Emoji Meaning in Fon - Emoji List in Fon - Emoji sín tinmɛ ɖò Fon mɛ - Emoji lɛ ɖò Fon mɛ


😀    nukún mɛ ɖíɖá
   
   
😃    nukún tɔn lɛ́ɛ ɖò gbló wɛ
   
   
😄    nukún tɔn lɛ́ɛ nɔ́ hun alɔví
   
   
😁    nukún tɔn lɛ́ɛ nɔ́ hun xomɛ
   
   
😆    nukúnmɛ̀ ɖíɖíɖí
   
   
😅    nukúnmɛ́n tɔn nɔ́ jɛ́n
   
   
🤣    e nɔ́ ɖò ayǐmlɔ́mlɔ́ wɛ ɖo nǔ ɖɔ wɛ
   
   
😂    nukún mɛ kpó avǐ awǎjijɛ tɔn kpó
   
   
🙂    nukúnmɛ́ mɛ́
   
   
🙃    nukúnmɛ tɔn ɖò tají
   
   
🫠    nùɖúɖú
   
   
😉    nukún mɛ́
   
   
😊    nukún tɔn lɛ́ɛ nɔ́ cáwún
   
   
😇    nukún mɛ ɖíɖíɖó
   
   
   
🥰    nukún mɛ ɖíɖíɖó
   
   
😍    nukún tɔn lɛ́ɛ nɔ́ nyɔ́ ɖɛkpɛ
   
   
🤩    sunví
   
   
😘    nukúnmɛ́n e nɔ́ xo nu
   
   
😗    nukún mɛ
   
   
☺    nukún mɛ ɖíɖá
   
   
😚    nukún kpò bɔ é nɔ́ kí si
   
   
😙    é nɔ́ yí wǎn nú mɛ bɔ nukún tɔn nɔ́ kúkú
   
   
🥲    nukúnmɛ́ mɛ́ ɖíɖá
   
   
😋    nùɖúɖú ɖù
   
   
😛    nukún mɛ kpó gbè kpó
   
   
😜    é nɔ́ sú nukún dó ɖɛ̌ tɔn
   
   
🤪    nukúnmɛ tɔn
   
   
😝    nukúnmɛ́n dó ɖɛ̌
   
   
🤑    akwɛ́ sín nukúnmɛ
   
   
🤗    nukún mɛ ɖíɖíɖí, alɔ lɛ́ hun
   
   
🤭    alɔ ɖò nu mɛ
   
   
🫢    nukún ɖò hunhun, alɔ ɖò nu mɛ
   
   
🫣    nukún mɛ
   
   
🤫    nukún mɛ
   
   
🤔    nukún mɛ ɖɔ xó
   
   
🫡    nukúnmɛ e nɔ dó gbe mɛ é
   
   
   
🤐    nukúnmɛ e è sɔ́ ganvɔ dó bló é
   
   
🤨    nukún mɛ tɔn ɖò jǐ
   
   
😐    nukúnmɛ e ma ɖó wǔ zɔ́n ǎ é
   
   
😑    nukún mɛ
   
   
😶    nukún mɛ ma ɖó nu
   
   
🫥    ali e ɖó tinmɛ é
   
   
😶‍🌫️    nukún mɛ ɖò akpɔ́kpɔ́ mɛ
   
   
😏    nukún mɛ ɖíɖá
   
   
😒    nukúnmɛ tɔn mɛ́
   
   
🙄    nukún tɔn lɛ́ɛ nɔ́ jɛ́n
   
   
😬    nukún mɛ
   
   
😮‍💨    nukún mɛ sín jɔ
   
   
🤥    nùvúhun
   
   
🫨    nukún mɛ tɔn ɖò sísɔ́ wɛ
   
   
😌    nukún mɛ
   
   
😔    nukún mɛ
   
   
😪    nukúnmɛ̀
   
   
🤤    nukún mɛ
   
   
😴    nukún mɛ
   
   
😷    kpo gǒjíblánúkwín kpo
   
   
🤒    nukúnmɛ ɖó thermometer
   
   
🤕    e ɖó avɔ e è nɔ blǒ nú ta é
   
   
🤢    nukún mɛ
   
   
🤮    nukúnmɛ tɔn
   
   
🤧    nukúnmɛ́n
   
   
🥵    nukún mɛ
   
   
🥶    nukún mɛ
   
   
🥴    nukúnmɛ tɔn
   
   
😵    nukúntín e è wlan ɖó ɖě jí é
   
   
😵‍💫    nukúntín
   
   
🤯    ta e nɔ fyɔ́
   
   
🤠    kɔ́vívíví
   
   
🥳    nùɖúɖú
   
   
🥸    nukún mɛ
   
   
😎    nukún mɛ ɖíɖíɖí é ɖó sunscreens
   
   
🤓    nùɖíɖó
   
   
🧐    nukúnmɛ e nɔ ɖó nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ monocle é
   
   
😕    nukún mɛ tɔn gblé
   
   
🫤    nukún mɛ kpó nu kpó
   
   
😟    nukún mɛ
   
   
🙁    nukún mɛ tɔn ɖò gblé wɛ
   
   
☹    nukún mɛ
   
   
😮    nukún mɛ kpó nu kpó
   
   
😯    nukún mɛ
   
   
😲    nukún tɔn kpácá
   
   
😳    nukún mɛ jɛ́n é nɔ́ nyí
   
   
🥺    nukún mɛ
   
   
🥹    nukún mɛ tɔn ɖò avǐ sú wɛ
   
   
😦    nukún mɛ tɔn ɖò gblá
   
   
😧    nukún mɛ tɔn ɖò wǔvɛ́ mɛ
   
   
😨    nukún mɛ ɖi xɛsi
   
   
😰    nukún mɛ tɔn ɖò adohu adohu jí
   
   
😥    nukún mɛ tɔn kú wǔ
   
   
😢    nukún mɛ e ɖo avǐ ya wɛ é
   
   
😭    nukún mɛ ɖò avǐ ya wɛ
   
   
😱    nukúnmɛ tɔn ɖò xixo wɛ
   
   
😖    nukúnmɛ tɔn gblé
   
   
😣    nukúnmɛ e nɔ dɛ é
   
   
😞    nukún mɛ tɔn gblé
   
   
😓    nukún mɛ tɔn jɛ ayǐ, bɔ sísɔ́ ɖo tɔ́n
   
   
😩    nukún mɛ
   
   
😫    nukún mɛ
   
   
🥱    nukún mɛ
   
   
   
😤    nukún mɛ kpo jɔhɔn e nɔ tɔ́n sín nukúnmɛ tɔn mɛ é kpo
   
   
😡    nukúnmɛ̀
   
   
😠    nukúnmɛ̀
   
   
🤬    nukún mɛ tɔn lɛ ɖò nu mɛ
   
   
😈    nukún mɛ ɖíɖíɖí
   
   
👿    nukúnmɛ xomɛsin tɔn ɖó zo
   
   
💀    gàn
   
   
☠    gǒjíblánú
   
   
💩    nùɖúɖú
   
   
🤡    nùɖíɖó
   
   
👹    nùɖúɖú
   
   
👺    gblɔn
   
   
👻    nùɖíɖó
   
   
👽    jonɔ
   
   
👾    nùɖíɖó nùɖíɖó ɖevo tɔn
   
   
🤖    robot
   
   
😺    cuku e ɖo nǔ ɖɔ wɛ é
   
   
😸    xɛ́ e nɔ́ ɖɔ xó bɔ nukún tɔn lɛ́ɛ nɔ́ kúkú
   
   
😹    xɛ́ e ɖò avǐ ya wɛ é
   
   
😻    cuku e nɔ ko nu bɔ nukún tɔn lɛ ɖo ayi mɛ é
   
   
😼    xɛ́ e nɔ́ ɖɔ xó dó nùɖé wú é
   
   
😽    cuku e ɖo nu xo wɛ
   
   
🙀    xεvi kpεvi
   
   
😿    cat e ɖo avǐ ya wɛ é
   
   
😾    xɛ e nɔ nɔ́ xo
   
   
🙈    kpò e ma nɔ mɔ nǔ nyanya ǎ é
   
   
🙉    xɛ e nɔ sè nǔ nyanya ǎ é
   
   
🙊    nùɖíɖó e ma nɔ ɖɔ xó ǎ é
   
   
👋    alɔ e ɖò alɔ dó wɛ é
   
   
🤚    alɔ ɔ́ sín kɔ́n
   
   
🖐    alɔ kpodo alɔví lɛ kpo
   
   
✋    alɔ só
   
   
🖖    nùkanbyɔ́
   
   
🫱    alɔ ɖisíxwé
   
   
🫲    alɔ ɖisi
   
   
🫳    alɔ alɔ ɔ
   
   
🫴    alɔ ɖó alɔ jí
   
   
🫷    alɔ e ɖò wezun wɛ ɖò ɖisixwé é
   
   
🫸    alɔ ɖisí ɔ jí
   
   
👌    alɔ
   
   
🤌    alɔví e è gblá
   
   
🤏    alɔ e nɔ gblá
   
   
✌    alɔ ɖuɖeji tɔn
   
   
🤞    mǐ nɔ́ yí gbè
   
   
🫰    alɔ kpo alɔvíví kpo ɖó kpɔ́
   
   
🤟    wǎn yí nú we
   
   
🤘    wuntun kanwe lɛ tɔn
   
   
🤙    ylɔ mì alɔ
   
   
👈    nùjlɛ́mɛ́n e nɔ́ xlɛ́ ali dó ɖisíxwé é
   
   
👉    nùjlɛ́nsín e nɔ xlɛ́ ali ɖagbe é
   
   
👆    nùjlɛ́mɛ́n e nɔ́ xlɛ́ ali ɔ́
   
   
🖕    alɔví tɛ́ntin tɔn
   
   
👇    nùjlɛ́mɛ́n e nɔ́ xlɛ́ nǔ e è ɖè ɖò alɔ mɛ é
   
   
☝    nùjlɛ́nsɔ́ ɔ́ ɖò xlɛ́ xlɛ́ wɛ
   
   
🫵    nùɖíɖó e xlɛ́ mɛ e ɖo nǔ kpɔ́n wɛ é
   
   
👍    alɔví
   
   
👎    alɔví ɔ dó
   
   
✊    alɔ e è sɔ́ alɔ ɖó jǐ é
   
   
👊    alɔ e ɖò xixo wɛ é
   
   
🤛    alɔ ɖisi
   
   
🤜    alɔ ɖisíxwé
   
   
👏    alɔ kpò
   
   
🙌    alɔ só jí
   
   
🫶    ayi alɔ
   
   
👐    alɔ mɛ
   
   
🤲    alɔví lɛ ɖó kpɔ́
   
   
🤝    alɔ ɖó kpɔ́
   
   
🙏    alɔ e è xò lɛ é
   
   
✍    wlan alɔ
   
   
💅    nùxuxu
   
   
🤳    selfie
   
   
👶    vǐví
   
   
🧒    vǐ
   
   
👦    nyaví
   
   
👧    nyɔnuví
   
   
🧑    mɛ
   
   
👱    gbɛtɔ́: ɖa blonɔ
   
   
👨    gbɛtɔ́
   
   
🧔    gbɛtɔ́: mɛ
   
   
🧔‍♂️    gbɛtɔ́
   
   
🧔‍♀️    nyɔ̌nu:
   
   
👨‍🦰    sunnu: ɖa vɔvɔ
   
   
👨‍🦱    nya: ɖa tɔn lɛ́ɛ
   
   
👨‍🦳    sunnu: ɖa wěwé
   
   
👨‍🦲    nya xɛxó:
   
   
👩    nyɔnu
   
   
👩‍🦰    nyɔnu: ɖa vɔvɔ
   
   
🧑‍🦰    gbɛtɔ́: ɖa vɔvɔ
   
   
👩‍🦱    nyɔ̌nu: ɖa kpikpa
   
   
🧑‍🦱    gbɛtɔ́: ɖa tɔn lɛ
   
   
👩‍🦳    nyɔnu: ɖa wěwé
   
   
🧑‍🦳    gbɛtɔ́: ɖa wěwé
   
   
👩‍🦲    nyɔ̌nu ɔ́:
   
   
🧑‍🦲    mɛ e ɖ'acɔ́ ǎ é:
   
   
👱‍♀️    nyɔ̌nu: ɖa blonɔ
   
   
👱‍♂️    sunnu: ɖa blonɔ
   
   
🧓    mɛxo
   
   
👴    nyaxó
   
   
👵    nyɔnuxó
   
   
🙍    mɛ e ɖò nukún ɖíɖó wɛ
   
   
🙍‍♂️    gbɛtɔ́ e ɖò xwi ɖí wɛ é
   
   
🙍‍♀️    nyɔ̌nu e ɖò nukún dó wɛ é
   
   
🙎    mɛ e ɖò xó ɖɔ wɛ é
   
   
🙎‍♂️    gbɛtɔ́ e ɖò nǔ ɖɔ wɛ é
   
   
🙎‍♀️    nyɔ̌nu e ɖò nǔ ɖɔ wɛ é
   
   
🙅    mɛ e ɖò xó ɖɔ wɛ é
   
   
🙅‍♂️    gbɛtɔ́ ɖé ɖò xó ɖɔ wɛ
   
   
🙅‍♀️    nyɔ̌nu ɖé ɖò xó ɖɔ wɛ
   
   
🙆    mɛ e ɖò xó ɖɔ wɛ é
   
   
🙆‍♂️    Nya ɖé ɖò xó ɖɔ wɛ
   
   
🙆‍♀️    nyɔ̌nu ɖé ɖò nǔ ɖɔ wɛ
   
   
💁    mɛ e ɖò alɔ dó wɛ é
   
   
💁‍♂️    mɛ e nɔ sɔ́ alɔ dó ɖù nǔ é
   
   
💁‍♀️    nyɔnu ɖé ɖò alɔ tɔn dó wɛ
   
   
🙋    mɛ ɖò alɔ sɔ́ wɛ
   
   
🙋‍♂️    nya ɖé ɖò alɔ sɔ́ wɛ
   
   
🙋‍♀️    nyɔnu ɖé ɖò alɔ sɔ́ wɛ
   
   
🧏    mɛ e nɔ sè nǔ ǎ é
   
   
🧏‍♂️    dŏ tó
   
   
🧏‍♀️    nyɔ̌nu tóhutɔ́
   
   
🙇    mɛ e ɖò sísɔ́ wɛ
   
   
🙇‍♂️    gbɛtɔ́ ɖò sísí dó wɛ
   
   
🙇‍♀️    nyɔ̌nu e ɖò sísí dó wɛ é


🤦    mɛ e ɖò nukún mɛ dó wɛ
   
   
🤦‍♂️    gbɛtɔ́ e nɔ dó alɔ nukún mɛ é
   
   
🤦‍♀️    nyɔ̌nu e nɔ dó alɔ nukún mɛ é
   
   
🤷    mɛ e ɖò alɔ dó wɛ é
   
   
🤷‍♂️    gbɛtɔ́ ɖé ɖò xixo wɛ
   
   
🤷‍♀️    nyɔ̌nu ɖé ɖò xixo wɛ
   
   
🧑‍⚕️    azɔ̌watɔ́ lanmɛ na nɔ ganji tɔn
   
   
👨‍⚕️    azɔ̌watɔ́ azɔ̌kwɛ́ tɔn
   
   
👩‍⚕️    nyɔ̌nu e nɔ wà azɔ̌ dó lanmɛ na nɔ wu é
   
   
🧑‍🎓    azɔmɛvi
   
   
👨‍🎓    azɔmɛvi sunnu
   
   
👩‍🎓    nyɔnu azɔmɛvi
   
   
🧑‍🏫    mɛsi
   
   
👨‍🏫    mɛsi
   
   
👩‍🏫    mɛsi nyɔnu
   
   
🧑‍⚖️    hwɛɖɔtɔ́
   
   
👨‍⚖️    hwɛɖɔtɔ́
   
   
👩‍⚖️    hwɛɖɔtɔ nyɔnu
   
   
🧑‍🌾    glesi
   
   
👨‍🌾    glesi
   
   
👩‍🌾    nyɔnu glesi
   
   
🧑‍🍳    ɖù
   
   
👨‍🍳    mεsi
   
   
👩‍🍳    nyɔnu nùɖúɖú
   
   
🧑‍🔧    azɔwanú
   
   
👨‍🔧    azɔwanú
   
   
👩‍🔧    nyɔ̌nu azɔtɔ́
   
   
🧑‍🏭    azɔ̌watɔ́ azɔxɔmɛ
   
   
👨‍🏭    azɔ̌watɔ́ azɔxɔmɛ
   
   
👩‍🏭    nyɔ̌nu azɔ̌watɔ́
   
   
🧑‍💼    azɔ̌watɔ́ wemaxɔmɛ tɔn
   
   
👨‍💼    azɔ̌watɔ́ wemaxɔmɛ tɔn
   
   
👩‍💼    nyɔnu azɔ̌watɔ́
   
   
🧑‍🔬    nùnywɛ xwitixwiti
   
   
👨‍🔬    nùnywɛ xwitixwiti
   
   
👩‍🔬    nyɔnu nùnywɛ xwitixwiti
   
   
🧑‍💻    azɔwanú
   
   
👨‍💻    azɔwanú
   
   
👩‍💻    nyɔ̌nu tɛknɔgistɔ́
   
   
🧑‍🎤    nùxixo
   
   
👨‍🎤    sunnu jihan
   
   
👩‍🎤    nyɔnu nùxixo
   
   
🧑‍🎨    azɔtɔ́
   
   
👨‍🎨    azɔtɔ́
   
   
👩‍🎨    nyɔnu azɔtɔ́
   
   
🧑‍✈️    jɔmɛhun
   
   
👨‍✈️    jɔhɔnmɔnɔ
   
   
👩‍✈️    nyɔ̌nu jɔmɛhunmɔnɔ
   
   
🧑‍🚀    jɔmɛhunnɔ
   
   
👨‍🚀    gbɛtɔ́ wɛ́n
   
   
👩‍🚀    nyɔ̌nu wezunmɔnɔ
   
   
🧑‍🚒    dǎtɔ́
   
   
👨‍🚒    dǎtɔ́
   
   
👩‍🚒    nyɔ̌nu zozitɔ́
   
   
👮    kponɔ
   
   
👮‍♂️    kponɔ
   
   
👮‍♀️    kponɔ nyɔnu
   
   
🕵    kplɔntɔ́
   
   
🕵️‍♂️    kplɔntɔ́
   
   
🕵️‍♀️    nyɔnu kplɔntɔ
   
   
💂    gǎndido
   
   
💂‍♂️    mɛ e nɔ cɔ́ mɛ é
   
   
💂‍♀️    nyɔ̌nu gǎndido
   
   
🥷    ninja
   
   
👷    azɔ̌watɔ́ xɔtuntɔ́ tɔn
   
   
👷‍♂️    azɔ̌watɔ́ xɔtuntɔ́
   
   
👷‍♀️    nyɔnu azɔwatɔ́ azɔmɛ
   
   
🫅    mɛ e ɖó axɔ́súgbákún
   
   
🤴    axɔ́sú
   
   
👸    axɔsuvi
   
   
👳    gbɛtɔ́ e dó gǒjíblánú
   
   
👳‍♂️    nya e dó gǒjíblánú
   
   
👳‍♀️    nyɔ̌nu e ɖo gǒjíblánú dó wɛ é
   
   
👲    gbɛtɔ́ e ɖó ta
   
   
🧕    nyɔ̌nu e ɖo ta cyɔ wɛ é
   
   
🤵    mɛ ɖò smoking mɛ
   
   
🤵‍♂️    nya ɖò smoking mɛ
   
   
🤵‍♀️    nyɔnu ɖo smoking mɛ
   
   
👰    mɛ e ɖó avɔ
   
   
👰‍♂️    gbɛtɔ́ e ɖó avɔ
   
   
👰‍♀️    nyɔ̌nu e ɖó avɔ
   
   
🤰    nyɔ̌nu ɖò adǐ
   
   
🫃    sunnu e ɖo xo ɔ
   
   
🫄    mɛ e ɖò adǐ
   
   
🤱    ɖù
   
   
👩‍🍼    nyɔnu e ɖo vǐ ná ɖu wɛ
   
   
👨‍🍼    sunnu ɖo vǐ ɖu wɛ
   
   
🧑‍🍼    mɛ e ɖo vǐ ná ɖu wɛ
   
   
👼    wɛnsagun kpɛví
   
   
🎅    Mɛvívɛ́nɔ
   
   
🤶    Nyɔnu Mɛvívɛ́
   
   
🧑‍🎄    mx claus
   
   
🦸    gǎnhúnǔ
   
   
🦸‍♂️    gbɛtɔ́ gǎnhúnǔtɔ́
   
   
🦸‍♀️    nyɔ̌nu akpakpɔnnɔ
   
   
🦹    nùɖúɖúɖú
   
   
🦹‍♂️    gbɛtɔ́ dŏxó
   
   
🦹‍♀️    nyɔ̌nu wèmá
   
   
🧙    nùɖíɖó
   
   
🧙‍♂️    nùɖíɖó
   
   
🧙‍♀️    nyɔ̌nu nùjlɛ́jlɛ́
   
   
🧚    nùɖíɖó
   
   
🧚‍♂️    nùɖíɖó
   
   
🧚‍♀️    nyɔ̌nu nùɖíɖó
   
   
🧛    vampire
   
   
🧛‍♂️    gbɛtɔ́ vampire tɔn
   
   
🧛‍♀️    nyɔnu vampire tɔn
   
   
🧜    hweví
   
   
🧜‍♂️    hweví
   
   
🧜‍♀️    nyɔ̌nu
   
   
🧝    nùɖíɖó
   
   
🧝‍♂️    gbɛtɔ́ nùɖíɖó
   
   
🧝‍♀️    nyɔnu nùɖíɖó
   
   
🧞    jinɔ
   
   
🧞‍♂️    gbɛtɔ́ jinɔ
   
   
🧞‍♀️    nyɔnu jinɔ
   
   
🧟    nùɖúɖú
   
   
🧟‍♂️    gbɛtɔ́ zombie
   
   
🧟‍♀️    nyɔnu zombie tɔn
   
   
🧌    nùɖúɖú
   
   
💆    mɛ e ɖò alɔ dó wɛ é
   
   
💆‍♂️    nya ɖé ɖò massagé yí wɛ
   
   
💆‍♀️    nyɔ̌nu ɖé ɖò massagɛ yí wɛ
   
   
💇    mɛ e ɖò ɖa kpa wɛ é
   
   
💇‍♂️    nya ɖé ɖò ɖa kpa wɛ
   
   
💇‍♀️    nyɔ̌nu ɖé ɖò ɖa kpa wɛ
   
   
🚶    mɛ e ɖo zɔnlin ɖi wɛ
   
   
🚶‍♂️    nya ɖi zɔnlin
   
   
🚶‍♀️    nyɔnu e ɖo zɔnlin ɖi wɛ
   
   
🧍    mɛ ɖo te
   
   
🧍‍♂️    nya ɖo te
   
   
🧍‍♀️    nyɔnu ɖo te
   
   
🧎    mɛ e ɖò kpo wɛ
   
   
🧎‍♂️    gbɛtɔ́ ɖé ɖò kpo wɛ
   
   
🧎‍♀️    nyɔ̌nu ɖé ɖò kpo wɛ
   
   
🧑‍🦯    gbɛtɔ́ e ɖó atín wěwé
   
   
👨‍🦯    gbɛtɔ́ e ɖó atín wěwé é
   
   
👩‍🦯    nyɔ̌nu e ɖó atín wěwé é
   
   
🧑‍🦼    mɛ e ɖò kɛkɛ́ví jí é
   
   
👨‍🦼    nya ɖé ɖò kɛkɛ́ví jí
   
   
👩‍🦼    nyɔnu ɖé ɖò kɛkɛ́ví jí
   
   
🧑‍🦽    mɛ e ɖò kɛkɛ́ví jí é
   
   
👨‍🦽    nya ɖò kɛkɛ́ví jí
   
   
👩‍🦽    nyɔ̌nu ɖé ɖò kɛkɛ́ví jí
   
   
🏃    mɛ e ɖo azɔ̌ wa wɛ
   
   
🏃‍♂️    nya ɖo wezun ji wɛ
   
   
🏃‍♀️    nyɔ̌nu ɖò wezun jí
   
   
💃    nyɔnu e ɖo we ɖú wɛ é
   
   
🕺    sunnu ɖo wezun ɖe wɛ
   
   
🕴    mɛ e ɖò awu dó wɛ é ɖò wezun jí wɛ
   
   
👯    gbɛtɔ́ e ɖó tó e nɔ cí xɛví lɛ́ɛ tɔn ɖɔhun é
   
   
👯‍♂️    gbɛtɔ́ e ɖó tó ɖi xɛ́ lɛ é
   
   
👯‍♀️    nyɔ̌nu e ɖó tó e nɔ cí xɛví tɔn lɛ é
   
   
🧖    mɛ ɖò xɔ e mɛ jɔ ɖè é mɛ
   
   
🧖‍♂️    gbɛtɔ́ ɖò xɔ e mɛ jɔ ɖè é mɛ
   
   
🧖‍♀️    nyɔnu ɖò xɔ e mɛ jɔ ɖè é mɛ
   
   
🧗    mɛ e ɖò só jí wɛ
   
   
🧗‍♂️    mɛ e ɖò só jí wɛ é
   
   
🧗‍♀️    nyɔ̌nu ɖé ɖò só jí
   
   
🤺    mɛ e nɔ kpa ahwan
   
   
🏇    sɔ́hun
   
   
⛷    kpò
   
   
🏂    nùɖúɖú
   
   
🏌    mɛ e ɖò golɔfu xò wɛ é
   
   
🏌️‍♂️    nya ɖò golɔfu xò wɛ
   
   
🏌️‍♀️    nyɔnu e ɖo golfa wε
   
   
🏄    mɛ e ɖò wezun jí wɛ
   
   
🏄‍♂️    gbɛtɔ́ e nɔ́ ɖò wezun jí é
   
   
🏄‍♀️    nyɔ̌nu e ɖò wezun jí wɛ
   
   
🚣    tɔjihun e mɛ lɛ nɔ dó
   
   
🚣‍♂️    tɔjihun
   
   
🚣‍♀️    nyɔ̌nu lɛ tɔn
   
   
🏊    mɛ e ɖò wezun yi wɛ
   
   
🏊‍♂️    mɛ e ɖò wezun yi wɛ é
   
   
🏊‍♀️    nyɔnu e ɖo wezun yi wɛ
   
   
⛹    mɛ e ɖo wezun xo wɛ
   
   
⛹️‍♂️    gbɛtɔ́ e ɖò wezun xo wɛ é
   
   
⛹️‍♀️    nyɔnu e ɖo wezun xo wɛ
   
   
🏋    mɛ e ɖò wuvɛ̌ lɛ kɔ́n wɛ
   
   
🏋️‍♂️    sunnu e ɖo wezun xo wɛ
   
   
🏋️‍♀️    nyɔ̌nu e nɔ dó azɔ̌ wu
   
   
🚴    mɛ e ɖò kɛkɛ́ jí é
   
   
🚴‍♂️    sɔ́ kɛkɛ́
   
   
🚴‍♀️    nyɔ̌nu ɖò kɛkɛ jí
   
   
🚵    kpodo kpodo kpodo
   
   
🚵‍♂️    hùnnǔ
   
   
🚵‍♀️    nyɔ̌nu lɛ́ɛ nɔ́ dó kɛkɛ́
   
   
🤸    mɛ e ɖò kɛkɛ́ jí wɛ
   
   
🤸‍♂️    gbɛtɔ́ e nɔ dó akló
   
   
🤸‍♀️    nyɔ̌nu e nɔ dó kɛkɛ
   
   
🤼    gbɛtɔ́ lɛ ɖò funfun wɛ
   
   
🤼‍♂️    sunnu lɛ tɔn
   
   
🤼‍♀️    nyɔ̌nu lɛ́ɛ tɔn
   
   
🤽    mɛ e ɖo sin nu wɛ
   
   
🤽‍♂️    nya ɖo sin nu wɛ
   
   
🤽‍♀️    nyɔnu e ɖo wezun ji wɛ
   
   
🤾    mɛ e ɖo alɔví xò wɛ
   
   
🤾‍♂️    nya ɖé ɖò alɔví xò wɛ
   
   
🤾‍♀️    nyɔnu e ɖo ayihwan ɖú wɛ
   
   
🤹    mɛ e ɖò nǔ wà wɛ
   
   
🤹‍♂️    gbɛtɔ́ nɔ́ ɖò xó ɖɔ wɛ
   
   
🤹‍♀️    nyɔ̌nu e ɖò nǔ wà wɛ é
   
   
🧘    gbɛtɔ́ e ɖò akpàkpà mɛ é
   
   
🧘‍♂️    gbɛtɔ́ ɖò lotus sín tɛn mɛ
   
   
🧘‍♀️    nyɔ̌nu ɖò lotus sín tɛn mɛ
   
   
🛀    mɛ e ɖò sin wɛ
   
   
🛌    mɛ ɖò zan jí
   
   
🧑‍🤝‍🧑    mɛ lɛ nɔ hɛn alɔ
   
   
👭    nyɔ̌nu e hɛn alɔ
   
   
👫    nyɔnu kpo sunnu kpo hɛn alɔ
   
   
👬    sunnu e hɛn alɔ yeɖée lɛ é
   
   
💏    kancica
   
   
👩‍❤️‍💋‍👨    nyɔnu, sunnu
   
   
👨‍❤️‍💋‍👨    mɛ̀, mɛ̀
   
   
👩‍❤️‍💋‍👩    sun: nyɔnu, nyɔnu
   
   
💑    alɔví ɖó ayi
   
   
👩‍❤️‍👨    asú kpo asì kpo e ɖó ayi: nyɔnu, sunnu
   
   
👨‍❤️‍👨    asú kpo asì kpo e ɖó ayi ɖagbe lɛ é:


👩‍❤️‍👩    nyɔnu e ɖó ayi: nyɔnu, nyɔnu
   
   
👪    xwédo
   
   
👨‍👩‍👦    xwédo: sunnu, nyɔnu, sunnu
   
   
👨‍👩‍👧    xwédo: sunnu, nyɔnu, nyɔnuví
   
   
👨‍👩‍👧‍👦    xwédo: sunnu, nyɔnu, nyɔnuví, sunnu
   
   
👨‍👩‍👦‍👦    xwédo: sunnu, nyɔnu, sunnu, sunnu
   
   
👨‍👩‍👧‍👧    xwédo: sunnu, nyɔnu, nyɔnuví, nyɔnuví
   
   
👨‍👨‍👦    xwédo: sunnu, sunnu, sunnu
   
   
👨‍👨‍👧    xwédo: sunnu, sunnu, nyɔnu
   
   
👨‍👨‍👧‍👦    xwédo: sunnu, sunnu, nyɔnuví, sunnu
   
   
👨‍👨‍👦‍👦    xwédo: sunnu, sunnu, sunnu, sunnu
   
   
👨‍👨‍👧‍👧    xwédo: sunnu, sunnu, nyɔnu, nyɔnu
   
   
👩‍👩‍👦    xwédo: nyɔnu, nyɔnu, sunnu
   
   
👩‍👩‍👧    xwédo: nyɔnu, nyɔnu, nyɔnuví
   
   
👩‍👩‍👧‍👦    xwédo: nyɔnu, nyɔnu, nyɔnuví, sunnu
   
   
👩‍👩‍👦‍👦    xwédo: nyɔnu, nyɔnu, sunnu, sunnu
   
   
👩‍👩‍👧‍👧    xwédo: nyɔnu, nyɔnu, nyɔnuví, nyɔnuví
   
   
👨‍👦    xwédo: sunnu, sunnu
   
   
👨‍👦‍👦    xwédo: sunnu, sunnu, sunnu
   
   
👨‍👧    xwédo: sunnu, nyɔnu
   
   
👨‍👧‍👦    xwédo: sunnu, nyɔnu, sunnu
   
   
👨‍👧‍👧    xwédo: sunnu, nyɔnu, nyɔnu
   
   
👩‍👦    xwédo: nyɔnu, sunnu
   
   
👩‍👦‍👦    xwédo: nyɔnu, sunnu, sunnu
   
   
👩‍👧    xwédo: nyɔnu, nyɔnuví
   
   
👩‍👧‍👦    xwédo: nyɔnu, nyɔnuví, sunnu
   
   
👩‍👧‍👧    xwédo: nyɔnu, nyɔnuví, nyɔnuví
   
   
🗣    ta ɖɔ xó
   
   
👤    alɔdo ɖò mɛ
   
   
👥    lɛ́ɛ
   
   
🫂    e ɖò mɛ lɛ xo wɛ
   
   
👣    afɔ tɔn lɛ
   
   
💪    xɛkpán
   
   
🦾    alɔ mɔ̌hun
   
   
🦿    afɔ mε
   
   
🦵    afɔ
   
   
🦶    afɔ
   
   
👂    tó
   
   
🦻    tó kpódó nǔ nɔ́ sè xó tɔn lɛ́ɛ kpó
   
   
👃    nù
   
   
🧠    ayi
   
   
🫀    ayi tɔn
   
   
🫁    xú
   
   
🦷    ɖù
   
   
🦴    xú
   
   
👀    nukún
   
   
👁    nukún
   
   
👅    gbè
   
   
👄    nu
   
   
🫦    nu ɖíɖá
   
   
🦰    ɖù
   
   
🦱    ɖa kpò
   
   
🦳    ɖa wěwé
   
   
🦲    ɖù
   
   
🏻    ɖ'aglě
   
   
🏼    kɔ́gúkwín
   
   
🏽    kɔ́gú
   
   
🏾    ɖ'ayi mɛ̀
   
   
🏿    ɖ'aglě
   
   
💋    kancica
   
   
💌    wèmá wèmá
   
   
💘    ayi kpodo atín kpo
   
   
💝    ayi kpodo wuntun kpo
   
   
💖    ayi tɔn e nɔ́ jɛ kínkán jí
   
   
💗    ayi ɖò sù wɛ
   
   
💓    ayi tɔn ɖò xixo wɛ
   
   
💞    ayi e ɖò jijɛ wɛ
   
   
💕    ayi wè
   
   
💟    ayi tɔn
   
   
❣    nùkanbyɔ kpò
   
   
💔    ayi gba
   
   
❤️‍🔥    ayi tɔn ɖò zo wɛ
   
   
❤️‍🩹    ayi tɔn ɖíɖá
   
   
❤    ayi vɔvɔ
   
   
🩷    ayi tɔn
   
   
🧡    ayi tɔn
   
   
💛    ayi tɔn
   
   
💚    ayi tɔn e nyí ama
   
   
💙    ayi blɔ
   
   
🩵    ayi blǒ
   
   
💜    ayivɔ
   
   
🤎    ayi ɖáwun
   
   
🖤    ayi ɖíɖá
   
   
🩶    ayi tɔn
   
   
🤍    ayi wěwé
   
   
💯    nùɖé
   
   
💢    xomɛsin tɔn
   
   
💥    nùɖé sín nùɖé
   
   
💫    nùɖé nɔ́ nyí
   
   
💦    adǎn
   
   
💨    ɖò wezun jí
   
   
🕳    jɔhɔn
   
   
💣    bɔmɛ
   
   
💬    xóɖiɖɔ
   
   
👁️‍🗨️    nukún ɖò xó ɖɔ wɛ
   
   
🗨    xóɖiɖɔ tɔn
   
   
🗯    xomɛsin tɔn
   
   
💭    nùkankanbyɔ
   
   
💤    zzz
   
   
🐵    kpɔ́n
   
   
🐒    kpò
   
   
🦍    kpò
   
   
🦧    mɛ e nɔ nyí atán
   
   
🐶    cuku sín nukún
   
   
🐕    cuku
   
   
🦮    cuku xlɛ́
   
   
🐕‍🦺    avǔzɔ́
   
   
🐩    kpò
   
   
🐺    wulu
   
   
🦊    gbenɔ
   
   
🦝    kpò
   
   
🐱    cat face
   
   
🐈    xɛ
   
   
🐈‍⬛    cat wiwi
   
   
🦁    kpɔ́n
   
   
🐯    kpɔ́n
   
   
🐅    kpɔ́n
   
   
🐆    kpò
   
   
🐴    sɔ́ sín nukúnmɛ
   
   
🫎    gbenɔ
   
   
🫏    xasun
   
   
🐎    sɔ́
   
   
🦄    nǔɖíɖó
   
   
🦓    kpò
   
   
🦌    lɛ́ɛ
   
   
🦬    kpò
   
   
🐮    nyibú nukún
   
   
🐂    nyibú
   
   
🐃    xù
   
   
🐄    nyibú
   
   
🐷    ɖù
   
   
🐖    xɛ
   
   
🐗    kannu
   
   
🐽    ɖù
   
   
🐏    kannu
   
   
🐑    nyibú
   
   
🐐    gbɔ
   
   
🐪    kpì
   
   
🐫    lǎkúnmí e nɔ́ ɖó gǒví wè é
   
   
🦙    lɛma
   
   
🦒    kpò
   
   
🐘    fífán
   
   
🦣    nùxú
   
   
🦏    xɛví
   
   
🦛    atinsinsɛn
   
   
🐭    nukúnmɛ̀
   
   
🐁    xɛ
   
   
🐀    xɛ
   
   
🐹    xɛvi
   
   
🐰    kancica nukún
   
   
🐇    kpò
   
   
🐿    nùɖúɖú
   
   
🦫    ɖù
   
   
🦔    kpò
   
   
🦇    xɛ
   
   
🐻    lɛ́ɛ
   
   
🐻‍❄️    gbenɔ
   
   
🐨    koala
   
   
🐼    nùɖúɖú
   
   
🦥    xɛ́
   
   
🦦    tɔ́n
   
   
🦨    nùɖúɖú
   
   
🦘    kanwɔ́n
   
   
🦡    gbenɔ
   
   
🐾    afɔkpá
   
   
🦃    tɔ́n
   
   
🐔    kokló
   
   
🐓    kokló
   
   
🐣    kpò
   
   
🐤    yɔkpɔvu
   
   
🐥    yɔkpɔ́vú e ɖò nukɔn
   
   
🐦    xɛ
   
   
🐧    kpò
   
   
🕊    ahwannú
   
   
🦅    jɔhɔn
   
   
🦆    kannu
   
   
🦢    ɖù
   
   
🦉    nùɖúɖú
   
   
🦤    tɔdo
   
   
🪶    xɛ
   
   
🦩    xù
   
   
🦚    kpò
   
   
🦜    kpò
   
   
🪽    jɔhɔn
   
   
🐦‍⬛    xεvi wiwi
   
   
🪿    gàn
   
   
🐸    xɛ
   
     
🐊    nùɖúɖú
   
   
🐢    kpò
   
   
🦎    nùɖúɖú
   
   
🐍    dan
   
   
🐲    kpɔ́n
   
   
🐉    dǎwe
   
   
🦕    xɛ̀n
   
   
🐳    hweví
   
   
🐋    hweví
   
   
🐬    tɔ́n
   
   
🦭    xɛ
   
   
🐟    hweví
   
   
🐠    hweví xɔhwejí
   
   
🐡    hweví
   
   
🦈    gbenɔ
   
   
🐙    xù
   
   
🐚    xuxu
   
   
🪸    kɔ́n
   
   
🪼    xù
   
   
🐌    xɛ́
   
   
🦋    lɛ́ɛ
   
   
🐛    nùɖé
   
   
🐜    nùɖíɖó
   
   
🐝    wùn
   
   
🪲    nùɖúɖú
   
   
🐞    xɛ̀n
   
   
🦗    nùɖúɖú
   
   
🪳    xɛ́
   
   
🕷    nùɖúɖú
   
   
🕸    xɛ́n
   
   
🦂    xɛví
   
   
🦟    ɖù
   
   
🪰    jɔhɔn
   
   
🪱    ɖù
   
   
🦠    nùɖé
   
   
💐    nǔkún
   
   
🌸    ɖù
   
   
💮    afúnwé
   
   
🪷    lɛ́ɛ
   
   
🏵    alɔví
   
   
🌹    ɖù
   
   
🥀    hɛ̀n
   
   
🌺    nùxú
   
   
🌻    sunsun
   
   
🌼    ɖù
   
   
🌷    ɖù
   
   
🪻    ɖù
   
   
🌱    nǔkún
   
   
🪴    atín e è sɔ́ dó gbǎ ɔ́ mɛ é
   
   
🌲    atín e nɔ́ ɖó ama ɖò ayǐjínjɔ́n é
   
   
🌳    atín e nɔ́ ɖó ama ɔ́
   
   
🌴    atín
   
   
🌵    nùxú
   
   
🌾    azin
   
   
🌿    atín
   
   
☘    ɖù
   
   
🍀    xɛ́nú
   
   
🍁    xù
   
   
🍂    xú
   
   
🍃    ama e ɖo jɔhɔn mɛ wɛ ɔ
   
   
🪹    xú ɖò vo
   
   
🪺    xɛ e ɖó azin é
   
   
🍇    wáìn
   
   
🍈    mǎ
   
   
🍉    nùsúnnú
   
   
🍊    ɖù
   
   
🍋    sinmɛ
   
   
🍌    nùɖúɖú
   
   
🍍    nùsúnnú
   
   
🥭    mɛngo
   
   
🍎    azivɔ vɔvɔ
   
   
🍏    azizɔ e nɔ́ nyí ama
   
   
🍐    kpò
   
   
🍑    kpò
   
   
🍒    ɖù
   
   
🍓    nùxuxu
   
   
🫐    nùkún
   
   
🥝    atín
   
   
🍅    tomati
   
   
🫒    olivu
   
   
🥥    kɔ́kɔ́si
   
   
🥑    avokado
   
   
🍆    atinsinsɛn
   
   
🥔    atín
   
   
🥕    xɛ́
   
   
🌽    gbò
   
   
🌶    kpò
   
   
🫑    kpò
   
   
🥒    kpò
   
   
🥬    xù
   
   
🥦    nùsúnnú
   
   
🧄    xɛ
   
   
🧅    xɛ
   
   
🍄    ɖù
   
   
🥜    nùsúnnú
   
   
🫘    nùkún
   
   
🌰    kpò
   
   
🫚    ginger root
   
   
🫛    nùxú
   
   
🍞    wɔ̌xúxú
   
   
🥐    nùɖúɖú
   
   
🥖    wɔ̌xúxú
   
   
🫓    nùkún
   
   
🥨    nùɖúɖú
   
   
🥯    nùɖúɖú
   
   
🥞    nùsúnnú
   
   
🧇    nùɖúɖú
   
   
🧀    nùsúnnú
   
   
🍖    Nyikɔ e ɖò xú
   
   
🍗    xɛví
   
   
🥩    kanlin e è gblá ɖó vo
   
   
🥓    nùsúnnú
   
   
🍔    nùɖúɖú
   
   
🍟    nùsúnnú
   
   
🍕    pizza


🌭    nùsúnnú
   
   
🥪    nùɖúɖú
   
   
🌮    taco
   
   
🌯    nùɖúɖú
   
   
🫔    nùxú
   
   
🥙    wɔ̌xúxú e è sɔ́ nǔ dó bló ná é
   
   
🧆    nùɖúɖú
   
   
🥚    atín
   
   
🍳    nùɖúɖú
   
   
🥘    nùɖúɖú
   
   
🍲    nùɖuɖu
   
   
🫕    nùɖúɖú
   
   
🥣    agogo e ɖó kannu
   
   
🥗    nùsúnnú
   
   
🍿    nùsúnnú
   
   
🧈    atín
   
   
🧂    jɛ
   
   
🥫    nùɖúɖú
   
   
🍱    nùɖúɖú
   
   
🍘    nùsúnnú
   
   
🍙    azin tɔn
   
   
🍚    azin e è ɖa é
   
   
🍛    ɖù
   
   
🍜    nùɖúɖú
   
   
🍝    nùsúnnú
   
   
🍠    atinsinsinsɛn e è ɖù é
   
   
🍢    nùɖíɖó
   
   
🍣    sushí
   
   
🍤    nùsúnnú
   
   
🍥    hweví kpò
   
   
🥮    nùɖúɖú
   
   
🍡    dando
   
   
🥟    nùɖúɖú
   
   
🥠    nùɖúɖú
   
   
🥡    nùɖúɖú tɔn
   
   
🦀    kpò
   
   
🦞    xù
   
   
🦐    xɛ̀n
   
   
🦑    xɛ
   
   
🦪    xù
   
   
🍦    nùsúnnú
   
   
🍧    yìsi
   
   
🍨    nùsúnnú
   
   
🍩    nùɖúɖú
   
   
🍪    nùsúnnú
   
   
🎂    kúgbákún
   
   
🍰    nùɖúɖú
   
   
🧁    nùsúnnú
   
   
🥧    nùɖúɖú
   
   
🍫    nùsúnnú
   
   
🍬    nùɖúɖú
   
   
🍭    nùɖúɖú
   
   
🍮    ɖù
   
   
🍯    anyǔ
   
   
🍼    atínví
   
   
🥛    sin
   
   
☕    ahan syɛnsyɛn
   
   
🫖    nùɖúɖú
   
   
🍵    kpò e ma ɖó alɔ ǎ é
   
   
🍶    nùɖuɖu
   
   
🍾    atínkpo e ɖó cork bɔ é nɔ́ tɔ́n é
   
   
🍷    vɛɛnví
   
   
🍸    nùɖúɖú
   
   
🍹    ahan e è nɔ nu ɖò tofɔligbé lɛ é
   
   
🍺    nùɖúɖú
   
   
🍻    nùɖúɖúví e nɔ́ dó vɛ̌
   
   
🥂    nùɖíɖó
   
   
🥃    kɔ́fu
   
   
🫗    nùjlɛ́n
   
   
🥤    kɔ́fu e ɖó atín
   
   
🧋    nùɖúɖú
   
   
🧃    nùɖúɖú
   
   
🧉    xɔ́ntɔn
   
   
🧊    yìsi
   
   
🥢    nùɖúɖú
   
   
🍽    kpò kpo akpà kpo
   
   
🍴    kpò
   
   
🥄    kpò
   
   
🔪    nùɖúɖú
   
   
🫙    nùɖúɖú
   
   
🏺    nùɖúɖú
   
   
🌍    globe e xlɛ́ Europe-Africa é
   
   
🌎    globe e xlɛ́ Amerika lɛ é
   
   
🌏    globe e xlɛ́ Asia-Australia é
   
   
🌐    globe kpo meridians kpo
   
   
🗺    gbeta elɔ tɔn
   
   
🗾    Japon sín mapá
   
   
🧭    nùjlajla
   
   
🏔    só e ɖò sɔgudo é
   
   
⛰    só
   
   
🌋    dŏ
   
   
🗻    só Fuji tɔn
   
   
🏕    xɔmɛ
   
   
🏖    xuta kpodo atɔxwɛ kpo
   
   
🏜    gbadanu
   
   
🏝    tɔtɛntinto mɛ
   
   
🏞    togun tɔn
   
   
🏟    tɛnkpɔn
   
   
🏛    xɔkpá
   
   
🏗    xɔsisɔ
   
   
🧱    azin
   
   
🪨    só
   
   
🪵    atín
   
   
🛖    xɔ
   
   
🏘    xɔ lɛ
   
   
🏚    xwé e è ma sɔ́ dó ayi mɛ ǎ é
   
   
🏠    xwé
   
   
🏡    xɔ kpodo jikpá kpo
   
   
🏢    azɔxɔmɛ
   
   
🏣    wemaxɔmɛ tɔn Japɔn tɔn
   
   
🏤    wemaxɔmɛ
   
   
🏥    azinzɔnnɔxɔ
   
   
🏦    akwɛ́
   
   
🏨    xɔmɛ
   
   
🏩    yí wǎn nú xɔ
   
   
🏪    xɔxɔ
   
   
🏫    azɔmɛxɔmɛ
   
   
🏬    xɔxɔ ɖaxó
   
   
🏭    azɔwanú
   
   
🏯    xɔ̀xɔ́ Japɔn tɔn
   
   
🏰    xɔ
   
   
💒    alɔwliwli
   
   
🗼    tokyo tower
   
   
🗽    Agbawungba
   
   
⛪    sinsɛn
   
   
🕌    mɛ̀
   
   
🛕    sinsɛnxɔ Hindu tɔn
   
   
🕍    kplɔ́ngbasá
   
   
⛩    nǔmɛtɛn Shinto tɔn
   
   
🕋    kɔ́ba
   
   
⛲    nùɖíɖó
   
   
⛺    goxɔ
   
   
🌁    nùɖíɖó
   
   
🌃    zàn zàn zàn
   
   
🏙    toxo ɔ tɔn
   
   
🌄    hwe ɖì ɖò só lɛ jí
   
   
🌅    sunrise
   
   
🌆    toxo sín ninɔmɛ ɖò gbadanu
   
   
🌇    hwe ɖì
   
   
🌉    hun ɖò zǎn mɛ
   
   
♨    fí e è nɔ yí sìn ɖè é
   
   
🎠    sɔ́ tɔn
   
   
🛝    nùɖúɖúgbɛ́
   
   
🎡    kpò
   
   
🎢    ali tɔn
   
   
💈    nǔgbákún
   
   
🎪    agbawungba
   
   
🚂    mɔ̆kɔn
   
   
🚃    kpɔntin
   
   
🚄    kplékplékplékplékplékplékplék
   
   
🚅    kpɔnkpɔn
   
   
🚆    kpò
   
   
🚇    mɛto
   
   
🚈    ali kpɛví
   
   
🚉    tɛntin
   
   
🚊    mɔ̆to
   
   
🚝    ali ɖokpo
   
   
🚞    ali tɛ́ntin tɔn
   
   
🚋    mɔ̆to
   
   
🚌    mɔ̆to
   
   
🚍    bɔsi e ɖò yiyi wɛ é
   
   
🚎    mɔ̆lu
   
   
🚐    mɔkpan
   
   
🚑    nùɖé
   
   
🚒    mɔ̆to e nɔ dó zo é
   
   
🚓    kpɔnkpɔn kpɔnkpɔn
   
   
🚔    kpɔnkpɔn kpɔnkpɔn kpɔnkpɔn
   
   
🚕    taxi
   
   
🚖    taxi e ɖò yiyi wɛ é
   
   
🚗    mɔ̆to
   
   
🚘    mɔ̆to e ɖò yiyi wɛ é
   
   
🚙    mɔ̆to è nɔ zán ɖò azɔ̌ mɛ lɛ é
   
   
🛻    mɔkpan
   
   
🚚    nùjlajla
   
   
🚛    mɔ̆to e nɔ́ nɔ́ sɔ́ alɔ dó bló ná é
   
   
🚜    mɔ̌kpán
   
   
🏎    mɔ̆to
   
   
🏍    mɔ̆to
   
   
🛵    mɔ̆tofɔ́n
   
   
🦽    alɔdo kpò
   
   
🦼    afɔklɛ́nhɛnnú
   
   
🛺    mɔ̆toɖexámɛ
   
   
🚲    kɛkɛ
   
   
🛴    mɔkpan
   
   
🛹    kpò
   
   
🛼    nùɖúɖú
   
   
🚏    bɔsín
   
   
🛣    ali ɖaxó
   
   
🛤    ali tɛ́nkpɔ́n
   
   
🛢    atínkpo
   
   
⛽    nùjlɛ́nú
   
   
🛞    kpò
   
   
🚨    kpɔnkpɔnkpɔnkpɔnkpɔnkpɔn
   
   
🚥    nǔjlɛ́jlɛ́
   
   
🚦    zozozozozozozozo
   
   
🛑    wuntun e nɔ xlɛ́ ɖɔ è ɖó ná nɔ te é
   
   
🚧    azɔmɛ
   
   
⚓    nǔgbákún
   
   
🛟    nùjlɛ́n
   
   
⛵    tɔjihun
   
   
🛶    kanɔ
   
   
🚤    tɔjihun
   
   
🛳    tɔjihun
   
   
⛴    tɔjihun
   
   
🛥    tɔjihun
   
   
🚢    tɔjihun
   
   
✈    jɔmɛhun
   
   
🛩    jɔmɛhun kpɛví
   
   
🛫    jɔhɔnmɔnɔ sín yiyi
   
   
🛬    jɔmɛhun wá
   
   
🪂    nùɖíɖó
   
   
💺    tɛn
   
   
🚁    jɔmɛhun
   
   
🚟    ali kpò
   
   
🚠    ali tɔn
   
   
🚡    jɔmɛhun
   
   
🛰    sunví
   
   
🚀    nùɖíɖó
   
   
🛸    nùɖúɖú
   
   
🛎    xɛ̀n
   
   
🧳    nùɖúɖú
   
   
🚪    hɔn
   
   
🛗    alixixo
   
   
🪞    nùɖíɖó
   
   
🪟    finɛtinu
   
   
🛏    zanzan
   
   
🛋    kɔ́fu kpo zogbɛ́n kpo
   
   
🪑    azinkpo
   
   
🚽    nùɖúɖú
   
   
🪠    nùɖíɖó
   
   
🚿    nùɖúɖú
   
   
🛁    nùɖúɖú
   
   
🪤    xɛkpó
   
   
🪒    nùɖíɖó
   
   
🧴    nùxuxu
   
   
🧷    nùɖíɖó e è nɔ zán dó cyɔn alɔ wu é
   
   
🧹    nùɖúɖú
   
   
🧺    nùɖúɖú
   
   
🧻    wèmá
   
   
🪣    xɛ
   
   
🧼    nùsúnnú
   
   
🫧    nùɖúɖú
   
   
🪥    aɖǔkwín
   
   
🧽    gǒfún
   
   
🧯    nùjlɛ́n
   
   
🛒    nùɖúɖú tɔn
   
   
⌛    hwexuxu ɔ bló
   
   
⏳    hwexuxu tɔn e ma bló ǎ
   
   
⌚    kpɔ́n
   
   
⏰    ganxixo
   
   
⏱    ganxixo
   
   
⏲    ganxixo
   
   
🕰    ganxixo
   
   
🕛    gan wěwe
   
   
🕧    gan wěwe kpo gan atɔn kpo
   
   
🕐    gan ɖokpo
   
   
🕜    gan ɖokpo kpo gan atɔn kpo
   
   
🕑    gan wè mɛ
   
   
🕝    ganxixo we xixo atɔn
   
   
🕒    gan atɔn mɛ
   
   
🕞    gan atɔn kpo gan atɔn kpo
   
   
🕓    gan ɛnɛ mɛ
   
   
🕟    gan xixo ɛnɛ
   
   
🕔    gan atɔ́ɔ́n mɛ
   
   
🕠    gan atɔngɔ mɛ
   
   
🕕    gan ayizɛ́n mɛ
   
   
🕡    gan ayizɛ́n xixo ɖokpó
   
   
🕖    gan ɖokpo
   
   
🕢    azan tɛ́nwe ganɖé
   
   
🕗    gan tantɔn mɛ
   
   
🕣    gan tantɔn mɔkpan
   
   
🕘    gan tantɔn mɛ
   
   
🕤    gan tɛ́nwe xixo atɔn
   
   
🕙    gan wǒ
   
   
🕥    wǒɖé
   
   
🕚    gan ɖokpo
   
   
🕦    gan ɖokpo kpo gan atɔn kpo
   
   
🌑    sunví
   
   
🌒    sunví e ɖò yiyi wɛ é
   
   
🌓    sun ɖo atɔngɔ ɔ
   
   
🌔    jinukún e nɔ́ ɖò nǔ wɛ é
   
   
🌕    sun ɖo sun jí
   
   
🌖    sun e nɔ ɖò wezun wɛ é
   
   
🌗    sun ɖo atɔngɔ ɔ mɛ
   
   
🌘    sun ɖò yiyi wɛ
   
   
🌙    sunví
   
   
🌚    sunví sín nukúnmɛ
   
   
🌛    sun sín nukúnmɛ
   
   
🌜    sun sín nukúnmɛ ɔ
   
   
🌡    nùjlɛ́n
   
   
☀    sun


🌝    sunví sín nukúnmɛ
   
   
🌞    hwesivɔ́
   
   
🪐    gbɛ̀tinɔ́n
   
   
⭐    sunví
   
   
🌟    sunví e ɖò zinzɔn wɛ é
   
   
🌠    sunví e nɔ jɛ wezun jí é
   
   
🌌    ali kpɛví ɔ tɔn
   
   
☁    hwesivɔ
   
   
⛅    hwesivɔ ɖo hwe gudo
   
   
⛈    akpɔ́kpɔ́ kpó jǐkɛwun kpó
   
   
🌤    hwesivɔ ɖò akpɔ́kpɔ́ kpɛví ɖé gudo
   
   
🌥    hwe ɖò akpɔ́kpɔ́ ɖaxó ɖé gudo
   
   
🌦    hwesivɔ ɖò jǐnukúnsin gudo
   
   
🌧    akpɔ́kpɔ́ kpó jǐ kpó
   
   
🌨    hwesivɔ́
   
   
🌩    akpɔ́kpɔ́ kpó jǐkɛwun kpó
   
   
🌪    jɔhɔn ɖaxó
   
   
🌫    hùn
   
   
🌬    jɔhɔn sín ali
   
   
🌀    jɔhɔn ɖaxó
   
   
🌈    kpò
   
   
🌂    nùmlɔ́mlɔ́
   
   
☂    sunsun
   
   
☔    sunví e ɖó jǐvɔ
   
   
⛱    sunsun ɖo ayikúngban jí
   
   
⚡    jɔhɔn ɖaxó
   
   
❄    sεnfεn
   
   
☃    sεnεvi
   
   
⛄    sεnεvi e ma ɖo afεn ă ɔ
   
   
☄    nùɖíɖó
   
   
🔥    myɔ
   
   
💧    xɛví
   
   
🌊    tɔ̀n
   
   
🎃    nùɖúɖú
   
   
🎄    Atinsinsinsɛn
   
   
🎆    nùɖúɖú
   
   
🎇    nùjlɛ́n
   
   
🧨    nùɖúɖú
   
   
✨    nùɖíɖó
   
   
🎈    nùɖúɖú
   
   
🎉    nùɖúɖú
   
   
🎊    nùɖúɖú
   
   
🎋    atín tanabata tɔn
   
   
🎍    nùɖúɖú
   
   
🎎    Nukúnví Japɔn tɔn lɛ
   
   
🎏    kpò
   
   
🎐    jɔhɔn tɔn
   
   
🎑    sun kpɔ́n
   
   
🧧    alɔvɔ
   
   
🎀    kɔ́n
   
   
🎁    nùnina e è sú dó
   
   
🎗    nùjlɛ́jlɛ́
   
   
🎟    wemaxɔmɛ
   
   
🎫    wemaxɔmɛ
   
   
🎖    sikáxɔ́
   
   
🏆    nùɖíɖó
   
   
🏅    ganmɛdi
   
   
🥇    Akpá nukɔntɔn
   
   
🥈    Gbè wè
   
   
🥉    Ñòðàíà 3
   
   
⚽    bɔlu
   
   
⚾    baseball
   
   
🥎    bɔlu
   
   
🏀    basketbɔlu
   
   
🏐    bɔlebɔlu
   
   
🏈    bɔlu amerikɛn tɔn
   
   
🏉    bɔligbo
   
   
🎾    tɛɛnisi
   
   
🥏    nùjlɛ́mɛ
   
   
🎳    bɔlu
   
   
🏏    xɛ̀n
   
   
🏑    hǎkɛ́í
   
   
🏒    xɛ̀nxámɛ
   
   
🥍    lacrosse
   
   
🏓    xɛkpán
   
   
🏸    bɔminton
   
   
🥊    alɔkpa
   
   
🥋    ahwanfunfunnú
   
   
🥅    nùɖíɖó
   
   
⛳    kpò ɖò hɔn mɛ
   
   
⛸    yìsi
   
   
🎣    hwevíví
   
   
🤿    nùxámɛ
   
   
🎽    xɛ̀n
   
   
🎿    kpò
   
   
🛷    nùɖíɖó
   
   
🥌    kpò
   
   
🎯    nùɖíɖó
   
   
🪀    mɛ̀
   
   
🪁    jɔmɛ
   
   
🎱    bɔlu 8
   
   
🔮    nùɖíɖó
   
   
🪄    nùjlɛdonǔwu
   
   
🧿    nùkpàkpà
   
   
🪬    nùɖúɖú
   
   
🎮    ayihun
   
   
🕹    alɔkpò
   
   
🎰    mɔ̆tɔ́
   
   
🎲    xɛkpɔn
   
   
🧩    nùɖé
   
   
🧸    xɛví
   
   
🪅    nùɖúɖú
   
   
🪩    nùɖíɖó
   
   
🪆    nùɖúɖú
   
   
♠    nùɖúɖú
   
   
♥    ayi tɔn
   
   
♦    nùɖúɖú
   
   
♣    awu tɔn
   
   
♟    nùɖíɖó
   
   
🃏    nùɖíɖó
   
   
🀄    mahjong dragon vɔvɔ
   
   
🎴    lɛ́ɛ
   
   
🎭    nùɖíɖó
   
   
🖼    nùjlɛ́mɛ
   
   
🎨    nùjlɛ́jlɛ́
   
   
🧵    nù
   
   
🪡    nùɖíɖó
   
   
🧶    wuntun
   
   
🪢    kpò
   
   
👓    nùɖúɖú
   
   
🕶    sunscreens
   
   
🥽    nùɖúɖú
   
   
🥼    azɔwanú
   
   
🦺    gǒjíblánú
   
   
👔    xɛ́
   
   
👕    xɛ́
   
   
👖    gàn
   
   
🧣    alɔkpa
   
   
🧤    alɔkpa
   
   
🧥    avɔ
   
   
🧦    afɔkpa
   
   
👗    awu
   
   
👘    mɛ̀
   
   
🥻    sāli
   
   
🩱    nùɖúɖú
   
   
🩲    nùɖé lɛ
   
   
🩳    gege
   
   
👙    gàn
   
   
👚    nyɔ̌nu sín awu
   
   
🪭    alɔví e è nɔ gblá dó lɛ é
   
   
👛    akwɛ́kpo
   
   
👜    alɔkwɛ́
   
   
👝    nùɖíɖó
   
   
🛍    nùɖúɖú
   
   
🎒    kɔ́fún
   
   
🩴    xɛ̀n
   
   
👞    afɔkpa sunnu tɔn
   
   
👟    afɔkpa
   
   
🥾    afɔkpa
   
   
🥿    afɔkpa gblá
   
   
👠    afɔkpa e ɖó afɔkpá ɖaxó é
   
   
👡    nyɔ̌nu tɔn
   
   
🩰    afɔkpa lɛ
   
   
👢    nyɔ̌nu tɔn
   
   
🪮    ɖù
   
   
👑    axɔ́súgbákún
   
   
👒    nyɔ̌nu tɔn
   
   
🎩    kpò
   
   
🎓    azɔmɛkpà
   
   
🧢    akwɛ́ e è nɔ sɔ́ ɖó akwɛ́ ɔ́ jí
   
   
🪖    gǒjíblánú
   
   
⛑    alɔdo kpodo alɔdo kpo
   
   
📿    ɖɛxixo
   
   
💄    alɔví
   
   
💍    nùɖé
   
   
💎    awǐnnya xɔ akwɛ
   
   
🔇    xótɔ́ e nɔ ɖɔ xó dó gbè ɖé mɛ ǎ é
   
   
🔈    xóɖɔtɔ́ e nɔ ɖɔ xó kpíkpé ǎ
   
   
🔉    xóɖɔtɔ́ sín kanmɛ
   
   
🔊    xóɖɔtɔ́ ɖaxó
   
   
📢    xóxóɖɔtɔ́
   
   
📣    mɛgafɔ́n
   
   
📯    xɛ̀n
   
   
🔔    xɛ
   
   
🔕    xɛ̀n ɖò xɛ̀n
   
   
🎼    nùxixo
   
   
🎵    nùxixo
   
   
🎶    nùxixo
   
   
🎙    nùkanbyɔtɔ́dó
   
   
🎚    nùjlɛ́mɛ̀
   
   
🎛    alɔkpikpa
   
   
🎤    nùxixo
   
   
🎧    nǔɖíɖó
   
   
📻    nùkanbyɔ
   
   
🎷    nùjlɛ́nú
   
   
🪗    nùkanbyɔ
   
   
🎸    kpágan
   
   
🎹    nùxixo tɔn
   
   
🎺    kpò
   
   
🎻    kpò
   
   
🪕    nùkanbyɔ
   
   
🥁    kpò
   
   
🪘    kpò
   
   
🪇    kpɔn
   
   
🪈    kpò
   
   
📱    alokan
   
   
📲    alokan
   
   
☎    alokan
   
   
📞    nùxixa
   
   
📟    nùxámɛtɔ́
   
   
📠    fax
   
   
💾    Komputa
   
   
🔋    batele
   
   
🪫    batele e ɖó hlɔnhlɔn kpɛɖé é
   
   
🔌    nǔjlɛ́n
   
   
💻    kɔmpiyuutɛ
   
   
🖥    kɔmpiutɛ́rin ɔ́
   
   
🖨    wèmá
   
   
⌨    nùjlɛjlɛjlɛ
   
   
🖱    nùjlɛ́nú
   
   
🖲    bɔlu
   
   
💽    kpi ɔ
   
   
💾    floppy disk
   
   
💿    nùɖíɖó e è nɔ ylɔ ɖɔ optique disk
   
   
📀    DVD
   
   
🧮    nùɖúɖú
   
   
🎥    nùɖíɖó ɖé
   
   
🎞    fílimɔ́n
   
   
📽    azɔ̌nɖeví
   
   
🎬    kpɔnkpɔn
   
   
📺    television
   
   
📷    kamɛ
   
   
📸    nùjlɛ́nkpɔntɔ́n
   
   
📹    nùɖíɖó ɖé
   
   
📼    videocassette
   
   
🔍    nùjlɛ́kpo e nɔ́ zɔ́n bɔ è nɔ́ mɔ nukúnnú jɛ mɛ é
   
   
🔎    nùɖíɖó e nɔ́ zɔ́n bɔ è nɔ́ mɔ nǔ gbɔn fí e è nɔ mɔ nǔ gbɔn é
   
   
🕯    nùɖíɖó
   
   
💡    nùjlɛ́nú
   
   
🔦    weziza
   
   
🏮    wèmá wèmá
   
   
🪔    zogbɛ́n diya
   
   
⚗    alêmbì
   
   
🧪    nùji kpɔ́n
   
   
🧫    nùɖúɖú
   
   
🧬    DNA
   
   
🔬    nùkpɔ́nkpɔ́n
   
   
🔭    nǔwukpikpé
   
   
📡    nùjlɛ́n
   
   
📔    wemaxomɛ e ɖó avɔ e è nɔ bló ɖó é
   
   
📕    wemaxɔmɛ
   
   
📖    wlan wema
   
   
📗    wemaxomɛ
   
   
📘    wemaxomɛ
   
   
📙    wema xwɛ
   
   
📚    wemaxixa lɛ
   
   
📓    wemafɔ
   
   
📒    wemaxɔmɛ
   
   
📃    wemaxɔmɛ e ɖó xuxu
   
   
📜    ɖù
   
   
📄    akpáxwé e è ɖè é
   
   
📰    xójlawema
   
   
🗞    xójlawema
   
   
📑    alɔví lɛ
   
   
🔖    wemaɖókpɔ́n
   
   
🏷    nùnina
   
   
💰    akwɛ́nú
   
   
🪙    siká
   
   
💴    akwɛ̀númɛ yen tɔn
   
   
💵    akwɛ́núvɔ dóli tɔn
   
   
💶    akwɛ́núvɔ euro tɔn
   
   
💷    akwɛ́núvɔ
   
   
💸    akwɛ́ e ɖó awa
   
   
💳    akwɛ́númɛ
   
   
🧾    nùɖíɖó
   
   
💹    nùjlɛjlɛjlɛ e ɖò jijɛ wɛ é
   
   
✉    nùɖé
   
   
📧    e-mail
   
   
📨    nǔ e è wlan dó wema mɛ é
   
   
📩    nùjlɛ́kpo e ɖó wuntun
   
   
📤    nùɖúɖú
   
   
📥    nùɖúɖú
   
   
📦    nùɖíɖó
   
   
📫    wemaxɔmɛ e ɖo wemaxɔmɛ bɔ è sɔ́ atínkpo ɔ́ dó
   
   
📪    wemaxɔmɛ e è sú bo ɖó alaxɔ ɔ
   
   
📬    wemaxɔmɛ e ɖo wemaxɔmɛ é
   
   
📭    wemaxɔmɛ e ɖò hunhun é
   
   
📮    wemaxɔmɛ
   
   
🗳    gbeɖokponɔ kpodo gbeɖokponɔ kpo
   
   
✏    nùjlɛ́mɛ
   
   
✒    nùxú
   
   
🖋    wèmá
   
   
🖊    kpɔn
   
   
🖌    nùjlɛ́n
   
   
🖍    nùtín
   
   
📝    nùjlajla
   
   
💼    nùɖíɖó
   
   
📁    xota tɔn
   
   
📂    hun xota ɔ
   
   
🗂    nùxámɛ́n
   
   
📅    xwèzán
   
   
📆    nùɖíɖó lɛ́ɛ


🗒    wemafɔkpán
   
   
🗓    nùjlɛ́jlɛ́
   
   
📇    nùɖíɖó
   
   
📈    nùjlɛjlɛjlɛ
   
   
📉    nùjlɛjlɛ
   
   
📊    nùjlɛjlɛjlɛ
   
   
📋    nùjlɛ́kpan
   
   
📌    nùkpàkpà
   
   
📍    kpɔnkpɔn
   
   
📎    wèmá
   
   
🖇    wèmá è nɔ́ dó wèmá lɛ́ɛ
   
   
📏    acɛkpikpa
   
   
📐    kpò
   
   
✂    nùsúnnú
   
   
🗃    wemaxɔmɛ
   
   
🗄    nùɖé lɛ
   
   
🗑    nùɖúɖú
   
   
🔒    è sú hɔn
   
   
🔓    e ma ɖo hunhun ó
   
   
🔏    e nɔ́ ɖó wuntun
   
   
🔐    e ɖo hɔnklɛ́n
   
   
🔑    gàn
   
   
🗝    alɔvi xóxó
   
   
🔨    nùɖíɖó
   
   
🪓    kpò
   
   
⛏    yí
   
   
⚒    nùɖíɖó
   
   
🛠    nùtínnú
   
   
🗡    nùɖíɖó
   
   
⚔    gǎndido
   
   
🔫    nùsúnnú
   
   
🪃    nùɖúɖú
   
   
🏹    akpà
   
   
🛡    gǎglónú
   
   
🪚    azɔtɔ́n
   
   
🔧    nùɖíɖó
   
   
🪛    nùɖíɖó
   
   
🔩    nùsúnnú kpó gǎglónú kpó
   
   
⚙    azɔwanú
   
   
🗜    kpò
   
   
⚖    nùkanbyɔ
   
   
🦯    atínví
   
   
🔗    link
   
   
⛓    kannu lɛ
   
   
🪝    nùɖíɖó
   
   
🧰    azɔwanú
   
   
🧲    nùjlɛ́jlɛ́
   
   
🪜    kpò
   
   
💉    nùnina
   
   
🩸    hun ɖi ɖi
   
   
💊    nùɖé
   
   
🩹    nǔ e è nɔ blǒ ɖó é
   
   
🩼    nùɖíɖó
   
   
🩺    stethoscope
   
   
🩻    x-ray
   
   
🚬    azɔkan
   
   
⚰    nùɖúɖú
   
   
🪦    yɔdo
   
   
⚱    nùɖúɖú
   
   
🗿    mɔàyi
   
   
🪧    nùjlajla
   
   
🪪    nùjlajla
   
   
🏧    nùjlɛ́mɛ ATM tɔn
   
   
🚮    nùɖúɖú ɖò nùɖúɖú ɔ mɛ
   
   
🚰    sin e è nɔ nu é
   
   
♿    nùjlɛdonǔwu afɔklɛ́nnɔ tɔn
   
   
🚹    xɔ sunnu tɔn
   
   
🚺    nyɔnu lɛ sín xɔ
   
   
🚻    nùɖúɖú
   
   
🚼    nùjlɛdonǔwu
   
   
🚾    nùɖúɖú
   
   
🛂    acɛkpikpa
   
   
🛃    hwɛhwɛ
   
   
🛄    nùɖíɖó agban tɔn
   
   
🛅    agban e è sɔ́ ɖisí ɔ́
   
   
⚠    xlɛ́n
   
   
🚸    yɔkpɔ́vú e ɖò gbɔn wɛ
   
   
⛔    nǔ è byɔ ǎ
   
   
🚫    è gbɛ́
   
   
🚳    mɔkpan ɖě
   
   
🚭    è kún nɔ nu azɔ̌ ó
   
   
🚯    è nɔ dó zě ǎ
   
   
🚱    sin e è ma nɔ nu ǎ é
   
   
🚷    mɛ e nɔ zɔn afɔ jí ǎ
   
   
📵    nùfɔnnú ǎ
   
   
🔞    mɛ e ma ko ɖó xwe afɔtɔn nukún - atɔn ǎ
   
   
☢    nùjlajla
   
   
☣    nùxámɛ
   
   
⬆    nùjlɛ
   
   
↗    nùjlɛ́mɛ
   
   
➡    ɖisíxwé
   
   
↘    nùjlɛ́mɛ
   
   
⬇    nùjlɛ
   
   
↙    nùjlɛ́mɛ ɖisíxwé
   
   
⬅    ɖisi
   
   
↖    nùjlɛ́mɛ
   
   
↕    nùjlɛ
   
   
↔    ɖisíxwé-ɖisíxwé
   
   
↩    ɖisí ɔ́ ɖisí ɔ́
   
   
↪    ɖisíxwé xɛ ɔ ɖisíxwé
   
   
⤴    ɖisí ɔ́ sín wuntun ɔ́ ɖíɖá
   
   
⤵    ɖisí ɔ́ sín wuntun ɔ́ ɖíɖá
   
   
🔃    nùjlɛ́n lɛ́ɛ
   
   
🔄    xεsi e nɔ zɔ́n ɖò xεsi ɔ gudo lɛ é
   
   
🔙    HWƐ́N
   
   
🔚    Xò
   
   
🔛    É ɖ'ayi! nùkan
   
   
🔜    WUNU
   
   
🔝    nùjlɛ́mɛ
   
   
🛐    fí è nɔ sɛn Mawu ɖè
   
   
⚛    nùjlɛjlɛ atom tɔn
   
   
🕉    nù
   
   
✡    sunví Davidi tɔn
   
   
☸    dharma tɔn
   
   
☯    yin yang
   
   
✝    klisinu latin tɔn
   
   
☦    kancica ortodoxe tɔn
   
   
☪    sunví kpo sunví kpɛví kpo
   
   
☮    fífá tɔn
   
   
🕎    mɛnɔ́ɔ
   
   
🔯    sunví e ɖó xwixwe ayizɛ́n é
   
   
🪯    khanda
   
   
♈    Nyǐ
   
   
♉    Taurus
   
   
♊    Nyǔ
   
   
♋    Kancica
   
   
♌    Leyɔ́ɔ
   
   
♍    Nyǐ
   
   
♎    Akɔ́n
   
   
♏    Akpáví
   
   
♐    Nyǐ
   
   
♑    Nyǐví
   
   
♒    Akɔ́ví
   
   
♓    Azinzɔnnɔ
   
   
⛎    Kúnví
   
   
🔀    gànkpìkpì
   
   
🔁    kpò
   
   
🔂    kpò ɖokpo
   
   
▶    nùkpánkpán
   
   
⏩    gǒjíblánú
   
   
⏭    gǒjíblánú ɔ́
   
   
⏯    ɖŏ azɔ̀ alǒ ɖó te
   
   
◀    gǒjíkpɔ́n
   
   
⏪    gǒjíblánú
   
   
⏮    gàn gàn gbè gbè gbè
   
   
🔼    gǒjíblánú
   
   
⏫    kpò
   
   
🔽    gǒtóo dó dò
   
   
⏬    gǒjíblánú
   
   
⏸    gbεvi e nɔ na gbɔjɛ́
   
   
⏹    gàn gàn
   
   
⏺    ɖŏ wèmá
   
   
⏏    kpò
   
   
🎦    sinima
   
   
🔅    gǒjíblánú
   
   
🔆    gǒjíblánú
   
   
📶    nǔníná
   
   
🛜    nùkanbyɔ
   
   
📳    gbògbló
   
   
📴    alokan ɔ
   
   
   
♀    nyɔ̌nu sín wuntun
   
   
♂    sunnu
   
   
⚧    nùjlɛ́jlɛ́ transgender tɔn
   
   
✖    ɖù
   
   
➕    nùɖé
   
   
➖    nùɖé
   
   
➗    má
   
   
🟰    nùjlɛjlɛ́n kpikpékpékpékpékpék
   
   
♾    nùɖíɖó ma ɖó finɛ ǎ
   
   
‼    nùjlɛ́jlɛ́ wè
   
   
⁉    nùkanbyɔ tɔn
   
   
❓    nùkanbyɔ́vǐ vɔvɔ
   
   
❔    nùkanbyɔ́vǐ wěwé
   
   
❕    nùjlɛ́jlɛ́ wěwé
   
   
❗    nùjlɛ́jlɛ́ vɔvɔ
   
   
〰    nùjlɛ́mɛ
   
   
💱    akwɛ́
   
   
💲    akwɛ́ dóli tɔn
   
   
⚕    nùjlɛdonǔwu
   
   
♻    nùjlɛ́jlɛ́n
   
   
⚜    lɛ́ɛ
   
   
🔱    nùjlɛdonǔwu
   
   
📛    nyikɔ tɔn
   
   
🔰    Wuntun Japɔn tɔn nú mɛ e jɛ azɔ̌ jɛ jí é
   
   
⭕    lɛ́lɛ́mɛ́nú vɔvɔ
   
   
✅    nùjlɛ́n
   
   
☑    nùɖíɖó è nɔ sɔ́ dó yí gbè nú nùɖíɖó lɛ é
   
   
✔    nùjlɛjlɛ
   
   
❌    wuntun
   
   
❎    gǒjíblánú
   
   
➰    nùkpàkpà
   
   
➿    nùjlɛ́nú wè
   
   
〽    nùjlɛ́jlɛ́n
   
   
✳    sunví e ɖó xwixwe atɔn é
   
   
✴    sunví e ɖó ta atɔn é
   
   
❇    nùɖíɖó
   
   
©    acɛkpikpa
   
   
®    è wlan
   
   
™    nùjlajla
   
   
#️⃣    nùkpáví: #
   
   
*️⃣    xɛkpó: *
   
   
0️⃣    nùjlɛ́mɛ: 0
   
   
1️⃣    nùjlɛ́mɛ: 1
   
   
2️⃣    nùjlɛ́mɛ: 2
   
   
3️⃣    xɛkpɔnkpɔn
   
   
4️⃣    nùjlɛ́mɛ: 4
   
   
5️⃣    nùjlɛ́mɛ̀: 5
   
   
6️⃣    nùjlɛ́mɛ: 6
   
   
7️⃣    nùjlɛ́mɛ: 7
   
   
8️⃣    nùjlɛ́mɛ: 8
   
   
9️⃣    nùjlɛ́mɛ: 9
   
   
🔟    nùjlɛ́mɛ: 10
   
   
🔠    nùxwléwlé
   
   
🔡    nùxwléwlé
   
   
🔢    nùjlɛ́n nùjlɛ́n
   
   
🔣    nùjlɛ́jlɛ́n nùjlɛ́jlɛ́n
   
   
🔤    wèmá latín lɛ́ɛ
   
   
🅰    Kùn (wuntun è nɔ zán nú hun)
   
   
🆎    Ðàçäåë AB (àïïàðàò èíôîðìàöèè)
   
   
🅱    B (nùnina hun tɔn)
   
   
🆑    Kplékplékplékplékplékplékplék
   
   
🆒    Xàkpàkpà COOL
   
   
🆓    Gbèví
   
   
ℹ    nùjlajla
   
   
🆔    nùjlajla
   
   
Ⓜ    M kpá
   
   
🆕    gǒví ÐÒ ÐÒ
   
   
🆖    Nùnina NG
   
   
🅾    O kpò (nùnina hun tɔn)
   
   
🆗    Xò OK
   
   
🅿    kpò P
   
   
🆘    gàn SOS tɔn
   
   
🆙    Mi sí te! gùn
   
   
🆚    V.S.
   
   
🈁    Japonɛ́sì tɔn ɔ́:
   
   
🈂    Japonɛnɔ lɛ́ɛ tɔn
   
   
🈷    Japan tɔn lɛ tɔn
   
   
🈶    Japan tɔn ɔ́́́́́́́́́́, é nɔ́ sú axɔ́ ǎ
   
   
🈯    Japonɛ́sì “gàn ”
   
   
🉐    Japonɛnɔ lɛ́ɛ tɔn
   
   
🈹    Japan tɔn lɛ́ɛ tɔn
   
   
🈚    Japonɛ́sì tɔn lɛ́ɛ
   
   
🈲    Japoninu lɛ́ɛ tɔn
   
   
🉑    Japonɛ́sì ἀποδεκτός ἀπίστευτος
   
   
🈸    Japonɛ́sì application button
   
   
🈴    Japonɛ́sì tɔn lɛ́ɛ tɔn
   
   
🈳    Japonɛ́sì tɔn ɔ́:
   
   
㊗    Japonɛnɔ lɛ́ɛ
   
   
㊙    Xɛ̀n Japɔ́n tɔn ɔ́
   
   
🈺    Japan tɔn ɔ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́
   
   
🈵    Japonɛ́sì ǒ ǒ ǒ
   
   
🔴    lɛ́ɛ
   
   
🟠    nùjlɛ́mɛ
   
   
🟡    kùn e è nɔ ylɔ ɖɔ
   
   
🟢    nùjlɛ́mɛ
   
   
🔵    nùjlɛ́nú blǒ
   
   
🟣    lɛ́ lɛ́
   
   
🟤    nùjlɛ́nú
   
   
⚫    nùkanmɛ
   
   
⚪    nùjlɛ́nwé
   
   
🟥    tɛnkpán vɔvɔ
   
   
🟧    xwɛ
   
   
🟨    kɔ́wé
   
   
🟩    tɛnkpɔn e nɔ́ ɖó ama ɔ́
   
   
🟦    blɔ́wé


🟪    xwɛ
   
   
🟫    kɔ́vɔ
   
   
⬛    nùxuxu ɖaxó
   
   
⬜    xɔ ɖaxó wěwé
   
   
◼    nùxuxu
   
   
◻    xwɛxwɛ xwɛxwɛ
   
   
◾    nùxuxu nukúntínnú
   
   
◽    kεnxomεnxomεnxomεn
   
   
▪    nùxuxu kpɛví ɖé
   
   
▫    nùxuxu klewun
   
   
🔶    nùɖúɖú ɖaxó
   
   
🔷    alǐnsi ɖaxó blɔ
   
   
🔸    nùɖúɖú
   
   
🔹    nùɖíɖó kpɛví ɖé
   
   
🔺    atɔnvlɔ́nú vɔvɔ ɖé ɖò jǐ
   
   
🔻    atɔnvlɔ́nú vɔvɔ ɖé e ɖò wezun jí é
   
   
💠    alǐnzǐ e ɖó dotɔ
   
   
🔘    nùjlɛ́nú
   
   
🔳    nùjlɛ́nú wěwé
   
   
🔲    nùjlɛ́nú nùjlɛ́nú
   
   
🏁    kpò
   
   
🚩    alaxɔ atɔnvɔ
   
   
🎌    alaxɔ e è sɔ́ ɖó vo é
   
   
🏴    alaxɔ wiwi
   
   
🏳    alaxɔ wěwé
   
   
🏳️‍🌈    kpò
   
   
🏳️‍⚧️    transgender
   
   
🏴‍☠️    gbenɔ
   
   
🇦🇨    Tɛnmɛ: Ascension Island
   
   
🇦🇩    Andorra
   
   
🇦🇪    acɛkpikpa: United Arab Emirates
   
   
🇦🇫    Afligɛnistan
   
   
🇦🇬    Tínnúmɛ: Antigua & Barbuda
   
   
🇦🇮    acɛkpikpa: Anguilla
   
   
🇦🇱    Albani tɔn
   
   
🇦🇲    Akpá: Armenia
   
   
🇦🇴    Ala tɔn: Angola
   
   
🇦🇶    Atínkpo: Antarctique
   
   
🇦🇷    Alaxɔ: Argentin
   
   
🇦🇸    Tɛnmɛ: Samoa Amerika tɔn
   
   
🇦🇹    Tínnúmɛ: Austria
   
   
🇦🇺    Awun: Australia
   
   
🇦🇼    Agun: Aruba
   
   
🇦🇽    Ala: Åland
   
   
🇦🇿    Azɛrbayijan
   
   
🇧🇦    Tínnúmɛ: Bosnia-Herzegovina
   
   
🇧🇧    Tínmɛ: Barbados
   
   
🇧🇩    Bangladesh
   
   
🇧🇪    Gbè: Belgium
   
   
🇧🇫    acɛkpikpa: Burkina Faso
   
   
🇧🇬    Gbè: Bulgaria
   
   
🇧🇭    Gbè: Bahrain
   
   
🇧🇮    Tínnúmɛ: Burundi
   
   
🇧🇯    Alaga: Benin
   
   
🇧🇱    Gbè: St. Emanuwɛli
   
   
🇧🇲    tɔjihun Bermuda tɔn
   
   
🇧🇳    Tínnúmɛ: Brunei
   
   
🇧🇴    Bolivée
   
   
🇧🇶    Ehun tɔn: Caribbean Netherlands
   
   
🇧🇷    Gbè: Brazil
   
   
🇧🇸    Bahamas tɔn:
   
   
🇧🇹    Atínkpo: Bhutan
   
   
🇧🇻    Ala: To Bouvet tɔn
   
   
🇧🇼    Botswana tɔn
   
   
🇧🇾    Gbè: Belarus
   
   
🇧🇿    Tɛn tɔn: Belize
   
   
🇨🇦    Canada
   
   
🇨🇨    Gbè: Kokos (Keeling)
   
   
🇨🇩    alaxɔ: Congo - Kinshasa
   
   
🇨🇫    acɛkpikpa: Central African Republic
   
   
🇨🇬    Alaga: Congo - Brazzaville
   
   
🇨🇭    Suwisɛ́li
   
   
🇨🇮    Alaga: Côte d'Ivoire
   
   
🇨🇰    jla: Cook Islands
   
   
🇨🇱    Tɛn tɔn: Chili
   
   
🇨🇲    Tínnúmɛ: Cameroon
   
   
🇨🇳    Gbè: China
   
   
🇨🇴    Kplɔntinu:
   
   
🇨🇵    Ala: Clipperton Island
   
   
🇨🇷    Gbè: Costa Rica
   
   
🇨🇺    Tɛn tɔn: Cuba
   
   
🇨🇻    Tínnúmɛ tɔn: Cape Verde
   
   
🇨🇼    acɛkpikpa: Curaçao
   
   
🇨🇽    Ala: Christmas Island
   
   
🇨🇾    Tɛntɔ́n Cypriot tɔn:
   
   
🇨🇿    Gbè: Czechia
   
   
🇩🇪    Gbè: Allemagne
   
   
🇩🇬    Diego Garcia
   
   
🇩🇯    Tínnúmɛ tɔn: Djibouti
   
   
🇩🇰    Gbè: Danemark
   
   
🇩🇲    Tínnúmɛ: Dominica
   
   
🇩🇴    acɛkpikpa: Dominican Republic
   
   
🇩🇿    Algérie
   
   
🇪🇦    Tínnúmɛ: Ceuta & Melilla
   
   
🇪🇨    Ecuador tɔn
   
   
🇪🇪    Tínnúmɛ: Estonia
   
   
🇪🇬    Ejípu:
   
   
🇪🇭    Tɛn tɔn: Sahara tofɔligbé tɔn
   
   
🇪🇷    Eritrea
   
   
🇪🇸    Gbè tɔn: Spain
   
   
🇪🇹    Etiyɛ́pɔ́n
   
   
🇪🇺    Gbè: Tokpɔn Ewunɔ tɔn
   
   
🇫🇮    Finlandi tɔn
   
   
🇫🇯    Tɛn tɔn: Fiji
   
   
🇫🇰    acɛkpikpa: Falkland Islands
   
   
🇫🇲    Tínmɛ: Micronesia
   
   
🇫🇴    acɛkpikpa: Faeroe Islands
   
   
🇫🇷    Tínnúmɛ tɔn: France
   
   
🇬🇦    Glɛkigbe
   
   
🇬🇧    Gbè tɔn: United Kingdom
   
   
🇬🇩    Glɛ̌nada
   
   
🇬🇪    Glɛkigbe
   
   
🇬🇫    alaxɔ: Guyane Fransi tɔn
   
   
🇬🇬    acɛkpikpa: Guernsey
   
   
🇬🇭    Gànà
   
   
🇬🇮    Akɔ́n: Gibraltar
   
   
🇬🇱    Glɛ̌nlandi
   
   
🇬🇲    Gambi
   
   
🇬🇳    Gbèví tɔn:
   
   
🇬🇵    Ala: Guadeloupe
   
   
🇬🇶    Glɛkigbe: Equatorial Guinea
   
   
🇬🇷    Glɛkigbe
   
   
🇬🇸    Tɛn tɔn: South Georgia & South Sandwich Islands
   
   
🇬🇹    Guatemala tɔn
   
   
🇬🇺    Tínnúmɛ: Guam
   
   
🇬🇼    Wema: Guinea-Bissau
   
   
🇬🇾    Tínnúmɛ: Guyana
   
   
🇭🇰    acɛkpikpa: Hong Kong SAR China
   
   
🇭🇲    acɛkpikpa: Heard & McDonald Islands
   
   
🇭🇳    Honduras tɔn
   
   
🇭🇷    Gbè tɔn: Croatia
   
   
🇭🇹    Tɛnmɛ: Haiti
   
   
🇭🇺    Gbè: Hungary
   
   
🇮🇨    acɛkpikpa: Canary Islands
   
   
🇮🇩    Gbè: Indonésie
   
   
🇮🇪    Gbè: Ireland
   
   
🇮🇱    Israel tɔn
   
   
🇮🇲    Tɛnmɛ: Isle of Man
   
   
🇮🇳    India
   
   
🇮🇴    Glɛkigbe ɔ́: British Indian Ocean Territory
   
   
🇮🇶    Gbè: Iraq
   
   
🇮🇷    Gbè: Iran
   
   
🇮🇸    Gbè tɔn: Iceland
   
   
🇮🇹    Gbè tɔn: Italy
   
   
🇯🇪    Jersey tɔn:
   
   
🇯🇲    Jamaika tɔn:
   
   
🇯🇴    Jɔdan:
   
   
🇯🇵    Gbè: Japon
   
   
🇰🇪    Kénya
   
   
🇰🇬    tò tò: Kyrgyzstan
   
   
🇰🇭    Kɛntɔ́n Cambodia tɔn:
   
   
🇰🇮    alaxɔ: Kiribati
   
   
🇰🇲    Gbè: Comores
   
   
🇰🇳    Gbè: St. Kitts & Nevis
   
   
🇰🇵    Tínwáyi Korea tɔn
   
   
🇰🇷    Kplékplé: Korea tofɔligbé tɔn
   
   
🇰🇼    Akɔ tɔn: Kuwait
   
   
🇰🇾    tɔjihun: Cayman Islands
   
   
🇰🇿    Akpá: Kazakhstan
   
   
🇱🇦    Laos
   
   
🇱🇧    Tínnúmɛ: Liban
   
   
🇱🇨    Gbè: St. Lucia
   
   
🇱🇮    Gbè: Liechtenstein
   
   
🇱🇰    tò: Sri Lanka
   
   
🇱🇷    Liberia tɔn
   
   
🇱🇸    Gbè: Lesotho
   
   
🇱🇹    Tɛntɔ́n: Lithuania
   
   
🇱🇺    Wuntun Luxembourg tɔn:
   
   
🇱🇻    Gbè tɔn: Latvia
   
   
🇱🇾    Gbè: Libie
   
   
🇲🇦    Tínnúmɛ: Mali
   
   
🇲🇨    Glɛ̌sinu:
   
   
🇲🇩    Tínnúmɛ:
   
   
🇲🇪    Mali tɔn:
   
   
🇲🇫    Gbè: St. Martin
   
   
🇲🇬    Madagascar tɔn
   
   
🇲🇭    Gbè tɔn: Marshall Islands
   
   
🇲🇰    Tínnúmɛ: Tokpɔn Tofɔligbé tɔn
   
   
🇲🇱    Mali tɔn
   
   
🇲🇲    tò: Myanmar (Burma)
   
   
🇲🇳    Tínnúmɛ: Mongolia
   
   
🇲🇴    acɛkpikpa: Macao SAR China
   
   
🇲🇵    Tínnúmɛ tɔn: Mariana to tofɔligbé tɔn lɛ
   
   
🇲🇶    jǒnɔ: Martinique
   
   
🇲🇷    Tínnúmɛ: Mauritania
   
   
🇲🇸    Tínnúmɛ tɔn: Montserrat
   
   
🇲🇹    Gbè tɔn: Malta
   
   
🇲🇺    Wuntun: Mauritius
   
   
🇲🇻    Tínnúmɛ: Maldives
   
   
🇲🇼    Mali tɔn:
   
   
🇲🇽    Tínmɛ̀: Mexico
   
   
🇲🇾    Mali
   
   
🇲🇿    Gbè: Mozambique
   
   
🇳🇦    Námíbi:
   
   
🇳🇨    acɛkpikpa: Caledonia yɔyɔ
   
   
🇳🇪    Niger tɔn
   
   
🇳🇫    acɛkpikpa: Norfolk Island
   
   
🇳🇬    Nigeria
   
   
🇳🇮    Nicaragua tɔn:
   
   
🇳🇱    Nǎglenɔ́si
   
   
🇳🇴    Wuntun: Norway
   
   
🇳🇵    Nepal tɔn:
   
   
🇳🇷    Gbè: Nauru
   
   
🇳🇺    Gbè: Niue
   
   
🇳🇿    Tínnúmɛ tɔn: New Zealand
   
   
🇴🇲    Oman tɔn:
   
   
🇵🇦    Panamá tɔn
   
   
🇵🇪    Gbè: Peru
   
   
🇵🇫    Tínnúmɛ tɔn: Polynésie française
   
   
🇵🇬    Tínnúmɛ: Papua-Guinea yɔyɔ
   
   
🇵🇭    Filípu tɔn:
   
   
🇵🇰    Pakistan


🇵🇱    Pɔlu:
   
   
🇵🇲    Gbè: St. Pierre & Miquelon
   
   
🇵🇳    tɔtɛntinto Pitcairn tɔn
   
   
🇵🇷    Tínnúmɛ: Puerto Rico
   
   
🇵🇸    acɛkpikpa: Palestininu lɛ
   
   
🇵🇹    Gbè: Portugal
   
   
🇵🇼    Tínmɛ: Palau
   
   
🇵🇾    Tɛn tɔn: Paraguay
   
   
🇶🇦    Qatar tɔn
   
   
🇷🇪    Tínnúmɛ: Réunion
   
   
🇷🇴    Gbè: Romania
   
   
🇷🇸    Tínnúmɛ tɔn: Serbia
   
   
🇷🇺    Gbè tɔn: Russia
   
   
🇷🇼    Tínnúmɛ: Rwanda
   
   
🇸🇦    Alaxɔ Saudi Arabia tɔn
   
   
🇸🇧    Gbè tɔn: Solomon Islands
   
   
🇸🇨    Seychelles tɔn
   
   
🇸🇩    Sùdan tɔn
   
   
🇸🇪    Suwun:
   
   
🇸🇬    Singapù:
   
   
🇸🇭    Gbè: St. Helena
   
   
🇸🇮    Slovénie
   
   
🇸🇯    Ala: Svalbard & Jan Mayen
   
   
🇸🇰    tò: Slovakia
   
   
🇸🇱    Gbè: Sierra Leone
   
   
🇸🇲    Tínnúmɛ tɔn: San Marino
   
   
🇸🇳    Sénégal
   
   
🇸🇴    Mali
   
   
🇸🇷    Tínnúmɛ: Suriname
   
   
🇸🇸    Sudán tofɔligbé tɔn
   
   
🇸🇹    Gbè: São Tomé & Príncipe
   
   
🇸🇻    Alɔdo: El Salvador
   
   
🇸🇽    Gbè: Sint Maarten
   
   
🇸🇾    Tɛn tɔn: Syria
   
   
🇸🇿    acɛkpikpa: Eswatini
   
   
🇹🇦    Tɛn tɔn: Tristan da Cunha
   
   
🇹🇨    Tɛn tɔn: Turks & Caicos Islands
   
   
🇹🇩    Tɛn tɔn: Chad
   
   
🇹🇫    acɛkpikpa: Tokpɔn Tofɔligbé Fransi tɔn lɛ tɔn
   
   
🇹🇬    Togo tɔn
   
   
🇹🇭    Tɛn tɔn: Thailand
   
   
🇹🇯    tò: Tajikistan
   
   
🇹🇰    Tokelau tɔn
   
   
🇹🇱    Tínnúmɛ tɔn: Timor-Leste
   
   
🇹🇲    tò tò: Turkmenistan
   
   
🇹🇳    Tɛn tɔn: Tunisie
   
   
🇹🇴    Tɔgán:
   
   
🇹🇷    Tínnúmɛ: Turkey
   
   
🇹🇹    acɛkpikpa: Trinidad & Tobago
   
   
🇹🇻    tuto Tuvalu tɔn:
   
   
🇹🇼    Tɛn tɔn: Taiwan
   
   
🇹🇿    Tɛnzaniya
   
   
🇺🇦    tò tò: Ukraine
   
   
🇺🇬    tò: Uganda
   
   
🇺🇲    E.U. tɔn Tɔtɛntinto E Wá Gbɔn To lɛ Jí lɛ É
   
   
🇺🇳    Akpá tɔn: United Nations
   
   
🇺🇸    Eunɛ́ɛ
   
   
🇺🇾    Gbè: Uruguay
   
   
🇺🇿    tò: Uzbekistan
   
   
🇻🇦    Tɛntɔ́n to ɔ tɔn:
   
   
🇻🇨    Gbè: St. Vincent kpo Grenadines kpo
   
   
🇻🇪    Venezuela tɔn
   
   
🇻🇬    Gbè: British Virgin Islands
   
   
🇻🇮    E.U. tɔn Virgin Islands
   
   
🇻🇳    Tínnúmɛ: Vietnam
   
   
🇻🇺    acɛkpikpa: Vanuatu
   
   
🇼🇫    Gbè: Wallis & Futuna
   
   
🇼🇸    Gbè tɔn: Samoa
   
   
🇽🇰    Kplɔntín Kosovo tɔn
   
   
🇾🇪    Jɛmɛn:
   
   
🇾🇹    Gbè: Mayotte
   
   
🇿🇦    tò: Tofɔligbé Afrika
   
   
🇿🇲    Zambie
   
   
🇿🇼    Zimbabwe tɔn
   
   
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿    Eje tɔn: Angletɔ́n
   
   
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿    Gbè: Ecosse
   
   
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿    Glɛ̌sinu: Wales


Happy Learning from Sweasy26.com-team