanduk mar yiero
   
   
✏    pensil
   
   
✒    ma rateng'
   
   
🖋    pensil mar goyo buge
   
   
🖊    pen
   
   
🖌    gi
   
   
🖍    kalam
   
   
📝    wach
   
   
💼    sanduku mar weche
   
   
📁    folda mar fail
   
   
📂    yawo folder mar fail
   
   
🗂    gige pogo karatac
   
   
📅    kalenda
   
   
📆    kalenda mar golo gik moko


🗒    buk moting'o weche molworore
   
   
🗓    kalenda mar ng'wech
   
   
📇    kad mar ranyisi
   
   
📈    chart ma medore
   
   
📉    graph madok chien
   
   
📊    chart mar bar
   
   
📋    sanduk mar weche
   
   
📌    guro
   
   
📍    chungi maboyo
   
   
📎    gige mako weche
   
   
🖇    gige mako otese
   
   
📏    ratego
   
   
📐    ratego mar nyadiriyo
   
   
✂    gik makonyo
   
   
🗃    sanduk mar kad
   
   
🗄    kabet mar weche
   
   
🗑    kama iwitoe yugi
   
   
🔒    olor
   
   
🔓    ok olor
   
   
🔏    olor gi kalam
   
   
🔐    olor gi ofungu
   
   
🔑    wach
   
   
🗝    rayaw machon
   
   
🔨    nyundo
   
   
🪓    nyinyo
   
   
⛏    yier
   
   
⚒    nyundo kod pala
   
   
🛠    nyundo kod raidhi
   
   
🗡    tong'
   
   
⚔    ligangla moket e kindgi
   
   
🔫    gun mar pi
   
   
🪃    mar
   
   
🏹    atung' gi asere
   
   
🛡    okumba
   
   
🪚    kitamba mar bao
   
   
🔧    wach
   
   
🪛    ng'at matayo
   
   
🔩    Nuts gi bolt
   
   
⚙    gage
   
   
🗜    chungi
   
   
⚖    kwan mar pesa
   
   
🦯    yadh mzabibu
   
   
🔗    tudruok
   
   
⛓    nyororo
   
   
🪝    ok
   
   
🧰    sanduk mar gige tich
   
   
🧲    magnet
   
   
🪜    ng'wech
   
   
💉    tiyo gi syringe
   
   
🩸    chuer mar remo
   
   
💊    pil
   
   
🩹    thieth mar mako gimoro
   
   
🩼    mar mar
   
   
🩺    stethoscope
   
   
🩻    x-ray
   
   
🚬    ndawa
   
   
⚰    sanduk
   
   
🪦    kidi mar liel
   
   
⚱    kar yiko ji
   
   
🗿    ogolo
   
   
🪧    sanduk
   
   
🪪    kad mar ng'eyo
   
   
🏧    alama mar ATM
   
   
🚮    Ranyisi mar yugi e ndowo
   
   
🚰    pi modho
   
   
♿    ranyisi mar kom midhiro
   
   
🚹    kar nindo mar chwo
   
   
🚺    od mon
   
   
🚻    kama ler
   
   
🚼    ranyisi mar nyathi
   
   
🚾    kama irwakoe pi
   
   
🛂    ng'eyo weche mag visa
   
   
🛃    mar
   
   
🛄    ting'o gige wuoth
   
   
🛅    gige wuoth
   
   
⚠    siem
   
   
🚸    nyithindo kalo
   
   
⛔    ok entry
   
   
🚫    ok oyiene
   
   
🚳    ok bike
   
   
🚭    ok smoking
   
   
🚯    ok ok
   
   
🚱    pi ma ok nyal modhi
   
   
🚷    onge joma wuotho
   
   
📵    onge simo
   
   
🔞    onge ng'ama nigi higni 18
   
   
☢    ok
   
   
☣    tuoche
   
   
⬆    nyundo
   
   
↗    asere ma korachwich
   
   
➡    asere korachwich
   
   
↘    asere ma korachwich
   
   
⬇    nyundo piny
   
   
↙    asere mar koracham piny
   
   
⬅    asere koracham
   
   
↖    asere ma koracham malo
   
   
↕    asere malo piny
   
   
↔    asere koracham korachwich
   
   
↩    nyundo korachwich koracham
   
   
↪    nyinyo ma koracham ma dhi korachwich
   
   
⤴    lith lwete korachwich ka dhi malo
   
   
⤵    lith lwete korachwich ka ochomo piny
   
   
🔃    nyinyo ma ochomo malo
   
   
🔄    Dwonde ma nigi asere e yo maok luwre gi sa
   
   
🔙    Askeche ma ne ni chien
   
   
🔚    Asere mar END
   
   
🔛    Ochako! ok
   
   
🔜    Askeche mag jolweny
   
   
🔝    Alerta mar TOP
   
   
🛐    kar lamo
   
   
⚛    ranyisi mar atom
   
   
🕉    ok
   
   
✡    sulwe mar Daudi
   
   
☸    ng'wech mar dharma
   
   
☯    yin yang
   
   
✝    msalaba mar Latin
   
   
☦    msalaba mar Jokristo
   
   
☪    sulwe kod dwe
   
   
☮    ranyisi mar kuwe
   
   
🕎    nyaroya
   
   
🔯    sulwe ma nigi mbala auchiel
   
   
🪯    khanda
   
   
♈    Nyathi Ram
   
   
♉    Ng'at miluongo ni Taurus
   
   
♊    Nyiri ariyo
   
   
♋    Tuo mar kansa
   
   
♌    Leo
   
   
♍    Nyako
   
   
♎    Ng'at ma nigi pesa mang'eny
   
   
♏    Ng'at miluongo ni Scorpio
   
   
♐    Nyakwar
   
   
♑    Ng'at miluongo ni Kaprikon
   
   
♒    Nyathi ma Nyakwar
   
   
♓    Yien mar Pisces
   
   
⛎    Ophiuchus
   
   
🔀    tugo twege
   
   
🔁    dwol mar duoko
   
   
🔂    dwol achiel
   
   
▶    tug tug tug
   
   
⏩    dwol mar dhi nyime piyo
   
   
⏭    dwonde mar luwo
   
   
⏯    tug tug tug kata tug
   
   
◀    dwol mar dok chien
   
   
⏪    dwol mar dok chien mapiyo
   
   
⏮    dwol mogik
   
   
🔼    dwondi malo
   
   
⏫    Dwol mar piyo
   
   
🔽    dwonde piny
   
   
⏬    Duoko piny piyo
   
   
⏸    dwonde mar chungo
   
   
⏹    dwonde mar chungo
   
   
⏺    dwonde mar rekod
   
   
⏏    dwonde mar golo
   
   
🎦    sinema
   
   
🔅    dwonde ma ok ler
   
   
🔆    dwonde marieny
   
   
📶    tong' mag antenna
   
   
🛜    maonge waya
   
   
📳    yo mar yiengni
   
   
📴    golo simo
   
   
   
♀    nyako
   
   
♂    ranyisi mar dichwo
   
   
⚧    ranyisi mar ng'at ma ok en dichwo kata dhako
   
   
✖    medruok
   
   
➕    kendo
   
   
➖    ok
   
   
➗    pogo
   
   
🟰    ranyisi mar pek romre gi
   
   
♾    ma onge giko
   
   
‼    nyukta ariyo mag goyo nduru
   
   
⁉    ranyisi mar penjo
   
   
❓    alama mar penjo makwar
   
   
❔    alama mar penjo marachar
   
   
❕    alama mar goyo erokamano marachar
   
   
❗    alama makwero
   
   
〰    weche ma nyiso ni ng'ato nigi paro mopogore
   
   
💱    loko pesa
   
   
💲    Ranyisi mar dola
   
   
⚕    ranyisi mar thieth
   
   
♻    ranyisi mar tiyo gi gik mamoko
   
   
⚜    malich
   
   
🔱    alama mar nyaroya
   
   
📛    badge mar nying
   
   
🔰    Ranyisi mar Jo-Japan ma eka ochako somo
   
   
⭕    kama opedhore
   
   
✅    keto alama
   
   
☑    sanduk mar yiero ma nigi cek
   
   
✔    alama mar ng'iyo
   
   
❌    Ranyisi mar msalaba
   
   
❎    Dwonde mar keto alama
   
   
➰    chwech mar chwech
   
   
➿    chwech ariyo molworore
   
   
〽    Ranyisi mar ng'ato
   
   
✳    sulwe ma nigi mbala aboro
   
   
✴    sulwe ma nigi wiye aboro
   
   
❇    ma rieny
   
   
©    weche mag golo buge
   
   
®    ne oket nyinggi
   
   
™    alama mar ohala
   
   
#️⃣    wach: #
   
   
*️⃣    wach: *
   
   
0️⃣    wach: 0
   
   
1️⃣    wach: 1
   
   
2️⃣    wach: 2
   
   
3️⃣    wach: 3
   
   
4️⃣    ok 4
   
   
5️⃣    wach: 5
   
   
6️⃣    wach: 6
   
   
7️⃣    wach: 7
   
   
8️⃣    ok 8
   
   
9️⃣    wach: 9
   
   
🔟    wach: 10
   
   
🔠    ndiko gi nyukta madongo
   
   
🔡    weche mondik gi nyukta matindo
   
   
🔢    kwan mag gik ma ng'ato onego odonjgo
   
   
🔣    ranyisi mag input
   
   
🔤    Nyukta mag dho Latin
   
   
🅰    Ng'at ma nigi kit remo achiel
   
   
🆎    Bulu mar AB (remb remo)
   
   
🅱    B (remb remo)
   
   
🆑    Dwol mar CL
   
   
🆒    Dwol mar COOL
   
   
🆓    Dwol mar FREE
   
   
ℹ    weche
   
   
🆔    Dwol mar ID
   
   
Ⓜ    M molworore
   
   
🆕    Dwol manyien
   
   
🆖    Dwol mar NG
   
   
🅾    O (remb remo)
   
   
🆗    Dwol mar OK
   
   
🅿    Dwonde mar P
   
   
🆘    Dwonde mar SOS
   
   
🆙    A malo! tugono
   
   
🆚    Dwol mar VS
   
   
🈁    Japan e piny Japan
   
   
🈂    Japan ¥service charge ¥ button
   
   
🈷    Japan ¢¢ dwe ka dwe ¢ button
   
   
🈶    Japan ok en gima nono
   
   
🈯    Japis ma ok ochuno
   
   
🉐    Japan - "Gima Ng'ato Dwaro"
   
   
🈹    Japan ¥ discount ¥ button
   
   
🈚    Japan ma ok chul gimoro amora
   
   
🈲    Japan - "Okwero"
   
   
🉑    Japis ma ne olony e loso dhokno
   
   
🈸    Japis ma ne itiyogo
   
   
🈴    Japan - "Gima Owinjore"
   
   
🈳    Japis ma ok ti
   
   
㊗    Japonya - "Goyo Erokamano"
   
   
㊙    Japonya ma en gima opondo
   
   
🈺    Japan ma ne olor ne tich
   
   
🈵    Japonya ma ok nigi tich
   
   
🔴    alworano
   
   
🟠    orange circle
   
   
🟡    ng'injo ma rateng'
   
   
🟢    alworano
   
   
🔵    aluru mar bulu
   
   
🟣    kama rachar
   
   
🟤    bura ma rachar
   
   
⚫    ng'ich
   
   
⚪    kama opedhore
   
   
🟥    kama lach
   
   
🟧    orange square
   
   
🟨    rangi ma rachar
   
   
🟩    kama lach
   
   
🟦    rangi ma boyo


🟪    marachar molworore
   
   
🟫    marachar molworore
   
   
⬛    ma rateng' ma rateng'
   
   
⬜    kama lach marachar
   
   
◼    ma ratil ma ratil
   
   
◻    rachar ma rachar
   
   
◾    marachar ma lachne okalo mita achiel
   
   
◽    white medium-small square (ringre ariyo)
   
   
▪    karada matin maratiglo
   
   
▫    kama lach marachar
   
   
🔶    diamond maduong' mar rangi ma lam
   
   
🔷    diamond maduong' mar rangi makwar
   
   
🔸    diamond matin mar rangi ma lam
   
   
🔹    diamond mar bulu
   
   
🔺    nyadiriyo makwar mochung' malo
   
   
🔻    nyadiriyo makwar mochung' piny
   
   
💠    diamond ma nigi mbala
   
   
🔘    dwonde mar redio
   
   
🔳    dwonde ma rachar
   
   
🔲    Dwol ma ratil ma ratil
   
   
🏁    bendera ma oket e karaya
   
   
🚩    bendera mar nyadiriyo
   
   
🎌    bendera ma oket
   
   
🏴    Bendera ma rateng'
   
   
🏳    bendera marachar
   
   
🏳️‍🌈    bendera mar ndanya
   
   
🏳️‍⚧️    bendera mar jaluo
   
   
🏴‍☠️    bendera mar jomecho
   
   
🇦🇨    bendera: Chulni mag Ascension
   
   
🇦🇩    Bendera mar Andorra
   
   
🇦🇪    bendera mar piny: United Arab Emirates
   
   
🇦🇫    Bendera mar Afghanistan
   
   
🇦🇬    Bendera mar Antigua & Barbuda
   
   
🇦🇮    bendera: Anguilla
   
   
🇦🇱    Bendera mar Albania
   
   
🇦🇲    Piny Armenia
   
   
🇦🇴    Bendera mar Angola
   
   
🇦🇶    Sandug Muma: Antarctica
   
   
🇦🇷    Bendera mar Argentina
   
   
🇦🇸    Bendera mar Amerka Samoa
   
   
🇦🇹    Bendera: Austria
   
   
🇦🇺    Bendera: Australia
   
   
🇦🇼    Bendera mar Aruba:
   
   
🇦🇽    Bendera: Aland Islands
   
   
🇦🇿    Bendera mar Azerbaijan
   
   
🇧🇦    Bendera: Bosnia kod Herzegovina
   
   
🇧🇧    bendera mar Barbados
   
   
🇧🇩    Bendera mar Bangladesh
   
   
🇧🇪    Bendera mar Belgium
   
   
🇧🇫    Bendera mar Burkina Faso
   
   
🇧🇬    Bendera: Bulgaria
   
   
🇧🇭    Piny Bahrain
   
   
🇧🇮    Bendera mar Burundi
   
   
🇧🇯    Piny Benin
   
   
🇧🇱    Bendera: St. Jaluo
   
   
🇧🇲    Sanduku mar Bermuda
   
   
🇧🇳    Bendera mar Brunei
   
   
🇧🇴    Bendera mar Bolivia
   
   
🇧🇶    Bendera mar Caribbean Netherlands
   
   
🇧🇷    Bendera mar piny Brazil
   
   
🇧🇸    Bendera mar Bahamas:
   
   
🇧🇹    Bendera mar Bhutan
   
   
🇧🇻    Bendera: Chulni mag Bouvet
   
   
🇧🇼    Bendera mar Botswana
   
   
🇧🇾    Bendera mar Belarus
   
   
🇧🇿    Bendera mar Belize
   
   
🇨🇦    Bendera mar Kanada
   
   
🇨🇨    Bendera: Cocos (Keeling) Islands
   
   
🇨🇩    bendera: Congo - Kinshasa
   
   
🇨🇫    bendera: Central African Republic
   
   
🇨🇬    Bendera: Congo - Brazzaville
   
   
🇨🇭    Piny Switzerland
   
   
🇨🇮    Bendera: Côte d'Ivoire
   
   
🇨🇰    Bendera mar Cook Islands
   
   
🇨🇱    Bendera mar Chile
   
   
🇨🇲    Bendera mar piny Cameroon
   
   
🇨🇳    Piny China
   
   
🇨🇴    Bendera mar Colombia
   
   
🇨🇵    Bendera: Clipperton Island
   
   
🇨🇷    Bendera mar Costa Rica
   
   
🇨🇺    Bendera mar Cuba
   
   
🇨🇻    Bendera: Cape Verde
   
   
🇨🇼    Pinje: Curaçao
   
   
🇨🇽    bendera: Christmas Island
   
   
🇨🇾    Flag: mar
   
   
🇨🇿    Bendera mar Czech Republic
   
   
🇩🇪    Pinje:
   
   
🇩🇬    bendera: Diego Garcia
   
   
🇩🇯    bendera: Djibouti
   
   
🇩🇰    Bendera: Denmark
   
   
🇩🇲    bendera mar Dominica
   
   
🇩🇴    bendera: piny Dominican Republic
   
   
🇩🇿    Bendera mar Algeria
   
   
🇪🇦    Pinje: Ceuta kod Melilla
   
   
🇪🇨    Bendera mar Ecuador
   
   
🇪🇪    Bendera mar Estonia
   
   
🇪🇬    Piny Misri
   
   
🇪🇭    Pinje: Western Sahara
   
   
🇪🇷    bendera: Eritrea
   
   
🇪🇸    Pinje: Spain
   
   
🇪🇹    Bendera mar Ethiopia
   
   
🇪🇺    Bendera mar pinje mag Ulaya
   
   
🇫🇮    Piny Finland
   
   
🇫🇯    Bendera mar Fiji
   
   
🇫🇰    Pinje mag Falkland
   
   
🇫🇲    Bendera: piny Micronesia
   
   
🇫🇴    Pinje mag Faroe
   
   
🇫🇷    Pinje: France
   
   
🇬🇦    Bendera mar: Gabon
   
   
🇬🇧    Pinje: Ingresa
   
   
🇬🇩    Bendera mar Grenada
   
   
🇬🇪    Bendera mar Georgia
   
   
🇬🇫    bendera: French Guiana
   
   
🇬🇬    Bendera: Guernsey
   
   
🇬🇭    Bendera mar Ghana
   
   
🇬🇮    Bendera mar Gibraltar:
   
   
🇬🇱    Pinje ma ne ni e bwo loch mar Finland
   
   
🇬🇲    bendera mar: Gambia
   
   
🇬🇳    Bendera mar Guinea:
   
   
🇬🇵    bendera: Guadeloupe
   
   
🇬🇶    Bendera mar Equatorial Guinea
   
   
🇬🇷    Pinje: Piny Greece
   
   
🇬🇸    Bendera: South Georgia & South Sandwich Islands
   
   
🇬🇹    Bendera mar Guatemala:
   
   
🇬🇺    Bendera: Guam
   
   
🇬🇼    Bendera mar Guinea-Bissau
   
   
🇬🇾    Bendera: Guyana
   
   
🇭🇰    Pinje: Hong Kong
   
   
🇭🇲    Bendera: Heard & McDonald Islands
   
   
🇭🇳    Bendera mar Honduras:
   
   
🇭🇷    Bendera: Croatia
   
   
🇭🇹    Bendera mar Haiti
   
   
🇭🇺    Pinje:
   
   
🇮🇨    bendera: Canary Islands
   
   
🇮🇩    Bendera mar piny Indonesia
   
   
🇮🇪    Pinje: Ireland
   
   
🇮🇱    Piny Israel
   
   
🇮🇲    Bendera: Isle of Man
   
   
🇮🇳    Bendera: India
   
   
🇮🇴    Bendera mar British Indian Ocean Territory
   
   
🇮🇶    Bendera mar piny Iraq
   
   
🇮🇷    Pinje: Iran
   
   
🇮🇸    Pinje:
   
   
🇮🇹    Pinje:
   
   
🇯🇪    Bendera mar Jersey:
   
   
🇯🇲    Bendera mar Jamaica:
   
   
🇯🇴    Piny Jordan
   
   
🇯🇵    Piny Japan
   
   
🇰🇪    Bendera mar Kenya:
   
   
🇰🇬    bendera mar Kyrgyzstan
   
   
🇰🇭    Bendera mar Kambodia:
   
   
🇰🇮    bendera mar: Kiribati
   
   
🇰🇲    Bendera mar Comoros
   
   
🇰🇳    Bendera: St. Kitts gi Nevis
   
   
🇰🇵    bendera mar North Korea
   
   
🇰🇷    bendera: South Korea
   
   
🇰🇼    Bendera mar Kuwait:
   
   
🇰🇾    bendera: Cayman Islands
   
   
🇰🇿    Bendera mar Kazakhstan:
   
   
🇱🇦    Bendera mar Laos
   
   
🇱🇧    Bendera mar Lebanon
   
   
🇱🇨    Bendera: St. Lucia
   
   
🇱🇮    Piny ma Liechtenstein opong'o
   
   
🇱🇰    bendera mar piny Sri Lanka
   
   
🇱🇷    Bendera mar Liberia:
   
   
🇱🇸    Bendera mar Kenya
   
   
🇱🇹    Pinje:
   
   
🇱🇺    Bendera mar Luxembourg:
   
   
🇱🇻    Pinje:
   
   
🇱🇾    Bendera mar Libya
   
   
🇲🇦    Bendera mar Morocco
   
   
🇲🇨    Bendera mar Monaco
   
   
🇲🇩    Bendera mar Moldova
   
   
🇲🇪    Bendera mar Montenegro:
   
   
🇲🇫    Bendera: St. Martin
   
   
🇲🇬    Piny Madagascar
   
   
🇲🇭    Bendera mar Marshall Islands
   
   
🇲🇰    Bendera: North Macedonia
   
   
🇲🇱    Bendera mar Mali
   
   
🇲🇲    bendera: Myanmar (Burma)
   
   
🇲🇳    Bendera mar Mongolia
   
   
🇲🇴    Pinje: Macao
   
   
🇲🇵    Bendera: Northern Mariana Islands
   
   
🇲🇶    bendera mar: Martinique
   
   
🇲🇷    Bendera mar Mauritania
   
   
🇲🇸    Pinje: Montserrat
   
   
🇲🇹    Flag: mar
   
   
🇲🇺    Bendera mar Mauritius
   
   
🇲🇻    Pinje: Maldives
   
   
🇲🇼    Bendera mar Malawi:
   
   
🇲🇽    Piny Mexico
   
   
🇲🇾    Pinyno en Malaysia
   
   
🇲🇿    Bendera mar Mozambique
   
   
🇳🇦    Bendera mar Namibia:
   
   
🇳🇨    bendera: New Caledonia
   
   
🇳🇪    Bendera mar Niger
   
   
🇳🇫    bendera: Norfolk Island
   
   
🇳🇬    Bendera mar Nigeria
   
   
🇳🇮    Bendera mar Nicaragua:
   
   
🇳🇱    Pinje:
   
   
🇳🇴    Bendera: Norway
   
   
🇳🇵    Bendera mar Nepal:
   
   
🇳🇷    Flag: mar
   
   
🇳🇺    Flag: Niue
   
   
🇳🇿    Bendera mar New Zealand
   
   
🇴🇲    Bendera mar Oman:
   
   
🇵🇦    Bendera mar Panama
   
   
🇵🇪    Bendera: Peru
   
   
🇵🇫    Bendera: French Polynesia
   
   
🇵🇬    bendera: Papua New Guinea
   
   
🇵🇭    Pinje:
   
   
🇵🇰    Bendera mar piny Pakistan


🇵🇱    Pinje: Poland
   
   
🇵🇲    Bendera: St. Pierre kod Miquelon
   
   
🇵🇳    bendera: Pinje mag Pitcairn
   
   
🇵🇷    bendera mar Puerto Rico
   
   
🇵🇸    bendera: Piny Palestina
   
   
🇵🇹    Pinje:
   
   
🇵🇼    Bendera mar: Palau
   
   
🇵🇾    Bendera mar Paraguay
   
   
🇶🇦    Bendera mar Qatar:
   
   
🇷🇪    Bendera mar: Réunion
   
   
🇷🇴    Pinje:
   
   
🇷🇸    Bendera mar Serbia
   
   
🇷🇺    Piny Russia
   
   
🇷🇼    Bendera mar Rwanda
   
   
🇸🇦    bendera mar Saudi Arabia
   
   
🇸🇧    Bendera mar Solomon Islands
   
   
🇸🇨    Piny Seychelles
   
   
🇸🇩    Bendera mar Sudan
   
   
🇸🇪    Bendera mar Sweden
   
   
🇸🇬    Bendera mar Singapore:
   
   
🇸🇭    Bendera: St. Helena
   
   
🇸🇮    Bendera mar Slovenia:
   
   
🇸🇯    Bendera: Svalbard & Jan Mayen
   
   
🇸🇰    Pinje:
   
   
🇸🇱    Bendera mar Sierra Leone
   
   
🇸🇲    Flag: San Marino
   
   
🇸🇳    Piny Senegal
   
   
🇸🇴    Bendera mar Somalia
   
   
🇸🇷    Pinje: Kenya
   
   
🇸🇸    Piny South Sudan
   
   
🇸🇹    Bendera mar São Tomé & Príncipe
   
   
🇸🇻    Bendera mar El Salvador
   
   
🇸🇽    Pinje ma ne ni e bwo loch:
   
   
🇸🇾    Bendera: Siria
   
   
🇸🇿    Bendera mar Swaziland
   
   
🇹🇦    Bendera: Tristan da Cunha
   
   
🇹🇨    Bendera: Chulni mag Turks & Caicos
   
   
🇹🇩    Bendera mar Chad
   
   
🇹🇫    bendera: French Southern Territories
   
   
🇹🇬    Bendera mar Togo
   
   
🇹🇭    Bendera mar Thailand
   
   
🇹🇯    bendera mar Tajikistan
   
   
🇹🇰    bendera mar Tokelau
   
   
🇹🇱    Pinje ma ne ni e bwo loch mar Mauritania
   
   
🇹🇲    bendera mar Turkmenistan
   
   
🇹🇳    Bendera mar Tunisia
   
   
🇹🇴    Bendera mar Tonga:
   
   
🇹🇷    Bendera: Turkey
   
   
🇹🇹    bendera: Trinidad gi Tobago
   
   
🇹🇻    Bendera mar Tuvalu:
   
   
🇹🇼    Bendera mar Taiwan
   
   
🇹🇿    Bendera mar Tanzania
   
   
🇺🇦    Pinje: Ukraine
   
   
🇺🇬    Bendera mar Uganda
   
   
🇺🇲    Bendera mar Amerka Chulni Man Mabor
   
   
🇺🇳    bendera mar Riwruok mar Pinje
   
   
🇺🇸    Pinje: Amerka
   
   
🇺🇾    Bendera mar Uruguay
   
   
🇺🇿    bendera mar Uzbekistan
   
   
🇻🇦    Bendera mar Vatican City:
   
   
🇻🇨    Bendera: St. Vincent kod Grenadines
   
   
🇻🇪    Bendera mar Venezuela
   
   
🇻🇬    bendera: British Virgin Islands
   
   
🇻🇮    Bendera mar Amerka Virgin Islands
   
   
🇻🇳    Pinje:
   
   
🇻🇺    Piny: Vanuatu
   
   
🇼🇫    Bendera mar Wallis & Futuna
   
   
🇼🇸    Bendera mar Samoa
   
   
🇽🇰    Bendera mar Kosovo
   
   
🇾🇪    Piny Yemen
   
   
🇾🇹    Flag: Mayotte
   
   
🇿🇦    Bendera mar South Africa
   
   
🇿🇲    Bendera mar Zambia
   
   
🇿🇼    Bendera mar Zimbabwe
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Bendera: Ingresa
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Bendera: Scotland
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Bendera mar WalesHappy Learning from Sweasy26.com-team